پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392

word 374 KB 31919 90
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری

  (گرایش پرستاری کودکان)

  چکیده :

  مقدمه : سبک های دلبستگی عامل مهمی در تعیین آسیب های روانشناختی بویژه پرخاشگری افراد می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان پرخاشگری در انواع  سبک های دلبستگی درنوجوانان14-18ساله مقطع متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بود.

  مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 692 دانش آموز 14-18ساله پایه اول تاسوم دبیرستان مدارس دولتی و غیردولتی ناحیه یک و دو شهر رشت در سال 1392 انجام شد که باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه پرخاشگری آرنولد و مارک پری   و سبک دلبستگی  بزرگسالی هازان و شیور استفاده شد. داده هابا استفاده از نرم افزار spss 21و با کمک آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون   تجزیه و تحلیل شد .

  نتایج : نتایج نشان داد که سبک های دلبستگی با نمره کل پرخاشگری رابطه معنی دار(02/0p<) وجود داشت . این افراد با سبک دلبستگی اجتنابی با میانگین و انحراف معیار(75/74±39/18) بالاترین میزان پرخاشگری و افراددارای دلبستگی ایمن با میانگین و انحراف معیار(51/69±82/15) پایین ترین میزان پرخاشگری را داشتند . پرخاشگری فیزیکی با سبک های دلبستگی (05/0p<) رابطه معنی دار بود. و افراد با سبک دلبستگی اجتنابی با میانگین و انحراف معیار(38/21.±36/6) بالاترین نمره پرخاشگری فیزیکی و افراد با سبک دلبستگی ایمن با میانگین و انحراف معیار (95/19±05/6 پایین ترین نمره را در این جنبه از پرخاشگری کسب کردند. رابطه بین جنیست، میزان درآمد خانواده، رشته تحصیلی، تعداد برادر و خواهر، سطح تحصیلات والدین و نمره کل پرخاشگری رابطه معنی داری وجودنداشت.

  نتیجه گیری :  طبق یافته های تحقیق، افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن بودند، پرخاشگری کمتری نسبت به سبک دلبستگی اجتنابی و مضطرب داشتند. میزان سبک دلبستگی ایمن نوجوانان دارای بیشترین فراوانی و سبک دلبستگی اجتنابی کمترین فراوانی را  دارا بودند. همچنین بین متغیرهای دموگرافیک از جمله سن، تحصیلات، پایه تحصیلی، درآمد والدین، سواد والدین، تعداد برادر و خواهر،  شغل والدین و پرخاشگری رابطه مثبت و معناداری مشاهده نشد. کیفیت دلبستگی فرد می تواند نوع رابطه فرد را در آینده و میزان رشد ، سلامت،  چگونگی مقابله با تنیدگی ها و هیجانات، استقلال و عدم وابستگی و همچنین ابتلا به اختلالات روانی را پیش بینی کند. 

  کلید واژه ها : پرخاشگری  ، سبک های دلبستگی، نوجوانی

   

   

  زمینه پژوهش  

          نوجوانی یکی از مهمترین، حساس ترین دوره های سنی و آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی می باشد (1 ) که در این دوره، نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی، انتخاب هدفهای واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل روانی و عاطفی خویشتن در مقابل عوامل فشارزای محیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارتهای اجتماعی لازم در دوستیابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورداری از آن، از مهمترین نیازهای نوجوانان می باشد(2) هال[1] مرحله نوجوانی را چهارمین دوره رشد و تکامل انسان می داند که از سنین 13 سالگی تا 18-20 سالگی می باشد (3) در این دوره فرد به بلوغ می رسد، در پی کشف هویت خود است و به دنبال استقلال و جدایی از وابستگی های دوره کودکی است. در این مرحله نوجوان علاوه بر اینکه با تغییرات بیولوژیکی، شناختی و رشد جنسی روبه رو است، بایستی خود را با انتظارات والدین، مدرسه و گروه همسالان که با سرعت تغیر می کنند، سازگار کند) 4). نوجوانان، قشر مهمی از هرم جمعیتی جهان می باشند که بیش از یک پنجم از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهندو 84% از آنان در جوامع در حال توسعه زندگی می کنند(5).که در ایران طبق سالنامه آماری سال  1392 از کل جمعیت کشور حدودشش میلیون و چهارصد هزار نفر و در استان گیلان ،17.8%از جمعیت را نوجوانان مرحله سنی 15-19 سال تشکیل می دهد(6). نوجوانی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان می باشد که ویژگی های رشدی آن می تواند زمینه ساز بروز پرخاشگری[2]، انواع اختلالات رفتاری،بزهکاری وسوء مصرف مواد باشد(7).

  تأثیر مشکلات رفتاری بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی و همچنین بررسی عواملی چون جنسیت، ویژگی های شخصیتی، اجتماعی، اقتصادی و عوامل شناختی در بروز اختلال های رفتاری از جمله رفتار پرخاشگرانه در دوران نوجوانی مورد توجه پژوهشگران بوده است(8).

       نوجوانی یک دگرگونی جسمانی،روانی،شناختی و نیز تغیر در الزامات اجتماعی است. یکی از عواطف متداول در بین نوجوانان خشم[3] است که بر اثر برخورد نوجوان به مانعی که بر سر راه هدف او قرار می گیرد ، حاصل می شودوبه پرخاشگری که یک واکنش عمومی به ناکامی است منجرمیگردد. به طورکلی نوجوانان دراین دوران حساس می شوند، هیجان های شدید دارند، به دنبال احساس عدم اطمینان و تنش ،ناسازگاری و پرخاشگری در آنان دیده می شود. پرخاشگری در دوره نوجوانی جلوه های مشهودتر و مسئله ساز تری را نشان می دهد. شایع ترین و بیشترین میزان پرخاشگری در دوره نوجوانی و جوانی به وجود می آید که ممکن است از طریق کلامی[4] ، فیزیکی[5] ، آزار دیگران، تخریب، صدمه زدن به اشیا و یا اشخاص و مانند آن ، جلوه ها و نمودهای خود را ظاهر سازد (9).

        همه روزه در مدارس نوجوانانی مشاهده می شوند که به علت زد و خورد، دعوا و رفتارهای پرخاشگرانه تنبیه انضباطی می شوند و با عکس العمل اولیای آن مدارس ،مواجه می گردند.نوجوانان پرخاشگر معمولا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخلاق جامعه ای را که در آن زندگی می کنند زیر پا می گذارندودر اغلب موارد والدین و اولیای مدارس با آنها درگیری پیدا می کنند و حرکات آنها گاهی به حدی باعث آزار و اذیت اطرافیان میشود که به اخراج آنها از مدرسه می انجامد( 10).

   امروزه پرخاشگری به عنوان یک معضل بزرگ جهانی در نظر گرفته شده و  ریشه بسیاری از جرایم، نابسامانی ها، انحرافات و حتی جنگ ها و همچنین آثار مخرب[6] روانی[7] و جسمانی[8] آن در سطوح فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است (11).

  پرخاشگری دوران کودکی عامل پیش بینی کننده بزهکاری، افسردگی، افت تحصیلی و سوء مصرف مواد در سنین بالاتر است (12).  پژوهش ها نشان داده است که نوجوانان پرخاشگر در مدیریت خشم و درک دیدگاههای طرف مقابل ضعیف هستند (13). نوجوانان در مقایسه با همسالان غیر پرخاشگر خود، پاسخ های نامناسب و پرخاشگرانه تری نسبت به مسائل اجتماعی بروز می دهند و برای حل مسائل راه حل های بسیار پرخاشگرانه را انتخاب می کنند (14). مطالعات داخلی وخارجی، شیوع پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را متفاوت و از  8-20درصد گزارش کردند (15 و16 و 17) عدم کنترل پرخاشگری سبب بروز عوارض جسمی، اجتماعی و روانی نوجوان می شود. و پیش بینی کننده استفاده از مواد و الکل، کشیدن سیگار، سازگاری کم در مدرسه، اخراج از مدرسه  ، احساس درماندگی، ناسازگاری اجتماعی، تنهایی، بی توجهی به حقوق و خواسته دیگران، زخم معده، اختلال فشار خون و افسردگی می گردد  (18).

  روانشناسان معتقدند اختلال پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری نوجوانان می باشد.  این رفتارهادرصورت بروزمی تواند سبب مشکلات بین فردی، جرم، بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درون ریزی به ایجاد انواع مشکلات جسمی وروانی منجر شود. پژوهش ها نشان داده اند رفتار پرخاشگرانه با بیماریهای جسمانی مانند بیماریهای قلب و عروق و سردرد تنشی در ارتباط است و هم چنین بر اساس آمارهای غیر رسمی، 70% از جرائم نوجوانان پسر و 30% در دختران، ریشه در پرخاشگری دارد (1 و19). عوامل زیستی و وراثتی ، یادگیری های محیطی و پردازش شناختی ازیک سو و محرک های مربوط به خود فرد از سوی دیگر و همچنین عوامل فردی و بیولوژیک (جنس، سن، تیپ شخصیتی، هورمون ها و...)عوامل محیطی (ناکامی ها، الگوهای پرخاشگر و....) و علل اقتصادی – اجتماعی  از عوامل مؤثر در بروز پرخاشگری هستند(17). متخصصین، نقش محیط تعلیم و تربیت  و سایر عوامل خارجی را در رابطه با بروز پرخاشگری و یادگیری رفتارهای پرخاشگرانه بسیار دخیل دانسته اند (7 ). تحقیقات نشان دادند که برخی از عوامل همچون کشمکش های خانوادگی، شکست در ازدواج، نداشتن رابطه گرم با والدین، دلبستگی ناایمن، مقررات سخت ونظارت ناکافی، بیماریهای روانی والدین، خطر شکل گیری مشکلات رفتاری و بروز پرخاشگری در کودکان ونوجوانان را افزایش می دهد (20).

  چمقدمه : نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد.Introduction: Attachment styles are important factors in determining psychological harms, especially aggression in people.

  Objective: This study aims to determine the level of aggression in different kinds of attachment styles in 14-18-year-old high school students in the academic year of 2013-2014 in the city of Rasht.

  Methods & Materials: This cross-sectional descriptive study was conducted on 692 students aged 14 to18studying in first to third grade public and private high schools' in  first and second districts of Rasht in 2013. These students were selected by Cluster Random Sampling method. An Aggression Questionnaire by Arnold and Mark Perry and an Adult Attachment Style Questionnaire by Hazan and Shaver were used in order to collect data. Data were analyzed using SPSS 21 software and descriptive statistics, Regression and Pearson correlation.

  یافته ها: نتایج نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه هم با نمره کل مشکلات رفتاری درونی سازی (003/Results: Findings showed a significant relationship between attachment styles and total score of aggression (p < 0.02). People with an avoidant attachment style and mean and standard deviation of 74.75 ± 18.39 showed the highest level of aggression and people with a secure attachment style and mean and standard deviation of 69.52 ± 15.82 indicated the lowest level of aggression. There is a significant relationship between the physical aggression and attachment styles (p < 0.05). People with an avoidant attachment style and mean and standard deviation of 19.95 ± 6.05 obtained the highest score of physical aggression and people with a secure attachment style and mean and standard deviation of 19.96 ± 6.05 obtained the lowest score of this style. There is no significant relationship between sex, level of family income, field of study, number of siblings, parents' level of study and total score of aggression

  نتیجه گیری:Conclusions: According to the study findings, people with a secure attachment style had lower aggression as compared to people with avoidant and anxiety attachment styles. Secure attachment style in adolescents indicated the highest frequency and the avoidant attachment style showed the lowest frequency. Also, there is no significant and positive relationship among the demographic variables such as age, level of study, field of study, parents' income, number of sisters and brothers, parents' job and aggression. The quality of a person's attachment can predict the kind of his/her relationship in the future, rate of growth, health, method of copping with emotions and stresses, independency as well as mental disorders

  کلیدواژه:سبک فرزند پروری ، مشکلات رفتاری کودکان ، مشکلات درونی سازی ، مشکلات برونی سازیKeywords: Aggression, Attachment Styles, Adolescence

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات 

  زمینه پژوهش ................................................................................................................................................. 2

   اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) ................................................................................................... 6

  سؤالات پژوهش ............................................................................................................................................. 7

  تعاریف واژه ها   ........................................................................................................................................... 7

  پیش فرض های پژوهش ............................................................................................................................ 11

  محدودیت های پژوهش .............................................................................................................................. 11    

  فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق

  2-1 چهارچوب پژوهش........................................................................................................................................ 13

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ................................................................................................................... 29

  فصل سوم : روش اجرا ی تحقیق

  3-1 نوع پژوهش ................................................................................................................................................... 45

  3-2 جامعه پژوهش .............................................................................................................................................. 45

  3-3  نمونه پژوهش .............................................................................................................................................. 45

  3-4 مشخصات واحد های مورد پژوهش .......................................................................................................... 46

  3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ...................................................................................................... 46

  3-6 محیط پژوهش ............................................................................................................................................... 48

  3-7 ابزار گردآوری اطلاعات .............................................................................................................................. 48

  3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................ 50

  3-9 تعیین اعتماد علمی و ابزارهای گردآوری داده ها ..................................................................................... 51

  3-10 روش گردآوری داده ها ............................................................................................................................ 51

  3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................................................... 52

  3-12 ملاحظات اخلاقی......................................................................................................................................... 53

   

   

   

   

  فصل چهارم : نتایج تحقیق

  4-1 یافته های پژوهش ........................................................................................................................................ 55

  4-2 جداول ............................................................................................................................................................ 56

  فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

  5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش ....................................................................................................................... 70

  5-2 نتیجه گیری نهایی ......................................................................................................................................... 79

  5-3 کاربرد یافته ها............................................................................................................................................... 81

  5-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی............................................................................................................ 82

  منابع و ماخذ

  فهرست منابع انگلیسی   ....................................................................................................................................... 84

  پیوست ها........................................................................................................................................................ 97

  -

  منبع:

   

  1. Ly  T ., The relationship between adult attachment styleHostile Attribution Bias and Aggression s, thesis for the Degree Master of Arts, The University of North Carolina 2010

   

  2. shoari nejhad A, Developmen Psychology, Tehern: Etela'at Publcation, 2013(Text in persian)

   

  3. Habib M. g., Sharifi, A., "Comparative study of depression in adolescents," Journalof Nursingand Midwifery, 2010, 4,( 1), 12-8(Text in persian)

   

  4. Lotfabadi H, Developmental Psychology (2) , Tehern: samt Publcation, 2013(Text in persian)

   

  5. Khoshfetrat MR., Rahmani Payesh, Evaluate and compare the pattern of food consumption and body mass index in urban and rural boys ,Journal of the Iranian For Health Sciences Research. 2007 ;6(2): 119-27(Text in persian)

   

  6- Statistical Yearbook

   

  7- Sayarpor  S. M., et all. Investigate the relationship between aggression and self-perception in secondary school students in Hamadan. Hamadan Journal of Nursing and Midwifery.2011; 19(2) (Text in persian)

   

  8- Fakharinegad  S., The compraring of rate of aggression in kinds of attachment styles . Journal of psychology & Education, 2010;40(4): 59-72(Text in persian)

   

  9.  Vakilian M., karbasi M. Issues adolescents and young adults, Payam Noor University Press. 2007. (Text in persian)

   

  10. Ashouri, A., Turkmen Malayeri, M.; fadaei Z.. The effectiveness of group therapy in reducing aggression and assertiveness focused on improving the academic achievement of high school students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology,2011 ;14(4). (Text in persian)

   

  11- Abolmali kh.,  Mosa zadeh  Z.,  Aggression: Its Nature, Causes and Prevention.Tehran. Mighty Book: Generation Next,1390(Text in persian)

   

  12- Khazayi H., Assadi M., Mohamadi M., Comparison of two methods” Strengthen and bonuses” and methods of treatment of “Alice” on aggression orphans. Bimonthly  Journal of Medical Sciences Kermanshah.2012, 15(6); 408-415. (Text in persian)

   

  13- Monshi Tosi T., Children behavioral disorder . Mashhad: Astan Godse Razavi publication. 2005. (Text in persian)

   

  14- Crick NR., Ladd GW., Children’s perceptions of the outcomes of social strategies: Do the ends justify being mean. Developmental Psychology ,1990; 29: 612-20.

   

  15. Fields Scott  A ., McNamara John  R ,. The prevention of child and adolescent violence : A review .Aggress Violent Behavior . 2003 , 8(1), 61-91.

   

  16. Sajedi  Zh., Zarabin   MK ., Sadeghian   E .,  prevalence of behavioral disorders in 3 to 6 years’ children in Hamadan city.Scientific Journal of Hamadan Nursing &Midwifery Faculty ,2010: 18 (1) ; 11-7 (Text in persian)

   

  17 . Nikkho MR ., [G uided for dignosis and statistically mental disorder. Tehran : Sokhan publication . 2006(Text in persian)

   

  18. Moher  N ., Psychiatric mental health nursing. New York:Wiley &Sons, 2003. P:556

   

  19.Pourahmadi E., Jalali G., Pakdaman  Sh., Impact on improving life skills, social skills and behavior problem in boys with conduct disorder, opposition and indifference.Journal of Education Psychology ,2009;4(1),67-86 (Text in persian).

   

  20. Besharat  M .,Shalchi B.,  The Survey  of  rate attachment styles and defense styles. Iran Journal of Psychiatry. 2010 :19;278-279. (Text in persian).

   

  21- Aslani A., Sayyadi  A., Aman Alhy A.,  relationship between attachment styles and family functioning and general health. Journal of family psychotherapy and, second, 2012;2 (5): 163-177(Text in persian).

   

  22- Forozandeh N., Investigate the relationship between family functioning and aggressive behavior in girls' boarding school, the thrust of Pediatrics National Conference on Health.2010 (Text in persian).

   

  23 . Nevels  RM . Dehon  EE , Alexander K , Gontkovsky ST. psychopharmacology of aggression in children and adolescents with primary neuropsychiatric disorders : a review of current and potentially promising treatment option . Exp Clinic psychopharmacol . 2010 : 18 (2) ; 184-201

   

   

  24. Sroufe L.A.& Waters E. Attachment as an organizationconstruct . Child Development,2002; 48,1148-1199

   

  25 . Koback   R. R . & Screey , A. Attachment in late adolescence working models . Affect regulation and representations of self and  other .Child Development ;2002, 59. 135-146.

   

  26 . Herber,  K . General affective aggression model . Stanford University Available at : www . psychology . Rutchers . edu / kharber / social psychclass 26 . html . 49k . p : 3 . Accessed 18 June 2005 .

   

  27 . Crawford  T. N., Shaver  P. R., Cohen, P. & Pilkonis, P. A. et al. Self-reported Attachment, Interpersonal Aggression, and Personality Disorder in a Prospective Community Sample of Adolescents and Adults. Journal of Personality Disorders. 2006: 20 (4); 331-351

  28 . Ahangar anzabe A., SHarife P ., Farajzadi R ., Relationship between parenting style by aggression adolescent. Journal of Behavioral Sciences. 2010, 1(1) : 1-8(Text in persian)

   

  29.Talebi B., and Verma  P. Aggression and attachment security. Iran Journal of Psychiatry. 2007 :2;72-77(Text in persian)

   

  30. mehraban M. Effects of anger control skills training on aggression and personal and social adjustment of aggressive students, Master's thesis. Tehran University.2013(Text in persian)

   

  31. dadsetan, p. Criminal Psychology, Tehran: SAMT.2005. (Text in persian)

   

  32. Sohrabi, F.; Krdmyrza, E. Anger control training for aggressive youth with the goal of preventing substance abuse, Tehran, Ministry of Science, Research and Technology.2008 (Text in persian)

   

  33- Hashemi  R., Mir Jafari., A, examined the relationship between attachment styles and psychological symptoms in male and female students. Proceedingsof the seminarstudents mental. Shiraz University;2010(Text in persian)

   

  34- Khaleghi  M. The relationship between attachment styles and personality traits with the love of Tehran University students. Master's thesis. Tehran University, 2013(Text in persian).

   

  35- Bradford  E., & Lyddon  W., Current parental attachment: Its relation to perceived psychological distress and relationship satisfaction in college students. Journal of College Student Development;2003, 34, 256– 260.

   

  36- Veter  a., myers, l. Repressive coping styles and adult romantic attachment style: journal of relationship personality & individual differences. 2002; 32, 799-807

   

  37 - Becker-Weidman  E. G., Jacobs  R. H., Reinecke, M. A., Silva, S. G., & March, J. S. "Social problem-solving among adolescents treated for depression". Behaviour Research and Therapy, (2010).  48(1), 11-18.

   

  38 . Maleki S ,. Khoshknab M ,.  Rahgooi  A ,. Rahgozar M ., The effect of anger management training in groups on aggression of 12-15 years old male student. Iran Journal of Nursting(IJN) 2011, 24 (69) , 26-35(Text in persian)

   

  39- Heckhausen H.,  Motivation as a function of expectancy and incentive. In motivation and action. Springer berlin heidelberg.2001; 113-161

   

  40- Bell  A. C., & D'Zurilla  T. J., "Problem-solving therapy for depression: A meta-analysis". Clinical Psychology Review, 2009.  29(4), 348-353.

   

  41 - Shafie, H.; Safarinia, M., self-esteem and aggression of adolescents, Journal of Cultural Counseling and Psychotherapy,2011; 2( 6) (Text in persian)

   

  42 - Bookwala ,. J. The Role of Own and Perceived Partner Attachment in Relationship Aggression, JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE.2002 , 17 (1), 84-100

   

  43- Finzi   R. & et al. Attachment Styles and Aggression in Physically Abused and Neglected Children, Journal of Youth and Adolescence;2001, 30( 6), 769-786

   

  44- Huesmann  L. R. . An information processing model for the development of

  aggression. Aggressive Behavior, 2001, 14, 13-24.

   

  45 – Potirniche  N,.  Gabriela   E .,  Social perception of aggression by high school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences  ( 2014 ), 127, 464 – 468

   

  46 – Janabady  H.,  Nastizaei  N. compared aggression, anxiety, and depression among high school adolescents 19-14 Saravan city, Schoolof Nursingand Midwifery;2011, 9( 3), 148-156(Text in persian)

   

  47 – Taleghani  N.; Ronaghi  S., Comparison of normal and delinquent adolescent attachment, FamilyIssues, 2011; 14, 79-97(Text in persian)

   

  48 -Ramirez, j. m. Human aggression: a multifaceted phenomenon.centreur;2003

   

  49 . Berkowitz  L.,  Aggression : It s Causes , Consequences and Control . New York : Mc Graw – Hill. 1993.

  50 – Groebel  J. & Hinde  R. A. Aggression and war: their biological and social bases. Cambridge university press;2000

   

  51- Petterson  C., Child development . new york:mc graw hill;2008

   

  52- Berger  k . S.,The developmenting childhood and adolesence, sevence edition.usa: worth publisher:2006

   

  53- Anderson c.a.,  Temperature and aggression: ubiquitous effects of heat on occurrence of human violence. Psychological bulletin, 2001; 106(1), 74- 96

   

  54- Ramirez  J. M., Rodriguez, A., & Manuel  j. Aggression, and some related psycholigical constructs ( anger, hostility and impulsivity): comments from a research project. Neuroscience and biobehavioural reviews, 2006, 30(3), 276-291

   

  55- Paunescu, C.,  Agressivity and human condition. Bucharest: Tehnica,2002.

   

  56 – Shahim  S . overt and relational aggression in children, Journal of  psychological Research,2008; 9 (1, 2), 40-27(Text in persian)

   

  57- Tirgar S., Effects of communication skills training on aggression in adolescent girls and their mothers. Master's thesis. Tehran University2010. (Text in persian).

   

  58- Beane, a. Bullying prevention for schools: a step-by-step guide to implementing a successful anti-bullying program. Jossey-bass(2010)

   

  59 - Vaez Mousavi, S. M. K., mosayebi F., Sports Psychology. Tehran Press the;2011(Text in persian)

   

  60- Linder J. R., Werner  N. E., & Lyle  K. A." Automatic and controlled social information processing and relational aggression in young adults". Personality and Individual Differences, 2010, 49(7), 778-783.

   

  61- McCrae  R. R., & Costa  P.T.." A contemplated revision of NEO Five- Factor Inventory". Personality and Individual Diffrences, (2004), 36, 587-596 .

   

  62 – Ranvs  S. A . General Psychology, translated Ebrahimi Moghaddam et Abolmali. Tehran, Press savalan;2000

   

  63 - Hrnghan, RSS. EBay. Olson, Matthew. H. Introduction to learning theories. Saif Ali translation. Tehran. Mental publication;2004(Text in persian)

   

  64 – Faraji D., the effectiveness of cognitive - behavioral therapy on reducing aggression and high school students. Master's thesis. Tehran University 2012(Text in persian).

   

  65 - Bashiri Khatibi  B.; fakhraee, C. Examine the social and cultural factors affecting aggression among families Tabriz. Journal of Applied Sociology. Year 24. 1392:2. 221-233(Text in persian).

   

  66 - Karimi J. Personality psychology, Tehran editing.2003. (Text in persian).

   

  67 . Langari MR., compare of aggression rate in migrant student male and who they aren’t .MA thesis in Psychology. Tehran: Faculty of Education Tarbiat Moalem University 2004; 83-102(Text in Persian).

   

  68- Kiesner J., & Kerr M. Families, peers, and contexts as multiple determinants of adolescent problem behavior. Journal of Adolescence, 2004,  27, 493-495.

   

  69 – Mynoochyn  S . Families and family therapy. Translation: B Sanaei, Tehran: Amir Kabir Publications. Chab II. 1375

   

  70- Santrock J. W. Educational psychology. 4 edition. new york;2009

   

  71 - Mohseni Tabrizi, AR. Vndalysm.. Tehran: Publications that.2004.

   

  72 - Goode, J.W., Family and community. Translation: M. Farmer and Farmer Venus, Tehran: Publication of 0.1992

   

  73 – Amaanian  A., Vesali  S., Darabi A; Asadi, P. Examine the relationship between family functioning and aggressive students. Journal of Family Studies, 2013, 13: 31-48

   

  74- Tellegen C.L., Sanders  M.R. Using Primary Care Parenting Interventions to Improve Outcomes in Children with Developmental Disabilities : ACase Report. Hindawi Publishing Corporation, Case Reports in Pediatrics, Volume 2012, Article ID 150261, 5 pages

   

  75- Belsky J. the deteminants of parenting: A process model. Child development. 55, 83-96

   

  76- Goldman  A. interpretation psychologized. Mind & language. 1989, 4. 161-185

   

  77- Fleming  A.s., Ruble  D. N., flett, G.L. postpartum adjustment in first time mothers: Relationship between mood, maternal attitude, and mother-infant interactions. Development pschology, 1988, 24 : 74-81

   

  78- Franz  C.E., McClelland  D.childhoold antecedents of conventional social accomplishment in midlife adults: A 36year prospective study, journal of personality and Social psychology, 1991, 60. 586-595

   

  79 - profession, MR. Effectiveness of cognitive - behavioral therapy in reducing symptoms of posttraumatic stress disorder and aggression among the physically abused children. Master's thesis. Allameh Tabatabai University

   

  80- Katz, L.F., & Gottman, J.M., . Patterns of marital conflict predict childrens internalizing and externalizing behaviors. Development pschology, 1997. 29(6). 940-950

   

  81 - Shykhavndy D, . Sociology of deviance.. Tehran: Publication Marandiz.2000. (Text in persian).

   

  82- Zarling, C., Hirsch, and Landry, S.H. maternal social networks mather infant

   

  83- Crick. N.R., & Dodge , K.A. A review and reformolation of social information processing mechanism in childrens sicial adjusment. Psycology Review, 1994. 74. 101-115

   

  84- Mikulincer  M., & Shaver  p. R.R. (2007). Attachment in adulthood. New York: Guilford press

  85 - Lotfi azimi  F.,  The relationship between maternal communication style with children's aggressive behavior. Thought and behavior. 2010. 17, 42-53 (Text in persian).

   

  86- Berk, L. E. Development through the lifespan (5th ed.). Boston, MA,2010

   

  87- Bowlby J.,  Attachment and loss, 3; Loss. New York: Basic Books,1980, 25

   

  88- Pellerin L. A. Applying Baumrinds' parenting typology to high schools: Toward a middle-range theory of authoritative socialization. Journal of Social Science Research, 2005,  34, 283–303.

   

  89- Baumrind  D. Child care practices anteceding three patterns of  reschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 1967,  75(1), 43-88.

   

  90- Cassidy T. ()." Problem-Solving  style, achievement motivation, psychogolical distress and response to a simulated emergency". Counseling psychology Quarterly, 2002, 15, 325-332.

   

  91 - Mc Elhaney  k. b,. emmele  A., smith  f. d & allen, j. p .Attachment organization as a moderator of the link between friendship quality and adolescent delinquency. Attachment & Human development;2006 8(1), 33-46

   

  92- Polek  E., Van Oudenhoven, J. P., & Ten Berge  J. M. F. (). Attachment styles and demographic factors as predictors of sociocultural and psychological adjustment of Eastern European emigrants in the Netherlands. International Journal of Psychology, 2008,  43, 919-928.

   

  93 - Hunter  j.j. & maunder, r. g. Using attachment theory to understand illness behavior. General hospital psychiatry;2001 23, 177-182

   

  94 . Hamidi , F. The relationship between attachment styles and marital satisfaction in married student. Teacher Original Family ,2006, 13(9);25-41(Text in persian)

   

  95 – Hazen  c., & shaver  p. Romantic love as an attachment process. Journal of social psychology,1987, 52, 511-524

   

  96- Greenberg  M.T., & Speltz  M.L.contributions of attachment theory to the understunding of conduct problems during the preschool years, In J. Blesky and nezworsky(Eds), Clinical implications of attachment. Hillsdale, NJ: Erlbaum

   

  97- van IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1997). Intergenerational transmission of attachment: A move to the contextual level. In L. Atkinson & J. K.

   

  98- Speirs Neumeister, K. L., & Finch, H. (2006). Perfectionism in high-ability student. The Gifted Child Quarterly, 50(3), 238-251.

   

  99- Riley  p.  Attachment theory and the teacher-student relationship. New York: Routledge publication. 2011

   

  100- Kassel J. D., Wardle M., & Roberts, J. E. Adult attachment security and college student substance use. Addictive Behaviors, 2007,  32, 1164–1176.

   

  101- Neal J., & Frick  D.  The effects of parenting styles and childhood attachment patterns on intimate relationships. Journal of Instructional Psychology, 2001. 28(3). 178-183

   

  102- Gamble  S., & Roberts  J. Adolescents' perceptions of primary caregivers and cognitive style: The roles of attachment security and gender. Cognitive Therapy and Research, 2005,  29, 123-141.

   

  103. MorettiM.M.,& ObsuthI. Effectiveness of an attachment-focused manualized intervention for parents of teens at risk for aggressive behaviour: The Connect Program Journal of Adolescence 32 (2009) 1347–1357

   

  104 – shojaei  S. At al. examined the predictors of adolescent aggression of violent computer game users in the city of Qom, Qom University of Medical Sciences. Volume Seven, Number Three,2013, 71-79(Text in Persian).

   

  105 – Tarshizi  M; Sadatjo S., .Prevalence of aggression and associated factors in students from junior schools, innovative care Journal,2013 9( 4), 355-363(Text in Persian).

   

  106- McDade  M .,The Impact of Self-Reported Attachment Style on Aggression and Depressed Mood in Urban African American Adolescents  Thesis for the degree of Doctor of Philosophy (Nursing) in The University of Michigan 2013

   

  107. Mohamadi .N,Apreliminary studay of the Buss & perry aggression Questionnaire psychometric .Journal of Education Psychology;2007. 25 (4 ). 136-151(Text in persian).

   

  108 - Samani S., Evaluate the reliability and validity of the questionnaire and Perry Bass, Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Shiraz University, 2007, 13(4), 365-359.

   

  109- Yakawa  S. " Diminished sense of self-existence and self-reported  aggression among  Japanese students". Psychological reports. 2002, 90(2), 634 .

   

  110- Moeini SR, Bayani A, sociological approach in aggression among male and female students islamic azad university, journal sociology, 13, pp135-144, 2008

   

  111. Behrozi H, Zarezadeh M, Saberi A. The relationship between spiritual intelligence and aggression in adolescent male football players. Sports psychology studies. No. 6. Pp 81-94, 2013

   

  112– Zinat motlagh  F., et al. Prevalence and factors associated with aggression among adolescents YASUJ. Journal of the health system. 2013, 9 (2): 319-312(Text in persian).

   

  113– Golchin  M.,  Aggression in adolescent and family roles. Journal of Medical Sciences University - Qazvin. In 2002. (21): 36-41(Text in persian).

   

  114 . Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and sadock's synopsis of psychiatry: aggression. Philadelphia, PA: Lippincott William and Wilkins; 2003

   

  115 - Noury Samarin  S.; Byatyany Kh.,  GH, Saraj khorami N., Investigate the relationship between perfectionism and aggression with life satisfaction among high school students. Psychological Journal. 2013. 31. 201-219(Text in persian).

   

  116. Fares E, Ramirez J, Cabrera M, Salas F, Justification of Physical and Verbal Aggression in Uruguayan Children and Adolescents, The Open Psychology Journal, 2011, 4, (Suppl 1-M5) 45-54

  117 - Porshhryary M. Investigate the relationship between shame and anger and comparison of university students in Tehran. Journal of Psychological Studies.2006, 5( 3)., 27 –42(Text in persian).

   

  118. Johnson C, Adolescents’ Perceptions of Male Involvement in Relational Aggression Age and Gender Differences, Journal of School Violence, 12:357–377, 2013

   

  119 – Karahmadi M.; Ismailidehghi  N. Aggression and its association with demographic characteristics of pediatric nurses in hospitals of Isfahan University. Journal of Behavioral Sciences. 2007. 5( 1): 33-37(Text in persian).

   

  120. Dubow F, Boxer P, Huesmann R, Long-term Effects of Parents’ Education on Children’s Educational and Occupational Success: Mediation by Family Interactions, Child Aggression, and Teenage Aspirations, Wayne State Univ Press). 2009 July ; 55(3): 224–249.

   

  121. Besemer B, The relationship between the quantity of non-parental child care, family factors and children’s aggression. Master thesis Criminology ,Vrije Universiteit Amsterdam, 2007

   

  122. Amani R, Etemadi A., Fatehi M, Bahrami F.. The relationship between attachment style and social adjustment. Journal of Behavior, vol 19. No. 6. 2012(Text in persian).

   

  123 – Peyvasteh gar M., Besharat m., Pajhoi nia SH., Saifi M. Vulnerability to psychological explanations of attachment styles on public coeducational university students in Tehran. Knowledge and research in the Journal of Applied Psychology, 2012, 1: 39-29(Text in persian).

   

  124 – Besharat  M.. A. Goli M., Ahmadi, A. Investigate the relationship between attachment style and interpersonal problems. Journal, 2010, 8 (4): pp. 81-74(Text in persian).

   

  125- Byabanyan M., Nourmohammadi  SM., Rahim nahal  Z. Relationship between emotional intelligence and attachment with aggression, 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry(Text in persian).

   

  126- Williams S. K., & Kelly  F. D. Relationships among involvement, attachment, and behavioral problems in adolescence: Examining father′s influence. Journal of Early Adolescence,2005, 25, 168-196.

   

  127. Farmanbar R, Almighty Z, Astbsary F, G Karoshen. Computer games linked to aggression in Rsht. school students in health and health promotion.2013 ,1 (3). (Text in persian).

   

  128- Hasanvand  B.,khaledian  M,. Merati ,.A. The relationship of physical punishment with aggression and educational failure in children Archives of Applied Science Research, 2012, 4 (6):2453-2460(Text in persian).

   

  129-motiee  M., The new system of secondary education and the role of executive agencies. World Journal, The, 2000,1, 187-186(Text in persian).

   

  130- Ashkani  F., Evaluation of students' academic performance and aggression computer user. 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry, 2008(Text in persian).


موضوع پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, نمونه پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, جستجوی پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, فایل Word پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, دانلود پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال1392

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده مقدمه: نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد. هدف: هدف این پژوهش تعیین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی گرایش: عمومی چکیده هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه‌ی عملکردخانوادهوسبک‌های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانشآموزاندختروپسرمقطعمتوسطهبندرعباس می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس است که در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده فارسی هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای از میان دانش آموزان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به ...

رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و ...

ثبت سفارش