پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب

word 2 MB 31723 92
مشخص نشده کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MS.c)

  گرایش:   هسته ای

  چکیده پایان نامه:

  در این تحقیق تصویر بردای از عضلۀ قلب به­روش SPECT، روشی غیر تهاجمی برای تشخیص بیماران مشکوک به بیماری عروق کرونر است. یکی از مهمترین آرتیفکت­های حرکتی در تصویربرداری به­روش SPECT، حرکت تنفسی است که سبب کاهش کیفیت تصویر خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر حرکت تنفسی نرمال در ناحیۀ RCA  بطن چپ می­باشد.

  لیکن با استفاده از نرم­افزار NCAT، فانتوم­های با و بدون حرکت تنفسی نرمال بصورت معیوب و سالم ساخته شدند و با استفاده از کدهای شبیه­سازی Gate و SIMIND مورد شبیه­سازی قرار­گرفتند. در مرحلۀ بعد، برروی فانتوم­های گیت­شده توسط برنامۀ Matlab چند پردازش انجام­گردید: 1. در هر یک از گروه­های مورد بررسی، تمام فانتوم­ها با یکدیگر جمع­شدند. 2. سیکل تنفسی به شش قسمت تقسیم و فانتوم­های هر قسمت با یکدیگر جمع­گردید. 3. فانتوم­ها در سیکل تنفسی به مقدار 208/0 ثانیه در سه مرحله، جا به جا شدند و سپس با هم جمع گردیدند. 4. در پردازش آخر با یک برنامۀ تصحیح اثر حرکت تنفسی در آنها تعدیل­گردید. سپس برای تمام فانتوم­های پردازش­شده یک سر منطبق با زبان دستگاه ساخته­شد و بوسیلۀ روش فیلتر­بک­پروجکشن، بدون اعمال تصحیح تضعیف و پراکندگی در workstation دستگاه  Xelerisبازسازی­گردید. در پایان، آنالیز کمی خون­رسانی با نرم­افزار 4D-MSPECT در workstation دستگاه Xeleris روی نمونه­­ها انجام­گرفت. مشاهدات حاکی از آن بود که شمارش­ها و نسبت شمارش نواحی تحتانی و دیواره تحتانی بین بطنی به ناحیه کناری، در حضور حرکت تنفسی کاهش­داشته­اند و تصاویر نمونه­های با حرکت تنفسی به تصاویر بیمار قلبی با مشکلی در ناحیۀ تحتانی قلب شباهت پیدا­کردند. انجام گیت تنفسی، نتایج را تعدیل­نمود و حضور آن در روند تصویربرداری ثمر­بخش بود. تصاویر گیت­شدۀ قسمت­های دوم و پنجم سیکل تنفسی به تصاویر بدون حرکت تنفسی نزدیک بودند.

  نتایج تحقیق حاضر نشان دادند، حرکت تنفسی بیشترین تأثیر را روی ناحیۀ تحتانی و دیوارۀ تحتانی بین­بطنی قلب می­گذارد و با گیت تنفسی و بررسی تصاویر چند قسمت خاص در یک سیکل تنفسی می­توان این تأثیر را تعدیل­نمود. با استفاده از برنامۀ تصحیح حرکت تنفسی پیشنهاد­شده می­توان پس از شبیه­سازی تصویر و قبل از بازسازی، این اثر را تا حد زیادی تصحیح کرد.

  چکیده

  مقدمه: تصویربردای از عضلۀ قلب به­روش SPECT، روشی غیر تهاجمی برای تشخیص بیماران مشکوک به بیماری عروق کرونر است. یکی از مهمترین آرتیفکت­های حرکتی در تصویربرداری به­روش SPECT، حرکت تنفسی است که سبب کاهش کیفیت تصویر خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر حرکت تنفسی نرمال در ناحیۀ RCA  بطن چپ می­باشد.

  مواد و روش­ها: با استفاده از نرم­افزار NCAT، فانتوم­ های با و بدون حرکت تنفسی نرمال بصورت معیوب و سالم ساخته شدند (جهت انجام گیت تنفسی، 24 فانتوم در یک سیکل تنفسی برای گروه­های با حرکت تنفسی و یک فانتوم گیت­نشده بدون حرکت تنفسی نیز برای هر گروه ساخته­شد) و با استفاده از کدهای شبیه­سازی Gate و SIMIND مورد شبیه­سازی قرار­گرفتند. در مرحلۀ بعد، برروی فانتوم­های گیت­شده توسط برنامۀ Matlab چند پردازش انجام­گردید: 1. در هر یک از گروه­های مورد بررسی، تمام فانتوم­ها با یکدیگر جمع­شدند. 2. سیکل تنفسی به شش قسمت تقسیم و فانتوم­های هر قسمت با یکدیگر جمع­گردید. 3. فانتوم­ها در سیکل تنفسی به مقدار 208/0 ثانیه در سه مرحله، جا به جا شدند و سپس با هم جمع گردیدند. 4. در پردازش آخر با یک برنامۀ تصحیح ( که در آن ماکسیمم شمارش­ها، مشخص­ و شمارش­های اطراف به آن نقاط منتقل و با آن ها جمع­می­شوند، معادله­ای برای موقعیت دیافراگم پیشنهاد گردید تا اثر آن را در آن موقعیت­ها بتوان حذف نمود) اثر حرکت تنفسی در آنها تعدیل­گردید. سپس برای تمام فانتوم­های پردازش­شده یک سر منطبق با زبان دستگاه ساخته­شد و بوسیلۀ روش فیلتر­بک­پروجکشن، بدون اعمال تصحیح تضعیف و پراکندگی در workstation دستگاه  Xelerisبازسازی­گردید. در پایان، آنالیز کمی خون­رسانی با نرم­افزار 4D-MSPECT در workstation دستگاه Xeleris روی نمونه­­ها انجام­گرفت.

  نتایج: مشاهدات حاکی از آن بود که شمارش­ها و نسبت شمارش نواحی تحتانی[1] و دیواره تحتانی بین بطنی[2] به ناحیه کناری[3]، در حضور حرکت تنفسی کاهش­داشته­اند و تصاویر نمونه­های با حرکت تنفسی به تصاویر بیمار قلبی با مشکلی در ناحیۀ تحتانی قلب شباهت پیدا­کردند. انجام گیت تنفسی، نتایج را تعدیل­نمود و حضور آن در روند تصویربرداری ثمر­بخش بود. تصاویر گیت­شدۀ قسمت­های دوم و پنجم سیکل تنفسی به تصاویر بدون حرکت تنفسی نزدیک بودند.

  نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان دادند، حرکت تنفسی بیشترین تأثیر را روی ناحیۀ تحتانی و دیوارۀ تحتانی بین­بطنی قلب می­گذارد و با گیت تنفسی و بررسی تصاویر چند قسمت خاص در یک سیکل تنفسی می­توان این تأثیر را تعدیل­نمود. با استفاده از برنامۀ تصحیح حرکت تنفسی پیشنهاد­شده می­توان پس از شبیه­سازی تصویر و قبل از بازسازی، این اثر را تا حد زیادی تصحیح کرد.    

   فصل اول:

                                           

   

  مقدمه و کلیات

   

   

   

   

   

   

   

  1- مقدمه و کلیات:

  1-1. تصویربرداری­های پزشکی:

  تشخیص بیماری ازطریق انجام معاینات فیزیکی و مشاهده نشانه­های بیماری از قدیم در بین اطبا مرسوم بوده­است و در همین راستا کتب بی­شماری نیز نوشته­ شده اند. لیکن با رشد روزافزون جمعیت در جهان و بروز بیماری های پیچیده،  تشخیص بیماری ها سخت گردید و امر تشخیص اهمیت خاصی پیدا کرد. در این رابطه روشها و دستگاه های زیادی ابداع و بکار گرفته شدند. تصویربرداری از بخش­های مختلف بدن انسان یکی از بهترین راه­های تشخیصی است که تا­کنون استفاده­شده­است. تصویربرداری، تشخیص به موقع بیماری­ها را ممکن ساخته و موجب کشف بیماری­های بسیار و پدیده های نادر و ناشناخته گشته­است. در طول صد سال گذشته تصویربرداری­ پزشکی رشدی صعودی داشته­است . امروزه از انواع مختلف تصویربرداری به­منظور بررسی اعضاء حیاتی بدن استفاده­می­شود. تصویربرداری پزشکی انواع گوناگونی دارد که بر حسب چشمه­ای که با استفاده از آن تصویربرداری انجام می­شود ، قابل تقسیم بندی هستند.[1]

  الف- چشمۀ بیرون بدن:

  گسیلی

  اشعۀ ایکس

  [4]CT

  رادیولوژی پروجکشنی

  بازتاب، شکست

  فراصوت

  آندوسکوپی

  فوتوگرافی

  ویدیوگرافی

  ب- چشمه درون بدن :

  برانگیختگی بیرونی:

  رزونانس مغناطیسی هسته­ای

  بیولومینسانس[5]

  ردیابی داخلی:

  سینوگرافی[6] تک فوتون

  Planar

  SPECT

  مقطع نگاری گسیلی پوزیترون

  چشمۀ طبیعی:

  دمانگاری

  ECG map، EEG

   

  1-1-1: مقطع نگاری کامپیوتری با پرتوی تابشی:

  مقطع نگاری کامپیوتری پرتوی تابشی،گرفتن تصاویری سه بعدی از توزیع اکتیویتۀ رادیوداروی داده­شده به بیمار در یک محیط زنده را ممکن می­سازد. مقطع نگاری کامپیوتری را می­توان به دو گروه عمده تقسیم ­نمود:

  مقطع نگاری کامپیوتری با تابش پوزیترون ([7]PET)

  مقطع نگاری کامپیوتری با تابش فوتون منفرد([8]SPECT)

   

  1-1-1-1: PET:

  مبنای ردیابی در این روش ردیابی پوزیترون است و معمولاً از مواد پرتوزا که پرتو بتا مثبت از خود گسیل می­نمایند ، بهره می­برند. پوزیترون در بدن نابود می­شود. در اثر پدیده نابودی زوج، دو فوتون با انرژی 511 کیلوالکترون­ولت تولید­ می­شوند و در خلاف جهت با زاویه 180 درجه نسبت به یکدیگر شروع به حرکت می­نمایند. این دو فوتون با دوربین­های PET آشکار­شده و محل تولید آن­ها نقطه­یابی می­گردد. در این دوربین­های PET از دوربین­های گاما استفاده می­شود. در این روش، جمع­­آوری در 360 درجه انجام می­پذیرد. سر دوربین PET حلقه­ای قرار دارد که حول محور عمودی بیمار قرار گرفته­است. در این سیستم از کلیماتورهای الکتریکی به­منظور آشکارسازی همزمان دو فوتون استفاده شده است  که به آن موازی­سازی الکتریکی گفته می­شود.

  رادیوداروهای بی­شماری در PET استفاده می­شوند، اما استفاده از 82Rb-RbCl در تصویربرداری خون­رسانی قلب و استفاده از 18F-fluoro deoxy glucose در تصویربرداری از مغز، قلب و انواع مختلف سرطان متدوال­تر است.

   

  1-1-1-2  SPECT:

   استفاده از SPECT جهت تصویربرداری ، متداول است. در تصویربرداری با  CT و ام.آر.آی ‏ گسترۀ حساسیت آشکارسازی برای غلظت­هایی در حد میلی­مولار می­باشد درحالی­که در مورد PET دقت در حد غلظت­های پیکو­مولار یعنی   برابر دقت  CT و ام.آر.آی ‏ می­باشد. همچنین در تصویربرداری با CT و  ام.آر.آی ‏کنتراست با اختلاف چگالی بافت و حجم آب تعیین می­شود اما در  PETو SPECT کنتراست با تعیین مولکول معین که با یکی از ایزوتوپ­های رادیواکتیو یکی از عناصر سازندۀ آن مولکول نشانه گذاری شده­است، حاصل می­شود.

  در تصویربرداری­های SPECT مانند PET، از تکنیک ردیابی استفاده می­شود. در این تکنیک، رادیونوکلئیدهای تزریق­شده در بدن پرتو­دهی می­نمایند. اشعه­های گسیل­شده بوسیله دستگاه­های آشکارساز، گرفته و آشکار می­شوند و سپس مورد آنالیز قرار می­گیرند. دوربین­های تصویربرداری SPECT به دوربین­های گاما معروفند. این دوربین­ها، با چرخش در گستره 180 تا 360 درجه حول بدن بیمار، تصاویر استاتیک از بدن تولید می­نمایند .

   

  2-1دوربین گاما:

  اولین دوربین گاما در سال 1964توسط انگر[9] ساخته­شد. دوربین­ها یا همان آشکارسازها انواع مختلفی دارند که از آن جمله می­توان به آشکارسازهای سوسوزن، آشکارسازهای نیمه هادی، آشکارسازهای گازی اشاره­نمود. آشکارسازهای گازی اولین آشکارسازهایی بودند که برای آشکارسازی ذرات باردار مورد استفاده قرار­گرفتند. این آشکارسازها یک مشکل اساسی داشتند و آن این بود که برای آشکارسازی نیاز به فضای زیادی داشتند، ازین­رو بررسی ذراتی با انرژی بالا در آن زمان امکان­پذیر نبود. با پیشرفت علم و کشف آشکارسازهای جامد ( آشکارسازهای با چگالی بالا)، این مشکل رفع­گردید. آشکارساز های جامد باید دو ویژگی متناقض زیر را دارا می­بودند :

  1.تحمل میدان­های الکتریکی قوی توسط ماده آشکارساز و عبور ندادن جریان.

  2. عبور آسان الکترون­ها از ماده آشکارساز.

  این دو ویژگی متناقض دانشمندان را به استفاده از مواد نیمه­رسانا در آشکارساز سوق داد. اما مواد نیمه­رسانا در آن زمان در­دسترس نبود و این امر منجربه اختراع آشکارسازهای سوسوزن گردید. دوربین­های گاما، معمولاً آشکار­ساز­های سوسوزن هستند. در ادامه، انواع این نوع آشکارسازها  و عمللکرد آنها بیان شده­است.

   

   

  Abstract

   

   

  Introduction: Cardiac SPECT imaging is a noninvasive way to diagnose Coronary artery diseases. In cardiac SPECT imaging, Respiratory motion is the most important motion artifacts that reduces the quality of SPECT images. The purpose of this thesis is studying the effects of normal respiratory motion on right coronary artery of left ventricle.

  Materials and Methods: Using NCAT, phantoms with and without normal and abnormal respiratory motion were created( 24 phantoms in a respiratory cycle; The groups with respiratory motion and also a nonegated phantom without respiratory motion for each group was created) and using Gate monte carlo package and SIMIND were simulated. Then gated phantoms were processed  by Matlab: 1. In each studied groups, all of the phantoms were summed together. 2. Respiratory cycle were divided to 6 frames and the all of phantoms were included on each frame were summed together. 3. The phantoms were shifted 0.208 s on respiratory cycle, Three times and then summed together. 4. For last processing using a correction algorithm, The effect of respiratory motion was compensated( maximum count was determined and counts of the near maximum were shifed on it and then summed together, For diaphragm motion a Sin equation assumed and then original data minus to this equation). After processing , For each phantom, one head was created. Using Filtered back projection and without scatter and attenuation correction was reconstructed , In Xeleris' workstation. At the end, Data were analysed by using 4D-MSPECT on Xeleris' workstation.  

  Results: The results showed the counts and ratios of inferior area to lateral area and infero  septal area to lateral area with respiratory motion were reduced and images of data with respiratory motion resembled to cardiac diseases patient images. Respiratory gating compensated and reduced the effects of respiratory motion artifact. The Gated images in second and fifth frames were similar  images without respiratory motion.

  Conclusion: The result showed Respiratory motion has the maximum effects on inferior and inferoseptal and respiratory gating and it can be with compensated focus on special frames of respiratory cycle. Using respiratory motion correction can after simulation and before reconstruction can be corrected images, significantly

 • فهرست:

   

  چکیده ...................................................................................................................1

  فصل اول ...............................................................................................................2

  1- مقدمه و کلیات ................................................................................................3

  1-1 تصویربرداری های پزشکی ............................................................................3

  1-1-1 قطع نگاری کامپیوتری با پرتوی تابشی.......................................................4

  1-1-1-1PET.......................................................................................................4

  1-1-1-2  SPECT..............................................................................................5

  1-1-1-2-1دوربین گاما.........................................................................................5

  1-1-1-2-1-1آشکارسازهای سوسوزن.................................................................6

  1-1-1-2-2عوامل تأثیر­گذار روی تصاویرSPECT قلبی...................................10

  1-1-1 -2-2-1 عوامل مربوط به دوربین گاما.....................................................11

  1-1-1-2-2-1-1 قدرت تفکیک انرژی قدرت تفکیک..................................... 11

  1-1-1-2-2-1-2 راندمان آشکارسازی ..............................................................12

  1-1-1-2-2-1-2-1  بهرۀ ذاتی..........................................................................13

  1-1-1-2-2-1-2-2 بازده فوتوپیک و کسر فوتونی...........................................14

  1-1-1-2-2-1-2-3 بهرۀ هندسی.....................................................................14

  1-1-1-2-2-1-3 زمان مرده..............................................................................15

  1-1-1-2-2-1-4 قدرت تفکیک فضایی...........................................................18

  1-1-2-2-1-4-1 قدرت تفکیک ذاتی...............................................................18

  1-1-1-2-2-1-4-2 قدرت تفکیک کلیماتور....................................................19

  1-1-1-2-2-1-4-3 قدرت تفکیکپراکندگی....................................................20

  1-1-1-2-2-1-5 حساسیت...............................................................................20

  1-1-1-2-2-2 عوامل مربوط به بیمار.................................................................20

  1-1-1-2-2-2-1-1 تضعیف بافت پستان ........................................................21

  1-1-1-2-2-2-1-2 تضعیف دیافراگم..............................................................22

  1-1-1-2-2-2-2 آرتیفکت حرکتی...................................................................24

  1-1-1-2-2-2-2 -1حرکت تنفسی...................................................................26

  1-1-1-3 بازسازی..............................................................................................27

  1-2 قلب شناسی..................................................................................................28

  1-2-1 آناتومی قلب.............................................................................................28

  1-2-1-1 سرخرگ­های کرونری ........................................................................28

  1-2-1-1-1 سرخرگ کرونری اصلی چپ..........................................................28

  1-2-1-1-2 سرخرگ کرونری اصلی راست.......................................................29

  1-2-1-2 superior vena cava ..................................................................29

  1-2-1-3 inferior vena cava  ..................................................................29

  1-2-1-4 آئورت ..............................................................................................29

  1-2-1-5 عروق ریوی.......................................................................................30

  1-2-1-6  سیاهرگ­های ریوی...........................................................................30

  1-2-1-7  ماهیچه­های papillary ..................................................................30

  1-2-1-8 سیکل قلبی........................................................................................30

  1-2-1-9 خروجی قلبی ...................................................................................32

  1-2-1-10 شاخص قلب .................................................................................32

  1-2-1-11 حجم ضربه­ای..................................................................................32

  1-2-1-12 PCWP..........................................................................................32

  1-2-1-13 دیوارۀ تحتانی...................................................................................32

  1-2-1-14 باریک­شدگی نوک قلب....................................................................33

  1-2-1-15 upper septum............................................................................33

  1-2-2 منحنی استرلینگ .....................................................................................33

  1-3 مطالبی دربارۀ ریه و عملکرد آن...................................................................34

  1-3-1 نمودارهای حجمی ریه............................................................................34

  1-4 آنالیز کمی در تصویربرداری از قلب ..........................................................36

  1-4-1 کمی سازی کار قلب...............................................................................37

  1-4-1-1 حجم های پایان دیاستول و پایان سیستول .........................................37

  1- 4-1-2 کسر جهشی......................................................................................38

  1-5 شبیه­سازی....................................................................................................39

  1-5-1 فانتوم­های تصویربرداری پزشکی.............................................................39

  1-5-2 فانتوم چهار­بعدی NCAT......................................................................40

  1-5-3 مدل­کردن مونته­کارلوی تصویربرداری پزشکی­هسته­ای..............................41

  1-5-3-1 اثر شبیه­سازی­های مونته­کارلو ............................................................41

  1-5-3-2 بسته­های نرم افزاری مونته کارلو.........................................................41

  1-5-3-2-1 برنامه­های مونته­کارلو با هدف عمومی ...........................................41

  1- 5-3-2-2 بسته­های شبیه­سازی مونته­کارلو اختصاصی....................................43

  1-5-3-2-3 کاربردهای اختصاصی روش مونته­کارلو.........................................44

  1-5-3-2-4 SimSET....................................................................................44

  1-5-3-2-5 SIMIND ..................................................................................44

  1-5-3-2-6 GATE ......................................................................................45

  فصل دوم.............................................................................................................47

  1-2 مروری بر مطالعات .....................................................................................48

  2-2 بیان مسئله ...................................................................................................59

  2-3 فرضیات تحقیق ..........................................................................................59

  فصل سوم............................................................................................................61

  3- مواد و روش­ها ..............................................................................................62

  3-1تولید فانتوم ..................................................................................................62

  3-1-1 سطوح Spline و NURBS ................................................................62

  3-1-2 فانتوم MCAT .....................................................................................62

  3-1-3 فانتوم NCAT ......................................................................................63

  3-2 بررسی بصری فانتوم­هایNCAT................................................................66

  3-2-1: برنامۀ مطلب...........................................................................................67

  3-3 ساخت لژیون ..............................................................................................68

  3-4 تصویربرداری شبیه­سازی از فانتوم­های تولیدی.............................................70

  3-5 تصویربرداری با کد Gate .........................................................................70

  3-6 تصویربرداری با مدل SIMIND................................................................72

  3-7 پارامتر­دهی مدل شبیه­سازیSIMIND... 72

  3-8 Xeleris ....................................................................................................73

  3-9 بازسازی......................................................................................................75

  3-10 4D-MSPECT.....................................................................................75

  فصل چهارم.........................................................................................................76

  4- نتایج .............................................................................................................77

  4-1 تأثیر حرکت تنفسی......................................................................................77

  فصل پنجم ..........................................................................................................92

  5- بحث .....................................................................................................93

  5-1 بررسی اثر حرکت تنفسی در قسمت­های مختلف یک سیکل تنفسی در تصاویر SPECT قلب............................................................................................93

  5-2 تأثیر حرکت تنفسی روی نواحی تحتانی و تحتانی­بین­بطنی....................95

  5-3  بررسی تأثیر جا­به­جایی در سیکل تنفسی..............................................96

  منبع:

  Habib Zaidi, P.D., in Quantitative Analysis in Nuclear Medicine Imaging. 2006, springer Science , business Media.

  sorenson, in PHYSICSlN NUCLEARM EDICINE.

  Gopal B. Saha, P.D., Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine. 2006.

  Gary V. Heller, M., PhD,April Mann, BA, CNMT, NCT, RT(N),Robert C. Hendel, MD, FACC, FAHA, FASNC, NUCLEAR CARDIOLOGY TECHNICAL APPLICATIONS. 2009.

  Bitarafan, A.E., Correction of Respiratory Motion in Myocardial Gated SPECT Imaging Using Respiratory-Gated Technique, Correlation with Angiography. 2009.

  Bob Bury, C.D., Karen Sheard,Penny Thorley, Myocardial Perfusion Scintigraphy. 2007.

  Richard J. Ingebretsen, M.D., Ph.D., The Physics of the Human Body. 2002: Companion Manual ,Physics 3110.

  learning Matlab.   [cited; Available from: www.pharsibook.4t.com.

  Wendy Dusek, J.J. The Anatomy of the heart.  2006  [cited; Available from: Wisc-Online.com.

   Guido Germano, P.D.S.B., MD, Clinical Gated Cardiac SPECT. 2006.

   SimSET, Simulation system for emission tomography. 2005.

   Jan S, S.G., Staelens S GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT. 2004.

   Gate.   [cited; Available from: www.opengatecollaboration.org.

  Sorina Camarasu-pop, T.G., Jakub T. Mo´scicki, Hugues Benoit-Cattin, David Sarrut, Dynamic Partitioning of GATE Monte-Carlo Simulations on EGEE. Springer Science, 2009.

   D. Lazaro, V.B.F.t.O.C., GATE a simulation platform for nuclear medicine based on GEANT4.

  ODell WG, M.C., Hunter WC, Zerhouni EA, McVeigh ER, Three-dimensional myocardial deformations: calculation with displacement field fitting to tagged MR images. Radiology, 1995.

  Lewellen T, H.R., Vannoy S, The SIMSET program  in: Monte Carlo calculations in nuclear medicine: Applications in diagnostic imaging. Institute of Physics Publishing Bristol, 1998.

   P. Hendrik Pretorius, A.M., IEEE, and Michael A. King, Senior Member, IEEE, Spillover Compensation in the Presence of Respiratory Motion Embedded in SPECT Perfusion Data. TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, 2008. 55.

   Bitarafan, A.E., Respiratory Motion Detection and Correction in ECG-Gated SPECT: a New Approach. Korean J Radiol 9(6), 2008.

   Joyoni Deya, W.P.S., P. Hendrik Pretorius, Ronn P. Walvick,Philippe P.

  W. P. Segars, S.P.M., and Benjamin M. W. Tsui, Investigation of Respiratory Gating in Quantitative Myocardial SPECT. 2009.

  Rajabi, A.B., Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Medical Physics. 2009.

   Company, g.e. (2006) Introducing Xeleris 2.  Volume,

   Healthcare, G., 4D–MSPECT™ Operator Guide. 2006.

   Jianfeng He, G.J.O.K., Gareth Jones, Tim Saunder, Sylvia J. Gong, Moshi Geso, Andrew M. Scott, Evaluation of Geometrical sensitivity for Respiratory Motion Gating by GATE and NCAT Simulation.

  Heart Anatomy.   [cited; Available from: www. cardioconsult.com .

  Barrett, H.H., Limited-AngleTomographyfor the Nineties in The Journal of Nuclear Medicine, 1990. 31.

  William Paul Segars, Ph.D, 4D NURBS-BASED CARDIAC-TORSO (NCAT) 


موضوع پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, نمونه پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, جستجوی پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, فایل Word پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, دانلود پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, فایل PDF پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, تحقیق در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, مقاله در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, پروژه در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, پروپوزال در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, تز دکترا در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, پروژه درباره پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب, رساله دکترا در مورد پایان نامه تصحیح حرکت تنفسی در تصویر برداری gate شده به روش SPECT از قلب

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی چکیده: مقدمه: ورزش بر سیستم قلب و عروق آثار مثبتی دارد و موجب افزایش توانمندی عضلات بدن می شود که در این میان ،دستگاه تنفس نیز توانایی بیشتری پیدا می کندشنا درمقایسه با سایر فعالیت های ورزشی تمام اعضاء بدن را در حالت ورزش قرار می دهد وتاثیر بیشتری بر روی سیستم تنفسی ورزشکاران دارد. ازآنجایی که بخش تنفسی دربدن یکی ازبخش های ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف تحقیق حاضر مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس می­باشد. بدین منظور 80 دختر نوجوان کم تحرک 13- 15 سال بر اساس سن شروع قاعدگی در دو گروه زودرس و دیررس انتخاب شده و هر گروه به­طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند و در یک طرح تحقیق دو ...

پایان‌نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش آموزش داخلی- جراحی) خلاصه عنوان:تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی : یک کارآزمایی بالینی تک سوکور مقدمه: امروزه کنترل یا کاهش درد و اضطراب پس از عمل جراحی، به عنوان یکی از اجزای مهم مراقبت پس از جراحی از موضوعات چالش است. به جهت عوارض سایر روش ها، تاکید زیادی بر استفاده از درمان ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش مقدمه امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه بانوان بسکتبالیست شهرستان فیروزکوه در سال 1393 بود. تعداد 20 بانوی بسکتبالیست به صورت هدفمند و در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پرفشارخونی، از بیماری های مزمن غیر واگیر می باشد که در دهه های اخیر به صورت اپیدمی در آمده است. مطالعات نشان می دهد که این بیماری در بین افراد چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک بیشتر و بارزتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین برخی شاخص های ترکیب بدنی و VO2max با فشارخون می باشد. ...

چکیده قلب و سیستم انتقال خون، از مهم‌ترین ارگان‌های بدن انسان می‌باشند. هر اختلالی در این ارگان‌ها بر روی عملکرد کل بدن تأثیر بسیار محسوسی داشته، زیرا سیستم انتقال خون مسئولیت تأمین انرژی مورد نیاز تمام ارگان‌های بدن (از جمله خود قلب) را برعهده دارد. بیماری‌های قلبی هر ساله در جهان تعداد زیادی از انسان‌ها را از بین می‌برد یا بر عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد. مطابق آمار منتشر شده ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش چکیده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌ های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش چکیده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای ...

ثبت سفارش