پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی

word 2 MB 32029 191
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۸,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه

  دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

   

  چکیده

  مقدمه و هدف :  همودیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد می­شود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به مخاطره می­اندازد که همه این عوامل کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازتوانی برکیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهرستان جوانرود انجام شد.

  مواد و روشها : این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد است که به  روش نمونه گیری غیر احتمالی براساس معیارهای ورود روی30 بیمار مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان حضرت رسول  جوانرود  در سال  1392 انجام شد. برنامه بازتوانی با مشارکت متخصصین رشته های پرستاری، فیزیوتراپی، روانشناسی بالینی به مدت 8 هفته اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ­های کیفیت زندگی فرانس و پاورس، شاخص امید هرث،  افسردگی بک و مشخصات فردی بود. پس از بیان  اهداف پژوهش برای بیماران و اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه، پرسشنامه ها توسط کمک پژوهشگر طی مصاحبه با بیمار تکمیل گردید. سپس بیماران در طی 8 هفته تحت برنامه­های فیزیوتراپی، روان درمانی و تغذیه درمانی و مراقبت از خود (8 جلسه هر هفته یک جلسه )  قرار گرفتند. بعد از برنامه بازتوانی مجددا پرسشنامه ها تکمیل گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 و آزمونهای آمار توصیفی، تی زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه، ویلکاکسون، کروسکال والیس، من ویتنی، آزمون دقیق فیشر و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها : میانگین سنی بیماران 3/14±8/55 سال، 60% مرد و 3/93%متاهل بودند. 70% از بیماران بی سواد ، 3/83% بیکار و میانگین مدت زمان همودیالیز 4/2±3 سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران بعد از انجام مداخله( 3/2±7/19) افزایش  معناداری نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله( 1/1±2/15 ) نشان داد (0001/0>P). همچنین نمرات کیفیت زندگی تمامی بیماران قبل از مداخله بین 19- 10 بود که در سطح متوسط یا نیمه مطلوب قرار داشتند، اما بعد از مداخله کیفیت زندگی50% بیماران به سطح خوب ارتقاء یافت(0001/0>P). رابطه آماری معناداری بین سطح کیفیت زندگی با وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، اشتغال و مدت زمان همودیالیز دیده نشد. همچنین میانگین نمره میزان امید بیماران بعد از انجام مداخله( 3/3±4/38 ) افزایش معناداری نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله( 8/4±6/26 ) نشان داد (0001/0>P) . همچنین در مقایسه شاخص افسردگی قبل و بعد از مداخله نتایج نشان دادکه میانگین نمرات بیماران بعد از مداخله( 1/3±5/10) نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله

  ( 9/10±4/36) کاهش یافته است که نشان دهنده وضعیت بهتر بیماران از نظر افسردگی بعد از انجام مداخلات بازتوانی می­­­­باشد(0001/0>P).

  بحث و نتیجه گیری: اجرای بازتوانی با بهبود کیفیت زندگی، افزایش امید وکاهش افسردگی بیماران همودیالیزی همراه است، پیشنهاد می­گردد برنامه های بازتوانی با مشارکت متخصصین رشته­های مختلف پرستاری، فیزیوتراپی و روانشناسی بالینی در مراکز همودیالیز اجراگردد. همچنین در پژوهش­های بعدی تاثیر برنامه­های نوتوانی روی تعداد دفعات همودیالیز، شاخص­های خونی، سلامت روانی و رضایتمندی بیماران با حجم نمونه بیشتر و در مدت زمان طولانی­تر مورد مطالعه قرارگیرد.

   

  واژه های کلیدی: بازتوانی، کیفیت زندگی، امید، افسردگی، همودیالیز، پرستاری، ایران

  دراین فصل اهمیت پژوهش و ضرورت انتخاب موضوع توضیح داده خواهد شد.

   

  1-1.  بیان مساله

         نارسایی مزمن کلیه پیامد آسیب و تخریب بیش از75% از نفرونهای کلیه است. در این مرحله توانایی بدن در حفظ سوخت و ساز و تعادل آب و الکترولیت ها از بین رفته که با نشانه های بالینی مانند بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، خونریزی، اختلال حواس و شعور همراه است و  همزمان افزایش پتاسیم خون، افزایش فشارخون، افزایش حجم مایعات و نارسایی احتقانی قلب، کم خونی و بیماریهای استخوان، کلسیفیکاسیون متاستاتیک در نتیجه احتباس فسفر، کاهش کلسیم سرم، متابولیسم غیرطبیعی ویتامینD و افزایش سطح آلبومین رخ می­دهد]2،1[ . روشهای درمانی موجود برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه شامل همودیالیز، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه می­باشد]3[. رایج ترین شیوه درمانی همودیالیز است]4 [. پیش بینی می­شود تا سال 2030 بیش از 70%  این بیماران در کشورهای در حال توسعه باشند که مجموع اقتصاد آنها کمتر از 15% اقتصاد جهانی را تشکیل می­دهد]5[. تعداد کل بیماران مرحله انتهایی نارسایی کلیه (ESRD)[1] تحت درمان در دنیا تا سال 2012 حدود 3010000 بوده است که رشد سالانه 7% داشته است و این میزان نسبت به جمعیت جهان زیاد است (100تا 2000بیمار به ازا هر میلیون نفر) ، از تعداد فوق 2106000 نفر تحت همودیالیز و 252000 تحت دیالیز صفاقی هستند و حدود  652000  نفر هم پیوند کلیه شده اند. بیشتر این بیماران در تایوان می­باشند. از 2358000 بیمار تحت درمان (دیالیز خونی و صفاقی) 19% در آمریکا، 14% در اروپا، 13 % در ژاپن و 54% در سایر کشورها هستند ، در حقیقت در حدود 50% بیماران  همودیالیزی در کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، برزیل و آلمان به سر می­برند ]6 [. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی اعلام نموده است که روزانه 30تا40نفر به بیماران کلیوی ایران اضافه می­شود­]7[. در ایران طبق گزارش انجمن حمایت از بیماران کلیوی در سال1388، از مجموع40هزار بیمارکلیوی، بیش از 15هزار نفر همودیالیزی بوده که سالانه حدود 1500 نفر آنها بر اثر عوارض این بیماری جان خود را از دست می­دهند]8[ . رییس انجمن نفرولوژی ایران اعلام کرد که در سال 1392 تعداد بیماران همودیالیزی به 29هزار و 500 نفر افزایش یافته است]9[ از سوی دیگر نرخ رشد جمعیت این بیماران هشت برابر نرخ رشد جمعیت کشور است]10 [. به طور کلی بروز نارسایی مزمن کلیوی و انجام همو دیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد می­شود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به خطر می­اندازد]11[ و باعث محدودیتهای تنیدگی آور در زندگی می­شود، که هر کدام به نوبه خود می­تواند در روان و شخصیت آنها اختلال ایجاد کند به طوری که جمع کثیری از این بیماران با مشکلات و تنش ها سازگار نشده، دچار تغییرات رفتاری مانند اضطراب، افسردگی، انزوا، هذیان و توهم می­گردند]12،13،14[ و از لحاظ آینده خود احساس ناامنی می­کنند]15[ از سوی دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دریافته اند که در درمان بیماران نمی­توان تنها به جنبه های فیزیکی بیمار توجه داشت و برای کمک به بیماران جهت دستیابی به یک زندگی معمولی، باید جنبه های مختلف زندگی بیماران را مدنظر قرار داد بنابراین کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی یک موضوع با اهمیت و قابل بررسی است. نتایج کار آزمایی های بالینی نشان داده اند که کیفیت زندگی می­تواند به عنوان نشانه کیفیت مراقبتهای بهداشتی و جزیی از برنامه درمان بیمار محسوب شده و اندازه گیری آن در بیماری های مزمن راهنمای مفیدی برای ارتقای کیفیت مراقبت می­باشد]16 [. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و پیچیده دارد که در برگیرنده عوامل عینی و ذهنی است. کیفیت زندگی اغلب به عنوان درک مشخصی از رضایت در زندگی، سلامت اجتماعی و خانوادگی، امیدواری ، آداب معاشرت و سلامت روانی بیمار می­باشد]17[ بنابراین لازم است کیفیت زندگی به عنوان قسمتی از برنامه مراقبتی بیماران نارسایی مزمن کلیه قرار گیرد]18 [. در دنیای امروز ارتقای کیفیت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که می­توان بیان نمود که کیفیت زندگی فاصله بین انتظارات و تجربیات افراد از آن است که معمولا بیماران با شرایط یکسان، کیفیت زندگی متفاوتی را گزارش می­کنند]19 [. لذا ارزیابی کیفیت زندگی بیماران به کادر درمانی کمک می­کند تا به چگونگی درک بیماران از سلامتی، توانایی عملکرد و حس خوب بودن پی برده و روشهای درمانی ارتقای کیفیت زندگی بیماران را مورد توجه قرار دهند]20 [. در همین رابطه گرچه درمان های جایگزین به حفظ جان  این بیماران کمک می­کند اما ارتقای کیفیت زندگی هدف عمده برنامه همودیالیز است]20 [ به طوری که مراقبت از بیماران  تنها هدف درمان آنان نیست، بلکه بهبود کیفیت زندگی با حداکثر عملکرد و حس خوب زیستن، توانایی انجام فعالیتهای مختلف روزانه و کاهش عوامل تاثیر گذار این بیماری بر کیفیت زندگی مطرح است]13 [.کاهش کیفیت زندگی در بیماران تحت همو دیالیز  ممکن است ابعاد مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد به طوری که کاهش کیفیت زندگی در بعد فیزیکی می­تواند وضعیت عملکرد فرد را تغییر دهد به گونه ای که میزان فعالیت روزانه وی دچار اختلال گردیده و توانایی او جهت انجام فعالیت روزمره کاهش می­یابد]21 [. تاگای[2] و همکاران(2007) اعلام کردند که کیفیت زندگی بیماران مرحله انتهایی نارسایی کلیه، درمقایسه با مردم عادی به طور چشمگیری کاهش یافته است و اختلالات روانی در بیماران همودیالیز با سابقه طولانی همودیالیز شایع تر از مردم عادی است  که این امر بر بقای آنان تاثیر منفی دارد و هرچه علایم اضطراب و افسردگی در این بیماران بالاتر باشد از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار هستند ]12[

   

  Abstract

   

  The Effect of Rehabilitation on Quality of  Life, Hope and Depression in Hemoialysis  Patients

   

  Introduction: Hemodialysis leads to change of lifestyle and health condition of the person which endangers not only physical health but also other health dimensions. All of these factors affect quality of life of patient. Therefore, the present research was  conducted to study of rehabilitation effect on quality of life , hope and depression levels of the hemodialysis patients in Javanrood City.

  Materials and Methods: This research is a quasi- experimental study before and after rehabilitation, which was conducted by non-probability sampling method based on the inclusion criteria on 30 hemodialysis patients of dialysis center of Javanrood Hazrat Rasool Hospital in 2013.Rehabilitation program was executed by participation of specialists in the fields of nursing, physiotherapy, clinical psychology for 8 weeks .data collection instrument was Ferrans & powers quality of life Index dialysis version ,  herth hope index Beck Depression Inventory which was filled out before and after rehabilitation program by the researcher during interview with patients. Then, the data were analyzed using descriptive statistics, Paired- T Test, Fisher exact test,Mann-whitneytest,Wilcoxon singned-rank test and chi square test.

   

  Findings: average age of the patients was 55.8±14.3 years, 60% were men and 93.3% were married. 70% of the patients were illiterate and 83.3% were unemployed. Mean duration of dialysis time in these patients was 3±2.4 years. Qualitative classification of quality of life index and considering range of scores (0-30), scores of all patients before intervention was between 10 and 19 which was in medium level and after intervention , quality of life of 50% of the patients changed which indicated promotion of quality of life level of patients after intervention (P>0.0001). There was statistically significant relationship between quality of life level and marital status, education, employment and duration of dialysis. Data analysis showed significant difference between mean depression score before rehabilitation (36.4±10.9) and after rehabilitation (10.5±3.1)(P>0.0001). To analyze comparison between depression index among the hemodialysis patients based on personal characteristics and also duration of dialysis, results showed that there was significant difference among the studied patients in mean of depression rate in terms of age, gender, marital status, education and duration of dialysis but depression rate in the employed patients was significantly lower than that of the unemployed patients and this difference was statistically significant. Data analysis showed significant difference between mean hope score before rehabilitation (26/6±4/8) and after rehabilitation (38/4±3.3)(P>0.0001).

   

  Discussion and Conclusion:By executing rehabilitation program, significant difference was found in quality of life , increase hope index and decrease  depression of the hemodialysis patients so that execution of rehabilitation program led to improvement of life condition of the hemodialysis patients.

   

  Key words: rehabilitation

 • فهرست:

   

  فصل اول

  1-1. مقدمه و بیان مساله.........................................................................................................................................2

  فصل دوم

  چهار چوب پنداشتی و مروری برمتون ..................................................................................................................8

  2-1. تعریف نارسایی مزمن کلیه...........................................................................................................................9

  2-1-1. اپیدمیولوژی...............................................................................................................................................11

  2-1-2. تشخیص بیماری........................................................................................................................................12

  2-1-3. پاتوفیزیولوژی بیماری نارسایی مزمن کلیه.........................................................................................12

  2-1-4. مراحل CKD و مشخص کردن جمعیت در معرض خطر..................................................................13

  2-1-5. بیوشیمی اورمی.........................................................................................................................................14

  2-1-6.. تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی نارسایی مزمن کلیه...........................................................................15

  2-1-7. ارزیابی و درمان مبتلایان به CKD.........................................................................................................16

  2-1-7-1. تاریخچه و معاینه فیزیکی....................................................................................................................16

  2-1-7-2. بررسی های آزمایشگاهی.....................................................................................................................16

  2-1-7-3. مطالعات تصویر برداری........................................................................................................................17

  2-1-7-4. بیوپسی کلیه...........................................................................................................................................17

  2-1-8. اثبات تشخیص و اتیولوژیCKD ............................................................................................................18

  2-1-9. کاهش سیر پیشرفتCKD........................................................................................................................19

  2-1-9-1. محدودیت پروتئین................................................................................................................................19

  2-1-9-2. کند کردن بیماری کلیه دیابتیک.......................................................................................................19

  2-1-9-3. کنترل گلوکز خون................................................................................................................................20

  2-1-9-4. کنترل فشارخون و پروتئین اوری......................................................................................................20

  2-1-9-5. درمان سایر عوارض نارسایی کلیه (تعدیل دوز داروها).................................................................21

  2-1-10. همودیالیز در درمان نارسایی کلیه.......................................................................................................21

  2-1-10-1. همودیالیز..............................................................................................................................................22

  2-1-10-1-1. دیالیزکننده.....................................................................................................................................23

  2-1-10-1-2. مایع دیالیز......................................................................................................................................23

  2-1-10-1-3. سیستم حمل خون.......................................................................................................................23

  2-1-10-1-4. دسترسی عروقی............................................................................................................................23

  2-1-10-2. اهداف همودیالیز.................................................................................................................................25

  2-1-10-3. عوارض طی همو دیالیز....................................................................................................................25

  2-1-10-3-1. هایپوتانسیون..................................................................................................................................25

  2-1-10-3-2. درمان هایپوتانسیون....................................................................................................................26

  2-1-10-3-3. کرامپ عضلانی...............................................................................................................................26

  2-1-10-3-4. پیشگیری از کرامپ عضلانی.......................................................................................................27

  2-1-10-3-5. تهوع و استفراغ...............................................................................................................................27

  2-1-10-3-6. درمان تهوع و استفراغ..................................................................................................................27

  2-1-10-3-7. سردرد..............................................................................................................................................27

  2-1-10-3-8. درمان سردرد..................................................................................................................................27

  2-1-10-3-9. پیشگیری از سردرد.......................................................................................................................27

  2-1-10-3-10. درد قفسه سینه و درد پشت....................................................................................................28

  2-1-10-3-11. درمان درد قفسه سینه و درد پشت.......................................................................................28

  2-1-10-3-12. خارش...........................................................................................................................................28

  2-1-10-3-13. درمان خارش...............................................................................................................................28

  2-1-10-3-14. تب و لرز.......................................................................................................................................29

  2-1-10-3-15. درمان تب و لرز...........................................................................................................................29

  2-1-10-3-16. عوارض تب و لرز.........................................................................................................................29

  2-1-10-3-17. سندرم عدم تعادل......................................................................................................................29

  2-1-10-3-18. درمان سندرم عدم تعادل.........................................................................................................29

  2-1-10-3-19. پیشگیری از سندرم عدم تعادل...............................................................................................30

  2-1-10-3-20. واکنش های شبه آنافیلاکسی..................................................................................................30

  2-1-10-3-21. آریتمی..........................................................................................................................................30

  2-1-10-3-22. درمان آریتمی.............................................................................................................................31

  2-1-10-3-23. همولیز...........................................................................................................................................31

  2-1-10-3-24. درمان همولیز..............................................................................................................................31

  2-1-10-3-25. آمبولی هوا....................................................................................................................................31

  2-1-10-3-26. درمان آمبولی هوا.......................................................................................................................32

  2-1-11. چشم انداز آینده.......................................................................................................................................32

  2-1-12. مشکلات بیماران همودیالیزی و تدابیر پرستاری..............................................................................33

  2-1-13. مراحل انطباق در بیماران ESRD........................................................................................................34

  2-1-14. توانبخشی بیماران کلیوی......................................................................................................................35

  2-1-14-1.تشویق بیماران......................................................................................................................................37

  2-1-14-2. فیزیوتراپی............................................................................................................................................39

  2-1-14-2-1.ارزیابی ظرفیت عملکردی.............................................................................................................41

  2-1-14-2-2. ورزش...............................................................................................................................................43

  2-1-14-2-3.  روشهای ورزشی در بیماران همودیالیز.................................................................................44

  2-1-14-2-3-1. ورزشهای اینترادیالتیک با شدت کم....................................................................................44

  2-1-14-2-3-2. ورزشهای انعطاف پذیرو تقویتی............................................................................................45

  2-1-14-2-3-3. ورزشهای مقاومتی ..................................................................................................................45

  2-1-14-2-4. برنامه ورزشی..................................................................................................................................46

  2-1-14-2-5. تاثیر برنامه های آموزش ورزش در بیماران CKD.................................................................47

  2-1-14-2-6. علل عدم مشارکت بیماران در برنامه ورزش............................................................................48

  2-1-14-2-7.  بررسی سلامتی مرتبط با آمادگی جسمانی و تناسب اندام.................................................50

  2-1-14-3. آموزش و توانمند سازی بیماران CKD..........................................................................................52

  2-1-14-3-1. تئوری مراقبت از خود اورم..........................................................................................................52

  2-1-14-3-2. نقش پرستاران در آموزش و توانمند سازی بیماران همودیالیزی.......................................54

  2-1-14-4. روان درمانی.........................................................................................................................................57

  2-2 . مروری برمتون.................................................................................................................................................61

  فصل سوم..................................................................................................................................................................72

  3-1. اهداف.................................................................................................................................................................73

  3-1-1. هدف کلی.....................................................................................................................................................73

  3-1-2. اهداف جزیی................................................................................................................................................73

  3-1-3. فرضیات پژوهش.........................................................................................................................................74

  3-1-4. پیش فرضها..................................................................................................................................................74

  3-1-5. تعریف نظری  واژه ها.................................................................................................................................75

  3-1-6. تعریف عملی واژه ها...................................................................................................................................76

  3-1-7. نوع مطالعه...................................................................................................................................................78

  3-1-8. جامعه مورد مطالعه...................................................................................................................................78

  3-1-9. نمونه گیری................................................................................................................................................78

  3-1-10.حجم نمونه.................................................................................................................................................78

  3-1-11. معیارهای ورود بیماران...........................................................................................................................78

  3-1-12. معیارهای خروج.......................................................................................................................................79

  3-1-13. روش اجرا...................................................................................................................................................79

  3-1-14. ابزارهای گردآوری داده ها.....................................................................................................................79

  3-1-14-1. پرسشنامه کیفیت زندگی..................................................................................................................80

  3-1-14-2. پرسشنامه شاخص امید هرث...........................................................................................................80

  3-1-14-3. پرسشنامه افسردگی بک...................................................................................................................81

  3-1-15. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..............................................................................................................84

  3-1-16. محدودیتها................................................................................................................................................84

  3-1-17. ملاحظات اخلاقی.....................................................................................................................................85

  فصل چهارم...............................................................................................................................................................86

  4-1. یافته ها...........................................................................................................................................................87

  فصل پنجم..............................................................................................................................................................115

  5-1. بحث و بررسی یافته ها................................................................................................................................116

  5-2. نتیجه گیری...................................................................................................................................................128

  5-3. کاربرد در پرستاری.......................................................................................................................................129

  5-4. پیشنهادات برای پژوهش های بعدی........................................................................................................130

  فهرست منابع........................................................................................................................................................131

  ضمائم.......................................................................................................................................................................158

  ضمیمه الف (پرسشنامه کیفیت زندگی فرانس و پاورس)..............................................................................159

  ضمیمه ب (پرسشنامه شاخص امید هرث).......................................................................................................168

  ضمیمه ج ( پرسشنامه افسردگی بک)................................................................................................................170

  ضمیمه د (پرسشنامه مشخصات فردی).............................................................................................................175

  چکیده انگلیسی...........

  منبع:

   

  102- Kopple JD, Wang H, Casaburi R, Fournier M, Lewis MI, Taylor W, Storer TW. Exercise in Maintenance Hemodialysis Patients Induces Transcriptional Changes in Genes Favoring Anabolic Muscle. J Am Soc Nephrol 2007;18:2975-86.

  103- Yurdalan SU, Kondu S, Malkoç M. Assessment of Health-Related Fitness in the Patients with End-Stage Renal Disease on Hemodialysis: Using Eurofit Test Battery. Renal Failure 2007; 29:955-960.

  104- Venkataraman R, Sanderson B, Bittner V. Outcomes in patients with chronic kidney disease undergoing cardiac rehabilitation. Am Heart J 2005;150:1140-46.

  105- Kutner NG, Zhang R, Huang Y, Herzog CA. Cardiac rehabilitation and survival of dialysis patients after coronary bypass. J Am Soc Nephrol 2006;17:1175-80.

  106- Bennett PN, Breugelmans L, Barnard R, Agius M, Chan D, Fraser D, McNeill L, Potter L. Sustaining a hemodialysis exercise program: a review. Seminars in Dialysis 2010;23(1):62-73.

  107- Li M, Porter E, Lam R, Jassal SV. Quality improvement through the introduction of interdisciplinary geriatric hemodialysis rehabilitation care. American Journal of Kidney Diseases  2007;50:90-97.

  108- Rostami M, Baraz Pordanjani Sh, Farzianpour F, Rasekh A . Effect of Orem Self Care Model on ederies' quality of life in health care centers of Masjed Solaiman in 2007-2008. Journal of Arak University of Medical Sciences. Summer 2009; 12(2): 51-59.

  109- حیدری  م، شهبازی س. بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان. نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران(نشریه پرستاری ایران). اردیبهشت ماه ۱۳۹۱: ۲۵ (۷۵) :8-1.

  110- براز ش، محمدی ع ، برومند ب. تأثیر آموزش رژیم غذایی بر شاخص های آزمایشگاهی و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده.مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  بهار 1385. 8 (1). 27-20.

  111-حبیب زاده ح ، داورپناه  م ، خلخالی ح ر. بررسی میزان تأثیر به کارگیری مدل مراقبتی اورم بر سطح خودکارآمدی بیماران تحت همودیالیزدر بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389. دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خرداد و تیر 1391. 10(2) : 199-190.

  112-Wicks MN, Bolden L, Mynatt S, Rice MC, Acchiardo SR. Insight Potentially Prevents and Treats Depressive and Anxiety Symptoms in Black Women Caring for Chronic Hemodialysis Recipients. Nephrol Nurs J 2007 Nov-dec;34(6):623-9.

  113-Birinder SB, Osu, Ivan A, Chan M, Pa, et al. Progressive resistance training during hemodialysis: Rationale and method of a randomized-controlled trial. Hemodialysis International 2006; 10(3): 303-10.

  114- Riahi Z , Esfarjani F, Marandi SM, Kalani N.The effect of intradialytic exercise training on the quality of life and fatigue in hemodialysis patients(persion) .   Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2012;8(2):219.

  115- فلاح  ر،گلزاری م ، داستانی  م ، ظهیرالدین  ع.ر، موسوی س.م ، اکبری م.ا. اثربخشی مداخله  معنوی به شیوه گروهی برارتقای امید وسلامت روان در زنان مبتلا به سرطان پستان.  مجله اندیشه و رفتار.بهار 1390. 5(19).80- 69.

  116- قزلسفلو م ، اثباتی  م. اثربخشی گروه درمانی امید محور بربهبود کیفیت زندگی مردان مبتلا به اچ آی وی مثبت. مجله اندیشه و رفتار. زمستان 1390. 6(22).97- 89.

  117- آقا باقری ح  ، محمدخانی پ، عمرانی س، فرهمند و. اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی برحضور ذهن برافزایش بهزیستی ذهنی وامید بیماران مبتلا به ام اس. مجله روانشناسی بالینی. بهار1391. 4(1).31-23.

  118- آقا حسینی  ش، عبدالله زاده ف، اسودی کرمانی ا، رحمانی آ. رابطه آگاهی از تشخیص سرطان با امید دربیماران مبتلا به سرطان.مجله اخلاق وتاریخ پزشکی. پاییز1389. 3(5) .52-45.

  119-  فکری ک ، شفیع آبادی ع، ثنایی ذاکر ب ، حریرچی ا . اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده فردی بر میزان اضطراب و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. بهار1386.شماره31. 16-1.

  120- غلامی م ، پاشا  غ.ر ، سودانی م. اثربخشی آموزش معنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران دختر تالاسمی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی  کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. زمستان1388. شماره42. 45-25.

  121-  شعاع کاظمی م ، مومنی جاوید م . بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی. فصلنامه بیماریهای پستان ایران. پاییز و زمستان 1388. شماره سوم وچهارم .27-20.

  122- Rehabilitation.Available at:http://www.fa.wikipedia.org/wiki/rehabilitation. Accessibility verified  June   1,2014.

  123-Mweemba P, Zeller R, Ludwick R, Gosnell D, Michelo C. Validation of the World Health Organization Quality of Life HIV instrument in a Zambian sample. J Assoc Nurses AIDS Care 2011; 22(1): 53-66.

  124-Rustqen  T,Wiklund   I.Hope in newly diagnosed patients with cancer.cancer Nurs 2000;23(3):214-219.

  125- محمودیان    م ،خوش کنش  ا، صالح صدق پور ب. بررسی تاثیرآموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجویان. فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآنی، 1387 . 1(1): 54-43.

  126-Physicaltherapy.Available at:http://www.fa.wikipedia.org/wiki/physicaltherapy.Accessibility verified  Jun   1,2014.

  127-Saduk, Benjamin James, Kaplan, Virginia, summarizingthe

  clinical psychiatric mental health. Behav Sci 2005; 28:419-21.

  128-physiotherapy.Available at:.ahttp://fa.wikipedia.org/wiki/ physiotherapy. Accessibility verified  Jun   1,2014.

  129- About Nutritional Therapy. Available at: http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/.Accessibility verified  jul 22,2014.

  130-Rambod  M,Rafii  F,Hosseini   F.Quality of  Life  in Patients  with End Stage Renal  Disease.Journal  of faculty  of Nrsing  and midwifery Tehran  university of Medical Sciences 2008;14(2):51-61.

  131-Abdi   N,Lari   M.Standardization of the Herth  Hope  scale,as possible  Measures  at The End of Life,in Iranin  population,Iran J Cancer Prev 2011;4(2):71-77.

  132-Bakhtiari   A , Abedi   A. Effectiveness of group therapy based on metacognitive model of detached mindfulness on postpartum depression  .Journal of Applied Psychology 2012;6(2):9-24.

  133-Skorecki K, Green J, Brenner BM. Haririson  principle of internal medicine. 16th ed .New York: McGrow Hill company; 2005: 1653-1667.

  134- Tsay SL, Lee YC. Effect of an Adaptation Training Programme for Patients with end Stage Renal Disease. J Adv Nurs 2005; 50(1):39-46.

  135-Kutlay S, Nergizoglu G, Dumon N, et al. Recognition of neurocognitive dysfunction in chronic hemodialysis patients. Ren Fail 2001;6:781-7.

  136- Giorgosk AJ, Sargeant TH, Ball D, Koufaki P, Kartazaferi C, Patrick F.Changes in muscle morphology in dialysis patients after 6 months of aerobic exeresice training. Nephrol Dial Transplant 2003; 18: 1854-1861.

  137-Kouidi E, Alboni M, Natsis K, et al. The effects of exercise  training on muscle atrophy in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1998;13:685-99.

  138-Kostantinidou E, Koukovyou G, Kouidi E, Deligiannis A, Tourkantonis  A. Exercise training in patients with end-stage renal   disease on hemodialysis: comparison of three rehabilitation programs. J Rehabil Med 2002;34:40-5.

  139-Clase  cm,Eager  T, Moreland   J,Depaul   V.The effectiveness of  aerobic and  muscle strength  training in patients  recegiving  hemodialysis and EPO: a randomized controlled trial.AM  J  Kidney  DIS 2002;40(6):1219-29.

  140-Naish PF, karatzaferi  C,Koufaki  P,Ball  D,Mercer  TH,Sargeant  AJ, Sakkas  GK.changes in muscle morphology in dialysis  patients  after  6  months  of aerobic exercise  training.Nephrol  DIAL  Transplant  Journal  2003;18(9):1854-1861.

  141-Kouidi  E.Exercise  Training  in dialysis  patients: why,when,and how.International  society  for artificial organs 2002;26(12):1009-1013.

  142-Johansen KL, Shubert T, Doyle J, Soher B, Sakkas GK, Kent-Braun JA. Muscle atrophy in patients receiving  hemodialysis: effects on muscle strength, muscle quality, and physical function. Kidney Int 2003; 63(1): 291-7.

  143-Mustata S, Groeneveld S, Davidson W, Ford G, Kiland K, Manns B. Effects of exercise training on physicalimpairment, arterial stiffness and health-related quality of life in patients with chronic kidney disease: a pilot  study. Int Urol Nephrol 2011; 43(4): 1133-41.

  144- Tugart P, Weiss J. Exercise rehabilitation and the dialysis patient: One unit’s positive experience. Nephrol Dial Transplant 1999; 283: 134-138.

  145- Oh-Park M, Fast A, Gopal S, Lynn R, Frei G, Drenth R. Exercise for the dialyzed:aerobic and strength, training during hemodialysis. Phys Med Rehabil 2002; 81(11): 1978-1981.

  146-Cowen TD, Huang CT, Lebow J, DeVivo MJ, Hawkins LN. Functional outcome after inpatient rehabilitation of patients with  end-stage renal disease. Arch Phys Med Rehabil 1995;76:355-9.

  147- George PF.Inpatient Rehabilitation of Patients Requiring Hemodialysis. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(1):51-53.

  148-Johansen KL. Exercise and chronic kidney disease: current recommendations2005; 35:485–499.

  149-Painter P, Carlson L, Carey S, Myll J, Paul S. Determinants of exercise encouragement practices in hemodialysis staff. J Nephrol Nurs 2004; 31:67–74.

  150- Farragher J, Jassal SV. Rehabilitation of the Geriatric Dialysis Patient. Seminars in Dialysis2012; 25( 6 ): 649–656.

  151-Cheema BS, Singh MA: Exercise training in patients receiving maintenance hemodialysis: a systematic review of clinical trials. Am J Nephrol  2005;25:352–364.

  152-Gill TM, Baker DI, Gottschalk M, Peduzzi PN, Allore H, Van Ness PH: A prehabilitation program for the prevention of functional  decline: effect on higher-level physical function. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:1043–1049.

  153-Painter P, Carlson L, Carey S, Paul SM, Myll J. Low-functioning hemodialysispatients improve with exercise training. Am J Kidney Dis2000;36:600–608.

  154- Kusumoto  L, Marques  S, Haas  JV, Aparecida  R, Rodrigues  P. Adults and elderly on hemodialysis  evaluation of health related quality of life. Acta Paul Enferm 2008; 21: 52-59.

  155- Rebollo  P, Ortega  F, Baltar  MJ, Alvarez-Ude    F, Afael Navascues  AR , Alvarez-Grande  J. Is the loss of healthrelated quality of life during renal replacement therapy lower in elderly patients than in younger   patients. Nephrology, Dialysis & Transplantation 2001; 16: 1675-1680.

  156-Patel SS, Peterson RA, Kimmel PL. The impact of social support on end-stage renal disease. Semin Dial. 2005 Mar-Apr; 18(2): 98-102.

  157-Thomas CJ. The impact of religiosity, social support and health locus of control on the healthrelated  quality of life of African-American Hemodialysis patients,  Norfolk State University, 2003.

  158- Al-Arabi S. Quality of life: subjective descriptions of challenges to patients with end stage renal disease. Nephrology Nursing Journal. 2006; 33(3), 285-298.

  159-Rambod M, Rafii F, Shirazi MKh, Ghodsbin F, Heydari ST. Comparison of the quality of life in elderly with young and middle age chronic renal failure patients (Persian). Iranian Journal of Ageing 2011;6(19):52 .

  160- Vosughi  M , Movahed pour A .Comparison quality of life between hemodialysis and transplant patient in ardebil medicalcenters. 2009;9(2):171-179.

  161-Hadi N, Rahmani Z, Montazeri  A. Health-related quality of life in chronic renal failure patients receiving hemodialysis  (Persian). Payesh 2010;9(4):349-354.

  162-Tayyebi A. , Salimi SH, Mahmoudi H. ,Tadrisi SD. Comparison of quality of life in hemodialysis and renal transplantation pateints .Iranian Journal of Critical Nursing2010;3(1):19-22. (Persian).

  163-Tovbin D, Gidron Y, Jean T, Granovsky R, Schnieder A. Relative importance and interrelations  between psychosocial factors and individualized quality of life of hemodialysis patients. Qual Life Res.2003; 12(6): 709-17.

  164-Akman B, Ozdemir FN, Sezer S, Micozkadioglu  H, Haberal M. Depression levels before and after renaltransplantation. Transplant  Proc 2004; 36(1): 111-3.

  165- Kimmel P L,Peterson R A, Weihs K L ,et al. “Psychosocial factors, behavioral compliance and survival in urban hemodialysis  patients,” Kidney International1998; 54( 1): 245–254.

  166- Jennifer Finnegan-John,Veronica J  Thomas. The Psychosocial Experience of Patients with End-Stage Renal Disease and   Its Impact on Quality of Life: Findings from a Needs Assessment to Shape a Service. Hindawi Publishing Corporation  ISRN Nephrology Volume 2013, Article ID 308986, 8 pages.

  167- Baines LS, Joseph JT, Jindal RM. Prospective Randomized Study of Individual and Group Psychotherapy Versus Controls in Recipients of Renal Transplants. Kidny Int 2004; 65(5):1937-42.

  168- Lii YC, Tsay SL, Wang TJ. Group Intervention to Improve Quality of Life in Hemodialysis Patients. J Clin Nurs 2007; 16(11C):268-75.

  169-Afkand  S  , Nourozi Tabrizi  K , Fallahi Khoshknab  M , Reza Soltani   P.   The impact of multi-dimensional model of psychiatric rehabilitation care on hemodialysis patient’s depression. Journal of Health Promotion Management 2012;1(3):7-16.

  170-Dixon J. Borden P. Kaneko TM. Schoolwerth AC. Multidisciplinary CKD care enhances outcomes at dialysis initiation. Nephrology Nursing Journal. 2011; 38 (2) 165-71.

  171- رحیمی ا ، احمدی ف .ا،  غلیاف   م  . بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران همو دیالیزی، پژوهش در پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی). زمستان 1384؛30( 4): 353تا359.

  172-Beckie TM. Beckstead JW. Schocken DD. Evans ME. Fletcher GF. The effect of a tailored cardiac rehabilitation program on depressive symptoms in women: A randomized clinical trial. International Journal of nursing studies. 2011; 48 (1) 3-12.

  173-Hemmelgarn BR. Manns BJ. Zhang J. Tonelli M. Klarenbach S. Walsh M. Association between multidisciplinary care and survival for elderly patients with chronic kidney disease. Journal ofthe American Society of Nephrology. 2007; 18 (3) 993-9.

  174- Menon S. Valentini RP. Kapur G. Layfield S. Mattoo TK. Effectiveness of a  multidisciplinary clinic in managing children with chronic kidney disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2009; 4(7)1170-5.

  175- Masoudi Alavi N, Sharifi KH, Aliakbarzadeh Z. Depression and anxiety in patients undertaken renal replacement therapy in Kashan during 2008. FEYZ 2009; 12(4): 46-51 .

  176- Afshar R, Ghaedi GH, Sanavi S, Davati A, Rajabpour AA. Prevalence of depression and  its related factors in patients undergong hemodialysis. Bimonthly Journal of Shahed University 2010; 88: 59-66.

  177- Lieh Yeh  T, Liang Huang  C, Kuang Yang  Y, Dar Lee  Y, Cheng Chen  C, See Chen  P. The adjustment to illness in patients with generalized anxiety disorder is poorer than that in patients with end-stage renal disease.J Psychosom Res 2004;57:165–70.


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اجرای برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی ، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی

چکیده مقدمه: در بیماری نارسایی انتهایی کلیه لازم است خانواده اقدامات حمایتی را برای بیمار دیالیزی­اش چه در منزل و چه در مراکز سرپایی مثل بخش­های دیالیز بیمارستان انجام ­دهد. مراقبین این بیماران اغلب زمان زیادی را برای مراقبت از ایشان صرف می­کنند و خستگی و فشار مراقبتی زیادی را تحمل­ می­کنند. هدف: این مطالعه به منظورتعیین میزان فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران ...

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه: سوء­ تغذیه، یک اختلال تغذیه ­ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی می­باشند. با وجود تحقیقات زیاد در ارتباط با شیوع سوء­تغذیه در بین بیماران ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده: مقدمه: بیماران نارسایی مرحله نهایی کلیه، درد ناشی از کانولاسیون های مکرر فیستول را به عنوان شدیدترین استرس حاصل از روند درمان و بزرگ ترین دغدغه زندگی خود می دانند. پرستاران به عنوان یکی از اهداف اساسی اقدامات خود، وظیفه تسکین این درد را بر عهده دارند. براین اساس، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو داروی موضعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع علمی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1393- 1392بود ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) چکیده مقدمه : تبعیت از رفتار های خود مراقبتی و تعیین عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به بیماری های مزمن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بیماران می توانند با کسب مهارت های خودمراقبتی، برآسایش، توانایی های عملکردی و فرایندهای بیماری خود تاثیرگذار باشند. هدف : این مطالعه به منظور تعیین عوامل پیش بینی کننده خود ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - جامعه­ شناسی چکیده: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصبی مزمن و پیش­رونده است که در نتیجه مجموعه­ای از عوامل محیطی (مانند فشارهای روحی یا تنش) یا ژنتیکی بروز می­کند. سن ابتلا برای بیماری حدود 20 الی 40 سال می­باشد لیکن می­تواند در هر سنی پیشرفت نماید. ام­اس معمولاً دوران عود و فروکش دارد و درصد بالایی از افراد مبتلا ...

(پایان نامه) جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی- جراحی) چکیده: زمینه و هدف: مداخلات الکتروفیزیولوژیک از جمله روش های جدید در تشخیص و درمان دیس ریتمی ها بوده و مانند هر مداخله تهاجمی دیگر، عوارضی همچون اضطراب را به دنبال دارد. با توجه به اثرات اضطراب بر شاخصهای همودینامیک و ناراحتی بیماران، به کاربردروشهایی ایمن و کم هزینه برای کننرل این مشکل روانشناختی نیاز ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش داخلی جراحی ) چکیده: مقدمه: آسیب مغزی ناشی از ضربه (TBI) یکی از مهم ترین مسائل سلامت عمومی است که تاثیر اجتماعی بسیار قوی روی میزان ابتلا و مرگ و میر جمعیت دارد. از آنجایی که افراد مبتلا به TBI اغلب توانایی­های عملکردی خود را از دست می دهند و زندگی وابسته­ ای دارند در نتیجه این بیماران جهت مراقبت و حمایت به مراقبت­ ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه:امروزه پیشگیری و درمان صدمات تروماتیک مشکل اساسی بهداشت عمومی است.مدیریت مطلوب در امر مراقبت و درمان این بیماران می تواند به میزان زیادی از بروز صدمات ثانویه پیشگیری و مرگ ومیر و ناتوانی این بیماران را کاهش و هزینه های اقتصادی و معضلات اجتماعی آن را تقلیل دهد.هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اورژانس پیش ...

ثبت سفارش