پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی

word 1 MB 31993 51
مشخص نشده کارشناسی ارشد روش تحقیق
قیمت قبل:۶۰,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • زمینه و اهداف: لیکن پلان یک بیماری التهابی نسبتا شایع با اتیولوژی نامعلوم است و خصوصا نوع اولسراتیو آن بعنوان یک بیماری پیش بدخیم شناخته می شود.اما علی رغم این مورد، هنوز درمان شناخته شده ای برای آن وجود ندارد.یکی از داروهای جدیدی که نظر برخی از محققین را به خود جلب کرده است داروی مایکو فنولات مفیتیل Mycophenolate Mofetil(MMF) می باشد.تاثیر این دارو به صورت خوراکی بر روی برخی بیماریها نظیر پمفیگوس ،پمفیگوئید ،بیماری کراون ،پسوریازیس،لوپوس اریتماتوز، لیکن پلان اروزیو پوستی قبلا بررسی شده است.اما تا کنون پژوهشی در زمینه تاثیر شکل مخاط چسب آن روی لیکن پلان دهانی اولسراتیو انجام نشده است.لذا در این پژوهش تاثیر درمانی داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی اندازه زخم و درد و سوزش بیماران مبتلا به لیکن پلان اروزیو دهانی بررسی گردید.

   

  مواد و روش کار:دراین مطالعه کارآزمایی بالینی ابتدا تعداد 27نفراز بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی تبریزکه تمایل به همکاری داشتند انتخاب شدند. از بین این بیماران 10 نفر دارای زخم اولسراتیو دو طرفه بودند و بصورت موردی-شاهدی دوسوکور وارد مطالعه شدند(گروه اول). در 17 نفر ضایعه دو طرف همسان و همخوان نبوده و فقط دارای زخم اولسراتیو یک طرفه بودند و  بصورت قبل و بعد وارد مطالعه شدند(گروه دوم).سپس در گروه اول برای هربیماربه مدت 4 هفته روزانه دوبار داروی"مخاط چسبMMF  دو درصد" در یک سمت و مخاط چسب بدون دارو  در سمت دیگرتجویزگردید.در گروه دوم فقط از داروی مخاط چسب MMFبر روی زخم به ترتیب مذکور استفاده شد. میزان سوزش ضایعات توسط معیارVAS(Visual Analogue Scale) ، اندازه ضایعات به وسیله کولیس دیجیتال،در ابتدای درمان و در طی چهار هفته درمانی بصورت هفتگی اندازه گیری وثبت شده وتغییرات آنها بررسی گردید. در طی درمان 2نفر از گروه اول و 2 نفر از گروه دوم به علت بعد مسافت و عدم توانایی برای رفت و آمد در طول پیگیری های هفتگی،تمایل به همکاری نداشتند و لذا از مطالعه خارج شدند. داده های بدست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار آماریSPSS v.16 و روش آماری paired t-test مورد بررسی قرار گرفت.

   

  یافته ها :در گروه اول در سمت مورد در ابتدا وانتهای درمان از لحاظ میزان سوزش(P value=0/012)و از لحاظ اندازه زخم  (P value= 0/004)تفاوت معنی دار بوده است. در سمت شاهد، در ابتدا وانتهای درمان از لحاظ میزان سوزش  (P value=0/048)تفاوت معنی دار بوده ولی از لحاظ اندازه زخم  (P value= 0/21)تفاوت غیر معنی دار بوده است. در مقایسه سمت مورد و شاهد در گروه اول، از لحاظ اندازه زخم ،در هفته چهارم، اختلاف معنی دار شد.در گروه دوم نیز در ابتدا وانتهای درمان هم از لحاظ میزان سوزش (P value=0/004)و هم از لحاظ اندازه زخم   (P value = 0/002)تفاوت معنی دار بوده است.در هر دو گروه در پی گیری های هفته اول تا سوم از لحاظ میزان سوزش و اندازه زخم، تفاوت معنی داری وجود نداشت و تفاوت ها در هفته چهارم معنی دار شدند. هیچ عارضه جانبی دارویی از سوی بیماران گزارش نشد.

  نتیجه گیری:داروی مخاط چسب مایکوفنولات مفیتیل 2درصد در کاهش علائم بالینی لیکن پلان دهانی اولسراتیو(شامل اندازه زخم و درد و سوزش)موثر است و این تاثیر وابسته به طول مدت درمان می باشد.

   

  کلمات کلیدی: لیکن پلان اولسراتیو، مایکوفنولات مفیتیل، مخاط چسب، درد و سوزش

  لیکن پلان یک ضایعه ایمونولوژیک مزمن وشایع درپوست،مخاط،ناخن و فولیکولهای مو می باشد(1) که طی آن لنفوسیتهایT خود واکنشی برعلیه آنتی ژنهای لایه بازال مخاط فعال شده، موجب دژنراسیون آن می شوند.این ضایعه می تواند از یک التهاب خفیف تا تخریب اپی تلیوم و ایجاد زخم های دردناک پیش برود(2) ولی تاکنون روشی برای درمان کامل آن یافت نشده است. شایعترین داروهای مورد استفاده برای این ضایعه کورتیکوستروئیدهای موضعی و سیستمیک هستند(3). میزان شیوع نوع دهانی بیماری از 5/0تا 2/2 درصد متغیر است.لیکن پلان دهانی            (Oral Lichen Planus=OLP) شامل دو جزء سفید و قرمز می باشد. اجزاء سفید و قرمز ضایعه می توانند به اشکال شبکه ای، پاپولر، پلاک مانند، بولوز، اریتماتوز و زخمی باشند(2).لنفوسیتهایTفعال در پاتوژنز بیماری لیکن پلان نقش اساسی دارندو با انفیلتراسیون لنفوسیتی موجب تخریب کراتینوسیتهاو تشکیل ضایعات مخاطی می شوند. دارویMycophenolate Mofetil(MMF) که بطور گسترده در بیماران دارای پیوند اعضا جهت جلو گیری از رد پیوند استفاده میشودیک داروی ایمنو ساپرسیو بوده و عملکرد لنفوسیتهایT را بطوراختصاصی مهار می کند(4).

   مایکوفنولات مفیتیل(MMF) پیش داروی مایکوفنولیک اسید(MPA) می باشد که مهار کننده غیر رقابتی برگشت پذیر آنزیم  Inosine Monophosphate Dehydrogenase(IMPDH) است.این آنزیم نقش کلیدی در سنتز مجددde novo)) نوکلئوتید گوانوزین دارد و مهار شدن آن موجب کاهش نوکلئوتیدهای گوانوزین و افزایش نوکلئوتیدهای آدنوزین گردیده و متعاقبا سنتزDNA  و تکثیر سلولی مهار می شود.بدلیل وابستگی لنفوسیتهای فعال به مسیر سنتزde novo،مایکو فنولیک اسید اثر سیتو استاتیک قابل توجهی بر روی آنها دارد. این دارو تاکنون در درمان انواع بیماریهای پوستی از جمله لیکن پلان پوستی وبیماریهای روماتو ئیدی خود ایمنی بویژه لوپوس موفق ظاهر شده است(5). اخیرا از این دست داروهای ایمنو ساپرسیو در جهت تقلیل دوز و در نتیجه کاهش عوارض داروهای کورتیکوستروئیدی در درمان بیماریهای وزیکولوبولوز خودایمنی استفاده میشود(6).

  فرم خوراکی این دارو در درمان پمفیگوس ولگاریس،پمفیگوئید بولوز ،پمفیگوس فولیاسه ،بیماری کراون و پسوریازیس استفاده شده و آن را دارویی مطمئن وکاملا موثر دانسته اند (7). در پژوهشی کارآیی قطره چشمی1درصد MMF را در مطالعات حیوانی مورد بررسی قرار داده اند و استفاده موضعی از این دارو را پس از عمل پیوند قرنیه مفید دانسته اند  دا به صورت ترکیبی با سیکلوسپورین و سپس به مدت دو ماه روزانه دو گرم و دو ماه بعدی روزانه 5/1گرم، سبب بهبودی کامل در نواحی اولسراتیو ضایعات لیکن پلان شده است(10).

  MMF در مقایسه با سایر داروهای ایمنوساپرسیو عوارض جانبی کلیوی،کبدی و عصبی بسیارکمتری داردو بخوبی در درمانهای پوستی تحمل شده است (11)و بروز عوارض جانبی کوتاه مدت یا بلند مدت بجز اندکی واکنش گوارشی گزارش نشده است(4)که البته تمامی این عوارض مربوط به فرم خوراکی این دارو می باشد. با این وجود با توجه به شرایط ویژه دهان مانند حضور بزاق وعدم امکان دسترسی راحت به تمامی ضایعات،در این مطالعه از روش دارو رسانی مخاط چسب دهانی مایکو فنولات مفیتیل بهره گرفته شده است که با افزایش مدت زمان تماس دارو با ناحیه مورد نظر موجب ایجاد مدت زمان کافی برای جذب دارو در محل می شود و همچنین  قابلیت ایجاد غلظتهای بالایی از دارو را در محل مورد نظر فراهم می کند.ضمنا به علت عدم تاثیر دارو روی بافتهای سالم اطراف محل درگیری،عوارض جانبی روی بافتهای سالم ایجاد نمی کند.مهمتر اینکه بدلیل تمرکز دارو در ناحیه آسیب دیده، دوز بسیار کمتری از دارو بکار می رود.تمامی این موارد ازمزایای آن بر سایر روشهای دارو رسانی مشابه نظیر محلولها، ژل ها، پمادها و اسپری های دهانی میباشد(12).

  لذا با توجه به موثر بودن MMF بر روی لیکن پلان و اثرات جانبی اندک گزارش شده از MMF و همچنین مزایای استفاده از روش دارو رسانی مخاط چسب ، هدف از این بررسی استفاده از فرم مخاط چسب (mucoadhesive) داروی مایکوفنولات مفیتیل برای اولین بار، در کاهش علائم ضایعات لیکن پلان دهانی می باشد که در یک نمونه از جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  فرضیات طرح :

  مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی سوزش و اندازه ضایعات لیکن پلان اولسراتیو تاثیری ندارد.

   

   اهداف طرح :

  الف) هدف کلی طرح :

   بررسی تاثیر داروی مخاط چسب مایکوفنولات مفیتیل در تخفیف علایم لیکن پلان اولسراتیو دهانی

  ب) اهداف اختصاصی طرح :

  1)تعیین اثر مخاط چسب حاوی مایکوفنولات مفیتیل در کاهش سوزش ضایعات لیکن پلان اولسراتیو دهانی

  2)تعیین اثر مخاط چسب فاقد مایکوفنولات مفیتیل در کاهش سوزش ضایعات لیکن پلان اولسراتیو دهانی

  3) تعیین اثر مخاط چسب حاوی مایکوفنولات مفیتیل دراندازه  ضایعات لیکن پلان اولسراتیو دهانی

  4) تعیین اثر مخاط چسب فاقد مایکوفنولات مفیتیل دراندازه  ضایعات لیکن پلان اولسراتیو دهانی

  5)مقایسه موارد 1با2 و 3با4

  ج)اهداف کاربردی طرح:

  نتایج پژوهش حاضر می تواند در تحقیقات بعدی در زمینه معرفی یک داروی موثر و کم ضرر در درمان لیکن پلان دهانی اولسراتیو کاربرد داشته باشد..

  تعریف واژه های اختصاصی:

  مایکوفنولات مفیتیل(mycophenolate mofetil): یک داروی ایمونو ساپرسیو و پیش ساز اسید مایکو فنولیک می باشد که موجب مهار شدن آنزیمIMPDH شده وبا توقف تولید پورین ها که  برای رشد لنفوسیتهایT  و B ضروری است ،بطور برگشت پذیر سیستم ایمنی را مهار می کند .این دارو بطور گسترده در درمان بیماریهای خود ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد (13).

  مخاط چسب (mucoadhesive):عوامل مخاط چسب معمولا از پلیمرهای حاوی هیدروژن باندشونده ساخته میشوند که می توانند در فرمولاسیون مرطوب و یا خشک برای اهداف دارورسانی به مخاط بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرندو برای چسبیدن به رطوبت کافی نیز نیاز دارند (14).

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  1. Nazemi Tabrizi M.J. EN, Sedaghat Y.,Mostafa S. . Efficacy Of Oral Etonian  In Patients With  Generalized Cutaneous Lichen Planes. Iranian Journal Of Dermatology 2006;9(1(35)):46-9.

  2. W. Burket L. SGM, Glick M.,A. Ship J. . Burket's oral medicine diagnosis and treatment. eleventh ed. Hamilton: BC Decker2008. p. 89-95,260.

  3. Beigom Taheri J, Anbari F, Maleki Z, Boostani S, Zarghi A, Pouralibaba F. Efficacy of Elaeagnus angustifolia Topical Gel in the Treatment of Symptomatic Oral Lichen Planus. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2010 Winter;4(1):29-32.

  4. Frieling U, Bonsmann G, Schwarz T, Luger TA, Beissert S. Treatment of severe lichen planus with mycophenolate mofetil. J Am Acad Dermatol. 2003 Dec;49(6):1063-6.

  5. Iaccarino L, Rampudda M, Canova M, Della Libera S, Sarzi-Puttinic P, Doria A. Mycophenolate mofetil: what is its place in the treatment of autoimmunerheumatic diseases? Autoimmun Rev. 2007 Jan;6(3):190-5.

  6. Mutasim DF. Management of autoimmune bullous diseases: pharmacology and therapeutics. J Am Acad Dermatol. 2004 Dec;51(6):859-77; quiz 78-80.

  7. Nousari HC, Sragovich A, Kimyai-Asadi A, Orlinsky D, Anhalt GJ. Mycophenolate mofetil in autoimmune and inflammatory skin disorders. J Am Acad Dermatol. 1999 Feb;40(2 Pt 1):265-8.

  8. Knapp S, Bertelmann E, Hartmann C, Keipert S, Pleyer U. Intraocular availability of topically applied mycophenolate mofetil in rabbits. J Ocul Pharmacol Ther. 2003 Apr;19(2):181-92.

   9. Cho BK, Sah D, Chwalek J, Roseborough I, Ochoa B, Chiang C, et al. Efficacy and safety of mycophenolate mofetil for lichen planopilaris. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):393-7.

  10. Dalmau J, Puig L, Roe E, Peramiquel L, Campos M, Alomar A. Successful treatment of oral erosive lichen planus with mycophenolate mofetil. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Feb;21(2):259-60.

  11. Orvis AK, Wesson SK, Breza TS, Jr., Church AA, MitchellCL, Watkins SW. Mycophenolate mofetil in dermatology. J Am Acad Dermatol. 2009 Feb;60(2):183-99; quiz 200-2.

  12. Shaikh R, Raj Singh TR, Garland MJ, Woolfson AD, Donnelly RF. Mucoadhesive drug delivery systems. J Pharm Bioallied Sci. 2011 Jan;3(1):89-100.

  13. Fulton B, Markham A. Mycophenolate mofetil. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and clinical efficacy in renal transplantation. Drugs. 1996 Feb;51(2):278-98.

  14. Andrews GP, Laverty TP, Jones DS. Mucoadhesive polymeric platforms for controlled drug delivery. Eur J Pharm Biopharm. 2009 Mar;71(3):505-18.

  15. Regezi JA SJ, Jordan RCK. Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations. 5th ed. St. Louis: Saunders; 2008.

  16. Neville BW DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral and Maxillofacial Pathology. 3rd ed. 1st edn. Philadelphia: WB Saunders Company,; 2009.

  17. Prime SS, Pring M, Davies M, Paterson IC. TGF-beta signal transduction in oro-facial health and non-malignant disease (part I). Crit Rev Oral Biol Med. 2004;15(6):324-36.

  18. Wray D LG, Dagg JH, Felix DH, Scully C. Textbook of general and oral medicine. 1st ed. Edinburgh. Pagination: Churchill Livingstone; 1999.

  19. Raghavendra Kini DN, Ankit Saha. Therapeutic Management of Oral Lichen Planus: A Review for the Clinicians. World Journal of Dentistry. 2011;2(3):249-53.

  20. Won TH, Park SY, Kim BS, Seo PS, Park SD. Levamisole Monotherapy for Oral Lichen Planus. Ann Dermatol. 2009 8/;21(3):250-4.

  21. Wohlrab J, Jahn K, Plaetzer M, Neubert R, Marsch WC. Topical application of mycophenolate mofetil in plaque-type psoriasis. Br J Dermatol. 2001 Jun;144(6):1263-4.

  22. Contreras G, Pardo V, Leclercq B, Lenz O, Tozman E, O'Nan P, et al. Sequential therapies for proliferative lupus nephritis. N Engl J Med. 2004 Mar 4;350(10):971-80.

  23. Grundmann-Kollmann M, Podda M, Ochsendorf F, Boehncke WH, Kaufmann R, Zollner TM. Mycophenolate mofetil is effective in the treatment of atopic dermatitis. Arch Dermatol. 2001 Jul;137(7):870-3.

  24. Neuber K, Schwartz I, Itschert G, Dieck AT. Treatment of atopic eczema with oral mycophenolate mofetil. Br J Dermatol. 2000 Aug;143(2):385-91.

  25. Karim MY, Alba P, Cuadrado MJ, Abbs IC, D'Cruz DP, Khamashta MA, et al. Mycophenolate mofetil for systemic lupus erythematosus refractory to other immunosuppressive agents. Rheumatology (Oxford). 2002 Aug;41(8):876-82.

  26. Beissert S, Werfel T, Frieling U, Bohm M, Sticherling M, Stadler R, et al. A comparison of oral methylprednisolone plus azathioprine or mycophenolate mofetil for the treatment of bullous pemphigoid. Arch Dermatol. 2007 Dec;143(12):1536-42.

  27. Beissert S, Werfel T, Frieling U, Bohm M, Sticherling M, Stadler R, et al. A comparison of oral methylprednisolone plus azathioprine or mycophenolate mofetil for the treatment of pemphigus. Arch Dermatol. 2006 Nov;142(11):1447-54.

  28. Wee J, Shirlaw P, Challacombe S, Setterfield J. Efficacy of mycophenolate mofetil in severe mucocutaneous lichen planus: a retrospective review of 10 patients. British Journal of Dermatology. 2012;167(1):36-43.

  29. Pisoni CN, Obermoser G, Cuadrado MJ, Sanchez FJ, Karim Y, Sepp NT, et al. Skin manifestations of systemic lupus erythematosus refractory to multiple treatment modalities: poor results with mycophenolate mofetil. Clin Exp Rheumatol. 2005 May-Jun;23(3):393-6.

  30. Park H. The emergence of mycophenolate mofetilin dermatology: from its roots in the world of organ transplantation to its versatile role in the dermatology treatment room. J Clin Aesthet Dermatol. 2011 Jan;4(1):18-27.

  31. Kitchin JE, Pomeranz MK, Pak G, Washenik K, Shupack JL. Rediscovering mycophenolic acid: a review of its mechanism, side effects, and potential uses. J Am Acad Dermatol. 1997 Sep;37(3 Pt 1):445-9.

  32. Kim HC, Park SB. Mycophenolate mofetil-induced ischemic colitis. Transplant Proc. 2000 Nov;32(7):1896-7.

  33. Garrigue V, Canet S, Dereure O, Panabieres O, Augias D, Chong G, et al. Oral ulcerations in a renal transplant recipient: a mycophenolate mofetil-induced complication? Transplantation. 2001 Sep 15;72(5):968-9.

  34. Apostolou T, Tsagalis G, Koutroubas G, Hadjiconstantinou V, Drakopoulos S. Mycophenolate mofetil and oral ulcerations. Transplantation. 2004 Jun 27;77(12):1911-2.

  35. Sievers TM, Rossi SJ, Ghobrial RM, Arriola E, Nishimura P, Kawano M, et al. Mycophenolate mofetil. Pharmacotherapy. 1997 Nov-Dec;17(6):1178-97.

  36. Repchinsky C, Welbanks L, Bisson R. Compendium of pharmaceuticalsand specialties: the Canadian drug reference for health professionals: Canada: Canadian Pharmacists Association, 2002; 2002.

  37. Schanz S, Ulmer A, Rassner G, Fierlbeck G. Successful treatment of subacute cutaneous lupus erythematosus with mycophenolate mofetil. Br J Dermatol. 2002 Jul;147(1):174-8.

  38. Lee MR, Cooper AJ. Mycophenolate mofetil in pyoderma gangrenosum. J Dermatolog Treat. 2004 Sep;15(5):303-7.

  39. PDR electronic library Mycophenolate mofetil (CellCept) productinformation [CD-ROM] [Internet]. Nutley, NJ: Roche laboratories;. 1995.


موضوع پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, نمونه پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, جستجوی پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, فایل Word پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, دانلود پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, فایل PDF پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, پروژه درباره پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر داروی مایکوفنولات مفیتیل مخاط چسب بر روی ضایعات لیکن پلان اروزیو دهانی

جهت دریافت دکترای عمومی در رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: این مطالعه ، به منظور بررسی اثرات عسل کنار(سدر)، در درمان لیکن پلان آتروفیک و اروزیو دهانی انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه کارازمایی بالینی می باشد که از شهریور 1390 تا شهریور 1391 ادامه پیدا کرد. تعداد 30 بیمار(2 مرد و 28 زن) به صورت تصادفی در دو گروه همگن شده قرار گرفتند. گروه اول، عسل کنار را(20 میلی ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل 1- هدف پژوهش (حداکثر دو خط): بررسی کلیه قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد امتیازی 1901 دارسی تا کنون و شناخت ویژگیهای نظام حقوقی هر یک و قیاس آنان با یکدیگر و همچنین مقایسه با قراردادهایی که سایر کشورهای نفت‌خیز درآن زمینه منعقد نموده‌اند. 2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره (حداکثر دو ...

پیشنهاد رساله دکتری چکیده آلاینده های گازی شامل ترکیبات آلی فرار و مواد بودار، برای محیط زیست و سلامت انسانها بسیار مضر و خطرناک می باشند. روشهای متعددی نظیر روشهای فیزیکی، روشهای شیمیایی و روشهای بیولوژیک برای حذف آلاینده های گازی وجود دارد. در این میان، روشهای بیولوژیک به علت هزینه های کمتر کاربرد بیشتر و گسترده تری دارند. بیوفیلتراسیون یک روش بیولوژیک مؤثر و اقتصادی در حذف ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل سال 1384 مقدمه : به دليل اهميت نفت که يک منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينکه اکثر قرارداد هاي نف

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده رساله/پایان نامه : هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی بود.روش این تحقیق نیمه تجربی بود.نمونه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه امام رضا بودند که در در نیمسال دوم 92-93 مشغول تحصیل بودند.از این جامعه 45 دانشجو که قابلیت تصویرسازی بالایی داشتند ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر ...

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلي ، مطالبي به منظور ايجاد يک چارچوب ذهني مطلوب از موضوع ، در قالب هاي زير بيان گردد : الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع ب )  اهميت موضوع و چرائي انتخاب آ

پايان‏نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري ­معماري (M. A)   خرداد ماه 1393 چکيده: اين نوشتار برگرفته از پژوهشي مي باشد که در جهت شناسايي عوامل موثر بر برقراري ارتباط فضاهاي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

ثبت سفارش