پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91

word 15 MB 32071 132
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش داخلی –

  چکیده

   

  مقدمه: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و  احساس تعلق و وابستگی در درونی شدن انگیزه موثر هستند. از این رو این تئوری میتواند یک پایه و اساس مناسب برای اصلاح برنامه های آموزش پزشکی باشد;بدین صورت که چقدر این سه نیاز در آموزش  دانشجویان ارضاء می شود و وضعیت انگیزه دانشجویان پرستاری در محیط کار بالینی و ارتباط آن با تامین این سه نیاز اساسی روانی چگونه است .

  مواد و روش ها: اینمطالعه به صورت مقطعی، توصیفی- تحلیلی با روش تمام شماری در میان دانشجویان ترم سوم تا هشتم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان (243 نفر) که شامل دانشکده های پرستاری و مامایی رشت و شرق گیلان می شد ، انجام گردید. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سطوح انگیزه یادگیری بالینی و نیازهای اساسی روانی بودند.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS 16 و آزمون های آماری تی مستقل، همبستگی اسپیرمن و پیرسون ، من ویتنی یو و رگرسیون به روش backward و در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 p < صورت گرفت.

  نتایج: نتایج نشان داد که میزان تامین نیازهای اساسی روانی و انگیزه دانشجویان در حد متوسط می باشد. آزمون های آماری، ارتباط معنا داری را بین سطوح انگیزه و تامین نیازهای اساسی روانی با متغیرهای دموگرافیک نشان داد(05/0p<). از بین نیازهای اساسی روانی، بین نیاز به استقلال و شاخص خود تعیین کنندگی ارتباط آماری معناداری یافت نشد اما ضرایب رگرسیونی نشان داد که نیاز شایستگی و تعلق می توانند پیشگوئی کننده مناسبی برای شاخص خود تعیین کنندگی باشند.(05/0p<)

  نتیجه گیری: تامین نیازهای اساسی روانی به خصوص درک ازکفایت و شایستگی و احساس تعلق  و وابستگی در دانشجویان پرستاری به ویژه در حیطه بالین توسط مربیان می تواند باعث افزایش شاخص خود تعیین کنندگی و در نتیجه درونی شدن انگیزه آنها و نتایج مثبت شود.

   

  کلید واژه ها: انگیزه، یادگیری بالینی، دانشجویان پرستاری

  بیان مسئله:

  پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم سلامت در عرصه های مختلف مربوط به آن به ارائه خدمات میپردازند(1)در آموزش این حرفه پویا و کاربردی ، مجموعه ای از علوم تئوری و فعالیتهای عملی، مهارت ، خلاقیت و تجربه به کار گرفته می شود(2).بخش مهمی از آموزش پرستاری را آموزش بالینی تشکیل میدهد.در واقع آموزش بالینی از اجزاء اصلی و حیاتی برنامه پرستاری است و به عنوان قلب آموزش پرستاری و مرحله تکامل حرفه ای شناخته شده است(3).

  کارآموزی در بالین به عنوان یک نوآوری در ساختار آموزشی پرستاری با هدف ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری و ارائهخدمات بالینی و فراهم نمودن زمینه جامعه نگری و جامع نگری در پرستاری در سال 1371 به اجرا در آمد(1).در این مرحله فرد با یادگیری فعالیتهای بالینی،تجارب عینی لازم را کسب مینماید و فرصتی برای دانشجو فراهم میشود تا دانش نظری خود را به مهارتهای ذهنی، حرکتی و اجتماعی که لازمه مراقبت از بیمار میباشد، تبدیل کند(3).در این نوع آموزش دانشجو در تعامل با مربی و محیط، مفاهیم آموخته شده را در حیطه عمل بکار میبرد(4).در دوره های کارآموزی همه کارآموزان موظف اند که به رغم علاقه ها و استعدادهای مختلف خود، به سوی هدفهای واحدی که در برنامه دوره کارآموزی در نظر گرفته شده است پیش بروند و مهارتهایی را کسب نمایند که حرفه مورد نیاز آن دوره ایجاب میکند، زیرا هدف هر دوره کارآموزی ایجاد مهارت، دانش و نگرش مورد نیاز فرد برای عملکرد مقتضی در یک شغل یا حرفه معین است. دوره های کارآموزی معمولا نیازهای سازمان های اداره کننده این دوره ها را برآورده میسازند(5).در این دوره وظایف مربیان علاوه بر فعالیتهای آموزشی مصوب، ایجاد حس استقلال و تصمیم گیری و افزایش قدرت ابتکار فراگیران در عرصه های مختلف میباشد و دانشجویان نیز باید در این راستا وظایف خود را انجام دهند(6).

  در محیط بالین باید با تمرکز روی نیاز های یادگیری دانشجو، برای پیشرفت و ایجاد اطمینان به شایستگی اش در مهارتهای بالینی، فرصت داد.نیوبل[1] چنین اظهار میدارد که" در حقیقت آموزش بالینی فراموش شده ترین آموزش و دارای نقایصی بیشتر از سایر حوزه های آموزشی است".  مطالعات پرستاری نشان میدهد که دانشجویان پرستاری علیرغم پایه دانش نظری خوب، در محیط بالینی با مهارت عمل نمی کنند. در نتیجه با ورود این دانشجویان به سیستم مراقبتی و درمانی، کیفیت این سیستم روز به روز افت میکند(7).

  هر دو محیط آموزش پرستاری آکادمیک وبالینی تحت فشار زیاد ناشی از مراقبت از بیمار قرار دارند که میتواند شرایط مراقبتی را تحت تاثیر قرار دهد.اما محیط بالین تحت فشار زیادی قرار دارد زیرا هدف از آن آموزش پرستاری بصورت موثر کارا و مناسب است تا بتواند پرستارانی را تربیت نماید که بتوانند آماده کار باشند.آموزش پرستاری امروز با چالش های زیادی مواجهه است که از جمله آن کسب دانش و به روز شدن است و نیاز است که پرستاران آینده با تحقیق و همچنین مراقبت از بیمار بر اساس دانش علمی روشن، آشنا شوند(8).

  محیط بالین در برگیرنده کلیه شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است .این محیط غنی روانشناختی از عوامل شناختی ،اجتماعی ، فرهنگی ، عاطفی ، احساسی ، انگیزشی و درسی تشکیل شده است(9).عوامل زیادی بر روی یادگیری اثر میگذارند ولی انگیزه[2] نخستین عنصر تشکیل دهنده رفتار و مهم ترین شرط یادگیری است. انگیزه نقش با ارزشی در توضیح علل رفتار ، پیشگوئی تاثیر اعمال و هدایت رفتار جهت رسیدن به موفقیت بازی میکند (10).

   از این رو ، حتی غنی ترین و بهترین برنامه های کارآموزی و آموزش سازمان دهی شده نیز در صورت فقدان انگیزه در فراگیران سودمند نخواهد بود.بنابراین یکی از وظایف اصلی مدرسان ایجاد انگیزه لازم برای یادگیری در دانشجویان به منظور افزایش میزان آگاهی، دانش و مهارتهای تکنیکی و همچنین آشنا ساختن آنها با علوم پیشرفته و روش های نوین مراقبتی است.لذا با شناخت هرچه بیشتر عوامل موثر در انگیزش دانشجویان،میتوان مشارکت فعالانه آنها را در یادگیری افزایش داد (11) .

  در مطالعات انجام شده در انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند به ترتیب میزان ترک تحصیل دانشجویان پرستاری (16%) ، (24%) ، (6%) گزارش شده که دلایل زیادی داشته و فقدان حمایتهای لازم یکی از این موارد بوده است(12).

  طبق آمار 35 % از کسانیکه در یکی از شهرهای اسکاتلند در رشته پرستاری ثبت نام نموده اند بین سالهای 1967-1966 قبل از تکمیل دوره تحصیلی خود ، ترک تحصیل نموده اند(11). در بررسی زنوریبا عنوان بررسی علل ترک تحصیل دانشجویان دختر کاردانی پرستاری مدارس عالی پرستاری تهران، که در سال 1365 در تهران انجام شد از علل ترک تحصیل دانشجویان پرستاری روابط سرد بین همکاران ، عدم استقلال فکری و عملی ، ناهماهنگی مطالب تئوری با کار عملی و عدم امکانات جهت ارائه کارکرد مطلوب بوده است(13).

  در مطالعه همایونفر و همکاران با عنوان وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدر سال 89 ، در میان دانشجویان پرستاری(3/67%) و مامایی(7/37%) ،عدم ایجاد انگیزه کافی محیط آموزشی برای اشتغال به حرفه در آینده دانشجویان (8/52%) از جمله نقاط ضعف شناخته شده بود(14).

  در مطالعه جولایی و همکاران با عنوان بررسی نظرات دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه پرستاری و دلایل ترک آن بر روی 300 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ، نتایج مطالعه نشان داد که تنها 18% دانشجویان پرستاری نظر مثبتی نسبت به حرفه خود دارند و 69% انها موافق با ترک رشته خود بوده اند.همچنین 63.6% نمونه ها تصمیم به تغییر رشته و 51.64% تصمیم به انصراف از رشته خود داشتند. از اولویتهای ترک رشته پرستاری نداشتن جایگاه مثبت اجتماعی، نامناسب بودن محیط کار بالینی و نگرش منفی افراد تیم پزشکی نسبت به این حرفه بوده است(15).

  بنابراین از عوامل مهم در یادگیری و تمایل  به موفقیت بیشتر، انگیزه است. در مورد انگیزه نظریه های مختلفی ارائه شده که از جنبه های متفاوت به موضوع انگیزه می نگرند. در این بین یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی[3] است که یک تئوری انگیزش عمومی می باشد که از منظر دیگری به این موضوع پرداخته و به بیان کیفیت انگیزه میپردازد .

  بر اساس این تئوری انگیزه طیفی است که انگیزه درونی در یک سمت این طیف و انگیزه بیرونی در سمت دیگر آن قرار دارد.در انگیزه درونی شخص کار خود را با علاقه و لذت انجام میدهد(16). در نقطه مقابل آن عدم انگیزه وجود دارد که شخص قصد و انگیزه ای برای انجام کار ندارد. در انگیزه بیرونی نیز شخص کاری را به علت مشوق های بیرونی و یا اجتناب از تنبیه انجام می دهد. این نوع از انگیزه دارای چهار نوع تنظیم می باشد که شاملتنظیمخارجی، شناسایی شده، به درون متمایل شده و یکپارچه است . تنظیم بیرونی، به درون متمایل شده، شناسایی شده و درونی در یک معادله تحت عنوان شاخص خود تعیین کنندگی قرار می گیردکه ازنمره 20+ تا 24- تقسیم میشود . به این صورت که هر چقدر عدد مورد نظر منفی تر باشد، به سمت فقدان انگیزه و انگیزه از نوع کنترل شده سوق پیدا کرده و هر چقدر مثبت تر شود به سمت انگیزه درونی و خود مختاری میرود(17).

  عوامل مختلفی روی انگیزه موثر هستند.یکی از این عوامل بر اساس تئوری خود تعیین کنندگی ، ارضاء سه نیاز اساسی روانی درک از استقلال و خود مختاری[4] ، درک از کفایت و شایستگی[5] و درک از تعلق و وابستگی[6] میباشد که در درونی شدن انگیزه موثر هستند. نیاز به استقلال به معنای استقلال در انتخاب رفتار و فعالیتی است که انجام میدهیم. نیاز به کفایت و شایستگی در واقع تعامل موثر شخص با محیط و تجربه کردن فرصتهای مختلف برای انجام رفتار و به عبارتی بیان کننده قابلیتهای فردی میباشد. نیاز به تعلق نوعی نیاز به ارتباط با دیگران  و اعتماد به آنها و توسعه مطلوب روابط اجتماعی میباشد(18).

  در مطالعه بارت[7] و همکاران، دانشجویان معتقد بودند که مربیانی که مهارتهای ارتباطی بالاتری داشته اند علاوه بر توانایی بیشتر در انتقال مفاهیم و تجارب توانسته اند با خلق فضای مناسب تر انگیزه و علاقه بیشتری در آنان ایجاد نمایند.دانشجویان معتقد بودند که ارتباط مناسب از جانب مربی و رعایت احترام و تقویت اعتماد به نفس دانشجو میتواند حمایت بیشتری را برایشان فراهم آورد تا در سایه آن بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به یادگیری تجارب تازه بپردازند.بنابراین مربیان پرستاری نقش برجسته "عامل انگیزش" در دانشجویان هستند.آنان با ارائه بازخوردهای مناسب و توضیحات مورد نیاز شرایط ایجاد انگیزه موفقیت دانشجویان در عملکرد بالینی را فراهم می آورند(12).

  در آموزش پرستاری بالینی ، انگیزه دانشجویان تحت تاثیر اهداف یادگیری و بازخورد داده شده به آنها قرار میگیرد.چون واحدهای آموزش بالینی دانشکده با شخص دانشجویان سرو کار دارد هم اهداف و هم بازخورد میتواند چیزی متناسب با تامین نیازهای هریک از دانشجویان باشد.به منظور افزایش تاثیر فرایند یادگیری ، یک مربی بالینی باید بررسی مختصری از انگیزه دانشجویان را در بالین داشته باشد. ارتباط مثبت بین مدرس و دانشجو میتواند کلید تداوم یک محیط یادگیری مثبت باشد.از دید دانشجویان کیفیت ارتباط در کارآموزی فعلی میتواند سهم مهمی برای انگیزه دانشجویان در واحدهای بالینی بعدی داشته باشد.اهداف یادگیری و بازخورد داده شده از طرف دانشکده نیز، انگیزه دانشجویان را برای یادگیری ترغیب می نماید.

  بر پایه تحقیقاتی بر روی انگیزه بیرونی و درونی متوجه شدند که میزان زیادی از نتایج تجربی نیازمند به فرضیه ای است که در آن باید یک سری از نیازهای اساسی کلی برای عملکرد موثر و سلامت روان تامین گردند.مطالعات در کشورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت نشان داد که تامین نیازهای کفایت ، استقلال و تعلق میتواند پیشگوئی کننده عملکرد موثر درحیطه ها و فرهنگ های مختلف باشد(19).

  دسی[8] وهمکاران وی مطالعه ای را با عنوان آگاهی معلمان دوره ابتدایی نسبت به حمایت از استقلال دانش آموزان برخلاف کنترل نمودن رفتارهای آنان در سال 1981بررسی نمودند.نتایج نشان داد که رفتارهای حمایتی از استقلال دانش آموزان منجر به افزایش انگیزه درونی، حس کفایت و شایستگی و اعتماد به نفس آنها گشته است(13). همچنین رایاندر مطالعه خود تاثیر محدودیت محیطی را بر روی رفتار دانشآموزان در محیط مدرسه بررسی نمود. ایجاد محدودیت محیطی در زمینه آموزش اهمیت زیادی دارد.به طوریکه محدودیت ها ، عملکرد منظم را در ساختار محیط یادگیری دانش آموزان تسهیل مینماید.البته معلمان میتوانند این محدودیتها را به طرق مختلف بگذارند.در این مطالعه متوجه شدند که دانش آموزانی که برای آنها محدودیت کنترلی بیشتری قائل شده بودند نسبت به آنهایی که از استقلال بیشتری برخوردار بودند، انگیزه کمتری داشتند(20).

   نتیجه مطالعات مختلف نشان می دهد، تدریس با شیوه حمایت از استقلال دانشجویان میتواند با برایندهای کاری مثبت در کلاس درس همراه باشد.حس کفایت و شایستگی دانشجویان در صورتی تامین میشود که مدرسان بتوانند فعالیتهای درسی را برای دانشجویان مطرح نمایند که برای آنها چالش برانگیز باشد، بدین وسیله به دانشجویان اجازه میدهد تا بتوانند ظرفیتهای آکادمیک خود را امتحان کرده و گسترش دهند.علاوه بر این اهمیت دارد که ابزار ها و بازخورد مناسب توسط معلمان برای ارتقاء حس کارایی و موفقیت دانشجویان داده شود.نکته حیاتی این است که دانشجویان به فعالیتهایی مشغول شده و برای آن ارزش قائل هستند که بتوانند آن را بفهمند.بر این اساس نیاز است که بازخوردها، ارزشیابی را کمتر جلوه داده و بر روی موثربودن دانشجویان تاکید نمایند.علاوه بر تامین نیازهای استقلال و کفایت این تئوری تاکید مینماید که نیاز تعلق به دیگران فرایند درونی شدن انگیزه را تسهیل مینماید.مردم تمایل دارند که ارزش ها و کارها را با کسانی که با آنها احساس نزدیکی میکنند و میتوانند احساس تعلق با آنها داشته باشند، پذیرفته ودرونی کنند.در کلاس درس نیاز تعلق با احساس دانشجو مبنی بر دوست داشتن واقعی ، پذیرفتن و ارزش قائل شدن برای وی توسط معلم میباشد.دانشجویانی که احساس تعلق بیشتری دارند احتمالا تنظیم یکپارچه و شناسایی شده ای به تکالیف خود برای یادگیری نشان میدهند در حالیکه آنهایی که احساس پس زدگی توسط معلم خود دارند از درونی شدن انگیزه دور شده وفقط به محرک ها وپاداش های بیرونی پاسخ میدهند(14).

  از این رو تئوری خود تعیین کنندگی میتواند یک پایه و اساس مناسب برای اصلاح برنامه های آموزش پزشکی ، ساختار بندی محیط یادگیری پزشکی، تداوم آموزش پزشکی و یادگیری تمام عمر باشد. محیط یادگیری که شامل رفتارهای حامی استقلال دانشجویان توسط مدرسان بوده ، از احساس کفایت دانشجو از طریق بازخوردهای سازنده و منظم حمایت میکند و حس تعلق به دیگران را از طریق حمایتهای مرشدانه ، الگوهای نقشی مثبت ، کار در گروه های کوچک و ارتباط به موقع با بیماران افزایش دهد می تواند تا مدتهای طولانی انگیزه خود مختار دانشجویان را تحریک نماید. در نتیجه دانشجویان با انگیزه خود مختار بیشتر ، رضایت بیشتری را از حرفه خود تجربه می کنند(16). تامین درست این سه نیاز روند درونی شدن انگیزه را تسهیل نموده و باعث پیامد انگیزشی مثبت میگردد (18). از این روبهترین راه ایجاد انگیزش در یادگیرندگان نسبت به یادگیری بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفیت روشهای آموزشی است.از این طریق یادگیرندگان در یادگیری به موفقیت بیشتری میرسند و این کسب موفقیت علاقه و انگیزش آنها را نسبت به یادگیری مطالب تازه افزایش میدهد(5).

  در بررسی پلتیر[9] (2002) بر روی معلمان کانادایی مشاهده شد که معلمانی که فشار بیشتری از بخش های مدیریتی به آنها وارد می شود، میزان استقلال کمتری در فرایند تدریس خود دارند که به نوبه خود باعث میشود تا معلمان نسبت به دانشجویان حس کنترل بیشتری داشته باشند.این تئوری این ارتباط را به این صورت توضیح میدهد که هرچقدر نیاز استقلال مدرسان کمتر تامین شده باشد، شوق و خلاقیتی که آنها میتوانند در طی تدریس داشته باشند، کاهش می یابد. بنابراین موسسات و سیاست هایی که انگیزه دانشجویان و مدرسان را در نظر نمیگیرند و به جای آن تاکید بر کنترل یک سری رفتارها دارند، باعث میشوند که تمام کسانی که در فرایند یادگیری شرکت میکنند از کمبود انگیزه و نتایج یادگیری آزار ببینند(21). راهکارهای لازم برای افزایش استقلال ، فراهم نمودن فرصت انتخاب و دلایل معنی دار برای یادگیری ، آگاهی یافتن از احساس دانشجویان در مورد عناوین درسی و کاهش فشار به دانشجویان است.راهکارهای لازم برای افزایش کفایت و شایستگی ارائه روش ارزشیابی مناسب، بازخوردها و تکالیف چالش برانگیز میباشد.در نهایت فراهم نمودن راهکارهای افزایش حس تعلق شامل تامین محبت و مراقبت و احترام به دانشجویان است(14).

  مطالعه چانگ[10] وهمکاران نیزنشان داد که دانش آموزان مدرسه ای درکره جنوبی هنگامیکه احساس استقلال وکفایت و شایستگی مینمودند از انگیزه درونی بیشتری برخوردار بودند.چندین نتیجه مهم میتوان از این مطالعه و یافته های مشابه نسبت به انگیزه درونی دانش آموزان پیدا کرد.اولا اینکه هم آگاهی وهم جنبه های خاص یادگیری که به عنوان استقلال حمایتی شناخته شده است میتواند منجر به ایجاد انگیزه درونی در دانش آموزان گردد در حالیکه محیط آموزشی کنترل کننده ، انگیزه درونی را در نظر نمیگیرد.ثانیا هنگامیکه دانش آموزان انگیزه درونی دارند گرایش به یادگیری بهتری دارند و خلاق تر هستند به ویژه در دروسی که مفهومی تر هستند.ثالثا روشی که معلمان در معرفی وظایف درسی برای دانش آموزان پیش میگیرند در تامین نیازهای اساسی استقلال و کفایت و شایستگی آنان تاثیر گذار است و به این وسیله باعث میشود تا انگیزه درونی شکوفا شده و یادگیری عمیق تر گردد.انگیزه درونی پایه ای محکم در جهت یادگیری فراهم میکند.با این حال بسیاری از جنبه های آموزشی ذاتا جذاب و جالب نیستند.برای مثال ممکن است برای دانش آموزان یک مدرسه مسائل ریاضی جالب نباشد یا برای دانشجویان یک دانشکده درس آناتومی لذت بخش نباشد.در چنین مواردی انگیزه درونی در فرد وجود ندارد و دانش آموزان نیاز به یک جایگزین یا دلیل برای یادگیری دارند(22).در واقع این تئوری ادعا مینماید که تامین نیازها و درونی شدن انگیزه منجر به یادگیری عمیق تر ، موفقیت و خلاقیت بیشتر و کاهش انصراف فرد از ادامه کار خود میشود(23).

  از آنجا که نیاز جامعه تغییرنموده است، نقش دانشکده ها نیز درمقاطع تحصیلی بالاتر از یک آموزش منفرد به نوعی آموزش چند بعدی تغییر نموده است.نقش دانشکده های پرستاری نیز در این راستا افزایش یافته و به طور فزاینده ای پیچیده شده است.از آنجایی که مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانش پرستاری گسترش می یابد ، تاثیر آن بر روی آموزش پرستاری نیز عظیم تر میگردد.امروزه تحصیلات تکمیلی و آموزش پرستاری به سمت پیش بردن یک سری تغییرات هستند.عوامل اثر گذار بر این تغییرات زیاد و برای جدا کردن سخت میباشند.همانطور که دانشکدهها در مسیر کار خود با چالش های زیادی برخورد میکنند لازم است که نقش های آنها نیز با تغییراتی مواجهه گردد(24).

  از تمام دانشکده های پرستاری انتظار میرود که که دانش لازم را در ارتباط با پرستاری و تجربه کاربالینی در حیطه ای که در آن تدریس میکنند داشته باشند.مسئولیتهای آموزشی با توجه به نوع موسسات آموزشی و جایگاه شغلی افراد فرق میکند اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تدریس بالینی میتواند منبعی از استرس برای بیشتر دانشکده های پرستاری باشد. برخی از مطالعات بر روی دانشجویان پرستاری در طی دوره های آموزش پرستاری نشان داده است که برای بیشتر دانشجویان پرستاری استرس ها و چالش های کار بالینی بیشتر از کلاس درس بوده است.یک علت این مسئله میتواند فشار یادگیری یک موضوع با حجم زیاد در یک زمان کوتاه در یک محیط بالینی باشد.زیرا دانشجویان در محیط بالین با انجام وظایف کاری خود فشار مضاعفی ناشی از بهبود و حفظ یا برگرداندن سلامت بیماران را نیز تجربه میکنند.علاوه بر نگرانی های مربوط به انجام وظایفی که برای سلامتی بیماران مورد نیاز است، نگرانی های دیگری نیز مربوط به اضطراب و استرس دانشجویان وجود دارد که میتواند شامل مرگ بیماران، برقراری ارتباط با سایر پرستاران یا بیماران ، فشار کاری زیاد باشد(25).

   

  Introduction: Clinical environmentincludes conditions and incentives that affect behavior of learning but motivation is the first and most important constituent element of learning behavior. One of the most important theories in this field isself determination theory that is a general theory of motivation. According to this theory, satisfaction of basic psychological needs of autonomy, competence and relatedness are effective in internalization of incentive.Hence this theory can be a good foundation for reforming medical education programs; in this manner that how much these three requirements are satisfied in teaching students, how is the motivation of nursing students in clinical work and its relation to the maintenance of basic psychological needs.

  Methods:This is a cross-sectional, descriptive- analytical study done through censuson all 243 third to eighth semester nursing studentsenrolled in Guilan University of Medical Sciences including the nursing and midwifery faculties of Rasht and of east of Guilan. Data gathering tool was demographic,clinical learning motivation level and basic psychological needs questionnaire. Data was analyzed by SPSS 16 using independent T-test, Spearman and Pearson correlation, Man-Whitney, backward regression considering P value less than 0.05.

  Results: The findings showed that the Basic Pshychological needs’ satisfaction and student’s motivation were average. Statistical tests indicated a significant relationship between levels of motivation, basic psychological needs and demographic variables. There was no significant statistical relationship between the need for autonomy and related autonomy index among basic psychological needs. However the regression coefficients indicated that the need for competence and relatedness can be a suitable predictor for related autonomy index

  Conclusion: Basic psychological needs' satisfaction, especially needs of competence and relatedness in clinical field by instructors can lead to augmentation in related autonomy index and as a result internalization of their incentive and positive outcomes.

   

  Keywords: motivation, nursing student,  learning

   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات

  1-1 مقدمه ( بیان مسئله ) …………………………………..……………………….1

  2-1 اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) …………………………………………9

  3-1 سوالات پژوهش یا فرضیه ها ……………………………………………………10

  4-1 پیش فرض ………………………………………………………………….10

  5-1 تعاریف نظری واژه ها …………………………………………………………11

  6-1 تعاریف عملی واژه ها …………………………………………………………11

  7-1 محدودیت های پژوهش …………….…………………………………………12

   

  فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

  1-2 چهارچوب پژوهش …………………………………………………………...14

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده …………………………………...………………30

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3 نوع پژوهش …………………………………………………………………47

  2-3 جامعه پژوهش ……………………………………………………………….48

  3-3 روش نمونه گیری .……………………………………………….....….........48

  4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………….……48

  5-3 محیط پژوهش ………………………………..………………………………48

  6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………49

  7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ………………………….………………………50

  8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………….…….…………………………51

  9-3 ملاحضات اخلاقی.…………………………………………….……………..52

   

   

   

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  1-4 نتایج پژوهش..................................                ..................................................................53

  2-4 جداول و نمودارها.………………………………….…………………………. 54

   

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

  1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش.…………………………………………………….. 91

  2-5 نتیجه گیری نهایی. ……………………………………………………………..105

  3-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های قبلی ………………………………….108

   

  منابع و ماخذ

  - فهرست منابع  …………………………………………………………………..110

    - پیوست ها   ……………………………………………………………………...

          - چکیده انگلیسی…………………………………………………………………

   

   

  منبع:

   

  1- Aein F, Alhani F, Anoosheh M. The Experiences of Nursing Students, Instructors, and Hospital Administrators of Nursing Clerkship. Iranian Journal of Medical Education. 2009.  9(3). pp: 191-199

                                         

  2- Ghodsbin F, Shafakhah M. Facilitating and Preventing Factors in Learning Clinical Skills from the Viewpoints of the Third Year Students of Fatemeh School of Nursing and Midwifery. Iranian Journal of Medical Education. 2008. 7(2). pp: 343-351

   

  3- Walker C, Greene B., Mansell R. Identification With Academics, Intrinsic, Extrinsic Motivation and Self – efficacy as Predictors of Cognitive Engagement. Learning and Individual differences. 2006.16. pp:1-12

   

  4- Nilson K, Stomberg M. Nursing Student Motivation Toward their Studies – a Survey Study. BMC Nursing.  2008. 7(6). pp: 1-7

   

  5- Saif Aa. Modern educational psychology: psychology of learning and instruction. Tehran: Dowran publishing company:  2011.

   

  6- Lonsdale C, Sabiston C, Taylor L, Ntoumanis N. Measuring Student Motivation for Physical Education: Examining the Psychometric Properties of the Perceived Locus of Causality Questionnier and the Situational Scale. Psychology of sport and exercise. 2011. 12. pp: 284-292

   

  7- Dehghani H, Dehghani K, Fallahzadeh H. The Educational Problems of Clinical Field Training Based on Nursing Teachers and Last Year Nursing Students View points. Iranian Journal of Medical Education. 2005. 5 (1). pp: 24-33

   

  8- Solvoll BA, Heggen  KM. Teaching and learning care-exploring nursing students clinical practice. nurse education today. 2010. 30. pp:73-77

   

  9- Amini A, Valizadeh S, Mohammadi B. Surveying factors that affect learning motivation of clinical students and providing strategies for enhancement of their motivation from the viewpoints of nursing and midwifery lecturer. Tabriz: Iranian Journal of medical education: 1381.

   

  10- Kosgeroglu N, Acat M, Ayranci U, Ozabaci N, Erkal S. An Investigation om Nursing,Midwifery and Health care Students Learning Motivation in Turkey. Nurse Education in Practice. 2009. 9. pp: 331-339

   

   

  11- Kusurkar R, Cate TH, Asperen M, Croiset G. Motivation as an Independent and a Dependent variable in medical Education: A review of the literature. Medical Teacher. 2011. 33. pp: 242-262

   

  12- Wray G,  Barrett D, Aspland J; Gardiner E." Staying the Course" factors Influencin

   pre-registration Nursing Student Progression in to Year 2 the University of Hull. 2010. pp: 1-56

   

  13- Zanuri G. surveying reason of attrition in nursing students of nursing faculty. Tehran. [dissertation]. [Tehran]: Firuzgar institute: 1986.

   

  14- Alavi m, Abedi H. nursing students’ Experience and percive of an effevtive lecturer in clinical education. Iranian journal of education in medical sciences. 2007. 7(2). pp:325- 334

   

  15- Julai S, Mehrdad N, Bohrani N. Surveying of nursing student opinion to nursing profession and its attrition.  Iranian journal of nursing research, 2010, 1. pp: 21-28

   

  16- Fettahlioglu P, Ekici G. Affect of Teacher Candidates Academic Self Efficacy beliefs on their Motivation Toward Sciences. Social and Behavioral Sciences. 2011. 15. pp: 2808-2812

   

  17- Moattari M, Ramezani S. Nursing Students' Perspective toward Clinical Learning Environment. Iranian Journal of Medical Education. 2009. 9(2). pp: 137-144.

   

  18- Salehi S, Hassan Zahrayi R, Ghazavi Z, Amini P, Ziaei S. The Characteristics of Effective Clinical Teachers as Perceived by Nursing Faculty and Students.  Iranian Journal of Medical Education.  2004. 4 (1). pp: 37-44

   

  19- Deci EL, Ryan RM. Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation,Development, and Health. Canadian Psychology. 2008. 49( 3). pp: 182–185

   

  -Niemiec C, Ryan R, Autonomy, competence ,and relatedness in the classroom applying self-determination theory to educational practice. Theory and research in Education(T.R.E).  2009. 7(2). pp:133-144.

  21- Pelletier LG, Séguin LC, Legault L. Pressure from aboveand pressure from below as determinants of teachers’ motivation and teachingbehaviors’. Journal of Educational Psychology. 2002. 94. pp: 186–196.

   

  22- Jang H, Reeve J, Ryan RM, Kim A. Can self-determination theory explain what underlies the productive, satisfying learning experiences of collectivistically-oriented Korean students? . Journal of Educational Psychology. 2010

   

  23-Filak F, Sheldon K. Teacher Support, Student Motivation, Student Need Satisfaction and College Teacher Course Evaluations: Testing a Sequential Path Model. Educational Psychology. 2011. 28(6). pp:711-724

   

  24- Billing D, Halstead J. Teaching in nursing: a guide for faculty. Elsevier. 2 th edition. 2005.

   

  25- Atkins R. Getting the most from Nursing school:a guide to becoming a nurse.jones and Bartlett publishers.2009

   

  26- Hosseini Shahidi L, Atarodi A, Moghimian M. The survey of using learning strategies rate in students. Quarterly of Horizon of Medical Sciences. 2004. 11(1). pp:53-64

   

  27- khaleghdust T. Surveying of last semester nursing students view in relation with clinical education of medical-surgical wards in iran’s nursing and midwifery faculties [dissertation]. [Tehran]: Shahid beheshty faculty of medical sciences: 1981.

   

  28- Deci E, Ryan R . The "What and Why " of Goal Pursuits : Human needs and the self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry. 2000. 11(4). pp: 227-268

   

  29-Veerabhadrappa GM. The Short Text book Of Nursing Education. Newdelhi:  jaypee publishers: first edition. 2011

   

  30- Wentling TL. Planning for effective Training: guide to curriculum development.

  Mohammad chizari. Tehran: tarbiat moddares university press: 1996. 34(37).

   

  31- Deci E, Rayan R, Gagne M, Leone D, Usunov J, Kornazheva B. Need Satisfaction, Motivation and Well being in the Work Organization of a Former Eastern Bloc Country: a cross-cultural Study of Self-Determination. Society for Personality and Social Psychology. 2001. 27(8). pp: 930-942

   

  32- Broeck A, Vansteenkiste M, Witte H, Soenens B, Lens W. Capturing Autonomy, Competence and Relatedness at Work : Construction and Initial Validation of the Work-related Basic Need Satisfaction Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2010. 83. pp: 981-1002

   

  33- Potter PA, Perry AG.  Basic nursing essentials for practice. USA: Mosby: 5 th Edition. 2003

   

  34- finkelman AW, kenner C. professional nursing concepts, competencies for ouality leadership. united states:  jones and Bartlett publishers:  2010.

   

  35-Salemi S, Zeinali M. Surveing problems of clinical education from the viewpoint of nursing students. HAYAT. 1377. 4(3). pp: 60-69.

   

  36- Mollahadi M. Importance of clinical educating in nursery. Education Strategies Journal. 2010. 2(4). pp: 153-159  

   

  37- Billings D, Judith A.  Teaching in Nursing: A Guide for Faculty. Elsevier: 4 th Edition. 2012. pp: 1-573

   

  38- Chan D S, Wan IP. perception of hospital learning environment : A Survey of hong kong nursing students. nurse education today. 2007. 27. pp: 677-684

   

  39-Ebrahimi s, Khaghanizadeh m. The rile of motivation in learning. Education Strategies in medical sciences.  1387. 1(1).

   

  40- Campbell DJ, Pritchard R. Motivation theory in industrial and organizational Psychology. Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Dunnette Edition: 1976. pp: 63-130

   

  41- Jones MR. Nebraska symposium on motivation. Lincoln: university of Nebraska press: 1955.

   

  42- Basavanthappa BT. Management of nursing services and education. USA: Jaypee publishers: 2011.

   

  43-Lundberg C, Gudmundson A, Andersson TD. Herzberg's Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism. Tourism Management. 2009.30(6):890-9.

   

  44- Richard M, Lyman W, Porter S.  Motivation and work behavior. Translated by: Syed Amin Ali Alavi.. Tehranthe:  Public Administration Training Centre: 1372.

   

  45- Emerson R. Nursing Education in the clinical setting. USA: Mosby: 2007.

   

  46- Bilion R. Application of psychology in Education. Translated by: parvine kadivar. 2 th edition. Tehran:  Academic press: 1371

   

  47- Gollwitzer PM, Bargh JA. The psychology of action: linking cognition and motivation to behavior. Guilford Publications: 1996.

   

  48- Hoffmann S. Classical Motivation Theories - Similarities and Differences between them, GRIN Verlag: 2007.

   

   

  49- Thampson DP. Motivating others: creating the conditions. united states: eye on education: 1996

   

  50- Grobler P, Warnich S, Carrell MR, Elbert NF, Hatfield R. Human resource management  in south Africa. 3th edition. Thomson. 2006

   

  51- Brown LV. Psychology of Motivation. Nova Science Publishers: 2007

   

  52-Shah JY,  Gardner WL. Handbook of motivation science. Guilford Publications. 2008.

   

  53- Ryan R. Self determination Theory and Wellbeing. WeD Research Review1,  2009.

   

  54- Deci EL, Ryan RM. Intrinsic Motivation and Self-determination in Human behavior. New York: Plenum. 1985.

   

  55-Ryan RM, Deci El. Self-determination Theory and The facilitation of Intrinsic Motivation. Social Development and Well-being. American Psychology. 2007. 55. pp: 68-78

   

  56- Farmanbar RA, Niknami Sh. A, Heydarnia A.R. Effect of an Integrated Transtheoretical Model and Self- Determination Theory on the Promotion and Maintenance of Exercise Behavior. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2011. 82. pp: 46-56

   

  57 - Brophy J. Motivating student to learn. taylor and francis library. USA: Routledge, 3 th. 2010 .(www.ebookstore.tandf.co.UK)

  58- Grant AM, Shin J. Work Motivation: Directing, Energizing, and Maintaining Effort. Oxford  handbook  of  motivation. Pennsylvania: Oxford  University  Press. 2011.

   

  59- Spalding ch. motivation in classroom. Tabriz: Tabriz teacher training faculty press. Translated by:Yaghubi H, khoshkholgh. 1998.

   

  60-Lepper M, Corpus  J, Iyengar S. Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology. 2005. 97(2). pp: 184−196

   

  61- reeve J, Halusic M. How K-12 teachers can put self-determination theory principles into practice. Theory and Research in Education. 2009. 7(2). pp: 145–154

   

  62- Hill AP.  Motivation and university experience in first-year university students: A self-determination theory perspective. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 2012

   

  63- Arshadi N. Basic need satisfaction, work motivation, and job performance in an industrial company in Iran. Social and Behavioral Sciences. 2010. 5. pp: 1267–1272

   

  64- Abu Baker k, Tarzimi R, Mahyuddin R, Elias h, Luan W, Ayub A. Relationship between University Students achievement Motivation Attitude and Academic in Malaysia . Social and Behavorial  Sciences. 2010. 2. pp: 4906-4910

   

  65- Hassanbeigi A, Askari J. A study of the most important risk factors of motivational deficiencies in university students. Social and Behavioral Sciences. 2010. 5. pp: 1972–1976

   

  66- Tessier D, Sarrazin P, Ntoumanis N. The effect of an intervention to improve newly qualified teachers’ interpersonal style, students motivation and psychological need satisfaction in sport-based physical education. Contemporary Educational Psychology. 2010. 35.pp: 242–253

                                                                                                                         

  67- Guay F, Ratelle CF, Roy A, Litalien D. Academic self-concept, autonomous academic motivation, and academic achievement: Mediating and additive effects. Learning and Individual Differences. 2010. 20. pp: 644–653

   

  68- Zhou M, Ji Ma W, Deci EL. The importance of autonomy for rural Chinese children's motivation for learning. Learning and Individual Differences. 2009. 19. pp: 492–498

   

  69- Molix LA, Nichols CP. Satisfaction of basic psychological needs as a mediator of the relationship between community esteem and wellbeing. International Journal of Wellbeing. 2013. 3(1). pp: 20-34. .

  70- Mason M. Motivation, Satisfaction, and Innate Psychological Needs. International Journal of Doctoral Studies. 2012. 7. pp: 260-277

   

  71- Betoret FD, Artiga AG. The Relationship among Student Psychological Need Satisfaction, Approaches to Learning, Reporting of Avoidance Strategies and Achievement. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 2011. 9 (2). pp: 1-36

   

  72- Karagozoglu S. Nursing students’ level of autonomy: A study fromTurkey. Nurse Education Today. 2009. 29. pp:176–187

   

  73- Vansteenkiste M & et al. Identifying configurations of perceived teacher autonomy support and structure: Associations with self-regulated learning, motivation and problem behavior. Learning and Instruction.  2012.  22. pp:  431-439

   

  74- Ntoumanis N. A self-determination approach to the understanding of motivation in physical education. British Journal of Educational Psychology. 2001.  71. pp: 225- 242

   

  75- Kasser T, Davey J, Ryan  RM.  Motivation and employeesupervisor discrepancies in a psychiatric vocational rehabilitation setting. Rehabilitation Psychology. 1992. 37. pp: 175-187

   

  76- Milyavskaya M, Koestner R. Psychological needs, motivation, and well-being: A test of self-determination theory across multiple domains. Personality and Individual Differences. 2011. 50. pp: 387–391

   

  77- Razavykia M. Evaluation of the educational needs in the nursing students of the Islamic Azad University of Hamedan 2010. Social and Behavioral Sciences. 2012. 31.pp:  564 – 567

   

  78- Schüler J, Sheldon KM, Fröhlich SM. Implicit need for achievement moderates the relationship between competence need satisfaction and subsequent motivation. Journal of Research in Personality. 2010. 44.pp: 1–12

   

  79- Kaplan H, Assor A. Enhancing autonomy-supportive I–Thou dialogue in schools: conceptualization and socio-emotional effects of an intervention program. Soc Psychol Educ. Springer. 2012.pp: 1-19.

   

  80- Dalir  Z, Shojaeian  Z, Khodabandehlu Z. Survey on the Motivation of Nursing and Midwifery  Students toward Their Field of Study Selection- Nursing and Midwifery School-1387. Nursing research. 2011. 6(20).pp: 44-51

   

  81- Deci EL, Ryan  RM. Human autonomy: The basis for true self-esteem. New York: Plenum. In M. Kemis Edition. Efficacy, agency, and self-esteem. 1995. pp: 31–49..

   

  82-YupJung J. Amotivation and Indecision in the Decision-Making Processes Associated with University Entry. Res High Educ. Springer. 2012.pp: 1-22.

   

  83- Maurer T, Allen D, B.Gatch D, Shankar P, Sturges D. Student’s Academic Motivations in Allied Health Classes. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice. 10(1). 2012. pp: 2-12

   

  84- Çeliköz N. Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers. Social and Behavioral Sciences. 2009. 1. pp: 1357–1365

   

  85- Lavigne GL, Vallerand RJ, Miquelon P. A motivational model of persistence in science education: A self-determination theory approach. European Journal of Psychology of Education. 2007. 22(3).pp: 351-369.

   

  86- Roemmich JN, Lambiase MJ, McCarthy TF, Feda DM, Kozlowski KF. Autonomy supportive environments and mastery as basic factors to motivate physical activity in children: a controlled laboratory study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2012. 9(16).pp: 1-13

   

  87- Spittle M, Jackson K, Casey M. Applying self-determination theory to understand the motivation for becoming a physical education teacher. Teaching and Teacher Education. 2009. 25.pp:  190–197

   

  88- Glossop C. Student nurse attrition: use of an exit-interview procedure to determinestudents' leaving reasons. Nurse Education Today. 2002. 22(5).pp: 375-386

   

  .89- Ekici G. Factors affecting biology lesseon motivation of high school students. Social and Behavioral Sciences. 2010. 2.pp:  2137–2142

   

  90- Rifai N. Attitude, motivation, and difficulties involved in learning the English language and factors that affect motivation in learning it. Social and Behavioral Sciences. 2010. 2. pp: 5216–5227

   

  91- Bilde  J,Vansteenkiste  M, Lens W. Understanding the association between future time perspective and self-regulated learning through the lens of self-determination theory. Learning and Instruction. 2011. 21.pp: 332-344

   

  92- Gillet N, Vallerand RJ, Lafrenière K. Intrinsic and extrinsic school motivation as a function of age: the mediating role of autonomy support. Soc Psychol Educ. Springer. 2012. 15.pp: 77–95

   

  93- Gillet N, Vallerand RJ, Amoura S, Baldes B. Influence of coaches' autonomy support on athletes' motivation and sport performance: A test of the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Psychology of Sport and Exercise.  2010. 11.pp:  155-161.

   

  94- Reeve J, Deci  EL,  Ryan RM.  Self-determination theory: A dialectical

  framework for understanding the sociocultural influences on student motivation.Greenwich. McInerney & S. Van Etten (Eds.). 2004. 4. pp: 31–59.

   

  95- Vallerand R.J, Pelletier LG, Blais  MR, Briere NM, Senecal C, Vallieres EF.On the assessment of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education: Evidence on theconcurrent and construct validity of the academic motivation scale. Educational and Psychological Measurement. 1993. 53. pp:159-172..

   

  96- Gillet N, Berjot S, Paty  B. Motivational profile and sport performance. Psychologic  Francxaise. 2009. 54.pp: 173-190.

  97- Pelletier LG, Fortier MS, Vallerand  RJ, Tuson  KM, Bri_ere NM, Blais MR. Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, andamotivation in sports: the Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport & Exercise Psychology.1995

   

  98- Areepattamannil SH, Freeman JG, Klinger DA. Intrinsic motivation, extrinsic motivation, and academic achievement among Indian adolescents in Canada and India. Soc Psychol Educ. 2011.pp: 1-13.

   

  99- Hazrati-Viari A, Tayarani Rad A, Torabi S. The effect of personality traits on academic performance: The mediating role of academic motivation. Social and Behavioral Sciences. 2012. 32.pp: 367 – 371

   

  100- Ostovar N, Mesrabadi J. Students’ Motivational Profiles Changes in an Academic Setting: a Longitudinal Study. Social and Behavioral Sciences. 2011. 30. pp: 1018 – 1021

   

  101- Corpus J.M, McClintic-Gilbert M, Hayenga AO. Within-year changes in children’s intrinsicAnd extrinsic motivational orientations: Contextual predictors and academic outcomes. Contemporary Educational Psychology. 2009. 34.pp: 154–166

                 

  102- Carreira JM. Motivational orienations and psychological needs in EFL learning among elementary school students in Japan.Science Direct. System. 2012. 40.pp: 191- 202


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیاز های اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: حل مسئله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصرحاضر است. مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است و یادگیری این مهارت ها باید از دوران دانشجویی آغاز گردند. هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) قدمه : اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی است که طی آن افراد، ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت های اجتماعی مرتبط با یک حرفه را کسب می نمایند و حس هویت نسبت به یک رشته تخصصی را درونی می سازند.این فرایند با ورود به برنامه آموزش پرستاری آغاز می شود و با اتمام این دوره و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد.بدین ...

بیان مساله امروزه اخلاق کانون و مرکز بسیاری از تحولات در دنیای کنونی است. بشریت پس از طی دوره های مختلف می رود تا رویکردی عقلانی و اخلاقی در تامین نیازهای مادی و معنوی خود داشته باشد. از این جهت می توان اخلاق را کانون و مرکز تحولات دنیای آینده دانست. این رویکرد بیشتر رشته هایی را تحت تاثیر قرار می دهد که در ارائه خدمات به انسانها پیشتاز هستند. حرفه پرستاری از جمله علومی است که ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته ...

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وجود تأکید سازمان های برجسته آموزشی و فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME) بر اهمیت رشد تفکر انتقادی، حوزه علوم پزشکی در کشور ما نیازمند شناسایی و بررسی دقیق عوامل مرتبط با آن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (M. A) گرایش: بالینی چکیده مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی) چکیده مقدمه: درچنددهه اخیررشدمهارت های یادگیری مادام العمربعنوان یکی ازاهداف اولیه تعلیمات بزرگسالی تعیین شده است.ازجانب دیگرباگسترش رشته های تحصیلی ودانشگاه ها،خودراهبربودن بعنوان یکی ازملزومات موفقیت ورضایت درحوزه های حرفه ای محسوب می شود.دررویکردیادگیری مدرن،فعالیت های یادگیری کم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: رواشناسی بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (گرایش آموزش کودکان) مقدمه: توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی است. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی اجتماعی موثر بر آن از جمله هویت یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت ...

ثبت سفارش