پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 480 KB 31219 135
1392 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۲,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  مقطع کارشناسی ارشد

  رشته: MBA

  چکیده

  تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق‌الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها دارند، در این تحقیق تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت‌ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حق‌الزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

  کلمات کلیدی فارسی:

  تمرکز مالکیت نهادی - تمرکز مالکیت مدیریتی – حق الزحمه حسابرسی – هیأت مدیره

  فصل اول

  مقدمه وکلیات تحقیق

  1- مقدمه

  حاکمیت شرکتی[1] از مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی و خارجی شرکتی تشکیل شده و تعیین می‌کند که شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود، تا عملکرد مناسب‌تری در تمامی زمینه‌ها داشته باشد. ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت[2] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود. تعاریف متعددی از ترکیب مالکیت شرکت‌ها ارائه شده و اصطلاحات گوناگونی همچون ترکیب سهامداران و یا ساختار  مالکیت برای این مفهوم به کار گرفته می‌شود. "ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[3] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[4] و سرمایه[5] به علاوه ماهیت و موجودیت[6] مالکان سهام[7] است". [15].  ساختار مالکیت دو بعد دارد یکی تمرکز مالکیت و دیگری هویت سهامداران است،  تمرکز مالکیت به عنوان بعد اساسی ساختار مالکیت در سال­های اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ترکیب مالکیت و اداره شرکت­ها در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است.

  ساختار مالکیت یک شرکت را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[8] و سهامداران بیرونی طبقه‌بندی می‌شود. بر طبق این دو متغیر، سهام در اختیار سهامداران نهادی[9] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها محسوب شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. انواع دیگر طبقه بندی مالکیت را می‌توان شامل تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران دانست. [15].

  در سال‌های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت‌ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد. ولی سایر مکانیزم‌ها ممکن است درجهت عکس عمل نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر  ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند، این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار مدیران شده است.

   در پی شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی‌کنند. بلکه میان گروه‌های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع وجود دارد. این تضاد منافع، تحت عنوان " مسئله نمایندگی [10]" در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ[11] مطرح شد. به عقیده آن‌ها، "رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند". [15]. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، اما انواع دیگری از تضاد منافع نیز میان سهامداران عمده و خرد وجود دارد. به عنوان مثال، بر طبق نظریه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره خورده و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در این میان بر اساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت مالکیت نیز می‌تواند در ریسک سلب مالکیت و همچنین عملکرد شرکت‌ها و سایر جنبه‌های کسب و کار تأثیر‌گذار باشد.

  حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است برای کاهش تضاد منافع مطرح می‌شود. افزون بر آن، یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب، انجام حسابرسی است. خدمات حسابرسی حرفه‌ای فرصتی است برای درجات مختلف شدت حسابرسی و مذاکره صاحبان شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان به دنبال تخصیص منابع کارآمد و دیگر تصمیم‌گیری‌های مالی مهم براساس اعداد گزارش شده بدست آمده توسط سیستم حسابرسی یک شرکت هستند. [66].

   جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت‌‌ شود. حق‌الزحمه حسابرسی بازتابی از یک هزینه اقتصادی در سازمان است. مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند که حسابرسان برای تعیین میزان حق‌الزحمه درخواستی خود، بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی توجه داشته و با ارزیابی که از حجم و ریسک کار حسابرسی انجام می‌دهند، حق‌الزحمه خود را تعیین می‌کنند. [66].

  در مطالعه حاضر ما رابطه تجربی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را بررسی می‌کنیم. اگر ترکیب مالکیت یک شرکت، اثربخشی حاکمیت خود و کنترل داخلی را تعیین می‌کند. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی درک ما را از حکومت سازمان افزایش می‌دهد. تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می‌شود. با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در کشور ایران انجام نگرفته در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. آن چه در این تحقیق در خور توجه است این است که سعی شده است توجه و دقت بیشتری به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم، چون شاید بتوان ادعا کرد که یکی از دلایل دست یابی محققان قبلی به نتایج متناقض عدم توجه به معیار مناسب برای اندازه گیری تمرکز مالکیت باشد.

   

  1-2  بیان مسأله

  اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (مشکلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده است. زیرا حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. در نتیجه در کشورهایی که حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد، مشکلات نمایندگی نوع اول کاهش می‌یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حق‌الزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی می‌شود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. [66].

  سهامداران نهادی از دیگر گروه‌هایی هستند که نقش مهمی در ساختار مالکیت ایفا می‌کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز می‌باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با توجه به ویژگی‌های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردند[26]. البته افزایش تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن‌ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردد. [66].

  در تئوری نمایندگی کنترل مهمترین وظیفه هیأت مدیره است و ساختار هیأت مدیره در افزایش عملکرد کنترلی نقش مهمی دارد. ساختار هیأت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیأت مدیره است. مطالعات اخیر نشان داد که نقش هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از اداره امور در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی است. ما نشان می‌دهیم که تمرکز مالکیت یک شرکت بر سطح کنترل و عدم کشف ریسک و تعیین تقاضا برای خدمات تضمینی حسابرسی خارجی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این در تراز دلخواه منافع بین مدیران و سهامداران، اثر نامطلوب هزینه‌های نمایندگی در فرایند گزارشگری مالی باعث کاهش ریسک حسابرسی می‌شود که در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می‌شود. [52].

  در تحقیقات اولیه توسط ستین و سایمونیک[12] (1996) و مطالعات ثانویه شاره دارند که در سال‌هایی اخیر حق الزحمه حسابرسی بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی بستگی دارد. در سالهای اخیر اثر تمرکز مالکیت (هیأت مدیره و کمیته حسابرسی)روی حق‌الزحمه حسابرسی مورد توجه بوده است. انگیزه این تحقیقات بیشتر به دلیل افزایش مسئولیت و نظارت هیأت مدیره[13] و کمیته حسابرسی[14] در فرایند گزارشگری مالی است. قانون و مقررات حاکمیت شرکتی بر اهمیت رابطه حسابرسان داخلی و خارجی با هیأت مدیره سازمان و مدیریت شرکت تأکید می‌کند. تمرکز مالکیت تعیین می کند تا چه حد مالکیت در دست سهامداران فردی متمرکز شده است و برای تعیین سطح نظارت بر امور شرکت ها و پوشش سطح تقاضای حسابرسی به وجود آمده است. [52].

  به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که حق‌الزحمه حسابرسی، تحت تأثیر رابطه جایگزینی دو نوع مشکلات نمایندگی است. اگرچه تاکنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی بین مشکلات نمایندگی نوع دوم با حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته‌اند. [52].

   

  1-3 اهمیت موضوع

  مطابق قانون، حسابرسان بخش مهمی از مالکیت شرکت‌ها هستند. زیرا آن ها ابزار مهمی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران به حساب می‌آیند. حسابرس، عملکرد هیأت مدیره را مورد بررسی قرار می‌دهند که حدود  و میزان حق الزحمه حسابرسی را تعیین می‌کند. در مورد ارتباط تمرکز مالکیت و هیأت‌ مدیره و حق الزحمه‌های حسابرسی دو استدلال وجود دارد. از یک نقطه نظر، هیأت مدیره با استقلال بیشتر و درنتیجه تمرکز مالکیت بیشتر، علاقه زیادی به تآیید کارایی نقش نظارتی خودش دارد و از این رو کار حسابرسی خارجی بیشتر مورد تأیید قرار می‌گیرد. این باعث افزایش نقش نظارتی هیأت مدیره شده به وسیله افزایش دامنه حسابرسی می‌شود درنتیجه حق‌الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد. از نقطه نظر دیگر هیأت مدیره با استقلال بیشتر و تمرکز مالکیت بیشتر شرکت، بر کنترل محیط تأکید دارد در ارزیابی حسابرس از ریسک کنترل و همچنین وسعت روش‌های حسابرسی کاهش می‌یابد بنابراین حق الزحمه حسابرسی کاهش یافته. [35].

  به طور خلاصه می‌توان گفت که؛ کشور ایران با توجه به موارد زیر زمینه‌ای مناسب را برای انجام بررسی‌هایی از این قبیل، فراهم می‌آورد. زیرا اولاً؛ قوانین حمایتی ضعیفی از سهامداران وجود دارد. ثانیاً؛ تمرکز مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبتاً بالاست و ثالثاً؛ میزان حضور دولت در شرکت‌ها به عنوان سهامدار قابل توجه است و از طرفی با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 شاهد حضور گسترده سهامداران نهادی در فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی می‌باشیم.

  در این تحقیق ما بررسی می‌کنیم که آیا رابطه ای بین تمرکز مالکیت و میزان حق الزحمه‌های حسابرسی وجود دارد؟ و در نهایت تجزیه وتحلیل میکنیم که آیا ارتباط بین ترکیب هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی به وسیله تمرکز مالکیت)سهامداران عمده( تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا خیر ؟

   

  1-4- فرضیات پژوهش

  با توجه به مطالعات انجام شده فرضیه های تحقیق به صورت زیر ارائه می‌شود:

  فرضیه 1- بین تمرکز مالکیت نهادی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه 2- بین تمرکز مالکیت مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

   

  1-5- هدف پژوهش

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذارن و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که تمرکز مالکیت (نهادی و مدیریتی) بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکتهای بورسی تاثیر می‌گذارد، به عبارت دیگر تمرکز کم یا زیاد مالکیت موجب متفاوت شدن حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌شود.

  The relationship between ownership concentration and audit fees of listed companies in Tehran Stock Exchange

   

  Abstract:

  This study investigates the The relationship between ownership concentration and audit fees of listed companies in Tehran Stock Exchange  . The level and nature of external audit fees requested by organizations, depends on three descriptive elements such as the firm size, complexity of operations and audit risk. Researches indicated that ownership structure of company as one of the key components of corporate governance can impact on audit fees through impacting on these three descriptive elements. Since every classes of investors have different goals and motivations for their investment; in this investigation, the Ownership concentration, as two effective group of shareholders in ownership structure, was investigated from the two aspects of Institutional and managerial; and 114  listed companies in Tehran Stock Exchange in a period of 2007-2012 years were chosen as a sample. This study is descriptive correlation based on panel data analyzing,  the results showed that the negative relation between institutional ownership concentration factor with the audit fee  and a negative relation between concentration factor in the company's board of directors and the audit fee is accepted in Tehran Stock Exchange .

   

  Keywords: Institutional ownership concentration - Managerial ownership concentration-  Audit fees  - Board of  Directors

   

 • فهرست:

  چکیده...............................................................................................................................

  فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق

  1-1- مقدمه .................................................................................................................. 1

  1-2  بیان مسأله.............................................................................................................. 4

  1-3 اهمیت موضوع........................................................................................................ 6

  1-4- فرضیات پژوهش.................................................................................................. 6

  1-5- هدف پژوهش....................................................................................................... 7

  1-6- حدود پژوهش...................................................................................................... 7

  1-7 - خلاصه مراحل پژوهش......................................................................................... 7

  1-7-1- جامعه و نمونه آماری.................................................................................... 7

  1-7-2- معرفی الگو و روش کار............................................................................... 8

  1-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها........................................... 8

  1-7-3- روش کمی و آماری .................................................................................... 9

  1-8- تعریف واژگان .................................................................................................. 10

  1-9- ساختار کلی تحقیق............................................................................................. 10

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه................................................................................................................... 13

  2-2 حاکمیت شرکتی................................................................................................... 14

  2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی............................................................................. 16

  2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.............................................................................. 16

  2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی............................................................................... 19

  2-2-4 سیستم‌های حاکمیت شرکتی ........................................................................ 19

  2-2-4-1 سیستم‌های درون سازمانی............................................................... 20

  2-2-4-2 سیستم‌های برون سازمانی................................................................ 20

  2-2-5 عوامل ایجاد تمایز در سیستم‌های حاکمیت شرکتی ......................................... 21

  2-2-6 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی......................................................................... 24

  2-2-6-1 مکانیزم‌های درون سازمانی (محاطی)................................................ 24

  2-2-6-2 مکانیزم‌های برون سازمانی (محیطی)................................................. 25

  2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران............................................................................. 25

  2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی......................................................................... 27

  2-4 تمرکز مالکیت...................................................................................................... 28

  2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت.................................................................................. 30

  2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی................................................. 31

  2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد............................. 32

  2-5 مالکیت نهادی...................................................................................................... 37

  2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری‌های مطرح............................................................. 40

  2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی ................................................................. 41

  2-5-3 روند رشد سهامداران نهادی.......................................................................... 43

  2-6 هیأت مدیره.......................................................................................................... 44

  2-6-1 ترکیب هیأت مدیره ..................................................................................... 45

  2-6-1-1 مسئولیت هیأت مدیره...................................................................... 46

  2-6-1-2اندازه هیأت مدیره ........................................................................... 47

  2-6-1-3 درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره............................................... 47

  2-6-2 استقلال هیأت مدیره..................................................................................... 48

  2-6-3 استقلال رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل و رابطه آن با تمرکز مالکیت................ 49

  2-6-4 قوانین مربوط به هیأت مدیره در ایران:........................................................... 51

  2-7 حسابرسی............................................................................................................ 52

  2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان.......................................................... 54

  2-8 حق‌الزحمه حسابرسی............................................................................................ 54

  2-8-1 عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی......................................................... 55

  2-8-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت........................................................ 57

  2-8-2-1 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت پراکنده................................ 58

  2-8-2-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت متمرکز................................ 59

  2-9 پیشینه تحقیق........................................................................................................ 61

  2-9-1 تحقیقات خارجی........................................................................................ 61

  2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی................................................................................ 69

  2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی.............................. 69

  2-9-2-2 تحقیقات داخلی حق‌الزحمه حسابرسی............................................. 72

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه................................................................................................................... 83

  3-2 نوع پژوهش......................................................................................................... 83

  3-3 طرح مسأله پژوهش.............................................................................................. 83

  3-4 فرضیات تحقیق.................................................................................................... 85

  3-5 حدود پژوهش...................................................................................................... 85

  3-5-1 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش...................................................................... 85

  3-5-2 جامعه مورد نظر تحقیق................................................................................ 85

  3-5-3 نمونه آماری................................................................................................ 86

  3-6 ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش............................................................. 86

  3-7 مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها.................................................. 87

  3-8 روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش............................................................... 88

  3-8 روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های ترکیبی........................................................ 89

  3-8-2 آزمون  لیمر............................................................................................... 90

  3-8-3 آزمون چاو.................................................................................................. 91

  3-8-4 آزمون هاسمن............................................................................................. 91

  3-8-4-1  اثرات ثابت................................................................................... 92

  3-8-4-2  اثرات تصادفی.............................................................................. 92

  3-8-5 آزمون‌های آماری......................................................................................... 92

  3-8-5-1 آزمون t......................................................................................... 93

  3-8-5-2  آزمون F فیشر............................................................................... 93

  3-9 تحلیل رگرسیون.................................................................................................... 93

  3-9-1 رگرسیون چند متغیره.................................................................................... 94

  3-9-2 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ................................................... 95

  3-9-3 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ........................................................ 95

  3-9-4 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون ............................................................. 96

  3-9-4 آزمون معنادار بودن ضرایب ......................................................................... 96

  3-9-5 عدم خود همبستگی..................................................................................... 97

  3-10 خلاصه فصل سوم.............................................................................................. 99

  فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

  4-1 مقدمه ............................................................................................................... 101

  4-2 نتایج آمار توصیفی.............................................................................................. 101

  4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته.................................................................. 102

  4-4 تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق........................................................ 102

  4-5 بررسی خود همبستگی........................................................................................ 103

  4-6 بررسی ناهمسانی واریانس.................................................................................. 104

  4-7- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت............................................................. 104

  4-8- آزمون فرضیه تحقیق  ....................................................................................... 105

  فرضیه اول: فرضیات تحقیق......................................................................................... 105

  4-8-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق............................................. 107

  4-8-2- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق............................................. 107

  4-8-3- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق......................................................... 108

  4-9- خلاصه فصل................................................................................................... 108

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه.............................................................................................................. 110

  5-2- نتایج آزمون تأثیر تمرکز مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی..................................... 110

  5-2-1- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته................................................................ 111

  5-2-2- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته................................................................ 111

  5-4- نتیجه‌گیری ...................................................................................................... 112

  5–5- محدودیت‌های تحقیق...................................................................................... 113

  5–6- پیشنهادات به استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق....................................................... 113

  5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی........................................................................... 113

  5-8- خلاصه فصل................................................................................................... 114

  منابع فارسی .............................................................................................................. 120

  منابع لاتین................................................................................................................. 125

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  احمدپور، احمد، ملکیان اسفندیار و کردتبار، حسین. (1388). بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه). تحقیات حسابداری، سال اول، شماره 3.

  احمدپور، احمد و منتظری، هادی. (1390). نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفت‌های حسابداری. دوره سوم، شماره دوم، 1-35.

  3.

  افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران، ترمه، صفحه 104.

  امانی، علی و دوانی، غلامحسین. (1388). خدمات حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان. حسابدار رسمی، شماره 42.

  ابراهیمی کردلر، علی. (1386). نظام راهبری شرکتی و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره8.

  اعتمادی، حسین و باباجانی، جعفر و آذر، عادل و دیانتی دیلمی، زهرا. (1388). تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت برکیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره ، 15صفحات 59-85،

  8.

   آذر، عادل و مومنی، منصور، (1387). "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، چاپ یازدهم.

  10.

  11.

  12.

  13.

  پاک روان، لقمان. (1391) حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل، www.prozhe.com

  جعفری سرشت، داوود. (1389). بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه. www.rdis.ir، گزارش پژوهشی مدیریت توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار تهران.

  جمشیدی اوانکی، کورش. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  حافظ‌نیا، محمد رضا. (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، سمت، صفحه 145-51.

  حساس‌یگانه، یحیی. (1384). فلسفه حسابرسی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  حساس‌یگانه، یحیی. (1385). حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرس، شماره 32، صفحه 39 – 32.

  حساس یگانه، یحیی و الماسی، محمدرضا. (1386). حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی. حسابدار، سال 22، شماره 190، صفحه 80-72.

  حساس یگانه، یحیی و داداشی، ایمان. (1389). بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل. حسابداری مدیریت، سال3، شماره5.

  حساس‌یگانه، یحیی و علوی‌طبری، حسین. (1382). رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل. مطالعات حسابداری، دوره 1، شماره 4، صفحه 96-72.

  حساس یگانه، یحیی. و مداحی، آرمان. (1387). چالشهای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1738، 1387/11/26، 20.

  حساس‌یگانه، یحیی و مرادی، محمد و هدی، اسکندر. (1387). بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، دوره15، شماره52، ص 122-107.

  حسینی، سیدعلی و رهبری خرازی، مهسا. (1387). حاکمیت شرکتی: حمایت از سهامداران. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران.

  26.DEN-400131

  27.

  28..

  رجبی، روح‌الله و محمدی‌خشوئی، حمزء. (1387). هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، ص 52 – 35.

  30.

  31.

  روزنامه جام جم. (1389). شیشه ‌عمر اقتصاد در دست شبه‌دولتی‌ها. ویژه‌نامه نوروز، شماره خبر: 100837608224.

  ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی. (1389). بررسی تاثیر ساختارمالکیت و ترکیب هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره 1، شماره 1، صفحه 51-29.

  سجادی، سیدحسین و زارعی، رضا. (1386). تاثیر ویژگی‌های موسسه حسابرسی و صاحب‌کار بر حق‌الزحمه حسابرسی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری، دوره 14، شماره 49.

  35..

  36.

  شیرزادی، فریدون، (1386). "بررسی تاثیر ساختار هیات­مدیره بر عملکرد شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

  طالب تبار، میثم. (1390). رابطه بین ویژگی‌های هیات مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

  طالب نیا، قدرت الله و محمدزاده سالطه، حیدر. (1384). تاثیر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آن‌ها. تحقیقات مالی، شماره 19، صفحه 115-97.

  علوی‌طبری، سیدحسین و رجبی، روح الله و شهبازی، منصوره. (1390). رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکت‌ها. دانش حسابداری، سال 2، شماره5، صفحه 101-75.

  41.

  42..

  43.

  44..

  45.

  46..

  47.

  48..

  49..

  50..

  . هرانی، ساسان و جمشید اوانکی، کورش، (1389). "عوامل موثر بر تعیین حق­الزحمه­ی حسابرسی"، حسابدار رسمی، صفحه 77 – 60.

  منابع لاتین

   

  Azibi, J., Tondeur, H. and Rajhi, M. (2010). Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context. Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice: France

  Ben Ali, C., Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France.China Journal of Accounting Research.

  Ben Ali, C., (2011). Ownership concentration and audit fees: do auditors matter most when investors are protected least.

  Boo, e. f. and sharma, D.(2008). the association between corporate governance and audit fee of bank holding companies, Corporate governance, vol. 8, No. 4, pp. 28-45.

  Carcello,J., Hermanson,D. ,Neal,T. ,Riley,Jr,R.,(2000).” Board Characteristics And Audit Fees”. Http://Papers.Ssrn.Com/Paper.Taf?Abstract_Id=231582

  Desender,K. , Aguilera,R. ,Crespi,R. ,Garcia-Cestone,M.,(2011).” Board Characteristics And Audit Fees: When Does Ownership Matter?”. Http://Ssrn.Com/Abstract=1774684

  Firth, M., (1985). An analysis of audit fees and their determinants in New Zealand, Auditing, A Journal of Practice and Theory, Vol 4, No 2, pp. 23-37.

  Han, S., Kang, T., Rees, L. (2008).The Association Between Institutional Ownership and Audit Properties

  Hu, N., Wang, F., Wang, P., Yao, L.J., & Zhang, J. (2012). The impact of ultimate ownerships on audit fees; evidence from Chinese listed companies, Asia-pacific journal of accounting & Economics, vol 19, No 3, pp. 1-22.

  Jensen, M.C., and Meckling W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 305- 360.

  Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., “Tunneling”. American Economic Review, Vol 90, No. 2, pp. 22-27, 2000.

  Joshi, P. L., AL-Bastaki,h., (2000). Determinants of Audit Fees: Evidence from the Companies Listed in Bahrain, International Journal of Auditing Int. J. Audit. 4: 129-138.

  Kasai, N., (2013). Ownership structure, Audit fees, and audit Quality in japan.

  Liu, L., Subramaniam, N. (2010).Government ownership and Audit pricing: Evidence from China.

  Meshari .A.H., (2008). The Pricing of audit services:evidence from Kuwait, Managerial Auditing Journal.vol 23, No 7, pp. 685-696.

  Mitra, S., Hossain, M., and Deis, D. (2007). The Empirical Relationship between Ownership Characteristics and Audit Fees. Review Of Quantitative Finance And Accounting, 28, 257-285.

  Nikkinen, J., & Petri, S., (2005). Risk in Audit Pricing: The Role of Firm-Specific Dimensions of Risk, Advances in International Accounting, Vol 19, pp. 141- 151.

  Rahman Khan, a., Mahboob Hossain, d., Siddiqui, j. (2011). Corporate ownership concentration and audit fees: The case of an emerging economy. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Account.

  Rubin, A. (2006). Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity, Journal of Financial Markets.

  Sun, Q., Tong, W.H.S. (2003). China share issue privatization: the extent of its success. Journal of Financial Economics. 70 (2), 183.

  Trien, L., Chizema, A., (2011). State ownership and firm performance: evidence from chine’s listed firms. Organizations & Markets in Emerging Economies 2 (2), 72–90.

  Yin, L.C., Hung, L.W. (2011). Association between ownership structures, Board independence and audit fees in Hong Kong SAR.

   

   


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

چکیده: این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است . طبق تئوری نمایندگی مدیران با کارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند ، مدیر که در کانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چک‍یده تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) چکیده در این تحقیق رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در 57 شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 لغایت پایان 1390 مورد بررسی قرار می گیرد .در تحقیق حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان "متغیر مستقل" و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی ...

ثبت سفارش