پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

word 760 KB 31840 113
1392 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.)

  گرایش :محیط زیست

  چکیده

  مایعات گازی حاصل از پالایش گازهای ترش نیز ترش بوده و حاوی درصد فراوانی از هیدروژن سولفید و مرکاپتان­ ها می­باشد. بنابراین بعد از از تقطیر و تهیه فرآورده­ها نیاز به فرآیندهای پالایش جهت زدودن و یا کاستن از میزان گوگرد و مرکاپتان­های موجود دارد. سولفید هیدروژن و مرکاپتان­های سبک از قبیل متیل مرکاپتان و اتیل مرکاپتان ترکیبات بسیار سمی و فرار می­باشند. با استفاده از فرآیند DMC می­توان مقدار سولفید هیدروژن و متیل و اتیل مرکاپتان­ها را به مقدار معقول رساند. فرآیند DMC، شامل دو فرآیند DMC-1 و DMC-2 می­باشد که در فرآیند DMC-1، شامل دو مرحله­ی استخراج و اکسید اسیون می­باشد. در مرحله­ی استخراج مرکاپتان­ها و هیدروژن سولفید با سود واکنش داه اند که خروجی از این مرحاه وارد فرآیند DMC-2 شده است. در این تحقیق، گوگردزدایی از میعانات گازی توسط نرم­افزار HYSYS طراحی شده است. هدف از راکتور کاتالیستی تبدیل RSNa به diM-disulphide، diE-disulphide، P-disulphide و B-disulphide و... می­باشد. هدف از جداکننده­ی دو فازی، کاهش diM-disulphide، diE-disulphide، B-disulphide، P-disulphide، NaS2O3* و Na2SO4* تا مقدار 99% در فاز بخار می­باشد. با افزایش دبی هوای ورودی مقدار diM-disulphide، diE-disulphide وسایر دی­سولفید­ها از خروجی راکتور کاتالیستی افزایش یافته است و به همین خاطر مقدار دی­سولفید­های خروجی از جداکننده­ی دو فازی و سه فازی افزایش یافته است. با افزایش دبی سود ورودی در DMC-1 موجب آن شده است که میزان RSNa* ورودی به راکتور کاتالیستی را افزایش داده است و به­همین ترتیب مقدار دی­سولفیدهای خروجی از جداکننده­ی دو فازی را افزایش داده است. با افزایش دما، به دلیل اصل ترمودینامیک مقدار دی­سولفیدهای خروجی از فاز بخار جداکننده افزایش یافته است، پس با افزایش دبی هوا و سود ورودی و دمای هوای ورودی مقدار دی­سولفیدهای خروجی از فلش دو فازی افزایش یافته است این موجب می­شود که فرآیند را از هدف دور کند. با افزایش فشار ورودی هوا، مقدار دبی خروجی از جداکننده­ دوفازی کاهش یافته است و فرآیند را به هدف نزدیکتر خواهد کرد. تغییرات فشار نسبت به سایر پارامترها، تاثیر بیشتری برروی مقدار دی­سولفید­ها و عملکرد فرآیند­ها می­گذارد،diM-disulphide نسبت به سایر پارامترها در اثر تغییرات پارامترها تغییر بیشتری خواهد کرد.

  کلمات کلیدی: فرآیند، شبیه­سازی، گوگردزدایی، میعانات گازی، دی­ سولفید ها

   

   

  مقدمه

  تعریف گوگرد

   گوگرد یکی از عناصر جدول تناوبی بوده ٬جزءنافلزات است٬درردیف سوم وگروه ششم قراردارد ودارای عدداتمی۱۶ وعددجرمی۳۲است. گوگردیکی ازمشتقات غیرهیدروکربنی نفت خام میباشد. مشتقات غیرهیدروکربنی نفت خام معمولا شامل ترکیبات گوگرددار ٬اکسیژن داروازت دارمیباشد. درصداین ترکیبات درنفت زیاد نیست. ترکیبات اکسیژن داروگوگرددارتقریبا % ۲نفت خام راشامل می شوندکه البته این درصدقابل تغییراست. این ترکیبات بیشتردربرشهای سنگین یافت می شوند. میزان گوگرد در گاز منازل (ppm6-4) و در[1]LPGحدود (ppm30)است.

   کلیه ی نفت های شناخته شده عملا دارای گوگرد هستند. نفت های به دست آمده از آمریکای جنوبی و خاورمیانه و خاور نزدیک به طور متوسط دارای گوگرد بیشتری هستند. میزان گوگرد در ایران حدودأ % 22/1 گوگرد در نفت خام هفت گل و % 46/2در نفت خام خارک است. نفت های اروپای شرقی خاوردور٬هندوپاکستان وبرمه به طورمتوسط دارای گوگردکمتری هستند.]1[

    دو خاصیتی هستند که بیشترین اثر را در ارزش گذاری بر روی نفت [2]API مقدار گوگرد و خام دارند. مقدار گوگرد بر حسب درصد وزنی گوگرد بیان می شود و بین 1/0تا ۵ درصد تغییرمی کند( در نفت خام). نفت هایی که بیش از % 5/0 گوگرد دارند معمولا نیازمند فرآورش گسترده و گوگردزدایی هستند. ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام عبارتند از: مرکاپتان ها ٬انواع سولفیدها٬پلی سولفیدها ٬تیوفنهاوترکیبات تیوفنی که درقسمتهای سنگین نفت خام متمرکزهستند. در قسمتهای سبک نفت خام هیدروژن سولفید نیز یافت میشود. در بعضی از نفت ها ٬گوگردبه صورت عنصری نیز وجوددارد. مصارف گوگرد

  گوگرد به طور کلی یک ماده ی مضر است که سعی بر حذف آن داریم ولی در بعضی مواقع از آن به عنوان یک ماده ی

  مفید استفاده می شود. یکی از مصارف گوگرد در تولید کود می باشد. کود اوره با پوشش گوگردی یک نوع کود آهسته رهش است ( منظور از آهسته رهش بودن این است که این کود در خاک دیر تجزیه می شود) که دارای راندمان بالا و مزایای بسیار زیادی برای خاک و گیاهان است. این کود در صنایع کشاورزی کاربرد زیادی دارد. اخیرأ در کشور ما نیز با توجه به راندمان پایین کودهای شیمیایی اوره ٬اتلاف آن٬آلودگی شدیدخاکهاومنابع زیرزمینی آب به نیترات ونیترید٬کاهش جذب عناصربه خاکها و ... استفاده ازاین نوع کود برای تمامی اراضی کشاورزی کهPH دلیل بالا بودن به طور کامل در آب غوطه ور هستند ٬توصیه شده است. زیراصرفنظرازمزایای فوق٬خاکهاPH گوگرد به عنوان یک ماده ی حیاتی در ساختمان پروتئین ها به عنوان کاهنده ی و در نتیجه ایجاد شرایط جذب عنصر ریز مغذی خصوصأ آهن روی به کار می رود. لازم به ذکر است که مردم کشور ما در کمبود آهن و روی در کل جهان رکورددار هستند.]1[

  مضرات گوگرد و دلایل حذف آن ها

  ترکیبات آلی گوگرددار بخش اعظم محتوای ترکیبات گوگردی نفت خام را تشکیل می دهند . میزان ترکیبات آلی گوگرددار موجود در نفت خام ایران بین 25/0 تا 23/3 درصد وزنی تخمین زده شده است ٬لذاایران از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین مقدار ترکیبات آلی گوگرددار در ذخایر نفتی خود می باشد. احتراق مواد سوختنی حاصل از نفت خام مثل گازوئیل و بنزین موجب تولید و نشر اکسیدهای گوگردی شده که باعث آلودگی محیط زیست و ایجاد باران های اسیدی و غیرفعال شدن کاتالیستهای شیمیایی می شوند . همچنین باران های اسیدی موجب حل شدن مواد ساختمانی ٬سمی شدن دریاچه ها واز بین رفتن جنگل هامیشود. درصدگوگردزیاددراکثرفرآورده های نفتی مضراست وحذف یاتبدیل آنهابه مواد بی ضرر٬یکی ازکارهای مهم درپالایشگاه ها است. وجودترکیبات گوگردی در بنزین مضر است زیرا گوگرد سبب خورندگی در قسمت های مختلف موتور می شود و مخصوصأ در محلول در آب که در نتیجه ی احتراق به دست می آید و SO2­ زمستان

  به علت جمع شدن سبب خورندگی شدید میل لنگ می شود. به علاوه مرکاپتانهای محلول در مواد نفتی مستقیمأ در  مجاورت هوا موجب خورندگی مس و برنج می شود. مرکاپتانها هم چنین تأثیر نامطلوبی روی حساسیت سرب و ثبات رنگ فرآورده ها دارد. گوگرد آزاد در صورتی که وجود داشته باشد ٬خورنده است. گوگرد موجود در بنزین ودیگر سوخت ها نیز در اثر احتراق سبب آلودگی هوا و آزاد شدن گازSO2 می شود از اینرو باید میزان گوگزدبه کمترین میزان خود کاهش یابد.

   

   

  Abstract

   Gas liquids produced from the refining of sour gas is sour and contains high value of  hydrogen sulfide and mercaptan. Therefore  after distillation and obtaining products, refining processes for removing reduce sulfur and mercaptan are necessary . Hydrogen sulfide and light mercaptans such as ethyl mercaptan and methyl mercaptan are highly toxic and unstable compounds. By using the DMC process the amount of hydrogen sulfide, methyl mercaptan and ethyl mercaptan can be controlled to a reasonable amount . The DMC process is divided into two other process called DMC-1 and DMC-2. The DMC-1 process, comprises of two- stages: extraction and oxidation. In the extraction stage mercaptan and hydrogen sulfide react with sodium hydroxide and the outcome is sent to DMC-2 phase. In this study , Desulfurization of gas liquids is designed using HYSYS . The purpose of the catalytic reactor is to convert RSNa into diM-disulphide, diE-disulphide, P-disulphide and B-disulphide etc. The purpose of the two-phase separator is to  reduce diM-disulphide, diE-disulphide, B-disulphide, P-disulphide, NaS2O3 * and Na2SO4 * below % 99 in the vapor phase . By increasing the amount of intake air flow the amount of diM-disulphide, diE-disulphide and other disulphides in the catalytic reactor increases. As a matter of the fact, the amount of disulphides coming out of the two-phase and three-phase separating increases .the process is the goal . Increase in the input amount of sodium hydroxide in DMC-1 phase, increases RSNa amount in catalytic reactor. Therefore, it rises the amount of disulphides coming out of the two-phase separating . Increasing the temperature, based on thermodynamics, intensifies disulphides value  coming out of the separating steam phase. So, by increasing the amount of input air sodium hydroxside and air temperature, the disulphides value increases and this is against the purpose of the process.

  By increasing the air input pressure , flow rates coming out of two phase separator is reduced and the process will get closer to the goal . Pressure variations have a greater impact on the amount of disulphides and process performance than other parameters and diM-disulphide will change more than other parameters in respect with changing parameters.

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                                                                   صفحه

  چکیده ...................................................................................................................................1

  مقدمه ....................................................................................................................................2

  فصل اول :کلیات

  1-1 گوگردزدایی ...................................................................................................................6

   1-1-1 گوگردزدایی باکتریولوژیکی .......................................................................................7

  1-1-2 گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی.........................................................................7

  1-1-3 گوگرد زدایی به روش های شیمیایی............................................................................8

  1-1-4 گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون.............................................................................8

  1-1-5 گوگرد زدایی زیستی...................................................................................................9

  1-1-6 گوگرد زدایی هیدروژنی...............................................................................................9

  1-1-7 روش های ملایم کردن..............................................................................................11

  1-2 مرکاپتان زدایی از برش ها نفتی.......................................................................................12

  1-3  DMD .....................................................................................................................13

  1-3- 1 تاریخچه   .................................................................................... DMD......13

  1-3-2 مزایای فرآیندDMD  ................................................................................................13

  1-3-3 معرفی فرایندها DMD  .............................................................................................14

  1-3-3-1   DMD1..............................................................................................................14

  1-3-3-2 DMD2  ..............................................................................................................15

  1-3-3-3   DMD-2K ........................................................................................................16

  1-3-3-4   DMD3...........................................................................................................17

  1-4 DMC........................................................................................................................18

      1-4- 1معرفی فناوری ........................................................................................................18

  1-4- 2شرح فرآیند ...........................................................................................................18

  1-4-3 شرح فرایند DMC-1 ...........................................................................................19

  1-4-4 شرح فرایند DMC-1M .......................................................................................21

  1-4-5 شرح فرایند DMC-2 ...........................................................................................22

  1-4-6 شرح فرایند DMC-3 ...........................................................................................24

  1-4- 7مزایا و معایب.........................................................................................................26

  1-5 ترکیبات میعانات گازی ...............................................................................................26

  1- 6 مقادیر کمی از ترکیبات گوگردی و مرکاپتان................................................................26

  فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته

  مروری بر تحقیقات............................................................................................................

  فصل سوم : آنالیز و بررسی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی(DMC)

  3-1 تعریف  Hysys ........................................................................................................52

       3-2 طراحی و شبیه سازی فرایند......................................................................................53

   3-3 ویژگی ها ……………………………………………………………………………. Hysys......53  

   3-3-1تطابق با استانداردها...............................................................................................54

  3-3-2 محیط محاوره ای کامل..........................................................................................54

  3-3-3 عملیات واحد جامع ...............................................................................................54

  3-3-4 سازگار بافن آوری اتوماسیون…..…………………………….……………………….. OL54

  3-3-5 امکانات دیگر.........................................................................................................55

  3-4 مزایایHysys ............................................................................................55

  3-4-1 مدلسازی و شبیه سازی………. ……………..………………………………………………. 56

  3-4-2 کاربردهای شبیه سازی........................…..……………………………………………….. 56

  3-5 نرم افزار مشابه............................................................................................................59

  3-6 روند انجام تحقیق........................................................................................................60

  3 -6-1مرحله‌ء اول: مطالعات کتابخانه‌ای..............................................................................60

  3-6-2 مرحله دوم: شبیه­سازی فرآیند گوگردزدایی میعانات گازی توسط نرم­افزارHYSYS...61

  3-6-3مرحله‌ء سوم: بررسی و نتایج......................................................................................73

  فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

  4-1 اثر دبی جرمی هوای وروردی بر ترکیبات گوگرددار.........................................................75

  4-2 اثر دمای وروردی بر ترکیبات گوگردار............................................................................79

  4-3  اثر فشار هوای وروردی بر ترکیبات گوگرددار.................................................................83

  4-4 اثر دبی جرمی سود وروردی بر ترکیبات گوگرددار...........................................................97

  فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات برای ادامه کار در آینده

  5-1 بحث و نتیجه­گیری......................................................................................................102

  5-2 پیشنهادات و نظرات ارائه شده ...................................................................................105

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی.......................................................................................................................108

  منابع غیر فارسی.................................................................................................................109

  چکیده انگلیسی..................................................................................................................

  منبع:

   

  ]1[ صالحی( مرجان).، حسینی ( سید محسن ).1390،  گوگرد زدایی، دومین همایش و فن آوری های نوین صنعت پالایش نفت

  ]2[ مقصودی (سعید).،(1388)، حذف گوگرد از برش های میان تقطیر نفتی به روش بیولوژیکی ، پایان نامه دکترا دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

  ]12[ بزمی(منصور).، تاجریان(مرتضی) .،1382، مرکاپتان زدایی ازخوراکهای بنزین NGL و LPG ،پژوهشکده مهندسی توسعه پژوهشگاه صنعت نفت ،مجله تجهیزات صنعت نفت ، شماره دوم- صفحات 5-3

  ]14 [ناظم بکایی(هادی) .،وثوقی (منوچهر). ،عالم زاده (ایران).،(1381).، گوگردزدایی گازوییل توسط باکتری  Rhodococcus P32c1 تثبیت شده روی پایه پلیمری،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،دوره 25،شماره 3 ،صفحه 9

  ]15 [بزمی(منصور) .،تاجریان (مرتضی).، محمدبیگی (خشایار).، 1383، فرایندمرکاپتان زدایی از برشهای نفتی، پژوهشکده صنعت نفت ،واحدمهندسی فرایند ، نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی(دانشگاه علم وصنعت)

  ]16[ شاهسوند(اکبر). ،انفرادی(امیر).، (1387)، شیوه های نوین بازیابی گوگرد درصنایع نفت وگاز،دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران.

  ]17[ حبیب پور (سلطانعلی).، کامروا(حمید رضا).، حلیمی فر(غلام حسین).،(1391)،ارائه روشی باهدف بهبود عملکردواحد شیرین سازی پالایشگاه گاز ایلام بااستفاد ه ازتکنولوژی پینچ، چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

   

   

  منابع غیر فارسی

  [3] Kennedy. J.,Clean Diesel Fuel Implementation Workshop, 2002, Houston, Texas, USA

   

  [4] Lee (CK) ., MCGoven (S) ., Petroleum Technology,2001/2002 , Quarterly6(4)

   

  [5] Fengkui (Yin), , Jianglong (Yu) ,, Sushil (Gupta ),,  Wang (Shaoyan),, Wang (Dongmei), , Yang (Li), , Tahmasebi (Arash)., 2012,Sulfidation of a Novel Iron Sorbent Supported on Lignite Chars during Hot Coal Gas Desulfurization, Science direct,International Conference on Applied Physics and Industrial Engineering.

   

  [6] Mazgarov(A.M).,Vildanov(A.F).,(2000/01),NEWPROCESS AND CATALYST FOR CRUDE, FUEL  AND WASTE WATER   DESULFURIZATION.GUP VNIIUS ,Kazan ,Russia, ISSN1311-8978 ,Issue1

   

  [7] Xuemei (CHU)., Yufeng (HU)., Jiguang (LI)., Qianqing

  (L.G).,Yansheng (LIU).,(2008).,Desulfurization of Diesel Fuel by Extraction with [BF4]based Ionic Liquids,Chinese Journal of Chemical Engineering.china.p.11.

   

  [8] Zongxuan(J.N)., Hongyinga(LU)., Yongna(Z.N)., (2011),Oxidative Desulfurization of Fuel Oils, CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, Volume 32, Issue 5, p 707–715

   

   [9] Campos-Martin(J.M.)., Capel-Sanchez(M.C)., Perez-Presas (P)., Fierro(J.L.G).,  (2011)., Oxidative Processes of Desulfurization of Liquid Fuels Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, Marie Curie 2,Madrid,Cantoblanco, E-28049

   

   

  [10] Weinzierl(K)., Karger(R)., both of Dortmund., METHOD FOR OPERATING A FLUE GAS DESULFURIZATION,1980, L.& C. Steinmiiller GmbH

   

  [11] Vildanov(A.F ).,Arkhireeva(I.A),,Gorokhova(S.A).(1988)., High temperature naphtha desulfurization using a low metal and partially deactivated catalyst, Vestnik MGU, Ser.2. Khimia, vol.29.No. 6, p.614.

   

  [13] sharipov(A.kh)., (1994) demercaptanization of fuels and liquefied gases in the presence of cobalt polyphthalocyanine,chemistry and technology of fuel and oils .No:30 .

   

  [18] Song (Chunshan) ,2003, An overview of new approaches to deep desulfurization for ultra-clean gasoline, diesel fuel and jet fuel ,Science direct, Catalysis today 86- p 211-263

   

  [19] Sakanishi K, Wu Z, Matsumura A, Saito I, Hanaoka T, Minowa, T. Simultaneous removal of H2S and COS using activated carbons and their supported catalysts, Catalysis Today 2005; 104:94–100.

   

  13.[20] Cal M, Strickler B, Lizzio A. High temperature hydrogen                             sulfide adsorption on activated carbon: Ι. Effect of gas composition and metal addition, Carbon 2000; 38:1757–1765.

  14.[21]  Lu Z, et al. Coal gas desulfurization at high temperature:              I. Sulfidation and kinetics of Fe/Zn based sorbents, Journal of Fuel   Chemistry and Technology 1996; 24(6): 492-497.

   

  15.[22]  J.K. Lampert, Desulfurization of natural gas and liquid petroleum gas for fuel cell reformer applications, in: AIChE 2003 Spring Meeting on Fuel Cell Technology—An Overview, March 31, 2003.

   

  16.[23] M. Masuda, O. Okada, T. Tabata, Y. Hirai, H. Fujita, Method of desulfurization of hydrocarbons, EP 0 600 406 B2 (2001).

   

  17. [24] B.R. Fidler, K.L. Sublette, G.E. Jenneman, G.A. Bala. A novel approach to hydrogen sulfide removal from natural gas. Society of Petroleum Engineers (SPE), No. 81203, 2003.

   

    18.   [25] A.B. Jensen, C. Webb, Treatment of  H2S-containing gases: a            review of microbiological alternatives, Enzyme Microb.Technol.17 (1995)2–10.         


موضوع پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, نمونه پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, جستجوی پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, فایل Word پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, دانلود پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, فایل PDF پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, تحقیق در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, مقاله در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, پروژه در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, پروپوزال در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, تز دکترا در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, پروژه درباره پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد, رساله دکترا در مورد پایان نامه شبیه سازی فرآیند گوگرد زدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش : شیمی کاربردی خلاصه فارسی مطابق استانداردهای جهانی، گوگرد موجود در سوخت‌های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلایندگی باید حدود ppmw10 کاهش یابد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های دنیا، سوخت‌هایی با میزان گوگرد بیش از ppmw1000 تولید می‌کنند. یکی از روش‌های نوین و مقرون به صرفه کاهش ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش :محیط زیست چکیده براساس مطالعات انجام شده، فرآیندهای مختلفی برای گوگرد زدایی از نفتا وجود دارد که برای تعیین روش گوگردزدایی از نفتا، پارامترهایی بسیار تعیین کننده وجود دارد که نوع ترکیبات گوگرددار و دما وفشار عملکردی یکی از مهمترین پارامترهای تعیین ¬کننده¬ی روش گوگردزدایی از نفتا می¬باشد. یکی از مهترین ترکیبات مضر که در نفتا ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 مقدمه : منطقه ب شامل واحدهاي ذيل که به صورت مختصر تشريح گرديده است ، مي گردد   الف) واحد توليد ازت : ازت گازي است خنثي که ميل تر

"M.Sc."پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مهندسی فرآیند چکیده حذف مرکاپتان‌ ها از جریان‌های هیدروکربنی توسط روش‌های گوناگونی انجام می‌پذیرد. استفاده از محلول سودسوزآور و بسترهای غربال موکولی ازجمله پرکاربردترین روش‌ها هستند. در صنایع نفت و گاز کشور ما، اغلب جهت حذف مرکاپتان‌ های سبک از روش شستشو با محلول کاستیک نسبتاً رقیق استفاده می‌شود. در این پروژه فرآیند ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي سال 1382 چکيده                 رايجترين سيستم پخت در آميزه هاي لا

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش: «مهندسی بیوشیمایی چکیده : وجود ترکیبات گوگردی در بنزین مشکلی جدی در آلودگی هوا، محیط زیست،خوردگی تجهیزات ونابودی سلامت انسان ها ایجاد میکند. استاندارد های جدید محیط زیست نیز محدودیت های سختی را بر میزان گوگرد و ترکیبات آروماتیک موجود در بنزین اعمال می نمایند.گوگرد زدایی با استفاده از کاتالیست یکی از مهمترین روش ها جهت ...

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی شیمی (گرایش گاز) چکیده بررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از محلول تری اتیلن گلایکول در تماس­دهنده های غشای الیاف تو­خالی در این مطالعه، در جهت رطوبت زدایی از گاز توسط حلال جاذب تری اتیلن گلایکول (TEG) ، از دو تماس دهنده غشائی الیاف تو­خالی با جنس­های مختلف الیاف پلی وینلیدن فلوراید (PVDF) و پلی پروپیلن (PP) استفاده گردیده ...

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی شیمی (گرایش گاز) چکیده بررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از محلول تری اتیلن گلایکول در تماس ­دهنده های غشای الیاف تو­ خالی در این مطالعه، در جهت رطوبت زدایی از گاز توسط حلال جاذب تری اتیلن گلایکول (TEG) ، از دو تماس دهنده غشائی الیاف تو­خالی با جنس­های مختلف الیاف پلی وینلیدن فلوراید (PVDF) و پلی پروپیلن (PP) استفاده گردیده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: مهندسی فرآوری و انتقال گاز چکیده : امروزه یکی از معضلات در خطوط انتقال گاز، پدیده هیدرات گازی است که ترکیبی از گازهای سبک مثل متان، اتان یا دی اکسید کربن با مولکول‌های آب تحت شرایط خاص دمایی و فشاری ماده‌ای شبیه به یخ را تشکیل می‌دهد که حجم زیادی از گاز را در خود جای داده است. هیدارت های گازی عموماً ته نشین شده و در نهایت ...

ثبت سفارش