پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392

word 1 MB 32022 100
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  مقدمه: در بیماری نارسایی انتهایی کلیه لازم است خانواده اقدامات حمایتی را برای بیمار دیالیزی­اش چه در منزل و چه در مراکز سرپایی مثل بخش­های دیالیز بیمارستان انجام ­دهد. مراقبین این بیماران اغلب زمان زیادی را برای مراقبت از ایشان صرف می­کنند و خستگی و فشار مراقبتی زیادی را تحمل­ می­کنند.

  هدف: این مطالعه به منظورتعیین میزان فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392 انجام گرفت.

   

  روش کار: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی، 154 مراقب بیمار همودیالیزی در مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی رازی شهر رشت به روش
  نمونه­گیری تدریجی انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه با تکمیل دو پرسشنامه­ی « فشار مراقبتی زاریت » و « عوامل فردی- اجتماعی بیمار و مراقب » جمع­آوری و با استفاده از نرم افزار آماری 22  spss و آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک­طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن  و مدل رگرسیون لوجستیک رتبه­ای ) تجزیه و تحلیل شد.

   

  نتایج: 7/74 درصد واحدهای موردپژوهش دارای فشار مراقبتی شدید هستند. بین میزان فشار مراقبتی با سن مراقب ( 005/0p =)، مدت مراقبت از بیمار (009/0p =)، تأهل مراقب (001/0 P =)، ابتلای مراقب به بیماری (003/0 P =)، نوع مسکن (048/0 P =)، زندگی با بیمار ( 001/0 P =)، تحصیلات مراقب (001/0 P =)، وضعیت درآمد (008/0p=)، نسبت با بیمار (017/0p=)، توان بیمار (0001/0p=)، نیاز مراقبتی بیمار (0001/0p=) وعضو انجمن دیالیز بودن (003/0p=) ارتباط معنی­دار آماری مشاهده شد. جهت مشخص نمودن اثر پیشگویی کننده­ی متغیرهای فردی-اجتماعی بیمار و مراقب از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده گردید و نتایج نشان داد که متغیرهای تاهل مراقب، زندگی با بیمار، توان بیمار و مدت مراقبت از بیمار با فشار مراقبتی مراقبین ارتباط معناداری دارد. بطوریکه مراقبینی که متاهل بودند،با بیمار زندگی می کردند فشار مراقبتی بیشتری داشتند همچنین با کاهش میزان توان بیمار در انجام کارها و افزایش مدت مراقبت از بیمار میزان فشار مراقبتی مراقب افزایش می یافت.

   نتیجه­گیری: در این مطالعه یافته­ها نشان داد برخی عوامل فردی- اجتماعی مانند تاهل مراقب، زندگی با بیمار، توان بیمار و مدت مراقبت از بیمار با فشار مراقبتی مراقبین ارتباط معنی دار داشته و پیشگویی کننده­ی فشار مراقبتی می باشند. توصیه می شود به مراقبینی که دارای این شرایط می باشند توجه بیشتری از نظر بررسی فشار مراقبتی و اقدامات مورد نیاز جهت کاهش فشارها، صورت گیرد.

  کلیدواژه­ها : فشار مراقبتی، مراقب، همودیالیز

  زمینه پژوهش:

  بیماری از جمله چالش هایی است که بر سر راه بسیاری از افراد قرار می گیرد و آنان را از فعالیت ها و زندگی روزمره خود باز می دارد. برطرف کردن بیماری، به دلیل تاثیری که بر ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی می گذارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (1). در بین بیماری ها، بیماری های مزمن که دارای شیوعی فزاینده در جهان هستند، به دلیل گسترش روش های درمانی و در نتیجه کاهش میرایی با فرآیندی طولانی، بیماران را نیازمند مراقبت، سرپرستی و بازتوانی می سازند. در میان بیماری های مزمن، بیماری مزمن کلیوی[1] از جمله مشکلات عمده ایست که در آن بیش تر سیستم های بدن تحت تأثیر اورمی ناشی از بیماری قرار می گیرند (2). میزان شیوع نارسایی مزمن کلیه در جهان 242 مورد در یک میلیون جمعیت است و سالیانه حدود 8 درصد به این میزان اضافه می شود (3). بیماری های مزمن کلیه هشتمین علت مرگ و میر در ایالات متحده محسوب می شود. تخمین زده می شود که بالغ بر 31 میلیون امریکایی (10% کل جمعیت) به بیماری مزمن کلیه مبتلا باشند (4). براساس آمار موجود در ایران سالیانه حدود 1200 تا 1600 نفر به این بیماری مبتلا میشوند (3). استان گیلان نیز با تعداد فزاینده ای از بیماران کلیوی روبرو است، به طوری که در سال 1391 آمار آن 3000 نفر اعلام شده است (2). بیمارانی که به مرحله انتهایی بیماری کلیوی می رسند، برای زنده ماندن نیاز به انجام درمان های جایگزین کلیه[2] (RRT)، شامل همودیالیز و پیوند کلیه دارند. با توجه به افزایش چشمگیر نیاز بهRRT در دهه های اخیر و روند صعودی آن و نیز با توجه به کمبود کلیه برای پیوند، دیالیز رایج ترین روش مورد استفاده در این بیماران است (5). نیاز به همودیالیز در ایران به طور چشمگیری در حال افزایش است، به طوری که تعداد بیماران همودیالیزی استان گیلان از 502 بیمار در 11 مرکز در سال 1385 به 807 بیمار (با افزایش 60 درصدی) در 13 مرکز در سال 1390 افزایش یافته و براساس آخرین آمار منتشر شده از تعداد بیماران همودیالیزی در سال 1391 این تعداد به 924 نفر رسیده است (2). درمان های جایگزینی کلیه، بیماران را در معرض طیف وسیعی از مشکلات جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد و در مجموع کیفیت زندگی[3] آنان تحت تأثیر قرار می گیرد (6). این بیماری منجر به تغییرات مهمی در شیوه زندگی فرد می گردد وکاهش سطح انرژی، نیاز مکرر به همودیالیز و مشکلات سلامتی همراه با آن، احساس افسردگی، عدم توانایی در انجام کارها و فعالیت های عادی روزمره و سایر مواردی که همگی زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار داده و زندگی عادی او را مختل می سازد (7). علوی و همکاران نیز در پژوهش خود که به بررسی وضعیت سلامتی و فعالیتهای روزانه زندگی در بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه پرداخته اند، گزارش کردند که بیماران دیالیزی از وضعیت سلامت عمومی و جسمی مناسبی برخوردار نبوده و در انجام فعالیت های روزمره زندگی خود با مشکل روبرو هستند. (8). مطالعات بسیاری نشان می دهند که بیماران همودیالیزی از خستگی شدیدی رنج می­برند (9, 10) و سطح بالایی از ناتوانی را در حیطه های مختلف زندگی تجربه می­کنند که در نهایت به کاهش سطح کیفیت زندگی آنها منجر می شود (11). علاوه بر این، عوارض شایع دیالیز شامل برنامه غذایی محدود، کاهش فعالیت­های اجتماعی، عوارض دارویی، فشار اقتصادی، مشکلات زناشویی، استرس های عاطفی و اضطراب، بیمار و مراقب او را تحت فشار بیش­تری قرار می دهد. (12).

    بیماری و ناتوانی مزمن در فرآیند زندگی و سازگاری های مربوطه اخلال ایجاد می­کند و به علت تأثیر بیماری بر مددجو و خانواده، پویایی خانواده اغلب تغییر می کند (13). در نگاه سیستمی به خانواده، یک مشکل برای هر یک از اعضای خانواده روی اعضای دیگر خانواده نیز تأثیر خواهد گذاشت، (14) و به طور کلی بیماری مزمن، روی تمام خانواده اثر می گذارد (15). به علت ماهیت مزمن و درمان طولانی مدت بیماری نارسایی مزمن پیشرونده­ی کلیه، بروز تغییراتی در عملکرد خانواده غیرقابل اجتناب می باشد (16). نارسایی انتهایی کلیه یک بیماری مزمن است که خانواده باید عملکردهای حمایتی را برای بیمار دیالیزی اش چه در منزل و چه در مراکز سرپایی مثل بخش های دیالیز بیمارستان انجام دهد. مراقبین این بیماران اغلب زمان زیادی را برای مراقبت از این بیماران صرف می کنند و خستگی و فشار مراقبتی[4] فراوانی را متحمل می شوند (7). مراقبین بیماران همودیالیزی ممکن است احساس بار سنگینی بر دوش خود داشته باشند، زیرا آن ها مجبورند نقش مهمی در حمایت از این بیماران ایفا نمایند(9).  بهداشت شخصی، تهیه داروها، منتقل کردن به مرکز دیالیز، کمک در خوردن وعده های غذایی، حمایت عاطفی و روانی از وظایف مراقبین این بیماران می باشد. این مراقبین معمولا" یکی از افراد خانواده و یا دوستان و آشنایان بیمار می باشند که باید با بیمار جهت مراقبت از وی در تماس باشند (17). چنانچه تخمین زده می شود در انگلستان 9 نفر از 10 نفری که از بیماران با ناتوانی فیزیکی یا روانی مراقبت می­کنند ، خویشاوندان نزدیک آن­ها هستند (18). درمطالعه­ی هاسیالی اوقلو[5] و همکاران (2010) نیز تقریباً نیمی ازاعضای مراقبت دهنده خانواده، فرزندان بیماران بودند (19).

   مراقبین اشخاصی هستند که در طی یک دوره بیماری و درمان آن، بیش­ترین درگیری را در مراقبت از بیمار وکمک به آن ها به منظور سازگاری و اداره­ی بیماری مزمن دارند و از آن­ها به بیماران پنهان تعبیر می شود (9, 20). فشار مراقبتی حالتی از فشار فیزیکی، عاطفی و ذهنی است که به علت مراقبت طولانی­مدت از یک فرد به وجود می­آید (21). در واقع دیسترس های جسمی، روانی و اجتماعی است که بر اثر مراقبت از بیماران مزمن به مراقبین وارد می شود و این مسئله با مشکلات زیادی هم­چون فرسودگی، اضطراب و افسردگی برای مراقبین همراه است (16). مختل شدن فعالیت ها، تفریح، ارتباطات اجتماعی و از کار افتادگی و بیماری مراقب می تواند ناشی از این فشار مراقبتی باشد(7). مراقبین به­ویژه نسبت به تنش آسیب­پذیر هستند؛ زیرا تقاضاهای زیستی، اجتماعی و روانی بیمار بر نیازهای خود آن­ها پیشی می­گیرد (20).

  تحقیقات نشان داده است که حمایت خانوادگی با سازگاری موفق بیمار با دیالیز، عدم احساس سرباری او برای اعضای خانواده و قبول محدودیت برنامه غذایی همراه است (20). بنابراین برای کارکنان بخش بهداشت و درمان ضروری به نظر می رسد تا از سهم مهم اعضای نزدیک خانواده در مراقبت از بیمار کلیوی آگاه باشند و به طور مؤثری با آنان ارتباط برقرار کرده و حمایت لازم را برای این گروه در زمان نیاز فراهم کنند (18). افزایش فشار بر مراقبین  و عدم توجه به آنها، عواقبی از جمله انزوای خانواده، قطع امید از حمایت­های اجتماعی، اختلال در روابط خانوادگی و مراقبت ناکافی از بیمار و در نهایت رها کردن بیمار را در پی خواهد داشت (7)در حقیقت مراقبین بیماران نیاز دارند که حمایت شوند و در مورد شرایط تشخیص داده شده­ی بیمارشان اطلاعات دریافت کنند و مهارت­های جدید و تغییر در سبک زندگی­شان را یاد بگیرند (19). هم­چنین مهم است که نیازهای عاطفی و جسمی مراقبت­کنندگان نزدیک بیمار را بهتر بشناسیم و جهت ارتقای سلامتی آن­ها بکوشیم (18).

  نتایج متناقضی بین یافته های مطالعات مختلف موجود در زمینه فشار مراقبتی مراقبین دیده می شود. به طور مثال در مطالعه­ی عباسی و همکاران که به بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در گرگان پرداخته اند و مولاگلو و همکاران که با  هدف تعیین تأثیر برنامه آموزش در منزل بر فشار مراقبتی مراقبین بیماران همودیالیزی انجام شده،  فشار مراقبتی مراقبین بیماران دیالیزی در سطح بالایی بوده، ولی درپژوهش ریوکس[6] و همکاران با عنوان تعیین فشار مراقبتی در بین بیماران همودیالیزی شبانه در خانه،  فشار مراقبتی مراقبین در سطح پایینی گزارش شده است 

  فشار مراقبتی می­تواند تحت تأثیر متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی بیمار و مراقب قرار گیرد. عوامل دموگرافیکی چون سن مراقب ، جنس مراقب (20, 23) ، وضعیت تاهل مراقب (23)، سطح تحصیلات مراقب (23)، سن بیمار (20, 25)، وضعیت اجتماعی-اقتصادی 53E00 (16, 22, 25) و ابتلای بیمار به بیماری­های دیگر (7) از عوامل تأثیرگذار بر فشار مراقبتی مراقبین بیماران همودیالیزی می باشند.

  یافته های مطالعات انجام شده در زمینه­ی شناسایی عوامل مرتبط با فشار مراقبتی متناقض گزارش شده­اند. برای مثال در پژوهش عباسی و همکاران،  با افزایش سن مراقب، فشار مراقبتی افزایش پیدا می کند؛ ولی ارتباط معنی داری بین جنس مراقب و فشار مراقبتی گزارش نشده است (16)؛ در­حالی­که در مطالعه­ی مولاگلو[7] و همکاران ، فشار مراقبتی در مراقبین جوان­تر و هم­چنین در زنان به طور معنی­داری بالاتر بود (23).

   

  Abstract

  Introduction: It is necessary for family of end stage renal disease patients to support their patients at home and outpatient centers such as dialysis ward in hospitals. Caregivers of these patients often spend a lot of time caring for them and withstand fatigue and burden.

  Object: This study aimed to determine caregiver burden and its related factors in caregivers of hemodialysis patients referring to Razi hospital in Rasht in 2013

  Methods: In this cross-sectional and analytical study, 154 hemodialysis patients referring to Razi Hospital in Rasht were chosen by gradual sampling method. Data were collected through interview by completing two questionnaires of Zarit caregiver burden and demographic questionnaire of patients and caregivers and analyzed by SPSS software version 22 using descriptive and inferential statistical tests (T-test, one-way ANOVA, Pearson and Spearman and logistic regression).

  Results: 74.7% of caregivers had severe burden. There was a significant relationship between caregiver burden and age of caregiver (p=0.005), duration of care (p=0.005), caregivers' marital status (p=0.005), caregivers disease (p=0.005), type of housing (p=0.005), living with patient (p=0.005), caregiver's educational status (p=0.005), income (p=0.005), kinship with patient (p=0.005), ability of patient (p=0.005), patient's need for care (p=0.005) and being a member of dialysis association (p=0.005). Logistic regression models were used to determine the predictive effect of patient and caregiver's socio-demographic characteristic. Results showed that the caregiver's marital status, living with the patient, vigor of patient and duration of care had significant relationship with care burden of caregivers. Thus caregivers who were married and lived with patient had more care burdens. Also caregiver burden increasedwith decrease of patient's strength in doing activities and incresed length of caregiving.

  Conclusion: In this study result showed that some of socio-individual characteristic such as caregiver marital status, living with the patient, vigor of patient and duration of care have a significant relationship with care burden of caregivers and these factors are predictors of caregiver burden. It is recommended for caregivers with such conditions to receive more attention concerning care burden and needed interventions conducted to reduce the burden.

  Keyword: care burden, caregiver, hemodialysis

 • فهرست:

  عنوان                                                                                       صفحه

  فصل اول:کلیات

  1-1 زمینه و اهمیت پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  2-1 هدف کلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7

  3-1 اهداف ویژه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  4-1هدف کاربردی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  5-1سوالات پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 8

  6-1تعریف واژه ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  7-1پیش فرض ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

    8-1محدودیت های پژوهش:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

  1-2 چهارچوب پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 14

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

   

  فصل سوم:روش پژوهش

  1-3 نوع پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  2-3 جامعه پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  3-3 نمونه پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش و معیارهای ورود و خروج. . . . . . . . . . . . . 45

  5-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  6-3 محیط پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 46

  7-3 ابزار گردآوری داده ها. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  8-3 اعتبار علمی یا روایی ابزار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  9-3 اعتماد علمی یا پایایی ابزار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

    10-3 روش کاربرد ابزارها و گردآوری داده ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

    11-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 50

     12-3 ملاحضات اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 52

  فصل چهارم:

     1-4 یافته های پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . 55

  فصل پنجم:

  1-5 تجزیه و تحلیل یافته ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

                  2-5 نتیجه­گیری نهایی یافته­ها براساس سؤالات پژوهش. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 103

                 3-5  کاربرد یافته­های پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

                 4-5 پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .106

            منابع و ماخذ:  

     -فهرست منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

   

  پیوست ها:

  پرسشنامه اطلاعات فردی اجتماعی

  پرسشنامه فشار مراقبتی زاریت

  فرم رضایت نامه آگاهانه

   

   

   

  منبع:

  Reference:

  1.         Habibzadeh H, Jafarizadeh H, Mohammadpoor Y, Kiani P, Lak K, Bahrechi A. A SURVEY ON QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSIS PATIENT CARE GIVERS. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences. 2009;7(3):34-9.[Text in persian].

  2.         Rahimi S. Survey Quality of life and related factors in hemodialysis patients  referring to dialysis centers affiliated to  Guilan University of Medical Sciences and Health Services 2011-2012, MSc Thesis. Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery: Guilan University of Medical Science; 2012. [Text in persian].

  3.         Naji A, Naroie S, Abdeyazdan G, Dadkani E. Effect of applying  Orem ‘s Self-Care Model on Quality of Life in the Hemodialysis Patient’s under. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2012;14(1):8-12. [Text in persian].

  4.         Fund A. kidney statistic American Kidney Fund.  [cited 15/3/2012]; Available from: www.kidneyfund.org/about-us/.../akf-kidneydiseasestatistics-2012.pdf‎. 2012.

  5.         Raiesifar A, Torabpour M, Mohsenizad P, Shabani H, Tayebi A, Masoumi M. Dialysis adequacy in patients of Abadan hemodialysis center. International Journal of Critical Care Nursing. 2009;2(3):87-90. [Text in persian].

  6.         Javanbakhtian R, tali S, Salehi S, Abbas-zadeh A. Motevaseliyan M.Comparative survey of  quality of life in hemodialysis patient and renal transplant recipients. Yazd university of medical sciencs journal. 2010;18(5):1-8. [Text in persian].

  7.         Abbasi A, Ashraf-ebrahimi N, Asayesh H, Shariati A, Rahmani H, Mollaei E. relationship between caregivers burden and counter skills in hemodialysis patient. Oroomiyeh Faculty of nursing and midwifery Journal. 2012;4(39):533-9. [Text in persian].

  8.         Masoudi-Alavi N, Sharifi K, Akbarzadeh a. Health status and activity of daily living in hemodialysis and transplant patients. Iranian journal of Nursing. 2011;23(68):47-53. [Text in persian].

  9.         Murtagh FE, Addington-Hall J, Higginson IJ. The prevalence of symptoms in end-stage renal disease: a systematic review. Advances in chronic kidney disease. 2007;14(1):82-99.

  10.       Sajadi A, Farmahini B, Esmaeilpoor M, Durmanesh B. Effective factors on level of fatigue in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis. Journal of critical care. 2010;3(1):33-8.

  11.       Sathvik B, Parthasarathi G, Narahari M, Gurudev K. An assessment of the quality of life in hemodialysis patients using the WHOQOL-BREF questionnaire. Indian journal of nephrology. 2008;18(4):141.

  12.       Shdaifat EA, Manaf MRA. Quality of Life of Caregivers and Patients Undergoing Haemodialysis at Ministry of Health, Jordan. International Journal of Applied Science and Technology Vol 2 No 3; March 2012. 2012.

  13.       Potter PA, Perry AG, Hall A, Stockert Patricia A. Fundamentals of nursing: Elsevier Mosby; 2009.

  14.       Bruns A, Hilário MOE, Jennings F, Silva CA, Natour J. Quality of life and impact of the disease on primary caregivers of juvenile idiopathic arthritis patients. Joint Bone Spine. 2008;75(2):149-54.

  15.       Brunner LS, Smeltzer SCC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-surgical Nursing: Suzanne C. Smeltzer...[et Al.]: Wolters Kluwer Health; 2010.

  16.       abbasi a, asayesh h, rahmani h, shariati a, hosseini sa. The Burden on Cargivers from Hemodialysis Patients and Related Factors. Journal Of Gorgan Bouyeh Faculty Of Nursing & Midwifery. 2010;7(1):26-33. [Text in persian].

  17.       Suri RS, Larive B, Garg AX, Hall YN, Pierratos A, Chertow GM, et al. Burden on caregivers as perceived by hemodialysis patients in the Frequent Hemodialysis Network (FHN) trials. Nephrology Dialysis Transplantation. 2011;26(7):2316-22.

  18.       Low J, Smith G, Burns A, Jones L. The impact of end-stage kidney disease (ESKD) on close persons: a literature review. NDT plus. 2008;1(2):67-79.

  19.       Hacialioglu N, Özer N, Erdem N, Erci B. The quality of life of family caregivers of cancer patients in the East of Turkey. European Journal of Oncology Nursing. 2010;14(3):211-7.

  20.       Koohestani H, Baghcheghi N. .Determine the prevalence of  Burnout in home  caregivers of  CVA patient’s  and its effective  factors. 2012. Hakim Research journal;14(4):242-8. [Text in persian].

  21.       Lubkin IM, Larsen PD. Chronic illness: Impact and interventions: Jones & Bartlett Learning; 2011.

  22.       Rioux JP, Narayanan R, Chan CT. Caregiver burden among nocturnal home hemodialysis patients. Hemodialysis International. 2012;16(2):214-9.

  23.       Mollaoğlu M, Kayataş M, Yürügen B. Effects on caregiver burden of education related to home care in patients undergoing hemodialysis. Hemodialysis International. 2013.

  24.       Afgheh S, Ardeshirzadeh M, Jafari F, Mahmoodi M, Sadeghinejad G. Comparingsuffer toleration in schisophrenic patient caregivers with ESRD patint caregiver. Maazandaran university of medical sciencs journal. 2007;17(62):31-9. [Text in persian].

  25.       Belasco A, Barbosa D, Bettencourt AR, Diccini S, Sesso R. Quality of life of family caregivers of elderly patients on hemodialysis and peritoneal dialysis. American journal of kidney diseases. 2006;48(6):955-63.

  26.       masoodi R, Alhani F, Moghadasi n, Ghorbani M. the effect of family basd empowerment on knowledge, attitute and practice on caregivers of Multiple Sclerosis patients. Birjand university of medical sciencs. 2010;17(2):87-97. [Text in persian].

  27.       Zakeri Moghadam M, Aliasgharpour M. Intensive care nursing. Tehran، Iran: Sobhan Pablication; 2009.

  28.       Plus M. Merriam-Webster Medical Dictionary. Springfield, MA: Merriam-Webster Incorporated. 2005.

  29.       Chimeh N, Malakoti K, Panaghi L, Ahmad Abadi Z, Nojomi M, Ahmadi Tonkaboni A. Care giver burden and mental health in schizophrenia. Journal of Family Research. 2008;4(3):277-92. [Text in persian].

  30.       Cummings SM, Kropf NP. HANDBOOK PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS: Routledge; 2013.

  31.       Ozanne E. Gerontological home health care–A guide for the social work practitioner. Australasian Journal on Ageing. 2009;28(3):165-6.

  32.       shahbolaghi f. Self-efficacy and family caregivers to care for seniors with Alzheimer pressure on Tehran. Iranian Journal of Ageing. 2006;1(1):26-33. [Text in persian].

  33.       arjmand h, seyf a, ahmad-raaji a-a. Principles of Internal Medicine Harrison, Kidney and urinary tract diseases. Tehran, Iran: Andishe-rafie; 2008. [Text in persian].

  34.       seyed-mazhari m. Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing, kidney disease chapter. Tehran. Iran: Boshra Publication; 2008. [Text in persian].

  35.       Ronco C, Bellomo R, Kellum JA. Critical care nephrology: Elsevier Health Sciences; 2008.

  36.       Talley RC, Chwalisz K, Buckwalter KC. Rural Caregiving in the United States: Research, Practice, Policy: Springer; 2011.

  37.       Chambers EJ, Brown E, Germain M. Supportive care for the renal patient: Oxford University Press; 2010.

  38.       Johnson SM, Whiffen VE. Attachment processes in couple and family therapy: Guilford Press; 2003.

  39.       Himmelfarb J, Sayegh MH. Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation: A Companion to Brenner and Rector’s The Kidney-Expert Consult: Elsevier Health Sciences; 2010.

  40.       Ivanov LL, Blue CL. Public Health Nursing: Policy, Politics and Practice: Cengage Learning.

  41.       Moore J, McQuestion M. The clinical nurse specialist in chronic diseases. Clinical Nurse Specialist. 2012;26(3):149-63.

  42.       Lee PT, Kruse GR, Chan BT, Massaquoi MB, Panjabi RR, Dahn BT, et al. An analysis of Liberia's 2007 national health policy: lessons for health systems strengthening and chronic disease care in poor, post-conflict countries. Globalization and health. 2011;7(1):37.

  43.       Fotoukian Z, Mohammadi Shahboulaghi F, Fallahi Khoshknab M. Analytical on empowerment interventions in older people with chronic disease: A review literature. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(4):65-76. [Text in persian].

  44.       Nolte E, McKee M. Caring for people with chronic conditions: a health system perspective: McGraw-Hill International; 2008.

  45.       Shahbazian H, Ehsanpour A, Ghorbani A1 GK, Beladi Mousavi SS, Hayati F, Rezai I, et al. Epidemiology of Chronic Kidney Disease in Iran and worldwide. Sci Med J 2010;9(5):517-27.

  46.       Nagasawa Y, Yamamoto R, Rakugi H, Isaka Y. Cigarette smoking and chronic kidney diseases. Hypertension Research. 2011;35(3):261-5.

  47.       Remington PL, Brownson RC, Wegner MV. Chronic disease epidemiology and control: American public health association; 2010.

  48.       McPhee SJ, Papadakis MA, Rabow MW. Current medical diagnosis & treatment 2010: McGraw-Hill Medical; 2010.

  49.       Bastos MG, Bregman R, Kirsztajn GM. Chronic kidney diseases: common and harmful, but also preventable and treatable. Revista da Associação Médica Brasileira. 2010;56(2):248-53.

  50.       Nuovo J. Chronic disease management: Springer; 2007.

  51.       ebrahim-pour m, hassan-ebrahimi b. Harrison Principles of Internal Medicine .renal disease: Smat Publications 2008. [Text in persian].

  52.       Najafi I, arjomand m, sarateli a. Principles of Internal Medicine, Kidney disease: Arjmand publication; 2010. [Text in persian].

  53.       mohammadi r, fayezi-zadeh m, erfani-far a, najafi i. principle of internal medicine, chronik kidney disease section. Tehran, Iran: Arjmand Publication; 2012. [Text in persian].

  54.       Daugirdas JT. Handbook of Chronic Kidney Disease Management: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

  55.       Lewis R. Understanding Chronic Kidney Disease: A Guide for the Non-specialist: M&K Update Ltd; 2011.

  56.       Nissenson AR, Fine RN. Handbook of dialysis therapy: Elsevier Health Sciences; 2007.

  57.       Henrich WL. Principles and practice of dialysis: Wolters Kluwer Health; 2012.

  58.       Zakerimoghdam M, Aliasgharpour M. Intensive Care of Nursing in ICU, CCU and Dialysis. Tehran: Andisheh Rafie. 2006:9-11. [Text in persian].

  59.       shiri H, nikravan m. Principles of care in the ICU CCU and dialysis. Tehran, Iran: Noore-danesh; 2008. [Text in persian].

  60.       Falvo D. Medical and psychosocial aspects of chronic illness and disability: Jones & Bartlett Publishers; 2013.

  61.       Griva K, Kang A, Yu Z, Mooppil N, Foo M, Chan CM, et al. Quality of life and emotional distress between patients on peritoneal dialysis versus community-based hemodialysis. Quality of Life Research. 2013:1-10.

  62.       Rostami Z, Pezeshki ML, Einollahi B. Health Related Quality of Life in Iranian Hemodialysis Patients With Viral Hepatitis: Changing Epidemiology. Hepatitis Monthly. 2013;13(6). [Text in persian].

  63.       Macaron G, Fahed M, Matar D, Bou-Khalil R, Kazour F, Nehme-Chlela D, et al. Anxiety, Depression and Suicidal Ideation in Lebanese Patients Undergoing Hemodialysis. Community mental health journal. 2013:1-4.

  64.       Bossola M, Ciciarelli C, Di Stasio E, Conte GL, Antocicco M, Rosa F, et al. Symptoms of depression and anxiety over time in chronic hemodialysis patients. Journal of nephrology. 2011:0.

  65.       Hales RE, Yudofsky SC, Gabbard GO. The American psychiatric publishing textbook of psychiatry: American Psychiatric Pub; 2008.

  66.       Haririan HR, Aghajanlo A, Ghafurifard M. Evaluation of social support level among hemodialysis patients in the hospitals of Zanjan. 2. 2013;23(1):74-80.

  67.       Toseland RW, Haigler DH, Monahan DJ. Education and Support Programs for Caregivers: Research, Practice, Policy: Springer; 2011.

  68.       Neufeld A, Harrison MJ, Stewart M, Hughes K. Advocacy of women family caregivers: Response to nonsupportive interactions with professionals. Qualitative Health Research. 2008;18(3):301-10.

  69.       Bastawrous M. Caregiver burden—A critical discussion. International journal of nursing studies. 2012.

  70.       Szinovacz ME, Davey A. Caregiving contexts: Cultural, familial, and societal implications: Springer Publishing Company; 2007.

  71.       Callone PR, Kudlacek C. The Alzheimer's Caregiving Puzzle: Putting Together the Pieces: Springer Publishing Company; 2010.

  72.       Hohler SE. Caregiver's Guide: Care for Yourself While You Care for Your Loved Ones: McFarland; 2011.

  73.       Pfeiffer E. The Art of Caregiving in Alzheimer's Disease: Lulu. com; 2011.

  74.       Whitworth HB, Whitworth J. A Caregiver's Guide to Lewy Body Dementia: Demos Medical Publishing; 2010.

  75.       Spence C. Positive Aspects of the Family Caregiving Experience in Hospice: ProQuest; 2008.

  76.       Talley RC, McCorkle R, Baile WF. Cancer Caregiving in the United States: Research, Practice, Policy: Springer; 2012.

  77.       Limpanichkul Y. Thai caregivers of end stage renal disease patients: Quality of life: University of Colorado; 2004.

  78.       Smith GR, Williamson GM, Miller LS, Schulz R. Depression and quality of informal care: A longitudinal investigation of caregiving stressors. Psychology and aging. 2011;26(3):584.

  79.       Buyck JF, Bonnaud S, Boumendil A, Andrieu S, Bonenfant S, Goldberg M, et al. Informal caregiving and self-reported mental and physical health: results from the Gazel Cohort Study. Am J Public Health. 2011; 101(10):1971-9.

  80.       Hurria A, Balducci L. Geriatric Oncology: Treatment, Assessment and Management: Springer; 2009.

  81.       Demirtepe-Saygılı D, Bozo Ö. Perceived social support as a moderator of the relationship between caregiver well-being indicators and psychological symptoms. Journal of health psychology. 2011;16(7):1091-100.

  82.       Goldstein NE, Morrison RS. Evidence-based practice of palliative medicine: WB Saunders Company; 2012.

  83.       Avsar U, Avsar U, Cansever Z, Set T, Cankaya E, Kaya A, et al., editors. Psychological and Emotional Status, and Caregiver Burden in Caregivers of Patients With Peritoneal Dialysis Compared With Caregivers of Patients With Renal Transplantation. Transplantation proceedings; 2013: Elsevier.

  84.       Lillo P, Mioshi E, Hodges JR. Caregiver burden in amyotrophic lateral sclerosis is more dependent on patients’ behavioral changes than physical disability: a comparative study. BMC neurology. 2012;12(1):156.

  85.       Kim MS, Shin H-I, Min Y, Kim JY, Kim JS. Correlation between Severe ALS Patient-Caregiver Couples' Characteristics and Caregivers' Health Related Quality of Life. Journal of Korean Academy of Nursing. 2011;41(3):354-63.

  86.       Dada MU, Okewole NO, Ogun OC, Bello-Mojeed MA. Factors associated with caregiver burden in a child and adolescent psychiatric facility in Lagos, Nigeria: a descriptive cross sectional study. BMC pediatrics. 2011;11(1):110.

  87.       Higginson IJ, Gao W. Caregiver assessment of patients with advanced cancer: concordance with patients, effect of burden and positivity. Health Qual Life Outcomes. 2008;6:42.

  88.       Bachner YG. Preliminary assessment of the psychometric properties of the abridged Arabic version of the Zarit Burden Interview among caregivers of cancer patients. European Journal of Oncology Nursing. 2013;17(5):657-60.

  89.       Garlo K, O'Leary JR, Van Ness PH, Fried TR. Burden in caregivers of older adults with advanced illness. Journal of the American Geriatrics Society. 2010;58(12):2315-22.

  90.       Saunders MM. Factors associated with caregiver burden in heart failure family caregivers. Western Journal of Nursing Research. 2008;30(8):943-59.

  91.       Goldstein NE, Concato J, Fried TR, Kasl SV, Johnson-Hurzeler R, Bradley EH. Factors associated with caregiver burden among caregivers of terminally ill patients with cancer. Journal of palliative care. 2003;20(1):38-43.

  92.       Wilson-Genderson M, Pruchno RA, Cartwright FP. Effects of caregiver burden and satisfaction on affect of older end-stage renal disease patients and their spouses. Psychology and aging. 2009;24(4):955.


موضوع پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, نمونه پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, جستجوی پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, فایل Word پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, دانلود پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, فایل PDF پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه چکیده مقدمه و هدف : همودیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد می­شود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به مخاطره می­اندازد که همه این عوامل کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازتوانی برکیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهرستان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده: مقدمه: بیماران نارسایی مرحله نهایی کلیه، درد ناشی از کانولاسیون های مکرر فیستول را به عنوان شدیدترین استرس حاصل از روند درمان و بزرگ ترین دغدغه زندگی خود می دانند. پرستاران به عنوان یکی از اهداف اساسی اقدامات خود، وظیفه تسکین این درد را بر عهده دارند. براین اساس، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو داروی موضعی ...

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه: سوء­ تغذیه، یک اختلال تغذیه ­ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی می­باشند. با وجود تحقیقات زیاد در ارتباط با شیوع سوء­تغذیه در بین بیماران ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری(رشته مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه:زخم فشاری، یک آسیب بافتی است که به واسطه فشار ایجاد می شود و می تواند پوست، عضله، بافت همبند، غضروف و استخوان را درگیر کند. زخم فشاری، یک فرایند دردناک، ناتوان کننده می باشد و سلامتی فرد را با افزایش مرگ ومیر و ناخوشی برحسب افزایش طول مدت بستری، افزایش میزان عفونت و افزایش نیاز برای روش های جراحی به ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) چکیده مقدمه : تبعیت از رفتار های خود مراقبتی و تعیین عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به بیماری های مزمن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بیماران می توانند با کسب مهارت های خودمراقبتی، برآسایش، توانایی های عملکردی و فرایندهای بیماری خود تاثیرگذار باشند. هدف : این مطالعه به منظور تعیین عوامل پیش بینی کننده خود ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه: بیمارستانها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت مراقبتها، افزایش رقابت و کارآیی، کاهش هزینه ها به وجود پرستارانی خلاق و نوآور نیازمندند. ضرورت وجود اینگونه پرستاران در بخشهای ویژه که مراقبتهای پیچیده ترو منحصر به فرد به بیماران شدیدا" بدحال ارائه می نمایند، بیشتر احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نوآوری در ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی معرفی پژوهش بیان مسئله تعریف واژه ها اهداف و سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش معرفی پژوهش عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392. معرفی مسئله آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت­های برنامه­های ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای پزشکی چکیده بیماری ایسکمیک قلبی شایعترین؛ خطرناکترین و یکی از مزمن‌ترین بیماریها دردنیا است. بعضی اوقات تشخیصI.H.D مشکل می‌شودچراکه علائم بالینی همیشه تیپیک نیستند. به همین دلیل تست ورزش یکی ازمهمترین روش‌های پزشکی جهت کمک به تشخیص I.H.Dدرصورت داشتن اندیکاسیون واقعی است که در غیر این صورت خطرات مختلفی برای بیمار می‌تواند داشته باشد. در این ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - جامعه­ شناسی چکیده: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصبی مزمن و پیش­رونده است که در نتیجه مجموعه­ای از عوامل محیطی (مانند فشارهای روحی یا تنش) یا ژنتیکی بروز می­کند. سن ابتلا برای بیماری حدود 20 الی 40 سال می­باشد لیکن می­تواند در هر سنی پیشرفت نماید. ام­اس معمولاً دوران عود و فروکش دارد و درصد بالایی از افراد مبتلا ...

چکیده مقدمه: تغذیه­ی روده­ای یک روش ارجح و ایمن در بیماران بستری در بخش­های ویژه به شمار می­آید که علیرغم مزایای فراوان آن دارای عوارضی از جمله آسپیراسیون تنفسی می­باشد. پنومونی ناشی از آسپیراسیون مسئول ایجاد 15 تا 20 درصد عفونت بیمارستانی و افزا یش 39 درصدی هزینه­ها می­باشد و همچنین یکی از ده علل مرگ در ایالات متحده تلقی می­گردد که با انتخاب بهترین روش تغذیه می­توان از این ...

ثبت سفارش