پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392

word 1 MB 31976 76
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش بهداشت جامعه)

  چکیده

  مقدمه: سلامت بعنوان یکی از­ متاپارادایم­های اصلی نظریه­های بهداشتی در ­کنار مفاهیم انسان، محیط و پرستار قرار دارد؛ و دارای ابعاد عینی ­و ­ذهنی است که متاسفانه به بعد ­ذهنی آن­ کمتر توجه شده­است. احساس ذهنی بهزیستی، مفهومی کلی و ناشی از نحوه­ی ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است یکی از عواملی که رایطه تنگاتنگی با احساس ذهنی بهزیستی دارد حمایت اجتماعی می­باشد. وجوه مختلف آن، پیش بینی کننده­های خوبی برای احساس ذهنی بهزیستی هستند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان پیش بینی کنندگی اثر ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام گرفته است.

  روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می­باشد که روی 314 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. نمونه گیری به روش طبقه­بندی تصادفی شده با حجم برابر انجام شد که از هر دانشکده( پرستاری و مامایی، پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت، دندانپزشکی) 62 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه­ای است مشتمل بر سه بخش: بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک، بخش دوم پرسشنامه­ی احساس ذهنی بهزیستی شامل: پرسشنامه­ی استاندارد رضایت­ از ­زندگی (SWLS)و مقیاس عاطفه مثبت­ و ­منفی(PANAS) و بخش سوم را پرسش­نامه­ی حمایت اجتماعی نوربک تشکیل می­دهد. داده ها با استفاده از  نرم افزار آماری SPSS نسخه21 و تحت آزمون های آماری توصیفی(توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که احساس ذهنی بهزیستی با جنسیت ، سن، وضعیت تاهل و محل سکونت و سال تحصیلی ارتباط آماری معنی داری دارد. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری معنی دار را بین حمایت کارکردی کل با تمام ابعاد احساس ذهنی بهزیستی و همچنین بین فقدان کل و عاطفه منفی در دانشجویان را نشان داد(05/0>p). مدل رگرسیون خطی نشان داد که بعد حمایت کارکردی کل(001/0=p) و حمایت ساختاری کل(039/0=p) و تاهل(021/0=p) از پیش­بینی کننده­های رضایت از زندگی می باشند و همچنین حمایت کارکردی کل(01/0=p) پیش بینی کننده­ی عاطفه مثبت و جنسیت مونث(004/0=p)، سن پایین­­تر(018/0=p) و فقدان کل(012/0=p) به عنوان پیش بینی کننده­های عاطفه منفی می­باشد.

  نتیجه­گیری: با توجه به اینکه تمام ابعاد حمایت اجتماعی به یک اندازه در پیش بینی کنندگی احساس ذهنی بهزیستی اهمیت ندارند ولی ابعادی مثل حمایت کارکردی تاثیر بسزایی در افزایش احساس ذهنی بهزیستی دارد لذا با توجه به اهمیت احساس ذهنی بهزیستی با لحاظ این بعد از حمایت اجتماعی می توان میزان سلامت را در دانشجویان ارتقا داد.

  کلید واژه ها: حمایت اجتماعی، سلامت و تندرستی، دانشجویان

   

  بیان مسئله

          سلامت[1] حالتی پویا است که بر اساس آن افراد به طور مداوم خود را با تغییرات محیط داخلی و خارجی سازگار می­کنند(1). علوم و رشته­های مختلفی به تبیین سلامت پرداخته­اند که از میان آنها علم پرستاری نگاه ویژه­ای بر ابن مقوله دارد.

  متاپارادایم­های پرستاری(Metaparadigm)عناصر پایه تئوری­های پرستاری را فراهم می­کند، در نظریه­های مختلف پرستاری مفهوم سلامت یکی از چهار متاپارادایم اصلی در کنار مفاهیم انسان، محیط و پرستار قرار می­گیرد. بر اساس فلسفه­ی کل­نگر که اساس بسیاری از نظریه­های پرستاری است سلامت بصورت طیفی تعریف می­شود که دو سر آن را مرگ و سلامت مطلق تشکیل می­دهند و سلامت فرد یا جامعه در نقطه ای پویا از این طیف قرار می­گیرد. از طرفی در نگاه کل نگرانه­ی پرستاری، سلامت متاثر از ابعاد روانی، اجتماعی، جسمی و معنوی می­باشد، لذا برای دستیابی به سلامت نیاز است بطور جامع همه­ی ابعاد سلامتی مورد توجه قرار بگیرند(1). از طرفی سلامت دارای ابعاد عینی و ذهنی می­باشد که به بعد ذهنی آن کمتر توجه شده است. فریش[2] معتقد است که مطالعه­ی احساس ذهنی بهزیستی افراد و جوامع و ارتقای آن بزرگترین چالش علمی بشر بعد از افزایش و پیشرفت در زمینه­ی تکنولوژی، پزشکی و ثروت است(2). بسیاری از پژوهشگران بر مفهوم احساس ذهنی بهزیستی تاکید کرده­اند و فقدان بیماریهای روانی و وجود سطوح بالای بهزیستی را به عنوان سلامت تلقی می­نمایند(3). در واقع ویژگی مهمی که فرد واجد سلامت بایستی از آن برخوردار باشد احساس ذهنی بهزیستی است(4). احساس ذهنی بهزیستی[3]، مفهومی کلی و ناشی از نحوه­ی ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است. بهزیستی ذهنی دارای دو جزء شناختی و عاطفی است. بعد شناختی بهزیستی، یعنی ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از زندگی و بعد عاطفی یعنی برخورداری از حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی(5, 6) . عاطفه مثبت نشان می­دهد که یک شخص تا چه میزان شور و اشتیاق به زندگی دارد و چه میزان احساس فاعلیت و هوشیاری می­کند، عاطفه مثبت بالا بر انرژی زیاد، تمرکز کامل و اشتغال لذت بخش دلالت دارد در حالیکه عاطفه مثبت پایین بر غمگینی و رخوت دلالت می­کند. عاطفه منفی یک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان می­دهد و حالات خلقی ناخوشایندی مانند خشم، نفرت، بیزاری، گناه، ترس و عصبانیت را شامل می­شود. عاطفه منفی پایین با آرامش و راحتی همراه است(7).

  افراد با احساس ذهنی بهزیستی بالا هیجانات مثبت بیشتری را تجربه می­کنند و از رویدادها و حوادث پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند و آنها را خوشایند توصیف می­کنند(8). این افراد احساس مهار و کنترل بالاتری دارند و میزان موفقیت و رضایت از زندگی بیشتری را تجربه می­کنند(9). بعلاوه این افراد نظام ایمنی سالم­تر و خلاقیت بالاتری دارند(10). در حالی که افراد با احساس ذهنی بهزیستی پایین، رویدادها و موقعیت های زندگی خود را نامطلوب ارزیابی می­کنند(11).

  شواهد تاریخی و نیز تجربه روزمره زندگی حاکی از این است که برجسته ترین و عمده ترین تمایلات بشری رسیدن به بهزیستی[4] و شادمانی است(12). الگوی قدیمی توسعه به شدت بر رفاه اقتصادی به عنوان یک هدف نخست توسعه تمرکز کرده است و سایر جنبه­های زندگی و جامعه که شامل جنبه های ذهنی و احساس بهزیستی می­باشد را مورد غفلت قرار می­دهد و از اندازه گیری های عینی برای راهنمایی سیاستگذاری­ها استفاده می­کردند ولی اخیراً احساس ذهنی بهزیستی یک چالش برای اندازه گیری پیشرفت و توسعه سیاست های عمومی کشورها شده است و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است(13)؛ لذا بررسی دقیق احساس ذهنی بهزیستی و باز شناسی عوامل عمده موثر بر آن، ضرورتی غیر قابل انکار است.

  عوامل متعددی همچون امیدواری، اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی ارتباط دارند که یکی از عواملی که رایطه تنگاتنگی با احساس ذهنی بهزیستی دارد حمایت اجتماعی می­باشد. وجوه مختلف حمایت اجتماعی دریافت شده، پیش بینی کننده­های خوبی برای احساس ذهنی بهزیستی هستند(14).  کب[5] و توئیتس[6] حمایت اجتماعی را به این صورت تعریف می­کنند: درک از در دسترس بودن افرادی که احساس می­کنیم به ما اهمیت می­دهند، اطمینان از این که افرادی وجود دارند که بتوان در هنگام نیاز روی کمک آنها حساب کرد که باعث می­شود احساس خوبی داشته باشیم(12, 15). به طور معمول حمایت اجتماعی سه بعد دارد: بعد وسیله ای، بعد اطلاعاتی و بعد احساسی. حمایت وسیله­ای شامل منابع مادی مانند غذا و پول می­باشد، حمایت اطلاعاتی شامل فراهم آوردن اطلاعات ویا پیشنهادات است و فرد را قادر می­کند تا با مشکلات و سختی ها کنار بیاید، در نهایت حمایت احساسی در بر گیرنده­ی عشق ورزیدن، اهمیت دادن و درک طرف مقابل است. حمایت احساسی عبارت است از حمایتی که توسط دیگران نسبت به فرد ارائه می­شود و در واقع به نوعی احساس مورد علاقه واقع شدن و احساس عزت نفس را در فرد تقویت می­کند، مانند حمایت­های مستمری که انواع همیاریهای نامحسوس بین افراد را در بر می­گیرد(16, 17).

  حمایت اجتماعی، احساس ذهنی بهزیستی را از دو طریق متاثر می­سازد. اولین روش تاثیر مستقیم یا تاثیر عمومی حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی این است که بر رضایت از زندگی تاثیر می­گذارد، روش دوم شامل تاثیر غیر­مستقیم یا تاثیر میانجی است که از افراد در مقابل اثرات منفی در شرایط استرس زا، محافظت می­کند(18, 19).

  آنچه انجام این پژوهش را مهم و ضروری نشان می­دهد این است که هر چند در مطالعات پیشین روابط این متغیرها بررسی شده است و خیلی از آنها به ارتباط مثبت این دو اشاره دارند(20, 21). گاهی نتایج معکوس هم مشاهده شد برای مثال بندورا بیان می­کند، حمایت اجتماعی افراطی می تواند ظرفیت­های کنار آمدن افراد را کاهش دهد(22). همچنین اگرچه برخی از مردم، جایگاه اجتماعی، پول و دسترسی به منابع مادی را عامل اصلی احساس ذهنی بهزیستی می­دانند، ولی بعضی از پژوهش­ها این نگرش را تایید نکرده اند. هادیانفر به نقل از آرگیل[7] و رایت[8] و لارسن[9] می­نویسد همبستگی بین وضعیت مالی خوب و احساس ذهنی بهزیستی پایین گزارش شده اند(12).

  از طرفی هرچند در بیشتر مطالعات روابط بین این دو متغیر گزارش شده است ولی قدرت پیش بینی کنندگی احساس ذهنی بهزیستی توسط ابعاد حمایت اجتماعی و اینکه هر بعد حمایت اجتماعی چه میزان پیش بینی کننده­ی احساس ذهنی بهزیستی است، بیان نشده است.

  نکته قابل توجه اینکه در ارزیابی اثرات حمایت اجتماعی بر سلامت دو جنبه مثبت و منفی مد نظر است. پیروی به نقل از لئو بیان می­کند، بر اساس نتایج مطالعات در شرایطی که حمایت اجتماعی با بی­میلی ارایه شود یا به احساسات فرد گیرنده توجهی نشود، حمایت­های اجتماعی می­توانند اثرات زیان آوری داشته باشند، به عبارت دیگر باعث رنجیدگی خاطر فرد می­گردند و در نهایت اثرات منفی بر سلامت وی خواهند داشت(23).

  بعلاوه در این پژوهش برای سنجش حمایت اجتماعی از پرسش نامه­ی حمایت اجتماعی نوربک استفاده شده است. این پرسش نامه ابزاری است که حمایت­های اجتماعی کارکردی، ساختاری و فقدان کل را محاسبه می­کند. علاوه بر موارد فوق این پرسش نامه داده های توصیفی راجع به ارتباطات حمایتی را که فرد اخیراً(یک سال اخیر) به دلایل مختلفی از دست داده در اختیار ما قرار می دهد که از طریق آنها به راحتی می توانیم به تغییر و تحولاتی که در نظام حمایتی فرد ایجاد شده است پی ببریم. مقیاسNSSQ[10]  نسبت به سایر ابزارهای سنجش حمایت اجتماعی ارجح است برای اینکه دامنه وسیعی از سازه­ها، مفاهیم(از ساده تا پیچیده) و همچنین انواع کارکردی و ساختاری حمایت اجتماعی را در بر می­گیرد و به خوبی آنها را می­سنجد، یک ابزار عمومی برای سنجش حمایت اجتماعی می­باشد، این پرسش نامه داده­های توصیفی راجع به ارتباطات حمایتی را که فرد اخیراً(یک سال اخیر) به دلایل مختلفی از دست داده در اختیار ما قرار می­دهد که از طریق آنها به راحتی می­توانیم به تغییر و تحولاتی که در نظام حمایتی فرد ایجاد شده است پی­ ببریم(16). بدین معنی که با این ابزار ضمن تعیین میزان حمایت اجتماعی دریافت شده، فقدان­ها(حمایت­های حذف شده) هم بررسی می­شوند؛ که در مطالعات موجود در خصوص بررسی رابطه احساس ذهنی بهزیستی و حمایت اجتماعی از حداقل توجه برخوردار بوده است. علاوه بر این ابزار مورد استفاده در این مطالعه جهت سنجش احساس ذهنی بهزیستی ابزاری دو قسمتی است که هم بعد شناختی و هم بعد عاطفی احساس ذهنی را می­سنجد در صورتیکه در مطالعات مشابه جهت سنجش این دو متغیر با هم فقط از ابزار در حیطه شناختی استفاده شده و به بعد عاطفی آن توجهی نشده است.

  نکته حائز اهمیت دیگر اینکه حمایت اجتماعی یکی از مهمترین پدیده­های اجتماعی است که برخورداری، ادراک و تصور آن و همچنین نیاز به آن با توجه به سن، جنس، شخصیت و حتی فرهنگ می­تواند متفاوت باشد، (که دانشجویان از این نظر از حداکثر تنوع برخوردارند). بعلاوه در هر مرحله از زندگی، نیز ممکن است جنبه هایی از حمایت اهمیت پیدا کنند و نسبت به جنبه های دیگر آن اثرات بیشتری داشته باشند(24)، که دوره­ی جوانی یکی از مراحل مهم زندگی است. امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در اداره ی آینده­ی کشور عهده دار خواهند بود، یکی از اقشار مهم جامعه به حساب می­آیند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می­شود که نظری بر آمارهای رسمی از تعداد دانشجویان کشور داشته باشیم. بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، با عنایت به آمار سال 1390 تعداد دانشجویان کل کشور 4000000 نفر اعلام شده است(25). از آنجا که یکی از استراتژی­های مهم در ارتقاء سلامت عمل بر اساس حداکثر بروز می­باشد، با توجه به اینکه دانشجویان جمعیت بزرگی از جمعیت جوان کشور ما را در بر می­گیرند، سلامت آنها اهمیت دوچندانی دارد که احساس ذهنی بهزیستی به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت در دانشجویان می­باشد. بعلاوه احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان علوم پزشکی به لحاظ مرتبط بودن شغل آنها با جسم و روان انسان­ها از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

   

  Abstract

  Introduction: Health as a main Metaparadigms of health theories is beside the concepts of man, environment and nurse and has objective and subjective dimensions that unfortunately its subjective dimension received less interest. Subjective well-being is a general concept and it is originated from person's cognitive and emotional perception of overall life. One the factors closely related to subjective well-being is social support. Its various aspects are good predictors of subjective well-being.

  Objective: The present study aimed to survey level of prediction of social support on subjective well-being in students in GUMS in 2013.

  Methods: This is a cross-sectional descriptive-analytic study conducted on 314 students of Guilan University of Medical Sciences. Stratified random sampling method was carried out with equal volumes of each Faculty (Nursing and Midwifery, Medicine, Paramedical, Dentistry) and 62 students were selected. Data collection instrument was a three part questionnaire. First part covered demographic data, the second part covered subjective well-being, including satisfaction with life scale questionnaires (SWLS) and negative and positive affect scale (PANAS) and the third part consisted of Norbeck social support questionnaire. Data were analyzed by SPSS version 21 using descriptive (Frequency, Mean and SD) and inferential statistical test (t-test, ANOVA, Pearson correlation, linear regression).

  Result: Study findings showed a significant correlation between subjective well-being and gender, age, marital status and place of residence. Pearson correlation coefficient indicated significant relationship between total functional support with all aspects of subjective well-being and also between total loss and negative affect among students (p<0.05). A linear regression model showed that the total functional support (p=0.001) and structural support (p=0.039) and marital status (p=0.021) were predictors of life satisfaction and total functional support (p=0.01) was predictor of positive affect and gender (p=0.004), age (p=0/018) and total loss (p=0/012) were predictors of negative effect.

  Conclusion: In attention to the point that all dimensions of social

 • فهرست:

  1-1 بیان مساله                                                                                                                     1

  2-1 اهداف پژوهش                                                                                                                 4

  3-1 سوالات پژوهش                                                                                              7

  4-1فرضیات پژوهش                                                                                                               7

  5-1 تعریف واژه های کلیدی(نظری و عملی)                                                                          8

  6-1 پیش فرض ها                                                                                                   9

  7-1 محدودیت­های پژوهش                                                                                                     10

  فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

  1-2 چارچوب پژوهش                                                                                                             11

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                         27                     

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3 نوع پژوهش                                                                                                      33

  2-3 جامعه پژوهش                                                                                                                33   

  3-3مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                                                  33

  4-3 محیط پژوهش                                                                                                                                                 34

  5-3 نمونه پژوهش- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                      34

  6-3 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                                      35                                     

  7-3 تعیین اعتبار علمی ابزار                                                                                                  37

  8-3 تعیین اعتماد علمی ابزار                                                                                                 37

  9-3 روش گردآوری اطلاعات                                                                                                     37

  10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                             38

  11-3 ملاحظات اخلاقی                                                                                                          39

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  1-4 یافته های پژوهش                                                                                                           40

  2-4 جداول                                                                                                              41

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

  1-5 بحث و بررسی یافته ها                                                                                                   62

  2-5 نتیجه گیری نهایی                                                                                                          70

  3-5 پیشنهاد برای کاربرد یافته های پژوهش                                                                                         73

  4-5 سایر پیشنهادات                                                                                                            73

  منابع                

  منبع:

   

  Reference:

  1 -McEwen m, Wills e. Theoretical basis for nursing. philadelphia2011.

  2 -Frisch M. Quality of life Therapy. New jersey:John Wiley & Sons Press. 2006.

  3 -Joushanlou M RR, Nosratabadi M. Examining the factor structure of the keyes' comprehensive scale of well-being. Dev Psychol Iranian Psychol). 2006;3:35-51. (text in persian).

  4- Kormi nouri R, Mocrie A, Mohammadifar M, Yazdani E. The study of happiness & well being and the role of different factors for them among students of Tehran university. J Psychol Educ2002;32:3-41. (text in persian).

  5- Eid M, Larson R. The Science of subjective well-being. . New York: Guilford press. 2008.

  6- Rafiee niya P, Asghari A. The relationship between subjective well-being of love and married students. Journal of Family Research. 2008;9:492-501. (text in persian).

  7- Bakhsipour A, Dezhkam M. Confirmatory factor analysis of the Positive and Negative Affect Scale. Journal of  Psychology. 2006;9:351-65-(text in persian).

  8- Ghasemi N, Kajbaf M, Rabiei M. Effectiveness of group therapy based on the subjective well-being, quality of life and mental health. Journal of Clinical Psychology. 2012;2:23-34. (text in persian)

  9- Vanessa C, Bordwine E, Hubebner S. The Role of coping in mediating the relationship between positive affect and school satisfaction in adolescents. Child Individ Res. 2010;3:349-66. (text in persian)

  10- Diener E, MEP S. Very happy people. Psychol Scie. 2003;13:80-3.

  11- Golestani bakht T, Hashemiyan K, Pourshahriyari M, Banijamali S. Proposed model of subjective well-being and happiness in the population of Tehran: ALZARA; 2008. (text in persian).

  12- Hadyanfard H. subjective feelings of well-being and religious activity in a group of Muslims.2012:[text in Persian- pp.].

  13- Kittiprapas S. Subjective well-being: new paradigm for measuring progress and public policies.2011.

  14- Ghaedi G, Yaaghoobi H. A study on the Relationship between Different Dimensions of Perceived Social Support and Different Aspects of Wellbeing in Male and Female University Students. Gift of knowledge 2009;13(2). (text in persian).

  15- Landman P, Karlien MC, et al. Gender differences in the relation between social support, problems in parent-off spring communication, and depression and anxiety,. Social Sciences & Medicine,. 2005;60:49-59.

  16- Nasseh M, Ghazinoor M, Jaghtayi M, Nojoumi M, Rishter Y. Persian types of social support questionnaire. Journal of science – Social Welfare. 2012;41:266-51-(text in persian).

  17- Drentea, al e. Predictors of Improvement in Social Support. Social Sciences & Medicine,. 2006;63:57-67.

  18- Riyahi M, Vardi niya A, Pour hosein Z. The relationship between social support And mental health. Journal of Science and Social Welfare. 2011;10:85-121. (text in persian).

  19- Asgari P, Sharafodin H. Relationship between social anxiety, hope and social support graduate students with a sense of subjective well-being in Khuzestan Science and Research Branch. Ms Huda Sharaf Master’s thesis from the University of Ahvaz-New findings in psychology. 2010:(text in Persian)-25-36.

  20- Karademas E. Self–efficacy,social support and well being The mediating role of optimisn,hope.Personality and Indivitual differences 2006;40:1281-90.

  21- Hamidi F. Relationship between Social support and mental health among female- headed households employed a military university. Journal of Military Psychology. 2010;1:51-60. (text in persian).

  22-Benight CC, Bandura A. Social cognitive theory of posttraumatic recovery: the role of perceived self-efficacy. Behav Res Ther. 2004 Oct;42(10):1129-48. PubMed PMID: 15350854.

  23- Peyravi H, Hajebi A, Panaghi L. A survey on the relation between social support and mental health in students of Tehran university. Journal of Health Systems Research. 2011;6:301-7. (text in persian).

  24- Mirsamiei M, Ebrahimi ghavam S. The relationship between self-efficacy, social support and mental health of students with test anxiety In Tabatabai Psrdanshgah. Journal of Educational Science and Psychology. 2009:74-91. (text in persian).

  25- Iran Sco. www.amar.org.ir. 2012.

  26- Jalilian A, Rafiee H, Bahrami H, Salehi M. Reliability and validity of the Persian version of social protection instruments Norbek 2009. (text in persian).

  27- Gupta S, Adam E, Mcdade T. Objective versus subjective measures of health:systemic differences,determinants and biases. preliminary. 2012.

  28- Hatami H. Texbook of public health. 2 ed. tehran: arjmand; 2008. (text in persian).

  29- Dehghan nayyeri N, Jalali nia F. Theory development and nursing theories. tehran: Boshra,tohfe; 2004. (text in persian).

  30- Ghanbari A, Salsali M. Making theory in nursing: Guilan university of medical sciences; 2004. (text in persian).

  31- Hosseyni V, Jafarivarjoushani, N.Public Health Nursing:jame negar:2008.(text in persian).

  32- Ildar abadi E. text book of community health nursing .Tehran: Jame negar; 2011. 25-30 p.

  33- Basavanthappa B. Essentials of mental health nursing. india: jaypee brothers medical publishers; 2011. 1 p.

  34-Hatami H, Razavi S M, Eftekhar A H and et all.Texbook of public health.arjmand:2007.1:54(text in persian).

  35-Saffari M, Shojaeizade D and et all. Health education and promotion,the theories, model and methods.sobhan:2012:12(text in persian).

  36- Stanhope M, Lancaster J. Public health nursing. 7 ed. canada: mosby; 2008.

  37- RM R, EL D. On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology. 2001;52:141-66.

  38- CLM K. The mental health continuum: from languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior 2002;43:207-22.

  39- Sadler M, Miller C, Christensen K, McGue M. Subjective Wellbeing and Longevity A Co-Twin Control Study. Twin Research and Human Genetics. 2012;14(3):249-56.

  40- Hosseyni S, Rezaee A, Keykhosravi Z. Comparision of social support and satisfaction of life and depression and happiness in eldery people. Woman socialogy. 2011;2(4):143-61-(text in persian).

  41- Bakhshi pour roudsari A, Peyrouvi H, Ahmad A. Relationship between life satisfaction and social support for students with mental health. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 2005;7:145-52-(text in persian).

  42-Sahab P, Sinha PN. Social support and self control as variables in attitude toward life and perceived control among older people?in India. The journal of social psychology,2002:142(4):527-540.

  43- Mark C, Andrew S.Social Support, Life events and physical symptoms:A prospective study of chronic and recent life in men and women.Psychology, Health & Medicin, 2005:10(4):317-25.

  44- Luis MF,Irina T,Katherina T.Social Support, Life evants and psychology distress among the puetro rican population in the Boston area of the united states.Aging & mental health.2009:13(6):863-73.

  45-Ying L, Daniel F, Keurg W. The role of social support in helping chines women with perinatal depressive symptoms cope with family conflict. Journal of obstetric, gynecologic and neonatal nursing.2008:37(5),556-71.

  46- Jess DE, Swanson M.Risks and resources associated with antepartum risk for depression among rural southen women. Nursing Research.2007:56:378-86.

  47-Cohen S. Social relationships and health. American psychologist,2004:59:676-84.

  48-Taylor SE, Sherman DK and et all.Culture and social suooort:who seeks it and why? Journal of personality and social psychology.2004:87:354-62.

  49-Motamedi shalamzari A, Azheei J and et all.The role of Social support in satisfaction of life,public health and loneless in eldery people.Journal of psychology.2002:6(2):115-33.

  50- Ali pour F, Sajadi H, Foroozan A, Biglariyan A. The role of social support on quality of life for seniors. Journal of Social Welfare. 2010;9:147-65-(text in persian).

  51- Farhadi A, Javaheri F, Gholami Y, Farhadi P. Vitality and its relationship to the amount of confidence in Lorestan University of Medical Sciences. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2005;7:57-62-(text in persian).

  52- Jafari S, Abedi M, Liaghatdar M. Happiness and its degree of effective factors in students of the Isfahan medical sciences university. Medicine and purification. 2004;54:15-23-(text in persian).

  53- Zohoor A, Fekri A. Students’ Happiness of School of Management and Medical Information Sciences Iran University of Medical Sciences and Health Services knowledge brings. 2004;30:63-70. (text in persian).

  54-Suhail K, Chaudhry H R. Predictors of subjective well-being in an eastern muslim culture.J Soc Clin Psychol.2004:23(3):359-76.

  55- Shahini n, Asayesh h, Ghobadi m, Sadeghi j. Correlation between perceived social support and loneliness with life satisfaction among students of golestan university of medical sciences. pejouhande. 2013;17:302-6. (text in persian).

  56-Trzcinski E, Holst, E. Subjective well-being among young people in transition to adulthood. Soc indic Res.2008:87(1):83-109.

  57-Chow HPH. Life satisfaction among university students in a Canadian prairie city:a multivariate analysis. Soc IndicRes 2005:70:139-50.

  58-Mirshah jafari SE, Drikvand H, Abedi MR. Happiness and its effecting factors. Adv in Cogn Sci 2002:4(3):50-58.(text in persian).

   

  59- Kutek S, Turnbull D, Fairweather-Schmidt K. Rural men’s subjective well-being and the role of social support and sense of community: Evidence for the potential  benefit of enhancing informal networks. Australian Journal of Rural Health © National Rural Health Alliance Inc. 2011;19:20-6.

  60- Ozturk A, Mutlu T. The relationship between attachment style, subjective well-being happiness and social anxiety among university students’. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010;9:1772–6.

  61- Gallagher M, Vella-Brodrick D. Social support and emotional intelligence as predictors of subjective well-being. Personality and Individual Differences. 2008;44:1551-61.

  62-Bayani A, Mohammad koocheky A. The Reliability and validity of the Satisfaction With Life Scale. Journal of Iranian Psychologists 2008 (11). (text in persian).

  63- Yousefi N, Etemadi O, Bahrami F, Bashlide K, SHirbagi N. Their pathological DIFFERENTIATION structural relations in the Bowen family therapy with subjective well-being, mental health and marital quality fitted Bowen Theory. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2011;3(12):68-76. (text in persian).

  64- Norbeck J. Scoring instruction for the norbeck social support questionnaire(NSSQ) Instrument developed 2001.

  65- Aboulghasemi F, Arizi H, Molavi H. Reliability both positive and negative affect scale standardization with mental health and vitality of the Students of Isfahan University. WWWhawzahnet. 2013. (text in persian).

  66- Ghasemi pour m, Jahanbakhsh ganje s. The relationship between social support and mental health in Khorramabad city students. Journal of Lorestan University of Medical Sciences. 2010;12:57-64. (text in persian).

  67- Poor agh f, Kafi m, Rezaei s. Relationship between perceived social support and mental health homesickness and new students. Scientific Journal of shahed University 2012;6:27-36. (text in persian).

  68- Dogn T, Sapmaz F, Deilek Tel F, Sapmaz S, Temizel S. Meaning in life and subjective well-being among Turkish university students. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2012;55:612-7.

  69- Kohoulat n, Joukar b. The relationship between identity style and fun in university students. Scientific Journal of shiraz University of Medical Sciences. 2011:87-108. (text in persian).

  70- Anari a, Tahmassian k, Fathabadi m. Worry and social support in adolescence. Iranian Psychologists. 2011;8:27-34. (text in persian).

  71- Hajebi a, Faridniya p. The relationship between mental health and social protection in health care workers Bushehr oil industry. Scientific Journal of IBoushehr University of Medical Sciences. 2009;1:67-74. (text in persian).

  72-- Tamanaifar m, mansourinik a. Predictions based on personality traits, life satisfaction, social support, spiritual well-being. Journal of Modern Psychological Studies. 2013;29:72-88. (text in persian).

  73-Gulacti F. The effect of perceived social support on subjective well-being. Procedia social and behavioral sciences.2010:2:3844-49.

  74- Ghodsi a. Sociological study of the relationship between social support And depression. 2003. (text in persian).

  75- Omidi a, Tabatabaei A, Sazoor a, Alkashe g. Epidemiology of mental disorders in metropolitan areas in the city of Natanz. Thought and Behavior. 2003;8. (text in persian).

  76- Hasheminazari s, KHosravi j, Faghihzadeh s, Etemadzade h. A survey of mental health among fire department employees by GHQ-28 Questionnaire. JHakim research journal. 2007;10:56-64. (text in persian).

  77- Tagharobi Z, Sharifi K, Souki Z. Nursing students' subjective well-being in Kashan. Journal of Nursing and Midwifery, Hamedan. 2013;20:54-62. (text in persian).

  78- Rambod m, Ghods bin f, Beheshti pour n, raeyat pishe aa. Perceived social support and quality of sleep in nursing students. Iranian Journal of Nursing. 2012;79:12-23. (text in persian).

  79- Parpouchi b, Ahmadi m, Sohrabi f. The relationship of religiousness and social support with life satisfaction among university students. Knowledge and research in applied psychology. 2013;14:60-8. (text in persian).

  80- Fayaz i, Kiyani z. Study of adolescent mental health cohort study in namazi and shahid Dastgheib Orphanage. Journal of Psychology Special. 2011;1. (text in persian).


موضوع پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , نمونه پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , جستجوی پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , فایل Word پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , دانلود پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , فایل PDF پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: عمومی مقدمه دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرده است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می ...

رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی چکیده هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی((M.A گرایش: عمومی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیت با تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک انجام گرفته است. روش پژوهش همبستگی است. روش نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری خوشه ای است. حجم نمونه این پژوهش 290 نفراست که از بین دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف انتخاب شده اند. ابزاراندازه گیری این پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش می‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق ...

ثبت سفارش