پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392

word 2 MB 32026 98
1393 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  چکیده

  زمینه و هدف: سالمند شدن جمعیت یکی از مهم ترین تحول های اجتماعی است. سالمندی با هزینه های متعددی همراه است که یکی از عمده ترین این هزینه ها در بخش بهداشت و درمان می باشد.  هدف اصلی سازمان های بهداشتی در ارائه خدمت به افراد سالمند بهبود کیفیت زندگی آنان، ایجاد زندگی مستقل و پیشگیری از معلولیت ها می باشد. سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت است که بدون  آن دیگر ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی نمی تواند عملکرد درستی داشته باشد و در نتیجه  بالاترین سطح کیفیت زندگی، قابل دستیابی  نخواهد بود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر سمنان انجام گرفته است.

  روش :  این پژوهش توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی می باشد که در طی سال های 93/1392 انجام گرفت. 300 سالمند عضو کانون بازنشستگان شهر سمنان در آن شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی 36 سوالی و پرسشنامه سلامت معنوی پالتوزین والیسون بود و داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS21  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری کای اسکوئر، تی مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و آزمون همبستگی اسپیرمن جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد.

  یافته ها: 80 درصد (241 نفر) سالمندان وضعیت سلامت معنوی خوب را گزارش کرده اند. میانگین نمره کل کیفیت زندگی سالمندان  8/21 ± 6/61، نمره بعد سلامت روانی و جسمانی به ترتیب 2/24 ± 16/62 و 5/24 ± 03/60 است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت معنوی و ابعاد آن با کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0> P)، به طوری که قوی ترین همبستگی ها به ترتیب با بعد نشاط (492/0= r)، سلامت روانی درک شده (405/0= r) گزارش شده است (01/0> P).

  نتیجه گیری:  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سلامت معنوی سالمندان با کیفیت زندگی آن ها مرتبط است. سالمندان در هر دوره آینه آینده جوانان و میانسالان هستند، لذا با توجه به ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی توصیه می شود، مداخلات آموزشی با تمرکز بر ارتقای سلامت معنوی و به منظور بهبود کیفیت زندگی صورت گیرد.

  کلید واژه ها: سالمندان، کیفیت زندگی، سلامت معنوی

  1-1 مقدمه

  سالمندی پدیده ای جهانی است که در آینده نزدیک به عنوان یکی از مهمترین چالش های اجتماعی و رفاهی کشورهای در حال توسعه مطرح خواهد گردید. در حال حاضر سالمندان (جمعیت 60 سال و بالاتر)، بیشترین نرخ رشد جمعیتی را در دنیا در مقایسه با سایر گروه ها دارند (WHO 2012). این تغییرات نشانه انقلابی در بعد جمعیت شناختی جوامع است که توجه اکید سیاست گذاران را در سراسر دنیا می طلبد(Teymoori, Dadkhah et al. 2006). کیفیت زندگی یک شاخص اساسی محسوب می شود و از آنجای که ابعاد متعددی مانند جنبه های فیزیولوژیک، عملکرد و وجود فرد را در بر می گیرد، توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است (احمدی، سالار، 1383). سلامتی دارای چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و بعد معنوی سلامت بر سایر جنبه های سلامت همچون سلامت جسمی و روانی موثر است. آگاهی از سطح کیفیت زندگی سالمندان و شناخت رابطه هریک از ابعاد سلامت با کیفیت زندگی امری ضروری بنظر می رسد.

  2-1 بیان مسأله و اهمیت پژوهش

  سالم پیر شدن حق همه افراد بشر است و این امر بر اهمیت پدیده  سالمندی و پیشگیری از مشکلات آن می افزاید (تاجور، 1383). در سراسر جهان نسبت رشد افراد 60 سال و بالاتر، سریعتر از سایر گروه های سنی است. در سال 2025 میلادی در کل حدود 1.2 بیلیون فرد بالای 60 سال در سراسر جهان خواهیم داشت. در سال 2002 تقریباً 400 میلیون سالمند 60 سال و بالاتر در کشورهای در حال توسعه زندگی می کردند. تخمین زده می شود که تا سال 2025 این میزان به 840 میلیون یعنی به 70 درصد سالمندان کل جهان افزایش یابد. در سال 2050 جمعیت بالای 60 سال به 2 بیلیون نفر می رسد که 80 درصد آنها در کشورهای در حال توسعه خواهند بود. هرچند سالمند شدن یک پدیده جهانی است. اکنون این پدیده با سریعترین سرعت در کشورهای با درآمد کم و متوسط در حال وقوع است. اگرچه اروپا و ژاپن اولین کشورهایی بودند که سالمند شدن جمعیت را تجربه کردند، هم اکنون شگرف ترین تغییرات در کشورهایی مانند کوبا، جمهوری اسلامی ایران و مغولستان در حال وقوع است (WHO 2012).

  ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه به واسطه بمب جمعیتی مربوط به دهه 1360 با جمعیت بیش از حد انتظار سالمندان در آینده روبرو است و جمعیت سالمندان ایران از 8% کنونی به 22% در سال 1425 افزایش پیدا خواهد کرد (مرکز آمار ایران، 1390). این بحران جمعیتی پدیده سونامی سالمندان ایران را ایجاد خواهد نمود (درویش پور، 1391). براساس آخرین سرشماری عمومی انجام شده در کشور در سال 1390، جمعیت سالمندان کشور طی سال های 1345 تا 1390، نزدیک به 4 برابر شده است. متوسط رشد سالیانه جمعیت در افراد سالمند در بین سال های 1385-90 حدود 9/3 درصد برآورد شده است در حالی که این نسبت برای جمعیت کل کشور حدود 29/1 درصد برآورد شده است(مرکز آمار ایران، 1390). از دیدگاه جمعیت شناسی با توجه به ساختار کنونی جمعیت تعداد سالمندان رو به افزایش است و تحت چنین شرایطی سیاست های اجتماعی خاصی در خصوص این جمعیت رو به افزایش می بایست تدوین و به کار گرفته شود؛ در غیر این صورت این پدیده به عنوان یک مسأله اجتماعی نمود پیدا می کند (مرکز آمار ایران، 1390).

  موضوع سلامتی و ارتباط آن با افزایش سالهای زندگی در عصر حاضر چالش های فراوانی را بوجود آورده است. افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 21 بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که برخی از جوامع بشری با آن روبرو شده و یا خواهند شد (پاشاشریفی، 1389). اگرچه افزایش جمعیت سالمندان ، بیانگر موفقیت نظام سلامت در ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی می باشد، بیانگرجمعیت بالایی از سالمندان است که دارای مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی، روان شناختی، فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی می باشند(Gilhooly, Hanlon et al. 2007, WHO 2012). تحت تاثیرقرار گرفتن ابعاد مختلف انسانی سالمندان به ویژه در کشورهایی از قبیل ایران که ساختارهای اجتماعی و رفاهی توانمندی ندارند، به طور قابل ملاحظه ای کیفیت زندگی سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد (Knurowski, Durdica et al. 2004). کیفیت زندگی معیار اندازه گیری بهترین انرژی یا نیرو در فرد است که این نیرو برای سازگاری موفقیت آمیز فرد با چالشهای موجود به مصرف می رسد عوامل متعددی بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر دارد از جمله فقدان های دوره های سالمندی که سبب کاهش سازگاری شناختی و کاهش خود اتکایی می گردد (جدیدی، 1390). کیفیت زندگی، هدف غایی در ارایه خدمات مختلف اجتماعی و رفاهی به گروه های سنی و اجتماعی از جمله سالمندان می باشد و فراتر از عملکرد و توانایی سازمان و یا نهاد خاصی می باشد .  هسته مرکزی کیفیت زندگی، سلامتی است. تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت زندگی سالمندان آن قدر از نظر پژوهشگران و صاحب نظران اهمیت داشته است که شروع و توسعه مفهوم کیفیت زندگی بر روی گروه سنی سالمندان بوده است وسپس به سایر گروه های پژوهشی توسعه داده شده است (درویش پور، 1390). سالمند شدن جمعیت یکی از مهم ترین تحول های اجتماعی است (WHO 2012). روند سالمندی با مشکلات بهداشتی و کاهش سطح  فعالیت ها همراه است. با افزایش سن، اختلال عملکرد جسمانی بیشتر می شود و اثر منفی آن بر توانایی حفظ استقلال، نیاز به کمک را افزایش می دهد که این خود می تواند در کاهش کیفیت زندگی سالمندان موثر باشد (آصف زاده، 1388). در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، اغلب پیشرفت اقتصادی-اجتماعی کشورهای در حال توسعه با سرعت سریع سالمند شدن جمعیت هم گام نیست؛ به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته قبل اینکه سالمند شوند از لحاظ رفاهی رشد فراوانی می کنند، در حالی که کشورهای در حال توسعه قبل این که افزایش بنیادی رفاه صورت پذیرد سالمند می شوند (WHO 2002). همچنین بار سلامت ضعیف بطور نامساوی بین سالمندان کشورهای کم درآمد و متوسط و سالمندان کشورهای ثروتمند تقسیم شده است. میزان مرگ و ناتوانی کشورهای کم درآمد و متوسط بسیار بیشتر از کشورهای ثروتمند است. این کشورهای کم درآمد و ضعیف زیرساخت محدودی برای پاسخگویی به نیاز سالمندان دارند . گذار جمعیتی سریع زمان کمتری برای فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای ارائه خدمت به سالمندان در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد(WHO 2012).

  رشد جهانی جمعیت سالمندان هم برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و هم برای اعضاء خانواده و جامعه ای که سالمندان در آن زندگی می کنند یک چالش مهم محسوب می شود (Marais, Conradie et al. 2006). سالمندی با هزینه های متعددی همراه است که یکی از عمده ترین این هزینه ها در بخش بهداشت و درمان می باشد. بنابراین یکی از راه کارهای مناسب توجه مستمر به کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مؤثر بر آن می باشد (جانمردی، 1379). از سوی دیگر سالمندان در هر دوره آینه آینده جوانان و میانسالان هستند، لذا توجه به کیفیت زندگی سالمندان می تواند امید به آینده را در دیگر نسل ها تقویت کند ( بوستان آبادی، 1379).

  مشکلات و مسائل متعددی که به طور فیزیولوژیک در سنین بالا رخ می دهد در کاهش کیفیت زندگی در دوره سالمندی تأثیر دارد. مطالعه انجام شده در این زمینه نشان می دهد در حدود 60 درصد از هزینه های مراقبت های بهداشتی و 35 درصد از ترخیص های بیمارستانی و 47 درصد از روزهای بستری در بیمارستان ها را سالمندان به خود اختصاص می دهند (احمدی، 1383). به طور کلی با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری ها و بروز ناتوانی ها  در سال های پایانی زندگی افزایش می یابد و اثر منفی آن بر توانایی حفظ استقلال نیاز به کمک را افزایش می دهد(علیپور، 1387). این مشکلات و مسائلی که به طور طبیعی در سنین بالا رخ می دهد، در کاهش کیفیت زندگی در طول دوره سالمندی تأثیر دارد؛ در ایران نیز 28% از سالمندان در فعالیت های جسمی دچار محدودیت هستند و برای انجام فعالیت های معمولی زندگی نیاز به کمک دارند که این امر موجب کاهش کیفیت زندگی آنان شده است (حبیبی، 1387). بدیهی است که در سنین بالاتر بروز ناتوانی ها بارزتر بوده و به صورت کاهش فعالیت جسمی و محدودیت های جسمانی ظاهر می شود و میزان بروز بیماری های مزمن در سالمندی رو به افزایش می گذارد. بعلاوه اشتغال، تأهل، سلامت جسمی و میزان تحصیلات از دیگر متغیرهایی هستند که برکیفیت زندگی سالمندان مؤثرند. با توجه به اینکه کیفیت زندگی در این دوران می تواند به راحتی مورد تهدید قرار گیرد، در نظر داشتن عوامل زمینه ای مؤثر بر کیفیت زندگی سالمندی از اهمیت بالقوه ای برخوردار است (وحدانی نیا، 1383). یکی از مسائل مربوط به کیفیت زندگی- مخصوصاً در سالمندان – وضعیت سلامتی است. سلامتی همانطور که توسط سازمان بهداشت جهانی تعریف شده است، دارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. بعد معنوی سلامتی یکی از ابعاد سلامتی است که برخی از صاحب نظران معتقدند توجه جدی به این بعد ضروری است. در واقع بدون سلامت معنوی، دیگر ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی نمی تواند عملکرد درستی داشته یا به حداکثر ظرفیت خود برسند و در نتیجه بالاترین سطح کیفیت زندگی، قابل دستیابی نخواهد بود (امیدواری، 1387).

  he relationship between quality of life and spiritual health of the elderly who are member of senior association of Semnan City

  Background and purpose: Population ageing is the one of the most important social challenges. Aging is associated with several costs that one of the major costs is in the healthcare sector. The main objective of the organization of health service delivery to older people is improving  their quality of life, independent living, and prevention of disability. Spiritual health is one of health aspect that without it all other aspects of the health of biological, psychological and social factors can not function properly, resulting in the highest levels of quality of life, is not achievable. The purpose of this study was to Study the relationship between quality of life and spiritual health of the elderly who are member of senior association of Semnan City.

  Method: This study is cross-sectional correlation that was performed during2013-2014. 300 elderly members in a retirement center in Semnan participated. Data was collected by demographic questionnaire, Short Form Quality of Life (SF36) and Spiritual Well-Being Index (SWBI). Data were collected through interviews. Data analyzed by descriptive statistics and Parametric and Nonparametric statistical tests using spss (v-21).

  Results: Mean score of Spiritual Health show that 80 percent (241 cases) of elderly, has been reported good spiritual health and other reported moderate of Spiritual health conditions (20% / 59 cases). The mean score of quality of life was 61/6±21/8, physical and mental health component scores respectively were 62 /16± 24/2 and 60/03±24/5. The results of the Pearson correlation between spiritual health and quality of life and its dimensions is shown correlations between all variables with a significance level of less than 0/01 is positive and significant.

  Conclusion: The results of this study showed a high level of spiritual well-being of the elderly, as well as the quality of life of elderly people in this study were at an optimal level. Elderly spiritual health is related to their quality of life. Elderly in each period are the future of young and middle aged people in the mirror, So considering the spiritual health can be promoted elderly quality of life and strengthened hope for future in the other generations.

  Key words: Elderly, Quality of Life, Spiritual Health

   

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و بیان مسأله.....................................................................................................................................1

  مقدمه.............................................................................................................................................................................1

  بیان مسأله و اهمیت پژوهش........................................................................................................................................1

  اهداف و فرضیات..........................................................................................................................................................8

  هدف اصلی....................................................................................................................................................................8

  اهداف فرعی...................................................................................................................................................................8

  سوالات پژوهش.............................................................................................................................................................8

  فرضیات پژوهش.............................................................................................................................................................9

  فصل دوم: بررسی متون...............................................................................................................................................10

  مقدمه............................................................................................................................................................................11

  مبانی نظری پژوهش...................................................................................................................................................11

  مروری بر مطالعات انجام یافته........................ ..........................................................................................................25

  مروری بر مطالعات انجام شده در ایران.....................................................................................................................25

  مروری بر مطالعات انجام شده در جهان...................................................................................................................28

  فصل سوم: روش پژوهش........................................................................................................................................34

  مقدمه............................................................................................................................................................................35

  نوع پژوهش..................................................................................................................................................................35

  جامعه پژوهش..............................................................................................................................................................35

  روش نمونه گیری و حجم نمونه.................................................................................................................................35

  روش گردآوری داده ها...............................................................................................................................................36

  ابزار گردآوری داده ها................................................................................................................................................37

  روش تجزیه و تحلیل...............................................................................................................................................39

  زمان و مکان مطالعه................................................................................................................................................39

  محدودیت های پژوهش..........................................................................................................................................39

  ملاحظات اخلاقی....................................................................................................................................................40

  تعریف واژه ها...........................................................................................................................................................40

  فصل چهارم یافته ها................................................................................................................................................43

  بخش اول یافته ها...................................................................................................................................................44

  بخش دوم یافته ها .................................................................................................................................................48

  بخش سوم یافته ها ................................................................................................................................................52

  بخش چهارم یافته ها...............................................................................................................................................58

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات................................................................................................61

  بحث...................................................................................................................................................................61

  نتیجه گیری.......................................................................................................................................................70

  ارائه پیشنهادات.................................................................................................................................................71

  فهرست منابع ..................................................................................................................................................73

  پیوست ها.........................................................................................................................................................81

  چکیده انگلیسی................................................................................................................................................85

   

   

  منبع:

   

  Abdizarin, S. and M. Akbarian (2007). "Successful aging in the light of religion or belief." Iranian Journal of Ageing 2(4): 293-299(In persian)

  Abedi, H,A. Shahriari, M. Alimohammadi,  N. yazdannik,  A.  Yousefi,  H. (2010). Basic geriatric nursing Esfahan, Isfahan University of Medical Sciences and Health Services  (In Persian).

   

  Adib Haj Bagheri, M. and H. Akbari (2008). "Severity of the disability and its related factors in elderly " Journal - FEYZ 13(3): 225-234(In persian)

   

  Ahmadi, F., A. Salar and S. Faghihzadeh (2004). "Study of effectiveness of continuous care consultation on the quality of life of elderly clients." Tabib-e-shargh 10(22): 61-67 (In persian)

   

  Akabery, S., A. Asaroudi and A. Golafshani (2011). "Relationship between spiritual well-being and quality of life in nursing." Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 3(4): 79-88.(In persian).

  Akbari Kamrani, A. (2009). Memory and Cognition in the Elderly. Tehran, University of Welfare and Rehabilitation Sciences. (In persian).

  Alipour, F., H. Sajjadi, A. Forouzan, A. Biglarian and A. Jalilian (2008). "Quality of life in elderly District 2 of Tehran." Iranian Journal of Ageing 3(9-10): 75-83(In persian)

   

  Allahbakhshian, M., M. Jaffarpour, S. Parvizy and H. Haghani (2010). "A Survey on relationship between spiritual wellbeing and quality of life in multiple sclerosis patients." Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 12(3): 29-33 (In persian)

   

  Arastoo, A., R. Ghassemzadeh, H. Nasseh, M. Kamali, F. A. RAHIMI, M. Arzaghi and S. ZAHEDNEJAD (2012). "Factors Affecting Quality of Life in Elderly Diabetic Residents of the Kahrizak Geriatric Nursing Home of Tehran." Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 14(1). (In persian).

  Arslantas, D., A. Ünsal, S. Metintas, F. Koc and A. Arslantas (2009). "Life quality and daily life activities of elderly people in rural areas, Eskişehir (Turkey)." Archives of Gerontology and Geriatrics 48(2): 127-131.

  Asefzadeh, S., A. Qoddoosian and R. Najafipour (2009). "How does the elderly spend their leisure time in Qazvin?" The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 13(2): 84-87.(In persian).

   

  Barrera, T. L., D. Zeno, A. L. Bush, C. R. Barber and M. A. Stanley (2012). "Integrating religion and spirituality into treatment for late-life anxiety: Three case studies." Cognitive and Behavioral Practice 19(2): 346-358.

  Bazrafshan, M. R., M. A. Hosseini, M. Rahgozar and S. B. Madah (2008). "Quality of elderly's life in Shiraz, jahandidegan club." Iranian Journal of Ageing 3(7): 33-40(In persian).

   

  Bekelman, D. B., C. Parry, F. A. Curlin, T. E. Yamashita, D. L. Fairclough and F. S. Wamboldt (2010). "A Comparison of Two Spirituality Instruments and Their Relationship With Depression and Quality of Life in Chronic Heart Failure." Journal of Pain and Symptom Management 39(3): 515-526.

  Bond, J. and L. Corner (2010). Quality of Life and Aging .Danzheh.

  Boostan Abadi, N. (2000). Studying and understanding the current status of the elderly in Tehran Tehran, Group of women doing good with the Ministry of Culture(In persian).

  Center of Statics and  strategic Data, M. C. L. a. S. W. (2012). Iranian Seniors in the Mirror Statistics. Tehran, Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare, : 1-16(In persian).

   

  Choldy, A. R., A. A. Akbari Kamrani  and M. Foroughan (2004). " physical, social and psychological Problems of elderly  in district 13 of Tehran " Social Welfare 4(14): 233-255(In persian)

   

  Colet, C. F., P. Mayorga and T. A. Amador (2010). "Educational level, socio-economic status and relationship with quality of life in elderly residents of the city of Porto Alegre/RS, Brazil." Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 46(4): 805-810.

  Craven, R. F. and C. L. Hirnle (2007). Fundamentals of nursing: Human health and function, Lippincott william and wilkims.

  Cress, C. (2011). Handbook of geriatric care management, Jones & Bartlett Publishers.

  Daaleman, T. P., S. Perera and S. A. Studenski (2004). "Religion, spirituality, and health status in geriatric outpatients." The Annals of Family Medicine 2(1): 49-53.

  DARVISHPOOR, A., S. J. ABED, A. DELAVAR and S. M. ZAKERIN (2012). "INSTRUMENT DEVELOPMENT TO MEASURE ELDERLY HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE (EHRQOL)." HAKIM 15(1): 30-37(In persian)

   

  Dehkhoda, A. (1993). Dehkhoda dictionary. Tehran, Tehran University. (In persian).

  Elizabeth, A. C., N. Collins, N. Sachs-Ericsson and D. G. Blazer (2009). "Religious attendance reduces cognitive decline among older women with high levels of depressive symptoms." The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences: 116.

  Esmaeili Shahmirzadi, S., D. Shojaeizadeh, K. Azam, L. Salehi, A. Tel and M. Moradian Sorkhkolaei (2012). "The Impact Of Chronic Diseases On The Quality Of Life Among The Elderly People In The East Of Tehran." Payavard Salamat 6(3): 225-235.(In persian).

   

  Farr, C., R. Lawrence, S. Odell, M. Chin, J. Lantos, H. Koenig and K. Meador (2007). "Religion, spirituality, and medicine: psychiatrists’ and other physicians’ differing observations, interpretations, and clinical approaches." American Journal of Psychiatry 164(12): 1825-1831.

  Ghassemi, S. and N. S. Mousavi (2000). Health Guide for Seniors. Tehran, Sadr  library. (In persian).

  Gholizdeh, A. and E. Shirani (2010). " The relationship between individual, familiar, social and economical factor with the life satisfaction of the Isfahan elderly." Applied Sociology 20 years 37(1): 69-82(In persian)

   

  Gilhooly, M., P. Hanlon, H. Mowat, B. Cullen, S. Macdonald and B. Whyte (2007). "Successful ageing in an area of deprivation: Part 1—A qualitative exploration of the role of life experiences in good health in old age." Public health 121(11): 807-813.

  Gueldner, S. H., S. Loeb, D. Morris, J. Penrod, M. Bramlett, L. Johnston and P. Schlotzhauer (2001). "A comparison of life satisfaction and mood in nursing home residents and community-dwelling elders." Archives of Psychiatric Nursing 15(5): 232-240.

  Habibi, A., S. Nikpour, M. Seiedoshohadaei and H. Haghani (2008). "Behavior "promoting health" and quality of life in elderly." Journal of Ardabil University of Medical Sciences 8(1): 29-36(In persian)

   

  Habibi, A., S. Nikpour, M. Seiedoshohadaei and H. Haghani (2008). "Quality of life and status of physical functioning among elderly people in west region of Tehran: a cross-sectional survey." Iranian Journal of Nursing 21(53): 29-39(In persian)

   

  Hajihashemi, Z., R. Vameghi, A. Montazeri, M. R. Sohrabi and A. A. Akbari kamrani (2013). "COMPARING QUALITY OF LIFE AMONG RURAL AND URBAN ELDERLY OUTPATIENTS." Payesh Health monitor 12(3): 255-262(In persian)

   

  Hatami, H., S. M. Rizvi, H. Eftekhar Ardabil, A. Majlesi, M. Seyednozady and s. M. J. Parizadeh (2004). Master Book of Public Health. Tehran, Arjmand. (In persian).

  Huguet, N., M. S. Kaplan and D. Feeny (2008). "Socioeconomic status and health-related quality of life among elderly people: results from the Joint Canada/United States Survey of Health." Social science & medicine 66(4): 803-810.

  Jadidi, A. and M. Farahaninia (2010). The relationship between spiritual well-being and quality of life among elderly people residing in Kahrizak senior house [Master Thesis]. Master Master Thesis, Tehran University of Medical Sciences. (In persian).

  Jadidi, A., M. Farahaninia, S. Janmohammadi and H. Haghani (2011). "The relationship between spiritual well-being and quality of life among elderly people residing in Kahrizak senior house." Iranian Journal of Nursing 24(72): 48-56(In persian).

   

  Janmardi, M. and s. Memarzadeh (2000). "Proceedings of the elderly", Group of women doing good with the Ministry of Culture. (In persian).

  Jianbin, X. and K. K. Mehta (2003). "The effects of religion on subjective aging in Singapore: An interreligious comparison." Journal of Aging Studies 17(4): 485-502.

  Johnson, M. E., K. Piderman, J. Sloan, M. Huschka, P. Atherton, J. Hanson, P. Brown, T. Rummans, M. M. Clark and M. Frost (2007). "Measuring spiritual quality of life in patients with cancer." J Support Oncol 5(9): 437-442.

  Kagan, S. (2003). "The advanced practice nurse in an aging society." Nurse Practitioner: 12-14,16.

  Kandasamy, A., S. Chaturvedi and G. Desai (2011). "Spirituality, distress, depression, anxiety, and quality of life in patients with advanced cancer." Indian j of cancer 48(1): 55-59.

  Karami Matin, B., S. Rezaei, S. Alinia, F. Shaahmadi and A. Kazemi Karyani (2013). "Ageing in Iran in 1410, a warning to health care system." Journal of medicine and purification 22(2): 9-18(In persian).

   

  Khalili, F., S. Sam and H. Asayish (2013). "Mental health status of the elderly in Esfahan." Iranian Journal of Ageing 7(28): 16-23(In persian).

   

  king, M. (2007). "Rod Oconnor: Measuring quality of life in health." Chrchil livingstone publisher: 1093-1094.

  Knurowski, T., L. Durdica, J. Van Dijk, A. Geckova, B. Tobiasz-Adamczyk and W. J. van den Heuvel (2004). "Survey of health status and quality of life of the elderly in Poland and Croatia." Croat Med J 45(6): 750-756.

  Koenig, H. (2004). "Spirituality, wellness, and quality of life." Sexuality, Reproduction and Menopause 2(2): 76-82.

  Laccheo, I., E. Ablah, T. Sadler, L. Baade and K. Liow (2008). "assessment of quality of life among the elderly with epilepsy." Epilepsy & behavior 12: 257-261.

  Lai, K., R. Tzeng, B. Wang, H. Lee, R. Amidon and S. Kao (2005). "Health-related quality of life and health utility for the institutional elderly in Taiwan." Quality of Life Research 14(4): 1169-1180.

  Lee, T., I. S. Ko and K. J. Lee (2006). "Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey." International Journal of Nursing Studies 43(3): 293-300.

  Lindberg, A. and R. Deborah (2005). "Integrative Review of Research Related to Meditation, Spirituality, and the Elderly." Geriatric Nursing 26(6): 372-377.

  Maghsoodnia, S. (2011). Primary Health Care of the Iranian Elderly. Tehran:University of Welfare and Rehabilitation Sciences, , Research Center aging. (In persian).

  Mahdavi, S. (2000). Sociological analysis of aging and the elderly in aging with an emphasis on social welfare services for the elderly in Iran. Tehran, Group of women doing good with the Ministry of Culture. (In persian).

  Marais, S., G. Conradie and A. Kritzinger (2006). "Risk factors for elder abuse and neglect: brief descriptions of different scenarios in South Africa." International Journal of Older People Nursing 1(3): 186-189.

  Masnavi, A., A. A. Akbari Kamrani and S. A. Hosseini (2007). "Comparison of nursing home residents and families residing in Iran " Iranian Journal of Ageing 2(4): 280-285(In persian).

   

  Meisenhelder, J. and E. Chandler (2002). "Spirituality and Health Outcomes in the Elderly." Journal of Religion and Health 41(3): 243-252.

  Ministry of Health and Medical Education Policy Council, I. (2009). Health of Islamic Republic of Iran in the Fifth Economic, Social and Cultural Program, Ministry of Health and Medical Education. (In persian).

  Momeni Ghaleghasemi, T., A. Musarezaie and M. Moeini (2013). "Survey of Relationship between spiritual wellbeing with Anxiety and Some Demographic Variables in Patients with Coronary Artery Disease." J Health Syst Res 9(7): 702-711(In persian).

   

  Montazeri, A., A. Goshtasebi, M. Vahdaninia and B. Gandek (2005). "The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version." Quality of life research 14(3): 875-882. (In persian).

   

  Nejati, V. and H. Ashayeri (2008). "Health related quality of life in the elderly in Kashan." Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 14(1): 59-61(In persian).

   

  Omidvari, S. (2008). "Spiritual health; concepts and challenges." Specialty Quran Interdisciplinary Res 1(1): 6-17(In persian).

   

  Park, J. E. and K. Park (2002). Textbook of Preventive and Social Medicine a Treatise on Community Health. Tehran, Samat.

  Pasha sharifi, H. (2011). Mental principles and psychometric testing, Tehran:  Growth. (In persian).

  Rezaei, M., N. Seyedfatemi and F. Hosseini (2009). "Spiritual Well-being in Cancer Patients who Undergo Chemotherapy." Hayat 14(4): 33-39(In persian).

  Riley, B. B., R. Perna, D. Tate, M. Forchheimer, C. Anderson and G. Luera (1998). "Types of spiritual well-being among persons with chronic illness: Their relation to various forms of quality of life." Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 79(3): 258-264.

  Sabbah, I., N. Drouby, S. Sabbah, N. Retel-Rude and M. Mercier (2003). "Quality of life in rural and urban populations in Lebanon using SF-36 health survey." Health and quality of life outcomes 1(1): 30.

  Safiya George, D., M. Marcia, D. Colleen and L. Gary (2011). "Spiritual Well-Being and Health-Related Quality of Life Among African–American Women with HIV/AIDS."  6: 139-157.

  Sajjadi, H. and A. Biglarian (2007). "Quality of life in elderly women in residing in Kahrizak senior house." Payesh Health monitor 6(2): 105-108(In persian)

   

  Sawatzky, R., P. Ratner and L. Chiu (2005). "A meta-analysis of the relationship between spirituality and quality of life." Social indicators research 72(2): 153-188.

  Sheyki, M. (2007). "Social security and elderly Pathology in Tehran: Research from the viewpoint of Sociology." Iranian Journal of Aging 2(6): 454-461(In persian).

   

  Shirazi Khah, M. (2011). "Study of Health and social indicators of elderly women in Iran." Iranian Journal of Ageing 6(23): 66-78(In persian).

   

  Sperry, L. (2006). "Working with spiritual issues of the elderly and their caregivers." Psychiatric Annals 36(3): 185-194.

  Statistical Centre, I. (2011). the selection of General Population and Housing Census 1390. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1191, Statistical Center of Iran: 1-44(In persian).

   

  Stuckey, J. (2001). "Blessed assurance: The role of religion and spirituality in Alzheimer's disease caregiving and other significant life events." Journal of Aging Studies 15(1): 69-84.

  Tajvar, M. and F. Farzian pour (2003). A review of nursing and health aspects of their lives. Tehran, Generation Next. (In persian).

  Teymoori, F., A. Dadkhah and M. Shirazikhah (2006). "Social welfare and health (mental, social, physical) status of aged people in Iran." Middle East Journal of Age and Ageing 3(1): 39-45.

  Thomas, C. and H. Cohen (2006). "Understanding Spiritual Meaning Making with Older Adults." Journal of Theory Construction & Testing 10(2): 65-70.

  Vahdani nia, M., A. Goshtasbi, A. Montazeri and F. Maftoun (2005). "Health-related quality of life in the elderly: a population study." Payesh Health monitor 4(2): 113-120(In persian).

   

  West, W. (2008). Psychotherapy and Spirituality. Tehran, Growth.

  Whelan-Gales, M., M. Quinn Griffen, J. Maloni and J. J. Fitzpatrick (2009). "Spiritual Well-being, Spiritual practice, and Depressive Symptoms Among Elderly Patients Hospitalized with Acute Heart Failure." Geriatric Nursing 5(30): 312-317.

  WHO, W. H. O. (2002). ACTIVE AGEING: A POLICY FRAMEWORK. http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/, WHO.

  WHO, W. H. O. (2012). "10 facts on ageing and the life course." from Available from: URL: http://www.who.int/topics/ageing/en/htm.

  WHO, W. H. O. (2012). Good Health Adds Life To Years, World Health Organization.

  Wilhelmson, K., C. Andersson, M. Waern and P. Allebeck (2005). "elderly peoples perspective on quality of life." Aging & society: 585-600.

  Young, C. and C. Koopsen (2005). SPIRITUALITY, HEALTH, AND HEALING, Sudbury.

   


موضوع پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, نمونه پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, دانلود پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392 تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): تحولات ساختار سنی جمعیت جهان از نتایج انتقال جمعیتی و کاهش مرگ ومیر و باروری است. با افزایش سن سلامت سالمندان میتواند درمعرض تهدید قرار گیرد. سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای سنی دارند و در آینده نزدیک جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه چون ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: فعالیت جسمانی یکی از مهمترین مولفه های سبک زندگی سالم می باشد و شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی چکیده زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم. هدف: در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش روان شناسی عمومی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

ثبت سفارش