پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال

word 2 MB 32027 72
مشخص نشده کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی پزشکی

   

  چکیده :

  مقدمه: سرطان پستان هنوز شایعترین سرطان در بین زنان می باشد. بیومارکرهایی که در بافت سرطانی بیان می شوند نقش مهمی درتشخیص، پیش آگهی و پاسخ به درمان دارند. ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی غالبا در بافت نرمال بیضه بیان می‌شوند ولی بیان برخی از آنها در انواعی از سرطان‌ها نیز گزارش شده است. چون بیضه یک مکان محافظت شونده از سیستم ایمنی می‌باشد، در صورت بیان این ژن‌ها در تومور می توان از آنها به عنوان اهداف‌ مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان پستان استفاده کرد.

  روش بررسی: پس از اخذ تعداد 95 نمونه شامل40 نمونه توموری، 40 نمونه مجاور تومور و 15 نمونه نرمال نمونه از بانک زیستی، استخراج RNA از آنها انجام گرفت. سپس RNA های استخراج شده  DNase Treatment  شده و از روی آنها cDNA  ساخته شد و با روش Real-Time PCR، بیان ژنهای ARMC3, TPTE,TTK   به همراه ACTB (کنترل داخلی) مورد بررسی قرار گرفت.

  نتیجه: 43.6% از بافت توموری و 25.6%  بافت مجاور تومور رونوشت ARMC3 را بیان کردند.  ARMC3 در 41% از نمونه های تومور افزایش بیان و در 46.2%  کاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در  12.8% از نمونه های توموری بدون تغییر بود. این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار بودند. 21.6% از بافت توموری و 8.1%  بافت مجاور تومور رونوشتTPTE را بیان کردند. TPTE در 34.1% از نمونه های تومور افزایش بیان و در 58.5% کاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در7.3%  از نمونه های توموری بدون تغییر بود. این تغییرات در هر سه گروه معنی دار بودند. 50% از بافت توموری و 20%  بافت مجاور تومور رونوشت TTK را بیان کردند. TTK  در 45%  نمونه های تومور افزایش بیان و در 50%  کاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در  5% از نمونه های توموری بدون تغییر بود که در گروههای افزایش و کاهش بیان معنی دار بودند.  لازم به ذکر است که هیچ نمونه نرمالی ژنهای مورد بررسی را بیان نکرد و نیز تمامی نمونه‌ها ژن ACTB را بیان کردند.

  بحث: از انجایی که این ژنها دارای بیان بالاتری در نمونه توموری نسبت به مجاور تومور  بوده و نیز از انجا که در نمونه نرمال هیچ بیانی نداشتند حائز اهمیت می باشند. همچنین بیان برخی از این ژنها در بافت مجاور تومور ممکن است با مرحله سرطانی شدن مرتبط و شاید به این دلیل باشد که این بافتها تحت تاثیر تغییرات انکوژنیک و اپی ژنتیک سرطان پستان قرار می گیرند. با توجه به این نکات شاید بتوان از این ژنها به عنوان کاندیدی جهت مارکر‌های زیستی مناسب برای سرطان پستان در نظر گرفت.

  کلمات کلیدی: سرطان پستان، ژن‌ های سرطانی- بیضه ایی، مارکر زیستی، ایمونوتراپی

  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان (23 درصد از کل سرطان ها)، با وقوع بیش از یک میلیون مورد جدید در سال در سراسر جهان می باشد و هنوز علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان با 411.000 مرگ و میر سالانه (14٪ از مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان) بوده و روی هم رفته رتبه دوم مرگ و میر در دو جنس مرد و زن در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.(1, 2). میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در ایران 1.7 در هر 100.000 مورد گزارش شده است که نسبت استاندارد شده سنی این بیماری حدود 24 مورد در هر 100،000 زن در سال تخمین زده می شود و با در نظر گرفتن این نکته که ایران دارای حدود 35 میلیون زن می باشد، این آمار نشان دهنده  7000 مورد جدید سرطان پستان در سال می باشد (3-5).

  از آنجایی که زن به عنوان نقطه ثقل خانواده بوده و با درگیری زن به نوعی تمام افراد خانواده و حتی تربیت فرزندان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت پرداختن به این موضوع و یافتن راهکارهای تشخیصی و درمانی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. امروزه  درمان سرطان پستان از طریق جراحی و سپس شیمی درمانی یا اشعه درمانی یا هر دو انجام می شود. سرطان پستان در مراحل اولیه پیش آگهی خوبی داشته و  عموما از طریق lumpectomy  و اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان های پیشرفته تر عموما از طریق  جراحی   (lumpectomy or mastectomy) و شیمی درمانی وگاهی اوقات اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان پستان متاستاز دهنده  تقریبا غیر قابل درمان است و از طریق ترکیبی از درمان ها کنترل می شود (6, 7). علی رغم افزایش شیوع سرطان پستان ، بدلیل تغییر تدابیر درمانی مرگ و میر آن کاهش یافته است. با این وجود هنوز درصد قابل توجهی از کل موارد سرطان و مرگ و میر  ناشی از آن مربوط به سرطان پستان است(8). رسیدن به روشهای جدید درمانی سرطان بسیار ضروری به نظر می رسد و ایمنی درمانی امروزه به عنوان یک انقلاب در درمان سرطانها محسوب می شود. یکی از این روش ها تهیه واکسن ضد سرطان بوده که با تحریک پاسخ ایمنی جهت تشخیص و نابود کردن سلول سرطانی استفاده می شود. بعضی واکسنها می توانند بر پایه آنتی ژنهای ویژه باشند مانند CT  آنتی ژنها (cancer-testis antigens) که به صورت ویژه در تومورها بیان می شوند و بیان محدودی در سایر بافتها دارند(9).

   CTآنتی ژنها اولین بار در سال 1991توسط  Bruggen و همکارانش زمانی که اولین آنتی ژن  توموری به طور چشمگیری باعث تغییر پاسخ ایمونولوژی تومور شده بود، کشف شدند. آنها از طریق  لنفوسیتهای سیتوتوکسیک T مشتق شده از بیماران توموری  در محیط  آزمایشگاه( in vitro) ژن mz2 E  که درسل لاین ملانومای انسانی بیان می شد را شناسایی کردند(10) .

  1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق

  از آنجا که  برخی از آنتی ژنهای بیضه الگوی بیان محدودی دارند، اگر در سرطانها بیان شوند می توانند ایمونوژنیک بوده و مرتبا توسط سیستم ایمنی بیماران سرطانی تشخیص داده شوند، بنابراین می توانند کاندیدای مناسبی برای ایمونوتراپی سرطانها بوده و به عنوان بیومارکرهایی برای تشخیص زودرس سرطان نیز بکار روند(11). بر همین اساس بود که Scanlan  و همکاران در مطالعه ای در سال 2002  ،CTAG  ها را به عنوان اهداف مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان ها معرفی کردند (12) .

  ژنهای سرطان – بیضه گروه هتروژنی از پروتئین های ایمونوژنیک  ( آنتی ژن های سرطان –  بیضه Antigen = CTAG Cancer/Testis) را بیان می کنند که اغلب به طور انحصاری در بافت نرمال بیضه و درصدی از انواع تومورهای متفاوت بیان می شوند . این آنتی ژنها پروتئین هایی هستند که به طور طبیعی در سلولهای زایشی مردان بیان می شوند. اغلب این آنتی ژنها در بیضه و بعضی از آنها نیز در تخمدان و تروفوبلاست ها بیان می شوند. سلولهای زایشی نارس (اووگونی و اووسیت اولیه) این آنتی ژنها را بیان می کنند اما بیان آنها در فولیکول و اووسیت دیده نشده است. در بیضه محل حضور این آنتی ژنها به طور معمول در فضای بینابینی بیضه بوده و این سلولها هیچ وقت در توبولهای semin ferous  دیده  نمی شوند.

   بر طبق اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی ژن سرطان –  بیضه ( Cancer/Testis Gene Database  )  وجود دارد ، تا کنون بیش از 150 عضو از این خانواده ژنی سرطان – بیضه شناسایی شده است (13). بر اساس اختصاصیت بافتی و  ایمونوژنیسیته Cancer Testis Antigen  ها و به این دلیل که آنها در اغلب بافتهای نرمال بیان نمی شوند بنابراین در صورت  بیان آنها در بافت توموری می توان از آنها به عنوان کاندیدای مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان و تهیه واکسن سرطان بر اساس این آنتی ژن ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که در نمونه های مختلف از بافت های  تومورال  انواع مختلفی از این نوع ژن ها بیان می شوند که با وجود اشتراکات زیاد در بیان آنها، کمیت آنها در هر بافت متفاوت است. بر این اساس کمیت بیان این ژن ها نیز در ایمونوتراپی سرطان ها اهمیت دارد(14). از جمله نکات مثبت استفاده از روش های ایمونوتراپی در در مان سرطان و اینگونه واکسن ها،  می توان به عوارض اندک این روش ها اشاره کرد. بسیاری از مطالعات فاز 1 که در آنها انواع مختلفی از این واکسن ها در مورد تعدادی از بدخیمی ها استفاده شده است، به بی ضرر بودن این روش ها اشاره داشته اند(15).

   

   

  Abstract:

  Introduction: Breast cancer is the most common cancer among women. Biomarkers that express in cancer tissues have significant role in the diagnosis, prognosis and response to treatment. Cancer-Testis Genes are expressed predominantly in the testes, but the expression of some of these genes in different cancers have also been reported. Because the testis is protected location from immune system, if these genes are expressed in cancerous tissue, can be used as targets for cancer-specific immunotherapy.

   

  Method: After getting a total of 95 samples including 40 tumor samples, 40 adjacent normal samples and 15 normal samples from ICBC-biobank, RNA extraction was carried out. The extracted RNA was Treatmented by DNase and cDNA was synthesized, then by using Real-Time PCR, expression of ARMC3, TPTE, TTK with ACTB (internal control) were studied.

  Results: 43.6% of cancerous and 25.6% of normal adjacent tissue expressed ARMC3. ARMC3 was overexpressed in 41% of tumor samples and had decreased expression in 46.2%. Also the expression of this gene in 12.8% of tumors was unchanged that was significant statistically. 21.6% of cancerous and 8.1% of normal adjacent tissue expressed TPTE. 34.1 Percent of cancerous samples had increased expression, 7.3% were unchanged and 58.5% had decreased expression of PTTE which was significant in all three groups. TTK was expressed in 50% of the tumor and 20% adjacent normal tissue. TTK was overexpressed in 45% of tumor samples and had decreased expression in 50%. The expression of this gene in 5% of tumors was unchanged that was significant statistically.It should be noted that none of normal samples expressed studied genes and all samples expressed ACTB gene.

  Disscussion: Higher expression of these genes in tumor samples compared to normal adjacent and no expression in normal control are very important.

  The expression of these genes in tumor adjacent tissue may be associated with the stage of cancer, and perhaps it is that these tissues are affected by epigenetic and oncogenic changes of breast cancer. Given these points, it may be a suitable candidate for breast cancer assessment.

   

  Keywords: breast cancer, ،Cancer-Testis genes, biological markers, Immunotherapy

 • فهرست:

  فهرست مطالب... i

  فهرست جداول.. v

  فهرست اشکال.. vii

  فصل اول: مقدمه و اهمیت  موضوع. 1

  1-1: مقدمه.. 2

  1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق.. 3

  1-3: اهداف طرح.. 4

  1-3-1: هدف کلی.. 4

  1-3-2: اهداف فرعی.. 4

  1-3-3: اهداف کاربردی.. 5

  1-4: فرضیات.. 5

  فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده. 6

  2-1: آناتومی و فیزیولوژی پستان. 6

  2-1-1: ساختار و عملکرد پستان. 7

  2-1-2: گردش خون پستان. 8

  2-1-3: تخلیه لنفاوی پستان. 9

  2-1-4: عصب رسانی پستان: 9

  2-1-5: ناهنجاری‌های پستان. 9

  2-1-6: بیماری‌های خوش خیم پستان. 9

  2-2: سرطان پستان. 10

  2-2-1: شیوع سرطان پستان در جهان و ایران. 10

  2-2-2: کلیت سرطان پستان. 11

  2-2-3: سرطان درجا یا غیرتهاجمی.. 11

  2-2-4: سرطان مهاجم پستان. 12

  2-2-5: علل ایجاد سرطان پستان. 14

  2-2-6: علائم سرطان پستان. 16

  2-2-7: تشخیص سرطان پستان. 17

  2-2-8: رده بندی سرطان پستان. 19

  2-2-9: درمان سرطان پستان. 21

  2-2-10: سرطان عود کننده پستان. 24

  2-2-11: سرطان پستان در مردان. 24

  2-3: ژنتیک سرطان. 25

  2-3-1:سرطان. 25

  2-3-2: انکوژن‌ها 26

  2-3-3: ژنهای سرکوب کننده تومور 29

  2-3-4: اختلالات تنظیم چرخهی سلولی در سرطان. 29

  2-3-5: P53 محافظ ژنوم. 31

  2-3-6: نقش BRCA1/2. 31

  2-3-7: نقص در ماشین ترمیم.. 32

  2-3-8: توانایی تحریک رگزایی و متاستاز تومورهای بدخیم.. 32

  2-3-9: بررسی مارکرها در خون افراد مبتلا به سرطان پستان. 32

  2-4: آنتی ژنهای سرطانی- بیضه ایی.. 33

  2-4-1: کلاسه بندی ژنهای سرطانی-بیضه ای.. 34

  2-4-2:تنظیم بیان آنتی ژنهای سرطانی – بیضه ایی.. 35

  2-4-3: عملکرد ژنهای سرطانی-بیضه ای.. 35

  2-4-4: ایمونوژنیسیته آنتی ژنهای سرطانی- بیضه ایی.. 35

  2-4-5: ژنهای مورد بررسی: ARMC3, TPTE, TTK.. 36

  2-5: مبانی تئوریک در  Real-Time PCR.. 38

  2-5-1. کنترل داخلی : 39

  فصل سوم: مواد و روش ها 41

  3-1: نمونه گیری.. 42

  3-1-1 .روش جمع آوری و تعداد نمونه ها 42

  3-2.استخراج RNA از نمونه بافتهای جمع آوری شده. 43

  3-2-1 . محلول های مورد نیاز 43

  3-2-2. روش استخراج RNA از بافت... 43

  3-2-3 .روش الکتروفورز کردن نمونه  RNAبر روی ژل آگارز 8/0 درصد.. 45

  3-2-4. ظهور باندهای  RNAبر روی ژل.. 45

  3-3. تیمار RNA  جهت حذف DNA ژنومی.. 45

  3-4 .سنتز cDNA از RNA استخراج شده از بافت... 46

  3-5. طراحی پرایمر و پروب و بررسی کیفیت آنها : 46

  3-5-1. غلظت بهینه پرایمر. 47

  3-5-2. آنالیز منحنی ذوب: 48

  3-5-3. غلظت بهینه پروب: 48

  3-5-4. تهیه سریال رقت به منظور بررسی کارائی پرایمرها : 48

  3-6-. انجام تکنیک Real-Time PCR بر روی نمونه های مورد مطالعه : 48

  3-6-1. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از  Real-Time PCR: 50

  3-7. نحوه تجزیه و تحلیل داده ها: 51

  فصل چهارم: نتایج و یافته ها 52

  4-1. اطلاعات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه.. 53

  4-2 :آنالیز RNA.. 54

  4-2-1 :آنالیز کمی RNA.. 54

  4-2-2 :آنالیز کیفی RNA.. 54

  4-3. آنالیز کمی  RNA تیمار شده. 55

  4-4. بهینه سازی پرایمرها 56

  4-4-1. آنالیز منحنی ذوب: 58

  4-4-2.تعیین غلظت مناسب پروب: 59

  4-5. نتایج Real-Time PCR.. 60

  4-5-1. آمار توصیفی: 60

  4-6. درصد بیان ژن ARMC3. 63

  4-7. درصد بیان ژن TPTE.. 65

  4-8. درصد بیان ژن TTK.. 67

  4-9. بررسی درصد بیان همزمان ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی.. 69

  فصل پنجم: ...............................................    بحث، نتیجه گیری    و پیشنهادها 70

  پیشنهادات.. 74

  Abstract: 76

  References: 77

   

  منبع:

   

  1.         Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, DM. P. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. 2008.

  2.         Ferlay J, Parkin DM, Steliarova-Foucher E. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer. 2010;46(4):765-81. Epub 2010/02/02.

  3.         Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J. 2007;13(4):383-91. Epub 2007/06/27.

  4.         Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol. 2009;20(3):556-63. Epub 2008/12/17.

  5.         Yassaee VR, Zeinali S, Harirchi I, Jarvandi S, Mohagheghi MA, Hornby DP, et al. Novel mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes in Iranian women with early-onset breast cancer. Breast Cancer Res. 2002;4(4):R6. Epub 2002/07/09.

  6.         Jacobson JA, Danforth DN, Cowan KH, d'Angelo T, Steinberg SM, Pierce L, et al. Ten-year results of a comparison of conservation with mastectomy in the treatment of stage I and II breast cancer. N Engl J Med. 1995;332(14):907-11. Epub 1995/04/06.

  7.         Obedian E, Fischer DB, Haffty BG. Second malignancies after treatment of early-stage breast cancer: lumpectomy and radiation therapy versus mastectomy. J Clin Oncol. 2000;18(12):2406-12. Epub 2000/06/16.

  8.         Society. AC. "What Are the Key Statistics for BreastCancer?". Archived from the original on January 5, 2008 Retrieved 2008-02-03

  2007.

  9.         Luiz Gonzaga Almeida NJS, et al..,. CTdatabase: a knowledge-base of high-throughput and curated data on cancer-testis antigens   Oxford Journals  ,2008 37 (1):pD316-D319.

  10.       van der Bruggen P, Traversari C, Chomez P, Lurquin C, De Plaen E, Van den Eynde B, et al. A gene encoding an antigen recognized by cytolytic T lymphocytes on a human melanoma. Science. 1991;254(5038):1643-7. Epub 1991/12/13.

  11.       Soudeh Ghafouri-Fard M-HM. Cancer-Testis Antigens: Potential Targets for Cancer Immunotherapy Archives of Iranian Medicine ,200912(4):p395-404.

  12.       Scanlan MJ, Gure AO, Jungbluth AA, Old LJ, Chen YT. Cancer/testis antigens: an expanding family of targets for cancer immunotherapy. Immunol Rev. 2002;188:22-32. Epub 2002/11/26.

  13.       Stevenson BJ IC, Panji S, Zahn-Zabel M, Hide W, Old L, et al. Rapid evolution of cancer/testis genes on the X chromosome. . BMC Genomics 2007; 8: 129 – 139.

  14.       Mashino K, Sadanaga N, Tanaka F, Yamaguchi H, Nagashima H, Inoue H, et al. Expression of multiple cancer-testis antigen genes in gastrointestinal and breast carcinomas. Br J Cancer. 2001;85(5):713-20. Epub 2001/09/05.

  15.       Mischo A, Kubuschok B, Ertan K, Preuss KD, Romeike B, Regitz E, et al. Prospective study on the expression of cancer testis genes and antibody responses in 100 consecutive patients with primary breast cancer. Int J Cancer. 2006;118(3):696-703. Epub 2005/08/12.

  16.       Harmer V. Breast Cancer Nursing Care and Management. Second ed: Blackwell Publishing Ltd; 2011. 9 p.

  17.       Kaufmann M. Management of Breast Diseases: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2009.

  18.       DeSantis C ea. Breast cancer statistics, 2011. CA Cancer J Clin. 2011;61(6):409-18.

  19.       Wooster R  WBL. Breast and Ovarian Cancer New Engl J Medicine. 2003;348:2339–47.

  20.       Therapy. MMoDa. Breast Disorders: Breast Cancer. Retrieved 2008-02-05. 2003.

  21.       Society AC. Cancer Facts & Figures 2007. Retrieved 2007-04-26. 2007.

  22.       Giordano SH CD, et al. Breast carcinoma in men: a population-based study. Cancer. 2004;101(1):51-7.

  23.       Behjati F  AM, et al. Prognnostic value of chromosome 1 and 8 copy number in invasive ductal breast carcinoma among Iranian woman: An interphase FISH analysis. Pathol Oncol  Res. 2005;11:157-63.

  24.       ACS.2005. Society AC. Cancer Facts & Figures 2007. Retrieved 2007-04-26. 2007.

  .

  25.       Welch HG WS, Schwartz LM The sea of uncertainty surrounding ductal carcinoma in situ--the price of screening mammography. Natl Cancer Inst. 2008;100(4):228-9.

  26.       Kelly TA KJ, et al. Axillary lymph node metastases in patients with a final diagnosis of ductal carcinoma in situ. American Journal of Surgery. 2003;186(4):368-70.

  27.       Hunt K, Robb L, Strom A, Mendelsohn j. Breast Cancer. Second ed: Springer Sience + Business Media LLC; 2008.

  28.       Lacroix M. Significance, detection and markers of disseminated breast cancer cells. Endocrine-related Cancer. 2006;13(4):1033-67.

  29.       Hassey Dow K. Pocket guide to breast cancer. Third ed: Jones and Bartlett Publishers, Inc; 2006.

  30.       American Institute for Cancer Prevention. Policy and Action for Cancer Prevention. World Cancer Research Fund, http://wwwdietandcancerreportorg. 2014.

  31.       Kelsey JL, Gammon MD. Epidemiology of breast cancer. Epidemiol Rev. 1990;12:228-40. Epub 1990/01/01.

  32.       Morrow M, Jordan V. Managing breast cancer  risk: BC Decker Inc; 2003.

  33.       Jones SC, Gregory P, Nehill C, Barrie L, Luxford K, Nelson A, et al. Australian women's awareness of breast cancer symptoms and responses to potential symptoms. Cancer Causes Control. 2010;21(6):945-58. Epub 2010/02/24.

  34.       Yankaskas BC, Haneuse S, Kapp JM, Kerlikowske K, Geller B, Buist DS. Performance of first mammography examination in women younger than 40 years. J Natl Cancer Inst. 2010;102(10):692-701. Epub 2010/05/05.

  35.       Eisinger F. Re: Performance of first mammography examination in women younger than 40 years. J Natl Cancer Inst. 2010;102(22):1742; author reply , -3. Epub 2010/10/23.

  36.       Morrow M, Jordan V. Managing breast cancer risk: BC Decker Inc; 2003.

  37.       Mueller F, Bommer M, Lacher U, Ruhland C, Stagge V, Adler G, et al. KOC is a novel molecular indicator of malignancy. Br J Cancer. 2003;88(5):699-701. Epub 2003/03/06.

  38.       Merck Manual, Professional Edition. Breast Cancer.Ch. 253.

  39.       Sinn HP, Helmchen B, Wittekind CH. [TNM classification of breast cancer: changes and comments on the 7th edition]. Pathologe. 2010;31(5):361-6. Epub 2010/08/17. TNM-Klassifikation beim Mammakarzinom : Neuerungen und Anmerkungen zur 7. Auflage.

  40.       Pusztai CSaL. Molecular origin of cancer: gene-expression signatures in breast cancer. N Engl J Med. 2009;360(8):790.

  41.       Romond EH PE, Bryant J, et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2+ breast cancer. N Engl J Med. 2005;353:1673–84 and supplementary appendix.

  42.       Families NCIatNRCfW. Surgery Choices for Women with Early Stage Breast Cancer. 2004.

  43.       Massarut S BG, Belleti B, et al. Intraoperative radiotherapy impairs breast cancer cell motility induced by surgical wound fluid. Oncol 2006;24(18S):10611.

  44.       Belletti B VJ, D'Andrea S, et al. Targeted intraoperative radiotherapy impairs the stimulation of breast cancer cell proliferation and invasion caused by surgical wounding. Clin Cancer Res. 2008;14(5):1325-32.

  45.       Robson ME, Storm CD, Weitzel J, Wollins DS, Offit K, American Society of Clinical O. American Society of Clinical Oncology policy statement update: genetic and genomic testing for cancer susceptibility. J Clin Oncol. 2010;28(5):893-901.

  46.       M. J. Adjuvant trastuzumab therapy for HER2-positive breast cancer. Clin Breast Cancer. 2008;8(4):324-33.

  47.       Herceptin.com. Herceptin (trastuzumab) Adjuvant HER2+ Breast Cancer Therapy Pivotal Studies and Efficacy Data. Retrieved 2010-05-08. 2010.

  48.       Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer Statistics, 2008. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2008;58(2):71-96.

  49.       Strachan T, Read A. Human Molecular Genetics. fourth ed: Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; 2011.

  50.       Loeb KR, Loeb LA. Significance of multiple mutations in cancer. Carcinogenesis. 2000;21(3):379-85.

  51.       Chial H. Proto-oncogenes to oncogenes to cancer. . Nature Education. 2008;1(1):33.

  52.       Saez R, Chan AM, Miki T, Aaronson SA. Oncogenic activation of human R-ras by point mutations analogous to those of prototype H-ras oncogenes. Oncogene. 1994;9(10):2977-82. Epub 1994/10/01.

  53.       Hardwick KG, Li R, Mistrot C, Chen RH, Dann P, Rudner A, et al. Lesions in many different spindle components activate the spindle checkpoint in the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. Genetics. 1999;152(2):509-18. Epub 1999/06/03.

  54.       Bernstein C, Bernstein H, Payne CM, Garewal H. DNA repair/pro-apoptotic dual-role proteins in five major DNA repair pathways: fail-safe protection against carcinogenesis. Mutation research. 2002;511(2):145-78. Epub 2002/06/08.

  55.       Ferrara N, Hillan KJ, Novotny W. Bevacizumab (Avastin), a humanized anti-VEGF monoclonal antibody for cancer therapy. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2005;333(2):328-35.

  56.       Zheng HY, Chen Q, Ye YB, Huang WW. [mRNA expression of CK19 and CEA in peripheral blood of patients with breast cancer detected by real-time quantitative PCR]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008;88(32):2267-70. Epub 2008/12/18.

  57.       Galan M, Vinolas N, Colomer D, Soler G, Munoz M, Longaron R, et al. Detection of occult breast cancer cells by amplification of CK19 mRNA by reverse transcriptase-polymerase chain reaction: role of surgical manipulation. Anticancer Res. 2002;22(5):2877-84. Epub 2003/01/18.

  58.       Chen CC, Hou MF, Wang JY, Chang TW, Lai DY, Chen YF, et al. Simultaneous detection of multiple mRNA markers CK19, CEA, c-Met, Her2/neu and hMAM with membrane array, an innovative technique with a great potential for breast cancer diagnosis. Cancer Lett. 2006;240(2):279-88. Epub 2005/11/18.

  59.       Klimant E, Glurich I, Mukesh B, Onitilo A. Blood Type, Hormone Receptor Status, HER2/neu Status, and Survival in Breast Cancer: A Retrospective Study Exploring Relationships in a Phenotypically Well-Defined Cohort. Clin Med Res. 2011. Epub 2011/01/26.

  60.       Ghafouri-Fard S, Modarressi MH. Cancer-testis antigens: potential targets for cancer immunotherapy. Arch Iran Med. 2009;12(4):395-404. Epub 2009/07/02.

  61.       Oliver Hofmann OLC, et al. Genome-wide analysis of cancer/testis gene expression PNAS 2008;105(5):20422-7.

  62.       Rao M, Chinnasamy N, Hong JA, Zhang Y, Zhang M, Xi S, et al. Inhibition of histone lysine methylation enhances cancer-testis antigen expression in lung cancer cells: implications for adoptive immunotherapy of cancer. Cancer Res. 2011;71(12):4192-204. Epub 2011/05/07.

  63.       Okada T, Akada M, Fujita T, Iwata T, Goto Y, Kido K, et al. A novel cancer testis antigen that is frequently expressed in pancreatic, lung, and endometrial cancers. Clin Cancer Res. 2006;12(1):191-7. Epub 2006/01/07.

  64.       Mizukami Y, Kono K, Daigo Y, Takano A, Tsunoda T, Kawaguchi Y, et al. Detection of novel cancer-testis antigen-specific T-cell responses in TIL, regional lymph nodes, and PBL in patients with esophageal squamous cell carcinoma. Cancer Sci. 2008;99(7):1448-54. Epub 2008/05/03.

  65.       Li X, Liu B, Ji CN, Kang Y, Mao Y. Cloning and expression of ARMC3_v2, a novel splicing variant of the human ARMC3 gene. Genetika. 2006;42(7):999-1003. Epub 2006/08/19.

  66.       Dong XY, Su YR, Qian XP, Yang XA, Pang XW, Wu HY, et al. Identification of two novel CT antigens and their capacity to elicit antibody response in hepatocellular carcinoma patients. Br J Cancer. 2003;89(2):291-7. Epub 2003/07/17.

  67.       Chen H, Rossier C, Morris MA, Scott HS, Gos A, Bairoch A, et al. A testis-specific gene, TPTE, encodes a putative transmembrane tyrosine phosphatase and maps to the pericentromeric region of human chromosomes 21 and 13, and to chromosomes 15, 22, and Y. Hum Genet. 1999;105(5):399-409. Epub 1999/12/22.

  68.       Mills GB, Schmandt R, McGill M, Amendola A, Hill M, Jacobs K, et al. Expression of TTK, a novel human protein kinase, is associated with cell proliferation. J Biol Chem. 1992;267(22):16000-6. Epub 1992/08/05.

  69.       Lindberg RA, Fischer WH, Hunter T. Characterization of a human protein threonine kinase isolated by screening an expression library with antibodies to phosphotyrosine. Oncogene. 1993;8(2):351-9. Epub 1993/02/01.

  70.       Liu ST, Chan GK, Hittle JC, Fujii G, Lees E, Yen TJ. Human MPS1 kinase is required for mitotic arrest induced by the loss of CENP-E from kinetochores. Mol Biol Cell. 2003;14(4):1638-51. Epub 2003/04/11.

  71.       Jelluma N, Brenkman AB, van den Broek NJ, Cruijsen CW, van Osch MH, Lens SM, et al. Mps1 phosphorylates Borealin to control Aurora B activity and chromosome alignment. Cell. 2008;132(2):233-46. Epub 2008/02/05.

  72.       Martin-Lluesma S, Stucke VM, Nigg EA. Role of Hec1 in spindle checkpoint signaling and kinetochore recruitment of Mad1/Mad2. Science. 2002;297(5590):2267-70. Epub 2002/09/28.

  73.       Wei JH, Chou YF, Ou YH, Yeh YH, Tyan SW, Sun TP, et al. TTK/hMps1 participates in the regulation of DNA damage checkpoint response by phosphorylating CHK2 on threonine 68. J Biol Chem. 2005;280(9):7748-57. Epub 2004/12/25.

  74.       Bhonde MR, Hanski ML, Budczies J, Cao M, Gillissen B, Moorthy D, et al. DNA damage-induced expression of p53 suppresses mitotic checkpoint kinase hMps1: the lack of this suppression in p53MUT cells contributes to apoptosis. J Biol Chem. 2006;281(13):8675-85. Epub 2006/02/01.

  75.       Yuan B, Xu Y, Woo JH, Wang Y, Bae YK, Yoon DS, et al. Increased expression of mitotic checkpoint genes in breast cancer cells with chromosomal instability. Clin Cancer Res. 2006;12(2):405-10. Epub 2006/01/24.

  76.       Yuan JS, Reed A, Chen F, Stewart CN, Jr. Statistical analysis of real-time PCR data. BMC bioinformatics. 2006;7:85. Epub 2006/03/01.

  77.       Wong ML, Medrano JF. Real-time PCR for mRNA quantitation. BioTechniques. 2005;39(1):75-85. Epub 2005/08/03.

   


موضوع پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, نمونه پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, جستجوی پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, فایل Word پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, دانلود پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, فایل PDF پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, پروژه درباره پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه بیان ژن های TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال

((M.Sc)) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی نانو­لوله های­ کربنی­ تک دیواره عامل دار شده، بر روی سه رده سلولی MCF7, HUVEC, PC12 انجام شده است. سلول­ها با غلظت­های مختلف دو نانولوله کربنی تک دیواره با گروه عاملی متفاوت(کربوکسیل و گروه عاملی حلقوی) تیمار و به مدت زمان 24، 48 و 72 ساعت اینکوبه شدند. سپس سنجش MTT، لاکتات دهیدروژناز و ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی چکیده امروزه سرطان ریه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سراسر جهان محسوب می شود و دارای بالاترین آمار مرگ‌ومیر در بین انواع سرطان است. لذا تشخیص زودهنگام این بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. با توجه به اینکه روش‌های متداول برای شناسایی سرطان ریه پرهزینه و زمان‌بر می‌باشند، ارائه روش‌های ارزان‌تر و سریع‌تر مورد توجه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری چکیده مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان می باشد. استرس ناشی از تشخیص بیماری، درمان و عوارض جانبی آن از عوامل تاثیر گذار بر ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی می باشند. در نتیجه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی حائز اهمیت است. هدف: هدف از این مطالعه تعیین ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی و عوامل مرتبط با آن در ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک فرضیه‌ها: با توجه به آنکه miR-21 توسط بافت توموری سرطان معده بیشتر از بافت سالم تولید می شود، لذا انتظار می رود که میزان سرمی آن نیز در بیماران نسبت به افراد کنترل بطور قابل توجهی بالاتر برود و نیز این افزایش با مرحله بندی(staging) تومور آدنوکارسینومای معده در بیماران ارتباط داشته باشد. -آیا میزان miR-21ی سرم نشانگر قابل اعتماد برای تشخیص ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زیست فناوری پزشکی خلاصه فارسی سرطان به عنوان دومین عامل مرگ ومیر بعد از بیماریهای قلبی ساخته شده است،یکی از مهمترین پروتئینهای انکوژن TREKB می باشد که لیگاند اختصاصی آن BDNF(Brain derived neutrophic factor) می باشد وبیان بیش از حد این گیرنده در سرطان های پروستات و مولتیپل مایلوما و تخمدان و تیروئید مشاهده شده است. BDNF با اتصال خود به گیرنده TRK B ...

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد    رشته: معماري گرايش معماري بهمن 1393   چکيده نقش تأثيرگذار فضاهاي درماني و به طور کلي محيط، در رفتار و روحيه کودکان مس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: رواشناسی بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان ...

ثبت سفارش