پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 162 KB 31232 86
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۱,۱۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.

   

  کلمات کلیدی:

  عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدینگی،ریسک عدم نقد شوندگی، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مازاد بازده سهام

  فصل اول

           کلیات تحقیق

   

  1-1) مقدمه :

  تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در  امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری  اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

   در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه  عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

  نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.]19[

  در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند.  سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است.

  موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی[1] (2005) نشان می دهد که عامل نقد شوندگی بر بازده

  دارایی موثر است و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.]19[

  مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

  اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

  ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را  روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

   

  در تحقیق حاضر سعی شده است که بعد خاصی از ریسک نقدینگی را که سرمایه افراد را تهدید کرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین شود.

   

  2-1)   بیان مساله:

  عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست.

  به طور کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح  می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود در مقابل ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر  خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند  از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. ]13[در این میان تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت،زیرا عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود.]9[

   

   

  3-1) فرضیه های تحقیق :

  1-3-1) فرضیه اول: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات وجود دارد.

  2-3-1) فرضیه دوم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و دفعات انجام معامله وجود دارد.

  3-3-1) فرضیه سوم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی سهام وجود دارد .

  4-3-1) فرضیه چهارم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار وجود دارد .

  5-3-1) فرضیه پنجم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی بازار وجود دارد .

   

  6-3-1) فرضیه ششم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و نقدشوندگی سهام شرکت وجود دارد.

  7-3-1) فرضیه هفتم : رابطه معناداری بین  مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی شرکت وجود دارد.

  8-3-1) فرضیه هشتم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام ونقدینگی بازار وجود دارد.

  9-3-1)  فرضیه نهم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی بازار وجود دارد.

   

   4-1) هدف از اجراء :

  هدف از انجام تحقیق پیش رو بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

  در واقع هدف از انجام این تحقیق رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

  - آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

  - در صورت وجود رابطه این رابطه چگونه است؟

  - آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

  - ...

   

   

   

  5-1) توجیه ضرورت انجام طرح :

  با فرض وجود رابطه ای معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی و ریسک نقدینگی با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی که در پژوهش حاضر با اندازه گیری شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قابل محاسبه است می توان هزینه های ناشی از ریسک نقدینگی  همچون هزینه فرصت ناشی از نگهداری وجه نقد،هزینه سرمایه و ... را کنترل نمود.

   

  6-1) طرح تحقیق:

  این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکتهای خصوصی و هم فاکتورهای بازار گسترده می پردازد.

  این مطالعه تمرکزی دو گانه دارد :

  اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت خصوصی و هم فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

  ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را  روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

   

  7-1)  جمع آوری داده ها:

  داده های مربوط به شرکتهای نمونه ابتدا از منابع مختلف از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها ، مندرج در سایت رسمی بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج گردید.

   

  8-1) جامعه آماری و نمونه گیری:

  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1384 الی 1389 (دوره شش ساله) است که دارای ویژگی های زیر باشند:

  - تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند.

  به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

  طی دوره مورد نظر تغییر فعالیت و یاتغییر سال مالی نداده باشند.

  جز بانک ها ، شرکتهای سرمایه گذاری یا واسطه مالی ، لیزینگ، بیمه ای و این قبیل نباشند.

  معاملاتشان در بورس دچار وقفه طولانی نشده باشد.به عبارت دیگر سهام این شرکتها در طول سال های مزبور در بورس فعال بوده و وقفه بیش از سه ماه نداشته باشند.

  دسترسی لازم به قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش روزانه و همچنین سایر اطلاعات مالی آنها در طی دوره مورد بررسی وجود داشته باشد.

  تعداد نمونه پژوهش حاضر که با استفاده از نمونه­گیری حذفی انتخاب شده است108  شرکت می باشد.

  9-1) تجزیه و تحلیل داده ها :

  داده های مربوط به شرکتهای نمونه ابتدا از منابع مختلف از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها مندرج در سایت رسمی بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج گردید. داده های گردآوری شده پس از حصول اطمینان در صحت و دقت آنها ،جهت محاسبه برخی متغیر های تحقیق به صفحه گسترده اکسل[2] منتقل شدند.تجزیه و تحلیل نهایی داده ها با کمک نرم افزار آماری ایویوز[3] صورت گرفت.

   

  -1) مدل های تحقیق :

  1-10-1) مدل اول :

  در پژوهش حاضر مدل زیر برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و یافتن داده های مناسب برای پشتیبانی فرضیه اول ارائه می گردد :

   

  (فرمول ها و روابط در فایل اصلی موجود است )

  در مدل فوق  شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بصورت درصدی در شرکت است.

   حجم مبادلات سهام i  در سالt  است.

  تعداد دفعات مبادلات انجام شده روی سهام i در سال t  است.

   میزان ریسک نقدینگی سهام شرکتi در سال t است.

    میزان نقدینگی بازار در سال t  است.

    میزان ریسک نقدینگی بازار در سال t است.

    اندازه شرکت i  در انتهای سال t  است.

    قیمت سهام i در انتهای سال t می باشد.

  (فرمول ها و روابط در فایل اصلی موجود است )

  2-10-1)  مدل دوم:

  پژوهش حاضر مدل دوم را برای آزمون اثرات نهایی ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام بعد از کنترل فاکتورهای ریسک بازار همچون اندازه ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و غیره ارائه می نماید:

  (فرمول ها و روابط در فایل اصلی موجود است )

  در مدل فوق  مازاد بازده سهام شرکت i در سالt است.

   میزان نقدشوندگی سهام شرکت i در سال t است.ر ساد بازده پرتفوی

  میزان ریسک نقدینگی سهام شرکتi در سال t است.

    میزان نقدینگی بازار در سال t  است.

    میزان ریسک نقدینگی بازار در سال t است.

  مازاد بازده پرتفوی بازاردر سال t است.

   اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام شرکتهای کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ در سال t است.

   اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و پرتفوی سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالادر سال t  است.

   اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام بازنده و پرتفوی سهام برنده در سال t است.

  (فرمول ها و روابط در فایل اصلی موجود است )

  11-1) متغیرهای تحقیق :

  در تحقیق حاضر در حالت کلی عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و نقدینگی و ریسک نقدینگی به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردند.

  اما در مدل های ارائه شده:

    1-11-1) متغیر های وابسته:

  1-1-11-1 (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش():

  (فرمول ها و روابط در فایل اصلی موجود است )

  اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در تحقیقات مختلف یا به صورت قدر مطلق و یا به صورت نسبی مورد استفاده قرار گرفته است.اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق یا واقعی سهام عبارتست از قیمت پیشنهادی فروش ، منهای قیمت پیشنهادی خرید سهام.اما اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته با استفاده از فرمول زیر که در تحقیقات مختلفی چون استل[4](1987)، کهن[5] و همکاران (1979) ، مورس و آشمن[6] (1983) و بون[7](1998) به کار گرفته شده است محاسبه می گردد :

  قیمت پیشنهادی خرید و فروش از متوسط قیمتهای پیشنهادی روزانه طی سالt بدست می آید.

   

  2-1-11-1)  مازاد بازده سهام ():که از فرمول زیر قابل محاسبه است:

  (فرمول ها و روابط در فایل اصلی موجود است )

  که در آن بازده سهام در ماه t و  بازه بدون ریسک در سال t  می باشد.

   2-11-1) متغیر های مستقل:

  1-2-11-1) حجم مبادلات():حجم سهام شرکت در طول سال t که در آخر سال t بدست می آید.

   2-2-11-1) تعداد معاملات ():ریشه دوم تعداد  مبادلات درسال t می باشد.

   3-2-11-1) ریسک نقدینگی سهام (): از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد.

  که در آن  متوسط قیمت خرید و فروش سهام در سال t  و  و  به ترتیب میانگین و انحراف معیار  در سال t  می باشند.

  4-2-11-1) نقدینگی بازار():در پژوهش حاضر نقدینگی بازار از روشی که پوستر و استامباغ (2003) استفاده کرده اند محاسبه شده است.

   

  5-2-11-1) ریسک نقدینگی بازار():از فرمول زیل قابل محاسبه است:

  که در آن  نقدینگی بازار و و  به ترتیب میانگین و انحراف معیار نقدینگی بازار در دوره تحقیق می باشند.

  6-2-11-1) اندازه شرکت():از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد:

  که در آن  لگاریتم طبیعی ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت در انتهای سال t و  میانه ارزش بازار شرکتهای نمونه می باشد.

   

  7-2-11-1) قیمت سهام():از لگاریتم طبیعی قیمت سهام در انتهای سال t بدست می آید.

  8-2-11-1) نقدشوندگی سهام():با معکوس نمودن شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بدست می آید.

  (فرمول ها و روابط در فایل اصلی موجود است )

  9-2-11-1) مازاد بازده بازار[8]():

  که در آن  ارزش موزون بازده بازار در سال t   و  بازه بدون ریسک در سال t می باشد.

  10-2-11-1) فاکتور ریسک مبتنی بر اندازه[9] ():اختلاف میان بازده سبد سهام شرکتهای کوچک و  بازده سبد سهام شرکتهای بزرگ می باشد.

  11-2-11-1) فاکتور ریسک مبتنی بر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام[10]():اختلاف میان بازده سبد سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و بازده سبد سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین می باشد.

  12-2-11-1) فاکتور ریسک برتری[11]():اختلاف میان بازده سبد سهام برنده و سبده سهام بازنده می باشد.

  (فرمول ها و روابط در فایل اصلی موجود است )

  ABSTRACT

   

   

   

  This study examines the determinants of information asymmetry by considering both the firm-specific variables and the market-wide factors. In this paper the Relationship between information asymmetry and liquidity risk through using a sample data of 108 corporations listed in Tehran stock exchange (TSE) during 1389-1384 has been examined. also the Relationship between liquidity risk and excess stock returns has been examined. The findings are that information asymmetry relates negatively to the number of transactions, a firm’s liquidity risk and Market liquidity and positively to trading volume and Market liquidity risk.  After adjusting for the risk factors of market, size, book-to-market ratio, and momentum, individual firm’s liquidity is positively related to excess stock returns, whereas an individual firm’s liquidity risk, market liquidity and Market liquidity risk does not have a significant effect on excess stock returns.

   

  Keywords: Information Asymmetry، Liquidity، Liquidity Risk، bid-asked speared, excess stock returns

   

 • فهرست:

  فصل اول؛ مقدمه و کلیات تحقیق

  1-1.مقدمه. 2

  2-1.بیان مساله. 3

  3-1.فرضیه های تحقیق.. 3

  4-1.هدف از اجرا 4

  5-1. توجیه ضرورت انجام طرح.. 5

  6-1.طرح تحقیق.. 5

  7-1.جمع آوری داده ها 5

  8-1.جامعه آماری و نمونه گیری.. 5

  9-1.تجزیه و تحلیل داده ها 6

  10-1.مدلهای تحقیق.. 6

  11-1.متغیرهای تحقیق.. 8

  12-1. تعریف واژه گان کلیدی.. 11

  13-1.خلاصه فصل.. 12

  14-1. چارچوب فصول بعد. 12

  فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه تحقیق

  1-2. مقدمه: 14

  2-2. عدم تقارن اطلاعاتی.. 16

  3-2. اطلاعات متقارن. 16

  4-2. اطلاعات نامتقارن. 16

  5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن. 17

  6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 17

  7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی.. 20

  8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی.. 21

  9-2. بازار های کارا و اطلاعات... 22

  10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف... 22

  1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران. 22

  2-10-2. مدل تینیک... 23

  3-10-2. مدل کاپلان وگالی.. 25

  4-10-2. مدل کیم و ورچیا 26

  5-10-2. مدل اسکات و همکاران. 27

  11-2. نقد شوندگی سهام. 27

  12-2. ریسک نقدینگی.. 28

  13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها 29

  14-2. پیشینه تحقیق.. 29

  1-14-2. تحقیقات داخلی.. 29

  2-14-2. تحقیقات خارجی.. 34

  15-2. خلاصه فصل.. 37

  فصل سوم؛ روش تحقیق

  1-3. مقدمه. 39

  2-3. روش تحقیق.. 39

  3-3. جامعه آماری.. 39

  4-3. نمونه آماری.. 40

  5-3.فرضیه ها 42

  6-3. مدلهای تحقیق.. 42

  7-3.متغیر های تحقیق.. 44

  8-3. روش گردآوری داده ها 48

  9-3. روش های آماری مورد استفاده 48

  10-3. خلاصه فصل.. 48

  فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق

  1-4.مقدمه. 50

  2-4. نتایج آمار توصیفی.. 50

  3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق.. 52

  4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی.. 52

  5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام. 59

  6-4. خلاصه فصل.. 66

  فصل پنجم؛ نتیجه­گیری و پیشنهادات

  1-5. مقدمه. 68

  2-5. خلاصه و نتیجه گیری.. 68

  3-5. پیشنهاد کاربردی.. 71

  4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 71

  منابع و ماخذ. 72

  ABSTRACT. 77

   

  منبع:

  منابع فارسی :

   1) احمد پور ، احمد، رسائیان، امیر ، (1385) ، رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، ماهنامه اقتصادی ،ج 2 ، ش 2 ، 1385 ، صفحات29-48

  2) امینی ، مرتضی ،(1387) ، ریسک نقدینگی،قابل دسترسی در سایت  http://eghtesadema.blogfa.com

  3) حافظ­نیا، محمد رضا، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، 1387

  4)  خدامی پور، احمد، قدیری، محمد،(1389)بررسی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران،مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز،دوره دوم ،شماره دوم،پاییز و زمستان 1389،پیاپی3/59،صفحه های 1-29

   5) رحمانی،علی،حسینی،سید علی،رضاپور،نرگس،(1389)،رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره17،شماره 42،پاییز 1389،ص39-54

  6) رحیمیان،نظام الدین،صالح نژاد ، حسن،سالکی ، علی،(1388) رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16 ، شماره 58 ، زمستان 1388 ، از صفحه 71 تا 86

   7) رحیمیان ، نظام الدین، همتی ، حسن،سلیمانی فرد، ملیحه ، (1391)،بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری ،سال سوم ، ش 10،پاییز 1391،ص 157تا 181

  8) رضازاده ،جواد،آزاد،عبداله،(1387)،رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی،بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15 ، شماره 54 ، زمستان 1387 ، از صفحه 63 تا 80

  9) قائمی،محمد حسین،علوی ،سید مصطفی،(1390)رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، سال پنجم، شماره دوازدهم،بهار 1391

   10) قائمی، محمد حسین،وطن پرست محمد رضا. (1384)، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم ، شماره 4 ،پاییز  1384، ص85-103

  11) قربانی ، سعید ،عدیلی ،مجتبی ،(1390) ،نگهداشت وجه نقد ، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی،مجله دانش حسابداری ، سال سوم ،ش 8 ،بهار 1391،ص 131 تا 149

   12) کاشانی پور ،محمد ، مومنی یانسری، ابوالفضل،(1390)،مروری بر عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای سنجش آن در تحقیقات سرمایه،مجموعه مقالات نهمین همایش سراری ایران،زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،اردیبهشت 1390

   13) کاشانی پور ، محمد، مومنی یانسری ، ابوالفضل. (1387)، بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  14)گراوند،محمد،عبداله نژاد،سعید،اطلاعات نامتقارن، سایت  http://azarmohasebat.persiangig.com

   15) نوروش،ایرج،ابراهیمی کردلر،علی،(1384)،بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهام داران با عدم تقارن اطلاعات وسودمندی معیارهای حسابداری عملکرد،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 42،زمستان 1384،ص97-124

  16) معین الدین،محمود ، نایب زاده ، شهناز ،بخشایش ، مهدیه،(1389)،بررسی میان عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران ،

  17) مهرانی، کاوه، حصار زاده، رضا، (1388)، کیفیت حسابداری و سطح نگهداشت وجوه نقد، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم ، شماره  5

  18) هاشمی ، سید عباس ، صادقی ، محسن(1389)، رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال سوم، شماره نهم، بهار 1390 ، از صفحه 49 تا 67

  19) یحیی زاده فر،محمود ،خرمدین ،جواد ،(1387) ، نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 15،شماره 53 ، پاییز 1387 ،از صفحه 101 الی 118

   

  منابع انگلیسی:

   

  21) Amihud, Y., (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and timeseries effects, Journal of Financial Markets ,Vol 5, pp. 31–56.

   

  22) Amihud, Y and Mendelson, H ,(1986), Asset pricing and the bid-ask spread, Journal of Financial Economics, Vol.17, pp.223-249.

  22) Akins, B, Ng, J and Verdi R ,(2009), Investor competition and the pricing of information asymmetry, Working paper.

  23) Bhattacharya , Neil ,H .Desai and K .Venkataraman,(2009) .“Earnings Quality and Information Asymmetry” Available at URL: http://www.ssrn.com.

   

  24) Chan, H., Faff, R. (2003), An investigation into the role of liquidity in asset pricing: Australian evidence. Pacific-Basin Finance Journal, Vol 11, pp.555-572

   

  25) Cormier, D., Aerts, W., Ledoux, M-J., and M, Magnan,( 2009), “Attributes of Social and Human Capital Disclosure and Information Asymmetry between Managers and Investors”.Canadian Journal of Administrative Sciences, 26(1):71-88.

  26) Deuskar, P., (2006), Extrapolative expectations: implications for volatility and liquidity, AFA 2007 Chicago Meetings Paper.

   

  27) Downes,John and Goodman , Jordan Elliot(1998),Dictionary of Finance and Investment Terms,(5th edition),Barrons Educational Series,New York

   

  28) Easley, D and O‟Hara, M,(2004), Information and the cost of capital, Journal of Finance, Vol.59, pp.1553–1583.

  29)Eckbo, B. Espen, Norli, Oyvind. (2005), Liquidity risk, leverage and long-run IPO returns, Journal of Corporate Finance, 11, pp. 1-35

   

  30)Fama, E. and K. French (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of Financial Economics, 33: 3–56.

   

  31) Longstaff, F., (2005) , Asset pricing in markets with illiquid assets, University of California, Los Angeles- Finance Area; National Bureau of Economic Research (NBER).

   

  32) Marcelo, Miralles and Miralles, Quiros (2006), The role of an illiquidity risk factor in asset pricing: empirical evidence from the Spanish stock market, The Quarterly Review of Economics and Finance 46, PP. 254–267.

   

  33) Mark Coppejans, Ian Domowitz(1999), Screen Information, Trader Activity, and Bid-Ask Spreads in a Limit Order Market,

  34) Martı´nez, M., Nieto, B., Rubio, G. & Tapia, M., (2005), Asset pricing and systematic liquidity risk: An empirical investigation of the Spanish stock market, International Review of Economics and Finance 14, pp.81–103.

   

  35)Mien lin ,Yi , Jen You ,Shwu ,Shen Huang ,Min ,(2012) ,Information  Asymmetry and Liquidity Risk, International Review of Business Research Papers Vol. 8. No.1. January 2012. Pp. 112 - 131

   

  36) Omri, A., Zayani, M. & Loukil, N.,(2001), Impact of liquidity on Stock returns: an empirical investigation of the Tunis stock market, Finance and Business Strategies, Social Science Electronic Publishing.

   

  37) Pastor, L and Stambaugh, RF (2003), Liquidity risk and expected stock returns, Journal of Political Economy, Vol.111, pp.642-685.

  38)Richard A. Lambert, Christian Leuz, Robert E. Verrecchia (2006),Information Asymmetry, Information Precision,and the Cost of Capital,

  39) Richardson ,VJ ,(2000), Information Asymmetry and Earnings Management: Some evidence, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.15, pp.325-347

  40) Stoll, HR ,(1978), The pricing of security dealer services: an empirical study of NASDAQ stocks. Journal of Finance, Vol.33, pp.1157-1172.

  41)Tinic, S and West, R (1972), Competition and the pricing of dealer services in the over-the-counter market, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.8, pp.1707-1727.

  42)Wasan,S.,(2006). “Do Accruals Exacerbate Information Asymmetry In The Market?”. Doctoral Dissertation . Available at URL: http://proquest.umi.com

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1390 بررسی شده است (448 شرکت - سال). برای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را ...

بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداری چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی ...

ثبت سفارش