پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

word 1 MB 31572 148
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  زبان شناسی همگانی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  چکیده:

  توصیف مقابله ای نظام های زبانی موضوع مهمی است که نه تنها به درک بهترهریک ازاین زبانها وساختارهای آن منجرمی شود، بلکه درزمینه ی رده شناختی وجهانی های زبان نیزاطلاعات ارزنده ای به دست می آورد.یکی ازکاربردهای بارز زبانشناسی مقابله ای درآموزش زبان است که معمولابررسی مقابله ای نامیده می شود. بررسی مقابله ای بامقایسه ومقابله ی ویژگیهای دوزبان اطلاعات ارزنده ای رابه دست می آوردواین اطلاعات میتواندکمک بسیارزیادی به معلم زبان وزبان آموزبه منظورحل مسایل آموزشی وپیشرفت بیشترارایه دهد.پژوهش حاضربا هدف مشخص نمودن خطاهای دستوری دانش آموزان دردرس زبان انگلیسی وعربی وسپس بررسی مقابله ای این خطاها انجام گرفته است.فرضیه های تحقیق قصددارندبه این پرسشهاپاسخ دهندکه:

  1)آیا میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوت وجود دارد؟2)کدام رویکرد بررسی مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان(انگلیسی وعربی) کارآمدتراست؟

  نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی ازمیان دانش آموزان دخترفارسی زبان پایه چهارم مقطع متوسطه ی شهرستان شهریارانجام شده است.این تحقیق به روش توصیفی-استنباطی صورت گرفته ودرگردآوری داده ها از

  پرسشنامه وآزمون متنی که تحت راهنمایی ونظارت مستقیم استادراهنما توسط پژوهشگرساخته شداستفاده گردیده است.درمجموع 37مورد بررسی شده درپرسشنامه وآزمون متنی،نتیجه ی حاصل ازبررسی آمارهای توصیفی نشان می دهدکه 32موردرویکردقوی ،2موردرویکردمعتدله ودر3موردنیزهیچیک ازرویکردها قابل اثبات نبوده اندو نتیجه ی حاصل ازبررسی آمارهای استنباطی نیز نشان می دهدکه در32مورد رویکردقوی قابل تاییدبوده است.

  این نتایج نشان می دهندکه:

  میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوتهای مختلفی وجوددارد.2)رویکردقوی بررسی مقابله ای درتوصیف خطا های دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان کارآمدترباشد،بنابراین هردوفرضیه ی این پژوهش تاییدمی شوند.

  قابل ذکراست که دربرخی مواردبه دلایلی مانند مجاورت فرهنگی زبان عربی وفارسی،آماربه دست آمده چندان پیش بینی رویکردموردنظرراتاییدنکردوبررسی این موضوع می توانددرپژوهشهای آتی موردتوجه قراربگیرد.

  فصل اول:

  کلیات پژوهش                                                                            

  1-1-       مقدمه

     موضوع دستور زبان همواره مورد توجه زبان شناسان و صاحبنظران بوده است.دستور در مطالعات نوین زبان شناسی بخشی از نظام شناختی ذهن انسان است و این نظام شناختی در ساختار ذهنی و روان شناختی همه انسانها به طور طبیعی وجود دارد.در چهار چوب زبان شناسی نوین هر فردی دستور زبان مادری خود را می داند و براساس چنین دانشی قادر به تولید و درک جمله ها است.در واقع سخنگویان هر زبانی به صورت خود آگاه از این دانش اطلاع ندارند بلکه به صورت ناخودآگاه آن را به کار می برند. چامسکی این دانش ناخود آگاه را که بر مبنای آن جمله ها تولید ودرک می شوند توانش[1]نامیده و به دنبال آن تجلی و به کارگیری این دانش زبانی را در موقعیت های مختلف کنش[2] نام گذاری کرده است.البته در اغلب موارد کنش زبانی بازتاب دقیق دانش زبانی نیست و همه ما با خطاهای[3] تولیدی گفتاری و نوشتاری یا درک نادرست جمله آشنا هستیم،اما این خطاها به معنی ندانستن دستور زبان نیست بلکه ممکن است به دلایلی در یک موقعیت به درستی از آن استفاده نشود(گلفام،1389: 6-5).

     فراگیری[4] زبان مادری بخشی از فرآیند کل بلوغ کودک است درصورتی که یادگیری[5] زبان دوم به طور معمول فقط پس از اینکه فرآیند بلوغ عمدتاً کامل شده است شروع می شود،پس این نکته بی نهایت اهمیت دارد که فرد به میزان و نوع خطاهای خود،آگاه باشد و در جهت تصحیح و بهینه سازی آن گام بردارد(کوردر[6]،1381: 7).

     کلید سهولت و دشواری یادگیری زبان خارجی /دوم در مقایسه ی این زبان و زبان مادری است،مفاهیمی که مشابه زبان مادری است برای زبان آموز ساده و مفاهیمی که متفاوت اند برای او دشوار خواهد بود(لادو[7]،1957: 2-1). به عبارت دیگر تغییری که باید در رفتار کلامی زبان آموز روی دهد معادل تفاوت هایی است که بین ساختار زبان و فرهنگ مادری و زبان و فرهنگ مقصد وجود دارد(بناتی ودیگران[8]،1966: 37) .

   

  1-2-      بیان مسئله

  2

     یکی از مشکلات اساسی در مدارس متوسطه ی کشورمان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته،افت تحصیلی در درس زبان انگلیسی است که بنا به گفته ی کارشناس مسئول گروه های آموزشی و با استناد به نمودارهای درصد قبولی،میانگین این درس در مقطع متوسطه حدود 60 درصد ودر برخی سالها به کمتر از آن هم میرسد      و این در صورتی است که میانگین قبولی همین دانش آموزان در درس عربی حدود 70درصد و در برخی سالها به بیشتر از آن هم رسیده است.از آنجایی که بیشترین تاکید مطالب کتابهای زبان انگلیسی و عربی در این مقطع برروی دستور زبان می باشد،لذا تحلیل خطاهای [9]دستوری در این دو زبان و بررسی مقابله ای[10] آنها مطمئناً می تواند گامی موثر در بهبود وضعیت موجود باشدونظریه های بررسی مقابله ای رابه چالش بکشاند.

  خطا راهکاری است که هم کودکان در فراگیری زبان اول و هم افرادی که زبان دوم/زبان خارجی را می آموزند از آن استفاده می کنند.خطاهایی که فرد ضمن ساختن نظام زبانی جدید مرتکب می شود احتیاج به تحلیل دقیق دارد زیرا ممکن است که برخی از راه های مهم درک فرآیند یادگیری زبان در آنها وجود داشته باشد.خطاها از سه دیدگاه اهمیت دارند:

  الف.خطاهابرای معلم زبان حائز اهمیت فوق العاده ای هستند زیرا اگراو تجزیه و تحلیل نظام مندی را از آنها انجام دهد نتیجه کار،میزان پیشرفت را روشن خواهد کرد.

  ب.این خطاها مدارکی را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد مبنی بر این که زبان چگونه یاد گرفته می شود و زبان آموز برای کشف زبان کدام راهکارها وروندها را به کار می گیرد.

  ج.خطاها برای شخص زبان آموز نیز اجتناب ناپذیر است زیرا ارتکاب خطا مانند وسیله ای است که زبان آموز برای یادگیری به آن متوسل می شود(کوردر،1967: 167).

     از آنجایی که نگارنده خود به امر تدریس زبان انگلیسی در مقطع متوسطه مشغول می باشد همواره در کلاس درس باهمین مسئله مواجه بوده است که زبان آموزان در دستور زبان دچار خطاهای بسیاری می شوند و بیشتر جملات آنها برای رساندن مفهوم رسا نمی باشند،از طرف دیگر مقایسه ی سالیانه ی درصد قبولی زبان انگلیسی و عربی که هردو درآموزش وپرورش جزء دروس علوم انسانی محسوب می شوند باعث شد تا پژوهش حاضر در زمینه ی بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام پذیردزیرااز طریق تجزیه و تحلیل خطاها می توان خطاهای دستوری زبان آموزان در درس عربی و انگلیسی را شناسایی و توصیف کرد.

  3

     از آنجاکه زبان فارسی به لحاظ خویشاوندی زبانی با زبان انگلیسی هم­خانواده است، اما از طرفی مجاورت دو جامعه زبانی عربی و فارسی و تاثیرپذیری این دو ازهم، باید دید که رویکردهای قوی، ضعیف و معتدله چگونه با خطاهای دانش­آموزان در این دو زبان برخورد می­کنند. بنابراین پرسش پژوهش حاضر پیرامون این مسئله است که با استفاده از رویکردهای تحلیل مقابله­ای و به ویژه رویکرد قوی در تحلیل خطاهای دانش­آموزان، آنها در کدام زبان، انگلیسی یا فارسی، دچار خطای بیشتری می­شوند.

     بر اساس دلایل ذکر شده،علیرغم پژوهش هایی که در زمینه ی تجزیه و تحلیل خطاها و بررسی مقابله ای صورت گرفته،پژوهش حاضر با دیدگاهی متفاوت ابتدا به تحلیل خطاهای دستوری نوشتاری زبان خارجی(عربی و انگلیسی)دانش آموزان در مقطع متوسطه می پردازد و سپس از طریق بررسی مقابله ای این دو زبان به نتایج ارزشمندی مانند ارائه راهبردهایی که زبان آموزان به منظور حفظ ارتباط از آنها سود جسته اند دست می یابد.

   

  1-3-     اهمیت تحقیق

     آشنایی افراد یک جامعه با زبان خارجی حائز اهمیت فوق العاده ای است و نمی توان آن را در توسعه ی ارتباطات علمی،فرهنگی و ....نادیده گرفت.یکی از مشکلات عمده و اساسی در کشور به خصوص در سطوح تحصیلی بالا عدم آشنایی کافی با زبان خارجی (انگلیسی /عربی)می باشد که این مسئله سبب ایجاد مشکل در برقراری ارتباط مستقیم و غیر مستقیم مانند ارائه مقاله و .... می شود که ریشه ی آن به دوره ی دبیرستان و سالهای نخست زبان آموزی زبان خارجی بر می گردد.

     دانش آموزانی که به دوره ی راهنمایی و متوسطه وارد می شوند باید یک زبان غیر از زبان مادری یا دوم را برای ایجاد ارتباط با خارجیان و بهبود سطح علمی شان یاد بگیرند که این زبان را زبان خارجی می گوییم،مانند زبان انگلیسی که یک زبان بین المللی است و امروزه به عنوان زبان دانشمندان،در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شود (ضیاء حسینی،1385 :2) .

     از سوی دیگراز آن جا که زبان شناسی جدید با روش های دقیق،پیشرفت قابل توجهی را در زمینه های مختلف محقق ساخت  وفایده رسانی دیدگاه روشن و روشهای دقیق که در قرن نوزدهم و بیستم در باب زبان تکامل یافت یک ضرورت علمی به شمار آمد، تعدادی از پژوهشگران را بر آن داشت تا به بررسی نحوه تطبیقی درباره ی زبانهای سامی[11] بپردازند. این روش، سرفصلهای جدیدی را در پرتو زبانهای سامی برای زبان عربی به وجود آورد و بسیاری از پژوهشگران در زبانهای مختلف به مسأله ی زبان عربی توجه نمودند اما پژوهش در این زبان همچنان نیاز به مطالعه و تحلیل بیشتری دارد(حجازی، 1379 : 13 ).

     با توجه به مطالب ذکر شده یکی از شیوه هایی که می تواند در ریشه یابی مشکل ضعف زبان آموزان در درس عربی و زبان انگلیسی مفید واقع شود استفاده از روش تحلیل خطا است .

  4

     کودکی که مشغول فراگیری زبان اول خود است از دیدگاه دستور زبان بزرگسالان اشتباهات بی شماری مرتکب می شود اما با تجزیه و تحلیل دقیق بازخوردی [12]که از سوی دیگران برایش حاصل می شود به تدریج ولی با اطمینان، طرز بیان کلامی را که در زبان مادری اش قابل قبول است می آموزد . یادگیری زبان خارجی / دوم هم مسلما بی شباهت به این فرآیند نیست . در فرآیند یادگیری هم زبان آموز ناگزیر خطاهایی را مرتکب می شود و با کمک انواع گوناگون بازخوردهایی که در این ارتباط برای او حاصل می شود سعی در بهبود خطا می نماید این خطاها نیاز به تحلیل دقیق دارد زیرا ممکن است باتوجه به نوع بازخورد برخی روشهای مهم درک فرآیند یادگیری زبان در آنها وجود داشته باشند ( براون[13]، 1363 : 206 – 205) .

     در این پژوهش سعی بر این است که مشکلات فرآیند یاددهی و یادگیری زبان خارجی براساس اصول ویافته های زبان شناسی بررسی شود ، بنابراین اهمیت پژوهش چنین خلاصه می شود :

  الف . ارائه یک طبقه بندی زبان شناختی از خطاهای دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان

  ب . تحلیل این خطاها در رابطه با زبان بینابین  [14]آنها

  ج .تعیین خطاهای دستوری زبان انگلیسی و عربی ونقش زبان فارسی دربروزاین خطاها

     به طورکلی نتایج این تحقیق از دو جنبه اهمیت دارد :

   یکی جنبه ی عملی، از این لحاظ که برای تهیه کنندگان کتب درسی، معلمان زبان خارجی و تمام افرادی که در زندگی حرفه ای خود ناگزیر با خطاهای دستوری زبان آموزان سروکار دارند سودمند است . دیگری جنبه ی نظری، از این نظر که به شناخت بهتر روند یاددهی و یادگیری زبان خارجی کمک می کند .

   

  1-4-      سوالات تحقیق

  1)آیا میان نوع ومیزان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوت وجود دارد؟

  2)کدام رویکرد بررسی مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان(انگلیسی وعربی) کارآمدتراست؟

   

  1-5-     فرضیه های تحقیق

  1)میان خطاهای دستوری حاصل ازآموزش دو زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان فارسی زبان تفاوتهای مختلفی وجوددارد.

  2)می توان گفت رویکردقوی بررسی مقابله ای درتوصیف خطاهای دستوری حاصل ازآموزش این دوزبان کارآمدتراست.

   

  1-6-     

   

   

   

  محدودیت های تحقیق

  5

     از آنجایی که پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل خطاهای دستوری زبان انگلیسی و عربی می پردازد،در مسیر اجرا با محدودیت هایی هم همراه است.از محدودیت های این پژوهش می توان به یافتن دبیران با تجربه در زمینه ی زبان انگلیسی و عربی که فرصت مشارکت در تصحیح و تجزیه و تحلیل برگه های دانش آموزان راهم داشته باشند اشاره کرد.

     از دیگر محدودیت ها این است که افکاردانش آموزان مبنی براینکه نتایج پرسشنامه وآزمون متنی ممکن است درنمرات درسی آنهاموثرباشدمی تواندتاثیرمنفی درروند اجرای پژوهش داشته باشد.

     بنابراین روال کار چنین بودکه جهت پیشگیری ازایجاداضطراب وسایرعوامل که می توانست دررونداجراونتیجه ی آزمون تاثیرمنفی داشته باشدابتدا در یک جلسه در مورد موضوع پژوهش و اهداف آن بادانش آموزان صحبت شد به طوری که به آنها اطمینان داده شد این آزمون هیچگونه تاثیری روی نمرات مستمر و پایانی آنها نخواهدداشت.

 • فهرست:

  صل اول:کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه………………  2

  1-2- بیان مسئله……...  2

  1-3- اهمیت تحقیق…..   4

  1-4- سوالات تحقیق…..   5

  1-5- فرضیه های تحقیق.............................................................................................................................................................................................5

  1-6- محدودیت های تحقیق.. 5

  فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه…………….  8

  2-2- مبانی نظری تحقیق   9

  2-2-1- زبان شناسی مقابله ای.. 9

  2-2-2- بررسی مقابله ای ومراحل آن. 9

  2-2-3- تحلیل سازه های جمله دربررسی مقابله ای.. 13

  2-2-4- نقش زبان شناسی مقابله ای دریادگیری زبان. 14

  2-2-5- سطوح تحلیل مقابله ای............. 15

  2-2-6- فرضیه های مختلف تحلیل مقابله ای.. 19

  2-2-7-معرفی رویکردقوی ومعتدله........................................................................................................................................................................22

   

   

   

  الف

   

  2-2-8- خطاواشتباه…... 23

  2-2-9- تحلیل خطاوانواع خطا……………………… 28

  2-2-10- روش شناسی تحلیل خطا......................................................................................................................................................................31

  2-2-11- اهمیت خطاوتحلیل آن. 32

  2-2-12- انواع خطاهای دستوری.. 33

  2-2-13- زبان بینابین...   34

  2-2-14- زبان اول وزبان خارجی/دوم. 34

  2-2-15- یادگیری زبان خارجی/دوم. 35

  2-2-16- سلسله مراتب دشواری زبان خارجی/دوم. 35

  2-2-17- اهمیت زبان عربی.. 36

  2-2-18- تحلیل موارددستوری بررسی شده درپژوهش....................................................................................................................................39

  2-3- مبانی عملی تحقیق. 47

  2-3-1- پژوهش های غیر ایرانی.. 47

  2-3-2- پژوهش های ایرانی.. 50

  فصل سوم:روش پژوهش

  3-1- مقدمه……………. 55

  3-2- روش تحقیق…….. 55

  3-3-تحلیل زبانی و طبقه بندی خطاها………………………………………………………….. 56

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..59

  4-2- بررسی آمارتوصیفی سوالات چهار گزینه ای.. 59

   

   

  ب

  4-3- بررسی آمارتوصیفی آزمون متنی.. 75

  4-4- بررسی آماراستنباطی آزمون چهارگزینه ای...............................................................................................................................................99

  4-5- بررسی آماراستنباطی آزمون متنی............................................................................................................................................................100

   

  فصل پنجم:نتیجه گیری

  5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………  104

  5-2- نتایج کلی آمارتوصیفی بررسی فرضیه‏های پژوهش... 104

  5-3- نتایج کلی آماراستنباطی بررسی فرضیه های پژوهش..........................................................................................................................106

   

  5-4- نتایج پژوهش…………………    107

  5-5- خلاصه پژوهش........ 116

  5-6-کاربردپژوهش………    117

  5-7- پیشنهادات پژوهش    117

  منابع

  منابع فارسی...............................................................................................................................................................................................................119

   

  منابع انگلیسی............................................................................................................................................................................................................121

   

  منابع اینترنتی...........................................................................................................................................................................................................123

   

  یوست ها

  پیوست الف- آزمونهای گردآوری داده.................................................................................................................................................................125

   

  پیوست ب- واژه نامه انگلیسی به فارسی............................................................................................................................................................134

   

   

  منبع:

   

  -آذرنوش ، آذرتاش ( 1375 ) ، آموزش زبان عربی (1) و (2) ، چ 6 ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی .

  -براون ، اچ . داگلاس ( 1363 ) ، اصول یادگیری و تدریس زبان ، ترجمه مجدالدین کیوانی ،  چاپ  اول :

      مرکز نشر دانشگاهی .

  -براون ، اچ . داگلاس ( 1381 ) ، اصول یادگیری و آموزش زبان ، ترجمه منصور فهیم ، تهران : رهنما.

  -حجازی ، محمود فهمی ( 1379 ) ، زبان شناسی عربی ، ترجمه حسین سیدی  : انتشارات آستان قدس

      رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) .

  -حمد عبدالرحمان ، وجیه ( 1995 ) ،" بررسی زبان شناختی تأثیر زبان انگلیسی بر واژه سازی عربی"،ترجمه

      عباس امام ، فصلنامه نامه فرهنگستان ، پیاپی 5 ، شماره اول ، بهار 1375 ، صص 151-140 .

  - رضایی ، مهرداد ( 1376 ) ، تأثیر زبان اول بر نوشتار زبان دوم ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه

      شیراز .

  -رییس زاده ، هادی ( 1376 ) ، بررسی و تحلیل زبان بینابین دانش آموزان فارسی زبان که زبان خارجی را

      می آموزند  ، پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی ، تهران : دانشگاه علامه ی

      طباطبایی .

  - زرکوب ، منصوره و سارا رضایی ( 1391 ) ،" بررسی تطبیقی فعل مجهول در زبانهای فارسی و عربی ازمنظر

       دستوری و معنایی" ، مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان ، سال چهارم ، شماره 2 ، پیاپی 7 ، صص112- 93.

  - سلیمانی ، حبیب ( 1380 ) ، بررسی مقابله ای توانایی نوشتن در زبانهای خارجی و فارسی با تأکید بر نظم

      منطقی کلام و مهارت زبان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران : دانشگاه تربیت معلم .

  - صفری شالی ، رضا ( 1388 ) ، راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپوزال نویسی ) ، چاپ دوم ،  تهران :

      انتشارات جامعه و فرهنگ .

  -صفوی  ، کورش (1386) ، آشنایی با تاریخ زبان های ایرانی ،  چاپ اول  ، تهران :پژواک کیوان.

  -ضیاء حسینی ، محمد ( 1383 ) ، بررسی مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی ،   تهران : رهنما .

  - ضیاء حسینی ، محمد ( 1385 ) ، روش تدریس زبان خارجی / دوم ، چاپ اول ، تهران : انتشارات رهنما .

  - ضیاء حسینی ، محمد ( 1388 ) ، مبانی زبان شناسی ، چاپ اول ، تهران : رهنما .

  - عرب زاده اول ، شاهین ( 1378 ) ، تجزیه و تحلیل بر تداخل زبان  مادری  فارسی  زبانان در یادگیری جملات

     معلوم و مجهول زبان انگلیسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران : مرکز تحصیلات تکمیلی میرداماد .

  -عظیمی ، محمد ( 1376 ) ، تأثیر تحلیل مقابله ای خطاهای زبانی بر تدریس جملات اسمی دانشجویان ایرانی ،  

  119

     پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی ، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرکزی.

  - علوی مقدم ، بهنام و معصومه خیرآبادی ( 1391 ) ،" تحلیل  اشکالات  نوشتاری  دانش آموزان  ایرانی غیر

       فارسی زبان "، فصلنامه نوآوری های آموزشی ، شماره 43 ، سال یازدهم ، صص 59 – 43 .

  -کریمی نیا ، مرتضی (1381) ، "دستورزبان عربی وتفسیرقرآن" ، نشریه ی گلستان قرآن ، شماره120، صص

        35-33.

  - کوردر. اس . پیت . ( 1381 ) ، تجزیه و تحلیل خطا و زبان بینابین ، ترجمه علی بهرامی ، تهران : انتشارات

       رهنما .

  -گلفام ، ارسلان ( 1389 ) ، اصول  دستور زبان ،  چاپ سوم ، تهران  :  سازمان  مطالعه و تدوین کتب علوم

       انسانی ( سمت ) .

  -مظلوم گرمجانی ، فریدون ( 1387 ) ،" هماهنگی  دستور زبان عربی و دستور زبان فارسی در فرآیند برنامه ریزی

       درسی" ، تهران : کنگره علوم انسانی .

  -میرعمادی ، علی ( 1369 ) ،" تحلیل خطاهای انگلیسی دانش آموزان ایرانی" ، مجله رشد آموزش زبان خارجی

       ، شماره 20 ، ص 55 .

  - نساجیان ، اعظم ( 1390 ) ،  بررسی  مقایسه ای  ساخت  مجهول  در زبانهای فارسی و ایتالیایی ، پایان نامه ی

       کارشناسی ارشد ، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی .

  -وحیدیان کامیار ، تقی(1376) ، "درقلمروزبان وادبیات فارسی" ، مجموعه مقالات پایگاه نور ، شماره، صص 18

       282-269.

  -هادسن ، گرور (1382) ، ضروریات زبانشناسی مقدماتی ، ترجمه علی بهرامی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات

       رهنما .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  120

   

   

  ب ) منابع انگلیسی

  - Al– Musallam, Inas (2009),  College  Instructors’  and Learners’ Attitude  to the

      Authentic EFL Materials in Saudi Arabia , Master’s Degree Thesis in     

      Applied Linguistics, King Saud University.

  - Al-Twairish, Badriah (2009), The Effect of  the  Communitive  Approach  on the

      Secondary School Students’ learning EFL, Master’s Degree Thesis in Applied

       Linguistics, King saud University.

  - Aslanian ,Y. (1985) ,"Investigating the Reading Problems of ESL Students": An

        Alternative , ELT Journal ,30(1),Pp.20-27.

  - Banathy, B.H,E.C.Trager, and C.D.Waddle ( 1966 ) , "The  use of  Contrastive

       Data in Foreign Language Course Development" , New York: MC Graw-Hill

       ,Pp. 35 – 66 .

  -Brown , H.D. ( 1987 ) , Principles of Learning and Teaching , Englewood Cliffs

      , New Jersey : prentice Hall .

  -Brown , H. D. ( 2001 ) , Teaching by Principles , an interactive approach to

      language pedagogy , San Francisco State University : Longman .

  -Cenoz, J. (2001) , " The effect of linguistic distance", L2 status and age on cross-

       linguistic influence in third language acquisition. In Cenoz, J., Hufeisen, B. &

       Jessner, U. (Eds.), Cross-linguistic influence in third language acquisition:

       psycholinguistic Perspectives, Pp. 8-20, Cleve don, UK: Multilingual Matters.

  -Corder , S . P. (1967 ) ," The Significance  of  Learner’s Errors",  International

       Review of Applied Linguistics,  IRAL5(4) , Pp. 161 – 170 .

  - Corder,S.P. ( 1971 ) , "Idiosyncratic Dialects and Error Analysis" : IRAL , Vol

       9 (2) , Pp. 147 – 160 .

  - Corder , S.P. ( 1973 ) , Introducing Applied Linguistics : Penguin .

  - Corder, S. P.( 1975 ) ," Error Analysis,  Interlanguage  and  second  Language 

       Acquisition" : Language Teaching and Linguistics Abstracts, 8 , Pp.201 – 207 .

  -Corder, S.P. (1982) ,  Error analysis and interlanguage , New York  :  Oxford

       University Press.

  -Dan,H. (2007) , On Error Analysis of English  Major’s from  the Perspective

      of  Interlanguage Theory , Foreign Language Department of Huizhou University

      , Guangdong.

  - Darus , Saadiyah (2009) ,"Error  Analysis  of the  Written  English  Essays of

       Secondary School Students in Malaysia", A Case Study: European Journal of

       Social Sciences , 8(3),Pp. 483-495 .

  - Ellis , R. (1993) , "Second  Language  Acquisition  and  Structural  Syllabus":

  121

       TESOL Quarterly , 27 , Pp.91-113.

  - Erdogan, Vacide (2005) , "Contribution of Error Analysis to Foreign Language

      Teaching ": Mersin University Journal of the Faculty of Education, 1(2) ,Pp.

      261 – 270 .

  - Fallahi , M.(1370) , Contrastive Linguistics and Analysis of Errors, Tehran: Iran

       University Press .

  - Fang XIF , Xue-mei JIANG (2007), "Error  Analysis  and  the  EFL Classroom

       Teaching ": US-China Education Review , 4(9),Pp. 10-14 .

  -Fisiak, J. (1985) ,  Contrastive  linguistics  and  language  teacher,  Oxford :

      Pergamon Press.

  -Gass and Selinker (2001) , "The  Role  of  the  Native Language",  A  Historical

       overview”,Second Language Acquisition , Pp.78-87.

  -Gazdar, G. (1981) , "On  Syntactic  Categories" , Philosophical  Transactions

       (Series B)of the Royal Society ,295 ,Pp.283-267.

  -Hasym,S.(2002),"Error Analysis in the Teaching of English" ,  Journal of Petra

      Christian University , Research Center , Indonesia , Vol. 14(1) , Pp.42 – 50 .

  - Jackson , K.L. and R.L. Whitman (1971) , Evaluation  of  the  Predictive Power

       Contrastive Analysis of Japanese and English : University of Hawaii .

  -Keshavarz , M.H. (1999) , Contrastive  Analysis  and  Error  Analysis ,  Tehran

      :Rahnama Publication.

  -Keshavarz, M. H. (2008) ,  Contrastive analysis & error analysis , Tehran  :

       Rahnama Press.

  -Lado,R.(1957), Linguistics Across Cultures , Ann Arbor: University of  Michigan

       Press.

  -Lantolf, J. P. (2000) , Socio  cultural  theory  and  second  language  learning,

       Oxford: Oxford University Press.

  - Liu , Yingliang (2008) ," The Effects of  Error  Feedback in  Second  Language

       Writing" , Arizona : Working Papers in SLA and Teaching , 15 , Pp. 65 – 79 .

  -Murphy, S. (2005) ,  "Second  language  transfer  during  Third  Language

       Acquisition", Retrieved 6/2/2010 from

      http://journals.tclibrary.org/index.php/tesol/article/viewArticle/23.

  -Oller, J.W. and S.M. Ziahosseiny (1970) ," The Contrastive Analysis Hypothesis

       and Spelling Error" , Language Learning Journal, Vol.20, No.2,Pp. 183 – 189.

  -Olsen ,S.(1999) ,"Errors  and Compensatory  Strategies" , A Study  of  Grammar

        and  Vocabulary  in  Texts written by Norwegian  Learners of  English :

        Vol.27 (3),No.2, Pp. 191-205.

  122

   

   

  - Ringbom, H. (1987), The  Role  of  the  First  Language in Foreign  Language

       Learning , Multilingual Matters 34: Clevedon

  - Selinker,L. (1972) ," Interlanguage ": IRAL,10(3),Pp. 209 – 231 .

  -Wardhaugh , R. (1970) , "The  Contrastive  Analysis  Hypothesis" :  TESOL

      Quarterly, Vol. 4 , Pp. 120-130.

  -Yarmohammadi, L. (2001) , A Contrastive Analysisof Persian and  English

      , payame Noor University .

   -Ziahosseiny, S.M. (1994) , Introducing Contrastive Linguistics , Tehran: Islamic

       Azad University Press .

  - Ziahosseiny , S.M. (2008) , Questions and Answers on Contrastive Analysis and

       Error Analysis , Tehran : Rahnama Press .

                                 

                                                                           

  ج ) منابع اینترنتی

  -www.csum.edu (1392)

  -www.linguist87.blogfa.com (1391)

  -www.mr-arabi.blogfa.com (1392)

  -www.parsquran.com (1392)

  -www.roshd.ir (1392)


موضوع پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, نمونه پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, جستجوی پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, فایل Word پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, دانلود پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, فایل PDF پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, پروژه درباره پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقابله ای خطا های دستوری زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) چکیده این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر مهارت های چهارگانه ی زبان آموزی در درس زبان انگلیسی صورت گرفت. بر اساس اهداف مورد پیگیری در مطالعه، روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا به شکل شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با در نظر داشتن یک گروه کنترل می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده زبان های فارسی و انگلیسی هر دو از زبان های هند و اروپایی و زبان ترکیبی هستند. مراد از ترکیبی این است که می توان از پیوستن واژه های زبان به یکدیگر، یا افزودن پیشوندها و پسوندها بدانها برای بیان معانی و مفاهیم تازه بهره گرفت و بدین گونه هزاران واژه ی تازه با معانی تازه ساخت. یک واژه، گاه می تواند چند بار ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) چکیده این پژوهش با هدف ارائه ی یک درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. این مطالعه از نظر هدف تولیدی کاربردی و از نظر روش اجرا در گروه پژوهش های شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل قرار ...

‌پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش همگانی چکیده کتاب‌های درسی نقش بسیار حیاتی در فرایند یاددهی- یادگیری دارند، به‌ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی، زبان خارجی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است، کتاب‌های درسی مورد ارزیابی قرارگیرند تا محتوای کتاب‌های درسی، متناسب با نیاز تدریس و یادگیری، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بیگانه باشد. با توجه به این مهم، پژوهش ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A ) چکیده هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر یادگیری و یادداری دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی با ماهیت های حفظی، درکی و کلامی بوده. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی (طرح گروه کنترل نابرابر) با متغیر مستقل (راهبردهای شناختی) و متغیرهای وابسته (میزان یادگیری و یادداری) اجرا شده است. داده ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي چکيده قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود که بيش از پيدايش دولتهاي تک شهري بصورت عشي

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سنجش مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه 3 شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی زمستان 91 چکیده پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام گرفته است. در این پژوهش از طرح آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه­ی کودکان پیش دبستانی شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مهدکودک ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.Sc) چکیده خواندن اساسی‌ترین ابزار یادگیری دانش آموزان است. نارساخوانی بیشترین درصد دانش آموزان ناتوان یادگیری را به خود اختصاص می‌دهد که با عدم موفقیت در زمینه مهارت‌های زبانی مثل خواندن، نوشتن و هجی‌کردن تعریف می‌شود. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه حافظه فعال نیز یکی از عوامل مهم در امر یادگیری است که این دانش آموزان در آن ضعف شدید دارند. از این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: آموزش و پرورش پیش‌دبستانی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392 چکیده این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان 7-8 ساله مدارس ابتدایی شیراز ...

ثبت سفارش