پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی

word 1 MB 32011 93
1391 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
  ( گرایش کودکان )

   

  چکیده

  مقدمه: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، بررسی وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرایند تحصیل دانشجویان، جهت طراحی و اجرای برنامه های مناسب آموزشی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن می باشد.

  مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 204 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده شهید بهشتی رشت انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش نامه سه بخشی شامل عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی بود. جهت سنجش وضعیت تحصیلی از شاخص میانگین معدل کل ترم های تحصیلی (GPA) استفاده شد. بطوریکه معدل کل بالای 16 به عنوان وضعیت تحصیلی مناسب و معدل کل پایین تر از 16 به عنوان وضعیت تحصیلی نامناسب درنظر گرفته شد. داده ها  توسط نرم افزارSPSS  نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان (74%) مونث، با سن ≥ 22سال (79%) بودند. 17% از دانشجویان سابقه افتادن از واحدهای درسی و 6% آنها سابقه مشروطی به خصوص در ترم اول و دوم داشتند. اکثریت دانشجویان(61%)دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت وضعیت تحصیلی نامناسب داشتند. بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و عوامل فردی از جمله جنس زن(001/0 p <)،وضعیت تاهل(023/0 p <)،معدل دیپلم(001/0 p <)، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه(002/0 p <)،افتادن از واحدهای درسی(001/0 p <)، مشروط شدن(003/0 p <)،علاقه مندی به رشته تحصیلی(011/0 p <)،داشتن برنامه منظم برای مطالعه(002/0 p <)، بومی بودن (046/0 p <)،شاغل بودن حین تحصیل(001/0 p <) و مسئولیت تامین مالی خانواده(009/0 p <)، عوامل خانوادگی مانند میزان درآمد ماهانه خانواده(046/0 p <) و نیز عوامل آموزشی حیطه فراگیر از جمله خودکارآمدی تحصیلی(001/0 p <)، استرس و فشار زمانی(007/0 p <) و مشارکت در فعالیت های دانشگاه(014/0 p <) ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.

  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و برخی عوامل فردی، خانوادگی و عوامل آموزشی حیطه فراگیر ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود عوامل فوق در برنا مه ریزی  آموزشی دانشجویان پرستاری و مامایی و جذب آنها در نظر گرفته شود .

  کلید واژه ها: وضعیت آموزشی، دانشجویان پرستاری، آموزش پرستاری

   

  رسالت اصلی دانشگاه ها، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقاء دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. در همین راستا، وجود یک سیستم پایش و ارزشیابی در نظام آموزشی دانشگاه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف، ارتقا کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی پاسخگو به نیاز جامعه، غیر قابل انکار می باشد(1). یکی از شاخص های مهم ارزشیابی[1] دانشگاه ها، سنجش عملکرد یا وضعیت تحصیلی دانشجویان است(2) که عبارت از داوری درباره تسلط دانشجویان بر دانش و مهارت های بنیادی،        اندازه گیری پیشرفت دانشجو در طی زمان، تشخیص مشکلات وی جهت انجام بازخورد مناسب به دانشجویان، ارزشیابی اثربخشی درس و ایجاد انگیزه مطالعه در آنها می باشد(3). عملکرد یا وضعیت تحصیلی[2] به پیشرفت[3] یا افت[4] تحصیلی دانشجویان اطلاق می شود که برای سنجش آن از ابزارهای مختلفی مانند معدل کل، ترم های مشروطی و تعداد واحد های مردودی یا قبولی استفاده می شود(4). پیشرفت تحصیلی، فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به اهداف آموزشی است(5) که مفهومی قابل اندازه گیری بوده و با ابزاری به نام آزمون اندازه گیری می شود(6) و نمرات دروس یا دوره های تحصیلی می تواند به عنوان معیار تعیین کننده پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار گیرد(7 ، 8).  

       در مقابل پیشرفت تحصیلی، اصطلاح افت یا اتلاف تحصیلی مطرح می شود(9) که عبارت از ناتوانی و شکست در انجام و اتمام موفقیت آمیز دوره تحصیلات رسمی است(10) و با معیارهای مختلفی نظیر مشروطی، تکرار درس، طولانی شدن مدت تحصیل، اخراج، انصراف، ترک تحصیل و غیره قابل بررسی است(11). در واقع یکی از دلایل مهم بررسی وضعیت تحصیلی، تعیین و پیشگیری از افت تحصیلی است(12). افت تحصیلی دانشگاهی یک مشکل جدی است، بطوریکه حدود 50 درصد دانشجویان در سال اول ورود به دانشگاه با افت تحصیلی روبرو می شوند. افت تحصیلی به صورت توقف تحصیل، اخراج و ترک تحصیل، از نظر هزینه های آموزشی همه ساله خسارت های زیادی را به آموزش عالی در کشور ما و سایر کشورهای جهان وارد می کند. مرکز آموزش عالی ملی استرالیا[5] میزان افت سالانه دانشجویان این کشور را  حدود 80-70 درصد برآورد کرده است(13). در دانشگاه لانکستر استرالیا 11 درصد دانشجویان در طول مدت 6 سال تحصیل، موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود نشده اند که این موضوع باعث کاهش کارایی این دانشگاه شده است(4). لازین و نومان در مطالعه ای با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده افت تحصیلی در دانشجویان امریکا نشان داد که 6/12% دانشجویان علوم پزشکی یک دانشگاه دچار افت تحصیلی بوده اند که اغلب به دلیل نارسایی علمی آنها بوده است(14). همچنین، بررسی آرولامپالام[6] در انگلستان نشان داد که میزان افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی سال اول 8/3% بوده است(15). در کشور ما نیز، افت تحصیلی هر ساله ده ها میلیارد ریال از بودجه کشور را به هدر داده و سبب بی ثمر ماندن نیروهای بالقوه و سرمایه های انسانی جامعه شده است(16). عدالتخواه و همکاران، افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز را در دانشجویان پسر 9/43 درصد و در دانشجویان دختر 20 درصد گزارش کرده اند(17). فرهادی و همکاران در بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، میزان افت تحصیلی در دانشجویان دختر 66/3% و در دانشجویان پسر 69/6% بود و کمترین میزان افت تحصیلی مربوط به رشته هوشبری بوده است(18). عالیخانی و همکاران فراوانی افت تحصیلی در 189 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش را 32 نفر (9/16%) گزارش کرده اند(19). تقربی و همکاران در مظالعه ای با هدف تعیین شاخص های افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نشان دادند که معدل کل در 209 نفر (5/14%) از دانشجویان نامطلوب بود(20). همچنین رئوفی و همکاران میزان افت دانشجویان دانشگاه تبریز را به ترتیب، در دندان پزشکی 9/22 درصد، گروه فیزیوتراپی 5/12 درصد، پرستاری و مامایی 6/10 درصد، داروسازی 8/9 درصد، پزشکی 7 درصد، بهداشت تغذیه 4/6 درصد و پیراپزشکی 7/4 درصد گزارش کردند(21).  به طور کلی افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشورها از جمله ایران در مقاطع مختلف دانشگاه به طور محسوس مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد(22، 23). صرف نظر از مشکلات روحی-روانی و محرومیت از تحصیل، این مشکل آموزشی در رشته های علوم پزشکی سبب پایین آمدن سطح کارآیی فارغ التحصیلان این حرفه ها شده و به نوبه خود خسارت های جانی، مالی و نارضایتی های اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت(23،24). همان طور که گفته شد مطالعات انجام شده نشان از شیوع زیاد افت تحصیلی دارد اما آمارهای گزارش شده در خصوص رشته های گروه علوم پزشکی بسیار متفاوت است که دلایلی همچون تفاوت در معیار مورد بررسی و رشته تحصیلی می تواند توجیه کننده علت آن باشد. محققین با تاکید بر شیوع 12 درصدی افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به منظور پیشگیری از عوارض نامطلوب و در بسیاری از موارد غیر قابل جبران آن، ضرورت وجود سیستم آموزشی هوشیاری که قادر به غربالگری و شناسایی دانشجویان در معرض خطر باشد را خاطر نشان ساخته اند(23،24،25). زیرا با شناسایی به موقع دانشجویان در معرض خطر و همکاری درون بخشی واحدهای آموزشی، دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه ها و اهتمام اساتید راهنما       می توان موجبات ارتقای وضعیت تحصیلی آنها را فراهم کرد. بدیهی است که لازمه شناسایی دانشجویان در معرض خطر و پیشگیری از افت تحصیلی و تبعات آن، تبیین و شناسایی عوامل خطر ساز ضروری است(10).        

       به طور کلی وضعیت تحصیلی دانشجویان، به عنوان فرآیند پیچیده ای در نظر گرفته می شود که تحت تاثیر متقابل عواملی است که هم در ارتباط با نهاد آموزشی بوده و هم مربوط به فردیت دانشجو است(29). بر همین اساس متخصصین تعلیم و تربیت عوامل مرتبط با وضعیت تحصیلی را به دو دسته عوامل بیرونی (محیطی)[7] و عوامل درونی (فردی)[8] تقسیم کرده اند(27).

  عوامل  درونی یا فردی، عواملی است که مربوط به خود دانشجو و شرایط جسمی، ذهنی و رفتاری وی بوده و شامل مواردی مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، داشتن انگیزه و هدف، سلامت جسم و روان، توانایی مدیریت زمان، انتخاب گروه دوستان و غیره می باشد(28). نتایج تحقیق حجازی و نقوی نشان داد عوامل فردی مانند جنسیت با موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط دارد(P<./05)(29). در پژوهش الهام پور و همکاران، از عوامل فردی تاثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانشجویان، 11 درصد تحت تاثیر معدل پیش دانشگاهی، 5 درصد تحت تاثیر سهمیه پذیرش، 7 درصد تحت تاثیر محل سکونت و 3 درصد تحت تاثیر جنسیت گزارش شده است(23). رودباری، در بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه زاهدان، عواملی نظیر بومی گزینی، عدم حضور در خوابگاه ها و معدل دبیرستان را عامل پیشرفت تحصیلی دانشجویان گزارش کرده است(P<./05)(4). فخاریان و همکاران نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سهمیه پذیرش(08/5 : OR)، وضعیت تاهل(8/4 : OR) و جنسیت(02/2 : OR) به عنوان مهم ترین عوامل مرتبط با وضعیت تحصیلی دانشجویان محسوب می شوند(7). همچنین، نتایج مطالعه تمنایی فر نشان داد که وضعیت تحصیلی با متغیرهای جنسیت (P<./02)، بومی/ غیر بومی بودن (P<./05) و وضعیت تاهل رابطه معنادار دارد، به این صورت که افت تحصیلی در دانشجویان پسر، متاهل و غیر بومی بیشتر است(30). در مطالعه تقربی و همکاران در رابطه با عوامل مرتبط با وقوع مشروطی در دانشجویان پرستاری و مامایی، مهم ترین عوامل به ترتیب شامل سهمیه مناطق(28/5 : OR)، سابقه مهمان شدن در سایر دانشگاه ها(38/4 : OR)، جنس(95/2 : OR)، دانشجویان انتقالی از دانشگاه های دیگر(25/2 : OR)، معدل دیپلم(02/2 : OR) و پس از آن مقطع تحصیلی(68/1 : OR) و روزانه بودن دوره آموزشی(65/1 : OR) بوده است(11). طبق نتایج پژوهش های ذکر شده، بین وضعیت تحصیلی با بسیاری از متغیرها از جمله عوامل فردی ارتباط وجود دارد اما برخی مطالعات این نتایج را نقض می کنند، بطوریکه صفدری و همکاران در بررسی خود دریافتند که عوامل فردی مانند سن، محل اخذ دیپلم، وضعیت تاهل، تعداد اعضای خانواده با وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی دار آماری ندارد(31). امانی نیز در بررسی خود به این نتیجه رسید که ارتباط معنی دار آماری بین وضعیت تحصیلی با جنس و علاقه به رشته تحصیلی وجود ندارد(32). نتایج تحقیق ارگل نیز هیچ گونه رابطه معنادار آماری بین وضعیت تحصیلی و ویژگی های دانشجویان از قبیل سن، جنسیت و نوع اشتغال زمان تحصیل نشان نداد(33).

  Abstract

  Introduction & aim: As universities have a major contribution in training specialized human resources for the society; studying on the educational system’s status and awareness of the strength and weak points in the students’ educational process appears essential in planning and implementing suitable curriculums. The present study deals with the students’ educational status in Shahid Beheshti Nursing and Midwifery School of Rasht and the factors related.

   

  Material and Methods: This descriptive-segmental study was carried out on 204 people of nursing and midwifery bachelor’s degree students of Shahid Beheshti School of Rasth. The tool used for the study was a questionnaire consisting of three parts of individual, family and educational data. The index of mean GPA of all the academic semesters was used as the criteria for measuring educational status. Such that a GPA higher than 16 was considered as a desirable educational status; while a GPA lower than 16 was considered as undesirable educational status. The data were analyzed by the software SPSS (XVIII) using descriptive and interferential statistics.

  Results: The findings of the study indicated that the majority of students (74%) were female with age ≥ 22 (79%). 17% of the student had a record of failing in at least one course and 6% of them had a record of at least one conditional semester especially in 1st or 2nd semester. The majority of the students of Shahid Beheshti Nursing and Midwifery School of Rasht had undesirable educational status. The study showed that there are some significant statistical relations between the students’ educational status and individual factors like: femaleness (p ˂ 0.001), marital status (p ˂ 0.023), GPA in high school diploma (p ˂ 0.001), time gap between pre-university course and starting education in university (p ˂ 0.002), failing in educational courses (p ˂ 0.001), conditional semester (p ˂ 0.003), interest in field of study (p ˂ 0.011), having regular program to study (p ˂ 0.002), autochthony (p ˂ 0.046), occupation during education (p ˂ 0.001) and responsibility of supplying family (p ˂ 0.009), familial factors like family’s monthly income (p ˂ 0.046) and educational circumference factors of like educational self-efficiency (p ˂ 0.001), time limits and stress (p ˂ 0.007) and participation in university’s activities (p ˂ 0.014). 

  Conclusion: The results of the study showed that there are significant statistical relations between the students’ educational status and some individual factors, familial factors and educational circumference factors. Therefore; it is suggested to consider the above factors in programming curriculum for students of nursing and midwifery and for selection of them.

   

  Key words: Educational Status, Student Nursing, Education Nursing

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات
  1-1  زمینه پژوهش   .............................................................................................        2
  2-1 اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) ....................................................        9
  3-1 سوالات پژوهش   ..........................................................................................      10
  4-1 تعاریف نظری و عملی واژه ها   .....................................................................     11
  6-1 پیش فرض های پژوهش   ..............................................................................     13
  7-1 محدودیت های پژوهش    ..............................................................................     13

  فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
  1-2 چهارچوب پژوهش     .....................................................................................    15
  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ..........................................................................    31

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق
  1-3 نوع پژوهش .......................................................................................................   44
  2-3 جامعه پژوهش ...................................................................................................   44
  3-3 روش نمونه گیری ..............................................................................................   46
  4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش  ..................................................................   47
  5-3 محیط پژوهش   ..................................................................................................   47
  6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات  ......................................................................   47
  7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ........................................................................   50
  8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها .............................................................................   53
  9-3 ملاحظات اخلاقی   .............................................................................................  54

   (ب)

   

  فصل چهارم: نتایج تحقیق
  1-4 یافته های پژوهش   ...........................................................................................    56
  2-4 جداول               ...............................................................................................    58

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
  1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش  ..............................................................................   80
  2-5 نتیجه گیری نهایی  ..............................................................................................   94
  3-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  .......................................   96  

  منابع و مآخذ
  - فهرست منابع.............................................................................................................   99
  - پیوست ها      ........................................................................................................... 107
  - چکیده انگلیسی  

  منبع:

  References

  Imam Qureshi., F., Heidari., SD., Najafi pur P. Examine factors affecting students at the University of Medical Sciences, 82-1373. Journal of Babol University of Medical Sciences, 2010; 12(1); 45-40. [Text in Persian]

  Borgheie N. The status of the graduate school of Nursing and Midwifery, Gorgan University of Medical Sciences. Journal of Nursing and Midwifery buye Gorgan, 2008; 5(2); 36-44. [Text in Persian]

  Kanen R., Niubel D., A Guide to improve higher education at Hove. Translated by A. Reza Nasr and colleagues of the University of Isfahan. 2006.

  Rudbari M., Asl Marz B. Evaluate students' progress, Zahedan University of Medical Sciences and associated factors in 2007-2008. Strides in Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center, 2010; 7(2); 147-152. [Text in Persian]

  Sharifain F., Nasr AR., Abedi L. Evaluation of academic performance index and its application by faculty members. Journal of Modern Educational Thought. Azzahra University, School of Education and Psychology, 2009; 5(1);9-33. [Text in Persian]

   Tagharrobi Z., Fakharian A., Mir-Hosseini  F., Rasouli Nejad SA., Akbari H., Amoli H. Factors predicting academic performance of students of Kashan University of Medical Sciences, Journal of Educational Strategies, 2010;3(3) ;131-127. [Text in Persian]

  Fakharrian A., Tagharrobi Z., Mirhosaini F., Rasuli Nejad S., Akbari H., Amoli H. The Graduate’s educational status and its related factors in university of Medical Sciences, Kashan, 2009; 2(2); 9-13. [Text in Persian]

  Moniri R., Ghalebtarash GH., Mousavi GHA. The cause of educational fail at Para-medicine students of Kashan University of Medical Mcience. IJME, 2006; 6(1); 135-140. [Text in Persian]

  Abadi B., Zamani GHH. Factors affecting agricultural student’s academic achievement, a case of college of agriculture, Shiraz University. Iran Agriculture Extension and Education Journal, 5(2); 2010. [Text in Persian]

  Fakharrian A., Tagharrobi Z., Mirhosaini F., Rasuli Nejad S., Akbari H., Amoli H. Repetition of the lesson, Probation and delays in graduation Graduates of the University of Kashan. Strides in Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center, 2010; 7(2); 153-160. [Text in Persian]

  Tagharrobi Z., Fakharian E., Mirhoseini F., Rasoulinejad A., Akbari H., Ameli H. Factors influencing probation in Graduated students of Kashan faculty of Nursing and Midwifery. IJME, 2009; 9(1); 21-8. [Text in Persian]

  Bakuie F., Khiarkhah F., Salmanian H., Omidvar SH. Factors Affecting student’s Academic status of Babol University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development Center, 2010; 7(1); 44-50. [Text in Persian]

  Hazavehei SMM, Fathi Y., Shamshiri M. The study of the causes of students` academic probation in Hamadan University of Medical Sciences, 2001-2002. SDME, 2006; 3(1); 33-42. [Text in Persian]

  Lazin R., Neumann R. Students characteristics as predictors of drop out from medical school. Medical Education Journal, 1991; 25(5); 396-404.

  ArulamPalam W., Naylor R., Smith Y. Factors affecting the probability of first year medical student dropout in the UK: a logistic analysis for the intake cohorts 1980-92. Medical Education Journal, 2004; 38(5); 492-503.

  Kmali S., Jafari A., Fathi A. Correlation between self-esteem and academic achievement in students of Nursing and Midwifery, Zanjan University in 2009. Journal of Medical Education Development Center, 2009; 2(2); 17-24. [Text in Persian]

  Edalatkhah H., Jahangiri S., Khanbabazadeh M., Amani F., Hashemilar M. The educational situation of the graduates of Ardebil University of medical sciences. IJME, 2005; 5(2); 193-195. [Text in Persian]

  Farhadi  A., Kadkhodaie  HR., Hassanpur A. Factors affecting students' daily loss of Lorestan University of Medical Sciences, Proceedings of the Sixth National Conference on Medical Education. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2003; 159. [Text in Persian]

  Alikhani Sh., Markazi Moghaddam N., Zand Begleh M. Evaluation of influencing factors of educational decline of nursing students of Army University of Medical Sciences between 2001 and 2004. Journal of Army University of medical sciences of the I.R. Iran, 2006; 2 (4); 819-24. [Text in Persian]

  Tagharrobi Z., Fakharrian A., Mirhosaini F., Rasuli Nejad S., Akbari H., Amoli H. Indicators of academic failure and associated factors in Paramedical Faculty of Medical Sciences, Kashan. Journal of Babol University of Medical Sciences, 2010; 12(1); 76-89. [Text in Persian]

  Raoufi M., Sadaghat K., Hanae J., Khodadadi Kh., Nazari M., Pouzesh Sh., et al. Effective familial-  individual factors on drop out of the students of Tabriz University of Medical Sciences in Academic year 2005-2006. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services, 2008; 29 (4); 113-15. [Text in Persian]

  Ruhi GH., Asayesh H. The status Academic Motivation of students of Golestan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 2012;12; 152-159. [Text in Persian]

  Motlagh ME., Elhampour H., Shakournia A. Factors affecting students’ academic failure in Ahvaz Jundi Shapur University of Medical Sciences in 2005. IJME, 2008; 8 (1); 91-9. [Text in Persian]

  Ghaibi SH., Mahmoud LR., Mousavi Vaezi SJ., Yekta Z., Pourali R., Kafili M. The educational failure and its underlying factors Urumieh University of Medical Students. Steps in the development of medical science, Journal of Medical Education Development Center, 2010; 7(2) ;146-141. [Text in Persian]

  Yekta Talab Sh., Najafeepoure S. Prevalence of depression and its relationship with academic drop-out in Jahrom University of Medical Sciences. Research in Medical Sciences, 2003; 10; 92-3. [Text in Persian]

  Mills CH., Heyworth J., Rosenwax L., Carr S., Rosenberg M. Factors associated with the academic success of first year Health Science students. Adv in Health Sci Educ, 2009; 14; 205–217.

  Firuznia, S. The relationship between academic motivation and academic achievement of students. PHD Thesis. Esfahan University of medical science.2008. [Text in Persian]

  Shojaie Shemirani, R. Meta-analytic review of family factors - personal and educational high school students in academic failure. Master's thesis. Tehran University. Faculty of Educational Sciences. 2009. [Text in Persian]

  Hejazi, N. Factors in the selection of students to improve agriculture, Journal of Agricultural Science, 2006, 2 (1); 25-19. [Text in Persian]

  Tamannaiefar MR., Niazi M., Amini M. Comparative survey of the influencing factors on educational drop-out in probative and successful students. Daneshvar Raftar, 2007; 14 (24); 39-52. [Text in Persian]

  Safdari Dah Cheshmeh F., Del Aram M., Parvin N., Kheiri Soleiman N., Frozandeh N., Kazemian A. Factors affecting in academic achievement of students from view point of students and teachers in Nursing and Midwifery School, Shahr-e-Kord University of Medical Sciences in 2004. Journal of Shahr-e-Kord University of Medical Sciences, 2007; 9 (3); 71-7. [Text in Persian]

  Amani F. Factors influencing the academic achievement of medical students in 1380, reports University Research Initiative - Research Management and Information Research Unit, 2001. [Text in Persian]

  Ergul H. Relationship between student characteristics and academic achievement in distance education and application on students of Anadola University. Turkish online Journal of Distance Education, 2004; 5(2); 81-90.

  Shakerian AS.,  Aghajani Hshjyn I. Evaluation and Comparison of successful and unsuccessful students' families with the Islamic Azad University of Sanandaj year. Social Science Journal, 2009, 3(2); 202-187. [Text in Persian]

  Mazaheri  MAS.  Effect of communication behavior, parental control on students' social and academic status. 2008, Ministry of Science and Research Institute for Family Research and Technology project reports. [Text in Persian]

  Lee SM., Daniels H., Kissing D. Parental influences on adolescent adjustment: parenting styles versus parenting practices. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Famiies, 2006; 14(3); 253-259.

  Zareh Shahabadi OR. The impact on poverty reduction, economic and educational factors in students of Yazd University," Journal of Population, 2002, 10(41); 88-69. [Text in Persian]

  Ardila A. predictores of university academic performance in colombia. International Journal of Educational Research, 2001; 35; 411-417.

  Wong K. A basic introduction to mastery learning. LTS news, 2002; 2; 1-5.

  UNESCO. Research in basic esucation and Literacy. Bangkok, Unesco, Regoional office for education in Asia and the pacific, 1992; 99-104.

  Vanhanen L., Janhonen S. Factors associated with students' orientations to nursing. J Adv Nurs, 2000 May; 31(5); 1054-62.

  Bratton, Yeagar ME., A Cross-Vlidation study of the college learning effectiveness inventory. PHD Thesis. Kansas state university. Manhatan, Kansas, 2009.

  Khazaei Z., Khazaei T., Babaei M. The trend of Birjand University medical students in basic sciences. Step in the development of Medical Science, Journal of Medical Education Development Center, 2008; 5(1); 151-148. [Text in Persian]

  Firuzehchian F. Factors affecting the clinical education of students and instructors of the School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, 1389, Report of the research project, Guilan University of Medical Sciences. [Text in Persian]

  Zaighami M,, Purbahaaddin Zarandi N. The relationship between academic achievement and general health and coping styles in nursing, midwifery and health, Azad University of Kerman. Strides in Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center, 2011; 8(1); 41-48. [Text in Persian]

  Christine M., Schutz M., Gallagher L., Tepe RE. Differences in Learning and Study Strategies Inventory Scores between Chiropractic Students with Lower and Higher Grade Point Averages. J Chiropr Educ, 2011 spring; 25(1); 5–10.

  Dehghani, M. Evaluation of body image satisfaction and associated factors in adolescent girls in the city of Rasht in 2010. Nursing Education Master's thesis, Guilan University of Medical Sciences and Health Services, School of Nursing and Midwifery Shahid Beheshti University, Rasht 2011. [Text in Persian]

  Aslani, Gh. The reasons for poor students in Islamic Azad University, Department of Health and the Ministry of Science, Research and Technology, Master's thesis in sociology, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Department of Psychology and Social Sciences2003; 84.

  Saif, AA. Measurement, assessment and evaluation of training. Fifth edition. Tehran: Publication of the era, 2011; 34 - 90. [Text in Persian]

  Gay LR. Educational evaluation and measurement. 2nd Ed. Maxwell MacMillan international, 1991.

  Worthen BR., Sanders JK., Educational evaluation. Alternative approaches and practical guidelines.  New York: Longman, 1987. 

    Nitko AJ., Educational assessment and evaluation. 3rd ed. New Jersey: Merril, Prentice-Hall, 2001.

  Brown G., Bull J., Pendlebury M., Assessing student learning in higher education. London: Routledge, 1997.

  Fakharian A., Tagharobi Z., Mir-Hosseini F., Rasouli Nejad SA., Akbari H.,Amoli H. Predictive validity of GPA Diploma in Academic Achievement, Journal of Educational Strategies, 2009; 2(4); 151-147. [Text in Persian]

  Narimani M. A review of factors influencing students' academic failure.  Journal of Transplantation, 1998; 160; 53-46. [Text in Persian]

  Biabangard, OR., Methods of preventing academic failure. Tehran: Publication PTA, 1384. [Text in Persian]

  Nastizaie, N., Academic failure, Tehran: Osvah Publishing. 2002. [Text in Persian]

  Gholami, K., Individual factors of academic failure. Tehran: Asma Publications. 2007; 39. [Text in Persian]

  Erajpur, Z., Factors in academic achievement, examining obstacles that prevent pests. Tehran: Sami Press, 2008; 20. [Text in Persian]

  Murish, A., Introduction to the Sociology of Education. Translation by Ali Sarmad, Academic Press, Tehran, 1994.

  Evelyn J. Study funds link to family income, college hopes. Higher Education, 1998; 15(14); 11.

  Omidi Najafabadi M., Hejazi Y. Factors affecting student achievement farming. Journal of Agricultural Science, 2006; 2-37(1); 25-19. [Text in Persian]

  Changizi  Ashtiani S., Shamsi M. Perspectives on the academic achievement of students in Arak University of Medical Sciences and determination. Research in Medical Education, 2010; 12; 33-24. [Text in Persian]

  Fooladmand KH., Farzad V.,  Shahraray  M., Sangari AA. The effect of social support, academic self-efficacy and academic stress on mental health - physically Students. Contemporary Psychology, 2007; 4(2); 95-81. [Text in Persian]

  Bandura A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1986.

  Jeffreys M. Predicting non-traditional student retention and academic achievement. Nurse Educator, 1998; 23(1); 42-48.

  Multon KD., Brown SD., Lent RW. Relation of selfefficacy beliefs to academic outcomes: a meta-analytic investigation. Journal of Counselling Psychology, 1991; 38(1); 30-38.

  Judge TA., Bono JE. Relationship of core self-evaluation traits self-esteem, generalised self-efficacy, locus of control, and emotional stability a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 2001; 86(1); 80-92.

  Andrew SW. Self-efficacy as a predictor of academic performance in science. Journal of Advanced Nursing, 1998; 27; 596-603.

  Laschinger HKS.Undergraduate nursing students’ health promotion counselling self-efficacy. Journal of Advanced Nursing, 1996; 24; 36-41.

  Harvey V., McMurray N. Self-efficacy: a means of identifying problems in nursing education and career progress. International Journal of Nursing Studies, 1994; 31(5); 471-485.

  Taghipour, ZA., Introduction to instructional planning. Tehran: Agah Publications, 1989. [Text in Persian]

  Liebert RM., Morriss LW. Cpgnition and emotional component og test nxiety. Psychological Reports, 1976; 20; 58-60.

  Bloom, BA., The human characteristics and school learning. Saif Ali translation. Publishing Center of University Publications, Tehran: 1378.

  Logan Lori R. Factors that influence student’s academic performance. Journal of College Student, 2004; 38(4); 523.

  Ali PA., Gavino MI., Memon AA. Predictors of academic performance in the first year of basic nursing diploma programme in Sindh, Pakistan. J Pak Med Assoc, 2007 Apr; 57(4); 202-4.

  Gordon CD., Williams SKP., Hudson GA., Stewart J. Factors associated with academic performance of physical therapy students. West Indian Medical Journal, 2010;59(2).

  Naderi H., Rohani A., Tengku Aizan H., Sharir J., Kum ar V. Creativity, Age And Gender As Predictors Of Academic Achievement Among Undergraduate Students. Journal of American Science, 2009; 5(5); 101-112.

  Najimi  A., Meftagh SD., SharifiRad  Gh. Factors affecting academic performance of university students Journal of Health Systems Research, 2011; 7(6);8-1. [Text in Persian]

  Hüsnü Bahar H. The effects of gender, perceived social support and sociometric status on academic success. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2; 3801–3805.

  Asikhia O A. Students and Teachers’ Perception of the Causes of Poor Academic Performance in Ogun State Secondary Schools [Nigeria]: Implications for Couselling for National Development. European Journal of Social Sciences, 2010;13(2);229-242.

  Nazari R, Sharifnai S H. Factors influencing nursing students drop. Journal of Babol University of Medical Sciences, 2010; 12(1); 90-94. [Text in Persian]

  Yalin S.,Erkal-İlhan S. Levels of Self Awareness and Self Evaluation in Nursing and Midwifery Students and Its Relationship with Academic Success. Education and Science, 2008; 33 (149); 51-61.

  Gaynor L., Gallasch T., Yorkston E., Stewart S., Turner C. Where do all the undergraduate and new graduate nurses go and why? A search for empirical research evidence. The Australian Journal of Advanced Nursing, 2006; 24(2); 26-32.

  Campbell S. Addressing nursing shortages in sub-Saharan Africa. Nursing Standard, 2006; 20(51); 46-50.

  McCarey M., Barr T., J Rattray. Predictors of academic performance in a cohort of pre-registration nursing students.Nurse Education Today, 2007; 27; 357-364.

  Molavi  P., Rostami KH., Fedahi Naieni  A., Mohammad Nia H., Rasulzadeh  B. Factors affecting students' motivation to reduce medical sciences. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran, 2007; 25(1); 58-53. [Text in Persian]

  Mehran, G., The causes of school dropout girls in primary education, Journal of Education, 1996; 12; 46. [Text in Persian]

  Jafarzadeh A., Raesi S., Rezayati MT. View outstanding students and gifted of Rafsanjan University of Medical Sciences about the motivational factors influencing the success and academic achievement. Journal of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, 2009; 6; 1-4. [Text in Persian]

  Puraky  SH. Employment Effects of nursing students during their academic schooling and success of the University of Medical Sciences in Tehran" list essay papers, dissertations, projects and abstracts of Medical Education, Medical Shahid Beheshti University, 2002;35. [Text in Persian]

  Zareh N.,Daneshpajooh  F., Amini  M., Razeghi M., Fallahzadeh MH. Relationship between general health and self-esteem education in Shiraz University of Medical Sciences.Journal of Medical Education, 2007; 7(1); 67-59. [Text in Persian]

  Mossalanejad, l., Amini M. The relationship between education and mental health in both the first and final year students of Medical Sciences", Journal of Mental Health, the spring and summer of 2004; 6(21 – 22); 76-71. [Text in Persian]

  Yinusa MA., Basil AO. Socio- economic factors influencing in students academic performance in Nigeria: some explanation from a local survey. Pakistan journal of social sciences, 2008; 5(4); 319-325.

  Eaman MK. Social- demographic, school, neighborhood and parenting influences on academic achievement of Latino young adolescents. Journal of youth and adolescence, 2005; 34(2); 163-175.

  Jeynes WH. The academic achievement the effects of parental absence on the academic achievement of adolescents the challenge of controlling for family income. Journal of family and economic, 2002; 23(2); 189-210.  

  Karimzadeh M., Mohseni NCh. The relationship between self-efficacy and academic achievement in second year high school girl students in Tehran. 2006; 4(2); 45-29. [Text in Persian]

  Zimmerman BJ. Self-efficacy: an essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 2000; 25(1); 82-91.

  Vancouver JB., Thompson CM., Williams AA. The changing signs in the relationships among self-efficacy, personal goals and performance. Journal of Applied Psychology, 2001; 86(4); 605-620.

  Bandura A. Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 1989; 44; 1175-1184.

  Derossis AM., Rosa DD., Schwartz A., Hauge LS., Bordage G. Study habits of surgery residents and performance on American Board of Surgery In-Training examinations. Am J Sur, 2004; 188 (3); 230-6.

  Nneji LM. Study habits of Nigerian University students. Nigeria: Nigerian Educational Research & Development Council, 2002; 490-6.


موضوع پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, نمونه پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, جستجوی پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, فایل Word پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, دانلود پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, فایل PDF پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, پروژه درباره پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – چکیده مقدمه: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) قدمه : اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی است که طی آن افراد، ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت های اجتماعی مرتبط با یک حرفه را کسب می نمایند و حس هویت نسبت به یک رشته تخصصی را درونی می سازند.این فرایند با ورود به برنامه آموزش پرستاری آغاز می شود و با اتمام این دوره و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد.بدین ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: حل مسئله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصرحاضر است. مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است و یادگیری این مهارت ها باید از دوران دانشجویی آغاز گردند. هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (گرایش آموزش کودکان) مقدمه: توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی است. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی اجتماعی موثر بر آن از جمله هویت یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه چکیده مقدمه: ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر در بین دانشجویان پرستاری شایع است که پیامدهای منفی در سلامتی را به دنبال دارد از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر میکند. هدف:هدف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (M. A) گرایش: بالینی چکیده مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت ...

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی) خلاصه مقدمه: استرس واقعیتی غیر قابل انکار در زندگی بشر است. گرچه استرس بعنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش بیماری ها شناخته می شود اما مسئله مهم در این رابطه نحوه پاسخ یا واکنش به آن است که می تواند در سازگاری فرد نقش بسزایی داشته باشد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در ...

ثبت سفارش