پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393

word 952 KB 31997 128
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری

  (گرایش داخلی جراحی)

  چکیده

  زمینه و هدف: جو اخلاقی محیط کاری بیمارستان، علاوه بر تاثیر بر کیفیت مراقبت­های ارائه شده توسط پرسنل، در رضایت شغلی آن­ها نیز موثر است. از طرفی جو حاکم بر محیط­های بالینی، از عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی و نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود نیز گزارش شده است. به­ دلیل عدم وجود مطالعه­ای در مورد تاثیر جو اخلاقی اتاق­های عمل بر رضایت شغلی پرسنل آن و هم­چنین تاثیر چنین جوی بر نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود، مطالعه حاضر در بیمارستان­های آموزشی تبریز انجام گرفت.

  روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی می­باشد که به صورت مقطعی در سال 1393، بر روی دانشجویان اتاق عمل و پرسنل اتاق عمل بیمارستان­های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفته است. به علت محدود بودن تعداد پرسنل (تقریبا 200 نفر) و دانشجویان (تقریبا 120 نفر)، تمامی این افراد وارد پژوهش شدند. ابزارهای مورد استفاده، فرم مشخصات فردی- اجتماعی و پرسشنامه­های جو اخلاقی بیمارستانی اولسون و رضایت شغلی مینه­سوتا و نگرش تحصیلی دانشجویان می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی رتبه­ای اسپیرمن و آزمون کای- دو، تحت نرم­افزار آماری SPSS18 استفاده شد.

  یافته­ها: نتایج نشان داد که 78 درصد پرسنل مورد مطالعه زن و 3/75 درصد متاهل بوده و در طیف سنی 22 تا 56 سال با میانگین و انحراف معیار 98/6±54/34 قرار داشتند. در مورد دانشجویان نیز، 4/61 درصد مونث و 8/86 درصد مجرد بوده و میانگین سنی آن­ها 87/20 بود. طبق نتایج بدست آمده، 9/64 درصد دانشجویان و 1/58 درصد پرسنل دیدگاه منفی به جو اخلاقی حاکم در اتاق­های عمل داشتند. همچنین، 4/48 درصد پرسنل رضایت شغلی متوسطی داشتند و 8/51 درصد دانشجویان نیز نگرش مثبت به رشته تحصیلی خود داشتند. بر طبق نتایج، ارتباط معنی­داری بین جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل (93/0r= ،001/0 P≤) و بین جو اخلاقی با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی­شان یافت شد (56/0r= ،001/0 P≤).

  نتیجه­گیری: با وجود جو اخلاقی منفی اتاق­های عمل از دیدگاه پرسنل و دانشجویان، اکثریت پرسنل رضایت شغلی متوسط و اکثریت دانشجویان نگرش مثبتی به رشته خود داشتند. اما با توجه به ارتباط مستقیم جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود، ضروری است که مسئولین بیمارستان­ها استراتژی­هایی را به منظور بهبود جو اخلاقی اتاق­های عمل و بالا بردن رضایت شغلی پرسنل آن به کار گیرند. همچنین، می­توان با بهبود جو اخلاقی اتاق­های عمل و بهتر کردن نگرش دانشجویان به رشته خود، آینده شغلی آن­ها را نیز در این رشته تضمین کرد.

  واژه­های کلیدی: جو اخلاقی، رضایت شغلی، نگرش، پرسنل اتاق عمل، دانشجویان اتاق عمل، رشته تحصیلی.

   

  معرفی پژوهش

  زمینه پژوهش:

  علم اخلاق مجموعه­ای از اصول و قواعد اخلاقی است و دارای استانداردهایی برای رفتار حرفه­ای می­باشد. اخلاق حرفه­ای[1] نیز به­عنوان مسئولیت­پذیری اخلاقی افراد در حرفه و مسئولیت­پذیری سازمان­ها در حرفه و هر ­دو در برابر حقوق صاحبان حق تعریف می­شود (1). حفظ اخلاق حرفه­ای مستلزم آن است که پرسنل تعهدات خود را در قبال ارزش­ها و آرمان­های حرفه­ای سازمان نشان دهند و اجازه ندهند که این ارزش­های اخلاقی به­خاطر مسائل شخصی و احساسی و مسائل دیگر به خطر بیفتد (2). مسائل اخلاقی در بیمارستان­ها و سازمان­های مراقبت بهداشتی نیز، با سایر سازمان­ها متفاوت است (3). از طرفی در حرفه­ پرستاری، اخلاق امری ذاتی است (2)؛ زیرا اگر پرستاران با خود یا دیگران درباره­ ارزش­ها، توانایی­ها و اعمالشان از لحاظ اخلاقی صادق نباشند، برای آن­ها مشکل خواهد بود که به­طور اخلاقی رفتار کنند (4). هم خود بیمارستان به عنوان یک سازمان مراقبت بهداشتی و هم تک­ تک افراد مشغول به خدمت در آن، به­عنوان افراد حرفه­ای در مراقبت بهداشتی، متعهد به پیاده­سازی اصول اخلاقی در حرفه­ خود می­باشند (2).

  یکی از مفاهیم اصلی در اخلاق شغلی، جو سازمانی است (5) که به­عنوان ادراکات اعضای سازمان از ارزش­ها، عقاید و رفتارهای موجود در آن سازمان تلقی می­شود (6). جو اخلاقی یکی از ابعاد جو سازمانی است و از آن به­عنوان شخصیت سازمان یاد می­شود (7). در­واقع جو اخلاقی به­عنوان بخشی از شخصیت سازمان، موید اخلاق آن سازمان است (8). جو اخلاقی در سیستم­های مراقبت بهداشتی جوی از محیط کاری است که برای برخورد با مشکلات اخلاقی مساعد بوده و موجب پرورش عملکرد اخلاقی پرسنل می­شود (9). اما طبق تعریف اولسون[2] جو اخلاقی درک فرد از سازمان است که بر نگرش و رفتار وی اثر می­گذارد و به­عنوان مرجعی برای رفتار فرد عمل می­کند. به عقیده­ وی جو اخلاقی در سازمان­های بهداشتی در ارتباطاتی که افراد حرفه­ای مراقبت بهداشتی با یکدیگر، مدیران و بیماران دارند، نمود پیدا می­کند. با آگاهی از مفهوم جو اخلاقی، پرستاران، پزشکان و مدیران بیمارستانی می­توانند راهکار­هایی را برای بهبود جو اخلاقی محیط کاری خود مشخص کرده و بکار گیرند. اولسون جو اخلاقی را در پنج حیطه قرار می­دهد و اشاره می­کند برداشتی که پرستاران از جو اخلاقی محیط کاری خود دارند، در ارتباطات آن­ها با همکاران، پزشکان، مدیران، بیماران و بیمارستان نهفته است (7).

  از دیدگاه اولسون، محیط کاری بیمارستان به­عنوان یکی از حیطه­های موثر بر جو اخلاقی (7)، به­شدت ظهور فضایل اخلاقی پرسنل درمانی را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند از رفتار اخلاقی حمایت کرده یا حتی مانع آن شود (10). یک محیط اخلاقی دارای اصول معینی بر پایه­ تئوری­های اخلاقی است که به افراد کمک می­کند تا در موقعیت­های غیر­اخلاقی تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند (11). عوامل زمینه­ای بسیاری در محیط کاری، می­توانند کاربرد اصول اخلاقی را تعدیل کنند (12). وقتی این عوامل شرایط غیرقابل ­تحملی را در محیط برای فرد ایجاد کنند، محیط کاری می­تواند مانعی برای عملکرد اخلاقی باشد. آنچه که مهم است این است که ایجاد یک محیط اخلاقی در بیمارستان و حفظ آن مسئولیت مشترکی است که نیاز به تلاش همه­ افراد تیم درمانی در محیط کاری دارد (10). نکته­ مهم دیگر اینکه تناسب ارزش­های اخلاقی پرستاران با ارزش­های مورد قبول بیمارستان برای ارتقا عملکرد اخلاقی امری ضروری است (11). درصورت وجود تضاد میان ارزش­های اخلاقی پرستار با اخلاق کاری بیمارستان، پریشانی اخلاقی[3] رخ می­دهد (13) که مختص به گروه خاصی نیست و همه­ افراد حرفه­ای مراقبت بهداشتی آن را تجربه می­کنند (14). پرستارانی که در یک محیط غیرحمایتی کار می­کنند، به دلیل عدم وجود سیاست­های موثر از لحاظ اخلاقی برای عملکرد حرفه­ای آن­ها، احتمال بیشتری دارد که پریشانی اخلاقی را تجربه کنند (13). بالعکس پرستارانی که به­ خاطر پیروی از استانداردهای حرفه­ای حمایت می­شوند، بیشتر احتمال دارد که این استانداردها را بکار گیرند و رفتارهای غیراخلاقی را که خلاف استانداردهای پذیرفته­شده است، فعالانه اصلاح کرده یا بهبود ببخشند (10).

  از دید اولسون ارتباطاتی که پرستاران با همکاران، پزشکان، مدیران و بیماران دارند، عوامل مهم دیگری در برداشت افراد از جو اخلاقی هستند (7). یک تیم همکار با انعطاف اخلاقی بالا بطور قابل­توجهی رفتار پرستار را در محیط کاری تحت­تاثیر قرار می­دهد (15). رفتار اخلاقی همکاران نه­تنها خود عامل مهمی است، بلکه مهم­تر از سایر عوامل تعیین­کننده­ رفتار اخلاقی است (16). ذکر این نکته ضروری است که رفتار اخلاقی خود بر تصمیمات و عملکردهای اخلاقی که به­وسیله­ پرستاران به­کار گرفته می­شود، دلالت دارد (12). از طرفی پرستاران همواره می­خواهند که همراه با سایر افراد حرفه­ای مانند پزشکان در تصمیم­گیری اخلاقی سهیم باشند و دوست دارند که عقایدشان شنیده شده و مورد ­احترام قرار گیرد (17). احساس ناتوانی در تصمیم­گیری اخلاقی تجربه­ معمول پرستاران است (18). در مطالعه­ Martin درمورد تصمیم­گیری اخلاقی پرستاران، 70% از پرستاران شرکت­کننده منبع اصلی استرس شغلی و فشارهای اخلاقی­ را، شرکت نکردن در تصمیم­گیری­های اخلاقی عنوان کردند (19). همچنین در مطالعه­ Malloy و همکارانش در مورد دیدگاه پرستاران به روابط با پزشکان، پرستاران مورد ­مطالعه اظهار داشتند که به لحاظ تصمیم­گیری اخلاقی اغلب داوطلبانه ساکت می­شوند و متذکر شدند که شیوه­ی آن­ها در تصمیم­گیری اخلاقی با پزشکان متفاوت است (20). در مطالعه­ Varcoe و همکارانش درمورد عملکرد اخلاقی در پرستاری نیز، بسیاری از پرستاران اظهار داشتند که در روابط با پزشکان، علی­رغم وجود بی­احترامی­ها؛ به­خاطر ترس از عواقب بعدی در مطلع کردن مسئولین ذیربط برای حل مشکلات رفتاری پزشکان ناموفق هستند و همین امر منجر به احساس ناتوانی پرستاران در برخورد با عدم شایستگی اخلاقی پزشکان می­شود (21).

   

  Abstract

  Background and Aim: Ethical climate of hospital work setting, in addition to effect on quality of provided cares by personnel, effects job satisfaction of them. Also, climate of clinical settings is reported as one of the effective factors on quality of the clinical education and student's attitude toward their field of study. Because of no study about effect of ethical climate of operating room on personnel job satisfaction and also effect of such climate on operating room student's attitude toward their field of study, this research conducted in teaching hospitals of Tabriz.

  Materials and Methods: This is a descriptive and cross- sectional study that has done on operating room students and staff of operating room in teaching hospitals of Tabriz University of medical sciences in 2014. Because the number of staff and students was limit, whole of them entered into this study. The used instruments are demographic characteristics form, Hospital Ethical Climate Survey, Minnesota Satisfaction Questionnaire and students' attitude questionnaire. Data were analyzed with SPSS18 software using descriptive and analytical statistics methods including Chi-Square test and Spearman's ordinal correlation coefficient.

  Results: At this study 78% of staff were female and 75.3% were married and mean score of their age was 34.54±6.98. About the students, Most of them were female (%61.4) and single (%86.8) and mean score of their age was 20.87±1.54. According to the results, %64.9 of students and 58.1% of personnel had negative perception of operating room's ethical climate. Also 48.4% of staff were at medial range of job satisfaction and %51.8 of students had positive attitude towards their field of study. A significant relationship was found between ethical climate and job satisfaction of staff (P≤0/001, r=0.93) and attitude of operating room students towards their field of study (P≤0/001, r=0.56).

  Conclusion: Despite negative ethical climate of operating rooms, most of the staff had medial satisfaction of their job and most of the students had positive attitude towards their field of study. But in view of the direct relationship between ethical climate and these two variables, it is necessary that hospital managers apply mechanisms to improve ethical climate of operating rooms and evaluate job satisfaction of staff. Also, with improving ethical climate of operating rooms and  attitude of operating room students towards their field of study, can be certified there future career.

 • فهرست:

  فصل اول: معرفی پژوهش

  زمینه پژوهش --------------------------------------------------------- 2

  ضرورت پژوهش -------------------------------------------------------- 8

  اهداف پژوهش --------------------------------------------------------- 9

  هدف کلی ------------------------------------------------------------- 9

  اهداف اختصاصی -----------------------------------------------------  10

  اهداف فرعی ---------------------------------------------------------  10

  اهداف کاربردی ------------------------------------------------------  10

  سوالات پژوهش ------------------------------------------------------  11

  فرضیات پژوهش ------------------------------------------------------ 11

  پیش­فرض­های پژوهش ------------------------------------------------- 11

  تعریف واژه­های اختصاصی ----------------------------------------------- 12

  جو اخلاقی ----------------------------------------------------------- 12

  رضایت شغلی --------------------------------------------------------- 12

  نگرش --------------------------------------------------------------  13

  پرسنل اتاق عمل ------------------------------------------------------ 14

  فصل دوم: دانستنی­های پژوهش

  جو اخلاقی ----------------------------------------------------------- 16

  تعریف اخلاق --------------------------------------------------------- 16

  علم اخلاق و پرستاری -------------------------------------------------- 17

  جو، جو سازمانی و جو اخلاقی -------------------------------------------- 18

  چگونگی بهبود جو اخلاقی سازمان ---------------------------------------- 24

  رضایت شغلی --------------------------------------------------------  26

  عوامل موثر بر رضایت شغلی --------------------------------------------- 27

  تاثیر رضایت شغلی بر سایر ابعاد سازمانی ----------------------------------- 27

  رضایت شغلی در پرستاران ----------------------------------------------  28

  نگرش --------------------------------------------------------------  29

  ابعاد نگرش ----------------------------------------------------------  30

  کنش یا کارکرد نگرش­ها ------------------------------------------------ 31

  تغییر نگرش­ها -------------------------------------------------------- 32

  مروری بر متون ------------------------------------------------------- 32

  فصل سوم: روش پژوهش

  روش پژوهش --------------------------------------------------------- 38

  نوع پژوهش ---------------------------------------------------------- 38

  جامعه پژوهش -------------------------------------------------------- 38

  محیط پژوهش -------------------------------------------------------- 39

  نمونه پژوهش --------------------------------------------------------  39

  معیارهای ورود -------------------------------------------------------- 39

  معیارهای ورود به تحقیق برای پرسنل ------------------------------------- 39

  معیارهای ورود به تحقیق برای دانشجویان ---------------------------------- 40

  معیارهای خروج ------------------------------------------------------- 40

  معیارهای خروج برای پرسنل -------------------------------------------- 40

  معیارهای خروج برای دانشجویان ----------------------------------------- 40

  روش نمونه­گیری و حجم نمونه ------------------------------------------- 40

  ابزار گردآوری داده­ها --------------------------------------------------- 41

  روش کار ------------------------------------------------------------ 43

  تعیین اعتبار علمی (روایی) ---------------------------------------------- 44

  تعیین اعتماد علمی (پایایی) --------------------------------------------- 44

  روش تجزیه و تحلیل داده­ها --------------------------------------------- 45

  ملاحظات اخلاقی ----------------------------------------------------- 45

  محدودیت­های پژوهش ------------------------------------------------- 46

  فصل چهارم: یافته­های پژوهش

  یافته­های پژوهش ----------------------------------------------------- 48

  فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته­ها

  بحث و بررسی یافته­ها -------------------------------------------------- 75

  هدف اختصاصی اول --------------------------------------------------- 75

  هدف اختصاصی دوم --------------------------------------------------- 78

  هدف اختصاصی سوم --------------------------------------------------- 80

  هدف اختصاصی چهارم ------------------------------------------------- 82

  هدف اختصاصی پنجم -------------------------------------------------- 82

  نتیجه­گیری نهایی ----------------------------------------------------- 83

  کاربرد یافته­ها -------------------------------------------------------- 84

  پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی --------------------------------------- 86

  منابع --------------------------------------------------------------- 88

  پیوست­ها

  نامه تایید جلسه کمیته اخلاق

  پرسشنامه رضایت شغلی مینه­سوتا

  پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای پرسنل اتاق عمل

  پرسشنامه نگرش به رشته تحصیلی

   پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای دانشجویان اتاق عمل

  مقاله چاپ شده در مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

  مقاله چاپ شده در نشریه پرستاری ایران

  چکیده انگلیسی

   

   

  منبع:

   

  1.         Rafiee M, Pakzamir F. Ethical guidelines at the nursing profession. Qom Hamgera; 2012. 184 p.

  2.         King CA, Broom C. Ethics in perioperative practice—values, integrity, and social policy. AORN J. 2002;76(6):1047-53.

  3.         olson LL. Hospital nurses' perceptions of the ethical climate of their work setting. [PHD dissertation]. USA: University of Illinois at Chicago; 1995.

  4.         Seifert PC. Ethics in perioperative practice—duty to self. AORN J. 2002;76(2):306-13.

  5.         Kahn WA. Toward an agenda for business ethics research. Acad Manage Rev. 1990;15(2):311-28.

  6.         Victor B, Cullen JB. The organizational bases of ethical work climates. Adm Sci Q. 1988;33(1):101-25.

  7.         Olson LL. Hospital nurses' perceptions of the ethical climate of their work setting. J Nurs Scholarsh. 1998;30(4):345-9.

  8.         Mobasher M, Nakhaee N, Garooci S. Assessment of hospitals ethical climate (organizational culture) in Kerman. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2008;1(1):45-52.

  9.         Lutzen K, Blom T, Ewalds-Kvist B, Winch S. Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals. Nursing ethics. 2010;17(2):213-24.

  10.       Seifert PC. Ethics in perioperative practice—duty to foster an ethical environment. AORN J. 2002;76(3):490-7.

  11.       Maier‐Lorentz MM. Invest in yourself: creating your own ethical environment. Nurs Forum. 2000;35(3):25-8.

  12.       Noureddine S. Development of the ethical dimension in nursing theory. Int J Nurs Pract. 2001;7(1):2-7.

  13.       West J. Ethical issues and new nurses: preventing ethical distress in the work environment. Kans Nurse. 2007;82(4):5-8.

  14.       Kälvemark S, Höglund AT, Hansson MG, Westerholm P, Arnetz B. Living with conflicts-ethical dilemmas and moral distress in the health care system. Soc Sci Med. 2004;58(6):1075-84.

  15.       Deshpande SP, Joseph J. Impact of emotional intelligence, ethical climate, and behavior of peers on ethical behavior of nurses. J Bus Ethics. 2009;85(3):403-10.

  16.       Deshpande SP, Joseph J, Prasad R. Factors impacting ethical behavior in hospitals. J Bus Ethics. 2006;69(2):207-16.

  17.       Jaafarpour M, Khani A. Evaluation of the nurses’ job satisfaction, and its association with their moral sensitivities and well-being. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2012;6(10):1761-64.

  18.       Erlen JA, Frost B. Nurses' perceptions of powerlessness in influencing ethical decisions. West J Nurs Res. 1991;13(3):397-407.

  19.       Martin D. Nurses involvement in ethical decision-making with severely ill newborns. Issues Compr Pediatr Nurs. 1989;12(6):463-73.

  20.       Malloy DC, Hadjistavropoulos T, McCarthy EF, Evans RJ, Zakus DH, Park I, et al. Culture and organizational climate: nurses’ insights into their relationship with physicians. Nursing ethics. 2009;16(6):719-33.

  21.       Varcoe C, Doane G, Pauly B, Rodney P, Storch JL, Mahoney K, et al. Ethical practice in nursing: working the in‐betweens. J Adv Nurs. 2004;45(3):316-25.

  22.       Bahcecik N, Oztürk H. The hospital ethical climate survey in Turkey. JONAS Healthc Law Ethics Regul. 2003;5(4):94-9.

  23.       Schroeter K. Ethical perception and resulting action in perioperative nurses. AORN J. 1999;69(5):991-1002.

  24.       Schroeter K. Advocacy in perioperative nursing practice. AORN J. 2000;71(6):1205-22.

  25.       Killen AR. Morality in perioperative nurses. AORN J. 2002;75(3):532-49.

  26.       Tourangeau AE, Cranley LA. Nurse intention to remain employed: understanding and strengthening determinants. J Adv Nurs. 2006;55(4):497-509.

  27.       Rice EM, Rady MY, Hamrick A, Verheijde JL, Pendergast DK. Determinants of moral distress in medical and surgical nurses at an adult acute tertiary care hospital. Journal of nursing management. 2008;16(3):360-73.

  28.       Johnson DA. Job satisfaction in the operating room: an analysis of the cultural competence of nurses. [PHD dissertation]: University of Capella; 2008.

  29.       Lu H, Barriball KL, Zhang X, While AE. Job satisfaction among hospital nurses revisited: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2012;49(8):1017-38.

  30.       De GS, Hofmans J, Pepermans R. Revisiting the impact of job satisfaction and organizational commitment on nurse turnover intention: An individual differences analysis. Int J Nurs Stud. 2011;48(12):1562-9.

  31.       San Park J, Kim TH. Do types of organizational culture matter in nurse job satisfaction and turnover intention? Leadersh Health Serv. 2009;22(1):20-38.

  32.       Makary MA, Sexton JB, Freischlag JA, Holzmueller CG, Millman EA, Rowen L, et al. Operating room teamwork among physicians and nurses: teamwork in the eye of the beholder. J Am Coll Surg. 2006;202(5):746-52.

  33.       McNeese‐Smith DK. A content analysis of staff nurse descriptions of job satisfaction and dissatisfaction. J Adv Nurs. 1999;29(6):1332-41.

  34.       Asghari E, Khaleghdoust T, Asgari F, Kazemnejad E. Effective factors on nurses’ job satisfaction. Journal of Nursing and Midwifery faculties Guilan Medical university. 2010;20(64):1-7.

  35.       Malakootian M, Parvaresh A. The employment situation of environmental health graduates in Iran between 1996 - 2002. Iranian Journal of Medical Education. 2004 (10):65-70.

  36.       Rejali M, Mostajeran M, Lotfi M. Health student attitude towards their feild of study and future career in health faculty of Isfahan university of medical sciences-2008. Health System Research. 2010;6(1):106-14.

  37.       Zarifian Sh, Jonidi Shariatzadeh H. Comparative study of freshmen and senior student's attitude about their majors in agriculture faculty of Tehran university. Journal of Iranian Agriculture Science. 2001;32(4):703-18.

  38.       Manninen E. Changes in nursing students’ perceptions of nursing as they progress through their education. J Adv Nurs. 1998;27(2):390-8.

  39.       Dunn SV, Hansford B. Undergraduate nursing students' perceptions of their clinical learning environment. J Adv Nurs. 1997;25(6):1299-306.

  40.       Suen LK, Chow FL. Students’ perceptions of the effectiveness of mentors in an undergraduate nursing programme in Hong Kong. J Adv Nurs. 2001;36(4):505-11.

  41.       Yonge O, Myrick F, Haase M. Student nurse stress in the preceptorship experience. Nurse educator. 2002;27(2):84-8.

  42.       Shipton SP. The process of seeking stress-care: Coping as experienced by senior baccalaureate nursing students in response to appraised clinical stress. J Nurs Educ. 2002;41(6):243-56.

  43.       Rahimi A, Ahmadi F. The obstacles and improving strategies of clinical education from the viewpoints of clinical instructors in Tehran’s nursing schools. Iranian Journal of Medical Education. 2005;5(2):73-80.

  44.       Midgley K. Pre-registration student nurses perception of the hospital-learning environment during clinical placements. Nurse Educ Today. 2006;26(4):338-45.

  45.       Eron LD. Effect of medical education on medical students' attitudes. Acad Med. 1955;30(10):559-66.

  46.       Samadi MT, Taghizadeh J, Kashitarash- Esfahani Z, Mohammadi M. Evaluating environmental health students' attitudes toward their discipline and future career in Hamedan university of medical sciences in 2008. Iranian Journal of Medical Education. 2010;9(4):331-6.

  47.       Sharifi M, Taheri Nassaj H. Medical students'attitude towards studying medicine. Iranian Journal of Medical Education. 2002 (4):35-40.

  48.       Moridi G, Valiee S, Khaledi Sh, Fathi M, Shafiean M, Gharibi F. Clinical education stressors from the perspective of students of nursing, midwifery, and operating room: a study in Kurdistan university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(7):675-84.

  49.       Hussainpour M, Samii H, Behdad A. Assessment of medical interns opinion about education in surgery courses at Isfahan university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2002 (3):31-4.

  50.       Akhtaryshojaei E, Nazari A, Vahidi R. Leadership styles of managers and job satisfaction among nurses in Tabriz hospitals. Hakim research journal. 2005;7(4):20-5.

  51.       Ulrich C, O’Donnell P, Taylor C, Farrar A, Danis M, Grady Ch. Ethical climate, ethics stress, and the job satisfaction of nurses and social workers in the United States. Soc Sci Med. 2007;65(8):1708-19.

  52.       Hart SE. Hospital ethical climates and registered nurses' turnover intentions. J Nurs Scholarsh. 2005;37(2):173-7.

  53.       Reiser SJ. The ethical life of health care organizations. Hastings Cent Rep. 1994;24(6):28-35.

  54.       Utriainen K, Kyngas H. Hospital nurses' job satisfaction: a literature review. Journal of nursing management. 2009;17(8):1002-10.

  55.       Jolayi S, Jalili HR, Rafiee F, Haggani H, Haji-Babaei F. Investigation of the relationship between ethical climate of nurses'work setting with their job satisfaction at selected departments in hospitals of Tehran university of medical sciences- 2008. Journal of medical ethics. 2011;5(15):11-24.

  56.       Lu K-Y, Chang L-C, Wu H-L. Relationships between professional commitment, job satisfaction, and work stress in public health nurses in Taiwan. J Prof Nurs. 2007;23(2):110-6.

  57.       Khazani S, Shayestehfard M, Saeed-al-Zakererin M, Cheraghian B. Nurses’ perception of actual and ideal organizational ethical climate in hospitals of Ahwaz Jondishapour university of medical sciences in 1390-91. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(2):99-110.

  58.       Murrells T, Robinson S, Griffiths P. Job satisfaction trends during nurses' early career. BMC nursing. 2008;7(7):1-13.

  59.       Weiss DJ, Dawis RV, England GW, Lofquest LH. Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire 1967.

  60.       Mehrara A. Field of social psychology: Mehrdad; 1994. 498+6 p.

  61.       Hosseini MM. History of moral developments in nursing. 2 nd. 4 th ed. Boshra publication, Tehran 2005.

  62.       Akbar Beirag H JHA. Medical ethics and its reflection in Persian literature. Journal of Tabriz university of medical sciences 2010.

  63.       Talor C CC, Lemore P,. Fundamental of nursing. The art and sciences of nursing care. 5 th ed 2005.

  64.       smith R. A shared ststement of ethical principles for those who shape and give healthcare 1999.

  65.       Milton constance l. ethical issues from nursing theoretical perspectives. Nursing science quarterly. 1999:20-5.

  66.       rosdahl caroline b. textbook of basic nursing. Philadelphia: j. b. lippincottco1995.

  67.       Saatchi M. Psychology of productivity. nd, editor. Didavar: Institution of edition publication; 2001. 434 p.

  68.       Deshpande SP, George E, Jacob J. Ethical climates and managerial success in Russian organizations. Journal of Business Ethics. 2000;23(2):211-7.

  69.       Cullen JB, Parboteeah KP, Victor B. The effects of ethical climates on organizational commitment: A two-study analysis. Journal of Business Ethics. 2003;46(2):127- 41.

  70.       Arnaud A. A new theory and measure of ethical work climate: The psychological process model (PPM) and the ethical climate index (ECI) Orlando, Florida  University of Central Florida 2006.

  71.       Najafi M, Karimi M, Gahremani fard A, Rezvani M. Investigation of relationship between ethical climate dimentions and job satisfaction at staff of instruction and nurture offices of Isfahan Journal of instruction modern methodes 2010;5(2):1-22.

  72.       Rezaiyan A. Management doctrine. nd, editor. Tehran: Study and compilation organization of human sciences books of universities; 2009.

  73.       Smith US. Organizational commitment and job satisfaction: a study of multi-generational nurses in a magnet hospital Capella University 2013.

  74.       Bagheri Sh, Kousha A, Janati A. Factors Affecting Nurses' Job Satisfaction: a Systematic Survey. Hakim Research Journal. 2012;15(2):130-9.

  75.       Moshabbaki A. Management of organizational behavior Tehran: termeh publisher; 1998.

  76.       Ansari Gh. Personnel provacation and productivity of human force Tehran: educational center of governmental management 1998.

  77.       Parhizkar L. Human linkages at management Tehran: Eshragi 1989.

  78.       Hwang JI, Park HA. Nurses’ perception of ethical climate, medical error experience and intent-to-leave. Nursing ethics. 2014;21(1):28-42.

  79.       Silen M, Kjellstrom S, Christensson L, Sidenvall B, Svantesson M. What actions promote a positive ethical climate? A critical incident study of nurses’ perceptions. Nursing ethics. 2012;19(4):501-12.

  80.       Goldman A, Tabak N. Perception of ethical climate and its relationship to nurses' demographic characteristics and job satisfaction. Nursing ethics. 2010;17(2):233-46.

  81.       Moosavi tabar SY, Rahmani R, Sirati Nayyer M, Abbas Zadeh Z. Influence factors in job satisfaction of nurses in the selected military and civil hospital in Tehran; 2013. journal of nurse and doctor in war. 2013;1(23, 24):34-9.

  82.       Noruzi Koushali A, Hajiamini Z, Ebadi A. Comparison of nursing students’ and clinical nurses’ attitude toward the nursing profession. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2012;17(5):375-80.

  83.       Burns S, Grove SK. The practice of nursing research (conduct, critique and utilization). 5th, editor 2005. 912 p.

  84.       McDaniel C. Development and psychometric properties of the ethics environment questionnaire. Medical care. 1997;35(9):901-14.

  85.       Hagizadeh E, Asghari M. Statistic analysis  and methodes with regard to research method at hygienic and biologic sciences 2011. 574 p.

  86.       Pauly B, Varcoe C, Storch J, Newton L. Registered Nurses’ Perceptions of Moral Distress and Ethical Climate. Nursing ethics. 2009;16(5):561-73.

  87.       Corbett S. Teamwork: how does this relate to the operating room practitioner? Journal of Perioperative Practice. 2009;19(9):278-81.

  88.       Ziapour A. An investigation of the job satisfaction and related factors in nurses of Kermanshah hospitals Journal of Mashhad rehabilitation and paramedical sciences. 2013;2(2):27-34.

  89.       Moradi M, Khatoni M, Zeyghami R, Jahani-Hashemi H, Sheykhi MR. investigation of relationship between vocation commitment and job satisfaction of practitioner nurses at didactic- state hospitals dependent to university of medical sciences of Gazvin. Medical ethics journal. 2013;7(24):55-78.

  90.       Ozden D, Karagozoglu S, Yildirim G. Intensive care nurses’ perception of futility: Job satisfaction and burnout dimensions. Nursing ethics. 2013;20(4):436-47.

  91.       Ayamolowo SJ, Irinoye O, Oladoyin MA. Job Satisfaction and Work Environment of Primary Health Care Nurses in Ekiti State, Nigeria: an Exploratory Study International  Journal of  Caring  Sciences. 2013;6(3):531-542.

  92.       Yami A, Hamza L, Hassen A, Jira Ch, Sudhakar M. job satisfaction and its determinants among health workers in Jimma university specialized hospital, Southwest Ethiopia. Ethiop J Health Sci. 2011;21(Special Issue):19-27.

  93.       Mirzabeigi Gh, Sanjari M, Heidari Sh. Job satisfaction among Iranian nurses. Hayat. 2009;15(1): 49-59.

  94.       Abdi B. Awareness of the university candidates on the academic program selection Journal of research and schematization at academic instruction. 2007;1(44):131- 49.

  95.       Yadegarzadeh Gh, Parand K, Bahrami A, Khodaie E. investigation and evaluation of information needs of admissiblle volunteers at course selecting of global test at Tehran. Journal of  Iran academic instruction convocation. 2009;2(1):43- 65.

  96.       Nadi MA, Hazeghy F. Structural equation modeling of the relationship between the intention to quit and ethical climate, job satisfaction, and organizational commitment among the staff of Shiraz private hospitals. Health Information Management. 2011;8(5):708.

  97.       Beheshtifar M, Nekoei Moghadam M. Relationship between managers' ethical behavior and employees' job satisfaction in the universities. Ethics in Science and Technology. 2010;5(1,2):67-73.

  98.       Javadian Z, Golparvar M, Balal S. The relationship between psychological contract, job satisfaction and organizational commitment unethical behaviors with the role of protest opportunity to injustice. Journal of new findings at psychology. 2011;5(20):7-19.

  99.       Meeusen VCH, Dam KV, Mahoney CB, Zundert AAJV, Knape HTA. Work climate related to job satisfaction among Dutch nurse anesthetists. AANA Journal 2011;79(1):63-70.

  100.     Zeinaly MB, Agdashi MM, Afshar A, Masodi S. music and work process at operation room. Uromia medical journal. 2008;20(4):324-7.

   


موضوع پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, نمونه پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, جستجوی پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, فایل Word پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, دانلود پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, فایل PDF پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, تحقیق در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, مقاله در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, پروژه در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, پروپوزال در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, تز دکترا در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, پروژه درباره پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393, رساله دکترا در مورد پایان نامه جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده فارسی هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه اعضای هکارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده که در سال تحصیلی 1392-1391 در خدمت دانشگاه بودند که از بین آنان 225 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش و با روش ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی چکیده در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو ...

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A ) چکیده متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

پایان‌‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی چکیده جهان در حال وارد شدن به دوره ای است که مسائل انصاف و عدالت در اشکال مختلف و متفاوت به صدر موضوعات و مطالعات مطرح در حوزه تعالی سازمانی صعود خواهند کرد. سازمان های هزاره جدید، سازمان هایی فراصنعتی و دانش بنیان هستند که موفقیت و بقای آنها مبتنی بر خلاقیت و نوآوری است. براین اساس تحقیق ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی چکیده مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید . روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A) گرایش پژوهشگری چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه شهرستان کوثر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان کوثر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹3۹2 مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...

ثبت سفارش