پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392

word 853 KB 31956 129
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه:

  جهت دریافت درجه ­کارشناسی ارشد پرستاری

  (گرایش آموزش پرستاری داخلی جراحی)

  چکیده      

  مقدمه: امید از مهمترین منابع مقابله­ای برای بیماران مبتلا به سرطان است. حمایت پرسنل درمانی و حمایت اجتماعی در ارتقاء امید نقش دارند. سطح حمایت پرسنل­درمانی و حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان و ارتباط آن با امید و نیز انواع، منابع و راهکارهای ارتقاء دهنده امید در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان مورد بررسی قرار نگرفته­اند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بود.

  روش کار: این مطالعه توصیفی - همبستگی در مرکز آموزشی - درمانی امام ­خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. 230 بیمار دارای تشخیص قطعی سرطان با روش در دسترس در این مطالعه شرکت داده شدند. شاخص امید هرث، پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس، پرسشنامه حمایت پرسنل درمانی نورتوس و پرسشنامه­ای طراحی شده جهت بررسی انواع امید، منابع و راهکارهای ارتقاء دهنده امید مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری یافته­ها از نرم­افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

  نتایج: بیماران مبتلا سطح متوسط به بالایی از امید، حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی داشتند. بین امید با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشت. اکثر بیماران ً بازگشت به زندگی طبیعی ً و ً شفای کامل بیماری با کمک پزشکان و داروها ً را نوع امید خود ذکر کردند. منابع معنوی، خانواده، پرسنل­درمانی و تکنولوژی درمانی

   

  مهمترین منابع امید بودند. راهبرد های معنوی، حمایت خانواده، کنترل علایم بیماری و راهبردهای مورد استفاده توسط پزشکان و پرستاران مهمترین راهکارهای ارتقاء دهنده امید بودند.

  نتیجه­گیری:

  حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت پرسنل درمانی از عوامل موثر در امید در بیماران مبتلا به سرطان هستند و پرستاران و پزشکان می­توانند با فراهم کردن حمایت از بیماران، برخورد مناسب با آنها، برآورده­نمودن نیازهای معنوی بیماران و ارتقاء حمایت خانواده، در افزایش امید بیماران که یکی از روش­های سازگاری با بیماری بوده نقش مفید و موثری ایفا نمایند.

  کلید واژه­ها: امید، سرطان، حمایت اجتماعی، حمایت پرسنل درمانی، حفظ امید

  معرفی 

  معرفی پژوهش

   

  عنوان پژوهش: ماهیت ­امید و ارتباط ­آن ­با حمایت­ اجتماعی ­و حمایت ­پرسنل­ درمانی ­در بیماران ­مبتلا به سرطان مراجعه ­کننده ­به  مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی (ره) اردبیل، 1392

   

  زمینه پژوهش

   واژه ­سرطان ­برای ­توصیف ­بیش ­از 100  بیماری ­که ­در آنها­ سلول­ها به ­طور غیر عادی ­تکثیر یافته ­و بافت­های ­سالم را تخریب ­می­کنند به کار می­رود (1). سرطان ­مشکل ­عمده ­بهداشتی ­در ایالات ­متحده آمریکا­­ و دیگر نقاط ­جهان ­بوده و بعد از بیماری­های ­قلبی ­و عروقی ­دومین علت مرگ ­محسوب ­می­شود (2). سرطان ­یکی ­از شایع­ترین ­و شدید­ترین بیماری­های ­مشاهده ­شده در پزشکی ­و به ­عنوان ­یکی از معضلات ­سلامتی­ در دنیا ­مطرح ­بوده ­و شیوع ­آن ­در حال افزایش ­می­باشد (3). انتظار می­رود تعداد ­موارد جدید سرطان از 10 میلیون ­نفر ­در سال 2000 به 15 میلیون نفر در سال 2020 افزایش ­یابد و حدود 60 درصد این ­موارد در کشورهای­ کمتر توسعه یافته­ جهان ­خواهد بود (4). طبق آمار ارائه ­شده، در سال 2007، 12میلیون ­مورد جدید سرطان و نزدیک ­به 6/7 میلیون ­مرگ ناشی از این بیماری ­در جهان رخداده­ است (5, 6). همچنین، پیش­بینی ­می­شود در سال 2030 تعداد موارد جدید سرطان ­و مرگ ­ناشی ­از آن ­به­ ترتیب ­به 4/26 و 17 میلیون نفر برسد (7). درکشورهای ­منطقه ­مدیترانه ­شرقی ­سازمان ­بهداشت ­جهانی، سرطان ­چهارمین ­عامل ­مرگ ­و میر و مشکل مهم سلامتی ­رو به ­گسترش ­می­باشد (8). در ایران، سرطان ­سومین عامل ­مرگ و میر است (9) و بیشتر از 30 هزار نفر در اثر سرطان در هر سال ­فوت ­می­نمایند (10) و سالانه ­بیش ­از 50­­ هزار مورد جدید سرطان ­در ایران ­بروز می­نماید

   

   (11). پیش­بینی ­می­شود تا سال2020 تعداد مرگ ­و میر سرطان در ایران به 62 هزار نفر برسد (12). بر اساس ­آمارهای منتشر شده­ توسط ­وزارت ­بهداشت تعداد موارد ابتلا به­ سرطان ­در سال1382، 38469 نفر بوده­ که در سال1387به 76159 نفر رسیده­ است (13). مطالعه موسوی و همکاران ­نیز نشان ­داد که ­در سال 1383 میزان­ بروز سرطان ­برای زنان 98 درصد هزار نفر و برای ­مردان 110 درصد هزار نفر و میزان مرگ 41 درصد هزار نفر برای زنان و 65 درصد هزار نفر جمعیت ­برای ­مردان ­بوده ­است (14). در سال 1385 از تعداد کل 59786 مورد سرطان ثبت ­شده تعداد 33770 مورد مربوط ­به ­مردان ­­و 26016 مورد مربوط ­به ­زنان و در سال1386 از تعداد کل 62040­ مورد سرطان تعداد 34636 مورد ­­­مربوط ­به مردان ­­­و 27404 مورد مربوط ­به ­زنان ­بوده است (15).

  سرطان باعث کاهش اعتماد به­ نفس ­بیماران ­و آسیب­پذیرتر شدن ­آنها در مقابل ­مشکلات­ و اختلال ­در فعالیت­های روزمره ­و اجتماعی آنان می­گردد (16) و به ­عنوان ­یک ­پدیده ­اجتماعی با ایجاد نابسامانی ­در انجام ­نقش­های ­معمول و ایجاد بحران ­در بیمار باعث ­مختل ­شدن ارتباطات ­فردی ­و غیر موثر شدن ­مکانیسم­های­ سازگاری وی ­شده ­و به ­علت بستری­شدن­­های مکرر در بیمار ایجاد تنش ­روانی ­می­کند (17). ابتلاء به­ سرطان ­با تاثیر در جنبه­­های جسمی، روحی، اجتماعی، فرهنگی ­و اقتصادی زندگی ­بیمار در دوره­های مختلف بیمار را با مشکلات متعددی ­شامل مشکلات خانوادگی، تغییر در عملکرد، انزوا، تغییر در تصویر ذهنی ­و مشکلات روانی ­مواجه ­می­سازد (18). همچنین، بیماری باعث یأس ­و ناامیدی­ در بیماران ­شده ­و آنها احساس می­کنند در یک ­موقعیت ­غیر قابل ­کنترل ­و سخت گرفتار شده­اند (19). در تحقیق کیفی ­که ­توسط ­اسمعیلی ­و همکاران (1391) ­­انجام ­شده­ بیماران ایرانی مبتلا به سرطان مشکلات خانوادگی و فردی، تصور آینده ­نامشخص ­و احساس عجز و نومیدی ­را به ­عنوان دغدغه­ اصلی ­خودشان ­بیان ­نمودند (20). در مطالعه دیگری توسط شبان و همکاران (1383)

   

  بیماران ایرانی مبتلا به سرطان خستگی، مشکلات روحی – روانی، اختلال در تصویر ذهنی، تغییر در عملکرد اعضای بدن و کاهش کیفیت زندگی داشتند (21). در مطالعه سلمانی و همکاران (1387) بیماران ایرانی مبتلا به سرطان دارای مشکلاتی از جمله کاهش عملکرد زندگی، از دست دادن شغل، از هم گسیختگی خانواده، اختلال در ارتباطات بین فردی، عدم توانایی در انجام مسئولیت­های فردی، خانوادگی و اجتماعی بودند (22).

  با توجه به مسائل گفته شده، تشخیص سرطان می­تواند یک تجربه پیچیده و چالش­ برانگیز باشد که نیاز به مقابله فردی در سطح بالایی دارد (23). در مرور متون منابعی مانند مذهب ­و معنویت (24, 25) سرمایه ­اجتماعی (15) ایجاد معنا در زندگی (26)، امیدواری (27)، حمایت­­های خانوادگی (25, 28) و حمایت­ کارکنان ­درمانی (29) ­به­ عنوان ­منابعی ­مهم ­برای ­مقابله با سرطان ذکر شده ­است. یک راهبرد موثر مقابله ­با استرس ­و برخورد با بیماری ­و یکی ­از این منابع ­که ­می­تواند به بیماران ­در تطابق ­با بیماری کمک­ کند امید است ­که­ تحت تاثیر عوامل مختلف ­شامل­ حمایت اطرافیان، مذهب، پذیرش ­بیماری، آگاهی ­و شناخت ­وضعیت بیماری خود قرار می­گیرد (30-33). امید منبع ­اساسی ­برای ­رویارویی ­با سرطان و دیگر بیماری­های مزمن می­باشد (34). با وجود این که ­برای ­ارائه ­تعریف ­یکسان از امید بین ­محققین توافقی وجود ندارد ولی در کل ­محققین ­امید را جزئی ­از وجود انسان ­دانسته ­که­ اثرات ­غیر قابل ­انکاری ­بر سلامتی دارد (35). امید یکی ­از مهمترین ­منابعی ­است که­ سبب افزایش ­اعتماد به ­نفس ­در بیماران­ و افزایش ­مشارکت ­آنان در فرایند درمان بیماری سرطان ­می­شود (36). امید مکانیسم مقابله­ای ­موثری ­را برای ­بیماران ­مبتلا به­ سرطان­ فراهم ­نموده ­و آنان را در مراحل ­مختلف بیماری ­از تشخیص­ تا مرحله­ نهایی یاری­ می­رساند (37) و نقش مهمی ­در فرایند بهبودی ­از  سرطان دارد (38).

   

  نتایج ­تحقیق چی[1] (2007) در آمریکا نشان­ داد که­ بیماران ­مبتلا به سرطان­ که ­سطح ­بالاتری از امید دارند بهتر با بیماری ­خود روبرو می­شوند (34). امید به ­عنوان ­یک عنصر ضروری­ زندگی­ در بیماران مبتلا به سرطان ­برای مقابله ­با استرس ­و سازگاری ­تعریف ­شده ­است (39). امید نقش ­مثبتی ­در زندگی ­فرد و سلامتی ­بیماران­ ایفا نموده و راهبرد سازگاری مهمی­ در بحران­ می­باشد و در طول ­فرایند بیماری نقش­ مهمی­ دارد (40). امید عامل شفا بخش، پویا، قدرتمند و نقش ­مهمی در سازگاری ­با بیماری ­دارد (41). حفظ و ارتقاء امید در بیماران ­مبتلا یکی از حیطه­های ­مهم­ مراقبت ­پرستاری ­می­باشد (42). امید دارای ­ویژگی­های چند بعدی ­بوده و شامل تصورات ­و توجه ­افراد به آینده­ است ­و باعث ­تلاش­ بیشتر بیمار می­گردد (43). امید به بیماران کمک ­می­کند تا با تشخیص خود بهتر برخورد نمایند (44). بنزین[2] و برگ[3] (2005) بیان ­می­دارد که ­امید از نظر فیزیولوژیکی­ و عاطفی ­به ­بیماران کمک می­کند تا بحران ­بیماری ­را به ­طور مطلوب تحمل ­کنند (45) و با تطابق ­با بیماری ­و کاهش مشکلات، کیفیت ­زندگی جسمی، روانی و اجتماعی­ خودشان ­را افزایش­ دهند (44). حتی ­اگر سرطان ­در مراحل پیشرفته ­باشد و امیدی ­برای بهبودی نباشد بیماران امیدوار می­توانند اهداف ­دیگری ­مانند صرف ­وقت بیشتر با خانواده ­و استفاده­ از فرصت­های باقیمانده را جایگزین نمایند (46). امید تاثیر زیادی در تطابق­ بیمار با درد و محرومیت ­و ناتوانی­های­ جسمی ­دارد (47, 48). اعتماد، اعتقادات­ معنوی ­قوی، نگرش مثبت، رهایی­ از علائم ­بیماری ­و حضور در میان ­مردم ­از تاثیرات ­امید عنوان شده­ است (39). امید با کیفیت ­زندگی، اعتماد به نفس، تطابق ­با بیماری، راحتی­ در بیمارستان، دریافت­ حمایت از دوستان ­و خانواده ­مرتبط­ است. پس، ­به ­نظر می­رسد امید نقش اساسی ­در تطابق ­بیمار با بیماری ­سرطان و فرایند بهبودی ­از بیماری ­دارد (39). در متون پزشکی ­و پرستاری ­بیشتر تحقیقات در زمینه ­امید بر روی بیماران مبتلا به سرطان انجام ­شده­ و سرطان ­نسبت ­به­ سایر بیماری­ها تاثیر بیشتری ­روی ­امید دارد (49). امید مفهومی ­پویا ­و دارای ­هفت ­خصوصیت مهم ­جهت­یابی ­آینده، انتظارات مثبت، واقع­گرایی، تنظیم اهداف، فعالیت، ارتباطات­ درونی ­و هدفمندی ­می­باشد و به عنوان ­یک ­نیروی درونی ­باعث ­غنای زندگی شده­ و باعث ­می­شود بیماران خود را فراتر از وضعیت کنونی تصور کنند (36).

   

   

  Background:Hope is an important coping resource for cancer patients. health care providersُ support and social support role in the promotion of  hope. The level of health care providersُ support and social support provided by family and friends and their relationship with hope and also Types and sources of hope and hope-inspiring strategies are not well investigated among Iranian cancer patients. So, the aims of present study were to investigate The nature of hope and its relationship with social support and health care providersُ support in cancer patients refferred to Ardabil Imam Khomeini training-therapy center.

  Methods: This descriptive-correlational study was undertaken among 230 cancer patients admitted to an Imam Khomeini training-therapy center affiliated to Ardabil University of Medical Sciences. Participants were selected using convenience sampling method. The Herth hope Index and Vaux Social support questionaire  and  Northouse health care providersُ support questionaire and other validated questionnaire were used to investigate level of hope and types and sources of hope, as well as hope-inspiring strategies. Data were analyzed using SPSS statistical software and descriptive and inferential statistics were used. Results: Patients with moderate to high levels of hope, social support and health care providersُ support. Between hope and social support and health care providersُ support in patients with significant positive correlation was found. The most of patients mentioned ‘return to normal life’ and ‘complete healing of disease by drugs and physicians’ as their main types of hope. The most important sources of hope reported by patients include spiritual resources, family members, healthcare workers, and medicines and treatments available for the disease. Relationship with God, praying/blessing, controlling the signs and symptoms of the disease, and family/healthcare workers’ support were the main hope-inspiring strategies. Conclusions: Family and friends and health care providersُ support are a key factor in the hope in patients with cancer. Nurses and physicians can provide support and deal effectively with their patients to meet the spiritual needs of the patient and family support in raising  hopes of improving patients that one of the ways to cope with the disease that play a very effective role.

  Keywords: hope, cancer, social support, health care providersُ support, maintaining hope.

 • فهرست:

  فصل اول /  معرفی پژوهش

  چکیده فارسی.. 1

  زمینه پژوهش.... 4

  تعریف واژه­های اختصاصی.. 12

  اهداف و سوالات پژوهش.. 14

  فصل دوم / دانستنی­های پژوهش

  چارچوب پنداشتی.. 18

  مروری بر متون.. 45

  فصل سوم / روش پژوهش

  نوع پژوهش.... 57

  محیط پژوهش.... 57

  جامعه پژوهش.... 58

  نمونه پژوهش.... 58

  روش نمونه­گیری و حجم نمونه. 59

  ابزار گردآوری داده­ها 60

  روایی و پایایی ابزار 62

  روش کار 63

  روش تجزیه و تحلیل داده­ها 64

  ملاحظات اخلاقی.. 64

  فصل چهارم / یافته­های پژوهش

  یافته­های پژوهش.... 67

  فصل پنجم / تعبیر و تفسیر یافته­ها

  بحث و بررسی یافته­ها 83

  نتیجه­گیری نهایی.. 98

  محدودیت­های پژوهش.... 100

  کاربرد یافته­ها 100

  پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی.. 102

  منابع

  منبع:

   

   

   Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. The Breast journal. 2007; 13(4): 383-91.

   

   Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2013. CA Cancer J Clin. 2013; 63(1): 11-30.

   

  Baykal U, Seren S, Sokmen S. A description of oncology nurses’working  conditions in Turkey. Eur J Oncol Nurs. 2009; 13(5): 368-75.

   

  Kanavos P. The rising burden of cancer in the developing world. Ann Oncol. 2006; 17 (supplement 8): 15-23.

   

  Featherstone H, Whitham L. The cost of cancer: Policy exchange; 2010.

   

  Thun MJ, DeLancey JO, Center MM, Jemal A, Ward EM. The global burden of cancer: priorities for prevention. Carcinogenesis. 2010; 31(1): 100-10.

   

  Boyle P, Levin B. World cancer report 2008: IARC Press, International Agency for Research on Cancer; 2008.

   

  Omar S, Alieldin N, Khatib O. Cancer magnitude, challenges and control in the Eastern Mediterranean region. Eastern Mediterranean Health journal. 2007; 13(6): 1486-97.

   

  Kamangar F, Dores GM, Anderson WF. Patterns of cancer incidence, mortality, and prevalence across five continents: defining priorities to reduce cancer disparities in different geographic regions of the world. J Clin Oncol. 2006; 24(14): 2137-50.

   

  Eaton L. World cancer rates set to double by 2020. BMJ. 2003; 326 (7392):728.

   

  Alireza S, Mehdi N, Ali M. Cancer occurrence in Iran in 2002, an international perspective. Asian Pac J Cancer Prev. 2005; 6(3): 359-363.

   

  Fateh M, Emamian MH. Cancer incidence and trend analysis in Shahroud, Iran, 2000–2010. Iranian Journal of Cancer Prevention. 2013; 6(2): 85-94.

   

  Cancer cases reported in the Iran. 2009 (On Line). Aviailable from: http: //  www. ircancer. ir. (persian).

   

  Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol. 2009; 20(3): 556-63.

   

  Tavakol M, Naseri RM. Health and social capital inequalities among people affected/not affected by cancer, referring to cancer institute of Tehran. Payavard Salamat. 2012; 6(1):19-29.) persian).

   

  Abdi N, Taghdisi MH, Naghdi S.The effects of  hope  promoting interventions on cancer patients. A case study in sanandaj. Armagan Danesh. 2007;14(13):13-21. (persian).

   

  Hann D, Baker F, Denniston M, Gesme D, Reding D, Flynn T, et al. The influence of social support on depressive symptoms in cancer patients. J Psychosom Res. 2002; 52(5): 279-83.

   

  Quatman T, Watson CM. Gender differences in adolescent self-esteem: An exploration of domains. The Journal of genetic psychology. 2001; 162(1): 93-117.

   

  Missel M, Birkelund R. Living with incurable oesophageal cancer. A phenomenological hermeneutical interpretation of patient stories. Eur J Oncol Nurs. 2011; 15(4): 296-301.

   

  Esmaeili R, Ahmadi F, Mohammadi E, Seraj AT. Life Threatening: The most important concern of patients confronting cancer diagnosis. Hayat. 2012; 18(5) :12-22. )persian).

   

  Shaban M, Monjamed Z, Mehran A. The relation between the cancer characteristics and quality of life in the patients under chemotherapy. Hayat. 2004; 10(3): 79-84. (persian).

   

  Salmani F, Azar-barzin M, Mohammadi M. Relationship between spiritual well-being and life expectancy in cancer Patients. Lorestan medical science University.  2008; (12 ,13): 41-9. (persian).

   

  Reynolds MAH. Hope in adults, ages 20–59, with advanced stage cancer. Palliative and Supportive Care. 2008; 6(03): 259-64.

   

  Puchalski CM. The role of spirituality in health care. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2001; 14(4): 352-57.

   

  Overcash JA. Using narrative research to understand the quality of life of older women with breast cancer. Oncol Nurs Forum. 2004; 31(6): Onc Nurs Society.1153-1159.

   

  Kang K-A, Im J-I, Kim H-S, Kim S-J, Song M-K, Sim S. The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning, and spiritual well-being of adolescents with terminal cancer. Journal of Korean Academy of Child Health Nursing. 2009; 15(2): 136-44.

   

  Irving LM, Snyder C, Crowson Jr JJ. Hope and coping with cancer by college women. J Pers. 1998; 66(2): 195-214.

   

  Ben-Zur H, Gilbar O, Lev S. Coping with breast cancer patient, spouse, and dyad models. Psychosom Med. 2001; 63(1): 32-9.

   

  Rafii F, Rambod M, Hosseini F. Perceived Social Support in Hemodialysis Patients. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2009; 15(1): 5-12. (persian).

   

  Mack JW, Wolfe J, Cook EF, Grier HE, Cleary PD, Weeks JC. Hope and prognostic disclosure. J Clin Oncol. 2007; 25(35): 5636-42.

   

  Stewart MA. Effective physician-patient communication and health outcomes: a review. CMAJ. 1995; 152(9): 1423-1433.

   

  Feuz C. Hoping for the Best While Preparing for the Worst: A literature review of the role of hope in palliative cancer patients. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences. 2012; 43(3): 168-74.

   

   Mun Hong IW, Ow R. Hope Among Terminally 111 Patients in Singapore: An exploratory study. Soc Work Health Care. 2007. 45(3): 85-106.

   

  Chi GC-H-L. The role of hope in patients with cancer. Oncol Nurs Forum. 2007; 34(2): 415-424.

   

  Eliott JA, Olver IN. Hope and hoping in the talk of dying cancer patients. Soc Sci Med. 2007. 64(1): 138-49.

   

  Benzein E, Saveman B-I. One step towards the understanding of hope: a concept analysis. Int J Nurs Stud. 1998; 35(6): 322-9.

   

  Nekolaichuk CL, Jevne RF, Maguire TO. Structuring the meaning of hope in health and illness. Soc Sci Med. 1999; 48(5): 591-605.

   

  Wiles R, Cott C, Gibson BE. Hope, expectations and recovery from illness: a narrative synthesis of qualitative research. J Adv Nurs. 2008; 64(6): 564-73.

   

  Vellone E, Rega ML, Galletti C, Cohen MZ. Hope and related variables in Italian cancer patients. Cancer Nurs. 2006; 29(5): 356-66.

   

  Porter H. The concept of hope and its relevance to the cancer setting. Eur J Cancer. 1999; 35: 31.

   

  Rustøen T, Wiklund I. Hope in newly diagnosed patients with cancer. Cancer Nurs.  2000; 23(3): 214-9.

   

  Tutton E, Seers K, Langstaff D. An exploration of hope as a concept for nursing. Journal of Orthopaedic Nursing. 2009; 13(3): 119-27.

   

  McClement SE, Chochinov HM. Hope in advanced cancer patients. Eur J Cancer. 2008; 44(8): 1169-74.

   

  Rustøen T, Cooper BA, Miaskowski C. The importance of hope as a mediator  of psychological distress and life satisfaction in a community sample of cancer patients. Cancer Nurs. 2010; 33(4): 258-67.

   

  Benzein EG, Berg AC. The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care. Palliat Med. 2005; 19(3): 234-40.

   

  Bijari H, Aghamohammadian H, Homayi F. Effects of Hope-based Group Therapy on the promotion of hope in women with breast cancer. Studies in Education and Psycholog. 2009; 10(1): 171-184. (persian).

   

  Saleh US, Brockopp DY. Hope among patients with cancer hospitalized for bone marrow transplantation: a phenomenologic study. Cancer Nurs. 2001; 24(4): 308-14.

   

  Cohen MZ, Ley CD. Bone marrow transplantation: the battle for hope in the face of fear. Oncol Nurs Forum. 2000; 27(3): 473-80.

   

  Duggleby WD, Degner L, Williams A, Wright K, Cooper D, Popkin D, et al. Living with hope: initial evaluation of a psychosocial hope intervention for older palliative home care patients. J Pain Symptom Manage. 2007; 33(3): 247-57.

   

  Aghahosseini SS, Rahmani A, Abdollahzadeh F, Kermani IA. The relation between awareness of cancer diagnosis and spiritual health among cancer patients. Journal of Caring Sciences. 2012; 1(2): 67-72. (persian).

   

  Pourghaznein T, Hoshmand P, Firouzi ET, Esmailli H. The sources of inspiration and the level of hope among cancer patients. Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology. 2003; (4): 82-87.) persian).

   

  Hammer K, Mogensen O, Hall EO. Hope as experienced in women newly diagnosed with gynaecological cancer. Eur J Oncol Nurs. 2009; 13(4): 274-9.

   

  Duggleby W, Ghosh S, Cooper D, Dwernychuk L. Hope in newly diagnosed cancer patients. Journal of pain and symptom management. 2013. 46(5): 661-670.

   

  Juvakka T, Kylmä J. Hope in adolescents with cancer. Eur J Oncol Nurs. 2009; 13(3): 193-9.

   

  Clayton JM, Butow PN, Arnold RM, Tattersall MH. Fostering coping and nurturing hope when discussing the future with terminally ill cancer patients and their caregivers. Cancer. 2005; 103(9):1965-75.

   

  Ballard A, Green T, McCaa A, Logsdon MC. A comparison of the level of hope in patients with newly diagnosed and recurrent cancer. Oncol Nurs Forum. 1997; 24(5): 899-904.

   

  Duggleby W, Wright K. Elderly palliative care cancer patients’ descriptions of hope-fostering strategies. Int J Palliat Nurs. 2004; 10(7): 352-9.

   

  Bland R, Darlington Y. The nature and sources of hope: Perspectives of family caregivers of people with serious mental illness. Perspect Psychiatr Care. 2002; 38(2): 61-8.

   

  Rahmani A, Zamanzadeh V, Valizadeh L. The process of inspiring hope in Iranian cancer patients. Phd Dissertation, Faculty of  Nursing and Midwifery of Tabriz Medical Sciences University. 2012. (persian).

   

  Cross A, Schneider M. A preliminary qualitative analysis of the impact of hope on stroke recovery in women. Top Stroke Rehabil. 2010; 17(6): 484-95.

   

  Klotz LK. Hope in relation to nursing interventions for HIV-infected patients   and their significant others. J Assoc Nurses AIDS Care. 2010; 21(4): 345-55.

   

  Benzein E, Norberg A, Saveman B-I. The meaning of the lived experience of hope in patients with cancer in palliative home care. Palliat Med. 2001; 15(2): 117-26.

   

  Mickley J, Soeken K. Religiousness and hope in Hispanic-and Anglo-American women with breast cancer. Oncol Nurs Forum. 1993; 20(8): 1171-7.

   

  Béres L. Negotiating images: popular culture, imagination, and hope in clinical social work practice. 2002; 17(4): 429-47.

   

  Hassan zahraee F, Fahami F, Yazdani M, Ahmadi Z, N B. Supportive role of the midwife in preventing postpartum depression. The journal of Gazvin medical science university. 2003(25):19-24.) persian).

   

  Mok E, Martinson I. Empowerment of Chinese patients with cancer through self-help groups in Hong Kong. Cancer Nurs. 2000; 23(3): 206-13.

   

  Vanaki Z, Yekta ZP, Kazemnejad A, Heydarnia A. Interpretation of Support for Cancer Patients under Chemotherapy: A Qualitative Research. Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology. 2004; 9(1): 53-61. (persian).

   

  Negarande R, Ahmadi G, Nikrosh M. The nature of the patient support. Zanjan University of Medical Sciences. 2005; 13(53): 38-29. (persian).

   

  Toljamo M, Hentinen M. Adherence to self‐care and social support. J Clin Nurs. 2001; 10(5): 618-27.

   

  Fu MR, Xu B, Liu Y, Haber J. ‘Making the best of it’: Chinese women’s experiences of adjusting to breast cancer diagnosis and treatment. J Adv Nurs. 2008; 63(2): 155-65.

   

  Woodgate RL. A different way of being: adolescents' experiences with cancer. Cancer Nurs. 2005; 28(1): 8-15.

   

  Mellon S, Northouse LL, Weiss LK. A population-based study of the quality of life of cancer survivors and their family caregivers. Cancer Nurs. 2006; 29(2):120-31.

   

  Esmaeili R, Ahmadi F, Mohammadi E, Seraj AT. Support: The major need of patients confronting with cancer diagnosis. Mazandaran University Medical Science. 2012; 22(89): 21-30. (persian).

   

  Haisfield-Wolfe ME, McGuire DB, Krumm S. Perspectives on Coping Among Patients With Head and Neck Cancer Receiving Radiation. Oncol Nurs Forum. 2012; 39(3): 249-257.

   

  Decker CL. Social support and adolescent cancer survivors: A review of the literature. Psycho‐Oncology. 2007; 16(1): 1-11.

   

  Taleghani F, Yekta ZP, Nasrabadi AN. Coping with breast cancer in newly diagnosed Iranian women. J Adv Nurs. 2006; 54(3): 265-72. (persian).

   

  Buckley J, Herth K. Fostering hope in terminally ill patients. Nursing standard ) Royal College of Nursing (Great Britain): 1987). 2004; 19(10): 33-41.

   

  Herth K, Cutcliffe J. The concept of hope in nursing3: hope and palliative care nursing. British Journal of Nursing. 2002; 11(14): 977-82.

   

  Sajadian AS, Montazeri A. Exploring the Experiences of Iranian Women with Breast Cancer: A Qualitative Study. Iranian Journal of Epidemiology. 2011; 7(2): 8-16. (persian).

   

  Heydari S, Salahshourian-fard A, Rafiee F, Hoseini F. Correlation of perceived social support from different supportive sources and the size of social network with quality of life in cancer patients. Iran Journal of Nursing. 2009; 22(61): 8-18. (persian).

   

  Baljani E, Khashabi J, Amanpou E, NedaAzimi. Relationship between Spiritual Well-being, Religion, and Hope among Patients with Cancer. Nursing and Midwifiry of Tehran medical science University  2011; 17(3): 27-37. (persian).

   

  Moghimian M, Salmani F. The study of correlation between spiritual well-being and hope in cancer patients referring to seyyedo Shohada teaching hospital of Isfahan .journal of gom university of medical sciences. 2010; 6(3): 40-5. (persian).

   

  Negarande R, Oskoyi F, Ahmadi F, Nikroosh M. The nature of the patient support. Zanjan University of Medical Sciences. 2005;13(53):29-38. (persian).

   

  Snyder C, Lopez SJ, Shorey HS, Rand KL, Feldman DB. Hope theory, measurements, and applications to school psychology. Sch Psychol Q. 2003; 18(2): 122-139.

   

  Herth K. Abbreviated instrument to measure hope: development and psychometric evaluation. J Adv Nurs. 1992; 17 (10): 1251-9.

   

  Northouse LL. Social support in patients' and husbands' adjustment to breast cancer. Nurs Res. 1988; 37 (2): 91-7.

   

  Vaux A, Phillips J, Holly L, Thomson B, Williams D, Stewart D. The social support appraisals (SS-A) scale: Studies of reliability and validity. Am J Community Psychol. 1986; 14 (2): 195-218.

   

  Diss.W, Randa. Quality of life of cancer patients recieving chemotherapy. California state university. 2012.

   

  Brunner, L. S. Brunner & Suddarth's: textbook of medical-surgical nursing. Lippincott W & Wilkins. Edited 11th. 2008; 1-76. (Book).

   

  Zolfaghari M, Bahramnezhad F, Parsa Yekta Z, Kazemnejad A, Monjamed Z. The Life Style Risk Factors of Tehran Citizens Associated with Cancer

   

  Prevention. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2013; 21(1): 28-36 .( persian).

   

  Mendolyn G. Roles of vitamin D and calcium in cancer and Diet history. McNeely Howard. 2012.

   

  Chin T-M, Tan S-H, Lim S-E, Iau P, Yong W-P, Wong S-W, et al. Acceptance, motivators, and barriers in attending breast cancer genetic counseling in Asians. Cancer Detect Prev. 2005; 29(5): 412-8.

   

  Anand P, Kunnumakara AB, Sundaram C, Harikumar KB, Tharakan ST, Lai OS, et al. Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes. Pharm Res. 2008; 25(9): 2097-116.

   

  Mokuau N, Braun KL. Family support for native hawaiian women with breast cancer. J Cancer Educ. 2007; 22(3): 191-6.

   

  Haghigi F, Hosseini  SM. A study of attitude and screening prevalence practice of cancer among a population of Birjand. journal of Birjand University of Medical Sciences.2003; 10(3): 9-15. (persian).

   

  Stiggelbout AM, De Haes J. Patient preference for cancer therapy: an overview of measurement approaches. J Clin Oncol. 2001; 19(1): 220-30.

   

  Naserirad M, Tavakol M. Health Inequality, Cancer and Social Trust. Teb va Tazkieh. 2010; 76: 19-29. (persian).

   

  Piredda M, Rocci L, Gualandi R, Petitti T, Vincenzi B, De Marinis MG. Survey on learning needs and preferred sources of information to meet these needs in Italian oncology patients receiving chemotherapy. Eur J Oncol Nurs. 2008; 12(2): 120-6.

   

  Meirow D. Reproduction post-chemotherapy in young cancer patients. Mol Cell Endocrinol. 2000; 169(1): 123-31.

   

  Kruijver IP, Kerkstra A, Bensing JM, Van De Wiel H. Communication skills of nurses during interactions with simulated cancer patients. J Adv Nurs. 2001; 34(6): 772-9.

   

  Zabalegui A, Sanchez S, Sanchez PD, Juando C. Nursing and cancer support groups. J Adv Nurs. 2005; 51(4): 369-81.

   

  Esmaeil R, Ahmadi F, Mohammadi E, Seraj AT. Life threatening: The most   important concern of patients confronting cancer diagnosisy.  Hayat  journal  of faculty and midifery of Tehran medical science university. 2012;18(5):12-22. (persian).

   

  McClure KS, Nezu AM, Nezu CM, O'Hea EL, McMahon C. Social problem   solving and depression in couples coping with cancer. Psycho‐Oncology. 2012; 21(1): 11-9.

   

  Filazoglu G, Griva K. Coping and social support and health related quality of life in women with breast cancer in Turkey. Psychol Health Med. 2008; 13(5): 559-73.

   

  Chuengsatiansup K. Spirituality and health: An initial proposal to              incorporate spiritual health in health impact assessment. Environmental Impact Assessment Review. 2003; 23(1): 3-15.

   

  Lin HR, Bauer‐Wu SM. Psycho‐spiritual well‐being in patients with advanced cancer: an integrative review of the literature. J Adv Nurs. 2003; 44(1): 69-80.

   

  Baider L, Ever-Hadani P, Goldzweig G, Wygoda MR, Peretz T. Is perceived family support a relevant variable in psychological distress: A sample of prostate and breast cancer couples. J Psychosom Res. 2003; 55(5): 453-60.

   

  pourgaznin. A comparative study of the hopefulness in cancer patients under treatment and those having completed the treatment. 2003; 7(4): 48-55. (persian).

   

  Al‐Azri M, Al‐Awisi H, Al‐Moundhri M. Coping With a Diagnosis of Breast Cancer‐Literature Review and Implications for Developing Countries. The breast journal. 2009; 15(6): 615-22.

   

  Spiegel D, Kato PM. Psychosocial influences on cancer incidence and  progression. Harv Rev Psychiatry. 1996; 4(1):10-26.

   

  Crothers MK, Tomter HD, Garske JP. The relationships between satisfaction with social support, affect balance, and hope in cancer patients. J Psychosoc Oncol. 2006; 23(4):103-18.

   

  Ritchie MA. Sources of emotional support for adolescents with cancer. J Pediatr Oncol Nurs. 2001; 18(3): 105-10.

   

  Taleghani F, Yekta ZP, Nasrabadi AN, Käppeli S. Adjustment process in Iranian women with breast cancer. Cancer Nurs. 2008; 31(3): 32-41.

   

  Ebright PR, Lyon B. Understanding hope and factors that enhance hope in women with breast cancer. Oncol Nurs Forum; 2002; 29(3): 561-568.

   

   

   

  Felder BE. Hope and coping in patients with cancer diagnoses. Cancer Nurs.  2004; 27(4): 320-4.

   

  Hsu T-H, Lu M-S, Tsou T-S, Lin C-C. The relationship of pain, uncertainty, and hope in Taiwanese lung cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2003; 26(3): 835-42.

   

  Mohaggegian Z, Parjam A. Pazhuohesh Nameh-e Akhlagh. Hope ethical analysis relying on the Holy Quran. 2011; 13(4): 93-118. (persian).

   

  Herth K. Enhancing hope in people with a first recurrence of cancer. J Adv  Nurs. 2000; 32(6): 1431-41.

   

  Holt J. Exploration of the concept of hope in the Dominican Republic. J Adv Nurs. 2000; 32(5): 116-25.

   

  Lohne V, Severinsson E. Patients’ experiences of hope and suffering during the first year following acute spinal cord injury. J Clin Nurs. 2005; 14(3): 285-93.

   

  Fitzgerald Miller J. Hope: A construct central to nursing. Nurs Forum. 2007; 42(1): 12-9.

   

  Raleigh E. Sources of hope in chronic illness. Oncol Nurs Forum.1992; 19(3):443-48.

   

  Herth K. The relationship between level of hope and level of coping response and other variables in patients with cancer. Oncol Nurs Forum. 1988;16(1): 67-72.

   

  Lindvall L. Hope in everyday living of cancer patients. Hoitotiede.1995; 7(5): 223-32.

   

  Post-White J, Ceronsky C, Kreitzer MJ, Nickelson K, Drew D, Mackey KW,  et al. Hope, spirituality, sense of coherence, and quality of life in patients with cancer.Oncology Nursing Forum;1996.

   

  Heydarzadeh M. The relationship between quality of life and social support in patients Hemodialyze refferd to Sinai and Imam Khomeini Hospital. Dissertation for a master's degree, Tabriz Faculty of Nursing and Midwifery. 2005. (persian).

   

  Öztunç G, Yeşil P, Paydaş S, Erdoğan S. social support and hopelessness in  patients with breast Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2013; 14(1): 571-8.

   

  Cobb S. Social support as a moderator of life stress. Psychosom Med. 1976; 38(5): 300-14.

   

  Patel SS, Peterson RA, Kimmel PL. Psychosocial factors in patients with chronic kidney disease: The impact of social support on end‐stage renal disease. Blackwell Science Inc. 2005; 18(2): 98-102.

   

  Chan CW, Molassiotis A, Yam BM, Chan S, Lam CS. Traveling through the cancer trajectory: Social support perceived by women with gynecological cancer in Hong Kong. Cancer Nurs. 2001; 24(5): 387-94.

   

  Courtens A, Stevens F, Crebolder H, Philipsen H. Longitudinal study on quality of life and social support in cancer patients. Cancer Nurs. 1996; 19(3): 162-9.

   

  Suarez L, Ramirez AG, Villarreal R, Marti J, McAlister A, Talavera GA, et al. Social networks and cancer screening in four US Hispanic groups. Am J Prev Med. 2000; 19(1): 47-52.

   

  Lee E-H, Yae Chung B, Boog Park H, Hong Chun K. Relationships of mood disturbance and social support to symptom experience in Korean women with breast cancer. J Pain Symptom Manage. 2004; 27(5): 425-33.

   

  Shieh SC, Tung HS, Liang SY. Social support as influencing primary family caregiver burden in taiwanese patients with colorectal cancer. J Nurs Scholarsh. 2012; 44(3): 223-31.

   

  Bryant‐Lukosius D, DiCenso A. A framework for the introduction and evaluation of advanced practice nursing roles. J Adv Nurs. 2004; 48(5): 530-40.

   

  Lewis S. An Expert A, Series HGBE, eLetter Archives L. An analysis of the nurse practitioner role in palliative care. Nurs Leadersh. 2001; 14(2): 9-13.

   

  Mellon S, Northouse L. A population-based study of the quality of life of cancer survivors and their family caregivers. Cancer nursing: an international journal for cancer care. 2006. (2): 120-33.

   

  Piazza D, Holcombe J, Foote A, Paul P, Love S, Daffin P. Hope, social support and self-esteem of patients with spinal cord injuries. J Neuroscience Nursing. 1991; 23(4): 224-30.

   

  Horton TV, Wallander JL. Hope and social support as resilience factors against psychological distress of mothers who care for children with chronic physical conditions. Rehabil Psychol. 2001; 46(4): 382.

   

  Zhang J, Gao W, Wang P, Wu Z-h. Relationships among hope, coping style and social support for breast cancer patients. Chinese Medical Journal (English Edition). 2010; 123(17): 2331.

   

  Wang L-Y, Chang P-C, Shih F-J, Sun C-C, Jeng C. Self-care behavior, hope, and social support in Taiwanese patients awaiting heart transplantation. J Psychosom Res. 2006; 61(4): 485-91.

   

  Denewer A, Farouk O, We’am Mostafa KE. Social support and hope among Egyptian women with breast cancer after mastectomy. Breast cancer: basic and clinical research. 2011; 5:93.

   

  Shakeri nia I. Effect of social assists and hopefulness in elderly health status with chronic pain. Iranian Journal of Ageing. 2012; 7(24):7-15. (persian).

   

  Irving LM, Telfer L, Blake DD. Hope, coping, and social support in combat- related posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress. 1997; 10(3): 465-79.

   

  Burns S, Nancy G. the practice of nursing research: conduct, critique, and utilization. 2005. 5th edited.

   

  Fakhri A, Haghdoost M, Talaiezadeh A, Rashidizad D. Evaluation of relationship between social support and depression in the patients with breast cancer in the first half of 2010 in Ahwaz educational hospitals. Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. 2012; 11(2): 223-28. (persian).

   

  Heiydari S, Salahshorian A, Rafie F, Hoseini F. Correlation of perceived social support and size of social network with quality of life dimension in cancer patients. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences. 2008; 12 (2)) .persian).

   

  Maly RC, Umezawa Y, Leake B, Silliman RA. Mental health outcomes in older women with breast cancer: impact of perceived family support and adjustment. Psycho‐Oncology. 2005; 14(7): 535-45.

   

  Schulz U, Schwarzer R. Long-term effects of spousal support on coping with cancer after surgery. Journal of Social and Clinical Psychology. 2004; 23(5): 716-32.

   

  Muhamad M, Afshari M, Kazilan F. Family support in cancer survivorship. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2011; 12:1389-97.

   

  Mattioli JL, Repinski R, Chappy SL. The meaning of hope and social support in patients receiving chemotherapy. Oncology Nursing Forum. 2008; 35(5): 822-29.

   

  Davis C, Williams P, Parle M, Redman S, Turner J. Assessing the support needs of women with early breast cancer in Australia. Cancer Nursing. 2004; 27(2): 169-74.

   

  Arora NK, Finney Rutten LJ, Gustafson DH, Moser R, Hawkins RP. Perceived helpfulness and impact of social support provided by family, friends, and health care providers to women newly diagnosed with breast cancer. Psycho‐Oncology. 2007; 16(5): 474-86.

   

  Luszczynska A, Pawlowska I, Cieslak R, Knoll N, Scholz U. Social support and quality of life among lung cancer patients: a systematic review. Psycho‐Oncology. 2013; 22(10): 2160-8.

   

  Reb AM. Transforming the death sentence: elements of hope in women with advanced ovarian cancer. Oncology Nursing Forum. 2007; 34(6): 70-81.

   

  Fallah R, Akbari ME. Effective physician-patient relationship at the time of receiving breast cancer diagnosis: a qualitative content analysis of patients' preferences. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2013; 17(1): 23-9.(persian).

   

  Kwan ML, Tam EK, Ergas IJ, Rehkopf DH, Roh JM, Lee MM, et al.  Patient–physician interaction and quality of life in recently diagnosed breast cancer patients. Breast Cancer Research and Treatment. 2013; 139(2): 581-95.

   

  Remmers H, Holtgräwe M, Pinkert C. Stress and nursing care needs of women with breast cancer during primary treatment: a qualitative study. European Journal of Oncology Nursing. 2010; 14(1):11-16.


موضوع پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, نمونه پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, جستجوی پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, فایل Word پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, دانلود پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, فایل PDF پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, تحقیق در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, مقاله در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, پروژه در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, پروژه درباره پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل 1392

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: رواشناسی بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان ...

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد    رشته: معماري گرايش معماري بهمن 1393   چکيده نقش تأثيرگذار فضاهاي درماني و به طور کلي محيط، در رفتار و روحيه کودکان مس

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: عمومی مقدمه دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرده است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت­درمانی هستی­نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان بود. روش: مطالعه از نوع مطالعات تک موردی با استفاده از روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف بود. سه نفر از زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان که برای مشاوره و درمان پزشکی به مرکز شهید سبزه پرور کرج ...

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه: سوء­ تغذیه، یک اختلال تغذیه ­ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی می­باشند. با وجود تحقیقات زیاد در ارتباط با شیوع سوء­تغذیه در بین بیماران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

ثبت سفارش