پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق

word 1 MB 31697 85
1394 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رساله برای دریافت درجه دکتری(Ph.D)

  گرایش: فیزیولوژی ورزش

  پیش زمینه وهدف: عملکرد کبدی نرمال برای متابولیسم از اهمیت خاصی برخوردار است و ممکن است که از تمرینات ورزشی اثر پذیرد. اگر چه مطالعات زیادی اثرات تمرین هوازی را روی عملکرد کبد بررسی کرده اند شواهد در دسترس نشان می دهند که در این مورد تمرینات مقاومتی کمتر بررسی شده اند. از طرفی دیگر مشخص نیست که چه شدتی از تمرینات مقاومتی می تواند عملکرد کبد را بهبود ببخشد. براین اساس هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی نتایج تستهای عملکرد کبد در مردان چاق بود.

  مواد و روش کار: مطابق معیارهای ورود به پژوهش 32 مرد چاق انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه 8 نفری(کنترل، تمرین با شدت کم، تمرین با شدت متوسط و تمرین با شدت زیاد) قرار گرفتند. نمونه های خونی در پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون( بعد از 12 ساعت ناشتایی) اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:. درگروههای تمرین درصد چربی بدن،ALT،GGT و AST در مقایسه با گروه کنترل به طرز معنی داری کاهش یافتند(P<.05) اما تغییرات معنی داری در نشانگران غیر آنزیمی(آلبومین وبیلی روبین سرم) مشاهده نشد. تفاوت معنی داری بین گروههای تمرین مشاهده نشد.

  نتیجه گیری:  با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که تمرینات مقاومتی باعث بهبود نشانگران آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق می شوند. همچنین تمرین با شدت سبک و تکرار زیاد می تواند فواید بهتری داشته باشد.

  کلمات کلیدی: مردان چاق، تمرین مقاومتی، شدت تمرین مقاومتی، عملکرد کبد

  1بیان مساله

  شیوع چاقی و اضافه وزن در سراسر جهان در حال افزایش است. مقایسه داده های که از سال 80-1976 بدست آمده با داده های سال2000-1999 نشان دهنده این است که شیوع اضافه وزن(BMI=25-29.9kg/m2) و شیوع چاقی(30 BMI) دو برابر شده است. همه گیر شدن چاقی فقط به کشور خاصی اختصاص ندارد بلکه در سراسر جهان در حال افزایش است. بیماریهای زیادی با چاقی در ارتباط هستند که شامل دیابت نوع دو، فشار خون بالا، افزایش پروفایل لیپیدی، بیماریهای قلبی، بیماریهای تنفسی، بیماریهای مغزی عروقی، بیماری کبد چرب(بیماری کبد چرب غیر الکلی) بیماریهای روده ای – معدی، استئیوآرتریت، سرطان و بیماریهای کلیه می شود.  گزارش شده است که درجه شیوع چاقی در بین بیماران مبتلا به کبد چرب از100-30% متغییر است(Malnick et al,2006,565-579). شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد چاق 6/4 بار بیشتر اتفاق می افتد(Ballentanie et al,2000,112-132).

  بیماری کبد چرب غیر الکلی طیف بدون علامتی از آماس کبدی را نشان می دهد. عوارض وناراحتی های که این بیماری ایجاد می کند در مراحل اولیه ملایم هستند، واین امکان وجود دارد که افراد چاق  این بیماری را داشته باشند ولی از وجود آن بی خبر باشند.  در مراحل اولیه بیماری درمان از طریق استراتژیهای غیر دارویی مثل ورزش و فعالیت بدنی اهمیت دارند. پژوهش ها نشان داده است که در صورت عدم درمان، بیماری به سیروز کبدی پیشرفت پیدا می کند، ودر این وضعیت بیمار در خطر زیاد فروپاشی مکانیسمهای دفاعی کبدی قرار می گیرد و شاید بر اثر بیماری فوت کند. امروزه برای برطرف کردن این مشکل استراتژیهای دارویی و غیر دارویی زیادی وجود دارد، در بیشتر پژوهشها کاهش وزن از طریق مداخلات شیوه زندگی مد نظر قرارگرفته است. مداخلات شیوه زندگی مارکرهای لیپید کبدی و کنترل متابولیکی را کاهش می دهند اما کاهش وزن مشکل بدست می آید وحفظ آن نیز مشکل خواهد بود.

  افزایش سطح فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی با کاهش خطرات ناراحتی های متابولیکی  در ارتباط است(Leone et al,2001,502-515). تمرین اثرات مفید زیادی روی عملکرد کبد دارد و باعث بهبود متابولیسم و ظرفیت آنتی اکسیدانتی آن می شود(Aoi et al,2004,3117-3128). متعاقب تمرینات هوازی نشان داده شده که مارکرهای آنزیمی کبدی در بیمارانNAFLD به طور معنی داری کاهش یافته است وعملکرد کبد بهبود می یابد(Koshbaten et al,2013,112-116-johnson et al,2009,1105-1117-Sreenvasa et al,2006,191-198). اثرات مفیدی از تمرینات هوازی روی عملکرد کبدی مستقل از کاهش وزن گزارش شده است، با این وجود استراتژی تمرینات هوازی ممکن است برای افراد چاق با توجه به اینکه تقاضای قلبی تنفسی خیلی زیادی را به دنبال دارد و احتمال زود خسته شدن افراد می رود مطلوبیت ضعیفی داشته باشد، همچنین ظرفیت تداوم این تمرینات کم است(Hallsworth et al,2011,1278-1283).

  تمرینات مقاومتی توسط دانشکده طب ورزشی آمریکا(ACSM) و انجمن قلب آمریکا به عنوان جزء مکمل برنامه های ورزشی پیشنهاد شده اند(ACSM,2009,678-708) و توصیه های مبنی بر استفاده از تمرینات مقاومتی برای درمان چاقی واختلالات متابولیکی اخیرا ثابت شده است(Strasser et al,2011) اما شدت، تکرار و مدت این تمرینات ورزشی بخوبی مشخص نشده اند(Cabay et al,35-41).

   تمرینات مقاومتی تقاضای قلبی تنفسی کمتری می خواهد و ممکن است فواید متابولیکی مشابه تمرین هوازی را دربر داشته باشد(Hallsworth et al,2011,1278-1283). عملکرد کبدی نرمال برای متابولیسم از اهمیت خاصی برخوردار است و ممکن است که از تمرینات ورزشی اثر پذیرد. تستهای معمول در دسترس برای بررسی عملکرد کبد شامل تستهای آنزیمی(ALT,AST,GGT,ALP) و غیر آنزیمی( بیلی روبین سرم، تستهای نرمال شده بین الملی و آلبومین سرم هستند)(Limdi etal,2003,307-312). گزارش شده  درافرادیکه فعالیت بدنی(کارهای روزانه، تمرینات ورزشی هوازی ومقاومتی) را انجام می دهند سطوح آنزمیهای ALT، GGT وAST پایین بوده است(Sagi et al,2008).

  40-50 1-Rm و 20-15 تکرار بود ودر آخر دوره پژوهش که به مدت 10 هفته انجام شد و به75-85% 1RM و 8-12 تکرار رسید روی آنزیمهای کبدی در افرادی که فاکتورهای خطر سندروم متابولیک داشتند را بررسی کردند وگزارش کردند که تمرینات مقاومتی نتوانسته است روی آنزیمهای کبدی تغییر معنی داری ایجاد کند(Sagi et al,2008). مشابها هالسورث و همکاران(2011) که اثر تمرینات مقاومتی را با شدت 50-70% 1-RM به مدت 8 هفته بررسی کردند تغییرات معنی داری را در آنزیمهای کبدی گزارش نکردند(Hallsworth et al,2011,1278-1283).

   

  بخوبی مستند شده است که پارامترهای فیزیولوژیکی مختلفی مثل کلسترول، فشار خون و کنترل گلایسمیک نقش مهمی در سلامتی ذهنی وجسمانی دارند. علاوه بر این فاکتورهای خطر ثابت شده است که بیلی روبین سرم به عنوان بیومارکر مهمی برای بیماریهای مزمن مختلف مورد ملاحظه است. تحقیقات در سراسر دو دهه اخیر نشان داده که سطوح کم بیلی روبین سرم با افزایش خطر بیماریهای قلبی و عروقی، سندرم متابولیک، دیابت نوع دو، بیماریهای اتو ایمیون وغیره در ارتباط است. بیلی روبین ممکن است خطر این بیماریها را بوسیله کاهش پراکسیداسیون لیپیدی وکم کردن التهاب تنظیم کند(Loprinzi and abbott,2014). نشان داده شده که بر اثر فعالیت بدنی سطوح بیلی روبین افزایش می یابد. در سال 2008 درویس وهمکاران(Dervies et al,2008,2281-2288) گزارش کردند که بین تمرینات دوچرخه سواری و سطوح بیلی روبین در افراد چاق ارتباطی وجود ندارد. با این وجود در سال 2012 سویفت وهمکاران(Swift et al,2012,569-574) ارتباط مثبتی را بین شش ماه تمرینات هوازی و سطوح بیلی روبین سرم در بین بزرگسالان مقاوم به انسولین گزارش کردند، اما آنها بین بیلی روبین سرم و افراد حساس به انسولین ارتباطی را گزارش نکردند. اخیرا در سال 2013 تاناکا و همکاران(Tanaka et al,2013) گزارش کردند که بین سطوح بیلی روبین سرم و فعالیت بدنی ارتباطی وجود ندارد. در پژوهشی که در سال 2014 توسط لوپرینز و آبوت(Loprinzi and Abbott,2014) انجام شد وجود ارتباط بین فعالیت بدنی و بیلی روبین سرم در میان افراد مقاوم به انسولین گزارش شده است به طوریکه نشان دادند که افزایش فعالیت بدنی باعث افزایش سطوح بیلی روبین سرم می شود.

  Abstract

  Background and Objective(s): Normal liver function is of crucial importance for metabolism and might be affected by exercise training. Although many studies have investigated the effects of aerobic exercises on liver function, available evidence indicates that in this case, resistance training exercises are rare. On the other hand, it is unclear whether the intensity of resistance training can improve liver function. Accordingly, The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of resistance exercises with various intensities on liver function tests results in obese males.

    Materials and Methods: According to the inclusion criteria of the research 32 obese males were selected and randomly divided into 4 groups: control and resistance exercise( low, moderate and high intensity).At the pre, mid and post test after an overnight fast(~12 hours) blood samples were measured. The collected data was analyzed by variance analysis test with repeated measurements.

  Results: Body fat percent, ALT, GGT and AST were markedly reduced in experimental groups compared with control group(P<.05). However, no significant changes were observed in non-enzymatic markers(TB,ALB). No significant differences was observed between exercised groups.

   Conclusion: With results of present study we conclude that, Resistance training improves enzymatic markers of liver function in obese males. Furthermore, resistance training with  light intensity and higher frequency can be more beneficial.

   

  Keywords: exercise Intensity, Liver function tests, obese males, Resistance exercise

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات طرح

  1-1- بیان مساله...................................................................................................................................................................... 2

  1-2-هدفهای پژوهش............................................................................................................................................................... 5

  1-3- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش آن....................................................................................................................... 6

  1-4- فرضیه های پژوهش....................................................................................................................................................... 7

  1-5-محدودیت های پژوهش................................................................................................................................................... 8 6-1-تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی.................................................................................................................................................................... 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1-مقدمه................................................................................................................................................................................. 13

  2-2-بخش اول: مبانی نظری.......................................................................................................................................................... 14

  2-2-1-ارتباط چاقی واضافه وزن با مرگ ومیر................................................................................................................ 14

  2-2-2-بیماری کبدی درافراد چاق......................................................................................................................................... 15

  2-2-3-پاتوژنز بیماری کبدی متابولیک............................................................................................................................... 18

  2-2-4-تمرینات مقاومتی به عنوان روشی در درمان چاقی............................................................................................ 20

  2-2-5-تمرینات مقاومتی ومتابولیسم................................................................................................................................ 22

  2-2-6اثرات متابولیک تمرینات مقاومتی............................................................................................................................. 25

  2-2-6-1-کنترل وزن.................................................................................................................................................................. 25

  2-2-6-2 بافت آدیپوس احشایی........................................................................................................................................... 27

  2-2-7-کاهش خطر متابولیک.............................................................................................................................................. 29

  2-3-بخش دوم: تاثیر انواع مداخلات غیردارویی روی عملکرد کبد................................................................................... 30

  2-3-1-تاثیر مداخلات تغذیه ای روی عملکرد کبد........................................................................................................ 30

  2-3-2-تاثیر تمرینات هوازی روی عملکرد کبد................................................................................................................... 32

  2-3-3-تاثیر تمرینات مقاومتی روی عملکرد کبد............................................................................................................ 34

  خلاصه فصل.............................................................................................................................................................................. 36

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  مقدمه.......................................................................................................................................................................................... 38

  3-1-طرح و روش پژوهش......................................................................................................................................................... 38

  3-2-جامعه و نمومه آماری...................................................................................................................................................... 40

  3-3-متغییرهای پژوهش.......................................................................................................................................................... 41

  3-3-1-متغییر های مستقل.................................................................................................................................................. 41

  3-3-2-متغییرهای وابسته.................................................................................................................................................... 41

  3-4-وسایل وابزار اندازه گیری.............................................................................................................................................. 41

  3-5-اندازه گیریها..................................................................................................................................................................... 42

  3-6-پروتکل تمرینات مقاومتی............................................................................................................................................... 43

  3-7- اندازه گیری غذای دریافتی........................................................................................................................................... 44

  3-8-روشهای آماری................................................................................................................................................................... 44

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

  4-1-مقدمه................................................................................................................................................................................. 46

  4-2-ویژگیهای توصیفی و فیزیکی آزمودنیها در شروع پژوهش................................................................................ 46

  3-4-اندازه های قدرت(1-RM) آزمودنیها در شروع پژوهش........................................................................................... 47

  4-4-مقادیر نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی آزمودنیها در شروع پژوهش................................................................... 48

  4-5-آنالیز تغذیه....................................................................................................................................................................... 49

  4-6-نتایج تاثیر تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی ویژگیهای فیزیکی آزمودنیها.............................. 50

  4-7-نتایج تاثیر تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی نشانگران آنزیمی وغیر آنزیمی............................... 50

  4-8-آزمایش فرضیه ها........................................................................................................................................................... 53

  فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

  5-1-مقدمه................................................................................................................................................................................. 61

  5-2-بحث..................................................................................................................................................................................... 62

  5-3-نتیجه گیری....................................................................................................................................................................... 69

  5-4-جنبه های کاربردی پژوهش............................................................................................................................................ 69

  5-5-پیشنهادات برای مطالعات آتی................................................................................................................................... 69

  فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................................................................................... 70

  پیوست ها و ضمایم.................................................................................................................................................................. 78

  چکیده انگلیسی...................................................................................................................................................................... 99

   

  منبع:

   

  محمد رحیمی، غلام رسول، عطار زاده حسینی، سید رضا(1392)، تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیمهای کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دو، مجله دانشور پژشکی دانشگاه شاهد،شماره 108ریال ص 11-1.

  داودی، محسن، موسوی، حامد، نیکبخت، مسعود(1391) تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی بر روی پارانشیم کبد و انزیمهای کبدی(ALTوAST) مردان مبتلا به بیماری کبد چرب، مجله دانشگاه علوم پژشکی شهر کرد، دوره14، شماره 1، ص 90-84.

  نصیری زاهد، مژگان، خسروی، نیکو(1389)، تاثیر تعاملی یک دوره تمرین استقامتی و یک جلسه تمرین وامانده ساز بر میزان فعالیت آْنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانی آمینو ترانسفراز پلاسمایی در موشهای صحرایی، مجله پژوهش در علوم ورزش، شماره 27، ص99-81.

  Andersen, T., Gluud, C., Franzmann, M.-B., & Christoffersen, P. (1991). Hepatic effects of dietary weight loss in morbidly obese subjects. Journal of hepatology, 12(2), 224-229.

   

  Aoi, W., Ichiishi, E., Sakamoto, N., Tsujimoto, A., Tokuda, H., & Yoshikawa, T. (2004). Effect of exercise on hepatic gene expression in rats: a microarray analysis. Life sciences, 75(26), 3117-3128.

   

  Aoi, W., Ichiishi, E., Sakamoto, N., Tsujimoto, A., Tokuda, H., & Yoshikawa, T. (2004). Effect of exercise on hepatic gene expression in rats: a microarray analysis. Life sciences, 75(26), 3117-3128.

   

  BABA, C. S., ALEXANDER, G., KALYANI, B., PANDEY, R., RASTOGI, S., PANDEY, A., & CHOUDHURI, G. (2006). Effect of exercise and dietary modification on serum aminotransferase levels in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Journal of gastroenterology and hepatology, 21(1), 191-198.

   

  BABA, C. S., ALEXANDER, G., KALYANI, B., PANDEY, R., RASTOGI, S., PANDEY, A., & CHOUDHURI, G. (2006). Effect of exercise and dietary modification on serum aminotransferase levels in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Journal of gastroenterology and hepatology, 21(1), 191-198.

   

  Bacchi, E., Negri, C., Targher, G., Faccioli, N., Lanza, M., Zoppini, G., . . . Moghetti, P. (2013). Both resistance training and aerobic training reduce hepatic fat content in type 2 diabetic subjects with nonalcoholic fatty liver disease (the RAED2 Randomized Trial). Hepatology, 58(4), 1287-1295.

   

  Bacchi, E., Negri, C., Targher, G., Faccioli, N., Lanza, M., Zoppini, G., . . . Moghetti, P. (2013). Both resistance training and aerobic

  training reduce hepatic fat content in type 2 diabetic subjects with nonalcoholic fatty liver disease (the RAED2 Randomized Trial). Hepatology, 58(4), 1287-1295.

   

  Ballmer. (2001). Causes and mechanisms of hypoalbominaemia. Clinical nutrition, 20(3), 3.

   

  Bellentani, S., Saccoccio, G., Masutti, F., Croce, L. S., Brandi, G., Sasso, F., . . . Tiribelli, C. (2000). Prevalence of and risk factors for hepatic steatosis in Northern Italy. Annals of internal medicine, 132(2), 112-117.

   

  Bijeh, N., & Rashid Lamir, A. (2013). The effect of eight weeks swimming training on hepatic enzymes and hematological values in young female. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 2.

   

  Botezelli, J. D., Mora, R. F., Dalia, R. A., Moura, L. P., Cambri, L. T., Ghezzi, A. C., . . . Mello, M. (2010). Exercise counteracts fatty liver disease in rats fed on fructose-rich diet. Lipids Health Dis, 9(1), 116.

   

  Campbell, W. W., Crim, M. C., Young, V. R., & Evans, W. J. (1994). Increased energy requirements and changes in body composition with resistance training in older adults. The American journal of clinical nutrition, 60(2), 167-175.

   

  Canbay, A., Bechmann, L., & Gerken, G. (2007). Lipid metabolism in the liver. Zeitschrift fur Gastroenterologie, 45(1), 35-41.

   

  Cho, N. H., Jang, H. C., Choi, S. H., Kim, H. R., Lee, H. K., Chan, J. C., & Lim, S. (2007). Abnormal Liver Function Test Predicts Type 2 Diabetes A community-based prospective study. Diabetes care, 30(10), 2566-2568.

   

  Damor, K., Mittal, K., Bhalla, A. S., Sood, R., Pandey, R. M., Guleria, R., . . . Vikram, N. K. (2014). Effect of progressive resistance exercise training on hepatic fat in Asian Indians with non-alcoholic fatty liver disease. British Journal of Medicine and Medical Research, 4(1), 114-124.

   

  de Piano, A., de Mello, M. T., Sanches Pde, L., da Silva, P. L., Campos, R. M., Carnier, J., . . . Damaso, A. R. (2012). Long-term effects of aerobic plus resistance training on the adipokines and neuropeptides in nonalcoholic fatty liver disease obese adolescents. Eur J Gastroenterol Hepatol, 24(11), 1313-1324. doi: 10.1097/MEG.0b013e32835793ac

   

  Devries, M. C., Samjoo, I. A., Hamadeh, M. J., & Tarnopolsky, M. A. (2008). Effect of endurance exercise on hepatic lipid content, enzymes, and adiposity in men and women. Obesity, 16(10), 2281-2288.

   

  Dill, D., & Costill, D. L. (1974). Calculation of percentage changes in volumes of blood, plasma, and red cells in dehydration. Journalof applied physiology, 37(2), 247-248.

   

  Driskell, J. A., & Wolinsky, I. (2010). Nutritional assessment of athletes: CRC Press.

   

  Evans, W. J. (2001). Protein nutrition and resistance exercise. Canadian journal of applied physiology, 26(S1), S141-S152.

   

  Feldstein, A. E., Canbay, A., Angulo, P., Taniai, M., Burgart, L. J., Lindor, K. D., & Gores, G. J. (2003). Hepatocyte apoptosis and fas expression are prominent features of human nonalcoholic steatohepatitis. Gastroenterology, 125(2), 437-443.

   

  Frajacomo, F. T. T., Demarzo, M. M. P., Fernandes, C. R., Martinello, F., Bachur, J. A., Uyemura, S. A., . . . Garcia, S. B. (2012). The effects of high-intensity resistance exercise on the blood lipid profile and liver function in hypercholesterolemic hamsters. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 37(3), 448-454.

   

  Gasteyger, C., Larsen, T. M., Vercruysse, F., & Astrup, A. (2008). Effect of a dietary-induced weight loss on liver enzymes in obese subjects. The American journal of clinical nutrition, 87(5), 1141-1147.

   

  Gasteyger, C., Larsen, T. M., Vercruysse, F., & Astrup, A. (2008). Effect of a dietary-induced weight loss on liver enzymes in obese subjects. The American journal of clinical nutrition, 87(5), 1141-1147.

   

  Gholami, N., Salekzamani, Y., Zareh Nahandi, M., Sokhtehzari, S., Monazami, A. H., & Rostami Nejad, M. (2013). The effect of aerobic exercise on serum level of liver enzymes and liver echogenicity in patients with non alcoholic fatty liver disease. Gastroenterology and Hepatology from bed to bench, 6.

   

  Hallsworth, K. (2012). Physical activity, exercise and non-alcoholic fatty liver disease.

   

  Hallsworth, K., Fattakhova, G., Hollingsworth, K. G., Thoma, C., Moore, S., Taylor, R., . . . Trenell, M. I. (2011). Resistance exercise reduces liver fat and its mediators in non alcoholic fatty liver disease independent of weight loss. Gut, gut. 2011.242073.

   

  Heyward, V. H., & Gibson, A. (2014). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription 7th Edition: Human Kinetics.


موضوع پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, نمونه پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, جستجوی پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, فایل Word پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, دانلود پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, فایل PDF پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, پروژه درباره پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه: هدف تحقیق : تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد برشاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار بود. روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی- نیمه تجربی که با طرح آزمون یک جلسه ای با دو گروه تجربی اجرا شد.بدین منظور16ورزشکاربا دامنه سنی 18تا25سال، سالم وداووطلب بطور تصادفی به دوگروه تمرین سبک ...

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت و علوم ورزشی، گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال بود. به این منظور در پژوهش حاضر 30 مرد میان سال با میانگین سنی (7/5±2/45 سال )در سه گروه [1]هوازی, [2]مقاومتی و[3] ترکیبی قرار گرفتند. برای هر گروه یک برنامه تمرینی 6 هفته ای در نظر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تمرین مقاومتی کم شدت با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون رشد، کورتیزول، تستوسترون و IGF-1 در مردان جوان است. 30 مرد جوان سالم با دامنه سنی 24-19 سال که داوطلب شرکت در مطالعه شدند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طورتصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی کم شدت BFR (با شدت 20 درصد1RM، 1ست ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در مو ش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

ثبت سفارش