پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

word 2 MB 31718 144
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان  نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

   

  چکیده

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده اند براساس جدول مورگان تعداد 156 نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری خوشه ای و در داخل خوشه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به اخلاق کاری که از پرسشنامه استاندارد شده سی پتی (1990) و برای رفتار شهروند سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده اورگان و کانوسکی (1996) استفاده شده است و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ( اخلاق کاری  86/0=R  ، رفتار شهروندی سازمانی  82/0=R) تعیین شد. برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی  استفاده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که ابعاد اخلاق کاری 54 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تعیین می کند و بین مولفه های علاقه به کار، پشتکار در کار، راوبط انسانی در کار، مشارکت در کار بار فتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که اخلاق کاری کارکنان باعث بهبودی رفتار شهروندی سازمانی آنها می شود.

  واژگان کلیدی:

  اخلاق، اخلاق کاری، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی 

  1-1              مقدمه

   

    شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثر بخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز سازمان ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است. نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه تمایز سازمان های اثر بخش از غیر اثر بخش هستند چرا که سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل فعالیت کنند. آن ها به دنبال کارکنانی هستند که فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتار هایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلشان نیست (زارع، 1383).

    رفتارهای غیر وظیفه ای ، رفتارهای فرا نقش و خود جوش هستند که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهند که  به صورت فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. با این وجود رفتار های غیر وظیفه ای یعنی هم رفتار انحرافی منفی در محیط کار و هم رفتار انحرافی مثبت در محیط کار بر سازمان اثر می گذارد (نادی،قهرمانی، 1392).

    بنابراین به آن دسته از رفتار های داوطلبانه که به صورت مستقیم در سیستم رسمی به آن پاداش رسمی داده نمی شود، اما باعث ارتقای کارکردها و اهداف سازمانی می شود رفتار شهروندی سازمانی[1] گفته می شود (بلوگولوسکی و سومچ[2]، 2009)

   

    به صورت عمده کلیه سازمان ها به ویژه سازمان های ورزشی نیازمند جهشی عمده در کارایی هستند. از اینرو باید زمینه را به گونه ای فراهم کرد که کارکنان و مدیرانشان با اطمینان خاطر، تجربیات، توانایی ها وظرفیت های خود را در  جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند. این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی شناسایی و بستر های لازم برای پیاده سازی این گونه رفتار ها فراهم شود. رفتار شهروندی سازمانی پدیده نوظهوری است که می تواند در این راستا گامی بردارد. توصیه می شود که دست اندرکاران تربیت بدنی به ویژه وزارت ورزش با حمایت سازمانی و قدردانی از زحمات کارکنان این سازمان، در راستای افزایش ارتقای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان خود تلاش کنند تا از این طریق به کارایی و اثربخشی مطلوب در زمینه ورزش و تربیت بدنی کمک کنند ( نوروزی، 1391).

   اخلاق[3] در سازمان ها، نکته کانونی رفتار سازمانی است و اخلاق گرایی به عنوان اصل مدیریت، لازمه ی مدیرت سازمان های به دور مانده از آن است. مدیران و کارگزاران سازمان ها برای به انجام رساندن امور سازمانی خود علاوه بر معیار های قانونی و سازمانی، نیاز به مجموعه ای از رهنمود های اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در اعمال و رفتار سازمانی شان یاری دهد. با توجه به محیط کاری مدیران که در یک سازمان انسانی به فعاایت مشغولند، اخلاق کاری[4] به صورت اساسی کارکرد و اثر بخشی سازمان را حت تاثیر قرار می دهد ( سبحانی نژاد و همکاران، 1389).

   اخلاق کار هم به تبع آن بنیان فکری، نگرشی و ذهنی بادوامی است که فرد را وادار به تصمیم گیری ها و اعمال خاصی در فعالیت های اقتصادی می نماید. به سخن دیگر وقتی از اخلاق کار یک جامعه سخن می گوییم مراد ما ان بخش از فرهنگ آن جامعه است که محرک رفتارها و فعالیت های اقتصادی و کسب و کار است. از اینرو اخلاق کار محدود به ساعات کار و شغل نمی گردد، بلکه تمامی رفتار های اقتصادی شامل مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و کارآفرینی و... را در برمی گیرد (سیدی،1387).

   سازمان ها به منظور اثر بخشی در عملکرد و ایجاد محیط مناسب کاری که از عوامل مهم در جذب نیرو های   زبده است، نیاز به انجام رفتار های شهروندی سازمانی از جانب کارکنان خود دارند. بنابراین ضروری است عوامل ایجاد کننده ی آنرا شناسایی نمایند تا بتوانند در جهت ارتقای اینگونه رفتار ها ساعی باشند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران صورت گرفته است.

  1-2- بیان مسئله

   

  در جامعه شناسی اگرچه کار در سطح فردی وسیله ای برای تأمین یکی از نیاز های انسان یعنی معاش ست ولی در سطح اجتماعی ، کار یکی از اشکال عمل اجتماعی انسان محسوب می شود. در این سطح، کار یکی از نهادهای اصلی نظام اقتصادی و اگر نظام اقتصادی را یکی از چهار خرده نظام اساسی نظام اجتماعی محسوب نماییم، کار در کلیه فرایند های اجتماعی تاثیر گذار و از سایر نهاد های اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت تاثیر پذیر است. برای تحلیل نظری مسئله اخلاق کار و ضعف آن در ادارات دولتی در درجه اول بر مسئله بیگانگی تاکید شده است. سازمان های دولتی عمدتا شامل افراد با میزان تحصیلات بالا هستند. نتایج پژوهش قبلی حاکی از آن است که هر چه میزان تحصیلات فرد بالاتر می رود اخلاق کار او در سازمان پایین تر می آید به نظر می رسد این موضوع از بیگانگی سازمانی و نیز اجتماعی فرد ناشی می شود. فرد تحصیل کرده با سازمان و نیز محیط اجتماعی خود در تضاد و بیگانگی است. گیدنز این بیگانگی را معضل رایج در سازمان هایی با درجه اعتماد پایین می داند (معیدفر،1386).

  Abstract

  The purpose of this study was to investigat the relationship between work ethics and organizational citizenship behavior of employees of offices of sport and youth of mazandaran province.The purose of this research insopartional and used correlation procedure and collective fild data. The statistical population was employees of the offices of Sport and Youth (271) of Mazandaran Province.

  The size of statistical sample (156) waz calculated by morgan,s table. Measurement tool in this survey 2 questioner that contains work ethics standard  C. Petty and OBC oregan & konovsky standard questions and reliability of question reasseured by alphaindex of koronbakh (work ethics, r=0/86 & OBC, r=0/82). For calculate and analyse data used inferencial and descriptive stasistics.

  The regression results showed that about 54% of the variance in work ethics of organizational citizenship behavior is explained and there is a positive and significant relationship between Interest in the work, perseverance in work, human relations at work, participation in work components and organizational citizenship behavior. The overall resulte showed that there is a positive and significant relationship between work ethics and organizational citizenship behavior. Based of the results it can be concluded which work ethics employees improves their organizational citizenship behavior.

  Keywords: ethics, work ethics, citizenship behavior, organizational citizenship behavior

 • فهرست:

  1-1مقدمه.............................................................................................................................................................2

  1-2- بیان مسئله.. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11

  1-4 اهداف پژوهش.. 14

  1-4-1 هدف کلی.. 14

  1-4-2 اهداف اختصاصی.. 14

  1-5 فرضیه های پژوهش.. 15

  1-5-1 فرضیه کلی.. 15

  1-5-2 فرضیه های فرعی.. 15

  1-6 قلمرو تحقیق.. 16

  1-7  محدودیت های پژوهش.. 16

  1-8 تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 16

  1-8-1 تعاریف نظری.. 16

  1-8-2- تعارف عملیاتی.. 18

  فصل دوم…………………………………………………………………………………………………     17

  2-1-مقدمه.. 21

  2-2 بخش اول: مبانی نظری پژوهش.. 21

  2-2-1 اخلاق کاری.. 21

  2-2-1-1 مفهوم و تعاریف اخلاق کاری.. 23

  2-2-1-2 اخلاق از دیدگاه اسلامی:.. 25

  2-2-1-3 فوائد اخلاق:.. 28

  2-2-1-4 مکاتب و نظریه های اخلاق:.. 31

  2-2-2 رفتار شهروندی سازمانی.. 34

  2-2-2-1 تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 38

  2-2-2-2ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 42

  2-2-2-3 دلایل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان.. 48

  2-2-2-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 48

  2-2-2-5 تاثیر رفتارشهروندی سازمانی بر ارزشیابی موفقیت سازمانی.. 49

  2-2-2-6 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمانی.. 49

  2-2-3 ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 50

  2-2-4 پیشینه پژوهش.. 51

  2-2-4-1 پژوهش های داخل کشور: 51

  2-2-4-2 پژوهش های خارج از کشور:.. 55

  2-2-5 جمع بندی.. 58

  فصل سوم...........................................................................................................................................................56

  3-1-مقدمه.. 61

  3-2- روش پژوهش.. 61

  3-3 - جامعه آماری.. 61

  3-4 نمونه آماری.. 61

  3-5 - متغیرهای پژوهش.. 62

  3-5-1 متغیر اول:.. 62

  3-5-2 - متغیر دوم:.. 62

  3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 62

  3-6-1- روش کتابخانه ای.. 62

  3-6-2- روش میدانی.. 62

  3-7- ابزار اندازه گیری.. 63

  3-7-1- پرسشنامه اخلاق کاری.. 63

  3-7-2 - پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.. 63

  3-7-3- پایایی ابزار پژوهش.. 63

  3-7-4 نحوه امتیاز بندی پرسشنامه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی.. 64

  3-8 روش تجزیه و تحلیل یافته ها.. 64

  فصل چهارم.......................................................................................................................................................    61

  4-1 مقدمه.. 67

  4-2 یافته های توصیفی.. 67

  4-2-1 جنسیت.. 67

  4-2-2 سن.. 68

  4-2-3 میزان تحصیلات.. 69

  4-2-4 سابقه کار.. 70

  4-2-5 وضعیت استخدام.. 71

  4-2-6  وضعیت رشته تحصیلی.. 71

  4-3 تحلیل توصیفی از یافته های تحقیق.. 72

  4-3-1 وضعیت اخلاق کاری ومولفه های آن.. 72

  4-3-2 وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن   73

  4-4 تحلیل آماری یافته های تحقیق.. 74

  4-4-1 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها.. 74

  4-4-2 بررسی همبستگی بین متغیر ها و مولفه ها.. 77

  4-4-2-1 آزمون فرضیه اول.. 79

  4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم.. 80

  4-4-2-3 ازمون فرضیه سوم.. 81

  4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم.. 82

  4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم.. 83

  4-4-3 یافته های جانبی:.. 84

  فصل پنجم.......................................................................................................................................................79    

  5-1 مقدمه.. 86

  5-2خلاصه پژوهش.. 86

  5-3 یافته های پژوهش.. 88

  5-3-1 یافته های توصیفی پژوهش.. 88

  5-3-2 یافته های استنباطی پژوهش.. 90

  5-4 بحث و نتیجه گیری.. 91

  5-5 پیشنهاد های برخواسته از پژوهش:.. 95

  5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده: 97

  منبع:

   

   

  الف- منابع و مآخذ فارسی:

  1. اسلامی،حسن؛ سیار،ابولقاسم.(1386). رفتار شهروندی سازمانی؛  مجله تدبیر، شماره 87، ص 59-56.

  2. الوانی،مهدی؛ حسن پور،اکبر؛ داوری،علی.(1389). تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با ساتفاده از الگوی دایره اخلاق؛ فصلنامه اخلاق در علوم فناوری؛ سال پنجم؛ شماره های 3و 4.

  3. الوانی،سید مهدی.(1380). طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی؛ مدرس علوم انسانی؛ ش 18.

  4. انصاری رنانی،قاسم.(1388). میزگرداخلاق کیمیای سعادت سازمان؛ ماهنامه تدبیرَ؛ شمار 22

  5. بهاری فر،علی؛ جواهری کامل،مهدی.(1389). برسی پیامد های ارزش های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)؛ ماهنامه توسعه انسانی پلیس؛ سازمان هفتم؛ شماره 28؛صفحه 118-96.

  6. بهاری فر،علی؛ جواهری کامل،مهدی؛ احمدی،سید علی اکبر احمدی.(1390). رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: تاثیر ارزش های اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی؛ پژوهش های مدیریت منابع سازمانی؛ دوره1؛ شماره1.

  7. توسلی،غلامعباس؛ نجارنهاونی،مریم.(1387). مطالعه تجربی اخلاق کار با تاکید بر جنسیت؛ پژوهش زنان؛ دوره 6؛ شماره 3؛ صص 39-60.

  8. ثقه اسلامی،علیرضا.(1388). رویکردی طبقه بندی شده به حوزه اخلاق اطلاعات؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ شماره های 1و 2؛ صص 66-50

  9. حقیقت،زهرا؛ اخلاق اسلامی در نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع)، روزنامه کیهان.

  10. خانی جزنی،جمال.(1387). اخلاق کار و وجدان کار در کارآفرینی؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم؛ شماره 4 و 3؛ صص 96-91

  11. خاکی،غلامرضا.(1388). اخلاق کیمیای سعادت سازمان؛ ماهنامه تدبیر.

  12. دعایی،حبیب اله؛ عزیزی،مرتضی.(1391). بررسی تاثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش واسط تعهد سازمانی؛ پژوهش نامه مدیریت تحول؛ سال چهارم؛ شماره8.

  13. رونقی،محمد حسین؛ فیضی،کامران.(1390). ارائه الگوی اخلاق کاری کارکنان در بانک های خصوصی ایران؛ فصلنامه اخلاق و فناوری در علوم؛ سال ششم؛ شماره 2.

  14. رامین مهر،حمید؛ هادیزاده مقدم،اکرم؛ احمدی،ایمان.(1388). بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهران)؛ پژوهش نامه ی مدیریت تحول ؛ شماره ی2؛ ص 89-65.

  15. زنبورچی،سید محمود؛طاهری دمنه،محسن؛ نجاتیان قاسمیه، مجید.(1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی؛ فصلنامنه اخلاق در علوم وفناوری؛ سال ششم

  16. زراعی متین،حسن؛ جندقی،غلامرضا؛ توره،ناصر.(1385). شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمان؛ فرهنگ مدیریت؛ شماره 12؛ ص:63-31.

  17. زادهدی،شمس السادات.(1379). مدیریت فراملیتی و جهانی؛ نگرش تطبیقی؛ تهران: سمت

  18. زارعی،حمید.(1389). رفتار شهروندی سازمانی در جامعه دینی؛ فلسفه دین؛ سال هفتم؛ شماره هفتم؛ ص 142-119.

  19. زارع،حمید.(1383). نقش رفتار سازمانی در عملکرد سازمان؛ فرهنگ مدیریت؛ سال دوم؛ شماره ششم؛ ص 169-151

  20. سبحانی نژاد،مهدی؛ نوروز زاده،رضا؛ افشار،عبداله.(1389). تبیین معیارهای اخلاق کاری از منظر امام علی (ع):ارائه راهبردهای عملی در جهت بهبود عملکرد مدیران دانشگاهی علوم اجتماعی ؛ پژوهشنامه؛ شماره 63؛ ص 93 تا 122.

  21. سرمدی،ممحمدرضا؛ شالباف،عذرا.(1386). اخلاق حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر؛ فصلنامه اخلاق حرفه ای در علوم و فناوری؛ سال دوم؛ شماره های 3 و 4؛ ص110 -99.

  22. سلیمانی،نادر.(1390).  بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار؛ فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی؛ سال هفتم؛ شماره ی اول.

  23. سلیمانی،نادر؛ عباس زاده،ناصر؛ نیاز آذری،بهروز.(1391). رابطه بین اخلاق کار با رضایت و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی حرفه ای شهر تهران؛ فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ سال سوم؛ شماره1؛ ؛ ص 38-21.

  24. سهرابی،بابک؛ خانلری،امیر.(1388). اخلاق، فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی سازمانی؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ سال چهارم؛ شماره های 1و2.

  25. سیدی،سید حمید.(1387). موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها؛ ماهنامه ی آیین شماره 13 و 14. 

  26. سلطانی،مرتضی.(1382).مدیریت اخلاق در سازمان؛ ماهنامه تدبیر، ش 132.

  27. صنوبری،محمد.(1387). رفتار شهروندی سازمانی؛ دوماهنامه توسعه منابع انسانی پلیس؛ سال پنج؛ شماره 16؛ صص:99-79.

  28. طبرسا،غلامعلی؛ رامین مهر،حمید.(1389). ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی؛ چشم انداز مدیریت دولتی؛ شماره 3؛ صص117- 103. 

  29. طوسی،محمدعلی.(1373). مشارکت در مدیریت و مالکیت؛ تهران، مرکز؛ مرکز آموزش های مدیریت دولتی. 

  30. طاهری دمنه،محسن؛ زنجیرچی،سید محمود؛ نجاتیان قاسمیه، مجید.(1390).اخلاق در علوم و فناوری؛ نشریه اخلاق؛ سال ششم؛ 30 تا 39؛ شماره 2.

  31. عارفی،محبوبه؛ شهودی،مریم؛ زندی،خلیل.(1391). رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان؛ فصلنامه مشاور شغلی و سازمانی؛ دوره چهارم؛شماره 12؛ صص 41-31.

  32. عباداللهی چندانق،حمید؛ نجات،جعفر.(1389). ارزش ها و اخلاق کار ( مطالعه موردی معلمان شهر رشت)؛ مجله مطالعات اجتماعی ایران؛ دوره چهارم؛ شماره3.

  33. غلامی،علیرضا.(1388). اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راه کار ها؛ دوماهنامه توسعه انسانی پلیس؛ سال ششم؛ شماره 25.

  34. فرهنگی،علی اکبر؛ فتاحی،مهدی؛ واثق، بهاره.(1385). معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی؛ نشریه فرهنگ مدیریت؛ سال چهارم؛ شماره سیزدهم؛ ص 36-5.  

  35. فرامرز قراملکی،احد.(1385). روش شناسی مطالعات دینی؛ دانشگاه اسلامی رضوی.

  36. فرامرز قراملکی،احد.(1382). استراتژی اثر بخشی اخلاق حرفه ای ها،" تهران؛ نشر فرا.

  37. فیضی،کامران؛ رونقی،محمد حسین؛ ارائه الگوی اخلاق کاری کارکنان بانک های خصوصی ایران؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ سال ششم؛ شماره 2.

  38. قنبری، سیروس؛ حجاری،نفیسه.(1392). سنجش سطوح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان؛ مجله پژوهش علوم انسانی؛ سال دوارزدهم؛شماره 30. 

  39. قربانی چوبقلو،صمد؛ صادقی عمروآبادی(1390). اثرارت اخلاق اسلامی بر فاکتور های شغلی مبتی بر مهندسی فرهنگی رفتار شهروندی سازمان؛ ماهنامه مهندسسی فرهنگی؛ سال ششم؛ شماره 61 و 62.

  40. کریمی،فریبا(1390). پیش بینی رفتار شهروندی دبیران دوره متوسط براساس هوش هیجانی آنان؛ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی؛ سال پنجم؛ شماره1؛ ص127-143.

  41. کاخکی،احمد؛ قلی پور،آرین.(1386). رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری؛ فصلنامه ی پژوهش نامه ی بازرگانی؛ شماره 45؛ ص 145-115.

  42. کاویان،بهنام.(1387). بررسی اخلاق کار در بخش خصوصی و دولتی؛ مجله تدبیر؛ شماره165.

  43. گریفیث،دانیل.(1374). روابط انسانی در مدیریت آموزشی؛  ترجمه ن. بخشی؛ نشر محیط.

  44. معید فر،سعید.(1386).اخلاق کار و عوامل موثر برآن در میان کارکنان ادارات دولتی؛ فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی؛ سال ششم؛ شماره 23؛ صفحه321 تا 341.

  45. نوری،علی؛ دعائی،حبیب اله.(1387). بررسی تاثیر هویت سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی؛ ارائه شده در اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی؛ دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  46. نادی،محمد علی؛  قهرمانی؛نسرین.(1392). رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ سال هشتم؛ شماره1.

  47. نوروزی سید حسینی،رسول.(1391). اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی؛ نشریه مدیریت ورزشی؛  شماره 15؛ ص 104-87

  48. نادی،محمد علی؛ گل پرور،محسن.(1390). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتار های انحرافی در محیط کا؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ سال ششم؛ شماره 1.

  49. هویدا،رضا؛ ناصری،ناهید.(1388). بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان؛ پژوهشنامه مدیریت اجرائی؛ سال نهم؛ شماره 1(پیاپی33).

   

  ب- منابع و مآخذ خارجی:

   

  50. Ana caras; Ethics and Supervision Process - Fundaments of Social Work Practice; Procedia - Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 133 – 14.

  51. Ahmadi, S. A. A. & Khoddami, A.(2011).presenting a model to study general citizenship behavior, spirituality and organizational citizenship behavior in the public sector of iran:case study of iran insurance company, Journal of general management research, 4,14,pp.107-128.

  52. Ang. S. & dyne, L. V. & Begley, T.(2003). The employment relationship of foreign workers versus local employees: a field study of organizational justice, job satisfaction, performance and OCB, Journal of organizational behavior, 24, pp. 561-583.

  53. Arshadi, N. & Danesh, F.(2013). Designing and testing a model of precedents and outcomes of emotional labour in an industrial organization in Iran, Procedia social and behavioral sciences, 84, pp. 1529-1533.

  54. Ashton, c, orme, G. (2003). "Ethics-a foundation competency", industrial and commercial training, 35 (5), 184-190

  55. Akhilendra. K, singh and A.P.singh. (2009)." Does personality predict organizational citizenship behaviuor amang managerial personnel, journal of the Indian Academic of applied psychology, 2009, vol. 35, PP: 291- 29

  56. Barent, J. M. (2005). Principals levels of emotional intelligence as an influence on school culture, a dissertation submitted in requirements for the degree of doctor of education in education, Montara State University, www.proquest.umi.com.

  57. Boulanger, J., Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C., & Serroni, C. (2004). Organizational citizenship behavior: A case study of culture, leadership and trust. Management Decision, 42(1), 13-40.

  58. Bienstock, C.C.,; Demoranville, C.W. ; &Smith, R.K.(2003). Organizational citizenship behavior and service quality, Journal of service marketing, 17,4 pp. 357-378.

  59. Bolino, M. C., & Turnely, W.(2003). Going the extra mile: cultivating and managing employee citizenship behavior, Academy of management executive, 17, 3, pp.60-71.

  60. Borman, W. C., Penner, L.A., Allen, T. D., &Motowidlo, S.J. (2001).  Personality predicators of citizenship performance, International Journal of selection and assessment, 9, pp. 52-69.

  61. Baker, T. L. and Hunt, T. G. and Andrews, M. C. Promoting ethical behavior and organizational citizenship behaviors: The influence of corporate ethical values. Journal of Business Research, vol. 59, pp. 849-857. 2006. 

  62. Berry, c chiaburu, D, sueoh, I, Li, N, Gardner, R. (2011)."The five-factor model of personality traits andorganizational citizenship behaviors", journal of applied of psychology.

  63. Belogolovsky, E & Somech, A. (2009). Teachers Organizational Citizenship Behavior: Examining the boundary between in- role behavior and extra-role behavior from the perspective of teachers principles and parent, Journal of science Direct, 20, 914-923. 

  64. ‐ Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). “Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship”. Academy of Management Journal, 26, 587-595 

  65. Bienstock C. C. & De  Moranville, C. W. & Smith R. K. (2003). Organizational Citizenship   Behavior and Service Quality, Journal of Service Marketing, Vol. 17:357-378.                                           

  66. Bennett, N., & Masholder, K. (1997). Cohesiveness and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 19(3), 163-172. 

  67. CHENG, FANG., ZHIBIN, ZHAO.; XINGZHENG XIAO. (2015). THE RELATIONSHIP ANALYSIS OF Organizational Citizenship Behavior AND ENTER PRISE TECHNOLIGY INNOVATION- TALKIG THE CO., LTD. AS AN EXAMPLE, WIT TRNSACTIONS ON ENGINEERING SCIENCES, VOL 97

  68. Conway, james m., mitra, kaushik.(2015).perrsonality- task interdependence international in predicting salespeople, s Organizational Citizenship Behavior, development in marketing science: proceeding of the academy of marketing science 2015, p 228

  69. Cullen, Cheryl B; Pamela A. Gordon. (2014). The Relationship between Leadership and Communication Skills of Nurse Managers and the Organizational Citizenship Behaviors of Medical-Surgical Nurses and Nursing Assistants, Management and Organizational Studies, Vol. 1, No. 2; 2014

  70. Ching, ch. F.; hsieh t sh. (2012). "The impacts of perceived organization support and psychological empowerment on job performance: the mediating effects of organizational citizenship behavior", international journalof hospitality management, vol. 31, pp. 180-190

  71. Castro, C.B., Armario, E. M. & Ruiz, D.M. (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty, International Journal Of Service Industry Management, 15, 1,, pp. 27-37.

  72. Chin, S. T. S., Anantharaman, R. N., & King Tong,D. Y.(2011). Emotional intelligence and organizational citizenship behavior of manufacturing sector employees: an analysis, Journal Of Management,6, 2, 107-125.

  73. Chou, T.Y., Chou, S. C. T., Jiang, J.J., & Klein,G.(2013). The organizational citizenship behavior of IS personal: does organizational justice matter? Journal Of Information & Management, 50. Pp. 105-111.

  74. Chang-Hua Yen, Hsiu-Yu Teng; The effect of centralization on organizational citizenship behavior and deviant workplace behavior in the hospitality industry. Tourism Management 36 (2013) 401e410

  75. Chye Koh, Hian, Boo, Elfered, H.Y. (2004).Organizational ethics andEmployee satisfaction and commitment .Management Decision.London, 56(3) ,3-15

  76. Coleman, V. I., & Borman, W. C. (2000). Investigating the underlying structure of the citizenship performance domain. Human Resource Management Review, 10,25−44.

  77. Cheng, c. L., Tai, k. (2010). From organizational citizenship behavior to team performance: mediation of group cohesion and collective efficacy. Management and organization review, 6 (1), p.p. 55-75

  78. Cohen, A.  (2006).The relationship between multiple commitment and organizational citizenship behavior in Arab and Jewish culture. Journal of Vocational Behavior. 105-118. 

  79. Davila, M. C., & Finkelstien, M. A. (2011). Individualism/Collectivism and organizational citizenship behavior. Journal of Psicothema, 3, 401-405.

  80. Degroot, T.,& Brownlee,L.(2005). Effect of department structure on the organizational citizenship behavior-department effectiveness relationship, Journal of Business Research, 59, pp. 1116-1123.

  81. Dominguez, M.L., Enache, M., Sallan, J.M., & Simo, p. (2013). Transformational leadership as an antecedent of chang-oriented organizational citizenship behavior, Journal of Business Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.041.

  82. Eric G, lamber.; Nancy L, Hogan; marie, griffin. (2008). Being the good soldier: organizational citizenship behavior and commitment among correctional staff; Criminal justice and behavior; 35; p:56

  83. Esfahani, N., & Soflu, H. G. (2011). Relationship between emotional intelligence and transformational leadership in physical education managers, procedia-social and behavioural sciences, 30, 2384- 2393. 

  84. Extremera, D. and Fernandez-Berrocal, P. (2006) Emotional intelligence as predictor of mental social and physical health in university students. Span Journal of psychology, 9(1): 45-51.

  85. Farahbakhsh, S.(2012). The role of emotional in increasing quality of work life in school principals, Social and behavioral sciences, 46, pp.31-35..

  86. George, J. M., & Brief, A. P. (1992). Feeling good–doing good: A conceptual analysis of the mood at work–organizational spontaneity relationshi p. Psychological Bulletin, 112, 310–329.

  87. Hayfaa A. Tlaiss., Abdallah M Elamin, (2015) "Exploring the relationship between organizational citizenship behavior and organizational justice in the Islamic Saudi Arabian context", Employee Relations, Vol. 37 Iss: 1, pp.2 – 29

  88. Hye  Hyun  Yoon, Hyo  Sun  Jung ; The  effects  of  emotional intelligence  on  counterproductive  work  behaviors  and organizational  citizen  behaviors  among  food  and  beverage  employees  in  a  deluxe Hote; International Journal Of  Hospitality Management,  31 (2012), 369–  378

  89. Hodson, R. (2002). Management sitizenship behavior and its consequences, work and occupation, 29, 1, pp. 64-96.

  90. Hui C., Lam S.S.K., Schaubroeck J. (2001). Can good citizens lead the way in providing quality service? Academy of Management Journal, Vol.44, No.5, pp. 988-995

  91. Hitt, w. d. (1990). Ethics and leadership: Putting theory into practice. Columbus, OH: Battelle Press,. 

  92. Hunt, S. D. and Wood, V. R. and Chonko, L. B. Corporate ethical values and Organizational commitment   in marketing. The Journal of Marketing, Vol. 53, pp. 79-90. 1989. 

  93. Jacqueline & Shapiro. (2002). A psychological contract on organizational citizenship behavior, Journal Of Organizational Behavior, 23,pp. 927-949.

  94. Jain, A. K., & Cooper, C. L. (2012). Stress and organizational citizenship behaviours in indian business process outsoucing organizations, IIMB Managment Revieve, 24, PP. 155-163

  95. K. Michele Kacmar, Daniel G. Bachrach, Kenneth J. Harris, David Noble. Exploring the role of supervisor trust in the associations between multiple sources of relationship conflict and organizational citizenship behavior. The Leadership Quarterly 23 (2012) 43–54

  96. Kilduff, M., Chiaburu, D.S., Menges, J.I. (2010). Strategic use of emotional in organizational setting: exploring the dark side. Research in Organizational Behavior.30,pp.129-152

  97. Korkmaz, T؛ Arpaci, E. (2009) Relationship of Organizational Citizenship Behavior with Emotional Intelligence , Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 1: 2432–2435

  98. Kegans, L. (2009), “Occupational Work Ethic Differences: Implications for Organizational Diversity Initiatives in Health Carem Organizations”, Performance improvement quarterly, 22(3): 83-94

  99. Kooker, B. M., Shoultz, j., & Codier,E.(2007). Identifying emotional intelligence in professional nursing practice, Journal of professional nursing, 23, 1, pp. 30-36.

  100. Karambayya, R (1990). '' Contexts for organizational citizention behavior: di high performing and satisfying units have better citizens; York university work pepar.  

  101. Levine, E. L. (2010). Emotion and power (as social influence): their impact on organizational citizenship and counterproductive individual and organizational behavior, Human Resource Management Review, 20 , pp. 4-17.

  102. Ledbetter, C. M.  (2005).The relationship of knowledge management and ethics management to perceived wise leadership: An empirical investigation. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University.

  103. Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M., & Ahearne, M.(1998). Some possible antecedents and consequences of in-role and extra-role salesperson performance, Journal Of Marketing, 62, pp. 87-98.

  104. Markoczy, L., & Katherine, X.(2004). The virtues o omission in organizational citizenship in behavior, university of californial.

  105. Mcenrue, M. P., Groves, S. K., & Shen, W.(2009). Emotional intelligence development: leveraging individual characteristics, Journal of Management Development, 28, 2, pp. 150-174.

  106. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R.(2000). Emotional intelligence as Zeitgeist as personality, and as a mental ability in Bar-On, Parker, J.D (eds) .Hand book of emotional intelligence. Sanfra-ncisco: Jossey Bass.

  107. Mills, L.B. (2009). A meta-analysis of the relationship between emotional intelligence and effective leadership. Journal of Curriculum and Instruction, 3(2), 22-38.

  108. Modassir, A., & Singh, T. (2008). Relationship of emotional intelligence with transformational leadership and organizational citizenship behavior. International Journal of Ledearship Studies, 4,1, PP. 3-21.

  109. Muhamad .A.(2004). Procedural justice as mediator between participation in decision making and organizational citizenship behavior, International Journal of  Commerce  and  Management, 14, pp. 58-68.

  110. Miller, M. j; D. j. woehr & N. Hudspeth (2002). '' The meaning and measurement of work ethic: construction initial validation of a multidimensional inventory.'' journal of vocational behavior, 60: 451- 489

  111. Muhammad Haroon, Hafiz Muhammad Fakhar Zaman, Waiza Rehman. The Relationship between Islamic Work Ethics and Job Satisfaction in Healthcare sector of Pakistan. International Journal of Contemporary Business Studies Vol: 3, No: 5. May, 2012 ISSN 2156-7506

  112. Emma Rush, Ndungi wa Mungai, Gidraph G. Wairire (2014). The Challenges of Maintaining Social Work Ethics in Kenya. Ethics and Social Welfare, 8:2, 170-186

  113. Oliver, N. Work reward, work values, and organization commitment in an employee-owned firm: evidence frim the UK. Human relations, 1990, 43(6), 513-26.

  114. Orwig, s.f. (2002), "business ethics and the protestant spirit", journal of business ethics, 38 (1/2), 81-89

  115. Organ, D.W. (1994).personality and OCB, Journal of Management, 20, PP. 465-487.

  116. Organ, D.W. (1988).organizational citizenship behavior: the good soldier syndrome, Lexington, MA:lexington books.

  117. Organ D.W., Konovsky M.; (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship   behavior; Journal of Applied Psychology, Vol.74, pp.157-164.

  118. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). “Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research”. Journal of Management, 6(3), 513-563. 

  119. Podsakoff, P.  M., Mackenzie, S.  B.,  Moorman,  R.H.,  and  Fetter,  R.,(1990), "Transformational  Leader  Behaviors  and  Their  Effects  on  Followers'  Trust  in Leader,  Satisfaction,  and  Organizational  Citizenship  Behavior",  Lea der ship 

  120. Pratt, M. G., Qua r ter ly, 1, Pradies, C., & Lepisto, D. (2013). Doing well, Doing good, and doing with: Organizational practices foreffectivelyCultivating meaningful work. In B. Dik, Z. Byrne & M. Steger (Eds.), Purpose and meaning in the workplace. Washington, DC: APA Books (forthcoming)

  121. Poling T L, Meriac J, Woehr D.J (2009). Are there gender differences in work ethic? An Examination of measurement equivalence of the multidimensional work ethic profile. Personality and individual differences. 47: 209-213.

  122. Pogson, C., Cober, A., Doverspike, D., & Rogers, J. (2003). Differences in self-reported work ethic across three career Stages. Journal of Vocational Behavior, 62, 189–201

  123. Robbins, S. P. and Judge, T. A. (2010). Essentials Organizational Behavior, N, j: Prentice, Hall. 

  124. Rizk, R. R. (2008).Back to basics: an Islamic perspective on business and work ethics. Social Responsibility Journal,Vol: 4 Issue:1/2

  125. Rahman, N. M. & Muhammad, N. & Othman, A S. (2006). The relationship between Islamic workethics and organizational commitment: a case analysis. Malaysian Management Review, vol. 41, no. 1 ,p p.

  126. Reamer, F., G., (2006). Social Work Values and Ethics (3rded.). New York, NY: Columbia University Press.

  127. Saxena, s., Saxena, r.(2015). Impact of Job Involvement and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior, Int. J. Manag. Bus. Res., 5 (1), 19-30,

  128. Salovey. P., & Mayer, J.D.(1990). Emotional intelligence, Imagination, Cognition, and Personality, National Profesional Resources Inc; 1990.

  129. Saklofske, D.H., Austin, E.J., Galloway,J., & Davidson, K. (2007). Individual correlates of health-related behaviors: preliminary evidence for links between emotional intelligence and coping. Personality and individual differences, 47 421-502. 

  130. Settoon, R. P., & Mossholder, K. W. (2002). Relationalquality and

  relationship context as antecedents of person- and task-focused interpersonal citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 87, 255-267.

  131. Spector, P. E., Fox, S.(2002). An emotion- centered model of voluntary work behavior: some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior, Human Resource Management Review, 12 pp.269-292.

  132. Sen S, Bhattacharya CB. Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility. J Mark Res 2001; 38:225–43 [May].

  133. Sheikh, Sonja (2002) support services for micro, small and sole proprietor, s business: Vienna: eropean commission

  134. Stainer, a and stainer, l (1995), productivity, quality and ethics: a European viewpoint, European business reviw, 95 (6), 3-11

  135. Turnipseed, D. (1996). Organization citizenship behavior: an examination of influence of the workplace, Leadership and Organization Development Journal, 17, 2, pp.42-47

  136. Turnipseed DL (2002). Are good soldiers good? Exploring the link between organization citizenship behavior and personal ethics. Journal of Business Research 55: 1-15.

  137. Van emmerik, IJ.H, euwema, M.C. (2007).who offering a helping hand? Associations between personality and OBC and the moderating role of teamleader effectiveness IJ, journal of managerial psychology 22(6), pp: 530-548

  138. Wong, C. S., & Law, K.S.(2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: an exploratory study. The Leadership Quarterly,13, pp. 243-274.

  139. Yousef, D. A. (2001). Islamic Work Ethic A Moderator between Organizational Commitment and Job Satisfaction in A Cross-Cultural Context. Personnel Review, Vol. 30, No. 2, 2001, pp. 152-169.

  140. Zhong J.A. et al. (2009). Relationship between leader-member exchange and organization citizenship behaviuors, Asia pac j manage, springer science business media, llc 2009.

  141. Zhou, J., & George, J.M. (2003). Awakening employee creativity: the role of leader emotional intelligence. The Leadership Quarterly, 14, 545-568


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده ...

چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده اند براساس جدول مورگان تعداد 156 نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

پایاننامه ی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش (تولید و عملیات) چکیده: بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز دنیای امروز، دنیای سازمان هایی است که متولیان آن انسانها هستند. نیروی انسانی با قابلیت و توانمندی بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشددر رشته مديريت اجرائي گرايش مديريت استراتژيک خرداد 1391 چکيده هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه رهبري تحول­آفرين با رفتار شهروندي سازماني کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی(M.A) گرایش: مدیریت آموزشی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس چکیده در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسی این متغیرها تحقیقی به روش توصیفی از نوع ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

ثبت سفارش