پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390

word 501 KB 31933 140
مشخص نشده کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری 

  چکیده

  مقدمه : امروزه با توسعه ی علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ، به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده ، به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است. هدف از درمان هایی که امروزه برای کودکان سرطانی استفاده می شود ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه همچنین افزایش کیفیت زندگی این کودکان می باشد. در نتیجه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان حائز اهمیت است.

  هدف : هدف از مطالعه ی حاضر تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان می باشد.

  روش کار : این پژوهش یک مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی_تحلیلی می باشد که در آن  213 کودک 14_2 ساله ی مبتلا به سرطان مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) و بیمارستان امیر شهر شیراز شرکت داشتند. داده ها در این پژوهش ، با استفاده از پرسش نامه ای مشتمل بر سه بخش: 1) عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان و سلامت عمومی مادران ، 2) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (TNOAZL) و 3)کیفیت زندگی اختصاصی(Ped QL Cancer Module) کودکان مبتلا به سرطان از طریق مصاحبه با مادر و مشاهده پرونده کودک گردآوری شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 19 گردید. نتایج با استفاده از آزمون های تی تست ، آنالیز واریانس یک طرفه ، ضریب همبستگی پیرسون ، من ویتنی ، کروسکال والیس ، ضریب همبستگی اسپیر من و رگرسیون لوجستیک چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج : نتایج نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (34/12± 38/61) ، کیفیت زندگی اختصاصی (83/16± 61/64) بود. بررسی عوامل فردی_اجتماعی و بالینی و سلامت عمومی مادر نشان داد که بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه، سن کودک ، مدت ابتلاء به بیماری ، فاصله ی بین دوره های شیمی درمانی و تعداد دوره های پرتودرمانی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و سن کودک ، سلامت عمومی مادر ، فاصله ی بین دوره های شیمی درمانی و تعداد دوره های پرتودرمانی با کیفیت زندگی اختصاصی ارتباط آماری معنی داری داشتند(05/0 p<).

  نتیجه گیری : با توجه به اینکه از بین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و اختصاصی کودکان ،  سن کودک و سلامت عمومی مادر ، مدت ابتلاء به بیماری ، فاصله ی بین دوره های شیمی درمانی و تعداد دوره های پرتودرمانی بیشترین ارتباط را با کیفیت زندگی کودکان دارد لذا توجه به کیفیت زندگی همه کودکان و خانواده های آنان ، بخصوص در دوره تهاجمی درمان که آسیب پذیر تر می باشند ، اهمیت بسزایی دارد. 

  کلید واژه ها : سرطان ها ، کودک ، کیفیت زندگی

   

   

  زمینه پژوهش

  سلامتی از زمان آفرینش انسان و در طی قرون متمادی مطرح بوده است اما هر جا سخنی از آن به میان آمده ، عمدتا بعد جسمانی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به ابعاد سلامت روانی و اجتماعی آن اشاره شده است. منظور از سلامتی توانایی در تطابق ، ارتباط موثر ، مسئولیت پذیری ، تغذیه خوب ، عملکرد جسمی خوب ، مدیریت استرس ، وضعیت روحی مناسب و عملکرد اجتماعی موثر می باشد(1). سازمان بهداشت جهانی[1]،"سلامتی را وضعیتی از تندرستی جسمی ، روانی و اجتماعی و نه صرفا بهبود بیماری " می داند(2).

  چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم زنده ماندن و چالش قرن حاضر زندگی با کیفیت بهتر است(3). امروزه تشخیص سلامت و ارزیابی مداخلات بهداشتی علاوه بر محاسبه شاخص های مرگ و میر ، فراوانی و شدت بیماری به سایر ارزش های انسانی مانند کیفیت زندگی توجه دارد(4). کیفیت زندگی مفهوم وسیعتری از سلامت است که مجموعه ای از رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی را در برمی گیرد(5). درواقع کیفیت زندگی یک ساختار چند بعدی دارد که در ابعاد مختلف عملکردی ، اجتماعی ، روانی ، عاطفی مورد بررسی قرار می گیرد(6).

  بین بیماری و کیفیت زندگی ارتباط متقابلی وجود دارد و اختلالات جسمانی مربوط به بیماری ، اثری مستقیم روی تمام جنبه های کیفیت زندگی دارد(7). از جمله اختلالاتی که به شّدت در سلامت و در نتیجه کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد، بیماری های مزمن می باشد(8). بیماری مزمن، وضعیتی است که بیش از 3 ماه در سال ،  کارهای روزمره را مختل  نموده یا سبب بستری شدن بیش از یک ماه در سال یا در زمان تشخیص شده باشد. توسعه تکنولوژی و درمان دارویی موجب افزایش تعداد کودکانی شده که دچار بیماری های مزمن هستند(9). تقریبا 40 _10درصد کودکان در جهان ، از بیماری های مزمن رنج می برند (10). تاثیر بیماری های مزمن و ناتوان کننده بر عملکرد و وضعیت سلامتی کودک بسیار زیاد می باشد. این کودکان3 برابر سایر کودکان نیاز به استراحت در تخت دارند و 2 برابر بیش از کودکان دیگر نیاز به پزشک پیدا کرده و 5 برابر بیشتر در بیمارستان بستری می شوند. بیماری مزمن ممکن است سال ها طول بکشد یا در تمام طول عمر ادامه یابد و بر روی تمام فعالیت های کودکان و والدین اثر داشته باشد . در میان بیماری های مزمن ، سرطان از مواردی است که همواره ذهن بشر را به خود معطوف کرده است(9).

  سرطان یک اصطلاح عمومی برای بیماری های پیچیده ای است که در نتیجه برخی تغییرات ژنتیکی به وجود می آیند و باعث تکثیر غیرقابل کنترل و غیر منظم سلولی می شوند (11). واژه سرطان کودکان[2] به مواردی از سرطان ها اطلاق می شود که در کودکان زیر 15 سال تشخیص داده می شود(12). سرطان کودکان مشتمل بر گروهی از بدخیمی هاست که هر کدام خصوصیات اپیدمیولوژیکی ، ویژگی های بیولوژیکی ، روشهای درمانی ، مشکلات بقاء متفاوتی دارند(13) . سرطان شرایط جسمی ، روانی ، اجتماعی و اقتصادی نامناسبی را برای خانواده و جامعه به وجود می آورد وباعث می شود که سال های متمادی از عمر بیمار صرف مقابله با بیماری و پیگیری روش های درمانی شود(12).  همانگونه که میزان مرگ و میر بیماری های دوران کودکی (خصوصا بیماری های عفونی ) در کشورهای صنعتی و در حال توسعه کاهش یافته ، شمار کودکان با تشخیص سرطان افزایش یافته است(14 ). در اروپا و آمریکا ، این بیماری علت اصلی مرگ و میر در کودکان 14_5 سال گزارش شده است و شیوع آن در این گروه سنی تقریبا 129 در یک میلیون نفر می باشد(9). بررسی که توسط محک (موسسه حمایت از کودکان سرطانی ) در خصوص میزان شیوع سرطان در ایران انجام شده است ، نشان می دهد طی سال های مختلف در کشور شمار کودکان مبتلا به سرطان 9 کودک از بین هر 100 هزار کودک در سال بوده است که این آمار در سال 2008 به 15 کودک افزایش یافته است (4).  بر اساس گزارش مرکز ثبت سرطان استان فارس طی سال های 1380 تا 1387 (به مدت 8 سال ) تعداد کودکان مبتلا به سرطان 1610 مورد بوده است که در این بین سرطان های خون بیشترین فراوانی ( 8/47 درصد ) و بعد از آن تومور های مغز و سایر بخش های سیستم عصبی مرکزی (5/9 درصد) و غدد لنفاوی (3/9درصد) ، بیشترین موارد را به خود اختصاص داده اند(15).

  امروزه با توسعه ی علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ، به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده ، به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است (16). در حال حاضر بیشتر از 50 درصد از کودکانی که از سرطان رنج می برند حدود 5 سال یا بیشتر زنده می مانند و به مرحله بزرگسالی می رسند (17). علی رغم افزایش میزان بقاء ، سرطان شرایط تهدید کننده ی زندگی را فراهم می کند و تغییرات اساسی را در کودک و خانواده به وجود می آورد. از طرف دیگر افزایش درمان های تهاجمی سبب می شود که در طول مدت درمان ، کودکان عوارض ناخوشایند جسمی و روحی و رفتاری را تجربه کنند و این مسئله سوال های زیادی را در مورد کیفیت زندگی کودکان در طول مدت بقاء برمی انگیزد(18). عدم کنترل این عوارض ، سبب تشدید اثرات منفی بر کیفیت زندگی این بیماران شده و ممکن است هر نوع مزیتی از این افزایش بقاء را به دلیل افزایش هزینه های عوارض جانبی خنثی کند(19).

  کیفیت زندگی کودک بیمار ، در نتیجه درد ناشی از خود بیماری و روش های درمان تهاجمی و هم چنین کاهش انرژی جهت لذت بردن از فعالیت های معمول روزانه ، ناتوانی جهت برقرار کردن تماس با دوستان در مدرسه و اجتماع و ترس از آینده ، به خطر می افتد (20). شیوه های درمانی باعث می شوند که کودک مدام خسته و بیمار باشد. این کودکان هم چنین مستعد عفونت هستند و به طور مستمر در بیمارستان بستری می شوند که منجر به جدا شدن کودک از خانواده ، مدرسه و اجتماع می شود(21). درمان های سرطان توام با عوارض و سمیتٌی است که به طور کوتاه مدت یا طولانی مدت کیفیت زندگی فرد را به خطر می اندازد(6). روش های درمانی مانند شیمی درمانی ، پرتودرمانی و یا جراحی ممکن است اثرات نامطلوبی روی رشد دوران کودکی داشته و موجب بروز اثرات طولانی مدت جسمی ، روانی و اجتماعی در دوره کودکی و بزرگسالی شود(22). تمام این وقایع باعث واکنش های روانی از قبیل افسردگی ، اضطراب ، کاهش عزّت نفس و اختلال در تصویر ذهنی کودک می شود(23). احساس افسردگی در کودکان سرطانی بر کیفیت زندگی و قابلیّت درمان تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش ویلیام لی و همکاران[3]،  نشان داد که بیشتر از نیمی از کودکان سرطانی در خطر افسردگی و تمایل به خودکشی بودند و نیاز به توجه ویژه توسط مراقبین بهداشتی داشتند (24). محدود شدن فعالیت های اجتماعی و خانوادگی باعث اختلال در تکامل طبیعی کودک ، فعالیت ها و تعاملات اجتماعی در یک دوره طولانی مدت می شود (25). هزینه های درمانی ، طول مدت بستری و مشکلات روانی ناشی از این بیماری ، نشانگر سنگینی بار اقتصادی اجتماعی نشات گرفته از آن است (26).

  تحقیقات نشان داده اند که وجود یک بیماری مزمن مانند سرطان ، می تواند بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیمار تاثیر گذاشته و کیفیت زندگی وی را نامطلوب کند (27). نتایج یافته های  یاریس و همکاران[4] ، در ترکیه نشان داد که تمام ابعاد کیفیت زندگی این کودکان به  طور قابل توجهی دچار نقص شده است (28). این موضوع باعث شده است کیفیت زندگی نیز در کانون توجه درمان های ارائه شده به کودکان سرطانی قرار گیرد. هدف از درمان هایی که امروزه برای کودکان سرطانی استفاده می شود ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه همچنین افزایش کیفیت زندگی این کودکان می باشد (23).  با وجود اینکه میزان بقاء و وضعیت سلامتی نسبتا آسان بررسی می شود ، اما اغلب کل اثر سرطان و درمان را در کودک انعکاس نمی دهد.  چنین پیامدهای درمان و بیماری به وسیله  ی ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت[5] به دست می آید (29).

  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت را می توان به عنوان یک ابزار عملیاتی برای سنجش سلامتی و رفاه کلی در نظر گرفت و در حال حاضر از آن به عنوان یک شاخص کلیدی یاد می کنند که باید به طور  معمول در پژوهش های بهداشتی در نظر گرفته شود(30). کیفیت زندگی مفهومی جامع و کلی است که همه ابعاد فیزیکی ، روانی ، شناختی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زندگی فرد را در بر میگیرد. در بعد فیزیکی مهمترین جنبه وضعیت عملکرد فرد است. درک از کیفیت زندگی متاثر از توانایی شخص در سنین مختلف در جهت ادامه عملکرد و انجام فعالیت های روزمره نظیر مراقبت از خود ، رفتن به مدرسه و محل کار است. در بعد روانی نیز باید گفت که سلامت روانی جزء مهمی از کیفیت زندگی بوده و داشتن نگرش مثبت در ارتقاء کیفیت زندگی موثر است. در بعد اجتماعی _فرهنگی ، نقش های هر فرد در خانواده و جامعه و ارتباطات اجتماعی وی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی هستند(31).

  کیفیت زندگی اختصاصی کودکان مبتلا به سرطان ، تاثیر بیماری و درمان و همچنین عوارض درمان را بر کیفیت زندگی فرد نشان می دهد (32). کیفیت زندگی کودکان سرطانی یک احساس کلی از تندرستی ، مبنی بر توانایی شرکت در فعالیت های معمول ، تعامل با دیگران و سازگاری با رویدادهای ناراحت کننده ی شناختی ، عاطفی ، فیزیکی و ایجاد مفهومی از تجربه بیماری می باشد. ارزیابی کیفیت زندگی ، جنبه ی مهمی در درمان کودکان مبتلا به سرطان به شمار می رود (29) و راهی است که به کودک اجازه می دهد ترس ها و نگرانی های خود را در طی فرایند درمان بیان کند(21). چون اطلاعات بدست آمده از ارزیابی کیفیت زندگی اثر درمان را بر عملکرد کودک به صورت کمی نشان می دهد ، معیار بسیار ارزشمندی برای کودکان بیمار ، خانواده ها و تیم درمان جهت تصمیم گیری در مورد مزایا و هزینه ی درمان های مختلف برای انواع سرطان کودکان محسوب می شود (32 ). از این دانش می توان برای شناسایی گروهی از کودکان که انتظار می رود کیفیت زندگی پایینی داشته باشند ، استفاده کرد تا مداخلا ت مراقبتی و حمایتی برای بهبود سلامتی آنان به کار گرفته شود(33) و همچنین باعث بهبود رابطه بیمار و تیم درمان شده و رضایت بیمار و خانواده اش را نسبت به تیم درمان افزایش می دهد (34) .

  اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان ، با سرعت زیادی در حال گسترش و پیشرفت می باشد (35). اگرچه درک بیماران از کیفیت زندگی عنصر مهمی در ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت می باشد(36) ، اما زمانی که کودک به دلیل سن خیلی کم ، عدم تکامل شناختی و بیماری ، قادر به کامل کردن ابزار بررسی کیفیت زندگی نباشد ، از والدین یا مراقبین کودک استفاده می شود(34). ابتلاء کودکان به بیماری مزمن ، می تواند باعث استرس روانی والدین شود و توانایی آنها را برای مقابله با  وقایع کاهش دهد(8). تشخیص و درمان سرطان ، تنش روانی ایجاد می کند که اغلب اثر منفی بر سلامت روانی والدین دارد. واکنش های روانی از قبیل اضطراب ، افسردگی ، انکار ، عصبانیت ، کاهش اعتماد به نفس در والدین مشاهده می شود که به دلیل ترس از عود بیماری و آینده کودک می باشد(37). بعلاوه مشکلات مالی و جسمی درمان ، والدین را در معرض استرس زیادی قرار می دهد به طوری که باعث صدمه به سلامت عمومی آنها می شود(38). کاهش سلامت عمومی والدین بر کیفیت زندگی کودکان آنان تاثیر گذاشته و باعث می شود والدین سلامت کودک خود را خیلی آسیب پذیر تصور کنند در نتیجه باعث حفاظت بیش از اندازه و محدودیت کودک توسط والدین و تاثیرات نامطلوب بر کودک می شود(39). برعکس سازگاری بهتر والدین باعث بهبود کیفیت زندگی کودک شده و کودک با عوامل تنش زای تحمیل شده ی ناشی از بیماری سازش بهتری خواهد داشت(40). نتایج پژوهش شرقی و همکاران ، نشان داد که بیماری فرزند ، در مورد بدخیمی های خونی (001/0 p<) و در مورد تالاسمی (015/0 p< ) با افسردگی مادر در ارتباط می باشد(41) به همین دلیل باید حمایت های روانی لازم ، جهت سازگاری کودک و والدین با بیماری و درمان ها فراهم شود(34).

  بیشتر تحقیقات مربوط به ارزیابی کیفیت زندگی ، بر روی کودکان سرطانی شفا یافته انجام شده است و شمار محدودی از مطالعات ، عوامل موثر بر کیفیت زندگی کودکان سرطانی در طی درمان را شناسایی نموده اند(42). ابعاد مختلف کیفیت زندگی از قبیل شناختی ، عاطفی ، فیزیکی به وسیله ی متغیرهای فردی _اجتماعی و روانی_ اجتماعی تغییر می کند(43). تحقیقات در بیماری های مزمن نشان داده است که کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با توجه به ویژگی های فردی_ اجتماعی از قبیل سطح درآمد ، وضعیت تحصیلی ، وضعیت شغلی تغییر می کند وافرادی که از ویژگی های فردی _اجتماعی مطلوبی بهره مند نیستند از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند. این ارتباطات در گروه وسیعی از بیماری ها مانند سرطان ، ایدز،  لوپوس ، بیماری کلیه و اختلالات روانی گزارش شده است و یک ارتباط معکوس بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودک با متغیرهای فردی _اجتماعی از قبیل تحصیلات کم والدین ، درآمد کم خانواده که باعث استرس روانی والدین و اعضای خانواده می شود ، وجود دارد(44). عوامل خطر دیگری که با کیفیت زندگی پایین درکودکان ونوجوانان مبتلا به سرطان درارتباط است ، محدودیت منابع و افزایش استرسورهای خانواده و تعداد اعضای خانواده می باشد(45). حمایت اجتماعی به عنوان قوی ترین نیرو ، برای  مقابله و رویارویی موفقیت آمیز و آسان افراد در زمان درگیری با  سرطان و شرایط تنش زا شناخته شده است(46). بیماران سرطانی که حمایت اجتماعی دریافت می کنند کیفیت زندگی بالاتری دارند . همچنین بین وضعیت اقتصادی _اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد . هر چقدر وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، روحی ، روانی و خانوادگی بیماران سرطانی بهتر باشد ، کیفیت زندگی بالاتری دارند(47).

  تعدادی از مطالعات نشان داده اند که سن تشخیص سرطان ، عاملی است که بر عملکرد کودکان تاثیر می گذارد. کودکانی که در سن کم به سرطان مبتلا می شوند ، عملکرد آموزشی و روانی آنها بیشتر صدمه می بینند. این کودکان دچار مشکلات روانی در دو حیطه سازگاری اجتماعی  با همسالان و سلامت عاطفی می شوند.  مطالعات دیگری این فرضیه را رد کرده اند. اما یافته ها نشان می دهند کودکان مبتلا به سرطان نسبت به همسالان سالمشان ، در دو حیطه عاطفی و اجتماعی دچار مشکل می شوند(32) . نتایج پژوهش زلتزرو همکاران[6] ، نشان داد که جنس مونث ، درآمد زیر 20 هزار دلار و نداشتن بیمه بهداشتی با کیفیت زندگی نامطلوب در ارتباط است(48). همچنین مسک و همکاران[7]،  عوامل مرتبط با کیفیت زندگی پایین را در کودکان سرطانی شناسایی نمودند و دریافتند که ارتباط معنی داری بین  خستگی (02/0p<) وعوارض تاخیری(01/0p<) با عملکرد فیزیکی پایین ، خستگی (0001/0 p<) وطبقه اجتماعی پایین (04/0p<) وتشخیص تومور مغزی (01/0p<) با عملکرد روانی پایین وجود دارد(49). در مطالعه دیگری که توسط سانگ و همکاران[8]، انجام شد ، کودکان با سن بیشتر (003/0 p<) ، دختران در مقایسه با پسران ) 007/0p<) ، بیماران با درآمد پایین (01/0p<) و تک سرپرست بودن(006/0 p<) با کیفیت زندگی پایین در ارتباط بود(50). درحالیکه در مطالعه ی دیگری که توسط سیتارسیمی[9]، انجام شد بین جنس، رتبه تولد کودک در خانواده ، وضعیت اجتماعی _اقتصادی ، سطح تحصیلات والدین با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ارتباط آماری معناداری یافت نشد(34). نتایج یافته های باراکات و همکاران[10] ،  نیز نشان داد ، متغیرهای فردی _اجتماعی (جنس، سن کودک ، سن والدین ) و متغیرهای بالینی (نوع سرطان ، زمان تشخیص بیماری و نوع درمان ) با کیفیت زندگی ارتباط معنا داری نداشتند(45). همچنین نتایج یافته های فورلانگ[11]  ، در آمریکا نیز موید همین مطلب است(51).

   

  Abstract

  Introduction: Today with development of medical science and technology , cancer in children and adolescents gradualy has been a chronic disease from an acute fatal disease. And survival rate has increased .The goal of treatments which are used today for them are not only increase survival rate but also enhance quality of life for them . As result , important is assessment of related _factors with QOL

  Aim: The purpose of the study was to evaluate Quality of Life and relevant factors with them among children with cancer

  Materials and Methods : This is an analytical descriptive cross- sectional  study among 213,  2-14  years old  children  with cancer referred to Imam Reza (AS) clinic  and Amir hospital in shiraz .Data were collected by using a to three-part questionnaire  including: 1) relevant factors with QOL in children with cancer and mother,s general health(GHQ-12), 2) Health-Related Quality of  Life (TNOAZL) ,3) Speciality Quality of Life ( PedQLCancer Modules) , that through interviewe with mothers and review of medical records. Data were analyzed using SPSS software version 19, and descriptive statistics and t_test , ANOVA, pearson correlation coefficients ,spearman correlation coefficients, kruskal_wallis, mann_whiteny test, multiple logestic  regression.

  Results: Results indicated that health_related quality of life score mean was 61/38±12/34, speciality quality of life score mean 64/61±16/83. Assessment related factors with quality of life indicated that there was significant differences between child,s age, duration of illness, distance between periods chemotherapy, number of radiation courses with health_related quality of life ,  mother,s general health, child,s age,distance between periods chemotherapy, number of radiation courses with speciality quality of life by usage multiple logestic regression(p<0.05).

  Conclusion: As regards among the related_factors  with HRQOL and Speciality Quality of Life children, child,s age, duration of illness, distance between periods chemotherapy , number of radiation courses, mother,s general health  significantly corelation with QOL in children so the QOL all children and theire familyes specially  in aggressive phase of treatment that vulnerable  is important

  Key word: Quality of Life , Neoplasms, Child

 • فهرست:

  زمینه پژوهش................................................................................................................................................2

  اهداف پژوهش( هدف کلی و اهداف ویژه).................................................................................................10

  سوالات و پیش فرض های پژوهش ...........................................................................................................11

  تعریف واژه های کلیدی .............................................................................................................................13

  محدودیت های پژوهش..............................................................................................................................15

  فصل دوم : دانستنی های موجود در عنوان پژوهش

  چهارچوب پنداشتی ...................................................................................................................................16

  مروری بر مطالعات ...................................................................................................................................29

  فصل سوم : روش پژوهش

  نوع پژوهش ..............................................................................................................................................41

  جامعه پژوهش ..........................................................................................................................................41

  روش نمونه گیری ....................................................................................................................................41

  مشخصات واحدهای مورد پژوهش ............................................................................................................42

  حجم نمونه .................................................................................................................................................42

  محیط پژوهش ............................................................................................................................................43

  ابزار و روش گردآوری داده ها ..................................................................................................................43

  تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار.................................................................................................................46

  روش تجزیه و تحلیل داده ها ...................................................................................................................48

  ملاحظات اخلاقی .....................................................................................................................................50

  فصل چهارم : یافته های پژوهش

  جداول و نمودار ها ...................................................................................................................................51

  فصل پنجم : نتایج پژوهش

  تجزیه و تحلیل یافته ها و بحث ...............................................................................................................83

  نتیجه گیری نهایی از یافته ها ..................................................................................................................99

  کاربرد یافته ها در پرستاری .....................................................................................................................100

  عناوین                                                                                                                 صفحه

  پیشنهادات بر اساس یافته ها ............................................................................................................................ 101

  فهرست منابع ...................................................................................................................................................103

  پیوست ها ................................................................

  منبع:

   

   

  1_ Stanooph  M.,Lancaster J.Community and public health nursing .6th ed .united states of America:mosby Y,2005; 416_17.

  2_Alavi A., Parvin N., Kheiri S., Hamidi Zadeh S., Tahmasebi S. Quality of life for children and adolescents with diabetes and their parents from their perspective in the normal group. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, Volume 15,1389; 46_52.(Text in persion)

  3_Hbibi Sola A.,Nickpour S .,Seidalshohadaei M . Study of health promoting behaviors and Quality of life in elderly .Journal of Ardabil Medical Sciences .1385;8(1); 29_36. (Text in persion)

  4_ Sajjadi H .,Roshanfekr P., Asangari B., Zeinali Maraghe M., Gharai N.,Torabi F.Quality of life and satisfaction with services in caregivers of children with cancer .Iran Journal of Nursing (IJN) .Vol:24,No.72,oct 2011; 8_17. (Text in persion)

  5_ Ebrahimi M.The effect of Empowerment on Quality of Life Self _Efficacy ,Clinical &Lab Indicators of patients under Hemodialysis treatment referred to Boo Ali Hospital Shiraz _Iran ,2009.for the degree of master of science Medical Surjical nursing education. (Text in persion)

  6_ Zeighami Mohammadi Sh.,Hoshmand P., Kushyar M., Ismaili H. Quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy. Journal of Nursing and Midwifery, Hamedan, Volume 16, No. 1.1387;1_8. (Text in persion)

  7_Pakbur Haji Aqa A. Quality of life of patients with esophageal cancer who were referred to Imam Khomeini Hospital (RH) in Tehran. Quarterly Payesh , Year 8, Number 4, Fall 1388; 378_371. (Text in persion)

  8_ Mahmodi  Gh., Bahman puor N. ,Shariaati Gh. The relationship between quality of life and coping methods used by patients treted with hemodialysis .Journal of Gorgan university of medical sciences .1382 ;5(12); 43_52. (Text in persion)

  9_Wilson D., Hockenberry  M.J.,Wongs nursing care of infants and children .8th   ed . United States of America:Mosby Elsevier:st.Louis ;2008; 1536_80.

  10_ Grootenhuis  M A., Koopman H M., Verrips EG H.,Vogles A G C., Last B F. Health related quality of life problems of children aged 8_11 years with a chronic disease .Development Neurro Rehabilation ,2007 ;10(1) ;27_33.

  11_Robert  M K., Bonita F S., Nina F S., Richard  E B., Joseph W. Nelson Text book of pediatrics .Sunders ,Philadelphia ,19thed , 2011; 1725_1745.

  12_ Mirzaie M.,Yazdy F., Navidi Z.Survey personal and disease characteristics of children with cancer hospitalized in 17 shahrivar hospital ,Rasht . Journal of the Faculty of Medicine, Guilan Province, Year 19, No. 61. Spring and Summer1388; 32_36. (Text in persion)

  13_ Patterson J N., Holm K E.,Gurney J G.The impact of childhood cancer on the family :A Qualitative Analysis of Strains ,resources, and coping behaviors.psycho_oncology,2004, 13; 390_407.

  14_Chirirvella S., Rajappa S.,Sinha S .,Eden T. , Barr R D.Health related quality of life among children with cancer in Hydarabad ,India. Indian Journal of Pediatrics , Vol 76, 2009; 1231_1235.

  15_ Farahmand M., Almasi Hashiani A.,Hassanzade j.,Moghadami M. Childhood cancer epidemiology based on cancer registry,s data of Fars province of Iran. Koomesh, Volume 13 , No. 1, Fall 1390;8_13. (Text in persion)

  16_Sanjari M., Jaafarpoor M.,Safarabadi T.,Hoseini F .Coping strategies for adolescents with cancer and their parents.Journal of Nursing 2005; 41(18); 111_210. (Text in persion)

  17_ Chao Ch .,Chen S. , Wang Ch. Y. , Wu Y.Ch. , Yeh Ch. H.Psychosocial adjustment among pediatric cancer patients and their parents. Psychiatry and clinical neurosciences (2003),57; 75_81.

  18_ Eiser Ch., Eiser R., Stride Ch  B. Quality of life in children newly diagnosed with cancer and their mothers .Health and Quality of life outcomes 2005,3(29); 1_5.

  19_Aqabrary A., Ahmadi F., Mohammad Ali A., Hajizadeh A., Farahani A. Dimensions of physical, psychological and social quality of life in women with breast cancer The  chemotherapy. Nursing Research, Volume 1, Number 3, Winter 1385; 55_65. (Text in persion)

  20_ Vadurova H. Quality of Life cancer children caregivers .Cancer research UK ,2004 .Available from :.

  21_Pek J H. ,Chan Y H.,Yeoh A E.,Quah T Ch.,Tan P L.,and et al .Health related quality of life in children with cancer undergoing treatment :A first look at the singapor 2010 ,39;8_43.

  22_ Berman R. Cancer and benign tumors: Nelson's textbook of medicine. Translated by Shabnam Hashmi descendants., Tehran: Abasalh Street.1387;3_80

  23_Kyritsi H., Matziou V. ,Papadatou D., Evagelluo E., Koutelekos G.,Polikandrioti M . Self concept of children and adolescents with cancer .Health science journal . Vol.32, No .2 .2009; Available from :http://www.hsj.gr.

  24_ William Li H.,Joyce Chung O. , Yani Chiu S. The impact of cancer on childrens physical ,emotional and psychosocial well _bing . cancer nursing .vol .33,No .1, 2010; 47_54

  25) Ruland C. , Hamilton G., Osma B S . The complexity of symptoms and problems experienced in children with cancer :A review of the literature . Journal of pain  and  symptom management , vol.37, No .3 .2009;403_418.

  26_Hadi N.,Moezzi M.,Amin Lari A .A survey of the risk factors of acute lymphoblastic leukemia in children under the age of 15 in Farse .Shiraz E_ medical Journal 2008;9(1); 2_10. (Text in persion)

  27_ Asadi N. The impact of educating parents of leukemic children on the patients quality of life reffered to faghihi hospital in Shiraz .Thesis of master of science in pediatric nursing education .Shiraz University of Medical Science 2009. (Text in persion)

  28_ Yaris N. , Yavuz M. N. ,Yavuz A.,Okten A.  Assessment of quality of life in pediatric cancer patients at diagnosis and during therapy. Turkish journal of cancer. Vol.31,No.4,2001;139_148.

  29_ Hinds P  S., Billups C  A., Cao X ., Gattuso J S ., Burghen E .,West N .,& et al .Health_related quality of life in  adolescents at the time of diagnosis with osteosarcoma or acute myloid leukemia .Journal oncology nursing .2009(13);156_163.

  30_ Karami A. Quality of life of cancer patients in Qazvin (1386). Journal of Qazvin University of Medical Sciences. Vol.14, No. 3. Fall 1389;81_86. (Text in persion)

  31_Keshtkaran  Z. Effect of training on quality of life of patients with osteoarthritis of hip and knee rehabilitation center affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. .Master thesis ,faculty of nursing ,Shiraz university ,Iran ,2003. (Text in persion)

  32_Mounir G M., Abolfotouh M A. Assessment of health related quality of life among school children with cancer in Alexandria.J Egypt Public Health Assoc.Vol .82.No.3&4,2007.220_238

  33_ Sung L. , Klassen R .,Dix D., Pritchard S., Yanofsky R., Dzolganovski B.,&  et al .Identification of pediatric cancer patients with poor quality of life . British Journal of cancer.(2008),100; 82_88.

  34_ Sitaresmi M N.,Mostert  S., Gundy Ch M., Veerman  A J. Health_related quality of life assessment in indonesian childhood acute lymphoblastic leukemia.Health and quality of life outcoms. 2008,6(96); 1_8.

  35_ Ansari H. Effect of a designed pain management program education on pain and quality of life of cancer patient with moderate to severe pain in chemotherapy and radiotherapy units in Namazee hospital Shiraz. ,Master Thesis ,Faculty of Nursing ,Shiraz University ,Iran .2011. (Text in persion)

  36_ Meeske K.,Katz E  R., Palmer S  N., Burwinkle T.,Varni J W. Parent proxy _reported health related quality of life and fatigue in pediatric patients diagnosed with brain tumors and acute lymphoblastic leukemia .American cancer society.2004,101; 2116_25.

  37_Fotiadou M.,Barlow J H.,Powell L  A.,Langton H. Optimism and psychological well bing among parents of children  with cancer:an exploraty study psycho oncology 2008,17;401_409.

  38_Klassen A  F.,Raina  P .,Mclntosh C.,Sung L .,Klaassen R  J.,Donnell M  O., et al.Parents of children with cancer :which factors explain differences in health_related quality of life. International Journal of cancer :000, 000_000(2010): 1_8

  39_Maurice-Stam H, Oort F J, Last B F, Brons P P, Caron H N, Grootenhuis M A., et al . Longitudinal assessment of health related quality of life in preschool children with non_CNS cancer after the end of successful treatment .Pediatr Blood Cancer ,2008 ؛ 50:1047_1051.

  40_Landolt M  A., Vollrath M.,Niggli F K.,Gnehm H E.,Sennhauser F H. Health related quality of life in children with newly diagnosed cancer :A one year fallow _up study .Health and quality of life out coms .2006, 4 (63);1_8.

  41_ Sharghi A.,Park M.,Nabaei B. Depression among mothers of children with thallasemia or blood malignancies refers to pediatric health care center .Journal of Tehran university of medical sciences 2005;63(7);599_606. (Text in persion)

  42_Baggott Ch  R., Dodd M.,Kennedy  Ch., Maina N .,Matthay K K .Cooper B & et al. evaluation of the factors  that affect the health related quality of life of children following myelosuppressiv chemotherapy.Support care center 2011,19;353_361.

  43_Sato L.,Higuch A., Yanagisawa T.,Mukasa A.,Ida K., Sawamura Y., Sugiyama K., et al. Development of the japans version of the pediatric quality of life inventory brain tumor module. Health and quality of life outcoms 2010, 8(38); 1_14.

  44_ Sherman  E M S., Griffiths S Y.,Akday S., Connolly  M B.,Slick  D J.,Wiebe S. Sociodemographic correlated of health related quality of  life in pediatric epilepsy .Epilepsy &Behavior .12(2008);96_101.

  45_ Barakat  L P., Marmer P L. ,Schwart Z L .Quality of life of odolescents with cancer :Family risks and resources .Health and quality of life outcome.2010, 8(63); 8_2.

  46_Haidari S., Slhshuryan A., Rafiee F., Hosseini F. Between perceived social support and social network size with quality of life of cancer patients. Journal of Research _ Fyez. Volume 12, Issue 2, Summer 1387; 8_1. (Text in persion)

  47_  Sammarco A. Perceived social support uncertainty, and quality of life of younger survivors cancer. Nurs 2001, 24(3); 212-219.

  48_Zeltzer L K.,Lu  Q.,Leisenring W & et al. Psychosocial Outcomes and Health-Related Quality of Life in Adult Childhood Cancer Survivors: A Report from the Childhood Cancer Survivor Study. Cancer Epidemiology Biomarkers &Prevention.Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008,17;435_446.

  49_Meeske  K A., Patel  S K., Palmer S N ., Nelson M B .,Parow A M. Factors associated with health _related quality of life in pediatric cancer survivors .pediatric Blood Cancer.2007,Volume 49,Issue.3; 298_305.

  50_Sung L., Yanofsky R., Klaassen R J., Dix  D.,Pitchard  Sh.,Winick N  and et al. Quality of life during active treatment for pediatric acute lymphoblastic leukemia. Int. J. Cancer ,128(2011); 1213–1220.

  51_Furlong W.,Rae Ch.,Feeny D.,Gelber R D.,Laverdiere C.,Michon B and et al.Health related quality of life among children with lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer, DOI :10.1002/pbc.2012 Wiley Periodicals,Inc.

  52_Susanto I  Y.,Jatmikos S.,Putra S T. Asseessment of Health related Quality of Life in Children with cancer using PedsQL (a preliminary study).Paediatr Indones,Vol.49,No.6,November 2009;330_336.

  53_ Meeske K A., Siegel S E. , Globe D R. , Mack W J. Bernstein. Prevalence and Correlates of Fatigue in Long-Term. J Clin Oncol, 23(2005);5501-5510.

  54_ Honda N.,Farakoshi Sh.,Ambo H.,Nio M.,Hayashi Y.,Matsuoka H.Physical and psychological outcome in long term survivors of childhood malignant solid tumor in Japan.Pediatr Surg Int,27(2011);1713_720.

  55_Werba B E.,Hobbie W.,Kazak A E.,Ittenbach R F., Reilly A F.Classifying the intensity of pediatric cancer treatment protocols :The Intensity of treatment rating Scale 2.0(ITR_2).Pediatre blood cancer,48(2007);673_677.

  56_ Begul Y K ,Canan  A.,Serhan K.,Munevver B.Health-related Quality of Life in Pediatric Cancer Survivors: A Multifactorial Assessment Including Parental Factors. Journal of Pediatric Hematology/Oncology: April 2012 , Volume 34 , Issue 3 ;194–199.

  57_ Shabn  M.,Monjamed  Z.,Mehran A.,Hassan poor A.Cancer characteristics and quality of life relationship in cancer patients under chemotherapy .Hayat Journal,2004,22(10):79_84. (Text in persion)

  58_ Ghanbari A., Kazem Nejad A. Comparison of quality of life in non-insulin dependent diabetic patients referred to Razi Hospital Diabetes Education Center with healthy subjects. Journal of Medical Sciences Modarres, 1383 , Volume 7, Number 1;69_80. (Text in persion)

  59_Barazesh Mohammad A., Bromand B. The relationship of sleep quality, quality of life and some blood factors in patients treated with maintenance hemodialysis., Kord City Journal, Volume 9, Number 4, 1386;67_74. (Text in persion)

  60_Ganjavi  A.,Abedin A. , Monirpoor N .Predicting factors of djustment in Irnian children with cancer . procedia social and behavioral sciences .5(2010);864_859.

  61_Roddenbery A.,Kimberly R.Quality of Life in Pediatric Cancer Patients: The Relationships Among Parents’ Characteristics, Children’s Characteristics, and Informant Concordance. J Child Fam Stud ,17(2008);402–426.

  62_ Samii Sybny F., Anousheh F., Alhani F. Evaluate the effect of family counseling on symptom scales of quality of life for women with breast cancer undergoing chemotherapy. Journal breast disease in Iran, Volume. 3, No.1 & 2, Spring and Summer 1389; 39_28. (Text in persion)

  63_Shahab jhanlo A ., Ghofrani  pour F A., Sobhani A. Hypothesis of curved and quality of life associated glycemic control in diabetic patients .Journal of Arak Medical University .1387,2(43);24_37. (Text in persion)

  64_Dehghani M .Survey the satisfaction with body image and it,s related factors in high school female adolescents in rasht city in 2010.thesis for master degree in nursing 2011 . (Text in persion)

  65_Bhat SR.,Goodwin TL., Burwinkle TM.,Lansdale MF.,Dahl G V.,Huhn S L. Profile of Daily Life in Children With Brain Tumors: An Assessment of Health-Related Quality of Life. journal of clinical oncology,Volume 23,number 24, august 2005; 5493_5500.

  66_Varni J W.,Limbers Ch A.,Burwinkle T M. Impaired health-related quality of life in children and adolescents with chronic conditions: a comparative analysis of 10 disease clusters and 33 disease categories/severities utilizing the PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales. Health and Quality of Life Outcomes, 2007, 5(43) ;1152_1163.

  67_Maurice-Stam H., Grootenhuis MA., Brons PPT., Caron HN., Last BF. Psychosocial indicators of health-related quality of life in children with cancer 2 months after end of successful treatment.  J Pediatr Hematol Oncol(2007) , 29;540–550.

  69_ Speechly K N., Barrera M., Shw A., Morrison H I., Maunsell E . Health _related quality of life among child and adolescent survivors of childhood cancer . Journal of Clinical oncology 2006,24(16); 2453_2536.

  70_Aghebati N.,Mohammadi  E.,Pour Esmaeil Z.The effect of relaxation on anxiety and stress of patients with cancer during hospitalization. Iran Journal of Nursing (IJN), Vol.23, No. 65, Auge 2010;15-22. (Text in persion)

  71_Masoumi  N. Retired seniles health status in rasht 2010. thesis for master degree in nursing 2010. (Text in persion)

  72_Hazrati  M., Zahmatkshan N ., Dezhbakhsh T., Nikseresht A., Zeighami B. The effect of rehabilitation process on the quality of life in multiple sclerosis patients .Journal of Armaghan Danesh .1384,10(3);53_64. (Text in persion)

  73_ Tabari F., Zakeri Moghadam M., Bohrani N., Monjamed Z. Quality of life in patients newly diagnosed with cancer. Journal of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (Life), Volume 12, Number 2, 1386; 5_12. (Text in persion)

  74_Momeni M.Survey of predictive factors of quality of life in patients with colorectal cancer that referred to razi hospital 1389.Thesis for master degree in nursing. (Text in persion)

  75_Smardak E M., Krukowska E., Kowalczyk  J. Health sibling of children with cancer :The model of psychosocial care. Cancer Nursing 2004,8(2);323_332.

  76_ Molookzadeh S., Salami S. Leukemia and family .Tehran,Iran:Salemi:2000; 7_9,14,21.

  77_ James S R., Ashwill J W ., Droshe  S G . Nursing care of children :principles & practice , second edition ,2002 :773-804.

  78_ Wakimizu R., Hiraga N., Furuya K ., Fukushima  T., Tsuchida  M ., Koike K .,&  et al .Depression and health _related quality of life after discharge and associated factors in childhood  cancer patients in Japan .Bio Science Trends. 2011,5(6);264_272.

  79_Hashemi  F.,Pasyar N.How  Do we improve quality of life of leukemic children and their families?.Tehran:barai Farda.1390;19_22. (Text in persion)

  80_Dorak M T.Childhood cancer epidemiology .Childhood cancer 2012 conference ,London ,UK, 2012, Available  from: www.dorak.info/epi/ccepi.html.

  81_Montazeri A . Survey the affection of ginger on the severity of nausea and vomiting indused by chemotherapy in cancer patient referred to Razi Hospital in Rasht 2007. Thesis for master degree in Nursing . (Text in persion)

  82_ Eiser C.Beyond survival:Quality of life and follow_up after childhood cancer .Journal of pediatric psychology 2007,32(9);1140_1150.

  83_ Hosseini A. Effect of music on nausea and vomiting caused by chemotherapy in children with  leukemia. Journal of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (Life), Volume 15, Number 2, 1388;5_14. (Text in persion)

  84_ Tahmasbi Bergani M., Behrouz M.A., Ansari M., Saif F., Baatiyani Kh. Effect of temperature on the absorbed dose in radiotherapy. Medical Journal, Volume 7, Number 2, Summer 1387;258_262. (Text in persion)

  85_Norberg A L. Stress and coping in parents of children with cancer .Childhood Cancer Research Unit 2004, http://diss.kib.ki.se/2004/91-7140-078-8/thesis.pdf

  86_Vogles A G., Verrips  G H., Verloove _Vanhorich  S P. Measuring health relating quality of life in children :The development of the TACQOL parent form .QOL Research 1998,7(5);457_4650.

  87_ Trask CP., Paterson G A., Trask  LC. Parent and adolescent adjustment to pediatric cancer :Association with coping ,social support and family function .Journal of pediatric oncology nursing 2003;20(1);36_47.

  88_ Eftekhar H., Nojomi M ., Koohpaye J . A  survey of the quality of life in the blind students and their healthy counterparts .Quarterly payesh  , 3(2007) ;1_4. (Text in persion)

  89_Namadi Vosogh M ., Movahed puor A . Comparison of quality of life hemodialysis patients and renal transplantation in the treatment and educational centers of Ardabil .Ardebil Journal of Research and Medical Sciences .Summers 1388,9(2);17_179. (Text in persion)

  90_ Taghizadeh Afshari A., Ghare Aghaji Asl R., Kazem Nejad A. Effect on quality of life of renal dialysis patients admitted to University Medical Center., Urmia Medical Journal, Year 17, No. 3, 1385;175_180. (Text in persion)

  91_ Nural N.,Hintistan S.,Gusoy A A.The effect of home health care on quality of life in patients diagnosed with gastrointestinal cancer.J.Gastro entro Nurse ,32(2009);273_830.

  92_Nejat S. Quality of life and its measurement. Iranian journal of epidemiology, Volume 14, No. 2,1387;52_62. (Text in persion)

  93_Abshorshori N .Effect of peer _led instruction on the quality of life of brest cancer patients after mastectomy , referred to clinics affiliated to shiraz university of medical _surgical nursing education .shiraz university of medical science 2008. .for the degree of master of science Medical Surgical nursing education. (Text in persion)

  94_Noorian Kh., Sharif  F., Ashkani H., Dhbozorgi S., Tabatabaei H. The effect of  group psychotherapy on quality of life patients with major depressive disorder in hafez and ebnesina hospital .Master thesis ,faculty of nursing ,Shiraz university ,Iran ,2003.

  95_Safari Rad  M. The Effect of Education on Quality of life in menopausal woman refered to Motahhary Clinic in 2004. .for the degree of master of science Medical Surjical  nursing education. (Text in persion)

  96_ Ahmadi Salar A., Faghihzadeh B. Review the quality of life in Zahedan elderly. Journal of Life, Journal of Nursing and Midwifery, Tehran, Year I, Number 22, 1383; 67_61. (Text in persion)

  97_ Mohammadi  M., Taherian  A., Hosseini S.,Rahgozar M. Review the impact of cardiac rehabilitation at home on quality of life of patients with myocardial infarction. Journal of Rehabilitation Research, 1385, Volume 7, No. 3;11_19. (Text in persion)

  98_Nilforooshan P.,Latifi Z ., Abedi M ., Ahmadi S . Comparison of the quality of life and its dimensions among fertile and non fertile women.Journal of Behavioral sciences 2006,4(1);66_70. (Text in persion)

  99_Rambod  M., Rafei F., Hossini  F . Quality of life in patients with chronic renal failure .Journal of nursing and midwifery faculty of Tehran University of Medical science (Hayat),1387,14(2);51_61.

  100_ Heidari M., Alhani F., Kazemnejad A .,Moezzi F. The effect of empoverment model on quality of life of Diabetic adolescents .Iran Journal pediatr .Spring 1386,17(1);87_94. (Text in persion)

  101_Epees M C., Craing M E ., Sunman J . Prevalence of diabetes complications in adolescents with type II compared with type I diabetes .Diabetes Care 2006, 29 (10);1300_6.

  102_Eghtedar S ., Moghadesian S ., Ebrahimi  H . Quality of life and its dimensions in women with brest cancer referrd to the Hematology and oncology Research center ,Tabriz university of medical science journal of Tabriz Nursing and Midwifery , 12(1387);11_18. (Text in persion)

  103_ Vedat  L ., Perinan G., Seref K . The relationship between disease features and quality of life in patients with cancer .Cancer Nursing 2001, 24(6);490_495.

  104_Engel J.,Kerr J.,Raab AS.,Eckel R., Sauer H., Holzel D.Predictors  of Quality of life of Breast Cancer patients .Acta Oncological2003 ,Vol .42,No.7;710_718.

  105_Heydarnejad MS., Hassanpour Dehkordi A., Solati Dehkordi K .Factors affecting quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy .African Health Sciences2011,11(2);266_270. (Text in persion)

  106_Priscilla D., Hamidin  A., Azhar M Z., Noorjan K.,Salmiah M S .,Bahariah K.The Socio_Demographic and Clinical Factors Associated with Quality of Life among Patients with Hematological Cancer in a Large Government Hospital in Malaysia.Malaysian J Med Sci , Sep 2011,18(3);49_56.

  107_Pauline R., Patsy Y.Quality of life Experienced by patients Receiving Radiation Treatment for cancer of the Head and Neck.Cancer Nursing 2001,24(4);255_263.

  108_ Purdehkordy H. Quality of life and related factors in cancer patients receiving chemotherapy, Oncology Hospital, Tehran University of Medical Sciences, 1382. Magazines Bhbudr., Journal _ Kermanshah University of Medical Sciences Volume.10, 1385;110_119. (Text in persion)

  109_Abbas Zadeh  A., Janbakhtyan R., Salehi Sh., Mutevaselyan M. Comparison of quality of life in hemodialysis patients and kidney transplant recipients. Journal of Medical Sciences, Yazd Sadoghi, Volume 18, Number 5, December 1389;461_468. (Text in persion)

  110_Vigl M., Niggemeyer E., Hager A.,Schwedler G., Kropf S., Bauer U.The importance of socio_demographic factors for the quality of life of adults with congenital heart disease .Qual Life Res 2011,20;169_177.

  111_Othaman  A., Mohamad  M., Hussin A., Blunden  S. Factors Related to Parental Well Being in Children with Cancer .International Conference on Social Science and Humanity,Vol 5,2011;255_260.

  112_ Safaee  A., Moghimi  Dehkordi  B.,Zeighami B.,Tabatabaee H R.,Pourhoseingholi M  A.Predictors of Quality of life in brest cancer patients under chemotherapy ,Indian  Journal of cancer ,2004,45(3);107_111. (Text in persion)

  113_ Shankar  S.,Robison  L.,Jenney M E M.,Rockwood T H.,Wu  E.,Feusner J., & et al.Health related quality of life in young of childhood cancer using the Minneapolis Manchester quality of life youth form ,Journal of the American of pediatrics,115(2005);435_442.

  114_Tavali  A., Montazeri  A., Mohagheghi  M., Roshan R., Tavali  Z., Meliani  M. Informed role of diagnosed cancer in the quality of life of patients with gastrointestinal cancer. Quarterly Payesh, Issue 3, Summer 1386; 264_257. (Text in persion)

  115_Ebadi M.,Harirchi A M.,Shariati M.,Grmarudy Gh.,Fateh A.,Motazeri A. Translation ,Reliability and validity of the General Health Questionnaire (GHQ-12). Quarterly Payesh, First year ,No.3,Summer 1381;39_46. (Text in persion)

  116_ Bunge E M . , Essink-Bot M L.,Kobussen M P H M ., Suijlekom Smit L W A .,Moll H A.,Raat H. Reliability and validity of health status measurement by the TAPQOL. Arch Dis Child,90(2005);351–358.

  117_ Vogels  T C., Verrips G H W., Koopman H M., Theunissen N C M., Fekkes M., Kamphuis  R.P. TACQOL Manual ( Parent Form and Child Form). Child Health and Pediatrics LUMC-TNO, 2004;1-70.

  118_ Varni J W., Burwinkle T M., Katz E R., Meeske K. ., The PedsQL™ in Pediatric Cancer. Reliability and Validity of the Pediatric Quality of Life Inventory™ Generic Core Scales, Multidimensional Fatigue Scale and Cancer Module.  Cancer,94(2002);

  2090–106.

  119_ Soori H .Measuring Health-Related Quality of Life Among Primary School Children in Ahwaz, Iran. The Journal of Primary Prevention, Vol. 25, No. 1, September 2004;125_132. (Text in persion)

  120_Sayyari A A. ,Imanzadeh F.,Esfandyar  A.,Eslami  G.,Tahaghoghi S.,Farsar  A  R.Epidemiology of pediatric cancer in Iran.Children Diseases Iran,1381,12(3);9_12.

  121 _Zolala F.,Ayatollahi A.,Shahriari M.Determination of incidence rate of acute lymphoblastic leukemia in children under the age of 15 in Fars province in 2001.Armaghane_danesh ,Journal  of Yasuj university of medical sciences 2004,35(9);59_65.

  122_Stam H.,Grootenhuis M  A.,Brons P P T., Caron H N.,Last B  F.Health related quality of life in children and emotional reactions of parents following completion of cancer treatment .Pediatr blood cancer  ,47(2006);312_319.

  123_Sedghi  M.The effect of parent education on the quality of life on the sibling of  children with leukemia  referred to Faghihi hospital ,Master Thesis ,Faculty of Nursing ,Shiraz University ,Iran .2007. (Text in persion)

  124_ Hashmi  A., Islam  Z., Nurani F., Kheyr Andish  M., Dehghan F., G Zareian . Occupation of fathers with non-Hodgkin's malignant lymphoma and leukemia in children. Journal of Medical Sciences, Yazd medical Sadoghi. Volume 16, Issue 5, Winter 1387;26_30. (Text in persion)

  125_ Redaelli  A.,Stephens J M.,Brandt S., Botteman M F.,Pashos Ch  L.Short and Long _term effects of acute myeloid leukemia on patient health _related quality of life .Cancer treat 2004,30(1);103_17.

  126_ Vance YH., Morse RC., Jenney M E., Eiser C. Issues in measuring quality of life in childhood cancer: measures, proxies, and parental mental health. J Child Psychol Psychiatry, 42(2001);661–667.

  127_Yamazaki S.,Sokejima S.,Mizoue T.,Eboshida A.,Fukuhara S.Health related quality of life of mothers of children with leukemia in japan.Quality of Life Research,14(2005);1079_1085.

  128_Penn  A ., Lowis S P., Hunt L P., Shortman R I ., Stevens M C G .,McCarter R L.,& et al .Health related quality of life in the first year after diagnosis in children with brain tumours compared with matched healthy controls;a prospective longitudinal study.Europ An Journal of Cancer ,44(2008);1243_1252.

  129_ Meiling M H. Examining the impact of fatigue, age, coping &  social support on the health-related quality of  life of pediatric cancer patients in southeast. A thesis submitted  for the degree of master of social sciences. department of psychology 2010 .

  130_Zebrack B.,Chesler M.A.Quality of Life in Childhood Cancer Survivors.Psycho_Oncology,11(2002);132_141.

  131_ Serap T.,  Elcigil A.Identification of factors that influence the quality of life of adolescent cancer survivors. Journal on Disability and Human Development .Volume 11, Issue 1(212) ; 9–15.


موضوع پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, نمونه پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, جستجوی پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, فایل Word پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, دانلود پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, فایل PDF پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: رواشناسی بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه چکیده مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد. روش کار در پژوهش حاضر ...

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد    رشته: معماري گرايش معماري بهمن 1393   چکيده نقش تأثيرگذار فضاهاي درماني و به طور کلي محيط، در رفتار و روحيه کودکان مس

رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( گرایش بهداشت جامعه) چکیده عنوان: "درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز،1391" مقدمه: بیماری سرطان می­تواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامه­های حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین، بررسی حاضر به ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که فرزندان آن­ها در سال 13931392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل ...

ثبت سفارش