پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

word 4 MB 31267 253
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۳۲,۸۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  ((M.A ))

  گرایش: منابع انسانی

   

  چکیده

  این تحقیق اهدافی را دنبال می‌کند که عبارتند از: بررسی نقش زیر ساخت های لازم در پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری(گردش مکانیزه مکاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. برای دستیابی به این اهداف چهار فرضیه مطرح کردیم که عبارتند از:

  1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

  2- زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

  3- دانش و مهارت کارکنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

  4- میزان تشریح دقیق گردش کار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

  روش گردآوری داده‌ها به صورت میدانی بوده و از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت و مصاحبه برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام این تحقیق تعداد کل ایشان درحدود250 نفر می‌باشد.روش نمونه گیری بصورت  غیر تصادفی بوده و بر این اساس تعداد 130پرسشنامه توزیع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماری، دریافت گردیده است. برای سنجش اعتبار(پایایی) پرسشنامه از روش آلفای‌کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.

  در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و       پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنین در بخش سایر یافته‌های پژوهش، میزان تحقق هر یک از این عوامل مستقل در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

   

  کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان آستارا

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1-1. مقدمه

  سازمان ها را در عصر جدیداز بکارگیری سیستم های کامپیوتری وتکنولوژی اطلاعات ورسانه های پیش رفته گریزی نیست وآینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق وصحیح ،محاسن و معایب این  سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده واز تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (صرافی زاده،1380).

  هر مدیری به دنبال بهبود وضعیت فعلی و پیشرفت سازمان تحت مدیریت خویش می باشد، بدیهی است کلیه تصمیمات و تغییرات در تمامی سازمانها و شرکتها اعم از خصوصی، غیر خصوصی و غیر انتفاعی در این راستا صورت می پذیرد. .مدیران دریافته اند اجرای تغییرات به خودی خود کار چندان مشکلی نیست، بلکه دستیابی به اهداف تغییر ، اجرای موفق آن و فراهم آوردن زمینه ها و عوامل موفقیت است که نیازمند بررسی،ارائه استراتژی ، تامین منابع لازم و... می باشد.

  در این فصل به تشریح بیشتر موضوع تحقیق و دلایل توجیه کننده لزوم انجام این پژوهش پرداخته شده است. در این چارچوب ابتدا مسئله‌ای که این تحقیق در صدد بررسی آن است بیان می‌شود، سپس         گزاره های تحقیق، شامل اهداف و فرضیات بیان می‌گردد. پیشینه و طرح تحقیق نیز به بیان تحقیقات مشابه و روش انجام تحقیق می پردازند، در انتهای فصل اول با تعریف واژگان عملیاتی وقلمرو تحقیق به پایان  می رسد.

   

  1-2. بیان مساله

  امروزه در عصر سرعت و ارتباطات و با وجود شبکه های جهانی خارجی و داخلی                  (Internet , Intranet )، پایه و اساس ایجاد موضوعات مختلف بر مبنای سرعت انتقال داده ها از جائی به جای دیگر و امکان دسترسی سریع و آسان به داده ها پایه ریزی میشود . علاوه بر این خود موضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده و امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون بخش مهمی از ارتباطات هر سازمانی را ، مکاتبات آن سازمان تشکیل می دهد ، لذا اهمیت این موضوع در مکاتبات هر سازمان نیز خود را نشان می دهد(خامه چی،1386).

  تحول چشمگیر فناوری اطلاعات در دو دهه اخیر موجب بروز تحولاتی ژرف در عرصه دیوان سالاری جا افتاده و بسیار نیرومند سنتی گردیده است و انتظارات کارگزاران و ارباب رجوع را از زمان، هزینه و روش انجام کارها دگرگون ساخته است. تأمین رضایت ذینفعان این نظام در سطوح مختلف و کاربران با نیازها و توقعات گوناگون با روش های پیشین ناممکن است. این است که اکنون ما شاهد جنب و جوشی فراگیر برای پاسخ گویی به این انتظارات با به کارگیری فناوری اطلاعات در سطوح مختلف هستیم.(ecep.ir)

  در روشهای سنتی و البته معمول فعلی ، مکاتبات سازمانی (چه داخلی و چه خارجی) با استفاده از نامه نگاری های معمول و بواسطه کاغذ انجام می پذیرد ، البته ممکن است در این راستا ، برای ارسال مکاتبات فوری تر از دستگاههائی مانند نمابر نیز استفاده شود ، ولی آنچه مهم است اینکه همواره از این روشها استفاده نمی‌شود .(خامه چی،1386)

  با توجه به ایجاد شبکه ها و با توجه به این موضوع که اکثر نرم افزارهای امروزی با شبکه های فوق پشتیبانی می‌شوند ، امروزه برای تسهیل در امر مکاتبات و بالا بردن سرعت انتقال داده ها ، از نرم افزارهای تحت شبکه ای به نام نرم افزارهای اتوماسیون اداری می توان بهره برد(خامه چی،1386)

  در میان نظام های مکانیزه، سیستم‌های اتوماسیون اداری بخش قابل توجهی از سیستم‌های نرم افزاری موجود در بازار هستند که به صورت فراگیر در سازمانهای دولتی و خصوصی، راه اندازی شده یا در شرف استقرار می‌باشند. هر روز به تعداد کاربران این سیستم‌ها اضافه ‌شده و سازمان‌ها به سرعت سیستم‌های سنتی و دستی خود را با سیستم‌های جدید و مکانیزه جایگزین می‌کنند. بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، انتظار مکاتبات بدون کاغذ را برای ایجاد سهولت در کار کاربران و نیز سرعت بخشیدن به انجام امور اداری به وجود آورده است(ecep.ir).

  با توجه به اینکه یکی از مهمترین ویژگیهای عصر حاضر شتاب فزاینده تحولات علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی و...در آن است و از سویی تقریباً در همه جوامع از نهاد آموزش وپرورش انتظار می رود که ضمن استفاده از تجربه پیشینیان، سر منشاء تغییرات ونوآوریهای اجتماعی باشد،زیرا سازمان آموزش وپرورش بنا بر رسالت خود زیربنای اصلی دیدگاههای اجتماعی را پدید می آورد وبنابراین اگر در این راه کوشش وجدیت متعارف را به عمل آورد،توقع وانتظار نوآوری در جامعه سهل تر خواهد بود.این مطلب بدان معنی است که سازمان آموزش وپرورش باید بتواند علاوه بر هماهنگ نمودن خود با تحولات جامعه امروزی سمت وسوی دگرگونیها وتغییرات آینده را پیش بینی نموده وتغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب در آینده ،هدایت نماید.در همین راستا یکی از رویکردهایی که می تواند در جهت پاسخگویی به نیاز فوق در نظامهای آموزشی مفید واقع گردد وامروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا شده ویا در حال اجرا شدن است،گسترش استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در نظامهای آموزشی وبه تبع آن استفاده از سیستم اتوماسیون اداری در مدارس است .(توما،1369)

  در حال حاضر از تکنولوژی فناوری اطلاعات وارتباطات در سطح مدارس شهرستان آستارا در حد ثبت نام دانش آموزان در سیستم یکپارچه مدارس(سناد) و ثبت نام در سیستم های مشابه (داناب) استفاده              می شود.همچنین به تازگی تعدادی از مدارس منتخب شهرستان از سیستم مدارس هوشمند                    (تابلوهای الکترونیکی،رایانه،ویدئو پروژکتور) برخوردار گشته اند ولی کماکان کلیه مکاتبات مدارس به روش سنتی ودستی صورت می گیرد.با توجه به موارد یاد شده این تحقیق به دنبال شناخت عوامل مؤثر و میزان تأثیر این عوامل در پیاده سازی واجرای موفق سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا        می باشد.دراین تحقیق، زیر ساختهای لازم که به عنوان متغیر مستقل مطرح است با ابعاد فرهنگ سازمانی،دانش ومهارت کارکنان،تشریح دقیق کار دستی و وجود زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری مورد ارزیابی قرار می گیرند و پیاده سازی مؤثر اتوماسیون اداری به عنوان متغیر وابسته مد نظر است،همچنین متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیلات وپست سازمانی نیز به عنوان متغیر های فرعی (جامعه شناختی)در نظر گرفته شده است.جامعه آماری مورد نظر عبارتند از عوامل اجرایی مدارس شامل: مدیر،معاونین اجرایی،فناوری،آموزشی،پرورشی ، مشاوران ومربیان بهداشت کلیه مدارس دولتی که امکانات اولیه برای پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری را دارا هستند.

   

  1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق

  از دستاوردهای عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهان، اجرای برنامه‌هایی چون دولت الکترونیکی و نیز اتوماسیون اداری است که خود موجب کاهش رفت و آمدهای درون‌شهری و برون‌شهری، ذخیره وقت و صرفه‌جویی در مصرف سوخت های فسیلی و کاغذ و برخی دیگر از منابع رو به کاستی طبیعی دارد. در کشور ما این مفاهیم به تدریج جایی برای خود باز می‌کند و یک شاهد آنکه شهریورماه سال 1386، در زمینه برنامه دولت الکترونیک پس از رسیدن زیرساختهای ارتباطی نظیر کابلهای فیبر نوری و شبکه اینترنت در کشور به سطح قابل قبول، درگاه خدمات الکترونیکی کشور رسما گشایش یافت.هم چنین‪ ۳۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز مکلف شده‌اند هر سال ‪ ۵ خدمت از خدمات خود را از طریق اینترنت ارایه دهند (رضایی،1386،ص1).

  در زمینه اتوماسیون اداری نیز که از دیگر مظاهر عصر فراگیری فناوری اطلاعات(IT)در جهان است، بتدریج کارهایی در کشور صورت می‌گیرد، اما موضوعاتی چون رسمیت نیافتن امضا و پول الکترونیکی و تدوین نشدن مباحث حقوقی فضای مجازی رایانه‌ای و اینترنتی، به اضافه عقب بودن نسبی کشور از فناوری روز ‪ ITدنیا، باعث شده که این برنامه با سرعتی بسیار کمتر از انتظار به پیش رود و اتوماسیون اداری یکی از مهمترین مسائل اجرایی مطروحه در هر سازمان  باشد.(ساعدی،1386،ص2)

  اما علی رغم اینکه اجرای موفق این سیستم در اکثر سازمان ها به ویژه سازمان های بزرگ نکات مثبت بسیاری خواهد داشت ، پیاده سازی این سیستم ها بدون بررسی های اولیه و تامین پیش نیازها وزیرساختهای لازم حتی اگر منجر به هدر رفتن سرمایه و زمان صرف شده نگردد، قطعا موجب تحمیل هزینه های مالی، انسانی بسیار زیادی به سازمان می گردد ، که باید به آن ایجاد جو نامطلوب، بی نظمی در سازمان واثرات سوء دیگر از قبیل کاهش اعتماد کارکنان به قابلیت های مدیریت ارشد وسازمان وهم چنین ایجاد خستگی و کاهش حس بهکاوی کارکنان و... را نیز به عنوان نتیجه منفی اضافه کرد(ساعدی،1386،ص2).

  لذا با توجه به توضیخات فوق و با عنایت به اینکه موضوع پیاده سازی این سیستم ها در کشور ما امری تازه و روبه رشد می باشد ، ارایه تحقیقات و راهکارهای سازنده در خصوص تعیین زیرساختهای موثر و نقش آنها در پیاده سازی موفق سیستم های مذکورو سایر موارد مرتبط با آن بسیار مفید بوده و مطمئنا برای سازمان آموزش وپرورش و بسیاری از سازمانهای بزرگ دیگر کاربرد خواهد داشت .ضمن اینکه مطابق بررسی های انجام شده  تا کنون هیچگونه تحقیقات سیستماتیکی درخصوص عوامل موثردر پیاده سازی موفق سیستم های اتوماسیون اداری در سطح مدارس صورت نپذیرفته است.هم چنین به دلیل در گیر بودن محقق با مسئله نامه نگاری اداری در مدارس وزمان وفرصتهایی که به خاطر این مسئله از زمان مفید کاری به هدر میرود محقق را بر آن داشت تا در خصوص این موضوع به تحقیق بپردازد وعوامل زیر بنایی به           کار گیری اتوماسیون اداری را مورد بررسی قرار داده وزمینه هاو بسترهای لازم شناسایی شده و برای         راه اندازی سیستم مورد نظر به مورد اجرا گذاشته شوند.

   

  1-4. اهداف پژوهش

  1-4-1. هدف اصلی

  هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری (گردش مکانیزه مکاتبات)در مدارس شهرستان آستارا می باشد.

   

  1-4-2.اهداف فرعی

  1. بررسی میزان فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان آستارا

  2. بررسی زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری لازم جهت اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

  3. بررسی میزان اثر دانش ومهارت کارکنان در اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

  4. بررسی میزان تشریح دقیق گردش کار دستی در مدارس شهرستان آستارا

   

  1-5. سوالات تحقیق

  1-5-1. سوال اصلی

  آیا میان زیر ساختهای لازم وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟

   

  1-5-2. سوالات فرعی

  1. آیا میان فرهنگ سازمانی وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟

  2.آیا میان زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟

  3.آیامیان دانش ومهارت کارکنان وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟

  4.آیا میان تشریح دقیق گردش کار دستی وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟

   

  1-6. چارچوب نظری تحقیق

  چارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند تبیین هایی فراهم می کند. چارچوب نظری روابط بین متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبانی این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل  می دهد، یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (خاکی،1382).

  ریموند مک لوید در کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت ( ­جمشیدیان،عطاآبادی،1378)،به موضوع اتوماسیون اداری پرداخته ومعتقد است اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی وغیر رسمی است که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود. کار اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایز        می سازد ارتیاطات است.اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است.اتوماسیون اداری توسط کسانی که در دفاتر کار می کنند به کار گرفته می شود از آن جایی که یک دفتر می تواند شامل هر چیزی از یک طبقه سوئیت مدیریت گرفته تا یک محوطه محصور در یک انبار کالا باشد بنابراین دامنه استفاده کنندگان از اتوماسیون اداری گسترده است و چهار گروه از اتوماسیون استفاده         می کنند: ­مدیران،اشخاص متفکر ،منشی ها وکارمندان دفتری.

  صرافی زاده در کتاب فناوری اطلاعات وکاربرد آن در سازمان (1383) مزیتهای اتوماسیون اداری را به دو بخش مزایای مستقیم مانند: افزایش خدمات،صرفه جویی در وقت ونیروی کار ومزایای غیر مستقیم مانند:وابستگی کمتر به سایر ادارات ،نیاز کمتر به تشریفات اداری،افزایش رضایت شغلی ورضایت بیشتر مراجعین تقسیم می نماید. 

   

   

  Abstract

  This research is looking for following objective: To investigate the role of infrastructures in the implementation of administrative automation systems (automated workflow correspondence) in schools of Astara. For achieving this goal following four hypotheses were proposed:1 – A suitable organizational culture has a positive impact on running and implementing of administrative automation systems.2 - Hardware and software infrastructure has a positive impact for running and implementing administrative automation systems.
  3 - Knowledge and skills of the employee, performing has a positive impact for running and implementing administrative automation systems.4 – As much description of procedure of workflow is described, for employees, more positive effects have on running and implementing of administrative automation system.                                                        

  Data collection method is based on field study. And a Likert based questioner and interview has been used for gathering data.Sample society is including operational level's in Astara's public schools with the population of 250 people.

  A non-random sampling method has been used. And among 130 pcs distributed questioner, 116 questioners has been fund correct and considered in the results. For evaluating reliability of the questioners Cronbach method has been calculated with SPSS software with acceptable level.The evaluations conducted have determined that all of the independent variables had a positive impact on performance and implementation of office automation system. Also in the other result of this research, the realization of each of these independent factors in the studied population has been evaluated. It was found that although procedure of how to do the work is one of the most important factors, however it was not implemented completely in the schools. And organization culture is one of other important factors in implementation of this system.  

   

   

  Keywords: infrastructures, office automation system, Astara schools

 • فهرست:

  چکیده........................................................................................................................................        1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1. مقدمه.............................................................................................................................          3

  1-2. بیان مساله ........................................................................................................................        3

  1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق.....................................................................................................      5

  1-4. اهداف پژوهش...................................................................................................................       6

  1-4-1.هدف اصلی....................................................................................................................       6

  1-4-2.اهداف فرعی.................................................................................................................        6

  1-5.سوالات تحقیق....................................................................................................................       6

  1-5-1.سوال اصلی...................................................................................................................       6

  1-5-2.سوالات فرعی........................................................................................................... 6

  1-6. چارچوب نظری تحقیق.................................................................................................. 7

  1-7. فرضیات پژوهش................................................................................................................       8

  1-7-1. فرضیه اصلی................................................................................................................        8

  1-7-2.فرضیه های فرعی...........................................................................................................       8

  1-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق......................................................................        9

  1-8-1.فرهنگ سازمانی...........................................................................................................          9

  1-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ...................................................................  9

  1-8-3.دانش ومهارت کارکنان......................................................................................        9

  1-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)............................................................          9

  1-8-5.اتوماسیون اداری .........................................................................................................         10

  1-8-6.مدارس شهرستان آستارا...........................................................................................   11

  1-9. قلمرو تحقیق................................................................................................................   11

  1-9-1.قلمرو موضوعی..........................................................................................................          11

  1-9-2.قلمرو مکانی...................................................................................................................       11

  1-9-3.قلمرو زمانی..................................................................................................................         11

  1-10. محدودیتهای پیش روی محقق....................................................................................   11

  1-11. ساختارگزارش تحقیق.......................................................................................................       12

  فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق

  2-1. مقدمه ....................................................................................................................14

  2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات .........................................................................................       14

  2-2-1. تاریخچه       ....................................................................................................14

  2-2-2. تعاریف فناوری اطلاعات .......................................................................................... 15

  3-2-3. سیر تکامل فناوری اداری ............................................................................................         17

  3-2-3-1. دوره اول؛  فناوری اداری ...........................................................................................     17

  3-2-3-2.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه............................................................................    17

  3-2-3-3.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ..................................................................................  17

  2 -2-4. نقش فناوری اطلاعات در سازمان ....................................................................................    18

  2-2-5. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات ...........................................................................         19

  2-2-6. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات....................................................................          19

  2-2-7. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .........................................................................      20

  2-2-8. انواع سیستم های اطلاعاتی ............................................................................................       21

  2-2-9. ساختار سیستم های اطلاعاتی .......................................................................................        21

  2-2-9-1. شبکه ارتباطات اطلاعاتی   ....................................................................................22

  2-2-9-2. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )        24............................................................

  2-2-9-3. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)   .................................................................25

  2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS)    .........................................................................25

  2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS) .............................................................25

  2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)   ...........................................................................25

  2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)        ........................................................................26

  2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)     ........................................................................26

  2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ......................................................      26

  2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی  .......................................................................26

  2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری       ...........................................................................28

  2-3-1. تاریخچه .........................................................................................................        28

  2-3-2. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص        ...........................................................29

  2-3-3. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) ......................................................................    30

  2-3-4. گردش مکاتبات اداری...............................................................................    31

  2-3-5. معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) ..........................................       32

  2-3-6. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ....................................................      33

  2-3-7. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ........................................................       33

  2-3-8. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری     ..............................................................................33

  2-3-8-1. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ..........................................................................   33

  2-3-8-1-1. مزایای مستقیم ......................................................................................................34

  2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم      ..............................................................34

  2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی   .........................................................34

  2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری...................................................................     36

  2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون..........................................................          37

  2-3-10-1. مدیران  .............................................................................................................37

  2-3-10-2. کارمندان.................................................................................................         37

  2-3-10-3. مشتریان ...................................................................................................................    37

  2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه...................................................................................       37

  2-3-10-5. بشریت ..............................................................................................38

  2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: ..................................................................................    38

  2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری.....................................................................................................     38

  2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری................................................................... 39

  2-3-13-1. واژه پردازها.................................................................................................................. 40

  2-3-13-2. نشر رومیزی ...........................................................................................................      41

  2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی.............................................................    41

  2-3-13-4. پست الکترونیکی ............................................................................................  41

  3-3-13-5. پست صوتی .......................................................................................   42

  2-3-13-6. فاکس.....................................................................................................................      42

  2-3-13-7. کنفرانس صوتی .......................................................................................        43

  2-3-13-8.کنفرانس ویدئویی....................................................       44

  2-3-13-9. کنفرانس های کامپیوتری................................................................................     44

  2-3-13-10. سند خوان ها ..................................................................................    44

  2-3-13-11. ماشین های کپی هوشمند ............................................................................................ 44

  2-3-14. انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر....................................................................... 45

  2-3-15. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری................................................................       45

  2-3-16. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری....................................................................       46

  2 -3-16-1. اطلاعات پایه    ............................................................................................46

  2-3-16-2. عملیات مربوط به نامه های وارده          46......................................................................

  2-3-16-3. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه..............................................................................    46

  2-3-16-4. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی.................................................................................   47

  2-3-16-5. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری.................................................       47

  2-3-16-6. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده ........................................     47

  2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی...........................................................................       47

  2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو وبررسی ..........................................................................     47

  2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات................................................................      47

  2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی............................................................................................... 48

  2-3-17. تحقق دولت الکترونیک در ایران............................................................................................         48

  2-3-17-1. اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی   ........................................................................48

  2-3-17-2. اتوماسیون فعالیتهای عمومی       ..........................................................................49

  2-3-18. مزایای دولت الکترونیکی     ...........................................................................................49

  2-4. بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی .......................................................................     50

  2-4-1. ویژگیهای فرهنگ سازمانی     .......................................................................................51

  2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی        .............................................................................52

  2-5. بخش چهارم : وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش      .....................................53

  2-5-1. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس ..............................................     54

  2-6. بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده      .........................................................................58       

  2-6-1. پیشینه پژوهش در ایران         .........................................................................................58

  2-6-1-1. پایان نامه 1 .......................................................................................................   58

  2-6-1-2. پایان نامه 2 ................................................................................................................    59

  2-6-1-3. پایان نامه 3 ...................................................................................................................  59

  2-6-1-4. پایان نامه 4..........................................................................................................          60

  2-6-2-5. پایان نامه 5  ..................................................................................................................   60

  2-6-1-6. پایان نامه 6         61......................................................................................................

  2-6-1-7. پایان نامه 7         ...........................................................................................................62

  2-6-2. پیشینه پژوهش در جهان .............................................................................................................63

  2-6-2-1. پژوهش کای        .....................................................................................................63

  2-6-2-2. پژوهش مارلیک وکولیس   .................................................................................................63

  2-6-2-3.پژوهش گالستر      .....................................................................................................64

  2-6-2-4. پژوهش ریچارد ال.دفت  ...............................................................................................   64

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1. مقدمه    67..........................................................................................................................

  3-2. روش تحقیق ................................................................................................................................        67

  3-3. دامنه پژوهش  .................................................................................................................         68

  3-3-1. ابعاد پژوهش ......................................................................................................................   69

  3-3-2. متغیرها         ...........................................................................................................69

  3-4. جامعه آماری     .................................................................................................................70

  3-5. روش نمونه گیری          71.........................................................................................................

  3 -6. بر آورد حجم نمونه      .....................................................................................................71

  3-7. معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات    ...........................................................................................71

  3-7-1. مصاحبه        ..............................................................................................................71

  3-7-2. پرسشنامه      .................................................................................................72

  3-7-2-1. معرفی پرسشنامه   ...................................................................................................72

  3-7-2-2. تحلیل پرسشنامه    ........................................................................................................73

  3-8 . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضیات و متغیر‌ها      ......................................................74

  3-9. اعتبار یا روایی تحقیق     ..........................................................................................74

  3-10. اعتماد یا پایایی تحقیق   .....................................................................................................75

  3-11. نحوه بررسی فرضیات پژوهش ................................................................................................ 75

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1. مقدمه    ...................................................................................................................78

  4-2. بخش اول: ویژگی‌های جمعیت شناختی    .............................................................................78

  4-2-1. جنسیت.........................................................................................................................       79

  4-2-2. رده سنی.............................................................................................................................   80

  4-2-3. پست سازمانی..............................................................................................................        80

  4-2-4.سطح تحصیلات.....................................................................................       81

  4-2-5. مقطع فعالیت.......................................................................................................      82

  4-2-6.پشتیبانی مدیریت ارشد:...................................................................................................       83

  4-2-7. فرهنگ کار تیمی.................................................................................................................   84

  4-2-8 . ارائه الگوی موفق وتشویق................................................................................................... 85

  4-2-9. بهینه کاری......................................................................................................................      86

  4-2-10. ایستگاه کاری سریع ........................................................................................................   87

  4-2-11. عدم کندی شبکه     ..................................................................................................88

  4-2-12. ایستگاه کاری مناسب.........................................................................................     89

  4-2-13. رفع سریع مشکل سیستم     .........................................................................................90

  4-2-14. یک به یک بودن سیستم وکاربر       .................................................................................91

  4-2-15. آشنایی با مهارتهای پایه       ...............................................................................................92

  4-2-16. برگزاری دوره های تکمیلی  .............................................................................................93

  4-2-17. دوره آموزش اتوماسیون......................................................................................    94

  4-2-18. تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر..............................................................................95

  4-2-19. روال مد ون برای گردش کار دستی .............................................................................96

  4-2-20.جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم                        دستی موجود          ..........................................................................................................................97

  4-2-21. سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری   ...................................98

  4-2-22. استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون          99..............................................

  4-2-23. اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا  ...........................................100

  4-3. بخش دوم: بررسی فرضیات..........................................................................................................         101

  4-3-1. فرضیه 1       ..........................................................................................................101

  4-3-2. فرضیه 2..............................................................................................................     102

  4-3-3. فرضیه 3       ........................................................................................................102

  4-3-4. فرضیه 4       ................................................................................................................103

  4-3-5. بررسی فرضیه اصلی تحقیق    104.........................................................................................

  4-4. بخش سوم : سایر یافته‌های تحقیق ..........................................................................................104

  4-4-1. اولویت فرضیات....................................................................................................   104

  4 -4-2. بررسی موجودیت عوامل مستقل در جامعه آماری...................................................................        105

  4-4-2-1. وجود فرهنگ سازمانی مناسب      ..............................................................106

  4-4-2-2. وجود زیر ساختهای نرم و سخت افزاری مناسب............................................................   107

  4-4-2-3. دستیابی به سطح مطلوب دانش و مهارت کارکنان  .........................................................108

  4-4-2-4. تشریح دقیق گردش کار دستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه     ..................................109

  4-4-3. مقایسه نهایی پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا          110...........................

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1. مقدمه    ........................................................................................................................113

  5-2. بحث و نتیجه‌گیری         113....................................................................................................

  5-3. تحلیل نتایج       ...........................................................................................................115

  5-4. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق.....................................................................................       116

  5 -5. پیشنهادها بر اساس محدودیتها.............................................................................         116

  5-6. پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده............................................................................................     117

  5-7. محدودیتهای تحقیق .....................................................................................................   117

  پیوست ها ..............................................................................................................   118

  منابع و مآخذ  155.....................................................................................................................

  فهرست منابع فارسی    ......................................................................................................156

  فهرست منابع غیرفارسی............................................................................................... 159

  چکیدۀ انگلیسی ....................................................................................................................... 160

   

   

   

   

  منبع:

  فهرست منابع فارسی:

  آذر. ع و مومنی. م.، 1376، آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 1 و 2 ، تهران ، سمت

  اعرابی،م،1389،مبانی فلسفی واستراتژیهای تحقیق،تهران ،دانشگاه علامه طبا طبایی

  ایران نژاد، م،1382 . روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ دوم  تهران ، نشر مدیران

  باب.ی.هیز.،1381،اندازه گیری رضایت خاطر مصرف کننده(طراحی و تنظیم پرسشنامه)،ترجمه جزنی نسرین ، سازمان مدیریت صنعتی.

  بهشتیان ، م و ابوالحسنی،ح.،1387، سیستم های اطلاعاتی مدیریت  تهران ، شرکت پردیس

  ب‍ه‍ش‍ت‍ی‍ان. م‍‌،1373 ،  ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر ت‍ئ‍وری‌، ک‍ارب‍رد و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ "‎،"MIS ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌.

  بررسی باید ها و نباید های راه اندازی شهر الکترونیک در ایران،جامعه مجازی سپنتا،اراک،1386

   

  پاتنام ، ر و دیگران.،1384، سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، دموکراسی و توسعه ، به کوشش کیان تاجبخش ، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان ، تهران ، نشر شیرازه

  توکلی زاده داودی،م.،1375،تاثیر آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتر بر ضریب دقت وبازیابی اطلاعات در زمان جستجو.پایان نامه ارشد.دانشکده تربیت مدرس

  توما،ژ.،1369،مسائل جهانی آموزش وپرورش،ترجمه احمد آقازاده،مجله مدیریت آموزشی.

  تکنولوژی های کاربردی در روابط عمومی الکترونیک،همایش روابط عمومی الکترونیک،1385.

  تکنولوژی آموزشی،1383،شماره 19

  ث‍اق‍ب‌ ت‍ه‍ران‍ی. م‍،تدین،ش .، 1383‌، م‍دی‍ری‍ت‌ و ف‍ن‌آوری‌ اطلاع‍ات‌، م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر

  ثنایی،و.،1384،بررسی تاثیر افزایش اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمانی شرکتهای پالایش و پخش تهران.پایان نامه ارشد.دانشگاه شهید بهشتی.

  حبیبی،ل.،1383،سیستم های اتوماسیون اداری،مجله تدبیر،ش154

  حسینی،ح.،1384.رویکردی تحلیلی بر اتوماسیون اداری وتاثیر آن بر بهره وری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.پایان نامه ارشد .دانشگاه سیستان وبلوچستان

  حمیدی زاده،م.، 1384، روش تحقیق در مدیریت، سمت

  حنیفه ،ح.،1382،استانداردهای آموزشی فضای قرن 21، مجله مدیریت آموزشی

  خاکی ، غ.، 1382،روش تحقیق با رویکرد پایان  نامه نویسی ، تهران ، انتشرات بازتاب.

  خامه چی،م ح.،معرفی نرم افزارهای اتوماسیون اداری،سمینار مدیران انفورماتیک شرکتهای آب و فاضلاب کشور ،1386

  .فصلنامه علمی-پزوهشی سیاست علم وفناوری ،سال دوم شماره 3

  دفت ، ر،ال.،1377، تئوری  و طراحی سازمان ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد  اعرابی ، تهران ، چاپ پژوهش فرهنگی

  رابینز،ا.،1374،رفتار سازمانی ، ترجمه:پارساییان ، اعرابی،دفتر پژوهشهای فرهنگی

  زارعی. م.،1386 مبانی و مفاهیم فرهنگ سازمانی،سایت راهکار مدیریت

  سالک رضائی، ح.، جوانه‌های اتوماسیون و دولت الکترونیک در ایران در رهگذر الکامپ سیزدهم،سایت ایستنا،1386.

  سایت اینترنتی www.shirazu.ac.ir

  سایت اینترنتی اتوماسیون اداری پیشرفته www.rayvarz.com/farci/product

  سایت اینترنتی www.maadiran.com/persion/products/fax/technology       

  سایت اینترنتی سازمان های بدون کاغذ  www.ettehadie.com   

  سایت اینترنتی www.imi.ir/tadbir

  ‌ سایت اینترنتی پژوهشهای مدیریت و بازرگانی www.fa.wikibooks.org/wiki

  سایت اینترنتی www.Gamelectronic.com.automation

  سایت اینترنتی www.aftab.ir/articles/health-theropy

    سایت اینترنتی تبادل الکترونیکی مکاتبات اداری در ایران www.ecep.ir

  ساعدی، ط.،امضای دیجیتال در ایران ،سایت خبرنگار،1386.

  صالحی صدقیانی،ج.،1388.بررسی روابط بین برنامه ریزی راهبردی وعوامل درون سازمانی در شرکتهای مبتنی بر فناوری برتر در ایران.

  ص‍راف‍ی‌زاده‌. .ا، 1380، س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، ن‍ظری‍ه‌ه‍ا، ک‍ارب‍رده‍ا ،م‍ی‍ر.

  صرافی زاده،ا.،1383،فناوری اطلاعات وکاربرد آن در سازمان،میر.

  علاقه مندان،ح.1383.تاثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختر برق).پایان نامه ارشد .موسسه تحقیقات آموزش مدیریت .

  عندلیب آذر،م،1379،سیستم های اطلاعات مدیریت،میر.

  گیتس،ب.،1380.کسب وکار بر بال اندیشه، ترجمه:رضایی نژاد،ع،انتشارات فرا.

  لاودن ،ک.،1384 ، سیستم ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌،ترجمه ه‍رم‍زی احمد‌، ب‍ه‌آوران‌.

  محمد حسن زاده،م .،1384 ،بررسی مقایسه عملکرد شرکت بوتان قبل وبعد از اجرای طرح اتوماسیون.پایان نامه ارشد، موسسه عالی آموزش وپرورش.

  مسلمی ،م.،1387،بررسی اثرات اسقرار سیستم اتوماسیون جامع اداری مالی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران .پایان نامه ارشد .موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت گیلان.

  م‍ک‌ ل‍ئ‍ود،ر. ، 1377 ، س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌،ترجمه: ج‍م‍ش‍ی‍دی‍ان، م‍ه‍دی ‌، ‌پ‍ور ع‍طاآب‍ادی، م‍ه‍دی ‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌.

  ملکیان،ن.،1385.بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر افزایش توان رقابتی نظام بانکی کشور.پایان نامه ارشد .دانشگاه شهید بهشتی.

  مولر ، جی اچ و کی اف ، شوسلر و اچ ال کاستنر. ،1387 . استدلال آماری در جامعه شناسی، ترجمه  نایبی ، هوشنگ، تهران ، نشر نی.

  مقاله تبادل الکترونیکی مکاتبات اداری درایران،                                             Correspondence Electronic ECE )  Exchange  ) ،1386 .

  م‍وم‍ن‍ی‌، ه.‍‌،1372 ، س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌‎] M. I. Sام‌. ای‌. اس‌]، ات‍ح‍اد.

  میلر، د .،1385. راهنمای سنجش در تحقیقات اجتماعی،  ترجمه: نایبی، هوشنگ. ،تهران ، نشر نی

   

  منابع غیرفارسی:

  Efraim Turban،2006، Information Technology for management،Wiley

  D.Tsishritzis ،1985 ،Office automation concept and tools،Springer-verlag

  Charles M.ray, Janet j.palmer , Emy D.wohl  ،1995، Office automation a system approach، south western pub

  Carlos venegas، 2007 ،Flow in the Office،productivity press

  Galliers, Robert D،1999.، Strategic information management: challenges and strategies in managing information systems‏‫،‏‫: Butterworth Heinemann

  .Mcleod  , Raymand , 1998 , Management  in  formation systems’ Seventh ed ‘ Newjersy ‘ prentise  Hall.

  .(Green, 2001) www.aceproject. Org/ main /English / et/et76. Htm


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

                       گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A.” شهريور 1391 چکيده بانک ها يکي ازنهادها

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت نیروی انسانی چکیده فرهنگ سازمانی به‌ دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می‌تواند بر رفتار و عملکرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته:علوم تربيتي گرايش : آموزش و پرورش ابتدايي تابستان/ 1393 چکيده   هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش کلاس هاي آموزش الکترونيکي بر گزار

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مديريت آموزشي تابستان  1390 چکيده: هدف اصلي در اين پژوهش ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه

پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کیفیت فراگیر فصل اول مقدمه پیدایش دهکده جهانی که چندین دهه از عمر آن می گذرد، تحولات شگرفی را در امور مرتبط با مدیریت و ساماندهی سازمانها به وجود آورده که متاسفانه کشور ما نه تنها در ایجاد آن سهمی نداشته بلکه در استفاده از فرصت ها و دست آوردهای عظیم بوجود آمده نیز گامی موثر بر نداشته است. بهره گیری از راه حل های مبتنی بر فن ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت « گرایش: بازار یابی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول چکیده : هدف : این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهررشت طراحی گردیده است . روش : پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و به صورت میدانی در بهار 1392 اجرا گردید . جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب مختلف بانک ملی ...

ثبت سفارش