پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391

word 401 KB 31922 158
1391 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش داخلی جراحی)

  چکیده:خشونت در محیط کار در سراسر دنیا عامل خطر مهمی تلقی می شود وکارکنان با انواع خشونت (کلامی،فیزیکی،تهدید،جنسی و ...)در محیط کار روبرو هستند. پرستاران نیز به دلیل حضور و فعالیت بیشتر در اورژانس و ارتباط مستقیم با بیماران و بعلت در معرض بودن با انواع تنش ها حتی بیش از سایر رده های پرسنل پزشکی در معرض خشونت قرار دارند.با توجه به آن که مطالعات گسترده ای در مورد عواملی که می تواند بروز خشونت در محیط کار را تسهیل نماید،انجام نشده است این مطالعه سعی دارد تا با فراهم آوری اطلاعات مقدماتی به چاره اندیشی برای مقابله با این مشکل در این استان و سراسر کشور کمک کرده باشد.

  هدف:هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران و عوامل مرتبط با آن  در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1391 بود.

  مواد و روش ها:این مطالعه یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است وتعداد نمونه های آن 442 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت با حداقل 6 ماه سابقه کار بودند که با نمونه گیری به شیوه طبقه ای سیستماتیک انتخاب شدند.ابزار نمونه گیری برگرفته از ابزار ناکرینگر و اوشا ورحمانی بود. یافته های این مطالعه تحت نرم افزار Spss نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از شیوه آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدی نسبت به تعیین مهمترین عوامل مرتبط و شدت ارتباط هر کدام در مورد بروز خشونت نسبت به پرستاران ،از نظر آنان اقدام گردید. پس از تعیین مهمترین عوامل بر اساس آنالیز عاملی اکتشافی ،جهت تایید از آنالیز عاملی تاییدی تحت نرم افزار لیزرل نسخه 8نسبت به تایید مهمترین عوامل مرتبط با بروز خشونت اقدام شد.

   

  فصل اول

  -بیان مسئله

    خشونت در محل کار به صورت اقدامات پرخاشگرانه نسبت به افرادی که در محل کار درحال انجام وظیفه هستند تعریف می شود(1).امروزه مراقبان بهداشتی و پرستاران بیش  ازگذشته در معرض خطرات مختلف از جمله خشونت قرار دارند. پرسنل پرستاری در بیمارستانها اغلب با افرادی مواجه هستند که به تازگی خود یا عزیزان آنها دچار بحران و مشکل شده اند .در این شرایط بیمار و همراهان وی با تنشهای مختلفی روبرو می باشند و از آنجایی که پرخاشگری یکی از معمولی ترین  واکنش انسان ها در موقعیت های بحرانی است احتمال وقوع خشونت در هر لحظه وجود دارد(2). پرستاران به دلیل ارتباط مستقیم با بیماران بیش از سایر رده های پرسنل پزشکی درمعرض خشونت قرار دارند و پژوهش های مختلف شیوع این پدیده را درمیان پرستاران کشورهای مختلف بین 57 تا 93 درصد گزارش نموده اند (4و3).البته باید اذعان داشت که تنها پرستاری نیست که مواجهه با خشونت در آن افزایش یافته است بلکه آمار خشونت به طور کلی نیز روند رو به رشدی در جهان داشته و گزارشات موید وقوع 10 تا 15 مورد اعمال خشونت در یک سال بر کارکنان انواع حرف می باشد (5و2). در فاصله زمانی بین سالهای 1992 تا 1993 بیش از دو میلیون تهاجم خشونت بار علیه کارکنان مراقبت سلامت رخ داده است (3).آیکن و همکاران درتحقیقی در سال 2000در آمریکا بیان نموده اند که 7/52 درصد کارکنان بهداشتی در آمریکا و 2/61 درصد کارکنان در کانادا مورد خشونت کلامی قرار گرفته و در برزیل نیز 50 درصد کارکنان بهداشتی در طول یک سال حداقل در معرض یکی از انواع خشونت قرار داشته اند (6). درترکیه میزان خشونت کلامی ایراد شده نسبت به پرستاران 5/98 درصد و میزان خشونت فیزیکی 7/19 درصد بوده است(7).در ایران نیز تحقیق سلیمی نشان داده است که 8/97 درصد پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران تحت خشونت کلامی بوده و 7/39 درصد آنها خشونت فیزیکی را نیز تجربه کرده بودند(3).نتیجه تحقیق رحمانی و همکاران در سال 1386 بر پرسنل واحد فوریت های پزشکی 1386 استان آذربایجان شرقی حاکی از آن بود که 7/37 درصد افراد این رده شغلی تحت خشونت فیزیکی بوده اند(8).در گیلان نیز در تحقیقی که در سال 1388 توسط اصغرزاده انجام شده میزان وقوع انواع خشونت 6/74درصد برآورد شده و7/92 درصد پرستاران شاغل دربخش اورژانس نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده بودند (4).

      خشونت ممکن است به سه صورت: تهاجم کلامی ،تهدید و تهاجم فیزیکی دیده شود(3).البته این دسته بندی گاه مختلف بوده و به صورت: خشونت کلامی، عاطفی،فیزیکی  حتی جنسی تقسیم بندی می شود(9). خشونت دربیمارستانها اغلب جزئی از کار روزمره پرستاران محسوب گردیده و بندرت گزارش می گردد، در حالی که این خشونت ها یکی از منابع مهم آسیب های شغلی محسوب شده(4و2) و می تواند سبب کاهش تمرکز و انگیزه ،کاهش فعالیت،صدمات مالی-روانی و جانی،پناه بردن به داروهای آرامبخش و افزایش میزان مرخصی شود (2).از دیگر عوارض متعدد فیزیکی و روان شناختی در پرستاران می توان به جراحات فیزیکی، بروز بیماری و یا نشانه های آن (میگرن،استفراغ)، خشم، ترس،افسردگی،اضطراب ،احساس گناه و کاهش اعتماد به نفس ،کاهش روحیه کاری،افزایش استرس شغلی، افزایش تمایل نسبت به ترک شغل،کاهش اعتماد به مدیران و همکاران و ایجاد محیط کاری غیر دوستانه ،اشاره نمود که همگی ازنتایج منفی خشونت بوده وعلاوه بر خود پرستار تاثیر فراوانی بر کارآیی و موفقیت سازمان خواهد داشت (2).

          ابعاد واقعی خشونت در محیط کار مراکز بهداشتی در مانی هنوزبه خوبی مشخص نشده و مطالعات بیانگر آن است که چهره کنونی از خشونت شغلی علیه این افراد تنها قله یک کوه یخی عظیم است (10). برآورد هزینه های ناشی از خشونت علیه پرستاران در انگلستان نشان می دهد به علت هزینه های ناشی از غیبت و درمان و کاهش فعالیت و تمرکز آنان سالیانه سی میلیون پوند به بخش درمان انگلستان خسارت وارد می شود(1).مساله خشونت شغلی در محیط کار تا آنجا حائز اهمیت است که عبارت "بحران تمدن" در مورد آن بکار برده می شود(10).خشونت ممکن است از سوی افراد مختلف اعمال گردد که از این دسته می توان به همکاران پرستار اشاره نمود(5و2). گاهی رفتارهای خاص پرستاران باعث ایجاد خشونت همراهان و بیماران نسبت به پرستاران می شود.در تحقیقی که در سال 2007 در کشور استرالیا انجام شد به واژه استامپ1 که مخفف تماس چشمی و خیره نگاه کردن،تن و بلندی صدای پرستار،اضطراب

  STAMP(Staring and eye contact,Tone and volume of voice,Anxiety,Mumbling and Pacing)(1

  وی و پچ پچ کردن و قدم زدن وی است، بعنوان عوامل موثر در بروزخشونت بیمار و همراهان اشاره شده است (11).برخی از دیگر مواردی که سبب ایجاد خشونت بیماران و همراهان آنها ،نسبت به پرستاران می شود شامل:انتظار جهت ویزیت پزشک،انتقال بیمار به بخش یا بیمارستانی دیگر،مرگ بیمار ،مشکل خدمات و نگهبان ،مصرف الکل،مصرف داروها و مشکلات مغزی ،است(9). در مطالعات زیادی ترس از بروز خشونت در پرستارانی که قبلا با خشونت مواجه شده بودند نیز به عنوان یک عامل مرتبط با بروز خشونت ذکر شده است (12و4).

      البته عوامل بسیار متعدد و گوناگونی می تواند سبب بروز خشونت توسط  بیمار  و همراه وی نسبت به پرستار شود .این عوامل مرتبط را می توان تحت عنوان عوامل فردی،عوامل سازمانی و عوامل روانی-اجتماعی تقسیم بندی نمود(21). در مطالعه دانتلا1که در 8 کشور اروپایی انجام شد ، مشخص گردید که بین عوامل موثر سازمانی و عوامل روانی- اجتماعی با بروز خشونت نسبت به پرستاران ارتباط وجود دارد(21) .

      البته در هر یک از این کشورها عوامل متفاوتی بعنوان مهمترین عوامل مرتبط با بروز خشونت اعلام گردیده اند مثلا در کشور هلند فشار کاری مهمترین عامل در بین عوامل مرتبط با بروز خشونت بوده و جنسیت پرستار کم اهمیت ترین عامل بوده است.در حالی که عامل جنسیت به عنوان مهمترین عامل بروز خشونت در ایتالیا گزارش شده است(12). متاسفانه بسیاری از پرستارانی که تاکنون در معرض خشونت قرار نگرفته اند ممکن است در مورد عوامل مرتبط  با بروز خشونت ایده های مشخصی نداشته و این عدم شناخت از عوامل موثر می تواند شرایط را برای بروز خشونت بر علیه آنها هموارتر سازد. البته بنظر می رسد آموزش راههای مقابله با بحران و خشونت و کاستن از موقعیت های بحرانی نیز می تواند به کاهش بروز خشونت کمک نماید چنانچه نتیجه تحقیقی نشان می دهد که وقتی 60 درصد پرسنل یک بخش دوره آموزش مقابله با خشونت ها را گذرانده باشند تعداد موارد خشونت در آن بخش در مقایسه با بخشهای دیگر به یک سوم کاهش پیدا کرده است(2)به علاوه عدم وجود دستور العمل برای پیشگیری از خشونت در محل می تواند خشونت را تا میزان 5/93 درصد افزایش دهد (10).

      با توجه به روند رو به رشد بروز خشونت علیه پرستاران و عوامل مختلفی که در مطالعات گوناگون با توجه به کشورها و شهرهای محل مطالعه بعنوان عوامل مرتبط با بروز خشونت علیه پرستاران اعلام

    

  Abstact

  Introduction : Violence at work is considered an important risk factor worldwide and personnel confront different types of  violence (verbal, physical threats, sexual, etc) at work. Nurses more than other medical personnel are at risk of violence  due to their presence and increased activities in emergency and direct contact with patients and also exposure to a variety of stresses .It is noticeable that we don’t have spread surveys about violence related factor ,this study tries to  provide basic information to help deal with this problem in this province and across the country.

  Objective : The aim of this study was to determine the incidence of violence against nurses and its related factors in nurses working in educational medical centers of Rasht in 2012.

  Material and methods : in this cross sectional study 442 nurses in educational medical centers in Rasht with at least 6 months job experience were participated as samples .They were selected by systematic sampling methods.  Data collection tool was made using Nachreiner and Osha  and  Rahmany  tools. The findings were analyzed by SPSS software Version 19 and exploratory and confirmatory factor analysis approach was used to determine the most important factors and its relation to violence towards nurses from their viewpoint. After determining  the most related factors based on exploratory factor analysis, the confirmatory factor analysis was used to confirm the most important factors associated with violence using the Lisrel software, version 8.

  Result : viewpoint in last six months was verbal and then physical violence. The verbal violence in most cases occurred  by patients visitors and physical violence often occurred by patients. From 47.6% of those who did not report it (55.3%)  considered it useless. The findings showed that five most influential factors on the incidence of violence  were named as organizational secure feeling ", "factor related to patients Hospitalization", nurse's ability to deal with patients'  violence" "patient satisfaction factor", and" patients' visitor demographic factors".

  Conclusion: Results indicated high frequency of verbal and physical abuse toward  nurses in health centers in Rasht and different measures needed to deal with it.

  Key words: Nursing Staff Hospital, Violence, Workplace

 • فهرست:

  فصل اول

  زمینه پژوهش .......................................................................................................1

  اهداف پژوهش ..................................................................................................... 5

  سوالات و فرضیه  پژوهش ...................................................................................... 5

  تعریف واژه های کلیدی .......................................................................................... 6

  پیش فرض های پژوهش ......................................................................................... 7

  محدودیت های پژوهش .......................................................................................... 8

  فصل دوم

  چهار چوب پژوهش ............................................................................................. 9

  مروری بر مطالعات ........................................................................................... 25

  فصل سوم

  نوع پژوهش .................................................................................................... 39

  جامعه پژوهش ................................................................................................. 39

  نمونه پژوهش .................................................................................................. 39

  مشخصات واحدهای پژوهش ............................................................................... 40

  محیط پژوهش ................................................................................................. 40

  ابزار گرد آوری داده ها ..................................................................................... 40

  تعیین اعتبار علمی ابزار .................................................................................... 41

  تعیین اعتماد علمی ابزار .................................................................................... 41

  روش گردآوری داده ها ..................................................................................... 42

  روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................... 42

   

  عنوان                                                                                                                 صفحه    

  ملاحظات اخلاقی ............................................................................................ 48

  فصل چهارم

  یافته های پژوهش(معرفی جداول ........................................................................ 49

  جداول ......................................................................................................... 50

  فصل پنجم

  تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................... 79

  نتیجه گیری نهایی یافته ها ............................................................................... 96

  منابع ......................................................................................................... 98

  پیوست ها

  اجازه نامه کتبی جهت استفاده از ابزار

  ابزار تحقیق                                                                                                

   

   

  منبع:

   

  1-National Institue for Occupational Safty and Health (NIOSH),What is workplace violence?2002,Available at http://www.cdc.gov/niosh/docs/2002-101(accessed on august,2010).

  2-Zamanzadeh V, Soliman-Nejad N, Abdullah-Zadeh F. Nature of violence toward nurses

  working in East Azerbaijan State hospitals.Medical Journal of Tabriz University of Medical

  Sciences 2007; 29: 61-6. [Persian].

  3- Salimi J, Azari-Ardi L, Karbaksh-Davari M.Violence toward nursing staff working nonpsychiatricemergency departments. Journal of

  Legal Medicine 2006; 12: 202-9. [Persian].

  4-Asgar zadeh,Alireza.,et al. Frequency of reporting features of violence against emergency nurses from health centers in Rasht, patients, relatives and colleagues. Unpublished final report submitted to the research project approved by the Research Council of Guilan University of Medical Sciences. . [Persian].

  5-Tymorzadeh, ehsan., Rashidian, Arash.,Ara, Mohamad.,Akbari,Ali.,gasemi, , Mohamad. Measuring nurses' psychological violence exposure in a large teaching hospital in Tehran.Journal of School of Public Health and Institute of Health Research 1388(2):41-49. [Persian].

  6- Aiken,L.,Clarke,S.,Sloane,D.,Sochalski,J.,Busse,R.,Clarke,H.Nurses’  reports on hospital care in five countries,Health affairs 2001,20(3):45-53.

  7-Ergun,F.S., Karadakovan, A., Violence towards nursing staff in emergency department in Turkish city,International nursing review2005;52(2):154-160

  8-Rahmani,Azad.,Bakhsheyan,Atefeh.,Dadashzadeh, Abas.,Namdar,Hosein.,Akari,Mohamad. Physical violence at work from the perspective of emergency medical personnel in East Azerbaijan Province. Of Nursing Research 1387(11):33-41[In Persian].

  9-Shogi,M.,Sanjari,M.,Shirazi,F.,Heidari,SH.,Salemi,Sedighe.,Mirzabeigi,Gh.Workplace violence and abuse ggress nursing in Hospitals in Iran.Asian Nursing Research,2008;vol 2(3).

  10- Ghasemi, M., Rezaei, M., Fathi-Ashtiani, A.,Mirzaei, P. and Jonaidi, N., 2008.

  Exposure of Nurses with PhysicalViolence in Academic Hospitals of Baqiyatallah Medical University.j of military medicine, 9(2) [In Persian].

   

  11-Luke, L.,Jackson,D.,Usher,K.(2007)STAMP:component of observable behavior that indicate potential for patient violence in emergency department.Journal of advanced nursing., Available at http://www.mdconsult.com

  12-Donatella,Camerina.,Madeleine,Estryn-Behar.,Paul,Conway.,Beatrice, Der Heijden., Hans-Martin,Hasselhorn.Work-related factors and violence among nursing staff in the European NEXT study : A longitudinal cohort study .International Journal of Nursing Studies 45 (2008) 35-50.

  13- Yang,Liu-Qin.,Spector,Paul.,Chang,Chu.,Gallant-Roman,Mary.,Powell,Julie.Psychosocial precursors and physical consequences of workplace violence toward nurses:A longitudinal examination with naturally occurring groups in hospital settings. International Journal of Nursing Studies,2012.,Pages12.

  14- Whelan, T., 2008. The escalating trend of violence toward nurses. J Emerg Nurs, 34,

  pp.130-3.

  15- Gillespie,Gordon.,Gates,Donna.,Miller,Margaret.Workplace Violence in Healthcare Setting:Risk Factors and Protective Strategies.Rehabilitation NURSING,2010.,vol35:177-184.

  16-Rio,Marshal, John. Motivation and emotion.Traslate by seid mohamadi,yahya.Pulished virayesh,1386:200 and 301. [In Persian].

  17-Ageli Negad,Mashallah.,Nojomi, Marzeyeh.,Seid mohamadi, Mohamad. Prevalence of violence against nurses and its related factors, Razi Journal of Medical Sciences 1390,vol 86(18):49-58. [In Persian].

  18-Sadok,Jaims,Beniamin.,Sadok,Alkot,Virginia. Summary Kaplan Psychiatry Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry.Translate by Rafiy,Hasan.,rezaie, farzin.published Argmand,1382:165-172. [In Persian].

  19-Aronson,Eliot. Social Psychology 1999.Translate by shokrkon,Hosien. Published roshd,1386:318 and 270. [In Persian].

  20-Webster,Merriam. Webster Dictionary 1981.moalef:Bakak,govo, Published kasra[In Persian].

  21-Boer,Barbara,Hill,Sin s. Mental Health Nursing 2000.translate by Zare,Korosh.,et al. Publisher Salemi and game negar,1387:340-350[In Persian].

  22-CDC Definition of violence. www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/definitions.html

  23-Word report on violence  and health,2002. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/...report/en/

  24-WHO:1/6 million die in violence annually. www.panapress.com/1.6-million-die-yearly-from-violence-worldwid

  25-Stemlez,Sozan,S.,Bier,Brenda,G.,Hinkel,Janis,L.,Gioer,Cary,H. Biophysical and Psychosocial Nursing Surgical Nursing Brvnrmfahym 2008.Translate by Abed Saidi, Gilla. Publisher Salemi ,1387. [In Persian].

  26-Karlson,Nill,R. Foundations of Physiological Psychology1992.Translate by mehrdad,Peghhan. . Publisher gazal,1386. [In Persian].

  27- Berk,Lora,A. Developmental psychology, Volume II, 2001.Translate by yahya, sied Mohamad. Publisher Arasbaran,1385:219[In Persian].

  28- Godsbin,Fariba.,Deh bozorgi,Zaha.,Tayari,Narges. Study on the prevalence of violence can be applied directly to the nursing staff. Bimonthly academic journal - Journal of Medical Research / University in 1387(78):45-52[In Persian].

  29-Zoladl,Mohamad.,Givi,Moravat. Mental health nursing. Tehran, publisher Nvrdansh,1381:219[In Persian].

  30-Occupation safty and health administration:Guideline for preventing workplace violence for health care and social service workers.2009.http://www.osha.gov

  31-Nachreiner,N.M ;S.G; Ryan A.D; McGoern P.M; Minnesota Nurse, Study: Perceptions of Violence and the Work Environment, journal of Industrial Health 2007,45:627-678.

  32-Rafati,Rahim zadeh.,Zabihi,Ali.,Hoseni,Said Gavad. Check nurses exposed to verbal and physical violence in hospitals. Journal of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (Life)1390(17):5-11[ In Persian].

  33- Talas,M.,Kocaoz,S.,Akguc,S.A Survey violence Against staff working in the Emergency Department in Ankara,Tyrkey.Asian Nursing Research,2011;50:197-203.

  34-Paterson , Bordie; Leadetter, David; Bowie, Vaughan. Supporting nursing staff exposed to violence at work. International Journal of Nursing Studies.1999;36:479-486

  35-Farrel, G.,Bobrowski,C,. Bobrowski .,P.Scoping workplace ggression in nursing:finding from Australian study.Journal of Advanced Nursing.2006;55(6):778-787.

  36-Shields,margot.,Wilkins,Kathryn.Factors related to on-the-job abuse of nurses by patients.Statistics Canada,Catalogue,2009;20:1-13

  37. Estryn-Behar M.Van Der Heijden B. Camerino D.Fry C.Le Nezet O. Conway P.

  Hasselhorn HM. Violence risks in nursing-Results from the European NEXT study.Occup Med.2008. 58:107-114.

  38- Hazard,Monro,Barbara. Statistical methods in medical research and application Mrabt SPSS data analysis.Translate by Kazemnegad,Anoshirvan.,Heidari,Mohamad reza.,Noroz zadeh,Reza. Publisher jameh negar-Salemi,1390

   39-Hasani,Said Aas.,et al. Assessment of verbal and physical violence from patients and their companions the ounces Avrzh hospital staff Prophet (PBUH) in the fourth quarter of 1385,

  Iranian Journal of Medical Sciences 1388.vol67:46-51[ In Persian].

  40- Kamchuchat,Chalermrat.,Chongsuvivatwong,Virasakdi.,Oncheunjit,Suparnee.,Wing Yip,Teem.,Sangthong,Rassamee.Workplace Violence Directed at Nursing Staff at a General Hospital in Southern Thailand, journal of Occupational Health2008;50:201-207.

  41- Shogi,Mahnaz.,et al. Verbal abuse of nurses in hospitals across the country, Semnan University of Medical Sciences Journal 1387,vol(4):273-278[ In Persian].

  42- Kitaneh, mohamad.,hamdan, motasem. Workplace violence against physician and nurses in Palestinian public hospitals :a cross –sectional study.BMC Health Services Research.2012,12:469

  43- Koritsas ,stella., oyle, Malcolm., Coles ,jan. Factors Associated With Workplace Violence in Paramedics.Prehospital and Disater Medicine,2009;24(5):417-421

  44- Hoaken ,peter n.s.,et al.Druge use and ause and human aggressive behavior.druge abuse and addiction in medical illness,2012;p: 467-477

   45- Cheraghi,Mohammad Ali.,Nogan,N.,Moghimbeygi,A.,Bikmoradi,A.Analysis of Intensive Care Nurses, Workplace Violence.Journal of Critical Care Nursesing,2012.,vol 5(13):87-94[ In Persian].

  46- Moraveji,Mahtab.,Soliman negad,kematollah.,azargan,Majid. Of violence towards nurses working in the province's hospitals, Journal of Health Care 1389.vol(3):11-18[ In Persian].

  47- Mohamed, Gad, Ashry., Work-relate assaults on nursing staff in Riyadh,Saudi Arabia. Journal offamily and community medicine,2002;9(3):51-56

  48-Esmail Por Mohamad.Violence against emergency nurses,prevalence and prevention protocol for the degree of PhD hn nursing.2011.

  49- Kling ,Rakel ,N.,Yassi , Annalee., Smailes.Elizabeth.,Lovato,Chris,Y.,Koehoorn,Mieke. Evaluation of a violence risk assessment system(the Alert System)for reducing violence in an acute Hospital: A before and after study. International Journal of Nursing Studies,2011.,vol48:534-539

  -


موضوع پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , نمونه پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , جستجوی پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , فایل Word پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , دانلود پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , فایل PDF پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. همچنین در ادامه از خرده مقیاس های هوش هیجانی جهت پیش بینی خشونت اعمال شده در معلمان زن استفاده شد، .به همین منظور 280 نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)گرایش: عمومی چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی، نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری، سلامت روان) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی می باشد. ابزارهای اندازه گیری شامل: پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر، ...

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعداد به 100 نفر پرسشنامه داده شد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا 196 نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف این مطالعه تعیین رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار می‌باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 150 نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان فارس که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه ترکیبی استفاده گردید (پرسشنامه ...

ثبت سفارش