پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390

word 3 MB 32047 112
1391 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

  ( گرایش آموزش داخلی جراحی پرستاری)

  چکیده:

  مقدمه: پرستار نقش مهم و اساسی در مراقبت از بیمار و سلامت وی ایفاء می کند. سلامت پرستاران به دلایل متعددی نسبت به سایر مردم جامعه در معرض خطر بیشتری است. یکی از مهم ترین دلایل ایجاد تنش و استرس در پرستاران که کمتر به آن پرداخته شده است، تعارض بین کار و زندگی خانوادگی است که می تواند تاثیر مهمی بر عملکرد و سلامتی پرستاران داشته باشد.

  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض کار و خانواده در پرستاران انجام شده است.

  مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی 374 پرستار شاغل در هشت مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب  و با استفاده از ابزار سه بخشی شامل: پرسشنامه اطلاعات فردی و شغلی، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی(اسپیرمن، من ویتنی یو و رگرسیون لجستیک چندگانه)  در نسخه SPSS (17) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که 111نفر(7/29%) از واحدهای مورد پژوهش سالم و 263 نفر(3/70%) احتمال اختلال درسلامتی را دارند. همچنین در تمام حیطه های تعارض کار- خانواده و خانواده- کار شاخص های آماری(میانگین، میانه و انحراف معیار) در پرستاران با اختلال در سلامتی بالاتر از پرستاران سالم است(001/0 P<).مدل رگرسیون لجستیک چندگانه نشان داد که با تعدیل متغیرهای زمینه ای و مداخله گر حیطه تعارض کار- خانواده از نظر فشار و تعارض خانواده- کار از نظر زمان از حیطه های تاثیر گذار در سلامت پرستاران هستند همچنین از بین عوامل فردی و شغلی، مشارکت همسر(001/0 P<)، پست سازمانی (01/0 P<)، علاقه به شغل(008/0 P<)، داشتن شغل دوم (24/0 P<) و نگهداری از افراد سالمند و یا معلول در خانواده(05/0 P<) از عوامل مرتبط با سلامت پرستاران می باشد.

  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اهمیت ایجاد تعادل در زندگی خانوادگی و شغلی پرستاران را به عنوان عامل مهمی در سلامت آنان مورد تاکید قرار می دهد. با آگاه نمودن مسئولین از نتایج این تحقیق می توان گام مهمی در جهت کاهش مشکلات پرستاران  و افزایش کیفیت خدمات رسانی آنان برداشت.

  کلید واژه ها: پرستاران/ سلامت عمومی/ تعارض کار- خانواده/ تعارض خانواده - کار

   

  بیان مسئله:

       سلامتی حق اساسی هر انسان و یک هدف اجتماعی است؛ تمام دولت ها و سازمان ها موظف به تامین سلامت افراد می باشند(1). سلامتی که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است، شرط لازم و ضروری برای ایفای نقش های فردی و اجتماعی می باشد و همه انسان ها در صورتی می توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند و هم جامعه آن ها را سالم بداند(2). عوامل متعددی از قبیل ساختار زیست شناختی، سبک زندگی، محیط، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و جنسیت بر سلامتی تاثیر گذار هستند. بدون تردید کسی که دچار اختلال در سلامتی است از بر عهده گرفتن تعهدات و الزامات فردی، خانوادگی و اجتماعی ناتوان خواهد بود(3). تعریف سازمان بهداشت جهانی[1] از سلامت نیز بیان کننده ارتباط بین ابعاد مختلف جسمی، روانشناختی، اجتماعی، معنوی و فیزیکی انسان می باشد(4).

     از عوامل بسیار مهم اثرگذار بر سلامتی فرد شغل اوست. برخی مشاغل از طریق در معرض قرار دادن فرد با عوامل تنش زای متعدد و مختلف فیزیکی، جسمی، روان شناختی و اجتماعی بیش از سایر مشاغل سلامتی فرد را تهدید می کنند(3). سلامت کارکنان چه از بعد جسمی و چه از بعد روانی در محیط کار، از جمله مسائلی است که در سازمان ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. مطالعات متعددی نشان داده اند که سلامت ارتباط مستقیمی با عوامل درونی- اجتماعی دارد و این عوامل نیز نقش مهمی هم در وضعیت سلامت و هم در ایجاد بیماری بر عهده دارند(5). کار ابزار تامین نیازهای انسان است و طبیعتاً فردی که با انجام مقدار معینی از کار، نیازهای خود را تامین می کند باید به جنبه های دیگر زندگی خود نیز بپردازد چرا که کار تمام نیازهای انسان را ارضاء نمی کند(6).

      امروزه بخش بهداشت و درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت انسان ها یکی از مهم ترین حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری به شمار می رود(7). یکی از ارزشمند ترین سرمایه‏ های سازمان های بهداشتی و درمانی هر کشور، نیروی انسانی آن ها می‏باشد که در این میان پرستار نقش مهم و اساسی را در مراقبت از بیمار و سلامت وی ایفاء می کند(8). پرستاران از اعضای مهم در سیستم خدمات سلامت هستند که جامعه بشری به خدمات آن ها نیازمند است و آن ها تاثیر خود را در نظام سلامت از طریق ایفای نقش های مختلف انجام می دهند(9). کادر پرستاری حدود 80-60 درصد از نیروی انسانی بیمارستانها را تشکیل می دهند(9). به طوری که طبق  آمار سال 1390، 170 هزار نفر از کارکنان پرستاری مرد و زن در بخش دولتی و خصوصی مشغول به کار می باشند و سالیانه 8000 نفراز پرستاران فارغ التحصیل به این تعداد اضافه می شوند(10).  همچنین آمار ارائه شده از سوی سازمان نظام  پرستاری شهر رشت در سال 1390، تعداد پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر رشت را 1169 نفر گزارش نموده است. لذا با توجه به تعداد زیاد پرستاران، به خصوص پرستاران زن، بدیهی است آن ها در انجام مسئولیت جهت تامین بهداشت و سلامت جامعه نقش مهم و اساسی دارند زیرا ضمن مراقبت از سلامت و بهداشت جامعه و خانواده مسئول سلامت خود نیز هستند(12،11).

      سلامت پرستاران به دلایل متعددی نسبت به سایر مردم جامعه در معرض خطر بیشتری است(13). سازمان بهداشت جهانی پس از مطالعه بر روی مشاغل پر تنش اعلام کرد که از 130 شغل مورد بررسی، پرستاران رتبه 27 را در مراجعه به پزشک از نظر مشکلات مربوط به سلامت کسب کرده اند(14). به علاوه مطالعات نشان دهنده بروز مشکلات مختلف روحی، به خصوص افسردگی و اضطراب در پرستاران         می باشد(15). کار طولانی با بیماران بدحال، ایفای نقش حمایتی در ارتباط با بیماران سالخورده و ارائه مراقبت های ویژه به بیماران خاص، به خصوص، پرستاران زن را با توجه به ویژگی حساس بودنشان مستعد ابتلاء به انواع اختلالات روحی و روانی می کند(16). از دیگر مسائل، مشکلات جسمی پرستاران می باشد که به علت شرایط فیزیکی کار پرستاری، این افراد با آن مواجه می شوند. به طوری که کمردرد شایع ترین مشکل جسمی بیش از نیمی از زنان پرستار می باشد که باعث می شود حدود 18 درصد از آن ها کار خودرا ترک کنند و یا به مشاغل دیگر روی بیاورند. همچنین اختلالات خواب و ریتم های بیولوژیک از جمله مشکلاتی است که به وفور در میان این قشر یافت می شود(18،17).

     گوستافسن[2] نیز در مطالعه خود، کیفیت خواب و سلامتی زنان را در ارتباط با شرایط کاری پرستاری بر روی160 نمونه مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که 45 درصد از پرستاران، خواب ناکافی 30 درصد

  مشکلات گوارشی و 62 درصد از درد کمر و مفاصل شکایت داشتند و 35 درصد از آن ها دچار فرسودگی

  شغلی بودند(19).

     در این میان، یکی از مهم ترین علل ایجاد کننده اختلال در سلامت پرستاران که کمتر به آن پرداخته شده، تعارض کار با خانواده[3] و خانواده با کار است[4] که می توانند تاثیرات مهمی بر عملکرد پرستاران داشته

  باشند. نتایج مطالعات بر روی تاثیر تعارض نقش در کار و خانواده اشخاص متناقض است. عده ای از پژوهشگران معتقدند که ایفای نقش های متعدد برای اشخاص سودمند است و سبب حفظ جایگاه اجتماعی و احساس مفید بودن می شود(14). در حالی که برخی دیگر مدعی هستند، تعدد نقش ها می تواند سلامت اشخاص را به خطر بیندازد(20). به طور کلی پیدایش و افزایش خانواده هایی که در آن زن و شوهر هر دو شاغل و دارای درآمد هستند، از تحولات اجتماعی هر کشور است. این حالت از زندگی خانوادگی به رغم بهره مندی از فواید ترکیب نقش، به دلیل نادیده گرفتن تقسیم سنتی کار در خانواده و نیز پذیرش و ایفای تعهدات بیشتر و جدیدتر، با فشارهایی مواجه است. یکی از این فشارها، تعارض متقابل کار با خانواده است که اگر مدیریت نشود، می تواند پیامدهایی ناخواسته بر کارکردهای خانواده و نیز سلامت روانی و اجتماعی اعضای آن داشته باشد(21). برای پرستاران مانند دیگر اقشار جامعه کار و پیشه به عنوان مهم ترین عامل شکل دهنده هویت اجتماعی، منبع تامین کننده خانواده و شکل دهنده روابط اجتماعی تلقی می شود؛ به همین دلیل است که امروزه توجه به محیط های شغلی و شرایط کار کارکنان امری است که به منظور بالا بردن کیفیت کار، حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و همچنین بهره وری بیشتر و بهتر از طول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار می گیرد(16). با وجود تمام اثرات مثبتی که کار و درآمد حاصل از آن روی زندگی هر انسانی دارد، مفهوم کار به شکل نامحسوسی در طول زمان تغییر کرده و روابط اجتماعی و خانوادگی     انسان ها را در معرض تغییراتی گسترده قرار داده و نهایتاً سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای افراد گردیده است(21). 

   

  Abstract

  Introduction: Nurses play a very important role in looking after the patients as well building their health. Nurses’ health due to different reasons is under a grave danger than the other social groups. One of the important reasons of stress and tension that is not usually addressed is the conflict between work and family life that can have an influential effect on their performance and health.

  Purpose: the present study was an attempt to seek the relationship between general health and work-family conflict in the participant nurses.

  Materials and  Methods:

  In this cross sectional study of descriptive-Analytic one, 374 employed nurses in 8 Medical- Educational centers related to Guilan Medial university have been selected by stratified sampling and have been investigated by a three-part triangulated instruments including Bio- data, Goldberg General Health (GHQ) and index of Carlson Work-Family conflict Questionnaire . Data have been analyzed by using descriptive and inferential statistical tests (Spearman, Mann-Whitney U test. Multiple logistic regressions) in SPSS (17) software.

  Results:

  Results of this study showed that 111 (29/7%) nurses from under-research units were healthy while 263 of them (70/3%) were unhealthy. In all areas of work-family as well as family-work conflict, statistical indices (mean, median, standard deviation) in unhealthy nurses is more than the healthy ones (P< (001/0. Multiple logistic regressions demonstrated that modifying the grounded and meddling variables in the area of work-family conflict in terms of pressure and family-work conflict in terms of time are of the effective areas on the health of nurses. Among the personal and professional elements, the relevant ones with the health of the nurses were spouse participation (P< (001/0, organizational post (p<0/01), interest in job (p<0/008), having a second job (p<0/24), and look after elders or disables in the family (p<0/05). 

  Conclusion:

  The conclusions of the study signify the fact that keeping balance in family and professional life of the nurses is of the essential element in their health as though it can be a good step in warning the officials to reduce nurses’ problems and promote their servicing quality.

   

  Key words :General Health/ Work-Family conflict/Family-Work conflict/Nurses

 • فهرست:

  صفحه                                                                                                                            

  فصل اول:  کلیات

   

  یان مساله

  1

  اهداف پژوهش( هدف کلی و اهداف ویژه)

  7

  سوالات پژوهش

  9

  تعاریف نظری واژه ها

  10

  تعاریف عملی واژه ها

  12

  محدودیت های پژوهش

  15

  پیش فرض های پژوهش

  15

  فصل دوم : زمینه و پیشینه پژوهش

   

  چهار چوب پژوهش

  16

  مروری بر مطالعات

  41

  فصل سوم  : روش اجرای تحقیق

   

  نوع پژوهش

  60

  جامعه پژوهش

  60

  نمونه پژوهش، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

  60

  مشخصات واحدهای مورد پژوهش

  60

  محیط پژوهش

  61

  ابزار گردآوری اطلاعات

  61

  تعیین اعتبار علمی یا روایی ابزار

  63

  تعیین اعتماد علمی یا پایایی ابزار

  63

  روش گردآوری اطلاعات

   

  65

  روش تجزیه تحلیل داده ها و روشهای آماری

  66

  ملاحظات اخلاقی

  66

  فصل چهارم : نتایج تحقیق

   

  یافته های پژوهش

  67

  فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

   

  تجزیه و تحلیل  یافته ها

  95

  نتیجه گیری نهائی یافته ها

  112

  کاربرد یافته ها در پرستاری

  115

  پیشنهادات براساس یافته ها

  117

  فهرست منابع

  119

   

  پیوست

   

  پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون

   

  پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ

   

  منبع:

  - معماریان، ر.، کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس،1379،ص:99.

  2- وداهیر، ا.، ساداتی، م.، احمدی، ب.، سلامت از نظرمجلات بهداشت و سلامت در ایران. مجله پژوهش زنان، 1387، دوره 6، شماره2، صص:155-133.

  3-پورکاخکی، ع.، ابراهیمی، ح.، وضعیت سلامت پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. نشریه پرستاری ایران،1388، دوره 22، شماره60،صص:27-19

  4-KittlerC., Professional Nursing concepts and Challenges.3rd saunders,2001;443

   

  5-بیگدلی،ا.،کریم زاده،س.،بررسی تاثیر عوامل تنیدگی زا بر سلامت روانی پرستاران شهر سمنان،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 1385،جلد 8، شماره2،صص:25-21.

  6- عسکری، آ.، نوری، ا.، بررسی رابطه اعتیاد به کار با ابعاد سلامت عمومی در کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان.  فصلنامه سلامت کار ایران،1390، دوره 8، شماره2، صص:38-31.

  7-- پوتر، پ.، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه صدیقه سالمی /طاهره نجفی، تهران، نشر جامعه نگر، 1386، چاپ اول.

  8-مدنی، غلام رضا.، عسگری، فریبا.، نقش های پرستاری و کیفیت ارائه مراقبت ها پس از عمل جراحی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1380، شماره17، صص: 19-14.

  9- میرزابیگی، غ.، .سالمی، ص.، سنجری،م.، شیرازی، ف.، حیدری،ش.، ملکی،ص.، رضایت شغلی پرستاران ایران. حیات، 1388، دوره15، شماره40، صص:59-49.

  10- ماهنامه پژوهشی،خبری، تحلیلی و آموزشی سازمان نظام پرستاری، شماره چهاردهم، تر و مرداد 1390ص:14

  11- صمد پور املشی، ط.، استرس در پرستاری و راه های مقابله. تهران: انتشارات نور دانش، 1388،چاپ اول.

  12- صادقی حسن آبادی، ع.، کلیات بهداشت عمومی. شیراز، انتشارات کوشامهر،1380 ،ص:37، چاپ اول.

  13-  پرویزی، س.، قاسم زاده،  ف.،  فاطمی، ن.، ناصری ، ف.، عوامل اجتماعی سلامت زنان شاغل در شهر تهران. پژوهش پرستاری، 1388، 4(15)، صص: 15-6.

  14-روستا زاده، م.، بررسی وضعیت خلق پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بخشهای منتخب بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1377. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان، 1379، شماره 13، صص:77-74.

  15- همتی مسلک پاک، م.، بررسی سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستانهای ارومیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی. دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1384، سال سوم، شماره 2، صص:76-69.

  16- مهرابی، ط.، قضاوی، ز.، بررسی وضعیت سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله بهداشت و سلامت،1382، سال اول، شماره دوم، صص:5-1.

  17-حجتی، ح.، جلال منش، ش.، فشارکی، م.، اثر بی خوابی بر سلامت عمومی پرستاران شیفت شب شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان،1388 ، دوره11، شماره3، صص:75-70.

  18-محسنی، م.، فخری، م.، باقری، م.، خلیلیان، ع.، احمد شیروانی، م.، بررسی عوامل مرتبط با کمردرد در پرستاران شاغل در بیمارستان های استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،1384، دوره پانزدهم، شماره50، صص: 125-118.

  19-Gustafsson E., self reported sleep quality in females. Journal of caring science,2002, 16(2);179-187.

   

  20-thompson P., Stanowski A., Maximizing nursing productivity the benefits of imprered collaboration between nursing and support services, Health finance manage, 2009, 63(1);88-76.

  21-رستگارخالد، ا.، رابطه کار/خانواده: تفاوت های جنسیتی در برخورداری از حمایت اجتماعی. پژوهش زنان، 1383، دوره 2، شماره2، صص:75-55.

  22-باغبان، ا.، فاتحی زاده، م.، ملکی ها، م.، نقوی، ا.، برقراری تعادل بین زندگی خانوادگی و شغلی. تهران، انتشارات

  کنکاش،1389، چاپ اول.

  23- ماری آن، اسپنله.، مفهوم نقش در روانشناسی اجتماعی. ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم، مشهد، انتشارات فرهنگی آستان قدس رضوی، 1372چاپ اول.

  24-رستگار خالد، ا.، کار- خانواده-جنسیت. تهران، انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، 1385، چاپ اول.

   

  25-Karimi L., A test model of the Work-family interface: a study of Iranian employees. Phd Thesis,Curtin university of Technology,2006.

   

  26-Grzywacz JG ., Frone MR., Brewer CS., Kovner CT. Quantifying Work -family   conflict among registered nurses. Res Nurs Health, 2006, 29(5);26-41.

  27-Adam S., Work-family conflict among Female and Male Physicians in Hungary: Prevalence, Stressor Predictors and potential consequences on Physicians well-being. A compendium of the thesis submitted to the semmelweis university for the degree of Phd. Mental Health sciences Doctoral school,2008;2-21.

  28-Carlson DS., Williams LJ., Kacmar KM., Construction and Initial Validation of a Multidimensional Measure of Work-family Conflict. Journal  of Vocational Behavior, 2000,56(2);249-276.

   

  29-Robbins A.,Work-family conflict aseniorhonorsThesis submittedto the Honors program of the collage if arts and sciences. Department of counseling, developmentak and educational Psychology, 2004.

   

  30-Mitchell GJ., A Qualitative study exploring how qualified mental health nurses deal with incident that conflict with their accountability. Journal of Advanced Nursing ,2004,(48);622-635.

   

  31-Blanch A., Aluja A., Work- Family and personality:A Study of Work-Family Conflict, Personality and Individual Differences. 2009,46; 520-524.

   

  32-Simon M., work- home conflict in the E uropean nursing pro fe ssion. INT J Occup Environ Health, 2004,10 ;384- 391.

   

  33-Yildirim D.,Aycan Z., nurses work demands and Work-Family Conflict :a questionnaire Survey. International jornal of Nursing Studies, 2000,45;1366-1378.

   

  34-Dail L., Taking the Measure of Work:AGuide to Validatedscale for organizational Research and diagnosis. Published bye Sage Publications Inc, 2000; 199-197.

   

  35-مدنی، ح.، مدیریت تعادل بین کار و زندگی. ماهنامه تدبیر ،1385، شماره164،صص:45-41.

   

  36-Rantanen J., Kinnunen U., Work-family conflict and Psychological Well-being: Study and cross-lagged relation within one – and six- year follow- ups. Journal of vocational behavior, 2008,36 ;37-51.

  37- جی ای، پارک:درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی و کلیات خدمات بهداشتی. ترجمه حسین شجاعی تهرانی و حسین ملک افضلی، ج 2، تهران:  انتشارات سماط،1387، چاپ پنجم.

  38-حاتمی، ح.، رضوی، م.، کلیات جامع بهداشت عمومی. ج3،  تهران، نشر ارجمند،1383. چاپ اول.

  39-Klimenko A.,Models of health: A survey of practitioners.2006,12; 258-267.

   

  40- حلم سرشت، پ.، دل پیشه، ا.، پرستاری بهداشت جامعه(جلد سوم). تهران:  انتشارات چهر، 1383، چاپ سوم.

  41- کوشان، م.، پرستاری بهداشت روان (جلد اول).تهران:  انتشارات رفیع، 1386، چاپ دوم.

  42- ایلدر آبادی، ا.، درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1،2،3. تهران:  نشرجامعه نگر- سالمی، 1386، چاپ دوم.

  43- پوتر، پاتریکا: اصول و فنون پرستاری پوتر- پری. ترجمه احمد علی اسدی نوقابی و دیگران، تهران: نشر بشری، 1388،چاپ دوم.

  44-داودی، س.، سلامت و عوامل تعیین کننده آن با تاکید بر نقش نظام های سلامت. تهران:  نشرمعاصر، 1386.

   

  45-Bunker C., Kawalski M., Text bookof basic nursing. 9Thed, philadelphia: lippincatt Williams&Wilkins, 2008.

  46- معصومی، ن.، بررسی وضعیت سلامت سالمندان بازنشسته شهر رشت، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1389.

  47-آقا ملایی،ت.، اصول و کلیات خدمات بهداشتی. تهران: اندیشه رفیع، 1386.

  48-Lowenstein A.,Teaching strategies for health education and health promotion. Jones and artlet publisher, 2009.

   

  49-Dehghan nayeri N., Negarandeh R.,Conflict among Iranian hospital nurses: a qualative study .Journal of Human Resources for Health, 2009,7;25.

   

  50-Mcelwain AK., Korabik K.,Rosin HM., An examination of gender differences in work-family conflict. Canadian journal of Behavioral Science,2005,37(4);283-298.

   

  51- سبک رو، م.، کلهریان، ر.، کامجو، ز.، طالقانی،غ.، تعارض کارو خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت(مورد کاوی پرستاران بیمارستان های شهر تهران). مجله مدیریت دولتی، 1390، دوره 3 شماره 6، صص:126-111.

  52-Piko BF., Burnout, Role conflict, job satisfaction and Psychososial health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey. Journal of Nursing Studies, 2006; 311-318.

   

  53- Tunc T., Ozen Kutanis R., Role conflict, Role ambiguity, and burnout in nurses and physicians at a university hospital in Turkey. Nursing and Health Sciences, 2009,11;410-416.

   

  54-Greenhous JH., Beutell NJ., Sourcess of conflict Between work and family Rolse. Academy of management Review, 1985; 76-88.

   

  55-Siber DS., Toward a theory of role accumulation. American Sociological Review. 1974, (39);564-578.

  56-Namayande H., yaacob s., Juhari R, The effect of Gender Role Orientation on Work interference with Family (WIF) and family Interference with work (FIW) among Married Female Nurses in Shiraz-Iran.Journal of Canadian center of science and education,2010, 2(2);171-165.

   

  57-Greenhaus JH., Beutell NJ., Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review,1985, 10 (1); 76–88.

   

  58-Netemeyer RG., Brashear-Alejandro T., Boles HS., A cross national model of job- related outtcomes of Work role and family role variables: A retail sales context. Journal of the Academy of Marketing Science,2004, 32(1);49-60.

   

  59-Kouen M., Work-family stage and satisfaction with work- family balance. journal of comparative family studies Calgary, 2001,30(2).

   

  60-Buonocore F., Marcello R., Reducing the effects of work- family conflict on job satisfaction  the kind of commitment matters. Alma mater studiorum universita di bologna, 2010, 10;2-22.

   

  61-Voyddannoff W., Multiple role and Psychological distress: the intersection of the paid worker Spouse and parent roles with the role of adult child. Journal of marriage family,2004, 82;41-52.

   

  62- Greenhaus JH., Beutell N.J., Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review,1985, 10(1); 76-88.

   

   

  63-Aycan Z., Relative contribution of child care spousal and organization support in reducing work-family conflict for men and women, journal of research,2005, 57;31-42.

   

  64-Dziak E., Psychosocial Work Quality Work-family conflict and psychological Distress: A comparison of single and partnered mothers. A thesis  of the requirements for the degree of  master of science in the Department of community Health &E pidemiology university of Saskatchewan, 2008;1-47.

   

  65- ملکیها، م.، باغبان، ا.، فاتحی زاده، م.، بررسی اثر بخشی مدیریت تعارض کار- خانواده بر کاهش تعارض کار-خانواده و خانواده-کار زنان شاغل. مجله مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 1388، سال 7، شماره 1، صص:   152-133.

  66- Grzywacz JG., Almeida DM.,  McDonald  DA., Work-family spillover and daily reports of work and family stress in the adult labour force. Family Relations,2002,        51; 28–36.

   

  67- Grzywacz JG., Marks NF., Reconceptualizing the work-family interface: An ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family. Journal of Occupational Health Psychology,2000, 5 (1); 111–126.

   

  68- Grzywacz J G., Work-family and Mental health: Testing Different Models of Work-family Fit.Journal of Marriage and family, 2003,65(1); 248-260.

   

  69- Greenhaus J H., Powell  GN., When work and family collide: Deciding between competing role demands. Organizational Behavior & Human Decision Processes,2003, 90 (9);291–303.

   

  70- Voyddannoff W., Toward a Conceptualization of Perceived Work-Family Fit and Balance: A Demands and Resources Approach.Journal marriage and family,2005,67;822-826.

   

  71-Shakil ahmad M., Tahir Massod M., Work family conflict among Women university Teachers  A case from Pakistan.European Journal of social sciences,2011,23(1); 7-18.

   

  72-صلاحیان، ا.، کجباف، م.، نوری، ا.، مولوی، ح.، حسن زاده، م.، برخی عوامل سازمانی موثر بر تعارض کار- خانواده. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد،1389، سال هفدهم، شماره 43، صص:29-21.

  73- امیرسالاری، ی.،بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده – کار بر رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛1388.

   

  74-Karimi L.,Karimi H.,Nouri A., Predicting employees well-bing using work-family conflict and job stain models. Journal of stress and Health, 2010.

   

  75- Brough P., Kelling A.,women,work and well-bing:An analysis of the work- family conflit. New Zealand Journal of Psychology, 2002,31; 29-38.

   

  76-karimi L., Do Female and Male Employees in Iran Experience Similar Work–Family Interference, Job, and Life Satisfaction. Journal of Family Issues ,2009, 30(1); 124-142.

   

  77- Karimi L., A study of a multidimensional model of work- family conflict among Iranian employyes. Journal of Community, Work & Family,2008,11(3);283-295.

   

  78-Allen L., Meyer DC., Impact of family-supportive  work  variable on work-family conflict and strain: A control perspective. Journal of Applied Psychology,2004, 80(1); 6-15.

   

  79-Kafetsios K., Work-family conflict and its relationship with job satisfaction and psychological distress:the role of affect at work and gender. Hellenic journal of Psychology, 2007,(4);15-35.

   

  80-calvo-salguero A., Gonzalez A., Relationship between work-family conflict and job satisfaction:the moderating effect of gender and the salience of family and work Roles. African Journal of Business management, 2010, 4(7);1247-1259.

   

  81- ملکیها، م.، باغبان، ا.، فاتحی زاده، م.، بررسی تاثیر کار شیفتی بر تعارض کار- خانواده و رضایت زناشویی. مجله علوم رفتاری، 1387، دوره دوم، شماره 3، صص:261-253.

  82-Dixon MA., Sagas M.,The relationship between organizational support, work-family conflict,and the job-life satisfaction of university coaches.Research Quarterly for exercise and sport,2007,(78);245-236.

   

  83-گروسی، س.، آدینه زاده، ر.، بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش های شغلی و خانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان. مجله علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1389، صص: 139-121.

  84- فاتحی زاده، م.، نقوی، م.، بررسی رابطه حمایت اجتماعی  و تعارض کار- خانواده در زنان شاغل. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 1385، شماره اول، سال اول، صص: 108-102.

   

  85-Lallukka T., Chandola T., Roos E., Cable N., Sekine M., Kagamimori S., etal, Work-Family conflict and Health behaviors Among British,Finnish,and Japanese Employees. Int.J Behav.Med, 2010,(17);134-142.

  86-Madsen S., Work-family conflict and Health: A study of the Workplace, Psychological, and Behavioral Correlates.Uth Valley university,2005, 47(1);1078-1086

   

  87-Winter T., Roos E., Rahkonen O., Martikainen P., Lahelma E., Work-family conflict and self Rated Health Among Middle-Aged Municipal Employes in Finland. international Hournal of Behavioral medicine,(2006),13(4);276-285.

   

  88- شهرکی واحد، ع.، مردانی حموله، م.، سنچولی، ج.، شهرکی، س.، بررسی ارتباط سلامت  و استرس شغلی در پرستاران. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 1389، دوره8، شماره 3، صص: 44-30.

  89- عابد سعیدی، ژ.، امیر علی اکبری، ص.، روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت.تهران: سالمی، 1387.

  90- پور کاخکی، ع.، عابد سعیدی، ژ.، دلاور، ع.، سعید الذاکرین، م.، ابزارهای اندازه گیری وضعیت سلامت و کیفیت زندگی سالمندان. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1388، دوره 33، شماره 3، صص: 173-162.

   

  91-ابراهیمی، ا.، مولوی، ح.، موسوی، غ.، برنامنش، ع.، یعقوبی، م.، ویژگیهای روان سنجی، ساختارعاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ) در بیماران ایرانی مبتلاء به اختلالات سلامتی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1386، دوره 5، شماره 1، صص:12-5.

  92-نوربالا، ا.، باقری یزدی، ع.، محمد، ک.، اعتبار یابی پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روان پزشکی در شهر تهران. مجله پژوهشی حکیم، 1380، دوره11، شماره4، صص:53-47.

  93-Adekola B., Interferences between Work and family among male and female executives in Nigeria. African journal of Business Management ,(2010),4(6);1069-1077.

  94- توکلی،ک.، تاثیر استرس های شغلی مدیران بیمارستان ها و مدیران پرستاری بر سلامت و عملکرد شغلی آن ها. مجله پژوهشی حکیم، 1381، سال5، شماره4،صص:254-247.

  95- غفاری، ف.، عزیزی، ف.، مظلوم، ر.، تعدد نقش و رابطه آن با سلامت روان پرستاران. مجله زنان مامایی و نازایی، 1386،10(1)، صص:78-69.

  96- پیامی، م.، بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس،1374،صص: 22-18.

  97- زمانیان، ز.، کاکویی، ه.، آیت اللهی، م.، کریمیان، م.، سراجی، ج.، بررسی وضعیت سلامت روانی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر شیراز. مجله دانشکده بهداشت و استیتو تحقیقات بهداشتی،1386،5(4)،صص:54-47.

   

  98- خسروی، ز.، خاقانی فرد، م.، بررسی عوامل مرتبط با سلامت روان زنان شاغل در بخش های مدیریتی، کارشناسی و خدماتی مراکز غیر دولتی شهر رشت. مجله مطالعات زنان، 1386، 5(1)، صص:44-27.

  99- سفیری. خ.، زارعی. ز.، احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان.1385 ، مطالعات زنان، 4(2)، صص:70-47.

  100- حدادی. م.، کلدی. ع.، سجادی. ح.، صالحی. م.، ارتباط رده شغلی و سلامت روان در زنان شاغل. فصلنامه رفاه اجتماعی، 1390، 11 (40)، صص:127-


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»رشته: مشاوره و راهنمایی چکیده در این پژوهش، تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر در سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف پژوهش، طرح کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری این تحقیق را والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی(آموزش پذیر) 12-7 ساله شهرستان ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت‌ های ویژه چکیده زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده: مقدمه: بیماری که در بخش مراقب ت­های ویژه بستری می­شود به دلایل مختلف در معرض محرومیت حسی می­باشد. نتایج مطالعات از تاثیر مثبت انجام تحریکات حسی در جلوگیری از محرومیت حسی حکایت دارد، ولی هنوز نقش خانواده در مقایسه با پرستاران در انجام تحریکات حسی در تحقیقی مجزا در ایران سنجیده نشده است. هدف این مطالعه مقایسه ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: فعالیت جسمانی یکی از مهمترین مولفه های سبک زندگی سالم می باشد و شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌ های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان مقدمه و هدف: مسایل خانوادگی و تحصیلی از عمده‌ترین علل استرس نوجوانان می‌باشد. بطوری که یک سوم دانش‌آموزان استرسی بیش از متوسط را تجربه می‌‌کنند. استرس در موسسات تحصیلی موضوع مهمی در دوران تحصیل فرد می‌باشد. در صورتی که به خوبی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روان­شناسی بالینی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند (بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر بندرعباس در سال 1391 به تعداد 758 نفر بود که نمونه این تحقیق شامل 256 نفر بود که به ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده فارسی هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه اعضای هکارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده که در سال تحصیلی 1392-1391 در خدمت دانشگاه بودند که از بین آنان 225 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش و با روش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

ثبت سفارش