پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه

word 466 KB 31629 75
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده

  امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند.  هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش هیجانی و مولفه های آن بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه (418 نفر) بود. نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  220 نفر بوده که در نهایت  210 پرسشنامه تجزیه وتحلیل شد. ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی سیبریا شیرینگ (1998) و پرسشنامه ی رفتار شهروندی سازمانی نتمیر(1997)  بودند. روایی ابزارها با استفاده از نظر خبرگان تایید و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ ( به ترتیب ضرایب 80/0 و 77/0) بدست آمد. ازآمار استنباطی(آزمون K-S، همبستگی پیرسون و رگرسیون) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.  نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی کارکنان رابطه معناداری وجود داشت  (5 0/0 P>). از  بین ویژگی های فردی فقط سن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود داشت (5 0/0 P>). همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای سن، خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی قوی ترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی بودند که  در  نهایت 48/0 واریانس رفتار شهروندی کارکنان را تبیین کردند. پیشنهاد می شود مدیران سازمان آموزش وپرورش به ترویج رفتار های فرانقشی مانند رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان  توجه داشته باشد .

   

  واژه های کلیدی: ،رفتارشهروندی سازمانی،هوش هیجانی ،ویژگی های فردی، دبیران ورزش

   

   

  فصل اول:

  کلیات  تحقیق

   

   

  مقدمه

   

  مهمترین عامل در نیل به اهداف هرسازمان نیروی انسانی است وبی شک موفقیت وپیشرفت هر سازمانی نیز به نیروی انسانی بستگی دارد سازمان آموزش وپرورش سازمان های است که نیروی انسانی آن اغلب افرادی پرتلاش ومتعهد هستند ودر صورت مساعد بودن شرایط کاری وانگیزشی، استعداد ومهارت خود را درخدمت آن سازمان بیشتر بکار خواهند گرفت وچرخ های آن را بهتر به حرکت درخواهند آورد.یکی از جوانب تاثیر گذار این سازمان در پرورش جسمی و روحی دانش آموزان تربیت بدنی است که دراین میان نقش معلمان تربیت بدنی برجسته تر از دیگر اعضای این سازمان است (یار محمدی منفرد وهمکاران 1389) . بررسی رفتار فرد درمحیط کار توجه محققان را دهه اخیر به میزان زیادی به خود جلب کرده است.امروز دیگر توجه صرف برنامه ریزی وفرایند ها کافی نیست، زیرا این افراد هستند که برنامه ها را تدوین نموده وفرایند ها را کنترل می کنند (دراکر،1999). امروزه ارتقای سلامت افراد وفعال ماندن آنها در سنین بالا مسئله جدی بوده ودیگر به عنوان یک مفهوم تجملی مطرح نیست .افزایش طول عمر افراد این توقع را درافراد بوجود آورده که سال های بیشتری را درفعالیت سپری کنند.به نحوی که این مسئله متصدیان را برآن داشته است تا واژه امید به زندگی را با مفهوم امیدواری به زندگی ((نه به مفهوم نبودن بیماری بلکه به معنای زندگی بدون محدودیت عملکردی )) جایگزین سازند ( نوروزی وهمکاران ، 1390 ) .

   تحقیقات نشان می دهد اهمیت هوش هیجانی در جهت پیشرفت جایگاه سازمان ها در حال افزایش است. با استفاده از بهره هوشی می توان پیش بینی کرد چه شغلی مناسب چه فردی است؟ در حالی که با     هوش هیجانی می توان مسیر پیشرفت،شکست و یا در جا زدن کارکنان را پیش بینی کرد. در سطوح عالی سازمان 85 درصد قابلیتها برای کسب موفقیت به هوش هیجانی بستگی دارد تا به سایر توانایی های فنی و شناختی. دانیل گلمن اعتقاد دارد که یک فرد فاقد هوش هیجانی حتی اگر بهترین دوره های آموزشی را در دنیا ببیند نمی تواند یک رهبر سازمانی برجسته و موفق باشد(آقایاروشریفی درآمدی ،1386). در سازمان ها هرچه از سطوح پایین تر به سمت سطوح بالای سازمان پیش می رویم هوش هیجانی در مقایسه با هوش شناختی افزایش می یابد.به همین علت هوش هیجانی از اهمیت زیادی برای مدیران وکارکنان سازمان برخوردار است(گلمن وهمکاران،2001).

   

  بیان مساله

  درحال حاضر یکی از مباحث جدید درعرصه روانشناسی ورزشی هوش هیجانی است به اعتقاد بار-آن[1] (1999)هوش هیجانی مجموعه ای از توانائی ها ومهارت هاست که فرد را برای سازگاری موثر با محیط وکسب موفقیت در زندگی توانمند می سازد .

  هوش هیجانی ومهارت های هیجانی واجتماعی درطول زمان رشد و تغییر می کند و می تواند با آموزش و برنامه های اصلاحی مانند تکنیک های درمانی، آنرا بهبود بخشید .پژوهش ها نشان داده اند که آموزش مهارت های هیجانی واجتماعی که به تعبیری تقویت هوش هیجانی است .نقش مهمی در بهبود کیفیت روابط بین فردی واجتماعی دارد .این آموزش اغلب درمدارس ومحیط های شغلی دریافت می شود (شعبانی بهار وهمکاران، 1389). درحقیقت هوش هیجانی نوعی استعداد عاطفی است که تعیین می کند ازمهارتهای خود چگونه به بهترین نوع ممکن استفاده کنیم وحتی خرد را درمسیری درست بکار گیریم از نظر گلمن[2] (1998)هوش هیجانی ظرفیت مارا درشناخت احساسات مان واحساسات دیگران تعیین وکمک می کند که تا ما در خودمان انگیزش ایجادکرده وهیجانات خود را کنترل واداره کنیم وروابط خودمان را بادیگران به نظم وحساب درآوریم.درواقع هوش هیجانی توانائی های ما را درایجاد مهارت های کافی دربوجود آوردن روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف است (سید حسینی وهمکاران ،1390 ).

  به عقیده گلمن(1998)  هوش هیجانی یکی از توانمندی هایی است که با موفقیت در زندگی ارتباط دارد. هوش هیجانی شامل توانایی نظارت برعواطف و احساسات خود و دیگران ، تفاوت قائل شدن بین آن ها و استفاده از این مفروضات برای هدایت فکر و عمل افراد است. وی عناصر هوش هیجانی را به دو طبقه عناصر فردی و اجتماعی تقسیم نموده است. عناصر فردی شامل خودآگاهی، خودتنظیمی، خود انگیختگی است و عناصر اجتماعی شامل همدلی و مهارت های اجتماعی است. خودآگاهی به معنای آگاه بودن از حالات روانی خود و نیز تفکر در باره آن حالت است. خود کنترلی به معنای تنظیم احساسات فردی است. خودانگیختگی یعنی اینکه در جهت دست یابی به اهداف خود ، عمیق ترین ارزشها و علایق خویش را مخاطب قرار داده و از آن ها استفاده کنیم تا عملکرد خود را بهبود بخشیم. (عظیم زاده وهمکاران  ،1389 ).

  یکی از مهارتهایی که می توان به کارکنان در این راه کمک کند، رفتار شهروندی سازمانی [3] است این مقوله به رفتار های فردی اشاره دارد که برخاسته ازبصیرت افراد بوده وعلاوه براین که کارائی واثربخشی عملکرد سازمان را افزایش می دهد مستقیم به صورت صریح ، از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی شوند (بورنس و کورپنتر[4]2008).

  پژوهشگران سازمانی به تلاش های که فراتر از وظایف تعریف شده کارکنان باشد رفتار شهروندی سازمانی گویند. اورگان(1998)آن را به صورت کلاسیک این گونه تعریف کرده است رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری و فرا وظیفه ای است که درافزایش عملکرد اثربخش سازمان موثر است وبطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله سیستم های پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد (عظیم زاده وهمکاران1389). با وجود اهمیت رفتارهای فرانقشی  (یعنی رفتارهایی که خارج از حیطه وظایف رسمی کارکنان است ولی آنها آن را داوطلبانه انجام می دهند) در کارایی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی و برای پایه گذاری این مهم، پیش بینی متغیرهای اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی یعنی ویزگی های فردی و هوش هیجانی از اهمیت برخوردار است. برای پوشش این مهم، مطالعه حاضر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی، هوش هیجانی و مولفه های آن خواهد پرداخت. با توجه به مطالب مذکور این سوال مطرح است که چگونه می توان از طریق ویژگی های فردی وهوش هیجانی می توان رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه را پیش بینی نمود؟

   

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

  موضوع هوش هیجانی در سالهای اخیر به طور گسترده مورد توجه محققان سازمانی قرار گرفته است. هوش هیجانی عبارت است از قابلیت شناخت احساسات خود و دیگران به منظور ایجاد انگیزش در خود و مدیریت صحیح هیجانات در خود در روابط با دیگران (گلمن،1998). از آنجا که منابع انسانی یکی از معدود منابعی است که می تواند برای سازمان مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هوش هیجانی تاثیر عمده ای بر توسعه منابع انسانی دارد، سازمان های گوناگون به طور چشمگیری روی آموزش این هوش به کارکنان خود و ارتقای سطح آن در میان منابع انسانی شان سرمایه گذاری کرده اند، علاوه بر این هوش هیجانی امروزه به عنوان یکی از عوامل عمده در انتخاب کارکنان مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به این که هوش هیجانی در رشته روانشناسی ساخته وپرداخته شده است، بعد از سال 1995 که گلمن کتاب پرفروش خود را تحت عنوان "هوش هیجانی" به بازار عرضه کرد با استقبال فراوان سازمان ها ورشته ی مدیریت روبرو شد. از طرف دیگر، بهترین حوزه برای مقایسه هوش هیجانی وهوش شناختی محیط سازمانی به ویژه مدارس می باشند، زیرا معلمان در محیط مدرسه علاوه برتوان مندی های علمی از توانمندی های هیجانی خود نیز استفاده می نماید. امروزه در قلمرو توسعه منابع انسانی به شدت، مفهوم هوش هیجانی بکار گرفته شده تا بر مهارت های هیجانی در کنار قابلیت های تخصصی  تاکید شود. هیجانات بر هر آن چه انجام می دهیم تاثیر داشته وبه ویژه در محیط سازمانی هیجانات و عواطف منجر به رفاقت وصمیمیت بین افراد شده وبر سطح بهره وری سازمانی تاثیر گذار خواهد بود. هوش هیجانی به روابط بین فردی شکل داده وعملکرد سازمانی نیز تحت تاثیر روابط بین فردی خواهد بود.

  مطالعات شات وهمکاران(1998) نشان داد، هوش هیجانی به پیامدهای موثری همچون،خوش بینی بیشتر، اضطراب اندک وشتاب زدگی کم می انجامد. مارتینز (1997) نشان داد، هوش هیجانی به طور مثبت با مهارت کاری ورضایت زندگی وبه طور منفی با اضطراب مرتبط است. ادبیات نظری بیانگر آن است که بخش های هوش هیجانی با نگرش ورفتارهای کاری کارکنان مرتبط است (سبحانی نژاد،1387).

  مطالعات، اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را برای سازمان های معاصر به ضرورت شناخته است. به نظر    می رسد که سرپرستان مجرب برای عملکرد شهروندی حداقل به همان میزان عملکرد وظایف هنگام قضاوت در رابطه با اثر بخشی کلی زیردستان قانلند. از طرفی، بیشترین توجه ورغبت به مقوله رفتار شهروندی سازمانی در 20سال گذشته رخ داده است. بطور کلی رفتار شهروندی سازمانی فواید زیادی دارد از نظر فردی رفتار شهروندی سازمانی اهمیت ناچیزی دارد اما به طور کلی هم به سازمان هم به کارکنان بر اساس رویکرد های متنوع منفعت می رساند رفتار شهروندی سازمانی باعث داشتن یک گروه  از  کارکنان می شود که به سازمان متعهد هستند یا رفتار شهروندی سازمانی بویژه (فداکاری، وظیفه شناسی، شکیبایی) باعث کاهش ونزول ترک خدمت وغیبت کارکنان می گردد. وکارکنانی که به سازمان متعهدند به مدت طولانی تری در سازمان باقی می مانند وخدمات مهمتری به مشتریان می کنند وبه موفقیت سازمان بر اساس رویکردهای مختلف کمک می کنند رفتار شهروندی سازمانی ممکن است یک محیط کاری بهتر درون سازمانی را ارتقاء دهد(کوپمن[5]،2001).

   

   

  Abstract

  Today elite organizational performance cannot be gained from attempt of ordinal employees but one of reason that big organization has success is that they had employees that they work beyond her duty. The purpose of this research was anticipating   physical education teacher’s organizational citizenship behavior from demographic factors, emotional intelligence and its factors. Methodology was descriptive and type of correlation. Society was all physical education teachers of Kermanshah (418 individual) and Sample includes 220 employees according kerjesi and morgan and finally 210 questionnaire analyzed.Two standard questionnaires, namely, Siberyashrink) 1998) emotional intelligence questionnaire and Netemeyer (1997 (organizational citizenship behavior questionnaire which includes 12 questions together with 4 sub scales.  Validity was used expert opinion and reliability was used cronbach alpha for scales (.80 and .77), statistical inference was used (kolmogrov-smirnov test, correlation and regression) for analysis of data.Concluded that education policy maker more attention to promotion of OCB and emotional intelligence among physical education teachers for increase efficiency and effectiveness.

  Key words: Emotional intelligence, Demographic Factors, Organizational Citizenship Behavior, physical education teachers

 • فهرست:

  چکیده..........................................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات تحقیق ............................................................................................. ...……………….2

  مقدمه ........................................................................................................................................................................................ 3

  1-1- بیان مسئله ....................................................................................................................................................................... 4

  1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ..................................................................................................................................................... 5

  1-3- اهداف تحقیق ...................................................................................................................................................................... 7

  1-4- فرضیه های تحقیق ............................................................................................................................................................. 8

  1-5- متغیر های تحقیق................................................................................................................................................................ 9

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...................................................................................................................... 12

  مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 13

  2-1- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ................................................................................................................................... 13

  2-2- رویکرد های اصلی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی .................................................................................................. 13

  2-3- تعریف رفتار شهروندی سازمانی .................................................................................................................................... 14

  2-4- انواع رفتار شهروندی در سازمان ..................................................................................................................................... 16

  2-5- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ....................................................................................................................................... 16

  2-6- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه نتمیر .............................................................................................................. 20

  2-7-  متغیر های تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی ........................................................................................................ 23

  2-8- مفهوم هوش هیجانی .................................................................................................................................................... 26

  2-9- تاریخچه هوش هیجانی .................................................................................................................................................. 27

  2-10- هوش هیجانی و هوش شناختی ................................................................................................................................... 30

  2-11- انواع هوش  .................................................................................................................................................................... 31

  2-12- ابعاد هوش هیجانی ...................................................................................................................................................... 32

  2-13- هوش هیجانی و بهره هوشی ....................................................................................................................................... 33

  2-14- مدل های هوش هیجانی ................................................................................................................................................ 34

  2-15- ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی ......................................................................................................................... 34

  2-16- مدل بار-آن در هوش  هیجانی ........................................................................................................................................ 36

  2-17- مدل دانیل گلمن ............................................................................................................................................................ 37

  2-18- هوش هیجانی در کار ..................................................................................................................................................... 39

  2-19- رشد وتوسعه هوش هیجانی .......................................................................................................................................47

  2-20-فرایند آموزش هوش هیجانی ......................................................................................................................................... 47

  2-21- پیشینه داخلی تحقیق ................................................................................................................................................... 49

  2-22- پیشینه خارجی تحقیق .................................................................................................................................................. 52

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق ..................................................................................................................................... 55

  مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 56

  3-1- روش تحقیق ....................................................................................................................................................................... 56

  3-2- جامعه آماری تحقیق ......................................................................................................................................................... 56

  3-3- نمونه آماری ....................................................................................................................................................................... 56

  3-4- متغیرهای تحقیق ............................................................................................................................................................. 56

  3-5- ابزار اندازه گیری تحقیق .................................................................................................................................................... 57

  3-6- روایی و پایایی پرسشنامه ها .......................................................................................................................................... 59

  3-7- روش های آماری ................................................................................................................................................................ 61

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها .................................................................................................................................. 62

  مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 63

  4-1- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی دبیران تربیت بدنی............................................................................................. 63

  4-2- آزمون کولموگروف- اسمیرنف .......................................................................................................................................... 66

  4-3- آزمون فرضیه های تحقیق ................................................................................................................................................. 66

  4-3-1- آزمون فرضیه شماره 1..............................................................................................................................................66

  4-3-2- آزمون فرضیه شماره 2..............................................................................................................................................67

  4-3-3- آزمون فرضیه شماره 3..............................................................................................................................................68

  4-3-4- آزمون فرضیه شماره 4..............................................................................................................................................70

  4-3-5- آزمون فرضیه شماره 5..............................................................................................................................................72

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری .................................................................................................................................... 74

  مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 75

  5-1- خلاصه تحقیق .................................................................................................................................................................. 75

  5-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق .................................................................................................................................. 76

  5-3- بحث و نتیجه گیری ......................................................................................................................................................... 77

  5-4-  نتیجه گیری و جمع بندی پایانی...................................................................................................................................................81

  5-5- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ........................................................................................................................................... 83

  5-6- پیشنهادات  برای پژوهشهای آینده................................................................................................................................................................................................................. 84

  85.......................................................................................................................................................................................... منابع

  منبع:

   

  آقایار، سیروس . وشریفی درآمدی، پرویز(1386) هوش هیجانی سازمانی، چاپ اول، تهران،ا نتشارات سپاهان،20-21

  اکبر زاده، نسرین(1383) هوش هیجانی، چاپ اول،ت هران،انتشارات فارابی.

  پرهام فر، زهرا(1388) اثر بخشی آموزشی مولفه های هوش هیجانی بر افزایش بهره وری کارکنان، شرکت نفت وگاز شرق مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  حسینی کاخکی ، احمد، قلی پور، آرین (1386) رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، 145- 115.

  خاکی، غلامرضا(1387) روش تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات بازتاب.

  دعائی، شیخیان، نجفی ودوستیان (1388). طراحی وتبیین مدل تاثیرگذار هوش عاطفی برتعهد سازمانی ورفتار شهروندی در کارکنان اداره مالیاتی، نشریه مدیریت ورزشی.

  دوستار، محمد (1385) . تبیین مدل تاثیر گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک های رهبری، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

  زارع، خداداد (1377). بررسی ارتباط بین جهت گیری های ارزشی و تعهد سازمانی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه.

  زارعی متین، حسن، چندقی، غلام رضا و توره، ناصر(1385). شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط گان با عملکرد سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره دوازدهم، ص31-63.

  سبحانی نژاد، مهدی(1387) هوش هیجانی و مدیریت در سازمان، چاپ اول،تهران،انتشارات یسطرون، ص 62-63.

  سعیدی نژاد، مجید (1387). بررسی رفتار های شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی در اعضای جهاد دانشگاهی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  شعبانی بهار وهمکاران (1389) . پیش بینی اثربخشی سازمانی براساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان پژوهش های کاربردی درمدیریت ورزشی.

  سید حسینی وهمکاران(1390). تعین ارتباط هوش هیجانی وعملکرد ورزشی ورزشکاران استان همدان پژوهش درعلوم ورزشی(1389).

  سیدعامری، میر حسن، سعیدی، شهرام. منافی، فرحناز(1392). هوش هیجانی و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته های ورزشی تیمی یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور. مطالعات روان شناسی ورزشی. شماره4. ص 56-47.

  طهماسبی، رضا (1386). بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانی های دولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  عابدی، حسن ومرادی، محمد(1384). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین، دانش مدیریت،شماره 7.

  عیدی، حسین؛ هنری ،حبیب؛ ناصری، ولی (1392) . ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1 (1)، ص 37 -27.

  عیدی حسین، عباسی همایون، منصف علی، حسین نژاد علی عباس(1391). بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده های تربیت بدنی (دولتی)شهر تهران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی مازندران؛ 10 (18) ص: 82-67.

  عیدی، حسین، عباسی، همایون، چناری، امین، فدایی، معصومه، (1392). پیش بینی رضایتمندی ورزشکاران بر مبنای هوش هیجانی و مولفه های آن، مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره (6)، ص 48-37.

  یوسفی، بهرام، عیدی، حسین؛ مرادی، لیلا (1392) ارتباط هوش هیجانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی در اداره ورزش و جوانان شهر کرمانشاه، نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال، دوره اول، شماره اول، 83-73.

  عظیم زاده، مرتضی؛ خیبری، محمد مهدی؛ اسدی، حسن (1389). تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کننده ویژگی های جمعیت شناختی، نشریه مدیریت ورزشی، شماره4، ص 42-27.

  فرهنگی، علی اکبر و صفر زاده، حسین(1385). روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان نامه نویسی)، تهران، انتشارات پویش.

  کریمی، فریبا، حسومی، فهمیه، لیث صفار، زهرا (1391). رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران،  مدارس متوسطه شهر اصفهان، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 166-151.

  گلمن(1386)هوش هیجانی، ترجمه ابراهیمی، بهمن، جوینده، محسن، انتشارات رشد.

  منصوری، بهزاد (1380) هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرنیک در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه­‏های دولتی شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد.

  نوروزی وهمکاران(1390) . مقایسه سلامت روانی وکیفیت زندگی وهوش هیجانی معلمان تربیت بدنی وغیر تربیت بدنی استان کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد1390مدیریت ورزشی.

  هادیزاده مقدم، اکرم و مرجان فرجیان (1387). بررسی تأثیرگذاری هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با لحاظ کردن نقش تعهد عاطفی(مطالعه موردی بانک ملت)، پیام مدیریت شماره 28 ص 132 107 .

  همتی نژاد، مهرعلی، حمیدی، مهرزاد، الهیاری، محبوبه (1391). رابطه حمایت سازمانی ادراکشده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 13، ص 43 -27.

  یوسفی، فریده(1385) بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی در دانشجویان، فصلنامه روانشناسی ایران، سال سوم، شماره9.

  یار محمدی منفرد وهمکاران (1390) رابطه بین هوش هیجانی وگرایش به رفتارشهروندی سازمانی پایان نامه کارشناسی ارشد مجله مدیریت ورفتار سازمانی در ورزش تابستان 1391استان زنجان.

   

  Abraham,C.&Zvi,E.J.(2006) The relationship among emotional intelligence, task performance, and organizational citizenship behaviors.Human  performance  ,19(4),403-419.

  Atika.M.(2008) Relationship of emotional intelligence with transformational leadership and organizational citizenship behavior.International Journal of leadership studies,Vol.4Iss,pp.3-21.

  Barnard, C. I. (1938); The functions of the executive, Cambridge, MA: HarvardUniversity Press

  Baron,R.A.Grennberg.(1990). Behavior in organizations third edition.(152-176).

  Bateman, T.S., and Organ, D.W. (1983); "Job satisfaction and the good soldier: Therelationship between affect and employee citizenship", Academy ofManagement Journal, 26, pp. 587-595.

  Bienstock, C.C., DeMoranville, C.W., and Smith, R.K (2003); "Organizational citizenship behavior and service quality", Journal Of Services Marketing, 17(4,5), pp. 357-377.

  Brief, A. P., and Motowidlo, S. J. (1986); "Prosocial organizational behaviors",Academy of Management Review, 11, pp. 710-725.

  Bruning, N.A,snyder,R.A.(1983).Sex and positios as pridicators of organizational commitment. Academy of management Journal,26-(485-491).

  Castro, C.B., Armario, E.M., and Ruiz, D.M. (2004); "The influence of employeeorganizational citizenship behavior on customer loyalty", InternationalJournal of Service Industry Management, 15 (1), pp. 27-53.

  Cherniss,C.(2000). Emotional intelligence:What is and why it matters, annual meeting of the society for industrial and organizational psy cology, New Orleans.

  Cohen,A.Kol,Y.(2004). professionalism and organizational citizenship behavior an empirical examination among Israeli nurses,journal of managerial psychology, Vol.19 No.4

  Cropanzano Byrne, S.Zinta. (2000). the relationship of emotional exhaustion to work attitudes , job performance rating , and organizational citizenship behaviors fifteenth annual conference of society for industrial and organizational psychology in new Orleans, April 13-16.

  Diggings, C. (2004). Emotional Intelligence: The key to effective performance and to staying ahead of the pack at times of organizational change, human resource management international digest, 12 (1): 33-5.

  Downey A, Papagorgiou V, Stough C. (2006).  Examining the relationship between leadership, emotional intelligence and intuition in senior female managers. Leadership and organization development journal, 4 (2), 250_264.

  Goleman,D;Boyatzis,R;Mckee,A.(2001).primal lidership:The hidden driver of great performance,Harvard business review,43-5

  Golman, D. (1998) Working with Emotional Intelligence, Bantam Book.

  Graham, J. W. (1989); "Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, operationalization, and validation", Unpublished Working Paper, LoyolaUniversity of Chicago, Chicago, IL.

  Graham, J. W. (1991); "An essay on organizational citizenship behavior", EmployeeResponsibilities and Rights Journal, 4, pp. 249-270.

  Hans A., Mubeen S A., Salim R., Raban S. (2013). A study on emotional intelligence among teachers: a case study of private educational institutions in Muscat. International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management, 2 (7): 359-366.

  Hein, S. (2004) Short definition of emotional intelligence. Emotional Intelligenc- Mayer, J.

  Ilgın, Burcu & Semra Guney & Azize Ergeneli & Ozge Tayfur. (2009). The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behaviors and the Moderating Effects of Gender on This Relationship, Creativity, Innovation and Management Abstracts of the 10th International Conference Sousse, Tunisia

  Jordan,p.et al (2002). Workgroup emotional intelligence scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus; Human resource management review;www.HRmanagement review.com

  Kursad.Y& omay.C.B.(2008) Organizational citizenship behaviors and organizational commitment in Turkish primary schools.World Applied Sciences Journal 3(5): 775-280.

  Kwantes, C.T.(2003)," Organizational citizenship and withdrawal behaviors in usa and india" ,International Journal Of Cross Cultural Management,Vol.3,No.1,pg.5.

  Lambert, E, Hogan, N Griffin, M. (2008).  Organizational Citizenship Behavior and Commitment among Correctional Staff, Criminal Justice and Behavior, Vol. 35. 56-68.

  Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M, and Fetter, R. (1993); "The impact oforganizational citizenship behavior on evaluations of salespersonperformance", Journal of Marketing, 57 (70).

  Modassir, Atika & Singh, Tripti .(2008). Relationship of Emotional Intelligence with Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior, International Journal of Leadership Studies, Vol. 4, No. 1, pp. 3-21

  Morrison, E. W. (1994); "Role definitions and organizational citizenship behavior: The importance of the employee's perspective", Academy of ManagementJournal, 37, pp. 1543-1567.

  Netemeyer,R.G.Borman,J.S.Mackee, McMurrian,R.(1977).An investigation into the antecedents of organizational citizenship behaviors in a personal selling contex,journal of Mrketing,61,pp.85-98.

  Noorlaila H Y, Noormala A I, Raja Munirah & Raja Suzana R (2009). Employee Performance on Organizational Citizenship Behavior : The Influence of Leader's Emotional Intelligence,The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management,Vol.8, No.10, pp. 29-34

  Organ, D. W. (1988); Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington, MA: Lexington Books.

  Organ, D. W. (1988); Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington, MA: Lexington Books.

  Oplatka I. (2009). Organizational citizenship behavior in teaching: The consequences for teachers, pupils, and the school. International Journal of Educational Management, 23 (5( :379-389.

  Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. and Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management,  .26, No.3, pp.513–563.

  Richard,H(2007) Organizational citizenship behavior, emotional intelligence and spirituality: Whats the relationship.

  Ryan, J.J. (2002); "Work values and organizational citizenship behavior: values that work for employees and organizations", Journal of Business and Psychology,17 (1), p. 123.

  Steers, R.M.Porter,W.(1983).Motivation and work behavior Mc Graw Hillbook,co3nd edition,p :288.

  Thansowor.G ,R.Van Dick, U.Wagener, A.J.Davis(2004) Organizational citizenship behavior and organizational commitment in Nepal.ISBN NO: 1 85449 620 4

  Weisinger, H (1998) Emotional Intelligence at work. 1th Ed. Jossey Bass. Inc

  Wong,C&Law,ks.(2002).The effects of leader and follower emotional intelligence on perfmance and attitude.An exploratory study,Leadership Quarterly,13(3),243-27


موضوع پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, نمونه پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, جستجوی پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, فایل Word پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, دانلود پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, فایل PDF پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, تحقیق در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, مقاله در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, پروژه در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, پروپوزال در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, تز دکترا در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, پروژه درباره پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه, رساله دکترا در مورد پایان نامه پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس چکیده در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسی این متغیرها تحقیقی به روش توصیفی از نوع ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشددر رشته مديريت اجرائي گرايش مديريت استراتژيک خرداد 1391 چکيده هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه رهبري تحول­آفرين با رفتار شهروندي سازماني کارکنان

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-تحول چکیده تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی، موجب تحول و نوآوری ...

پایاننامه ی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش (تولید و عملیات) چکیده: بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز دنیای امروز، دنیای سازمان هایی است که متولیان آن انسانها هستند. نیروی انسانی با قابلیت و توانمندی بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی چکیده یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن ) با استفاده از روش ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت آموزشی چکیده بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه کابل به کوشش احمدشاه بینا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه کابل بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می‌باشد. با استفاده از روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ...

ثبت سفارش