پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

word 683 KB 31299 251
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۴۹,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۹,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   (M.A)

  مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

  چکیده:

  در تحقیق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بین  بکارگیری ICT  با توانمند سازی کارکنان از دیدگاه تمامی پرسنل حوزه ستادی شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است.اهداف تحقیق شامل هدف اصلی تحقیق به تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعی آن شامل (8) اهداف که به تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازی کارکنان شامل بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، استقلال وآزادی کاری کارکنان، افزایش مسؤولیت تصمیم گیری کارکنان، افزایش تنوع شغلی کارکنان، افزایش خودکنترلی کارکنان، افزایش آمادگی کارکنان (توان وتمایل) و توسعه حرفه‌ای کارکنان و همچنین تعیین بیشترین رابطه ابعاد توانمند سازی با فناوری اطلاعات می باشد،پرداخته است.ضمن اینکه اهداف تحقیق در شکل فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق نیز مطرح شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی-پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن مشتمل بر225 نفر که از طریق نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.و ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه ای می باشد که برای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و برای توانمند سازی 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالی بصورت استاندارد تهیه گردید.پس از اطمینان ازروایی و پایایی پرسشنامه مذکور و توزیع و جمع‌آوری آن در میان تمامی کارکنان حاضربه تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی پرداخته وبا استفاده از فنون آماری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت نهایتاً فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی تحقیق تأیید گردیدند.

   

  واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازی کارکنان، دانشگاه آزاد.

  فصل اول

  کلیات طرح

  مقدمه

  اطلاعات یکی از ارزشمندترین ورودی‌های سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی و کمبود آنها سبب بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طریق فناوری اطلاعات جمع‌آوری، پردازش و نگهداری می‌شود. در گذشته اطلاعات بیشتر به صورت اسناد و مدارک موجود بود، و در اختیار فرد خاصی قرار می‌گرفت. از این رو فناوری اطلاعات این محدودیت را از میان برداشته است. در ادبیات مدیریت شریان حیاتی سازمان (شبکه اطلاعاتی) و خون جاری در آن (اطلاعات) می‌باشد. (همر، چمپی[1]، 1378، ص131)

   امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فناوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است به گونه‌ای که جهان هر روز شاهد کشف و اختراع ابزار‌ها و وسایل تبیین روش‌ها، ساختارها و فرایندهایی است که بدون کاربست آن حل مسایل و مشکلات سازمان امکان‌پذیر نیست بدین معنا که انسان ناگزیر است برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوری جدید مجهز کند. بنابراین ممکن است در مقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده‌های سازمانی برخودار باشند ولی تغییرات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آنها را برای سازگاری با تغییرات ضروری کند. (ایزدی صمد، کریمی سلیمان، تاثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد، پژوهشنامه مدیریت شماره 4، 1387)

  در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با استفاده از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازی، شاه حسینی، راهکار توانمندسازی، پژوهش نامه86، 90)

  به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)

  از آنجایی که عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان‌ها در گروه وظایف مدیریت یعنی: برنامه‌ ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است و انجام این گونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی به مدیریت است از این رو پیشرفت سازمان‌ها بدون برخورداری از ابزارهای اطلاع‌رسانی و کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع‌رسانی به کارکنان و مدیران برای توانمند کردن آنها در کارهایشان امری غیرممکن است. (استونر، فریمن[2]، 1386، ص 13)

   مفهوم توانمندسازی در سال‌های اخیر مورد توجه همه دست‌اندرکاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازی بسان راهبرد منابع انسانی برای خلق کارامدی، بهره‌وری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد که توانمندسازی فرصتهایی است که به افراد برای خود مختاری، انتخاب، مسوولیت‌ پذیری و مشارکت در تصمیم گیری سازمان داده شده است. ترلاکسن[3] توانمندسازی را فرایند تغییر عملکرد کارکنان از وضعیت آنچه که به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه که نیاز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس [4]، 2003، ص 262)

  1-1-بیان مسئله:

  امروزه در هر سازمانی بحث بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های اطلاعاتی مطرح و از سود و زیان آن سخن می‌گویند. طبیعی است فناوری یک راه باصرفه‌تر در برابر روش‌های سنتی اهمیت پیدا می‌کند پس مدیران باید تاثیر و نقش فناوری اطلاعات را بر بهره‌وری سازمان، و میزان آن را بسنجند. تعیین میزان این تحقیق از دغدغه‌های مهم تصمیم‌گیرندگان سازمانی است. فناوری اطلاعات نقش حیاتی در ادامه بقای سازمان دارد و این امکان برای مدیران فراهم می‌سازد با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده را داشته باشند. و موجب می‌شود عملکرد سازمان با انسجام و بازخورد سریع انجام گیرد. (مهری‌نژاد، 1381، صص 227-224)

  با توجه به دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به عنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل می‌باشند. و برای تداوم حیات نیازمند پاسخگوئی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع انسانی مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شوند، تجهیزات و آماده سازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردارند و کلیه سازمان‌ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند. (جعفرزاده، 1386، ص 44)

  بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل این مسأله را اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. (محمدی، 1381، ص 160)

  امروزه اطلاعات یکی از منابع اصلی و با ارزش هر سازمان می‌باشد. همانطور که منابع انسانی، مواد اولیه، ماشین‌آلات در روند تولید کالا و خدمات دارای نقش اساسی هستند اطلاعات نیز دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد. (جوادین، 1386، ص 1053)

  یکی از ارزشمند‌ترین ورودی‌های هر سازمان اطلاعات است. اطلاعات نوعی دارایی برای سازمان محسوب می‌شود و با ارزشمند‌ترین اطلاعات باعث افزایش اطمینان می‌شود سازمان بدون دسترسی به اطلاعات قادر به انجام کارها نمی‌باشد. برای توانمندسازی کارکنان نیاز به ابزار‌های متفاوتی است، مانند اختیار به معنی داشتن آزادی عمل برای کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمان، دانش یعنی در اختیار داشتن ابزار و اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری صحیح واگذاری کار یا وظیفه‌ای که حائز اهمیت است وبه نتایج اساسی منجر می‌شود.(درگاهی، 1383، ص 5)

  از آنجایی که سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان مادر در کشور مطرح است بنابر این لازم است تا به مسأله ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه نموده و نیز به رابطه این فناوری باتوانمندسازی کارکنان ستادی بپردازد.

  از دیدگاه پژوهشگر، در حال حاضر مشکلات متعددی در خصوص میزان استفاده از فناوری اطلاعات و میزان توانمندی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و واحد­های تابعه آن وجود دارد که مسأله اصلی تحقیق نیز همین است و در ذیل بدان اشاره می­گردد:

  مشکلاتی که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و واحد‌های تابعه آن به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و تاثیری که بر شیوه انجام کار کارکنان و در نهایت به کارایی کارکنان دارد می توان به چند مورد اشاره کرد: می توان گفت کارکنان جهت استفاده از فناوری‌های روز از مهارت و توانایی اندکی برخوردارند از طرفی دیگر نیروی متخصص جهت آموزش نرم افزارها به آن صورت حضور ندارند و تنها تعداد کمی از کاربران از مهارت و دانش لازم برخوردارند به وضوح می توان مشاهده کرد که امورات بصورت فزاینده‌ای انباشته شده و باعث نارضایتی ارباب رجوع می باشد. توجه اندک مدیران به نرم‌افزار‌های بنیادی که موجب تحولات اساسی در سازمانها می گردد، و همچنین توجه کم مدیران به آخرین فناوریهای روز و اطلاع از آن جهت پرورش ایده‌های جدید توام با استقلال و آزادی کارکنان، تمایل و توان کم و همچنین مقاومت مدیران و کارکنان در برابر فناوریهای جدید، توانایی لازم در شبکه پردازش اطلاعات، افزایش خطای کارکنان نسبت به وظایفشان، مهارت و خلاقیت نه چندان زیاد جهت استفاده از فناوری، نداشتن روحیه کار گروهی، کمبود توانایی لازم جهت تصمیم گیری درست، کمبود توانایی لازم جهت دانش و فناوری روز کارکنان ، آگاهی کم از منابع بالقوه فناوری اطلاعات یکی از موانع کلیدی است. آگاهی نا چیز به اینکه فناوری و کاربرد آن در سازمان باعث اثر بخشی عملکرد و تصمیم‌سازی بهینه کارکنان می شود.کمبود سیستم‌های ارتباطی جهت تبادل اطلاعات در راستای کیفیت عملکرد کارکنان.

  لذا سؤال اصلی در این تحقیق این است که آیا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد موجبات توانمندسازی کارکنان را فراهم خواهد ساخت؟ و آیا اصولاً رابطه‌ای بین فناوری اطلاعات وارتباطات با توانمندسازی کارکنان وجود دارد؟

  اگر نتیجه بگیریم که رابطه میان فناوری اطلاعات وارتباطات با توانمندسازی کارکنان یک سازمان، رابطه­ای مثبت و معنی­دار است؛ می­توانیم با بهره­گیری و استفاده از پتانسیل­های موجود در آن سازمان برای رسیدن به هدف، که همانا بالا بردن توانمندسازی کارکنان آن سازمان است، گامهای مؤثری بر­داریم و فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را کاهش دهیم.

  1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

  فناوری اطلاعات بر جنبه­های مختلف سازمان تأثیر گذاشته است. فناوری‌های اطلاعاتی، مدیران را قادر می­سازند تا با یکدیگر و با کارکنان ارتباط برقرار کرده و از نتایج کار یکدیگر و کارکنان خود آگاه شوند. سیستم رایانه­ای، مجاری ارتباطی جدیدی به وجود می­آورد که این مدیران می­توانند از آن استفاده کرده و به صورت یک گروه درآیند. این فناوری در راه از میان برداشتن موانع به مدیران کمک می­کند و نوعی احساس گروهی بین مدیران و کارکنان ایجاد می­کند که در نتیجه آن، هویت سازمانی به وجود فناوری اطلاعات بر جنبه­های مختلف سازمان تأثیر گذاشته است. فناوری‌های اطلاعاتی، مدیران را قادر می­سازند تا با یکدیگر و با کارکنان ارتباط برقرار کرده و از نتایج کار یکدیگر و کارکنان خود آگاه شوند. سیستم رایانه­ای، مجاری ارتباطی جدیدی به وجود می­آورد که این مدیران می­توانند از آن استفاده کرده و به صورت یک گروه درآیند. این فناوری در راه از میان برداشتن موانع به مدیران کمک می­کند و نوعی احساس گروهی بین مدیران و کارکنان ایجاد می­کند که در نتیجه آن، هویت سازمانی به وجود می­آید. (اوتارخانی، 1380، ص 21)

  کانتر[5] (1983) اطلاعات را یکی از حیاتی‌ترین «ابزار قدرت» مدیریتی شناسایی کرد. کسب اطلاعات، به ویژه اطلاعاتی که به نظر می‌رسند نقش محوری یا راهبردی در سازمان داشته باشند، می‌تواند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز برای واجب‌الاطاعه و متنفذ کردن یک شخص در سازمان به کار رود. از طرف دیگر، وقتی مدیران افراد خود را با اطلاعات بیشتر- به جای اطلاعات کمتر- تجهیز می‌کنند، آن افراد احساس توانمندی می‌کنند و به احتمال بیشتری با بهره‌وری، کامیابی و در هماهنگی با خواسته‌های مدیریت کار می‌کنند. مدیر با درگیر کردن دیگران در کسب نتایج مطلوب، عملاٌ پایه قدرت خود را تقویت می‌کند. با اطلاعات بیشتر، افراد تمایل پیدا می‌کنند که خودسامانی، کنترل شخصی و اعتماد بیشتر را تجربه کنند. احساس توانمندی به وجود آمده؛ احتمالاً از مخالفت افراد با مدیر و مقاومت آنان در برابر قدرت او، یا تلاش در جهت حمایت خویش خواهد کاست. به جای آن، احتمال دارد که آنان با مدیر توانمندگر همکاری کنند. (وتن، کمرون[6]، 1383، صص 52-51)

  بنابراین، مدیری که می‌خواهد احساس توانمندی کارمند را افزایش دهد، باید مطمئن شود که همه اطلاعات مربوط به کار مورد نیاز برای اجرای یک وظیفه به کارمند داده شده است. مدیر توانمندگر، اطلاعات فنی مربوط و داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله دیگران را، به طور پیوسته، قابل دسترسی خواهد ساخت. (همان منبع)

  فناوری اطلاعات روش کارکرد ما را دگرگون کرده، امور اقتصادی، اجتماعی و حتی نحوه طرز فکر ما را نیز تغییر داده است. تجارت، بانکداری، اوقات فراغت، خدمات، خط تولید، آموزش و غیره در حال حاضر نسبت به ده سال قبل کاملاً متفاوت شده و مردم این تغییر را که فناوری اطلاعات موجب آن است به تدریج تشخیص می­دهند. (استونر، 1375، ص 10)

  توانمند­سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا، این امکان را به مدیران خواهد داد که در برابر پویایی­های محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده و موجبات برتری رقابتی سازمان‌شان را فراهم آورند. رشد سریع فناوری، تمامی جوانب سازمان‌ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است تغییرات سریع فناوری باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه­ها، ربات‌ها و دستگاه‌های کاملاً خودکار، جایگزین مشاغل روتین شده­اند. این ابزار تغییرات شدیدی در نوع مهارت‌های مورد نیاز افراد و اعضاء سازمان‌ها ایجاد کرده است. (رابینز[7]، 1374، ص 45)

  توانمندسازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش، به یکی از داغ‌ترین مباحث روز مدیریت تبدیل شده است. نظریه‌پردازان اغلب برای نقش قدرت در فرایند توانمندسازی کارکنان، اهمیت بسزایی قائل شده و در اصل برای توانمندسازی غایتی جز افزایش قدرت زیردستان قائل نیستند. (جزنی، 1378، ص 38)

  توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک‌های موثر برای افزایش بهره‌وری آنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی‌های فردی و گروهی‌شان در راستای اهداف سازمانی است.(محمدی، 1380، ص211)

  A Study on the relationship between the application  of Information and Communication Technologies whit Empowerment of central organization staff of Islamic Azad Universities

  Abstract:

   In the present research titled of the relationship between application of ICT with enabling staff from viewpoint of all personnel of employed center in the central organization of Islamic Azad University.Purposes of this study include main purpose and secondary purpose that in the section of main purpose, we determine the relationship between application of information and communication of technology with Empowerment staff of central organization of Islamic Azad University, and it's secondary purpose include 8 purposes that determine the relationship between information and communication technology with dimensions of Empowerment staff include improving staff performance quality, staff independence and freedom, increasing decision making responsibility of staff, increasing job variety of staff, increasing staff sell – control, increasing staff readiness (strength and tendency) and professional developing of staff, and also determining the greatest relationship of the enabling dimensions with information technology. Furthermore, research purposes are proposed in the form of main and secondary hypotheses. Research method is descriptive of correlation – survey type. Population of the study include 225 persons that 143 of them were selected through stratified sampling as the sample of the study. Data collection tool is a questionnaire that is 15 questions are for the variable information and communication technology, and 35 question for enabling and totally it includes so questions that was prepared based on standards. After making sure of reliability and validity of the mentioned questionnaire and its distribution and collections among all present staff, data analysis was done in two levels of descriptive and inferential statistics, and using statistical techniques, research hypotheses were tested, and finally main hypothesis was supported as a result of secondary hypotheses.

   

  Keywords: information and communication technology, Empowerment Staff.Azad University

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه.................................................................................................................................. 3

  1-1- بیان مسئله. 6

  1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

  1-3- اهداف تحقیق......................................................................................................... 12

  1-3- 1- اهداف اصلی تحقیق.......................................................................................... 12

  1-3-2- اهداف فرعی تحقیق............................................................................................ 12

  1-4- چارچوب نظری تحقیق.. 13

  1-5- مدل تحقیقق.. 16

  1-6- فرضیه های تحقیق.. 17

  1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 17

  1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق..................................................................................... 17

  1-7- جامعه آماری تحقیق................................................................................................ 18

  1-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق.. 18

  1-9- روش تحقیق.. 18

  1-10- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.......................................................................... 18

  1-11-قلمرو تحقیق......................................................................................................... 19

  1-11-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 19

  1-11-2-قلمرو مکانی تحقیق........................................................................................... 19

  1-11-3-قلمرو زمانی تحقیق.......................................................................................... 19

  1-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها........................................................................ 19

  1-12-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات............................................................................. 19

  1-12-1-1-تعرف مفهومی فناوری اطلاعات و ارتباطات.................................................... 19

  1-12-1-2-تعریف عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات.................................................. 20

  1-12-2- توانمند سازی................................................................................................... 20

  1-12-2-1-تعریف مفهومی توانمند سازی........................................................................ 20

  1-12-2-2-تعریف عملیاتی توانمند سازی........................................................................ 20

  1-12-2-3-تعاریف مفهومی ابعاد توانمند سازی................................................................ 21

   1-12-2-3-1-تعریف مفهومی بهبود کیفیت عملکرد کارکنان............................................ 21

  1-12-2-3-2-تعریف مفهومی استقلال و آزادی کاری کارکنان........................................... 21

  1-12-2-3-3-تعریف مفهومی مسوولیت تصمیم‌گیری کارکنان........................................... 21

  1-12-2-3-4-تعریف مفهومی تنوع شغلی کارکنان........................................................... 22

  1-12-2-3-5-تعریف مفهومی خودکنترلی کارکنان............................................................ 22

  1-12-2-3-6-تعریف مفهومی آمادگی(توان و تمایل) کارکنان........................................... 22

  1-12-2-3-7- تعریف مفهومی توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌ای) کارکنان............................... 22

  1-12-2-4-تعاریف عملیاتی ابعاد توانمند سازی............................................................... 22

  1-12-2-4-1-تعریف عملیاتی بهبود کیفیت عملکرد کارکنان............................................. 22

  1-12-2-4-2-تعریف عملیاتی استقلال و آزادی کاری کارکنان.......................................... 23

  1-12-2-4-3-تعریف عملیاتی مسوولیت تصمیم‌گیری کارکنان.......................................... 23

  1-12-2-4-4-تعریف عملیاتی تنوع شغلی کارکنان........................................................... 23

  1-12-2-4-5-تعریف عملیاتی خودکنترلی کارکنان........................................................... 23

  1-12-2-4-6-تعریف عملیاتی آمادگی(توان و تمایل)کارکنان............................................ 23

  1-12-2-4-7-تعریف عملیاتی توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌ای) کارکنان................................ 24

   

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................... 26

  2-1- بخش اول، توانمندسازی.......................................................................................... 29

  2-1-1- تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 29

  2-1-2- توانمندسازی و تواناسازی کارکنان. 33

  2-1-3- مفروضات توانمندسازی.. 35

  2-1-4- نشانه‌های توانمندسازی.. 36

  2-1-5- ابعاد توانمندسازی.. 38

  2-1-5-1- بهبود کیفیت عملکرد کارکنان.......................................................................... 38

  2-1-5-2- استقلال و آزادی کارکنان................................................................................ 40

  2-1-5-3- افزایش مسوولیت تصمیم گیری کارکنان........................................................... 41

  2-1-5-4- افزایش تنوع شغلی کارکنان............................................................................. 42

  2-1-5-4-1-ویژگی های یک شغل غنی شده................................................................... 43

  2-1-5-4-1-1-تنوع مهارتی........................................................................................... 43

  2-1-5-4-1-2-هویت کار.............................................................................................. 43

  2-1-5-4-1-3-اهمیت کار............................................................................................. 43

  2-1-5-4-1-4-استقلال................................................................................................. 43

  2-1-5-4-1-5-بازخورد شغلی....................................................................................... 44

  2-1-5-4-2- مفاهیم مربوط به تنوع شغلی....................................................................... 44

  2-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل.................................................................................. 44

  2-1-5-4-2-2-غنی سازی شغل..................................................................................... 45

  2-1-5-5- افزایش خود کنترلی........................................................................................ 45

  2-1-5-6- افزایش آمادگی کارکنان(توان و تمایل)............................................................. 47

  2-1-5-7- توسعه حرفه‌ای کارکنان(رشد حرفه ای)............................................................ 48

  2-1-6- ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان. 50

  2-1-7- نقش مدیر در ایجاد سازمان توانمند. 51

  2-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها 52

  2-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان. 53

  2-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی.. 54

  2-1-11- پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان. 55

  2-1-11-1-ویژگی های حرفه ای.................................................................................... 55

  2-1-11-1-1-آموزش.................................................................................................... 55

  2-1-11-1-2-ارشاد...................................................................................................... 56

  2-1-11-1-3-تعلق حرفه ای.......................................................................................... 56

  2-1-11-1-4-شبکه سازی............................................................................................. 56

  2-1-11-2-محیط کاری.................................................................................................. 57

  2-1-11-3-سبک رهبری................................................................................................ 57

  2-1-12- برنامه‌های توانمندسازی.. 58

  2-1-12-1-برنامه های توانمند سازی سطح پایین.............................................................. 58

  2-1-12-2- برنامه‌های توانمندسازی سطح متوسط............................................................. 58

  2-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازی سطح بالا.................................................................. 59

  2-1-13- راهکار‌های عملی توانمندسازی کارکنان. 59

  2-1-13-1-آموزش ضمن خدمت.................................................................................... 59

  2-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل کار........................................................... 60

  2-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل کار................................................... 60

  2-1-13-2- سهیم نمودن کارکنان دراطلاعات................................................................... 61

  2-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصی..................................................................... 62

  2-1-13-4- اعمال حمایت‌های اجتماعی و عاطفی............................................................ 62

  2-1-13-5- الگوسازی................................................................................................... 63

  2-1-13-6- کار تیمی..................................................................................................... 64

  2-1-13-7- تحریکات احساسی...................................................................................... 65

  2-1-13-8- باز خورد.................................................................................................... 65

  2-1-13-9- ایجاد اعتماد................................................................................................ 65

  2-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان. 66

  2-1-15- زمینه‌های ایجاد توانمندسازی............................................................................. 67

  2-1-16- رویکردهای توانمندسازی.. 67

   2-1-16-1- رویکرد مکانیکی (ارتباطی)......................................................................... 67

  2-1-16-2- رویکرد ارگانیکی (انگیزشی)......................................................................... 68

  2-1-17- مزایای توانمندسازی.. 68

  2-1-18- اهداف توانمندسازی.. 69

  2-1-19- هزینه‌های توانمندسازی.. 70

  2-1-20- مراحل توانمندسازی.. 71

  2-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند. 71

  2-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی.. 72

  2-1-23- پیامد توانمندسازی.. 72

  2-1-23-1- پیامد نگرشی توانمند سازی........................................................................... 73

  2-1-23-1-1- افزایش رضایت شغلی............................................................................. 73

  2-1-23-1-2- کاهش فشار روحی................................................................................. 74

  2-1-23-2- پیامد رفتاری توانمند سازی........................................................................... 74

  2-2- بخش دوم، فناوری اطلاعات و ارتباطات................................................................... 75

  2-2-1- مفهوم فناوری..................................................................................................... 75

  2-2-2- اجزای فناوری.. 76

  2-2-3- طبقه‌بندی فناوری.. 77

  2-2-4- مدیریت فناوری.. 78

  2-2-5- مفهوم اطلاعات... 78

  2-2-5-1- تعریف اطلاعات... 79

  2-2-5-2- ابعاد اطلاعات................................................................................................ 80

   2-2-5-2-1-بعد زمان................................................................................................... 80

   2-2-5-2-2-بعد مکان.................................................................................................. 81

   2-2-5-2-3-بعد شکل.................................................................................................. 81

  2-2-5-3- ارزش اطلاعات.............................................................................................. 82

  2-2-5-4- انواع اطلاعات... 82

  2-2-5-5- اهمیت اطلاعات............................................................................................. 88

  2-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات... 88

  2-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات... 90

  2-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات... 91

  2-2-6-3- ویژگی های فناوری اطلاعات.......................................................................... 92

  2-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 93

   2-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی.................................................................................... 93

   2-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی.................................................................................. 93

  2-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات... 94

  2-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات... 94

  2-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان. 96

  2-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات... 96

  2-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات... 97

  2-2-6-8-2- مزایای فناوری اطلاعات............................................................................. 97

  2-2-6-8-2-1-سرعت.................................................................................................. 97

  2-2-6-8-2-2-ثبات و پایداری...................................................................................... 98

  2-2-6-8-2-3-دقت..................................................................................................... 98

  2-2-6-8-2-4-قابلیت اطمینان....................................................................................... 98

  2-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات... 99

  2-2-6-8-3-1-کمک به مردم......................................................................................... 99

  2-2-6-8-3-2-حل مشکلات......................................................................................... 99

  2-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات... 100

  -2-6-9-1- روش های مبتنی بر رویکرد تجویزی........................................................... 100

  2-2-6-9-2- روش های مبتنی بر رویکرد توصیفی........................................................ 101

  2-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات... 101

  2-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات... 102

  2-2-6-12- رابطه ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات... 103

  2-2-6-12-1-ابعاد..................................................................................................... 103

  2-2-6-12-2-هدف.................................................................................................... 103

  2-2-6-12-3-فعالیت ها............................................................................................. 104

  2-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات   104

  2-2-6-13-1- توانمند سازی کارکنان........................................................................... 104

  2-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی.. 106

   2-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی.. 108

  2-2-7-1- ویژگی‌های سیستم اطلاعاتی......................................................................... 110

  2-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات... 110

  2-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.. 111

  2-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات... 112

  2-2-7-5- سازمان و سیستم های اطلاعاتی.................................................................... 113

  2-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات... 114

  2-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی.. 114

  2-2-8- تعریف اتوماسیون اداری.. 115

  2-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری.. 116

  2-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری.. 117

  2-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداری.. 118

  2-2-9- تعریف ارتباطات... 118

  2-2-9-1- تئوری ارتباطات........................................................................................... 119

  2-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی.. 121

  2-2-9-2-1- اینترنت.................................................................................................. 122

  2-2-9-2-2- اینترانت.................................................................................................. 123

  2-2-9-2-3- اکسترانت............................................................................................... 123

  2-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی.. 124

  2-2-10- تعریف آموزش.............................................................................................. 125

  2-2-10-1- تعریف سیستم های آموزشی...................................................................... 125

  2-2-10-2- تاریخچه تکنولوژی آموزشی....................................................................... 126

  2-2-10-3- تکنولوژی آموزشی و ضرورت آن............................................................... 127

  2-2-10-4- اجزای سیستم‌های آموزشی......................................................................... 127

  2-2-10-5- سیستم های مدیریت آموزش الکترونیک...................................................... 128

   2-3- بخش سوم: فناوری اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازی کارکنان............................. 130

  2-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان................................. 130

  2-3-1-1- توسعه حرفه‌ای............................................................................................ 131

  2-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری.. 131

  2-3-1-3- تقویت خود نظارتی.. 133

  2-3-1-4- تغییر نقش کارکنان....................................................................................... 134

  2-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان. 135

  2-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات... 135

  2-3- 3- اثرات سازمانی فناوری اطلاعات... 137

  2-3- 3-1- سلسله مراتب سازمانی................................................................................ 137

  2-3- 3-2- تغییر در سرپرستی.. 138

  2-3- 3-3- جابجایی قدرت... 138

  2-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل.. 138

  2-3- 3-5- محتوای مشاغل.. 139

  2-3- 3-6- سطوح مهارتی کارکنان. 139

  2-3- 3-7- تاثیر سطوح عملیاتی.. 139

  2-3- 3-8- تاثیر بر مشاغل و نقش‌های مدیران. 140

  2-3-4- قدرت و موقعیت سازمانی.. 140

  2-3-5- اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان. 141

  2-4- بخش چهارم:پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی....................................................... 141

  2-4-1- مروری بر تحقیقات داخلی............................................................................... 141

  2-4-2- مروری بر تحقیقات خارجی.............................................................................. 144

  2-5- آشنایی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی......................................................... 145

  2-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 147

  2-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات................................................................................... 147

  2-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت...................................................................... 148

  2-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی.......................................... 149

  2-5-2- منابع مالی........................................................................................................ 150

  2-5-3- آشنایی با اداره کل امور اداری و منابع انسانی ..................................................... 150

   2-5-3-1- بهره‌وری‎.................................................................................................... 151

  2-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎...................................................................................... 151

  2-5-3-3- پیروی از قانون‎............................................................................................ 151

  2-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی....................................................... 152

  2-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی 153

  2-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404............................................. 154

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................. 156

  3-1- روش تحقیق........................................................................................................ 156

  -1-1- روش تحقیق بر حسب هدف............................................................................... 157

  3-1-1-1-تحقیق کاربردی............................................................................................ 157

  3-1-2- روش تحقیق بر حسب ماهیت........................................................................... 157

  3-1-2-1-تحقیق توصیفی............................................................................................. 157

  3-1-2-2- تحقیق پیمایشی........................................................................................... 158

  3-1-2-3- تحقیق همبستگی......................................................................................... 158

  3-2- مدل تحقیق.......................................................................................................... 158

  3-3- جامعه آماری........................................................................................................ 159

  3-4- نمونه:روش نمونه گیری پژوهش و حجم نمونه........................................................ 160

  3-5- ابزار گردآوری داده های تحقیق............................................................................. 163

  3-5-1- انواع روش های گرد آوری اطلاعات................................................................. 163

  3-5-1-1- روش کتابخانه ای........................................................................................ 164

  3-5-1-2- روش میدانی............................................................................................... 164

   3-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه....................................................... 165

  3-6- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق.................................................................. 166

  3-7- اعتبار و پایایی ابزار سنجش................................................................................... 167

  3-7-1- روایی(اعتبار ابزار سنجش)................................................................................ 168

  3-7-2- پایایی(اعتماد پذیری ابزار سنجش).................................................................... 169

  3-8- تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق............................................................................ 173

   3-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی............................................................................... 173

  3-8-1-1-تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی....................................................... 174

  3-8-1-2- تجزیه تحلیل با استفاده از آمار استنباطی......................................................... 174

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

  4-1- بخش چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق....................................................... 177

  مقدمه............................................................................................................................. 177

  4-1-1- ویژگی های جمعیت شناختی............................................................................ 177

  4-1-1-1- جنسیت...................................................................................................... 178

  4-1-1-2- سن............................................................................................................ 179

  4-1-1-3- سطح تحصیلات.......................................................................................... 180

  4-1-1-4- رسته شغلی................................................................................................. 181

  4-1-1-5- سابقه خدمت............................................................................................... 182

  4-1-1-6- وضعیت استخدامی...................................................................................... 183

  4-1-2- آمار استنباطی................................................................................................... 184

  4-1-2-1- آزمون آماری فرضیه های تحقیق................................................................... 184

  4-1-2-1-1- آزمون آماری فرضیه اصلی تحقیق............................................................. 184

  4-1-2-1-2- آزمون آماری فرضیه های فرعی تحقیق...................................................... 186

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  مقدمه........................................................................................................................... 200

  5-1- خلاصه و نتیجه گیری یافته‌های تحقیق.................................................................... 200

  5-1-1- نتیجه بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.......................................................... 201

  5-1-2- نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌های تحقیق.............................................................. 201

  5-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلی تحقیق....................................................... 203

  5-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌های فرعی تحقیق................................................. 204

  5-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق............................................ 204

  5-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق............................................ 204

  5-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق........................................... 204

  5-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق........................................ 205

  5-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی پنجم تحقیق.......................................... 205

  عنوان                                                                                                   صفحه

  5-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی ششم تحقیق.......................................... 206

  5-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی هفتم تحقیق........................................... 206

  5-2- محدودیت های تحقیق.......................................................................................... 207

  5-3- پیشنهادها............................................................................................................. 207

  5-3-1- پیشنهادهایی مبتنی برنتایج یافته های تحقیق........................................................ 207

  5-3-1-1-پیشنهاد فرضیه فرعی اول تحقیق.................................................................... 207

  5-3-1-2-پیشنهاد فرضیه فرعی دوم تحقیق.................................................................... 208

  5-3-1-3-پیشنهاد فرضیه فرعی سوم تحقیق................................................................... 208

  5-3-1-4-پیشنهاد فرضیه فرعی چهارم تحقیق................................................................ 209

  5-3-1-5-پیشنهاد فرضیه فرعی پنجم تحقیق.................................................................. 209

  5-3-1-6-پیشنهاد فرضیه فرعی ششم تحقیق.................................................................. 210

  5-3-1-7-پیشنهاد فرضیه فرعی هفتم تحقیق................................................................... 210

  5-4- سایر پیشنهاد ها برای تحقیق آتی........................................................................... 211

  پیوست‌ها....................................................................................................................... 213

  منابع.............................................................................................................................. 213

   

  منبع:

  الف: فهرست منابع فارسی

  1- ابطحی، سیدحسن و عابسی، سعید، 1386، توانمندسازی کارکنان، نشریه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  2- ابراین، جیمز، ترجمه مانیان، امیر و فتاحی، مهدی و واثق، بهاره، 1386، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، انتشارات نگاه دانش.

  3- احدیان، محمد، 1377، مقدمات تکنولوژی آموزشی، انتشارات بشری، تهران.

  4- ارزقی رستمی، علیرضا، 1380، نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان، ماهنامه تدبیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، شماره 114.

  5- آذردشتی، امیر هوشنگ، 1386، توانمندسازی کارکنان، www.modirestan.com  (مراجعه به سایت: 20/2/87).

  6- اسکندری، مجتبی، 1381، طراحی و تبین الگوی توانمندسازی مدیران در کاروان‌های سازمان حج و زیارت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  7- اسکات، دی. سینیتیا، دنیس، تی. ژاف، ترجمه محقق، مرتضی، 1375، توانمندسازی، انتشارات سازمان بهره‌وری.

  8- اسکات، دی.سینتیا، دنیس، تی.ژاف.، ترجمه ایران نژاد پاریزی، مهدی، 1383، تواناسازی کارکنان، کرج، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  9- استونر، جیمز و ادوراد، فریمن، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، محمد،، 1375، مدیریت، انتشارات موسسه پژوهش‌های بازرگانی.

  10- آقایار، سیروس، 1383، هرم توانمندسازی بسازید، مجله تدبیر، شماره 149، مهر 83.

  11- الوانی، سیدمهدی، 1379، مدیریت عمومی، نشر نی، تهران، چاپ چهاردهم.

  12- الوانی، مهدی، تیمورنژاد، کاوه، 1386، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، انتشارات نرم‌افزاری هامون، چاپ دوم.

  13- ال دفت، ریچارد، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، محمد، 1385، مبانی تئوری و طراحی سازمان، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  14- اوتارخانی، علی، 1380، تاثیر فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی بر ارتباطات سازمان، پیام مدیریت، شماره 46.

  15- اورعی یزدانی، حمید، 1381، نگرش بر توانمندسازی، مطالعات بازرگانی، تهران، چاپ اول.

  16- ایزدی، صمد وکریمی، سلیمان، 1387، پیمایشی پیرامون دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، شماره4(پیاپی31).

  17- بابایی علی‌اکبر، یقین‌لو، مهرانگیز، 1381، تواناسازی کارکنان، مجله تدبیر، شماره 129.

  18- بلانچارد، کن، جان، کارلوس و آلن، راندولف، ترجمه امینی، فضل‌ا...، 1379، سه کلید توان‌افزایی، نشر افرا.

  19- بلانچارد، کن وجان، کارلوس وآلن، راندولف، ترجمه ایران‌ نژادپاریزی، مهدی، 1381، مدیریت تواناسازی کارکنان، نشر مدیران، چاپ اول.

  20- بهان، کیت و دیانا هولمز، ترجمه آذرخش، مجید و مهرداد، جعفر، 1377، آشنایی با تکنولوژی اطلاعات، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول.

  21- بهشتیان، مهدی و ابوالحسنی، حسین، 1384، نگرشی جامع بر تئوری، کاربرد و طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت، انتشارات پردیس.

  22- پرهیزکار، کمال، 1373، مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی، تهران، انتشارات دیدار، چاپ اول. پورآمن، بهزاد، 1375، آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهره‌وری سازمان‌ها، تهران، مجموعه مقالات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

  23- پورآمن، بهزاد، 1375، آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهره‌وری سازمان‌ها، تهران، مجموعه مقالات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

  24- تال، دونالد.اس، هاوکینز، دل.آی، ترجمه صالح اردستانی، عباس و سعدی، محمد رضا، 1388، «تحقیق بازاریابی، سنجش و روش»، انتشارات اتحاد، جلد اول،چاپ اول.

  25- تال، دونالد.اس، هاوکینز، دل.آی، ترجمه صالح اردستانی، عباس و سعدی، محمد رضا، 1388، «تحقیق بازاریابی، سنجش و روش»، انتشارات اتحاد، جلد دوم،چاپ دوم.

  26- توربان، افرایم ودروتی، لیدنر، افرایم، مک لین وترب، جیمز، ترجمه صرافی زاده، اصغر، 1388، فناوری اطلاعات در مدیریت، انتشارات ترمه.

  27- ثاقب تهران، مهدی و تدین، شبنم، 1380، مدیریت فناوری اطلاعات، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

  28- جزنی، نسرین، 1378، مدیریت منابع انسانی، نشر نی، چاپ اول.

  29- جعفرزاده، رحیم، 1386، الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخش آموزش کارکنان، مجله تدبیر، شماره 86.

  30- جعفری قوشچی، بهزاد، 1380، راه‌های تواناسازی، مجله تدبیر، شماره 119.

  31- جهانگیری، علی، 1386، رمز توانمندسازی، مراجعه به سایت www.Creativity.ir

  32- جیمز، الف. سن، ترجمه صالحیان، علیرضا و قاسمی مقدم، هاشم، 1386، مبانی فن‌آوری اطلاعات(مفاهیم، کاربردها و فرصت‌های موجود در فناوری اطلاعات)، نشر درخشش.

  33- حامدی، مسعود، 1384، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات IT/IS، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره 7.

  34- حافظ‌نیا، محمدرضا، 1389، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  35- حبیبی، لیلی، 1383، سیستم‌های اتوماسیون اداری، ماهنامه تدبیر، شماره154.

  36- حرآبادی‌فراهانی، مجید، 1384، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان، پایان‌نامه، تهران، دانشگاه تهران.

  37- حسنی، نیک نقش و محمدیان مهدیزاده، علی وسید علیپور، سید خلیل، 1386، کارکرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی، مجموعه مقالات همایش سراسری باشگاه پژوهشگران جوان در رشته مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه.

  38- خاکی، غلامرضا، 1383، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

  39- خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی»، 1387، نشر بازتاب، چاپ چهارم.

  40- خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق در مدیریت»، 1388، نشربازتاب، چاپ چهارم.

  41- داونپورت، تامس.اچ، و لارنس، بروساک، ترجمه رحمانی سرشت، حسین، 1379، انتشارات مدیریت دانش شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو).

  42- دانش فر، هاشم، 1374، مبانی نظری آموزشی تکنولوژی، انتشارات سمت.

  43- دراکر، پیتر، ترجمه طلوع، محمد، 1378، چالش‌های مدیریت در سده 21، انتشارات خدمات فرهنگی رسا، تهران.

  44- دسترنج، حکمت‌الله، 1383، توانمندسازی و فناوری اطلاعات، مجله تدبیر، شماره 145.

  45- دلاور، علی، 1389، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، ویرایش چهارم.

  46- ذاکری، بتول، 1383، روش‌های ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران،چاپ هشتم.

  47- ذوقن، شهنازو لطفی پور، خسرو، 1383، رسانه‌های آموزشی برای کلاس درس، انتشارات دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی.

  48- راولی، جنیفر، ترجمه بهرنگی (برنجی)، محمد رضا، 1379، متون و سیستم‌های اطلاعات مدیریت راهبردی (استراتژیک)، انتشارات کمال تربیت، موسسه نشر ویرایش.

  49- رابینز، اسیفن.پی، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، سید محمد، 1374، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  50- رابینز، استیفن.پی، ترجمه الوانی، مهدی و دانایی فرد، حسن، 1383، تئوری سازمان(ساختار، طراحی و کاربردها)، انتشارات صفار.

  51- راندولت، ترجمه ‌کبیری، کبیری، 2004، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ماجد.

  52- رضائیان، علی، 1379، مبانی سازمان و مدیریت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  53- رضوانی، حمید، 1390، روش تحقیق و مدیریت، موسسه کتاب مهربان نشر.

  54- رضیئی، سمیه، 1384، بررسی و تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت عملیات اکتشاف نفت، www.sciencecentre.ir (مراجعه به سایت: 20/2/87)

  55- رهنورد، فرج‌الله، 1381، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران.

  56- رهنورد، فرج‌‌الله و ارشدی، جواد، 1384، بررسی اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) معاونت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ایران، اصفهان.

  57- ریموند، مک لوید، سیستم اطلاعات مدیریت، ترجمه جمشیدیان، مهدی و مهدی پور، اکبر، 1386، انتشارات سازمان و برنامه و بودجه اصفهان، دانشگاه اصفهان.

  58- زارعی متین، حسن، 1380، دوازده ویژگی سازمان‌های یادگیرنده، فصلنامه تخصصی علوم انسانی، مجتمع آموزشی عالی قم.

  59- زرگر، محمود، 1382، اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات، انتشارات بهینه، چاپ اول، تهران.

  60- ساجدی، فضل‌الله و امیدواری، اعظم، 1386، کارکنان توانمند و سازمان‌های امروز، مجله تدبیر، شماره 181.

  61- سرافرازی، مهرزاد و شاه حسینی، علی، راهکار توانمندسازی کارکنان، 90، پژوهش86، انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

  62- سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1376، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.

  63- سعادت، اسفندیار، 1375، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت.

  64- سکاران، اوما، ترجمه صائبی، محمد و شیرازی، محمود، 1384، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات موسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  65- سیدجوادین، سید رضا، 1386، نظریه‌های مدیریت و سازمان، انتشارات نگاه دانش.

  66- سیدجوادین، سید رضا، 1381، مبانی مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.

  67- صرافی‌ زاده، اصغر، 1380، فن‌آوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات میر، تهران،چاپ اول.

  68- صرافی‌زاده، اصغر و علی‌پناهی، علی، 1382، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، انتشارات میر، تهران،چاپ سوم.

  69- صرافی‌زاده، اصغر، 1389، سیستم اطلاعات مدیریت (رویکرد راهبردی)، انتشارات ترمه، چاپ پنجم.

  70-صفاری،مهدی وحق شناس،فریده،1390،آمار و احتمال درمدیریت و اقتصاد،انتشارات آوای نور،جلد اول،تهران،چاپ سوم.

  71- صنعتی، زینب، 1386، بررسی رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم.

  72- عبداللهی بیژن و نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم، 1385، توانمندسازی کارکنان، کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، نشر ویرایش.

  73- عزیزی، محمد، 1380، بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت، تهران، دانشگاه تهران.

  74- عزیزی، بیستون و کوشکی، علی، 1388، تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان، مجله مدیریت ورزشی، شماره3، صفحه122.

  75- علی‌احمدی، علیرضا، 1382، فناوری اطلاعات و کاربرد آن، تولید دانش دانشگاه علم و صنعت ایران.

  76- علی احمدی، علیرضا، 1383، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات تولید دانش.

  77- فتحیان، محمد، مهدوی‌نور، حاتم، 1391، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

  78- فرهنگی، علی‌اکبر و اسکندری، مجتبی، 1382، معرفی توانمندسازی در مدیریت و الگوهای آن، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره‌های 39 و 40.

  79- فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین، 1385، روشهای تحقیق در علوم انسانی با نگرشی بر پایان‌نامه‌نویسی، انتشارات پیام پویا،تهران.

  80- قاسمی، جعفر، 1382، نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان، ماهنامه تدبیر، شماره 132.

  81- قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین 1376، اطلاعات مفاهیم، چرخه، ارزش، ویژگی‌ها، طبقه‌بندی و انواع آن، فصلنامه دانش مدیریت، شماره37و38.

  82- کارگری، مهرداد و خادمی‌زارع، حسن، 1384، فناوری سیستم‌های اطلاعاتی (شناخت، تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول.

  83- کاترین، میلر، ترجمه خوش‌نشین، زهره، جمشیدی، محمد رضا، و گودرزی، ناصر، 1386، ارتباطات سازمانی (فرآیندها و رویکردها)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  84- کامرانی، مریم، 1386، مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات، ناشر علوم رایانه.

  85- کریم‌زاده، مجید، 1382، اطلاعات و نقش آن در مدیریت و تصمیم‌گیری، ماهنامه مدیریت، شماره 77و78.

  86- کرینر، استوارت، ترجمه حسین‌نژاد، محمد علی، 1381، دیدگاه‌های کلیدی در مدیریت، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.

  87- کنعانی، مسعود، 1374، مقدمات تکنولوژی آموزشی، انتشارات خراسان.

  88- کینلا، دنیس، ترجمه ایران‌نژادپاریزی، مهدی ومعصومعلی، سلیمان، 1383، توانمندسازی منابع انسانی، نشر مدیران، چاپ اول.

  89- گودرزی، اکرم و گمینیان، وجیهه، 1381، اصول، مبانی و نظریه‌های جو و فرهنگ سازمانی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

   90- لاودن، کنت.سی، ترجمه حسینی، مجتبی و مصطفوی، اکبر، 1389، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، انتشارات فدک ایساتیس.

  91- محمدی، محمد، 1380، توانمندسازی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره‌های 31 و 32.

  92- محمدی، محمد، 1381، برنامه‌های توانمندسازی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 35 و36.

  93- مقدسی، علیرضا، 1387، مبانی فن‌آوری اطلاعات، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.

  94- مکرمی، یدالله، 1372، مدیران، سیستم‌های اطلاعاتی و مساله‌یابی، ماهنامه تدبیر، شماره 37.

  95- منتظر، غلامعلی، 1380، طرح تاسیس پژوهشکده فناوری اطلاعات، انتشارت دانشگاه تربیت مدرس.

  96- موریس، استیو و گراهام، ویل کاکس، ترجمه نیک فطرت، بدری و صمدی، همایون، 1379، فن توانمندسازی، انتشارات گروه کارشناسان ایران، چاپ اول.

  97- موسی‌خانی، مرتضی و منشی‌زاده‌نایینی، مسعود، 1385، مدیریت سازمان در عصر ارتباطات، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

  98- مورهد وگریفین، ترجمه الوانی، سید مهدی و معمارزاده، غلامرضا، 1375، رفتار سازمانی، انتشارات مروارید.

  99- مهری‌نژاد، صفیه، 1381، کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمانها، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 181- 182، اول و دوم سال هفدهم (مهر و آبان 81).

  100- نادری، ناهید و رجایی‌پور، سعید و جمشیدیان، عبدالرسول، 1386، مفاهیم و راهبردهای توانمندسازی کارکنان، مجله تدبیر، شماره 186.

  101- وتن، دیوید. ای و کمرون، کیم. اس. ترجمه اورعی یزدانی، بدرالدین، 1383، توانمندسازی کارکنان، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ دوم.

  102- هداوند، سعید و صادقیان، شهره، 1386، سازه‌های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان، مجله تدبیر، شماره 180.

  103- همر، مایکل و جیمز چمپی، ترجمه ایرج پاد، 1378، طرح‌ریزی دوباره شرکت‌ها، سازمان مدیریتی صنعتی، تهران،چاپ اول.

  104- هندی، چارلز، 1370، آینده غیر از گذشته است، سازمان فردا، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  105- هرسی، پاول و بلانچارد، کنت.ایچ، ترجمه کبیری، قاسم، 1387، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ماجد، چاپ ششم.

   

  ب: فهرست منابع انگلیسی

  1- Bandora, A، 1986، Social Foundation of Though & Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J: Prentice- Hall.

  2- Bowen, D. E & Lawler, E.E. , 1992, the Empowerment of Service Workers. What, Why, Who, When, Sloan Management.

  3- Bowen, David.E & Lawler, E. Edward, Spring , 1995, The Empowement of Services Workers, Sloan management.V33.PP.31- 39

  4- Baron, R. & Greenberg, J. , 1990, Behavior in organizations 3rd Ed, Ellyn and Bacon.

  5- Conger Jay. A & Kanungo Rabindra. N, 1988, The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, Academy of Management review.

  6- Curtin, A, 1998, Information Technology: The Breaking Wave. New York: McGraw Hill.

  7- Chan Yolande E and Sid L, Huff,1993, “Assessing Information Systems Strategy, “in Proc. Admin. Sci Association of Candad (IS Dvision), Lake Lousie, Alberta, Candaa.

  8- Davenport,T.H.and J.E.Short , 2001, The New Industiral Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management

  9- Dinev, T., and X.Koufteros, 2002, Self-efficacy and Internet usage- measurement and factorial validity. Decision Science Institue Confernce, San Diego. http:/ www. Fau. Edu/~tdinev/publicatios/ self.pdf.

  10- Denton W. David & Kleiman S.Lawernce, 2001, “Job enure as a Moderator of the Relationship Between Autonomy and Satisfaction”. Applied H.R.M.

  11- Gretchen. ,spreitzer, 2007, Taking Stock:A review of more than twenty years of research on empowerment at work, from: http: webuser.bus.umich.edu/ spreitz e/empowerment and self management.pdf.

  12- Hammer, M. and J. Champy , 1993, Re- engineering the Corporation. Harper Business.

  13- Kanter, R.M, 1983, the Change Masters: Innovation for Productivity in American Corporation. New York, Simon & Schuster.

  14- kane,Christine, 2006, Management role in shaping organizational ulture , from:http://www.blackwellsynergy.com/doi/abs/10.1111/y.1365-2934.2006.00596.x.

  15- Longly, D. and M. Shain , 1995, Dictionary of Information Technology. Macmillan Press Ltd.

  16- Maccoby,M.R, 2003, Thinking Empowerment.Research Technology Management Journa, Vol. 42, Issue 5.

  17-Morrison,R, 1997,the Relation between Leadership Styles & Empowerment on Job Satisfaction of Nurses. Nurse Adm.

  18-Nichelson, N, 2001,The Blackwell Encyclopedia Dictionary of Organizationl Behavior. Blackwell Business Publisher, United States of America.

  19-  Neefe. Diane Osterhause ,2001, “Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non- traditional (academic quality improvement project) accreditation processes”.

  20- Quinn, R.E. and G.M. Spitzer ,1997 , The Road of Empowement: Seven Questions Every Leader Should Consider. Organizational Dynamics Journa, Vol. 26, No. 2.

  21-Quinn.J.E, 2004,“Power and empowerment”.F.C.N.S.At: Http://ww.hlst.ltsn. Ac. un/Resources/ Empowement Tutornotes. Pdf

  22- Rafiq Mohammad, Pervaiz. K*. Ahmad , 1998, “A Contingency Modedl For Empowering Customer- contacet Serviceies Employess” ; Management Decision.http://www.modir- danesh.com/

  23- Thomas, Kenneth. W & Betty A. velthouse,1990, “Cognitive elements of empowerment: An Interpretive model of intrinsic task motivation” Academy of management Journal. V 15, N 4. Pp 666- 681.

  24- Torban.e.&Ephraim,2002.M Wetgherbe.j.information Technology For Management.Wily Interanagonal.Edition.I.S.B.N.

  25- Torban,E.,E.Maclean and j.Wetherbe,2002,Information Technology For Management:Maiking Connection For Strategic Advantages.New York:john Wily and Sons


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, پروژه درباره پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( گرایش منابع اطلاعاتی ) چکیده هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی) چکیده: مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت مالي دولتي تابستان1391 چکيده     هدف از پژوهش حاضر تعيين ارتباط عوامل توانمندسازي با تعهد سازماني کارکنان سا

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی چکیده : مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی چکیده : مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ­ي مديريت اجرايي دي ماه  1390 چکيده رشد روزافزون فناوري اطلاعات از يک سو، پيچيدگي سازمان هاي امروزي از سوي ديگر اين سازمان

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني)) زمستان 1393 چکيده کار و انسان، دو جزء اصلي و تفکيک ناپذير زندگي هستند که بايد به گونه اي متناسب با يکديگر برنامه ريزي شوند.زمان

ثبت سفارش