پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی

word 1009 KB 31675 70
مشخص نشده مشخص نشده تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۹,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  1-1- مقدمه  

  بیماری قلبی- عروقی (CHD) [1]و در راس آن مشکلات عروق کرونری، از علل اصلی مرگ و میر در قرن جدید و اولین علل مرگ و میر در ایران است. پرفشارخونی، بالا بودن چربی ها و لیپوپروتئین های خون، سن، جنس، شیوه زندگی، تغذیه، مصرف دخانیات، بی تحرکی، دیابت و چاقی را از عوامل خطرزای سنتی بیماری های قلبی عروقی عنوان می کنند (ثالثی و همکاران، 1386). استرس اکسیداتیو، التهاب، فعالیت سلول های  اندوتلیال و  فعالیت پلاکت ها از دیگر عوامل جدید خطر بیماری قلبی- عروقی می باشند    (بویوکازی [2]و همکاران، 2007).  تاکنون مطالعات بسیاری برای شناسایی بهترین شاخص یا پیشگویی کننده این بیماری صورت گرفته است.  در این میان افرادی مشاهده شده اند که عوامل خطرزای سنتی (به ویژه لیپوپروتئین های خون) آنان در محدوده طبیعی قرار دارد، ولی دچار عوارض قلبی عروقی شده اند. اگر چه افزایش لیپوپروتئین کم چگال (LDL-C)[3]و کاهش لیپوپروتئین پرچگال (HDL-C)[4] شاخص های اصلی و عامل خطر بیماری های قلبی عروقی محسوب می شوند، اما 50% تمام انفارکتوس های عضله قلب در بین افراد بدون چربی زیاد خون اتفاق می افتد (بویوکازی و همکاران، 2007). بنابراین محققان به دنبال   شاخص هایی هستند که با دقت و حساسیت بیشتری خطر بیماریجهای قلبی- عروقی را پیش بینی        می کنند. در سال 1998، انجمن قلب آمریکا کنفرانسی تشکیل داد تا راهکارهای کمک به افرادی را شناسایی کند که به پیشگیری اولیه نیاز دارند. یکی از این راهکارهای پیشنهادی، اندازه گیری شاخص های التهابی بود (گفکن[5]، 2001). از آن زمان به بعد، تحقیقات زیادی انجام گرفت و پذیرفته شد که گسترش بیماری های قلبی عروقی زمینه ای التهابی دارد و التهاب عمومی (سیستمیک)، نقش محوری در توسعه و پیشرفت آتروسکلروز[6] ایفا می کند (گفکن، 2001 و بلیک[7]، 2001(. از اینرو در     دهه گذشته، توجه  پژوهشگران بیشتر به شاخص های التهابی به عنوان عوامل مستقل پیشگوییجکننده بیماری های قلبی- عروقی معطوف شده است. امروزه ارتباط میان التهاب و آتروسکلروزیس (مهم ترین دلیل بیماری عروق کرونری) طی تحقیقات بسیاری آشکار شده است (ناکاجیما[8]، 2007؛ دبیدی روشن و همکاران، 1384؛ حامدی نیا و همکاران، 1385). پژوهشگران دریافته اند که شاخص های التهابی (مانند فیبرینوژن،  مولکول های چسبان [9]، آمیلوئید    A، اینترلوکین [10]سرمی و پروتئین های مرحله حاد) می توانند پیشگوی مناسبی برای بیماری های قلبی - عروقی باشند (وردت[11]و همکاران، 2004). مطالعات مختلف ارتباط بین خطر بیماری قلبی- عروقی و شاخص های التهابی را نشان می دهند (همر[12]، 2009؛ باساک[13]، 2004). در میان این شاخص های التهابی، پروتئین واکنشی C (CRP)[14] از ویژگی خاصی برخوردار است. چون این پروتئین، در عین داشتن حساسیت زیاد، با روش علمی  ارزان و در دسترس، قابل محاسبه و اندازه گیری است که این توانایی در سایر       شاخص های التهابی کمتر دیده شود. CRP از حساس ترین نشانگرهای التهاب و قوی ترین پیشگوی بیماری قلبی عروقی است (جی هیج[15] و همکاران ، 2007؛ وردت و همکاران، 2004؛ پاکزک و همکاران، 2005). اینترلوکین 6 نیز یکی از شاخص های التهابی و عوامل پیشگوی بیماری قلبی- عروقی به شمار می رود. افزایش سطوح سرمی CRP و IL-6  با بروز افزایش خطر بیماری قلبی- عروقی ارتباط دارد. مطالعات جدید نشان داده اند که در پیشگویی حوادث قلبی- عروقی، CRP شاخص قوی تری نسبت به LDL-C است، به گونه ای که افزایش این شاخص، خطر آتی پارگی پلاک را پیشگویی می کند (نمازی و همکاران، 1389). از طرف دیگر بسیاری مطالعات ارتباط بین تغییرات CRP و IL-6 را گزارش کرده اند (حامدی نیا و همکاران، 1385). سطوح سرمی IL-6 تحت تاثیر چاقی، دیابت، بیماری قلبی- عروقی و سندروم متابولیک افزایش یافته و سنتز CRP سرم را از کبد تحریک می کند. علاوه بر موارد ذکر شده، ورزش و فعالیت بدنی یکی از عوامل موثر بر غلظت CRP و IL-6 سرم است که تحت تاثیر شدت و مدت فعالیت، تغییرات متفاوتی ایجاد می کند. به نظر می رسد ورزش های بلند مدت و شدید ظرفیت بدن را برای مقابله با رادیکال های آزاد و فعال اکسیژن کاهش می دهند و می توانند موجب استرس اکسیداتیو شوند، در حالی که ورزش ها و تمرین ها با شدت متوسط می توانند ظرفیت آنتی اکسیدانی و دفاع فیزیولوژیکی را بالا برده و وقوع استرس اکسیداتیو را کاهش دهند. یافته های پژوهش های موجود از طبیعت دوگانه پاسخ ایمنی نسبت به ورزش حکایت دارد. ورزش و فعالیت های شدید و بلند مدت همراه با انقباضات برونگرای قوی و با تنش مکانیکی زیاد، موجب آسیب عضلانی شده، می تواند باعث رهایی سیتوکین ها شود (نمازی و همکاران، 1389). تی هانگ[16] و همکاران (2009) با مطالعه روی 13 مرد 8/1±  5/21 سال که تمرینی را در دو شدت 65% و 85% حداکثر توان هوازی خود انجام دادند؛ نتیجه گرفتند سطوح CRP در هر دو گروه به طور معنی داری افزایش یافت. سوریچتر[17] و همکاران (1995) و مالم[18]و همکاران (2004) نشان دادند  که سطوح CRP پس از            تمرین برون گرا افزایش معنی دار نمیجیابد. از طرفی اسمیت[19]و همکاران افزایش CRP را در 75% افراد آموزش ندیده فعال،  24  ساعت پس از 60 دقیقه دوچرخه سواری با 60% حداکثر اکسیژن مصرفی گزارش کردند. همچنین مییر[20]و همکاران افزایش معنی دار CRP را 12 ساعت بعد از انجام تست دوچرخه ارگومتر توسط 12 مرد تمرین کرده نشان دادند (به نقل از سمپل[21]، 2006). در حال حاضر اطلاعات کمی درباره تاثیر تمرین هوازی شدید بر شاخص های قلبی – عروقی و ایمنی موجود است. به نظر می رسد تمرین هوازی بر اساس شدت، مدت و حجم اثر چندگانه ای داشته باشد. بنابراین، در تلاش برای تعیین اثر تمرین هوازی شدید تک جلسه ای بر سطوح سرمی CRP وIL-6  در زنان جوان سالم، در پژوهش حاضر فرض بر این است که یک وهله فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی بر غلظت سرم  CRPوIL-6  تاثیر دارد.

   

   

  1-2- بیان مساله تحقیق

  آتروسکلروز، بیماری قلبی پیش رونده ای است که از دوران کودکی شروع می شود و در  سنین بالا بروز    می کند.  همچنین پیش گویی می شود که آتروسکلروز بیماری غالب سال 2020 باشد، بنابراین پیش بینی بیماری عروق کرونری قلب (CHD) در درمان و پیشگیری از پیشرفت بیماری اهمیت فراوانی دارد (تورک[22]، 2004). انجمن قلب آمریکا با توجه به مطالعات گسترده، اعلام کرده گسترش بیماری های قلبی- عروقی زمینهجای التهابی دارد و التهاب عمومی، نقش محوری در توسعه و پیشرفت آتروسکلروز ایفا می کند. از دیرباز، نیمرخ چربی به عنوان شاخص بیماری های قلبی- عروقی محسوب شده است، ولی گزارش ها نشان می دهند که برخی افراد با  HDL-Cو LDL-C طبیعی، به بیماری های قلبی- عروقی مبتلا شده اند، بنابراین توجه پژوهشگران به شاخص هایی معطوف شده که با دقت بیشتری خطر بیماری قلبی- عروقی را پیشگویی می کنند. برخی از این شاخص ها شامل فیبرینوژن، فاکتور انعقادی 8 و 9، مولکول های چسبان، آمیلوئید A سرم، سایتوکاین ها به ویژه IL-6 و CRP هستند. در میان این شاخص های التهابی، ‍CRP از ویژگی خاصی برخوردار اس ت. CRP توسط تیلت[23] (1930) کشف شد و فرانسیس[24] (1930) در طی مطالعاتش در بیماران ذات الریه دریافت که CRP نخستین واکنش دهنده فاز حاد است. CRP انسان شامل 260 آمینواسید با پیوند غیرکووالانسی با نظم قرینه در اطراف یک منفذ مرکزی می باشد (جی هیج و همکاران، 2007). سطح پلاسمایی  CRPبا چاقی، مقاومت به انسولین، دیابت، سندرم متابولیکی، سن و تمرین بدنی ارتباط دارد (دبیدی روشن و همکاران، 1384؛ حامدی نیا و همکاران، 1385؛ جی هیج  و همکاران، 2007). IL-6  نیز یکی دیگر از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی است  (وردت و همکاران، 2004؛ ثالثی و همکاران، 1386). IL-6 یک ترکیب پلی پپتیدی است که از مونوسیت های فعال شده، ماکروفاژها، فیبروبلاست ها و سلول های اندوتلیال و آدیپوسیت در پاسخ به تحریکات گوناگون از قبیل اندوتوکسین های باکتریایی، تمرین بدنی، آسیب بافت و استرس اکسیداتیو ترشح می شود (پاکزک[25] و همکاران، 2005). سطوح پلاسماییIL-6  نیز مرتبط با چاقی، دیابت، سندروم متابولیکی، تمرین و سن می باشد (ثالثی و همکاران،  1386). همچنین سطوح پلاسمایی  IL-6 با انسولین ناشتایی و فشار خون ارتباط دارد (اندرسون[26] و همکاران، 2009).IL-6  سیتوکینی با عملکردهای    متفاوت  است که بر بسیاری بافتجها و سلول ها اثر    می گذارد. یکی از مهم ترین اثرات آن تحریک تولید CRP است (آقاعلی نژاد و شمسی، 1389). پیشتر گفته  شد که  نیمرخ لیپیدی خون (, LDL-C  ,TG HDL-C) نیز از عوامل خطر سنتی آتروسکلروز میجباشند.   یک  مفهوم  رایج پیرامون سازوکار پاتوفیزیولوژیکی التهاب مرتبط با آتروسکلروز،  تولید سایتوکاین همراه التهاب در پاسخ به محرک LDL اکسید شده و ماکروفاژهای همراه با پلاک آتروسکلروزی است (ثالثی و همکاران، 1386). باساک و همکاران (2004) بیان کردند که ارتباط کمی بین CRP و لیپوپروتئین ها وجود دارد. چندین تحقیق نشان داده اند که خطر  CRP بالا، از مقدار چربی خون مستقل است (ثالثی و همکاران، 1386). به نظر می رسد چگونگی تغییر نشانگرهای التهابی به میزان زیادی تحت تاثیر نوع، شدت و مدت تمرین قرار می گیرد. فیوتی[27]و همکاران )1999)، پژوهشی روی بیماران عروق محیطی انجام دادند. نتایج نشان داده اند که پس از انجام سنگین ترین فعالیت ورزشی قابل تحمل به وسیله این بیماران، CRP تغییر معنی داری نداشت و میزان IL-6 بلافاصله پس از فعالیت ورزشی، کاهش معناداری در هر دو گروه سالم و بیمار داشته و این کاهش تا 4 ساعت پس از فعالیت ورزشی ادامه داشته  است (به نقل از کوپ[28]و همکاران، 2008). در مطالعه   روی 16 بیمار انسداد ریوی مزمن ( COPD)[29] و 11 فرد سالم که یک پروتکل تمرین افزایشی بیشینه را روی دوچرخه کارسنج انجام دادند، با وجود این که سطح پایه CRP بیماران بالاتر بود، اما سطح CRP بعد تمرین در مقایسه با افراد سالم، تغییر نکرد (ون هلورت[30]و همکاران، 2005). در تحقیقی روی 15 بیمار افسرده (MMD)[31] و 15 فرد سالم با انجام یک پروتکل درمانده ساز، مشاهده شد که سطوح  CRP و IL-6 در هر دو گروه با توجه به سطح پایه بالاتر، در بیماران افزایش معنی داری یافت که نشان می دهد تمرین حاد سبب افزایش حاد IL-6 ججمی شود (بوتگر[32]و همکاران، 2010). تعدادی از مطالعات ارتباط معکوس استقامت بدنی و سطوح CRP را نشان داده اند (همر و همکاران، 2009).  IL-6 در طی تمرین بدنی به طور برجسته از عضله اسکلتی رها می شود (رابسون انسلی[33] و همکاران، 2009). یک دوره تمرین حاد منجر به افزایش 5 برابری در IL-6   شد که پس از 5/1 ساعت به حد پایه برگشت (گری[34]و همکاران، 2009). با توجه به خطر بالای حوادث قلبی- عروقی در ساعات صبح، این نکته به ذهن می رسد که غلظت سرمی عوامل خطر بیماری، تحت تاثیر اوقات شبانه روزی قرار می گیرند (جیمنز[35]و همکاران، 2005). همچنین این امکان وجود دارد که سطوح استراحتی سرمیCRP  و IL-6 نیز تحت تاثیر اوقات شبانه روزی باشند. مطالعات کافی در زمینه تغییرات روزانه سطوح سرم CRP و IL-6 انجام نشده است. در مجموع تحقیقات اندکی به بررسی پاسخ  التهابی به دنبال یک جلسه تمرین هوازی درمانده ساز در اوقات مختلف شبانه روز پرداخته اند. خطر بالای حوادث قلبی- عروقی و مرگ ناگهانی در ساعات صبح، ایمنی تمرین بدنی را در این دوره زمانی زیر سوال برده است. اطلاعات کافی در ارتباط با ایمنی تمرین صبح در بیماران قلبی- عروقی وجود ندارد. بر این اساس گرسوی[36]و همکارانش (2010) تحقیقی با هدف بررسی ایمنی تمرین بدنی در زمان های متفاوتی از روز در بیمارانی با بیماری سرخرگ کرونری انجام دادند. شرکت کنندگان تمرین را روی تریدمیل در دو نوبت صبح و عصر انجام دادند. مقایسه تست صبح و عصر بر اساس ریکاوری ضربان قلب و ظرفیت هوازی هدف اولیه این تحقیق بود. هدف ثانویه این بود که تعیین کننده های خطر تمرین صبح و عصر را نشان دهد. تفاوت معنی داری بین تمرین صبح و عصر در این شیوه ارزیابی دیده نشد. بنابراین این نکته به ذهن می رسد که سطوح عوامل خطر مرتبط با بیماری قلبی عروقی در ساعاتی از روز بالاتر باشد. تعدادی از مطالعات نشان داده اند ریتم روزانه تراکم پلاکت ها تحت تاثیر تمرین قرار دارد. به عنوان مثال تمرین بدنی روی ریتم روزانه تراکم پلاکت در اسب ها تاثیر داشته و تراکم پلاکت ها بعد از تمرین صبح، بیشتر از تمرین عصر می باشد (پیکیون[37] و همکاران، 2007). همچنین مطالعه ای روی انسان نیز این نتیجه را تایید می کند. 10 مرد فعال، تمرین زیر بیشینه برای30 دقیقه در دو گروه صبح و بعد از ظهر انجام دادند تراکم پلاکت پس از تمرین صبح افزایش بیشتری نشان داد (آلدمیر[38] و همکاران، 2005). با توجه به این نتایج، این سوال مطرح است که آیا سطوح CRP و IL-6  نیز مانند پلاکت ها که افزایش بیش از حد آنها عامل خطر بیماری قلبی- عروقی می باشد، تحت تاثیر تمرین صبح و عصر قرار می گیرد؟ نهایتا با توجه به نتایج ضد و نقیض در پیشینه تحقیق در ارتباط با تغییر سطوح پلاسمایی نشانگرهای التهابی به دنبال یک جلسه تمرین و مطالعات انگشت شمار در زمینه چگونگی تغییر در سطوح پلاسمایی این نشانگرها پس از تمرین صبح و عصر تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سوالات زیر انجام می گیرد:

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  : منابع فارسی

  - ابوالحسنی، م. (1387). لیپوپروتئین خون و فعالیت جسمی. پزشکی- دندان پزشکی- تغذیه. نوشته شده در وبلاگ امیر حسین ابوالحسنی. 

  - اراضی، ح.، دمیرچی، ا.، بابایی، پ. (1386). پاسخ مرحله حاد به یک و دو جلسه تمرینات استقامتی و مقاومتی همزمان. المپیک. سال پانزدهم، 3، 80-67.

  - افضل پور، م. (1389). تاثیر دو نوع تمرین هوازی بر میزان اکسیده شدن لیپوپروتئین کم چگال و عوامل خطرزای قلبی- عروقی مردان غیر فعال. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. سال چهاردهم، 3، 36-27.

  - افضل پور، م.، افضل پور، م.ا.، زربان، ا. (1388). تاثیر اهداء خون بر شاخص های هماتولوژیک و ظرفیت عملکرد ورزشی زنان آماده و غیر آماده از نظر بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند

  - آقا علی نژاد، ح.، شمسی، م. (1389). اثر ورزش بر آزاد شدن سیتوکین ها از عضله اسکلتی: با تاکید بر IL-6. غدد درون ریز و متاولیسم. دوره دوازدهم، 2، 190-181.

  - توحیدی، م.، حدائق، ف.، هراتی، ه  و همکاران. (1386). نقش پروتئین واکنشی C در پیش بینی رخدادهای قلبی. غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره نهم، 2، 169-161. 

  - ثالثی و همکاران. (1386). تاثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان مسن. حرکت. 34، 108-95.

  - حامدی نیا و همکاران. (1385). تاثیر تمرین های هوازی بر شاخص های التهابی خطر بیماری های قلبی عروقی در مردان چاق. حرکت. 34، 58-47.

  - حسینی، ر.، حیدریان، پ.، عینی، ا و همکاران. (1383). بررسی ارتباط سطح سرمی تری یدوتیرونین با عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در مطالعه قند و لیپید تهران. غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 4، 282-275.

  - دبیدی روشن، و.، محمودی، ع.، جولازاده، ط. (1388). مقایسه 3 و 5 جلسه تمرین تناوبی هوازی بر HS-CRP موش های صحرایی ماده ویستار. المپیک. سال هفدهم، 1، 119-105.

  - دبیدی روشن، و.، صادقپور، ب.، جهانیان، ز. (1388). تاثیر یک جلسه دو وامانده ساز با شدت های متفاوت   بر  مقادیر  آدیپونکتین  زنان  جوان  سالم.  علوم  زیستی  ورزشی. 3، 39-21.

  - دبیدی روشن، و.، گائینی، ع.، رواسی، ع.، جوادی، ا. (1384). اثر یک دوره تمرین تداومی برCRP        موش های صحرایی ویستار. المپیک. 30، 21-7 .

  - سوری، ر.، رواسی، ا.، گائینی، ع و همکاران. (1386). بررسی تاثیر شدت تمرین بر عوامل خطرزای قلبی   عروقی مردان غیر ورزشکار. پژوهش در علوم ورزشی. 15، 145-133. 

  - شلمزادی، ص.، آقاعلی نژاد، ح.، قراخانلو، ر و همکاران. (1388). اثر ترکیب و میزان فعالیت بدنی بر سطح اینترلوکین های 6 و 18 و پروتئین واکنشی C و ارتباط آنها با شاخص مقاومت به انسولین. غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره یازدهم، شماره 6، 706-699.

  - طاهری، لیلا.(1386). بررسی تاثیر 8 هفته تمرین های هوازی بر لیپوپروتئین های خون زنان50-30 ساله شهر اهواز. حرکت. 31، 99-87.

  - گائینی، ع.، دبیدی روشن، و.، رواسی، ا و همکاران. (1387). اثر یک دوره تمرین تناوبی هوازی بر  حساس ترین شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری قلبی عروقی در موش های صحرایی مسن. پژوهش در علوم ورزشی. 19، 54-39.

  - مقرنسی، م.، گائینی، ع.، وطنی، د. (1388). مقایسه ی تاثیر دو شیوه ی تمرین هوازی و بی هوازی بر برخی سیتوکین های پیش التهابی در موش صحرایی نر بالغ. غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره   یازدهم، 2، 198-191.

  - مقرنسی، م.، (1389). اثر کوتاه مدت و طولانی مدت تمرین تناوبی هوازی بر شاخص های قلبی– عروقی جدید و سنتی موش های نر ویستار. المپیک. سال هجدهم، 1، 18-7.

  - نمازی آ، آقا علی نژاد ح، پیری م و رهبری زاده ف (1389). اثر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت بر سطح سرمی هموسیستئین و CRP در زنان فعال و غیر فعال، مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 2، 176-169.

  - وطنی، د.، احمدی، ص.، مجتهدی، ح و همکاران. (1389). اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی بر  شاخصجهای التهابی در مردان جوان سالم. غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره دوازدهم، 6، 625-618.

  - ویلمور، جک.، کاستیل، دیوید، ال. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. چاپ سوم. مترجمان دکتر ضیاء معینی و فرهاد رحمانی نیا و حمید رجبی. تهران. انتشارات مبتکران. 1384. 545-528.

   

   

   

   

   ب: منابع لاتین

  Aldmir, H., Kilic, H.(2005). The effect of time of day and exercise on platelet  functions and platelet–neutrophil aggregates in healthy male subjects. Mol Cell Biochem ; 280:119–124.

  Jimenez, A.H., Tofler, G.H., Chen,  X and et al. (2005). Hemodynamic and hemostatic responses to morning and evening exertion in systemic hypertension and implications for triggering of acute cardiovascular disease. Am J Cardiol ; 74: 253-257.

  Andersson,  J.,  Jansson,  J.H., Hellsten, G and et al. (2009). Effects of heavy endurance physical exercise on inflammatory markers in non-athletes. Atherosclerosis; 209: 1-5.

  Aronson, D.,  Sella, R., Sheikh- Ahmmad,  M and et al. (2004). The assosation between cardiorespiratory fitness and C-reactive protein in subject with metabolic syndrome. Am Coll Cardiol; 44: 2003-2007.

  Bassuk, SS., Rifai,  N., Ridker, P.M. (2004). High-sensitivity  reactiv  protein clinical  importance. Curr Probl Cardiol; 29:439-493.

  Bermingham, M.A., Mahajan, D., Neaverson, M.A. (2004). Blood lipids of cardiac patients after acute exercise on land and in water. Arch Phys Med Rehabil; Vol 85:509-511.

  Blake, G.A and Ridker, P.M. (2001). Novel clinical marker of vascular wall inflammation. Circ  res ; 89(9): 219-232.

  Boettger, S., Müller, H., Oswald, K and et al. (2010). Inflammatory changes upon a single maximal exercise test in depressed patients and healthy controls. Prog Neuro  psychopharmacol  Biol Psychiatry;34:475-478.

  Boone, T., Lindarman  J.K. (2008). ”Preliminary study of the effects of age and type 2 diabetes on the release of Interleukin (IL)-6, TNF-α and cortisol in response to acute exercise”. Journal of exercise physiology online; 11(3):33-41.

  Breyer, M.K., Spruit, M.A., Celis, AP and et al.(2009). Highly elevated C-reactive protein levels in obese Patients with COPD: A fat chance? Clin  Nutr; 6: 642–647.

  Buyukyazi,G. (2008). The effects of eight-week walking programs of two different intensities  on serum lipids and circulating markers of collagen remodelling in humans. Science & Sports; 23: 162–169.

  Chen, Q., Liu, Y., Yin, Y and et al. (2008)." Relationship between metabolic syndrome and coronary heart disease". Arch Gerontol Geriatr; 1:107-115.

  Davis, J., Murphy,  M., Trinick, T and et al. (2008)."Acute effects of walking on inflammatory and cardiovascular risk in sedentary post-menopausal women". J sport Sci;26(3):303-309.

  Fiotti, N., Giansante, C., Ponte,  E and et al. (1999). Atherosclerosis and inflammation. Patterns of cytokine regulation in patients with peripheral arterial disease. Atherosclerosis ;1: 51–60.

  Geffken, D.F., Cushman, M., Burke, G.L and et al. (2001). Association between physical activity and marker of inflammation in a health elderly population. Am J Epidemiol ;153(3): 242-250.

  Hage, F.G.,  Szalai, J. (2007). C-reactive protein gene polymorphisms, C-reactive  protein blood levels, and cardiovascular disease risk. J Am Coll  Cardiol; 12: 1115-1122.

  Gray, S.R., Clifford, M., Lancaster, R and et al. (2009). The response of circulating levels of  the interleukin-6/interleukin-6 receptor complex to exercise in young men. Cytokine; 2 : 98–102.

  Gursoy, C., Aydinalp, A., Atar, I and et.al. (2010). The optimal time period for exercise in coronary bypass patient; morning or afternon? oral presentations / international Journal of Cardiology; 140: s16.

  Hamer, M., Chida, Y.(2009). Associations of very high C-reactive protein concentration with psychosocial and cardiovascular risk factors in an ageing population. Atherosclerosis; 2:599–603.

  Helge, J.W., Stallknecht , B., Pedersen, B.K. et al .(2003). "The effect of graded exercise on IL-6 release and glucose uptake in human skeletal muscle".J Physiol; 546(1):299-305.

  Karadag, F., Kirdar, S.,  Karul, A.B and et.al. (2008). The value of C-reactive protein as a Marker of systemic inflammation in stable chronic obstructive pulmonary disease. Eur J Intern Med; 19(2): 104–108.

  Khan, Q.A., Sola, S., Khan, B.V,(2006)"The metabolic syndrome :Inflammation and endothelial Dysfunction".Hospital Physician; 26-37.

  Rexrode,  K.M.,  Pradhan,  A., Manson, J.E and et  al. (2003). Relationship of Total and                                                    Abdominal Adiposit with CRP and IL-6 in Women. Ann  Epidemiol ;13(10):674–682.

  Kinugawa, T., Kato, M., Ogino, K  and et al. (2003)."Interleukin-6 and tumor necrosis-α levels increase  in response to maximal exercise in patients with chronic heart failure". Int j    cardiol ; 87(1):83-90.

  Kop, W.J., Weissman, N.J., Zhu,  J and et al.(2008)"Effects of acute mental stress and exercise inflammatory markers in patients with coronary artery disease and healthy controls". Am  J  Cardiol ; 101(16):767-73.

  Kohut, M.L., McCann, D.A., Russell, D.W and et al. (2006). Aerobic exercise, but not Xexibility/resistance exercise, reduces serum IL-18, CRP, and IL-6 independent of   blockers, BMI, and psychosocial factors in older adults. Brain, Behav, Immun; 20(1):  201–209.

  Lee, T.M., Lin, M.S and Chang, N.C.(2008). Usefulness of C-reactive protein and interleukin-6 as predictors of outcomes in patients with chronic obstructive pulmonary disease receiving pravastatin.Am J Cardiol;101(4):530 –535.

  Mac Eneaney, o. (2008). Effect of  acute exercise on postprandial lipemia and biomarkers of endothelial dysfunction and inflammation in normal weight and overweight adolescents. a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.Sc. Physiology.

  - Magkos, F., Patterson,  B.W., Mohammed,  B.S., Mittendorfer,  B. (2007). A Single 1-h bout of evening exercise increase basal FFA flux without affecting VLDL-triglyceride and VLDL- apolipoprotein B-100 kinetic in untrained lean men. Physiol Endocrinol Metab; 292: E1568–E1574.

  Murtagh,  E.M.,  Boreham, C.,  Nevill, A and et al. (2005).”Acute responses of inflammatory markrs of cardiovascular disease risk to a single walking session”. J phys act health;3:324-332.

  Nakajima, K., Kusuhara, M., Yonemura, A and et al. (2008). Increasing physical fitness does not proportionally decrease circulating C-reactive protein level in men with varying fitness. Metabolism; 57: 650–657.

  Paczek, B., Bartlomiejczyk,  I., Gabrys, T and et al. (2005). Lack of relationship between interleukin-6 and CRP levels in healthy male athletes. Immunol Lett; 99(1): 136–140.

  Pedersen, B.K., Fischer, C.P.(2007).”Physiologhcal roles of muscle-drived interleukin-6 in response to exercise”.Curr Clin  Metab Care;10(3):265-271.

   

  Petersen, A.M., Pedersen, B.K. (2006).”The role of Interleukin-6 in mediating the anti-inflammatory effects of exercise”. J physiol  pharmacol; 57(10) :43-51.

  Piccionea, G., Grassoa, F., Fazioa, F and et al. (2007). The effect of physical exercise on the daily rhythm of platelet aggregation and body temperature in horses. Vet J; 176(10): 216-220.

  Ribeiro, F., Alves, A.j., Duarte, J.A., Oliveira, J. (2009). Is exercise training an effective therapy targeting endothelial dysfunction and vascular wall inflammation? Int  J Cardiol; 241(3): 214-221.

  Robson-Ansley, P.,  Barwood, M., Canavan , J and et al. (2009). The effect of repeated endurance exercise on IL-6 and sIL-6R and their relationship with sensations of fatigue at rest. Cytokine; 45: 111–116.

  Santos,  R.V., Tufik, S., DE  Mello,  M.T. (2007). Exercise, sleep and cytokines: Is there a relation? Sleep Med Rev; 11: 231–239.

  Semple, s. (2006). C-reactive protein, biological functions, cardiovascular disease and physical exercise. SAJSM; 118 : 24-28.

  -  Turk,  J.R and Laughlin,  M.H. (2004). Physical activity and atherosclerosis which animal model? Can, J.Appl.Physiol; 29(5):657-683.

   

  Weise, S.D., Grandjean, P.W., Rohack, J.J and et al. (2004). Acute Changes in blood lipids and enzymes in postmenopausal women after exercise. J Appl Physiol;99(2):       609-615 .

  Te-Hung, T., Chin-Hsing, H., Chang-Bin, Y and et al.(2009). The effect of  exercise intencity on serum leptin and C-reactive protein levels. Exerc Sci Fit ;7: 98–103.

  Valle, M., Marton , R., Gascion, F and et al.(2005).”Low-grade systemic inflammation ,hypoadiponectinemia and a high concentration of leptin are present in very young obese children and correlate with metabolic syndrome”.Diabetes  Metab;31:55-62.

  -Van Helvoort, H.A., van de Pol , M.H., Heijdra, Y.F and  Dekhuijzen P.N. (2005). Systemic inflammatory Response to exhaustive exercise in patients  with chronic obstructive pulmonary disease. Respi  Med; 99(12): 1555–1567.

  Verdaet, D., Dendale, P., De Bacquer, D. (2004). Association between leisure time physical activity and markers of chronic inflammation related to coronary heart disease. Atherosclerosis; 176(2):303–310.

  Wang, J.S., Chow, S.E. (2004). Effects of exercise training and detraining on oxidized low-density lipoprotein potentiated platelet function in men. Arch Phys Med Rehabil; 85: 1531-1537.

  Ziegler, S., Schaller, G., Mittermayer, F and et al. (2006). Exercise training improves low-density lipoprotein oxidability in untrained subjects with coronary artery disease. Arch Phys Med Rehabil; Vol 87: 265-269.

  Zoppini, G., Targher, G., Zamboni, C and et al. (2006). Effects of moderate-intensity exercise training on plasma biomarkers of inflammation and endothelial dysfunction in older patients with type 2 diabetes. Nut Met Cardiovas Dis ; 16: 543-549.


تحقیق در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , مقاله در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , پروژه درباره پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

-1. مقدمه هلیکوباکتری پیلوری که در ابتدا Campylobacter pyloridis نامیده شد یک باسیل گرم منفی میکرو آئروفیل است که بیشتر در بخشهای عمقی ژل موکوسی پوشاننده مخاط معده یا بین موکوس و اپی تلیوم معده یافت می شود (1). این باکتری می تواند عوامل سطحی ایجاد کند که برای نوتروفیلها و منوسیتها کموتاکتیک بوده و به نوبه خود در آسیب سلولهای اپی تلیال دخیل هستند.علاوه بر این پاسخ التهابی میزبان ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده فارسی زمینه: پروبیوتیک ها، باکتری‌های مفیدی می باشند که مانع از رشد میکروب‌ها و اتصال بین آنها با سطح مخاط روده می شوند و بنابراین در تعادل فلور روده نقش مفیدی دارند. در چندین پژوهش حیوانی، اثر پروبیوتیک‌ها بر کنترل قند خون، انسولین خون و به تاخیر انداختن بروز افزایش قند خون گزارش شده است. ولی مطالعات انسانی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر یک هفته مکمل یاری گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بود. نوزده مرد جوان، سالم و غیر سیگاری به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی و با الگوی دوسویه کور با گروه کنترل به دو گروه دارونما (10نفر) و گلوتامین ...

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی چکیده تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ ها هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهی بود. بدین منظور از میان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده زمینه: مطالعات کلینیکی اخیر نشان داده اند که عصاره برگ کنگرفرنگی (سینارا اسکولیموس) اثر محافظت کنندگی بر کبد دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات درمانی کنگرفرنگی بر بیومارکر های کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) طراحی و انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 ...

ثبت سفارش