پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف

word 5 MB 31738 108
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد 

  تربیت بدنی –گرایش عمومی 

  چکیده

  هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و  روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد، روایی هر دو پرسشنامه به تایید 13 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی  با 30 نفر آزمودنی ( معلمان تربیت بدنی) مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها به ترتیب 936/0و 859/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل  اطلاعات جمع آوری شده ، از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی از جمله  کلموگروف –اسمیرنوف، t_ استودنت تک نمونه ای، رگرسیون خطی ساده، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی شفه  و توسط  19 spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین هوش هیجانی دبیران تربیت بدنی در سطح مورد انتظار و سلامت عمومی پایین تر از سطح متوسط مورد انتظارمی باشد و برای تمام مقاطع تدریس براساس جنسیت بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان هم بستگی مثبت و معنادار وجود دارد (p<0/01) اما  این همبستگی در مقطع ابتدایی برای معلمان زن معنادار نمی باشد(p>0/05). که برای تمام مقاطع تدریس براساس جنسیت بجز معلمان زن مقطع ابتدایی هوش هیجانی می توانند بخشی از وواریانس سلامت روان معلمان را به صورت معنادار تبین کنند و  ضرایب تاثیر  برای معلمان مرد مقطع ابتدایی (66/0)،زن مقطع راهنمایی (87/0)،مرد مقطع راهنمایی (1)،زن مقطع دبیرستان (75/0)مرد مقطع دبیرستان (98/0) می باشد و با توجه به آماره های t  نشان می دهد که  هوش هیجانی با اطمینان 99 درصد می تواند تغیرات مربوط به سلامت روان  در این مقاطع با توجه به جنسیت معلمان را پیش بینی کنند و  هم چنین شاخص F تحلیل  واریانس نشان داد که بین هوش هیجانی معلمان رابطه معناداری وجود ندارد ولی از نظر متغیر سلامت روانی، مقطع ابتدایی از دیگر مقاطع کمتر بود.

  واژگان کلیدی: هوش هیجانی، سلامت روانی، معلمان تربیت بدنی

  1 مقدمه

          مهم ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان ، نیروی انسانی است .در آموزش و پرورش به دلیل اهداف معنوی و تربیتی، معلمان به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار در تعلیم و تربیت محسوب می شوند( عسگریان،1365). سرمایه گذاری بیشتر روی نیروی انسانی آموزش و پرورش (معلمان) به معنای افزایش دانش و قدرتمند کردن زیر بنای جامعه است.معلم تربیت بدنی نیز به عنوان جزئی از این نیروی انسانی در آموزش و پرورش وظایف خطیری هم چون ایجاد آمادگی بدنی، ایجاد صفات اخلاقی و اجتماعی پسندیده، پر کردن صحیح اوقات فراغت و آموزش شیوه درست زندگی به دانش آموزان را بر عهده دارد(وزارت آموزش و پرورش ،1374). هم چنین معلمان تربیت بدنی از طریق فعالیت های جسمانی و حفظ بهداشت و تندرستی دانش آموزان، در دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت عمومی وظیفه ی دشواری دارند و باید از سطح مطلوب توانمندی های فردی و مدیریتی برخوردار باشند ( قیومی،محمد، 1382) . به نظر می رسد شغل معلمان ،به ویژه در بخش تربیت ،از جمله مشاغلی است که به سطح بالایی از هوش هیجانی نیاز دارد. زیرا معلمان تربیت بدنی به رابطه ی تنگاتنگ با دانش آموزان نیاز دارند و نقش حیاتی در تکامل رفتار، نگرش، مهارت ها و دادن اطلاعاتی که آنها برای فعالیت بدنی در طول زندگی نیاز دارند، بازی می کنند( یارمحمدی منفرد و همکاران 1389).

      هوش هیجانی [1] شامل شناخت و کنترل هیجان های خود است. به عبارت دیگر، هوش هیجانی شامل توانایی انجام استدلال دقیق در مورد  احساسات عاطفی، برای ارتقاء سطح تفکر است (مایر [2]وهمکاران ، 2008) و به عنوان زیرمجموعه ای از هوش اجتماعی تعریف شده است ؛ یعنی توانایی کنار آمدن با مردم، مهار هیجان ها در روابط با انسان ها و توانایی ترغیب یا راهنمایی دیگران. همچنین ویژگی هایی همچون توانایی برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یأس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمیت و امید داشتن را در بر میگیرد (گلمن[3]،1995). ویژگی های هوش هیجانی همچون درک، توصیف، فهم و مدیریت احساس، موجب مقابله کارآمد افراد با استرسهای روزانه و اتفاقات مهم زندگی میشود و نتایجی همچون سلامت روانی، کیفیت مطلوب روابط، رضایت شغلی و سلامت بدنی را در پی دارد (گلادیس[4] و همکاران،2009).افراد دارای هوش هیجانی بالاتر می توانند با موفقیت بیشتری با مشکلات موجود در محیط های کاری و زندگی شان مقابله کنند و از سلامت بیشتری برخوردار باشند ، (گلمن، دانیل،1990) و هم چنین هوش هیجانی نقش مهمی در بهبود عملکرد جسمی و روانی افراد داشته و نظم هیجانی نقش تعیین کننده های در روابط بین عوامل فشارزا وسلامت جسمی ایفا می کند(تسایوسیس[5] و نیکولا ،2005).

       فعالیت های بدنی منظم راهی ایمن و مطمئن برای کاهش اختلالات روانی شایع در جامعه از قبیل اضطراب، تنیدگی و افسردگی است که تاثیر زیادی بر سلامت روانی افراد دارد (پور رنجبر و همکاران،2006)  که در همین راستا وانگ[6] و همکاران (2004) در پژوهشی نشان داد فعالیت بدنی به هر شکلی می تواند در حفظ و تأمین سلامت روانی نقش داشته باشد.

  در سالهای اخیر، بررسی وضعیت سلامت و ابعاد حرفه ی معلمی در پژوهش های متعدد مورد توجه و مطالعه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است، به طوری که هر یک از این  پژوهشگران سعی در بررسی موقعیت و شرایط کاری معلمان به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر و مرتفع کردن این مشکلات برای رسیدن به آموزش وپرورش اثربخش داشته اند(کاووس[7]،2006)  به طوری که با توجه به بافت، موقعیت، منابع و عناصر فرهنگی و اجتماعی، ابعاد سلامت روان شناختی شغل معلمی و منابع استرس زا ممکن است خود را به شکلی متفاوت از دیگر جوامع نشان دهد(حبیبی و همکاران ،1388).

      سلامت[8] که امروزه به عنوان مفهومی مطرح است که متاثر از عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، سابقه ای به اندازه طول عمر بشر دارد؛ چه جوامع در هر برهه ای از زمان درگیر عوامل مخل سلامت و درصدد بودند تا سطح جامعه و کیفیت زندگی را ارتقاء دهند. سازمان بهداشت جهانی، سلامت را چنین تعریف می کند: سلامت حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و صرفا عدم بیماری و ضعف نیست(سارافینو[9]، 2003). سلامت روانی [10] نیز احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه، وهمانند سلامت جسمی ، چیزی فراتر از نبودن بیماری یا سایر مشکلات است. پژوهشگران معتقدند سلامتی و بیماری یک حالت مطلق و مستقل نیست، بلکه فرایندی است که عوامل فرهنگی ، اجتماعی و روان شناختی بر آن تاثیر گذارند (برازیان و بشارت، 1388).تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد ، نقش مهمی در سلامت فکری و روانی آنها ایفا می کند.با توجه به همسانی اهداف آموزش و پرورش و بهداشت روانی که مقصود هر دو ساختن انسان هایی سالم، مفید وخوشبخت است، ضرورت چنین بررسی هایی در آموزش و پرورش مهم تلقی می شود . اگر وضعیت سلامت روانی معلمان شناسایی گردد و به منظور بهبود سلامت روانی آنان برنامه ریزی شود ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیزبه تبع بهتر می شود( فونتانا و آبوسیری،2003).

  1-2 بیان مساله

       براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عمومی عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی فرد، که بین این سه جنبه تأثیر متقابل و پویا وجود دارد. در همین رابطه مسأله ای است که امروزه پژوهشهای زیادی را به خود اختصاص داده است و مطالعات انجام شده در سالهای اخیر در حوزه بهداشت روانی و سلامت عمومی، رابطه تنگاتنگ عوامل شخصیتی و روانشناختی و سلامت را به وضوح نشان داده است ( فتحی آشتیان، 1385). به طوری که پیشرفت‌های اخیر در زمینه روانشناسی سلامت، بهداشت روان و طب رفتاری نقش هیجان را در سلامت و بیماری انسانها مورد توجه قرار داده است.(لیا [11]و همکاران،  2003). سلامت روانی[12] یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم اجتماعی است و عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان، نقش مؤثر دارند. تحقیقات  نشان دهندۀ انواع اختلالات روانی شامل اضطراب، تنیدگی و افسردگی در جامعه امروزی است، به گونه‌ای که افراد زیادی از این مشکلات رنج و می‌برند سالانه هزینه‌های سرسام آوری صرف درمان این اختلالات می‌شود (دنیل [13] ،1997).  تأمین سلامت روانی اقشار مختلف جامعه یکی از مهم ترین مسائلی است که مسئولین تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی ما باید بطور جدی به آن بیندیشند و به رفع نقایص موجود بپردازند. در حال حاضر، آگاهی و دانش فزاینده مشترکی وجود دارد که فعالیت بدنی و ورزش منظم برای سلامت جسمانی انسان ها سودمند است (مهری و همکاران،90). بر این اساس هیجان‌ها همیشه مورد توجه انسان بوده است، زیرا در هر تلاش و در هر اقدام مهم بشری، به طریقی نقش دارند (لیا [14]و همکاران،  2003).همچنین تحقیقات گسترده‌ای در خصوص اختلال در هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی و تحصیلی، مقاومت در برابر استرس، سلامتی و کیفیت روابط اجتماعی و ازدواجی صورت گرفته است. این مطالعات از تأثیر هوش هیجانی بر موفقیت و شادکامی در زندگی حکایت دارند(نیلس [15]و همکاران 2009)

   

   

  Abstract

  This study  investigate  the relationship between mental health and emotional intelligence among sport  teachers. The  statistical society composed of 100 sport teachers of khaf city.

  Statistical sampling was based upon the whole with an equal volume with relevant society. The subjects were 50 mail and 50 famail. The sybriashring and general health questionnaires were used to receive the results. 13 expert confirmed the Validity of questionnaires. The stability of questionnaires were examined in a test with 30 examinees. The stability was 936 and 859 nespecrively. For analyzing data, the describtive and inductive methods such as Colmogrof_ Esmirnof and one sampling T_Stodent , Simple linear Regresions, one way analysis variance, Shefeh following Test were used y spss19. The results showed that, the mean of emotional intelligence  and  general health in sport teachers are lower than respected average level. There is a positive and meaning full relationship between emotional intelligence  and  mental  health based on sexes in all teaching levels (p<0/01). But the correlation in not meaning ful for female primary school teachers  (p<0/05). emotional intelligence can show part of mental health variance for all teaching levels except female primary school teachers, meaning fully.The effect Coefficients for male primary school teachers , femal guidance school teachers, male guidance school teachers,  , femal high  school teachers, , male high  school teachers were 0/66, 0/87, 1, 0/75, 0/98, respectively .The T_statistical show that the  emotional intelligence  can predict the mental health changes in thiese teaching levels based on sexes. Also, the analysis of F index variance showed that, there is not a meaning ful relationship in emotional intelligence of teachers; but the primary school teachers have a lower mental health variable. 

  Keywords: emotional intelligence, mental health, sport  teachers

 • فهرست:

  مقدمه...........................................................................................................................................1  

  1-2 بیان مساله            ..................................................................................................................................4

  1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق..........................................................................................................9

  1-4 اهداف تحقیق.............................................................................................................................13

  هدف کلی..........................................................................................................................................13

  اهداف اختصاصی...............................................................................................................................13

  1-5 سوالات تحقیق...........................................................................................................................13

  1-6 فرضیه ها....................................................................................................................................14

  1-7 تعریف اصطلاحات  ..................................................................................................................14

  سلامت روانی ...................................................................................................................................14

  هوش هیجانی....................................................................................................................................15

  دبیران تربیت بدنی.............................................................................................................................15

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1) مقدمه........................................................................................................................................17

  2-2) هیجان.......................................................................................................................................17

  2-2-1) تاریخچه ی هوش هیجانی................................................................................................20

  2-2-2) پیامدهای هوش هیجانی: .................................................................................................22

  2-2-3 ) رویکردهای هوش هیجانی..............................................................................................24

  2-2-4) نظریه ها و تعاریف هوش هیجانی....................................................................................25

  2-3) سلامت روان.........................................................................................................................31

  2-3-1) تعریف.............................................................................................................................31

  2-3-2) تاریخچه مطالعات درباره سلامت روان............................................................................33

  2-3-3) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه روان شناسان.........................................35

  2-3-4) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه اسلام.....................................................36

  2-3-5) اصول سلامت روانی از دیدگاه اسلام................................................................................37

  2-3-6) دیدگاه ها مختلف در مورد سلامت روان..........................................................................38

  2-3-7) سلامت روان از دیدگاه قرآن.............................................................................................43

  2-3-8) فعالیت بدنی......................................................................................................................47

  2-3-9) ابعاد سلامت......................................................................................................................49

  2-3-10) فعالیت های بدنی و سلامت روان....................................................................................51

  2-3-11) مدل های سلامت روانی...................................................................................................54

  2-4) پیشینه ی تحقیق......................................................................................................................57

  2-5) نتیجه گیری.............................................................................................................................73

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1) مقدمه...................................................................................................................................75

  3-2) روش تحقیق.......................................................................................................................75

  3-3) جامعه آماری.......................................................................................................................75

  3-4) نمونه آماری........................................................................................................................76

  3-5) روشهای گردآوری دادهها.................................................................................................76

  3-5-1) مطالعات کتابخانه‌ای.......................................................................................................76

  3-5-2)تحقیقات میدانی  ............................................................................................................77

  3-6) قابلیت پایایی و روایی ابزار تحقیق.....................................................................................81

  3-6-1) تعیین پایایی پرسشنامه ها...............................................................................................81

  3-6-2) تعیین روایی پرسشنامه .................................................................................................82

  3-7)  روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها       ........................................83

  3-8) روش اجرای تحقیق...........................................................................................................83

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  4-1 ) مقدمه...............................................................................................................................85

  4-2) آمار توصیفی......................................................................................................................85

  4-3) آمار استنباطی.....................................................................................................................89

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و تفسیر یافته ها

  5-1 مقدمه...................................................................................................................................105

  5-2 خلاصه تحقیق  ...................................................................................................................105

  5-3) بحث و نتیجه گیری...........................................................................................................106

  5-4) محدودیت های در اختیار محقق........................................................................................114

  5-5 ) پیشنهادات برخاسته از تحقیق............................................................................................114

  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده............................................................................................

  منبع:

   

  آقایار،سیروس و شریفی در آمدی، پرویز .(1385). هوش هیجانی ( کاربرد هوش در قلمرو هیجان). اصفهان: سپاهان.

  احیا کننده ،منیژه .شفیع آبادی ، عبدالله. سودانی ،منصور "رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشته‌ی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان"دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان )اصفهان (،شماره چهل ویک  پاییز 1388صص 1-16

  استاد حسینی، زهرا. (1390) " بررسی رابطه ناگویی خلقی و تاب آوری با سلامت روان دانش آموزان و کادر آموزشی خوابگاه های مدارس شهرستان باخرز" پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشکده علوم  تربیتی  و  روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

  الاهنگ،حسن.(1374).بررسی همه گیر شناسی  اختلالات روانی در شهر کاشان.پایان نامه  چاپ نشده دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی

  امینی ، زرار محمد . (1386) . بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش- آموزان پسر شهرستان اشنویه . فصلنامه نوآوری های آموزشی ،19(6) ، 154-141.

  برادبری، تراویس.؛ گریوز، جین. )2005. ("هوش هیجانی(مهارت‌هاوآزمون‌ها) " ترجمه مهدی گنجی، تهران84 : نشرساوالان.  صص: 162-153.

  برازیان،سعیده؛ بشارت، محمد علی (1388)." مقایسه هوش هیجانی ،سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف" روان شناسی کاربردی، بهار88 – شماره 9 از 7 تا 27.

  پروچسکا ، جان ؛  نورکراس ، سی .(2010) . نظریه های  روان  درمانی . مترجم، یحیی  سید محمدی. تهران : روان . (تاریخ  انتشار به زبان  اصلی 2007) . 

  پیر خائفی،علیرضا و رفیعیان،هاجر(1391). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر

  تراویس ، برادبری ، گریوز ، جین .(1384) . هوش هیجانی (مهارت ها و آزمونها) . ترجمه ی مهدی گنجی . تهران : ساوالان .

  جمشیدنژاد، علی رضا.(1383)"بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روانی با میانجی گری متغیرهای تعارض نقش.ابهام نقش. گرانباری نقش در مدیران مدارس متوسطه استان خوزستان". یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان. تدوین غلامحسین عبادی، نشر کردگار.

  حسن علیان، محسن. (1384). "مقایسه هوش هیجانی قهرمانان و ورزشکاران رشته های گروهی وانفرادی با افراد غیرورزشکار". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

  حسینی ، سید ابوالقاسم (1374) ؛ اصول کلی بهداشت روان در اسلام ، ص : 93-76

  خسروجردی، راضیه. خانزاده، علی.(1386)  "بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار". مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره   . - 14 ، شماره 2، ص ص :110تا 116

  درانی، کمال؛ لواسانی، مسعود غلام علی) 1379. ("رابطه رضایت شغلی، عزت نفس و سلامت روانی : یک مطالعه موردی از مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران"، مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، . دوره جدید، سال پنجم، شماره 1

  رایکمن ، ریچارد . (2008) . نظریه های  شخصیت . ترجمه ی مهرداد  فیروز بخت . تهران : ارسباران .

  رجایی، علیرضا؛ نجات، حمید؛ هاشمیان، علی(1385). " رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی در معلمان" فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، زمستان سال دوم ، شماره 1.

  رمضانی نژاد ، رحیم (1372) . مقایسه ی صفات شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار مرد .پایان نامه ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس تهران

  زینلیان  بافنده ، تابعی  شیرین ، حامد . (1390). بررسی  رابطه  بین  ترتیب  تولد ،  ابراز  وجود و سلامت  روان  در دانشجویان  دانشکده علوم  تربیتی  و  روانشناسی  دانشگاه  فردوسی . پایان نامه  کارشناسی ، دانشگاه  فردوسی  مشهد .

  سادوک، بنیامین ، سادوک، ویرجینیا. (2009).خلاصه ای از روانپزشکی (جلد اول). ترجمه : نصرت الله پورافکاری. تهران : شهرآب- آینده سازان

  ساعتچی ، محمود ؛ کامکاری ، کامبیز و عسگریان ، مهناز . (1391) . آزمونهای روانشناختی . تهران : ویرایش .

  ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز(1389) . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش .

  سپهریان ، فیروزه . (1386) . هوش هیجانی . آذربایجان : انتشارات جهاد دانشگاهی.

  سیاروچی ، ژوزف، مایر ، جان  .( 2009) . کاربرد هوش هیجانی . ترجمه : ایرچ پاد . تهران : شرکت سهامی انتشار .

  سیاروچی ، ژوزف ؛ فورگاس ، ژ وزف، و مایر ، جان .( 2004) . هوش عاطفی در زندگی روزمره، ترجمه : اصغر نوری امام زاده ای و جبیب الله نصیری . اصفهان :انتشارات شهریار .

  سیاروچی ، ژوزف ، فورگاس،ژوزف ، مایر ، جان .(2005) هوش عاطفی در زندگی روزمره . ترجمه اصغر نوری امام زاده ای و حبیب ا... نصیری. اصفهان : نشر نوشته .

  سید موسوی ، سید حسین ؛ عبدخدائی ، محمدسعید  (1389) . مقدمه ای بر نفس  وجنبه های روانشناختی ان از دیدگاه  اسلام و  دانشمندان  اسلامی . مشهد : سنبله .

  شفیعی رودپشتی، میثم؛ میر غفوری، سید حبیب الله (1387).سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران و رتبهبندی مؤلفههای آن. فصلنامه کتابداری و اطلاعرسانی. شماره 3، جلد 11 ، پیاپی . 43 ، پاییز

  شولتر ، دوآن . (2008) . نظریه های  شخصیت . (یوسف  کریمی ، مترجم) . تهران ، ارسباران .

  شیخی ، حمید رضا (1381) . کتاب ورزش و جامعه ، چاپ اول ، ص : 145-134.

  صادقی بروجردی، سعید (1382).  "ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی با سلامت روانی- جسمی و تحلیل رفتگی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های کشور". رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  صفرزایی ، مهرناز . (1391) . اثر بخشی  اموزش  برنامه  امادگی  برای والد شدن  در طول  بارداری  بر   اضطراب ، افسردگی و سلامت  روان  زنان  نخست  باردار . پایان نامه  کارشناسی  ارشد ، دانشگاه  فردوسی  مشهد .

  عسگریان،مصطفی (1365).سازمان و مدیدریت آموزش و پرورش.انتشارات امیر کبیر.

  حسین (1386)"بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشکده های تربیت بدنی دولتی شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

  فتحی آشتیانی ،علی.(1385).روانشناسی سلامت.تهران.انشارات بعثت

  فتحی آشتیانی ، علی(1388) . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت .

  فرانکل ، و.یکتور (2008) . انسان در جستجوی معنی . ترجمه : احمد معارفی . تهران : دانشگاه تهران .

  فیروزی، منیژه و شهرام نظر پور دره تنگ.( 1390). هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلم های ورزش در مقایسه با سایر معلم ها، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  فونتانا، دیوید و آبوسیری. (1382).. روانشناسی برای معلمان . ترجمه: مهشید فروغان .چاپ اول . تهران. ارجمند. آگه. .

  قیومی،محمد، (1382). بررسی و مقایسه نتایج آزمون علمی فرهنگی و ورزشی معلمان تربیت بدنی مرد سراسر کشور در سال های 1379-1380-1381 دفتر تحقیقات و توسعه معاونت تربیت بدنی و تندرستی.مجله نیرو و نشاط، دفتر دهم، شماره یک: 25-33

  کازرونی  زند ، بهناز . (1389). بررسی  رابطه  ساختار  انگیزشی  با سلامت  روان  در دانشجویان  دانشگاه  فردوسی  سال  تحصیلی  89-88 ، پایان  نامه  کارشناسی ، دانشگاه  فردوسی  مشهد .

  کامل عباسی، امیر رضا. (1390). " بررسی رابطه سبک های دلستگی و هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده  علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  گلمن ، دنیل . (1382) . هوش هیجانی . ترجمه: نسرین پارسا . تهران: انتشارات رشد .

  گنجی ، حمزه .(1387) . بهداشت روانی . تهران : انتشارات ارسباران .

  گیتونی ، منصف . (1385) . هویت و هوش هیجانی ، ترجمه :پریچهر به کیش . تهران : انجمن اولیا و مربیان .

  لشگری، محمد، (1381). «بهداشت روانی در اسلام»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین، شماره 24.

  مردانی نژاد، فرحناز؛ سعید بابایی فر؛ طاهره خانجان و نگار رئیسی( 1390). بررسی وضعیت سلامت روانی معلمان خانم مقاطع مختلف تحصیلی شهر جونقان در سال 89، همایش منطقه ای سلامت زنان، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

  ملکی ،بهنام؛محمد زاده ،حسن و قوامی اکبر(1391). مقاله رفتار حرکتی ،شماره 11، 190- 177.

  منصوری، بهزاد، (1380). هنجاریابی آزمون هوش عاطفی سیبر یا شرینگ برای دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی و ریاضی دانشگاههای دولتی تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی تهران).

  موسوی، سیدجعفر) 1381  "(بررسی نقش ورزش بر فشار عصبی با سلامت روان و جسمی اساتید و-کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه سه کشور و ارائه برنامه تمرینی". رساله دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

  مهری، علی؛ ملکی،بهنام؛ صدقی کوهساره، سعید(1390)."بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل" مجله سلامت و بهداشت اردبیل، زمستان ،دوره دوم، شماره چهارم، صفحات68 تا 78.

  نجاتی ، حسین (1371) . کتاب نقش تربیتی پدر در خانه چاپار فرزانگان .تهران ، ص :118-111

  نریمانی محمد. (1384) مقایسه مهارت اجتماعی و سلامت روانی ورزشکاران گروهی و انفرادی، پایان نامه کار شناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل.

  نوربخش، پریوش (1378). ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری عوامل فشارزای شغلی دبیران تربیت بدنی استان خوزستان و تعیین رابطه بین این عوامل با سلامت روانی آنها". پایان نامه منتشر شده، یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان. تدوین غلامحسین عبادی، نشر کردگار.

  نوروزی سید حسینی ،رسول. فتحی ،حسن. یوسفی ، بهرام. نوروزی سید حسینی ، ابراهیم.مدیریت ورزشی ( 1390)."مقایسه سلامت روانی ،کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کرمانشاه "

  نوریان،مهدی.(1383)   هوش هیجانی،نشریه اصلاح و تربیت. سال دوم. شماره 24.

  وزارت آموزش و پرورش (1374).جزوه دستوراعمل نحوه انطباق، ضوابط طرح ارزشیابی کارکنان دولت در مورد کادر آموزشی و اداری.انتشارات مدرسه.

  یعقوبی ، نورالله.(1374). بررسی همه گیر شناسی اختلالات  روانی در مناطق شهری و روستایی صومعه سرا. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  یوسفی ، فریده (1385) .رابطه هوش هیجانی  ومهارتهای ارتباطی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال سوم، شماره 9،13-5.

   

   

   

  Adeyemo DA.(2008). Demographic characteristics and emotional intelligence among workers in some selected organizations in Oyo State, Nigeria. Vision - The Journal of Business Perspective.; 12(1).

  Anonymous, R (2005). “Burnout in Texas Division 4A and 5A High School Athletic

  Trainers Form a Reversal Theory Perspective”. Vol.76, Iss. 1, Pg. A100, 1pgs.

  Bar- On R. Emotional and social intelligence: insight from the emotional a valiant inventory (EQ-1). In: R Bar- On, J D A. Parker, editors(2000). Handbook of emotional intelligence. Sanfrancisco: Jossey- Bass; pp363-388.

  Bar-On , R . (1997) .Bar-on emotional quotient inventor. Toronto: multi – health system Ine.

  Baron, R .A and Greenberg, J (1990). “Behavior in Organization: Understand and

  Managing the human side of work, (3 rd ed)”. Allyn and Bacon, Needham Heights M A.

  Chan, D.W. (1985). The Chinese version of the General Health Questionnaire: Does language

  make a difference? Psychological Medicine. 15: 147-55.

  Chan, D.W. & Chan, T.S.C. (1983). Reliability, validity and the structure of the General

  Health Questionnaire in an Chinese version context. Psychological Medicine, 13,363-72.

  Ciarrochi . J. , Forgas , J . P .&  Mayer , J. D. (2001).Emotional  intelligence  in everyday  life

  . Philadelphia: Tailor & Francis.

  Cocaro, E, Noblett, K .McCloskey, Michael.(2009). Attributional and emotional responses to

  socially ambiguous eues: Validation of a new assessment of social emotional information

  processing in healthy adults and impulsive patients.

  Danciu , E . L . (2010) . Methods  of developing  clidrens  emotional  intelligence . Procedia

  Social  and Behavioral Sciences .5,2227-2233.

  Daniel M. (1997). The influence of exercise on mental health Arizona state university. PCPFS Res Diges.; 12(2): 35-80.

  E ime. R, Harvey.J, Payne.W, Brown. W (2010). “Club sport: Contributing to health-related

  quality of life”. Journal of Science and Medicine in Sport .12.PP:221–232

  Fasting k. (1992).  Leisure Time, Physical activity and some Indices of mental health. Second j Soc Med suppl29: 113-9.

  Fernandez, Brrocal P, Extremera N.(2006). Emotional intelligence as predictor of mental, social and physical health in university students. Span J Psycho, 1: 45-51.

  Ghorbani N, Bing M N, Watson P J, Davison H K, Mack D A. (2002).Self-reported emotional intelligence: construct similarity and functional dissimilarity of higher-order processing in Iran and the united states. Int J psychology. (2002);37(5): 297-308.

  Gladys SL, Frank JH, Amy HW. (2009). Exploring the relationships of physical activity, emotional intelligence and health in Taiwan College Students. Journal of Exercise Science and Fitness.

  , 7(1): 55-63.

  Goldberg, D. P., Williams, P. (1988). The User's Guide to the General Health Questionnaire.

  NFER-Nelson: Windsor.

  Goldberg, D.P., HiUier, V.F. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire.

  The Journal of Psychological Medicine. 9. pp. 131-145.

  Goldberg, D.P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. Oxford

  University Press: London.

  Golman;Daniel(1995);Emotional intelligence what it can matter more than IQ Golman, D.

  (1998). “Working with emotional intelligence”.

  Harrod NR, Scheer SD. An Explanation of dolescent Emotional Intelligence in Relation to Demographic Characteristics.Adolescence2005; 40(159: 503-12.

  Hart, P.M. (1994). “Teacher quality of work life: Integrating workexperiences , Psychological distress and morale”. Journal of Occupational andorganizational psychology. 67. PP:109-132.

  Hemmati T., Mills JF., roner DG. (2004). The Validity of the Bar – on Emotianl Intelligence

  Quotient in an offender Population. Personality and Indinidual Differences, 37: 695-706.

  Hodimont, P. ; Peer, N. & Syben, N. (1988). Epidemiological aspects of psychiatric disorders

  in a Dutch health area .. Psychological Medicine.

  Jordan, P . J;  Ashkanasy , N . M ; Hartel , C . E & Hooper , G. S. (2002). Work group

  emotional  intelligence  scale development and goal focus. Human Resource  management

  review , 12,195-214.

  Kalman, T.P. ; Wilson, P.G. & Kalman, C.M. (1983). psychiatric morbidity in long term

  renal transplant recipient and patients undergoing haemodialysis: A comparative study.

  Journal of American Medical Association. 250: 55-58.

  Kaplan,H.I  and  Sadock,B.I(1991).Comparehensive  glossary  of  Psychiatry  and  Psychology  .New  York: Williams  and  wilkins.

  Kateryna V, Keefer D, James DA, Parker DH, Saklofske (2009).  Emotional intelligence and

  physical health. The Springer Series on Human Exceptionality, Part 3, 191-218.

  Keltner, D & Gross , J.J. (1999). Functional  accounts  of  emotions. Cognition  and Emotion. 13,467-480.

  Keyes, S. (1984).Gender stereotypes and personal adjustment: Employing the PAQ, TSBI and GHQ with samples of Bntish adolescents.British Journal of Social Psychology.23:173-80.

  Kremenitzer, p.J.(2005). The Emotionally Intelligence Early  hildhoodEducators: Self-Reflective Journaling. Early Childhood Education Journal.Vol.33, No.1, August.

  Liau A.K; Liau, A.W; Teoh, G.B & Liau M.T. (2003). The case for emotional literacy: theinfluence of emotional intelligence on problem behaviours in Malaysian econdary school

  students. Journal of Moral Education; 32(1): 51-66.

  Mayer, J . D . (2001) . A field guide to emotional intelligence . In  J .ciarrochi , J .P. forgas  & J . D.Mayer (Eds) . Emotional intelligence in everyday life . Philadelphia: Taylor & Francis.

  Mayer , J. D. (2001). A  field  guide  to  emotional  intelligence. In J. ciarrochi, J. P. forgas & J. D. Mayer   (Eds) . Emotional  intelligence  in  every day  life. Philadelphia : Taylor &

  Francis.

  Mayer, J . D . (2001) . A field guide to emotional intelligence . In  J .ciarrochi , J .P. forgas  &

  J . D.Mayer (Eds) . Emotional intelligence in everyday life . Philadelphia: Taylor & Francis.

  Mayer , J , D ., Caruso , D . R ., & Salovey , P . (2000) . Emotional  intelligence  meets traditional  standards  for  an  intelligence . Intelligence , 27 ,267-298.

  Mayer , J .D ; & Salovey, P .(1997). What is emotional intelligence: In P. Salovey , & D.Sluyter(Eds.). Emotional development and emotional intelligence: Implications for

  educator(pp.3-31)

  Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997), "What is emotional intelligence?", Educational Implication, 3-31, Newyork : Bassic book.

  Mikolajczak, M. & Luminet, O. (2008). Trait emotional intelligence and the cognitive

  appraisal of stressful events: An exploratory study. Personality and individual differences,

  44(7), 1445-1453.

  Mohammad khani SH, Bashghareh R. (2007). Relation of emotional intelligence and coping styles with students general health. Research in psychological health, 2(1): 37-47. [Persian]

  Nasir M , Masrur R. (2010). An Exploration of Emotional Intelligence of the Students of IIUI in relation to Gender, Age and Academic Achievement. Bulletin of Education and Research. , 32(1): 37-51.

  Nelis, D.; Quoidbach, J.; Mikolajczak, M. & Hansenne M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible: journal of personality and Individual differences. P. 36-37.

  Nicola S, Schulte JM, Malouff EB, Thorsteinsson N, Sally E. A metaanalytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Pers Indiv Differ. (2007); 6 (42): 921-933.

  Oginsa-Bulik,N,(2005). Emotional in telligence in the workplace: Exploring it's effects on occupational stress and Health outcomes in human service works. International Journal of occupational Medicine and environmental, 18(2):75-167.

  Oi. Ling. S., (2000). “Occupational stress Among Schoolteachers, A reviewof research findings relevant to policy formation”. Educational Journal . Vol. 23.No. 2.

  Parker . D . A . Taylor, G , J  &  Bogby , R, M .(2001) . The  relationship  between emotional  intelligent  and  alexithymia . Journal  of  Personality  and  Individual  Differences . 30.107.115 .

  perlini H, Halverson RT.(2006). Emotional intelligence in the National Hockey league. Can. Y. Behav. Sci, 38 (2): 109-119.

  Petrides, K.V.; Pita, R. & Kokkinaki, F. (2007). The location of trait emotional intelligence in personality factor space. British journal of psychology, 98, 273-289.

  Petrides K , Furnham A.(2000). Gender Differences in Measured and Self-Estimated Trait Emotional Intelligence. Sex Roles:A Journal of Research. , 42(5-6): 449-61.

  Pourranjbar M, Nematolahzadeh MK.(2006). Effect of aerobic and non-aerobic exercises on anxiety. J Kerman Unive Med Sci,; 13(1): 51-56.

  Rass,J.E & ,Hayes,D(2008). “Exercise and psychological well- being in the community”. American Journal of Epidemiology. 127(4):PP:762-771.

  Rogers P, Qualter P, Phelps G, Gardner K. (2006). Belief in the paranormal,coping and emotional intelligence. Pers Indiv Differ, 40: 1089-1095.

  Romano, J.L., Wahlstrom. K; (2000). “Professional stress and well-being ofK-12 teachers in alternative educational settings, a leadership agenda”.International Journal of Leadership in Education. Vol 3, No. 2, PP: 121-135.

  Ross.K, Milsom.V, Rickel.K (2009). “The contributions of weight loss and increased physical fitness to improvements in health-related quality of life”.. Journal of Eating Behaviors (10) .PP: 84–88.

  Russel, Altmaier and Veizen (1987). “Job-related Stress and Burnout”. J.APP.Psych. N (2) vol (11), PP:269-274.

  Saarni, C. (1998). Issuse of Cultural Meaningfulness in Emotional Development . Developmental Psychology Journal. Vol 34, PP: 647-652.

  Saklofske DH, Austin EJ, Galloway J , Davidson K.(2007). Individual difference correlates of health-related behaviours: Preliminary evidence for links between emotional intelligence and coping. Personality and Individual Differences,42, 491–502.

  Salovey , P.(2002). Emotions, Current  issues  and  future  directions. New York  &  London: Guilford  press.

  Salovey , P, Bedell , B . T . Detweller , J. B . & ,Mayer , J , D , (2000) . Current   direction  in emotional  intelligence research , In M , Lewis  &  J . Haviland – Joncs , (Bds) . Hand Book  of emotion . (2  nd  cd) . London : Routledge

  Salovey P, Mayer J D, Goldman S L, Tuvey C, Palfal T P.(1995). Emotional attention, clarity, and repair. Exploring emotional intelligence using the trait meta-mood scale. In: Pennebaker J. W. editor. Emotion, Disclosure, and Health. Washington D. C: American psychological Association,. PP.125-154.

  Salguero.A, Garcı´a.R, Garcı´a.O (2010). “Physical activity, quality of life and symptoms of depression in community-dwelling and institutionalized older adults”. Journal of Gerontology and Geriatrics. (10).PP:110-116.

  Sarafino, E. P. (2003). Health Psychology: Biopsychosocial interactions, 4 Ed. John Wiley & Sons, INC

  Serrat ,Olivier . (2009). Understanding  and Developing Eomotional intelligence .Asian  Development  Bank . Knowledge  solutions , 49 .

  Seyed AM, Keyvanlou F, Koushan M, Mohammadi M. (2010). Comparing the mental health of athlete and Nonathlete  university students. J Sabzevar Unive Med Sci, 17(2):116-122.

  Schutte NS, Malouff JM, Thorsteinsson EB, Bhullar N, Rooke SE.(2007). A met analytic investigation of therelationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 42: 921-933.

  Shabani, J. Aishah Hassan, S. Ahmad, A. Baba, M. (2010). “Age as Moderated

  Influence on the Link of Spiritual and Emotional Intelligence with Mental Health in High School Students”, Journal of American Science, 6(11).

  Stys . Yvonne  &  . Brown , Shelley L . (2004) . A Review of the Emotional Intelligence  Literature  and  Implications for Corrections . Research Branch Correctional  Service  of  Canada .

  Tsaousis I, Nikolaou I.(2005). Explores the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress and Health, 21: 77-86

   

  Tengland , P . (2001) . Mental health : a philosophical analysis . New York : Springer . Word Health Organization report (2001).

   

  Ulker A.(2008). Mental health and Life satisfaction of young Australians. Pers Indiv Differ; 2: 199-218

  VanRooy DL, Viswesvaran C.(2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Organizational Behavior,26: 433–440.

  Vassiliki C, Dimitra S.(2009). Emotional Intelligence, Body Image and disordered eating attitudes in combat sport athletes. Journal of Exercise Science and Fitness,7: 104-111.

  Wang YT, Taylor L, pearl LS.(2004). Effects of Tai Chi exercise on physical and mental health of college students. Am J chin Med, 31(3): 453-9.

  White , J . (2001) . Mental  health  concept  And  skills. SK  online . Salemkeizer  public schools.

  Williams, P., Goldberg, D.P., Mari, J. (1987). The validity of the General Health Questionnaire. Soc. psychiatry. 21: 15.

   

  منابع اینترنتی

  علیزاده، روح الله (1386). ورزش و سلامت روح و روان. ارائه ه مرکز مشاوره و مطالعات روانشناختی بلاغ: http//:www.asmany.com/200174.htm-128

  انزابی، تهور و رجبی، سوران (1382). بررسی مقایسه ای سلامت روانی زندانیان ورزشکار و غیر ورزشکار.

  http://www.iriblog.com/subdomains/yashile

  صبوری، حسین (1384) ورزش در اسلام:

   www.tebyan.com/Sports/Educational -Scientific Content.


موضوع پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, نمونه پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, جستجوی پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, فایل Word پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, فایل PDF پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, مقاله در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, پروژه در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, پروژه درباره پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روان­شناسی بالینی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند (بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر بندرعباس در سال 1391 به تعداد 758 نفر بود که نمونه این تحقیق شامل 256 نفر بود که به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روانشناسی (M.A) گرایش : بالینی چکیده هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد. روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی چکیده: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد اجرا شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری همه معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد در سال تحصیلی 92-93 بودند.تعداد معلمان 1740 نفر بود که از بین آنها 95 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ...

ثبت سفارش