پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی)

word 5 MB 31732 85
1391 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

  چکیده

  هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته از نوع مقیاس 5 ارزشی لیکرت استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ، 97٪ به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل معلمان ورزش استان و نمونه آماری شامل 173 نفر از معلمان ورزش (92 نفر زن و 81 نفر مرد) است که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی، از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای تعیین و شناسایی عوامل و از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها و از آزمون‌های ناپارامتری فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون و آزمون پارامتری t مستقل و آزمون پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معنی‌داری آماری در سطح (05/0> p) تعیین شد. در ضمن تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه معلمان ورزش پنج عامل امکانات و تجهیزات، نگرش و شناخت گروه های مرتبط، بعد روانی، تخصص معلمان و نظارت و ارزشیابی در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی تأثیرگذار هستند. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است که نشان می‌دهد تمام عوامل در بین معلمان زن و مرد اهمیت یکسانی دارد. بین سابقه و عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی رابطه معنی دار وجود نداشت. این نشان از اهمیت یکسان این عوامل در بین معلمان با سابقه و کم سابقه داشته است. بین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در بین معلمان با تحصیلات مختلف تفاوت معنی دار مشاهده شد و میانگین عامل نگرش و شناخت گروه های مختلف در معلمان کارشناسی ارشد بالاتر از معلمان کاردانی بود که نشان می‌دهد معلمان با تحصیلات بالاتر عامل نگرش را مهم‌تر دانسته و توجه به آن را در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی ارجح می‌دانند. عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی، طبق آزمون فریدمن به ترتیب تخصص معلمان، بعد روانی، نگرش و شناخت گروه های مرتبط، نظارت و ارزشیابی و امکانات و تجهیزات، الویت بندی شد. از آنجا که رسیدگی به تمام عوامل به منظور حل مشکلات تربیت‌بدنی به طور همزمان در مدارس امکان پذیر نیست، این الویت بندی به سیاست گذاران و برنامه ریزان درس تربیت‌بدنی کمک خواهد کرد تا سرمایه گذاری‌ها بر روی عواملی صورت پذیرد که اهمیت بیشتری دارند.

  کلید واژه: درس تربیت‌ بدنی، معلم تربیت‌ بدنی، جایگاه

   

   

  مقدمه

  آموزش و پرورش از نقشی زیربنایی در فرایند تکامل و توسعه نیروهای انسانی برخوردار است که با پیروی از اهداف عمومی تعلیم و تربیت و در جهت شکوفایی و پرورش استعدادهای بدنی و مهارتی، شناختی و علمی، فنی و حرفه ای، عاطفی-اجتماعی و اخلاقی-معنوی دانش آموزان گام برمی دارد [26]. وجود هر یک از دروس مدرسه در تامین این اهداف ضروری به نظر می‌رسد و در این میان، درس تربیت‌بدنی و ورزش از ماهیت ویژه ای برخوردار است و به مثابه‌ی بخش پویای برنامه های آموزشی، ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت است [3]. این درس به علت سازگاری با نیازهای فطری دانش آموزان نقش مهمی در تحقق اهداف تربیتی دارد [2]؛ و علاوه بر تامین سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان، اعتماد به نفس آنان را افزایش می‌دهد، تصور مثبت و مناسبی نسبت به خویشتن[1] در فرد ایجاد می‌کند. همچنین فرصتهایی برای لذت بردن، یادگیری مهارت‌های حرکتی جدید، مشارکت و همکاری با دیگران فراهم می‌کند و آگاهی‌هایی در رابطه با شیوه‌ی یک زندگی سالم در اختیار قرار می‌دهد [26].

       مرکز ملی پیشگیری از بیماری‌های قلبی و ارتقای تندرستی[2] (1997) درس تربیت‌بدنی را برنامه و دستورالعملی می‌داند که بر مشارکت لذت بخش بر فعالیت‌ های جسمانی تاکید و به دانش آموزان کمک می‌کند تا معلومات، نگرش‌ها، مهارت‌های حرکتی، مهارت‌های رفتاری و اعتماد به نفس خود را افزایش دهند [110]. وست و بوچر[3] (2003) نیز درس تربیت‌بدنی را به مثابه‌ی فرایندی آموزشی تعریف کرده‌اند که فعالیت‌های جسمانی این درس راهی برای کمک به دانش آموزان است تا از آن برای کسب مهارت‌ها، آمادگی، دانش و نگرش مثبت در جهت رشد مطلوب و تندرستی استفاده کند [108].

  خیرخواهان جوامع و علمای تعلیم و تربیت دریافته اند که تربیت شهروندانی مسئول، سالم و سرزنده جزء در مدارس امکان پذیر نمی باشد و نیز دریافته اند که بخش مهم این تربیت بر عهده تربیت‌بدنی است. به این دلیل، فعالیت های جسمانی و ورزش در برنامه ی روزانه درسی دانش آموزان گنجانده شده است [36]. به این ترتیب می توان گفت که تربیت‌بدنی و ورزش یکی از پایه های اصلی تعلیم و تربیت هر جامعه بوده که به عنوان یک روش تربیتی در جهت متعادل ساختن و تکامل یافتن ابعاد وجودی انسان در زندگی او مطرح است [42]. امروزه دانش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، در نظام آموزش و پرورش جهان، جایگاهی بس ارزشمند و پر اهمیت یافته است. به طوری که در برنامه و دوره های تحصیلی مدارس با فراهم آوردن فرصت های لازم برای دانش آموزان، آنها را در زمینه های مختلف جسمی، عاطفی، ذهنی و مهارتی یاری می دهند [42].

       آثار مثبتی که درس تربیت‌بدنی بر ابعاد مختلف وجودی دانش آموز می‌گذارد، آن را به مثابه‌ی درسی ضروری در برنامه‌ی درسی دانش آموزان قرار داده است. توجه به این درس در مدارس تا حدی اهمیت پیدا کرده که در ماده اول منشور یونسکو[4] (1978) تربیت‌بدنی و ورزش حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان معرفی شده است [2]، اما به نظر می‌رسد با وجود همه‌ی آثار مثبتی که این درس برای دانش‌آموزان دارد، از موقعیت مناسبی در نظام تعلیم و تربیت برخوردار نیست. اگر چه عوامل مختلفی مانند کمبود امکانات، نیروی متخصص، نبود کتاب و یا برنامه‌ی مدون و عوامل مختلف ساختاری در شکل گیری و ایجاد این موقعیت نقش دارند.

  1-2) بیان مسئله

  تربیت‌بدنی، فرایندی آموزشی است که در آن از فعالیت جسمانی به عنوان راهی برای کمک به دانش آموزان به منظور کسب مهارت، آمادگی، دانش و نگرش مثبت در راستای رشد مطلوب، کسب سلامت عمومی و به حداکثر رساندن فرصت‌ها برای اجرای فعالیت‌ های بدنی استفاده می‌شود [8]. فریمن (1988) معتقد است که اهداف تربیت‌بدنی در راستای اهداف عمومی آموزش و پرورش است و توسعه و شکوفایی جسمی، ذهنی و عاطفی دانش آموزان را در بر می‌گیرد [75]. به عبارت دیگر، تربیت‌بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت به حساب می‌آید و نقش حیاتی در تحقق اهداف عمومی آموزش و پرورش و تربیت نسلی آگاه و با نشاط دارد. سازمان آموزش و پرورش که متولی تعلیم و تربیت افراد، به ویژه نونهالان، نوجوانان و جوانان است، مسئولیت تأمین سلامت جسم و روح آنان را از راه توسعه‌ی برنامه های تربیت‌بدنی در مدارس نیز بر عهده دارد. از این رو، گسترش برنامه های تربیت‌بدنی در مدارس از نیازهای اساسی تعلیم و تربیت بوده و لزوم استمرار آن در همه‌ی مقاطع تحصیلی انکار ناپذیر است [52].

  بخش اعظم اهداف تعلیم و تربیت از طریق شرکت دانش آموزان در فعالیت‌های ورزشی و حرکتی قابل تحقق می‌باشد. تربیت‌بدنی به عنوان یکی از شاخه های تعلیم و تربیت نقش مهمی در فرایند رشد جسمانی و روانی فراگیران ایفا می‌نماید. از این‌رو به عنوان یکی از دروس اصلی در بسیاری از کشورها بوده و مرتباً برنامه های درسی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد [15]. از آنجا که تربیت‌بدنی و ورزش یکی از قوی‌ترین نهادهای تأثیرگذار در فرهنگ جامعه و ملل محسوب می‌شود، می‌توان با گسترش فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس، سطح توانایی‌های جسمی، روحی و قوای عقلانی دانش آموزان را افزایش و تنش‌های روانی و ناراحتی‌های جسمانی را کاهش داد [35].

       با وجود تحقیقات بسیار فراوان در زمینه‌های مختلف درس تربیت‌بدنی، به جنبه‌های نرم‌افزاری و کیفی این درس کمتر توجه شده است. برخی از این تحقیقات به بررسی نگرش آزمودنی‌ها نسبت به درس تربیت‌بدنی پرداخته‌اند. اسماعیلی (1383) یکی از مشکلات ریشه‌ای درس تربیت‌بدنی را نبود نگرش مثبت نسبت به درس تربیت‌بدنی از سوی والدین و برنامه‌ریزان آموزشی می‌داند [2]. نتایج تحقیقات کارلسون[5] (1995)، سافی سی[6](1999) و ناصراللهیبی[7] (2008)، نشان داد که دانش‌آموزان درس تربیت‌بدنی را در جایگاه پایین‌تری نسبت به بقیه دروس قرار می‌دهند و عقیده دارند تربیت‌بدنی اهمیت و ارزش چندانی در زندگی‌شان ندارد [65، 98، 57]. در تحقیق دقیقه رضایی (1371) نیز 5/87 درصد دبیران ورزش، معتقدند اولیای دانش‌آموزان پیشرفت ورزشی فرزندان خود را کمتر از سایر دروس دیگر پیگیری می‌کنند [24]. به نظر می‌رسد ماهیت عملی درس تربیت‌بدنی در تقابل با کسب موفقیت‌های تحصیلی و دانشگاهی قرار گرفته است. این نوع برداشت به نحوی است که بسیاری از دانش آموزان تربیت‌بدنی مدارس را به عنوان یک درس تلقی نمی‌کنند و والدین نیز این درس را نوعی اتلاف وقت فرزندان خود می‌دانند [52]. در مقابل رضایی (1374)، فلاح (1380) و انوشه (1386) نگرش اولیای دانش‌آموزان را نسبت به درس تربیت‌بدنی و ورزش مثبت ارزیابی کرده‌اند [9،46،20].

  با نظر به دیدگاه ها و نظریات اکثر علمای تعلیم و تربیت که در امر آموزش و پرورش به تمام ابعاد وجودی انسان توجه داشته‌اند، (نظیر ابو نصر فارابی، استاد شهید مطهری، ابو علی سینا و...) تربیت‌بدنی را می‌توان حقیقتاً به عنوان یکی از ارکان اساسی تعلیم و تربیت به حساب آورد. اما واقعیت چیز دیگری است. چرا که امروزه بیشتر دست‌اندرکاران تربیت‌بدنی مدارس، معتقدند که درس تربیت‌بدنی، جایگاه اصلی و واقعی خود را در مدارس پیدا نکرده و در سطح مطلوبی اجرا نمی‌گردد. این شکاف موجود بین واقعیت و حقیقت، موجب جدایی برنامه های تربیت‌بدنی از اهداف اساسی آن در مدارس شده که زمینه ساز بروز مشکلات و اختلالات روانی و به خصوص انحرافات جسمانی که آمار و ارقام تکان دهنده و غیر منتظره ای را به ارمغان آورده، شده است [29].

  بنابراین موضوع اصلی تحقیق حاضر، بررسی دیدگاه معلمین ورزش، نسبت به عوامل تأثیرگذار در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس است. به عبارت دیگر، هر چقدر میزان توافق بین دیدگاه های معلمین ورزش در مورد اثر مؤلفه های تأثیرگذار بیشتر باشد، می‌توان آن مؤلفه را به عنوان عاملی که در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مؤثر است، به شمار آورد.

  مسأله دیگر، مشخص کردن اولویت عوامل تأثیرگذار در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی از دیدگاه معلمان ورزش است. همچنین مقایسه دیدگاه های معلمین ورزش زن و مرد در مورد عوامل تأثیرگذار از مسائل دیگر تحقیق حاضر است.

   

  Abstract:

   

   The study was to investigate Affective Factors in Promotion of Physical Education lesson’s Status in Schools from Viewpoint of Teachers in North Khorasan Province in theyear 1390-91. The Statistical Population consisted of all physical education teachers in North horasan Province. The statistical sample consisted of 173 subjects were selected by multi-stage cluster sampling. In this study use from a researcher made questionnaire with five Likert scale that catch from Semi-directed interview and obtain from 37 statements that affective factors in the promotion of physical education lesson’s status. For reliability using Cronbach's alpha was calculated (α=0/97). Exploratory factor analysis with varimax rotation method statistically to determine and identify the factors and Fridman test and independent T test at p<0/05 significance level were used for data analysis. KMO test results showed that the samples have necessary adequacy, 37 sufficient statements in 5 factors contained Teachers expertise, Attitudes and knowledge related groups, the mental aspect, Facilities, and Teacher evaluation were classified. The findings showed between factors in the promotion of physical education course, there is a significant difference between men and women indicating that all of men and women teachers are equally important. Between background factors and the promotion of physical education lessons there were no significant differences, this shows the same importance of these factors for the teachers with the experience and have little experience. The factors in the promotion of physical education lessons in the teacher education were significant differences and average factor in attitudes and knowledge in MS teachers was higher than associate teachers.Teachers with higher education attention to the attitudes are more important factors in the promotion of physical education.Factors in the promotion of physical educationlessons,according to the Friedman test prioritizing Expertise teachers, the mental aspect, attitudes and knowledge related groups, monitoring and evaluation and and facilities. Since investigation of all factors to solve problems of physical education in schools is not possible simultaneously, this prioritization will help to policy makers and planners to venture onto the more important things that is effective.

  Key word: Physical education lesson, Physical education teacher, position 

 • فهرست:

  فصل اول

  1-1) مقدمه. 1

  1-2) بیان مسئله. 2

  1- 3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

  1-4) اهداف، سؤالات و فرضیات پژوهش... 5

  1-4 -1) هدف کلی پژوهش... 5

  1-4-2) اهداف اختصاصی.. 5

  1-4-3) سؤال پژوهش... 5

  1-4-4) فرضیات.. 5

  1-5) محدودیت‌های تحقیق.. 5

  1- 5- 1) محدودیت‌های قابل کنترل. 5

  1- 5-2) محدودیت‌های غیر قابل کنترل. 5

  1-6) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 6

  1-6-1)  تعریف نظری. 6

  1-6-2) تعریف عملیاتی.. 6

  فصل دوم

  2 – 1) مقدمه. 8

  2- 2) مبانی نظری. 8

  2-2-1 )اهمیت درس تربیت‌بدنی در آموزش و پرورش... 8

  2- 2- 2) اهمیت تربیت‌بدنی و ورزش در دورهی نوجوانی.. 9

  2- 2- 3) اهداف درس تربیت‌بدنی در مدارس... 11

  2- 2- 4)  استانداردهای برنامه تربیت‌بدنی در مدارس... 13

  2- 2- 5) وضعیت اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس کشور 14

  2- 2- 6)  وضعیت اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس جهان. 16

  2- 2- 7) مفهوم نگرش... 20

  2- 2- 7-1) نگرش گروه های مختلف نسبت به درس تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی.. 21

  2- 2- 8) امکانات ورزشی مدارس... 22

  2- 2- 9) تخصص معلمان ورزش... 23

  2-3) پیشینه پژوهشی.. 24

  2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 24

  2-3-2)تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 34

  2- 3-3) جمع بندی از تحقیقات داخل کشور 39

  2- 3-4) جمع بندی از تحقیقات خارج از کشور 39

  فصل سوم

  3-1) مقدمه. 47

  3-2) روش پژوهش... 47

  3-3) جامعه و نمونه آماری. 47

  3-4) ابزاراندازه گیری. 47

  3- 5) روش جمع آوری اطلاعات.. 48

  3-6) روش تجزیه و تحلیل آماری. 48

  3-7) تحلیل عاملی، روشی برای تأیید روایی سؤالات پرسشنامه. 49

  فصل چهارم

  4-1) مقدمه. 50

  4-2) توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها 50

  4-3) تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی.. 51

  4-5) بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها 53

  4-6) آزمون فرضیه های پژوهش... 54

  فرضیه اول. 54

  فرضیه دوم. 55

  فرضیه سوم. 55

  فرضیه چهارم. 56

  فصل پنجم

  5-1) مقدمه ...............................................................................................................................................................................................58

  5- 2) خلاصه تحقیق.. 59

  5- 3) بحث و نتیجه گیری. 60

  5-3-1) تخصص معلمان. 61

  5-3-2) بعد روانی.. 61

  5-3-3) امکانات و تجهیزات.. 62

  5-3-4) نگرش و شناخت گروه های مرتبط... 63

  5-3-5) نظارت و ارزشیابی.. 64

  5- 4) پیشنهادهای تحقیق.. 65

  5- 4- 1) پیشنهادهای کاربردی. 65

  5- 4- 2) پیشنهادهای پژوهشی.. 66

  منابع. 66

  پیوست.. 76

  Abstract 78

   

   

  منبع:

   

  [1]. آدینه­ای، پروانه. (1378). توصیف نظرات مدیران و معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان اراک پایه های چهارم و پنجم درباره­ی چگونگی اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس مذکور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی- واحد تهران مرکزی.

   [2]. آذربانی، احمد. و کلانتری، رضا. (1386). اصول و مبانی تربیت‌بدنی و ورزش، چاپ سوم، تهران، انتشارات آییژ.

  [3].  آزمون، جواد. (1389). مقایسه ادراک دانش آموزان دختر و پسر ایرانی از تربیت‌بدنی و ورزش مدرسه­ای، نشریه علمی-پژوهشی المپیک، سال هجدهم، شماره 3، ص ص 108-95.

   [4]. اسپنسرا، راتوس. (1382). روانشناسی عمومی، ترجمه حمزه گنجی، انتشارات نشر ویرایش، چاپ چهارم، تهران.

   [5] اسماعیلی، محمد رضا. (1383). مطالعه تطبیقی برنامه درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی ایران با کشورهای منتخب جهان و ارائه الگو، رساله دوره دکتری، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.

   [6] اصلانخانی، محمدعلی. (1375). تربیت‌بدنی مدارس، رفتارهای حرکتی مطلوب را نهادینه می­کند، نشریه ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی، شماره 175، خرداد 1385، ص ص 11-10.

   [7] اصلانخانی، محمدعلی . و فتحی واجارگاه، کوروش. و قلعه نوعی، علیرضا. (1381). مقایسه دیدگاه­های مدیران و معلمان تربیت‌بدنی و دانش­آموزان درباره­ی جایگاه و وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه، نشریه علمی و پژوهشی حرکت، شماره 12، ص ص 17-5.

   [8] اعرابی، محمود. (1383). نیاز سنجی درس تربیت‌بدنی و ورزش در دوره راهنمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

   [9] افضل پور، محمد اسماعیل. و زرنگ، محمود. و خوشبختی، جعفر. (1386). ارزشیابی وضعیت اجرای درس تربیت‌بدنی در پایه­های اول و دوم مدارس ابتدایی خراسان جنوبی، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 16، ص ص 125-107.

   [10] اکرمی، شهرام. (1373). بررسی میزان گرایش دانش آموزان به ورزش، ص ص 98 -90، مجموعه مقالات اولین کنگره علمی ورزش مدارس کشور، معاونت مطالعات اداره کل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، تهران، وزارت آموزش و پرورش، اداره کل تربیت‌بدنی.

  [11] اندام، رضا. و مهدی زاده، رحیمه. (1383). بررسی ارتباط بین پرداختن به فعالیت­های بدنی و وضعیت تحصیلی دانش­آموزان دوره­های راهنمایی و متوسطه شهر شاهرود، مجموعه مقالات چهارمین همایش علمی تربیت‌بدنی و تندرستی مدارس، تهران، انتشارات دفتر تحقیقات و توسعه  وزارت آموزش و پرورش.

  [12] انوشه، سروناز. (1386). بررسی دیدگاه اولیای دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات، تهران.

  [13] بلالی، شیرزاد. (1379). بررسی امکانات ورزشی و منابع انسانی مدارس متوسطه­ی پسرانه­ی شهرستان تالش و شناخت مشکلات و تنگناهای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.

  [14] بهزاد پور، فرزانه. (1383). ارزشیابی اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس متوسطه ناحیه 2 کرمان. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی علمی تربیت‌بدنی و تندرستی مدارس، ص ص 78-70، تهران، انتشارات دفتر تحقیقات و توسعه  وزارت آموزش و پرورش.

  [15] پازوکی، بهرام. (1379). بررسی مشکلات موجود درس تربیت‌بدنی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  [16] تابش، محسن. (1375). بررسی مسائل آموزشی درس تربیت‌بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان شهرستان فسا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  [17] توتونی، مجتبی. (1387). اولویت‌های ورزشی دانش آموزان و تسهیلات ورزشی مدارس ابتدایی و راهنمایی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  [18] جوادی پور، محمد. (1385). طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی ایران. رساله دکترا، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.

  [19] حسنی، اسدالله. و همتی نژاد، مهر علی. و نوربخش، مهوش. و مهدی پور، عبدالرحمن. (1387). توصیف و مقایسه مدیریت ایمنی در کلاس‌های تربیت‌بدنی مدارس دوره راهنمایی شهر اهواز. پژوهش نامه علوم ورزشی، سال چهارم، شماره 8، ص ص 87-65.     

  [20] حیات غیبی، ربابه، حاتمی، مهران. (1383). بررسی وضعیت و سرانه آموزشگاه­های متوسطه استان چهارمحال و بختیاری و میزان بهره­گیری از آن، اولین همایش تربیت‌بدنی و تندرستی استان­های منتخب کشور، یزد.  

  [21] خادمی، علی. (1385). مقایسه رشد اجتماعی دانش­آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.

  [22] خاوری، لیلا. و یوسفیان، جواد. (1387). بررسی وضعیت اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه استان یزد، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 18، بهار87، ص ص 100-87.

  [23] خبیری، محمد. (1376). تجزیه و تحلیل نظرات تعدادی از معلمان ورزش دوره ابتدایی مدارس تهران در مورد زنگ ورزش و پیشنهادهای اصلاحی، مجموعه مقالات دومین کنگره علمی ورزش مدارس با تاکید بر دوره­ی ابتدایی، تهران، تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش.

  [24] دقیقه رضایی، سعید. (1371). بررسی وضعیت تربیت‌بدنی در مدارس پسرانه استان خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، دانشگاه تربیت معلم.

  [25] رضایی، مهین. (1374). بررسی نگرش والدین به ورزش دانش آموزان دختر ابتدایی مدارس تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز.

  [26] رمضانی نژاد، رحیم. (1382). نیازسنجی درس تربیت‌بدنی در مدارس، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت‌بدنی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  [27] رمضانی نژاد، رحیم. (1385). فرهنگ سازی ورزشی با توسعه تربیت‌بدنی مدارس محقق می­گردد، نشریه ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی، شماره 175، خرداد1385، ص ص 12-14.

  [28] رمضانی نژاد، رحیم. (1385). مقایسه اهداف اختصاصی درس تربیت‌بدنی و ورزش از دیدگاه متخصصان، معلمان، دانش آموزان و والدین کشور، نشریه علوم حرکتی ،دانشگاه تربیت معلم تهران، شماره 134، ص ص 21- 18.

  [29] رمضانی نژاد، رحیم. (1388). تربیت‌بدنی در مدارس، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت.

  [30] رمضانی نژاد، رحیم. و همتی نژاد، مهرعلی. و بنار، نوشین. (1381). بررسی هدف دانش­آموزان از فعالیت در کلاس‌های تربیت‌بدنی و ورزش، نشریه حرکت، شماره17، ص­ص 122-107.

  [31] رمضانی نژاد، رحیم. و همتی نژاد، مهرعلی. و مالکی گندمانی، غلامرضا.(1382). بررسی مشکلات مدیریت کلاس‌های تربیت‌بدنی از دیدگاه معلمان، نشریه المپیک، سال یازدهم، شماره 3 و 4، ص ص 50-41.

  [32] زندی، بهمن. و فراهانی، ابوالفضل. (1387). مطالعه تطبیقی وضعیت تربیت‌بدنی آموزش و پرورش در ایران با کشورهای آمریکا و کانادا. دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلد دوم، شماره 6 (پیاپی 12).

  [33] سنجری، بتول. و نادریان، مسعود. و احمدی، غلامرضا. (1383). بررسی نگرش مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستان‌های دخترانه شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه. دو فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی، سال اول، شماره 1.  

  [34] شریفی، مسلم. (1384). بررسی اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس راهنمایی پسرانه استان گلستان و مقایسه با استانداردهای موجود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

  [35] شعبانی بهار، غلامرضا. و عرفانی، نصرا.. . و بختیار، زهرا. (1386). نظرسنجی و نیازسنجی از دانش­آموزان در خصوص درس تربیت‌بدنی در مدارس متوسطه شهرستان ملایر، نشریه حرکت، شماره 33، پاییز 86، ص ص 164-153.

  [36] شعبانی، حسن. (1374). مهارت‌های آموزشی و پرورشی. ، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.

  [37] شفیع نیا، پروانه. (1383). طراحی الگویی برای محتوای تدریس و ارزشیابی درس تربیت‌بدنی، رساله­ی دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی درسی تربیت‌بدنی، تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  [38] شکروش، بهجت. (1378). شیوه­ی زندگی ورزش و سلامتی، مجموعه مقالات دومین کنگره­ی علمی ورزش مدارس با تاکید بر ورزش دوره­ی ابتدایی، تهران، انتشارات کل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش.

  [39] شیرعلی ، محسن. (1383). بهترین تعریف علمی از تربیت‌بدنی و ورزش. مجله ورزش و ارزش،  معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، شماره 173، ص ص 37 -36.

  [40] صانعی فرد، سکینه. و کاشف، میرمحمد. و محرم زاده، مهرداد. (1386). بررسی و مقایسه اهمیت و وضعیت اجرایی درس تربیت‌بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت‌بدنی مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه. پژوهش نامه علوم ورزشی، سال سوم، شماره ششم، پاییز 86، ص ص 44-27.

  [41] ضرابیان، فروزان. (1384). عوامل مؤثر بر توسعه درس تربیت‌بدنی در مدارس راهنمایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.

  [42] علم، شهرام. (1381). بررسی عوامل مؤثر در افزایش کارایی درس تربیت‌بدنی و ورزش از دیدگاه مدیران مدارس و معلمین تربیت‌بدنی و ورزش مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  [43] علی محمدی، حسین. (1385). مقایسه نگرش مدیران، معلمان و والدین دانش آموزان نسبت به برنامه تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی شهرستان اقلید. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  [44] عمادزاده، مصطفی. (1372). کیفیت آموزش و پرورش و رشد اقتصادی. فصلنامه دانش مدیریت، شماره 22، ص ص 45-37.

  [45] عوض زاده سامانی، سکینه. (1383). بررسی مسائل و مشکلات موجود درس تربیت‌بدنی در سطح کشور و ارائه راهکارهای کاربردی. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی علمی تربیت‌بدنی و تندرستی مدارس. تهران، انتشارات دفتر تحقیقات و توسعه  وزارت آموزش و پرورش.

  [46] فلاح علی آبادی، محسن. (1380). توصیف و مقایسه نگرش مدیران و اولیای مدارس راهنمایی و متوسطه شهر یزد نسبت به درس تربیت‌بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی.

  [47] قاسم پور، طاهره. و رضوی، سید محمد حسین. (1388). بررسی دیدگاه اولیای دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان 88، ص ص 41-31.

  [49] گلدانی مقدم، مهدی. (1375). بررسی و مقایسه عوامل آموزشی موثر در تربیت‌بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهرستان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

  [50] مظفری، سید امیر احمد. (1384). وضعیت اجرای درس تربیت‌بدنی و ورزش سه پایه اول مدارس ابتدایی کشور، طرح پژوهشی معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، ص ص 55-8.

  [51] مهدی پور، عبدالرحمن؛ شفیع نیا، پروانه؛ پرهام، غلامعلی؛ خانمحمدی، رحمت الله. (1388) توصیف موانع اجرای روش‌های فعال تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران مرد و زن مدارس راهنمایی نواحی چهارگانه شهر اهواز. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، سال ششم، شماره، ص ص 35-25.

  [52] هاردمن، کن. و مارشال، جو. (1382). درس تربیت‌بدنی در مدرسه های جهان(مجموعه مقالات)، گزینش و ترجمه جواد آزمون، انتشارات دفتر تحقیقات و توسعه معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش.

  [53] هاشمی بنی، محمد رضا. (1379). بررسی عوامل تأثیر گذار بر درس تربیت‌بدنی شهرستان شهرکرد از دیدگاه معلمان تربیت‌بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  [54] هژبری،کاظم. (1390).  جایگاه درس تربیت‌بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه دانش آموزان و والدین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

  [55] همتی نژاد، مهرعلی. (1369). تجزیه و تحلیل و ارزشیابی برنامه های تربیت‌بدنی مدارس متوسطه استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس.

  Reference

   

  [56] A Wagner, C Klein-Platat, D Arveiler, MC Haan, JL Schlienger, C simon, ( 2004), Parent-child physical activity relationship in 12-year old French student do not depend on family socioeconomic status, Diabetes and Metabolism, 30(4): pp 359-366.

  [57] Abdullah Hamed Nasser AL-Liheibi, B. A., M.S., (2008), Middle and High School Students' Attitudes Toward Physical Education in Saudi Arabia, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of Arkansas.

  [56] Adey, K. and Biddulph, M., (2001), The influence of pupil perceptions on subject choice at 14+ in geography and history, Educational Studies, 27(4): pp 439–50.

  [59] Anderssen N, Wold B, Torsheim T, (2006), Are parental health habits transmitted to their children? an eight year longitudinal study of physical activity in adolescents and their parents. J Adolesc, 29: pp 513–524.

  [60] Andrew Stables & Felicity Wikeley, (1997), Change in Preference for and Perceptions of Relative Importance of Subjects During a Period of Educational Reform, Educational Studies, 23(3): pp 393-403.

  [61] Bailey, R. ad Dismore, H., (2004), The role of physical education and sport in education, project report presentation to 4th International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport(MINEPS IV), Athens, Greece.

  [62] Biddle, S.J., & Chatzisarantis, N.L., (1999), Motivation for a physically active lifestyle through physical education, In Y. Vandeen Auweele, F.Bakker, S. J. Biddle, M. Durand, & R. Seiler (Eds.), Psychology for physical educators, pp 5-26, Champaign, IL: Human Kinetics.

  [63] Brid, Patrick J. Gansneder, bruce M. (1979), The preparation of schools to meet the physical education requirements of p. l. 94, 142.

  [64] Brustad, R., (1993), Who will go out and play? Parental and psychological influences on children’s attraction to physical activity, Paediatric Exercise Science, 5, pp 210-223

  [65] Carlson, T. B., (1995), We Hate Gym: Student Alienation from Physical Education, Journal of Teaching in Physical Education, 14(4): pp 467-477.

  [66] Colley, A., Eglinton, E., & Elliott, E., (1992), Sport participation in secondary childhood: Association with styles of play and parental participation, International Journal of Sport Psychology, 23: pp 193-206.

  [67] Daley, A. J., (2002), School Based Physical Activity in the United Kingdom: Can it Create Physically Active Adults?, QUEST, 54: pp 21-33.

  [68] Darst, P.W. & Pangrazi, R.P. (2001), Dynamic Physical Education for Secondary School Students. Pearson Ed, Inc. 4th Edition.

  [69] Dishman, R. K., & Dunn, A. L., (1988), Exercise adherence in children and youth: Implications for adulthood. In R. K. Dishman (Ed.), Exercise adherence: It’s impact on public health: pp 155-200, Champaign, IL: Human Kinetics.

  [70] Duncan, S. C., (1993), The role of cognitive appraisal and friendship provisions in adolescents’ affect and motivation toward activity in physical education, Research Quarterly for Exercise and Sport, 64(3): pp 14-323.

  [71] Earl, L. M., & Stennett, R. G., (1987), Student attitudes toward physical and health education in secondary schools in Ontario, Canadian Alliance of Health, Physical Education and Recreation Journal, 53 (4): pp 4-11.

  [72] Ennis, cathrine, D. (1992), Developing a physical Education curriculum based on learning goals, JOPERD, September, 63 (7), pp 74- 77.

  [73] Erik Sigmund, Katerina Turonova, Dagmar Sigmundova, Miroslava Pridalova, (2008), The Effect of Parents’ Physical Activity and Inactivity on Their Children’s Physical Activity and Sitting, Acta Univ, Palacki Olomuc., Gymn., 38(4): pp 17-23.

  [74] Eriksson, M., Nordqvist, T., & Rasmussen, F., (2008), Associations between Parents’ and 12-year-old Children’s Sport and Vigorous activity: The Role of Self-Esteem and Athletic Competence, Journal of Physical Activity and Health, 5: pp 359-373.

  [75] Freeman, William H. (1988), Physical education and sport in a changing society. 2nd Edition, India.

  [76] G Linda Rikard, Dominique Banville, (2006), High school student attitudes about physical education, sport education and society, 11(4): pp 385-400.

  [77] Gustafson, S. L., & Rhodes, R. E., (2006), Parental correlates of physical activity in children and early adolescents, Sports Medicine, 36(1): pp 79-97.

  [78] Hardman, ken & Marshall, Joe. (2000), World- wide Survey of the state and status of school Physical Education. Summary of findings, European Physical Education review, Volume 6, No. 793, pp 203- 229.

  [79] Hayden, T., (2005), Pupil perceptions of history at key stage 3: final report, QCA.

  [80] Jarrett. O.S, Maxwell D.M, Dickerson C, Hoge P, Davies G, Yetley A. (2006), Impact of recess on classroom behavior: group effects and individual differences. J Educ Res. 92. pp 121-126.

  [81] Kalakanis, L. E., Goldfield, G. S., Paluch, R. A., & Epstein, L. H., (2001), Parental activity as a determinant of activity level and patterns of activity in obese children, Research Quarterly for Exercise and Sport, 72(3): pp 202–209.

  [82] Koca C., Hiilya F., Demirhan G., (2005), Attitudes toward physical education and class preferences of turkish adolescents in terms of school gender composition, Adolescence, 40(158), Summer Libra Publishers. Inc., 3089C Clairemont Dr., PMB 383, San Diego, CA 92117.

  [83] Kuh, D. J. & Cooper, C., (1992), Physical activity at 36 years: patterns and childhood predictors in a longitudinal study. Journal of Epidemiology and Community Health, 46: pp 114-119.

  [84] Maria Hassandra, Marios Goudas, Stiliani Chroni, (2003), Examining factors associated with intrinsic motivation in physical education: a qualitative approach, Psychology of Sport and Exercise 4: pp 211–223.

  [85] Medekova, H., Zapletalova, L., & Havliček, I., (2000), Habitual physical activity in children according to their motor performance and sports activity of their parents, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(1): pp 21–24.

  [86] Mohnsen, B. S., (2003), Teaching middle school physical education: A standards-based approach for grades 5-8 (2nd ed.) Champaign, IL: Human Kinetics.

  [87] National standards for physical education in Maryland, www.education.com.

  [88] Office for Standards in Education [OFSTED], (2005), Specialist schools: a second evaluation, Girl’s Perception of Physical Education at key Stage 3 at Earlham High School, London: HMSO.

  [89] Pellett Tracy L; et al. (2001). An analysis of Taiwanese female senior high schools students attitudes toward PE. RQES. March supplement, A- 76.

  [90] Psmith, Mark A, St. Pierre, Peter, (2009), Secondary students' perceptions of enjoyment in physical education: an American and English perspective, physical educator, 00318981, 66(4).

  [91] Prithwi Raj, Subramaniam  & Stephen Silverman, (2007), Middle school student’s attitude toward physical education, teaching and teacher education, 23(5): pp 602-611.

  [92] Rajmund Tomik, ( 2008), Adolescent Attitudes towards Sport Depending on School Level, Gender and School Sports Club Membership, Journal of Human Kinetics, 20: pp 121-130.

  [93] Ramiz Arabaci, (2009), Attitude toward physical education and class preferences of Turkish secondary and high School students, Elementary Education Online, 8(1): pp 2-8.

  [94] Rink, E. Judith; French, E. Karen & T jeerdsma, L. Bonnic. (1996). Foundations for the learning and instruction of sport and games, J. TPE, 15 (4), pp 399- 417.

  [95] Ruddock, J., Chaplain, R. & Wallace, G., (1996), School improvement: What can pupils tell us? London, David Fulton.

  [96] Russell Jago, Kenneth R Fox, Angie S Page, Rowan Brockman and Janice L tompson, (2010),  Parent and child physical activity and sedentary time: Do active

  parents foster active children? BMC Public Health, 10(194),

  http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/194

  [97] Ryan, S., Fleming, D., & Maina, M., (2003), Attitudes of middle school students toward their physical education teachers and classes, Physical Educator, 60: pp 28-42.

  [98] Saffici, C, (1999), The Perceived Relevance of Physical Education, Physical Educator, 56(3): pp 138-214.

  [99] Sallis, J. F., & Owen, N., (1999), Physical activity and behavioral medicine, Thousand Oaks, London: SAGE.

  [100] Sallis, J. F., Alcaraz, J. E., McKenzie, T. L., Howel, M. F., Kolody, B., & Nader, P. R., (1992), Parental behavior in relation to physical activity and fitness in 9 year old children, American Journal of Diseases of Children, 146: pp 1383–1388.

  [101] Sallis, J. F., Prochaska, J. J., Taylor, W. C., Hill, J. O. & Geraci, J. C., (1999), Correlates of physical activity in a national sample of girls and boys in grades 4 through 12, Health Psychology, 18(4): pp 410-415.

  [102] Sallis, J. F., Taylor, W. C., Dowda, M., Freedson, P. S., & Pate, R. R., (2002), Correlates of vigorous physical activity for children in grades 1 through 12: Comparing parent reported and objectively measured physical activity, Pediatric Exercise Science, 14: pp 30-44.

  [103] Silverman, S., & Subramaniam, P. R., (1999), Student attitude toward physical education and physical activity: A review of measurement issues and outcomes, Journal of Teaching in Physical Education, 19: pp 97-125.

  [104] Tannehill, D., & Zakrajsek, D., (1993), Student attitudes towards physical education: A multicultural study, Journal of Teaching in Physical Education, 13(1): pp 78-826.

  [105] Tannehill, Debron and et al., (1999), Journal of teaching in physical education: pp 406-420

  [106] Thompson, lind. (2001), Faculty of physical education and recreation. Albert  Physical education study (ALPES).

  [107] United States Department of Health and Human Services [USDHHS], (1996), Physical activity and health: A report of the surgeon general. Atlanta, GA: U. S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.

  [108] Wuest, Debron, A. & Bucher, Charles A., (2003), Foundation of Physical Education, Exercise Science and Sport, 14th Edition, McGraw-Hill Companies, New York, US.

  [109] Zakarian, J. M., Hovell, M. F., Hofstetter, C. R., Sallis, J. F., & Keating, K. J., (1994), Correlates of vigorous exercise in a predominantly low SES and minority high school population, Preventive Medicine, 23: pp 314-321.

  [110] Zalakanis, L. E., Goldfield, G. S., Paluch, R. A., & Epstein, L. H., (2001), Parental activity as a determinant of activity level and patterns of activity in obese children, Research Quarterly for Exercise and Sport, 72(3): pp 202–209


موضوع پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), نمونه پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), جستجوی پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), فایل Word پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), فایل PDF پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), پروژه در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌ بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش مطالعه موردی (استان خراسان شمالی)

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: تحقیقات آموزشی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشکیل داده اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجیسی مورگان تعداد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده : تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه مدیران ومعلمان تربیت بدنی مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصیلی93-1392بوده است که این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده رساله/پایان نامه : هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی بود.روش این تحقیق نیمه تجربی بود.نمونه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه امام رضا بودند که در در نیمسال دوم 92-93 مشغول تحصیل بودند.از این جامعه 45 دانشجو که قابلیت تصویرسازی بالایی داشتند ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران مدارس با محیط مدرسه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی است. نمونه آماری شامل 97 معلم تربیت بدنی(56 مرد و 41 زن) و ابزار اندازه­گیری تحقیق شامل پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری سالزمن(SLSI) و پرسشنامه سطح محیط مدرسه (SLEQ) است. نتایج نشان داد که میانگین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، از نقش و جایگاه مهمی در جامعه برخوردار است. نقطه آغازین تحلیل‏های جامعه شناسی آموزش و پرورش، بررسی اجتماعی مدرسه متاثر ازنظریات پارسونز است. مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز، زمینه مناسب (از نظر جامعه شناسی)، برای تحلیل بهره‏وری نیروی انسانی مدارس و همچنین معلمان تربیت‏بدنی مدارس را فراهم می ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات دایر ه­ای پلایومتریک بر فاکتور های آمادی جسمانی دانش­ آموزان کشتی­ گیر منطقه 11 شهر تهران بود. بدین منظور 30 نفر از دانش­آموزان کشتی­گیر منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (N=15) با (میانگین سن 97/1±2/17 سال، ...

ثبت سفارش