پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی

word 4 MB 32080 88
1391 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه  کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی

  چکیده

  کولین از اجزاء سازنده فسفولیپیدها است و نقش مهمی در متابولیسم چربی ها دارد. هم­چنین، برای تشکیل استیل کولین، که در انتقال تکانه­های عصبی نقش دارد، ضروری است. کمبود یا افزایش کولین در بدن موجب ایجاد عوارض و بیماری در انسان می­گردد؛ بنابراین، تشخیص میزان آن در بدن ضروری به نظر می­رسد. برای تشخیص کولین، اغلب از زیست حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز استفاده می­شود. از آنجایی که گروه ردوکس آنزیم در داخل آن مدفون است، برای ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از آن بایستی از الکترودهای اصلاح شده با عواملی مانند کامپوزیت­های نانولوله­های کربنی/مایع یونی استفاده کرد. در این تحقیق، از سه نوع نانولوله کربنی بمبو مانند، چند جداره و تک جداره برای این منظور استفاده شد و نتایج با هم مقایسه شد. مایع یونی مورد استفاده 1- آلیل 3- متیل ایمیدازولیوم بروماید بود.

  پارامترهای الکتروشیمیایی از جمله ثابت انتقال الکترون ظاهری ks به وسیله ولتامتری چرخه­ای به دست آمد. مقدار ks برای نانولوله‌های بمبو مانند، چند جداره و تک جداره به ترتیب s-1  11/23، s-1 75/1 و s-1 49/1 بود. در مرحله بعد، پارامترهای آنالیتیکی زیست حسگر برای تشخیص کولین به دست آمد. حد تشخیص در مورد زیست حسگرهای ساخته شده با نانولوله های کربنی بمبو مانند، چند جداره و تک جداره به ترتیب Mµ 28/0، Mµ 08/3 و Mµ 97/1 بود. محدوده خطی این سه زیست حسگر طراحی شده به ترتیب mM 1-10×0/7-3-10×2/1 برای نانولوله­های بمبو،  mM 1-10×8/2-2-10 ×2/1 و mM 1-10×3-1-10×3/1 در مورد نانولوله­های چند جداره و mM 1-10×9/5-1-10×9/1 و 2-10×4/6-2-10×2/1 برای نانولوله­های تک جداره به دست آمد. حساسیت این سه زیست­حسگر μA/mM.cm2 294 در مورد بمبو، μA/mM.cm2  67/51 و  μA/mM.cm276/136 در مورد نانولوله چند جداره و  μA/mM.cm226/45 و  μA/mM.cm213/56 در مورد نانولوله تک جداره محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که زیست­حسگر طراحی شده با استفاده از نانولوله کربنی بمبو مانند فعالیت الکترو کاتالیزوری و انتقال الکترون مستقیم بهتری دارد.

   واژه گان کلیدی

  نانولوله کربنی، آنزیم کولین اکسیداز، مایع یونی و انتقال الکترون مستقیم 

   

   

  1-1 .آنزیم کولین اکسیداز

  1-1-1. معرفی آنزیم

  آنزیم کولین اکسیداز یکی از انواع آنزیم‌های اکسیدوردوکتاز است. اکسیدوردوکتازها، که حدود 25% از آنزیم‌های شناخته شده را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در متابولیسم سلول‌های زنده ایفا می‌کنند. این گروه از آنزیم‌ها، شامل تمامی آنزیم‌هایی است که واکنش‌های اکسیداسیون و احیاء را کاتالیز می‌کنند. از آنزیم‌های این گروه می‌توان به اکسیدازها، پراکسیدازها، دهیدروژنازها، کاتالاز و بسیاری از آنزیم‌های دیگر اشاره نمود [3]. اهمیت مطالعه اکسیدوردوکتازها در ماهیت واکنش‌هایی است که کاتالیز می‌کنند. در واقع، به دلیل این که این آنزیم‌ها واکنش‌های دشواری، از قبیل اکسیداسیون و احیاء انتخابی مولکول‌های آلی، را کاتالیز می‌کنند، در حوزه محیطی اهمیت ویژه‌ای دارند. علاوه بر این، از آنجایی که اکسیدوردوکتازها به طور گسترده‌ای در سنتز ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در داروسازی کاربرد دارند [4-5]. از میان اکسیدوردوکتازها، اکسیدازها به دلیل اینکه از اکسیژن به عنوان عامل اکسنده استفاده می‌کنند و نیازی به کوفاکتور ندارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. آنزیم کولین اکسیداز که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است یکی از انواع اکسیدازها است.

  1-1-2. تاریخچه

  آنزیم کولین اکسیداز اولین بار در سال 1933 توسط برنهایم[1] در بافت حیوانی کشف شد [6]. در میان بافت‌های حیوانی، کولین اکسیداز بیشتر در کبد موش یافت می‌شود. این فرم آنزیم در کلیه نیز یافت شد، ولی در خون و ماهیچه یا قلب دیده نشد [7]. کلی[2] در سال 1952 وجود گروه پروستتیک فلاوین آدنین دی نوکلئوتید FAD)) را در این آنزیم به اثبات رساند. با وجود این که نمونه‌های اولیه کولین اکسیداز از بافت‌های حیوانی با دشواری و ناخالصی بسیار زیاد استخراج شده بود، بعدها این آنزیم از گونه‌های ریز جانداران دیگری نیز به دست آمد، که از آن جمله می‌توان به استخراج آنزیم در سال 1977 از گونه آرتروباکتر[3] اشاره کرد [8].

  1-1-3. واکنش آنزیمی

  آنزیم کولین اکسیداز واکنش اکسایش کولین به گلایسین بتائین را کاتالیز می­کند. اولین بار در سال 1952 وجود گروه پروستتیک فلاوین آدنین دی نوکلئوتید (FAD) در این آنزیم به اثبات رسید. در واقع، آنزیم کولین اکسیداز با کمک گروه پروستتیک FAD خود، به صورت میانجی، سوبسترا را اکسید می‌کند. اکسایش کولین در دو مرحله انجام می‌گیرد؛ در مرحله اول با انتقال یون هیدرید ((H- از کولین به اکسیژن مولکولی سوبسترا به محصول حد واسط ) بتائین آلدئید( تبدیل می‌شود. در مرحله بعد، بتائین آلدئید با انتقال دو الکترون دیگر محصول نهایی بتائین را تولید می‌کند. شمای کلی این واکنش در شکل زیر نشان داده شده است [9].

  شکل 1-1. شمای واکنش اکسیداسیون دو مرحله‌ای کولین به گلایسین بتائین کاتالیز شده توسط آنزیم کولین اکسیداز

  1-1-4. جایگاه فعال آنزیم

  آنزیم کولین اکسیداز به صورت دایمر است و در هر مونومر دو دمین مهم برای اتصال سوبسترا و FAD وجود دارد. دومین اتصال فلاوین شامل دنباله‌های 159-1، 311-201 و 527-464 می‌باشد. در این میان، دنباله 23Ser برهم کنش‌های فراوانی با فلاوین ایجاد می‌کند. جایگاه فعال آنزیم بین دمین اتصال سوبسترا و دمین اتصال فلاوین، به همراه ساختار لوپ حفاظت شده‌ای قرار دارد. لازم به ذکر است که یک مولکول آب در جایگاه فعال قرار دارد.

   

   

   

   

  شکل 1-2. شمای جایگاه فعال آنزیم کولین اکسیداز

   

  1-1-5. اهمیت مطالعه

  آنزیم کولین اکسیداز، به دلیل کاربردهای بیوتکنولوژیکی و پزشکی آن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از اهمیت مطالعه این آنزیم می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1) از نقطه نظر شیمیایی، واکنش اکسیداسیون کاتالیز شده توسط آنزیم کولین اکسیداز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا شکستن پیوند کووالانسی کربن–هیدروژن سوبسترا بدون حضور آنزیم از نظر انرژتیک مطلوب نیست [10].

  2) محصول واکنش آنزیم کولین اکسیداز گلایسین بتائین است. گلایسین بتائین یک جسم حل شده‌ی سازگار است که در سیتوپلاسم سلول‌های باکتری‌های پاتوژن و گیاهان انباشته شده و در آنها باعث مقاومت در برابر فشار اسمزی و استرس‌های گرمایی می‌شود. این واکنش در بیوتکنولوژی و پزشکی اهمیت زیادی دارد، زیرا از دهیدراتاسیون و مرگ سلولی گیاهان و باکتری‌های پاتوژن جلوگیری می‌کند [11]. مطالعه آنزیم کولین اکسیداز در زمینه مهندسی ژنتیک، به خصوص در زمان تنش‌های اسمزی، بسیار مورد توجه می‌باشد؛ زیرا به این طریق می‌توان عوامل مؤثری که سنتز این آنزیم را در گیاهان مزروعی مانند برنج و سیب زمینی افزایش می‌دهد را شناسائی نموده و از آنها استفاده کرد، که از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

  3) چاپرون ها پروتئین‌هایی هستند، که باعث حفظ ساختار واقعی پروتئین‌ها می‌شوند و گلایسین بتائین هم ازجمله این پروتئین هاست [12]. گلایسین بتائین ماشین ترجمه و رونویسی را با کاهش دمای ذوب دو رشته DNA محافظت می‌نماید [13].

  4) یکی دیگر از کاربردهای این آنزیم، سنجش مواد آلی فسفره است. این مواد به طور روزافزون به عنوان حشره کش، آفت کش و مواد شیمیایی جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مواد آلی فسفره، آنزیم کولین اکسیداز را مهار می‌کنند. بر این اساس، می‌توان زیست حسگرهایی برای سنجش مواد آلی فسفره، برمبنای مهار آنزیم کولین اکسیداز ساخت [14].

  5) یکی دیگر از کاربردهای بالینی کولین اکسیداز، استفاده از آن در ساخت زیست حسگرهای آنزیمی برای سنجش کولین است [15]. کولین به فراوانی در طبیعت به صورت آزاد، استیل کولین و یا به صورت ترکیبات پیچیده‌تری نظیر فسفولیپیدها و واسطه‌های متابولیکی آنها یافت می‌شود. این ماده بخش لازم و متمم لستین است، که در کلیه سلول‌های گیاهی و حیوانی وجود دارند. کولین در جیره‌های فاقد مکمل نیز عمدتاً به صورت لستین وجود دارد که کمتر از 10% آنها به صورت آزاد یا در ترکیب اسفنگومیلین آزاد می‌گردد [15].

  کولین چهار کارکرد بیوشیمیائی اساسی دارد:

  الف- کولین از اجزاء سازنده فسفولیپیدها و یک ماده ضروری برای ساخت و حفظ ساختمان سلولی و بلوغ طبیعی ماتریکس غضروفی استخوان است [16].

  ب- کولین نقش مهمی در متابولیسم چربی‌ها در سطح سلول‌های کبدی ایفا می‌کند. کولین، با کمک به انتقال چربی به صورت لسیتین، از تجمع ناهنجار چربی در کبد جلوگیری می‌نماید. از این رو به آن عامل لیپو تروپیک نیز می‌گویند [16].

  ج- کولین برای تشکیل استیل کولین ضروری است. استیل کولین انتقال تکانه­های عصبی را در اعصاب دستگاه‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک تسهیل می‌کند و از نظر بیولوژیک عامل فعالی است که از پایانه‌های عصبی اعصاب پاراسمپاتیک ترشح می‌شود [16].

  د- عمل چهارم کولین به عنوان یک منبع عبور دهنده گروه‌های متیل است. کولین گروه‌های متیل را برای تشکیل متیونین از هموسیستین و کراتین از گوانیدواستیک اسید[4] فراهم می‌سازد. فرایند ترانس متیلاسیون مستلزم حذف عامل متیل از گروه دهنده متیل و انتقال آن به یون متیل کربانیوم و متیلاسیون گروه پذیرنده متیل می‌باشد. کولین برای ایفای نقش خود به عنوان گروه دهنده متیل ابتدا باید به بتائین آلدئید و سپس به بتائین تبدیل شود. بعد از حذف گروه متیل، دی متیل گلایسین باقی می‌ماند؛ ولی هیچ‌یک از گروه‌های متیل موجود در این ترکیب قابلیت انتقال به ترکیب دیگر را ندارد. به این ترتیب، بتائین تنها می‌تواند بخشی از وظایف کولین را ایفا کند و برای ایفای نقش‌های دیگر نظیر نقش ساختمانی در متابولیسم چربی در کبد نیاز به استفاده از مکمل‌های غذائی حاوی کولین نظیر کولین کلراید می‌باشد.

  ه- همچنین فسفاتیدیل کولین یکی از اجزای سازنده سورفکتانت­های موجود در شش‌ها است،این سورفکتانت ها باعث جلوگیری از به هم چسبیدن آلوئول ها می شوند. به طوری که کمبود این سورفکتانت­ها در نوزادان نارس­به­ایجاد­مشکلات­شدید­تنفسی­منجرمی‌شود.پس از تولد علی رغم فشاری که از طرف سطح مشترک بافت-هوا در داخل کیسه های انتهایی ریه اعمال می شود،این کیسه ها باید اتساع خود را حفظ کنند سورفکتانت مانع روی هم خوابیدن کیسه ها می شود، بیش از 40 نوع سلول در ریه وجود دارند، اما ساخت سورفکتانت به طور اختصاصی در پنوموسیتهای نوع دو که آلوئول ها را مفروش می کنند صورت می­گیرد. با اینکه کولین می‌تواند در بدن سنتز شود، ولی مقدار تولید شده در بدن کفاف نیازهای لازم را ندارد. منابع اصلی فسفاتیدیل کولین در جگر، گوشت، زرده تخم مرغ و سویا می‌باشد. شکل آزاد کولین در بادام زمینی و گل کلم وجود دارد. نمک کلراید این ترکیب بنام کولین کلراید به طور شیمیائی جهت استفاده در صنعت غذای حیوانی ساخته می‌شود [17].

   

   

  Abstract

  Choline is a main component of phospholipids and has an important role in lipid metabolism. Also, it is nessecery for acetylcholine synthesis, which is a neurotransmitter in nervous system. Increased amounts or deficiency of choline can result in serious deseases in human. So, development of reliable methods for choline detection seems to be necessary. Electrochemical biosensors based on choline oxidase enzyme are often used for choline detection. Because the redox center of the enzyme is deeply buried within the protein, carbon nanotubes/Ionic Liquid composites are used for electrical communication between the enzyme redox center and the electrode surface. In this research, three kinds of carbon nanotubes (CNTs) including Bamboo like, multi wall (MWCNTs) and single wall nanotubes (SWCNTs) was used and the electrochemical and electroanalytical behavior of the enzyme on different CNT modified electrodes was compared. The ionic liquid of 1-Alyle-3–Methyl Imidasolium bromide was used to stabilize enzyme on the electrode. The Electrochemical paeameters such as apparent heterogeneous electron transfer rate constants (ks) were estimated by cyclic voltametry. The ks of enzyme were obtained to be 23.11, 1.75 and 1.49 s-1 on bamboo like CNTs, MWCNTs and SWCNTs, respectively. Then, the electroanalytical parameters for choline detection were calculated. The detection limit was 0.28, 3.08 and 1.97µ M on bamboo-like, MWCNTs and SWCNTs, respectively. The linear rang of these three biosensors was 1.2×10-3 -7×10-1 mM on Bamboo CNT modified electrodes, 1.3×10-1-3×10-1 and 1.2×10-2-2.8×10-1 mM for MWCNT modified electrodes and 1.2×10-2-6.4×10-2 and 1.9×10-1–5.9×10-1 mM for SWCNT modified electrodes. The sensitivity of the biosensors was determined to be 294 μA/mM.cm2 on bamboo CNT modified electrodes, 51.67 and 136.76 μA/mM.cm2 on MWCNT modified electrodes and 45.26 and 56.13 μA/mM.cm2 on SWCNT modified electrodes. The results showed that the bamboo-like CNT modified electrodes show higher electrochemical and electrocatalytic activity towards choline.

   

  Keywords: Carbon nanotubes; Choline oxidase; Ionic liquids; Direct electron transfer

 • فهرست:

  فصل اول   1

  1-1 .آنزیم کولین اکسیداز  2

  1-1-1. معرفی آنزیم.. 2

  1-1-2. تاریخچه. 2

  1-1-3. واکنش آنزیمی.. 3

  1-1-4. جایگاه فعال آنزیم.. 3

  1-1-5. اهمیت مطالعه. 4

  1-2. زیست حسگر  7

  1-2-1. نسل اول.. 8

  1-2-2. نسل دوم. 9

  1-2-3. نسل سوم. 10

  1-3. تکنیک‌های الکتروشیمیایی   10

  1-3-1. ولتامتری یا آمپرومتری.. 10

  1-3-2. ولتامتری چرخه‌ای.. 11

  1-3-3.کرونو آمپرومتری.. 12

  1-4. نانولوله‌های کربنی   13

  1-4-1. معرفی.. 13

  1-4-2. ساختار. 13

  1-4-3. خواص ویژه نانولوله‌های کربنی.. 14

  1-4-4. انواع نانولوله‌های کربنی.. 15

  1-4-5. سنتز نانولوله‌های کربنی.. 19

  1-4-5-1. قوس الکتریکی.. 19

  1-4-5-2. سایش لیزری.. 20

  1-4-5-3. رسوب دهی با بخار شیمیائی.. 21

  1-4-6. خالص سازی نانولوله‌های کربنی   23

  1-4-6-1. اکسیداسیون.. 23

  1-4-6-2. اسید کاری.. 24

  1-4-6-3.آنیل کردن.. 24

  1-4-6-4. استفاده از ارتعاشات مافوق صوت.. 24

  1-4-6-5. تصفیه مغناطیسی.. 25

  1-4-6-6. میکروفیلتراسیون.. 25

  1-4-7. عامل­دار کردن نانولوله‌های کربنی   25

  1-4-7-1. ضرورت عامل­دار کردن نانولوله­ها و روش­های آن.. 26

  1-4-7-2. روش‌های تائید عامل­دار شدن نانولوله‌ها 27

  1-4-7-2-1. طیف سنجی رامان.. 27

  1-4-7-2-2. طیف سنجیFT-IR.. 30

  1-5. استفاده از مایعات یونی به عنوان پایدار کننده‌ها 31

  1-6. هدف از انجام پژوهش: 34

  فصل دوم. 36

  مواد و روش­ها 36

  2-1. مواد. 37

  2-2. تجهیزات و دستگاه­ها: 38

  2-3-1. عامل­دار کردن نانولوله‌ها 39

  2-3-2. تهیه سوسپانسیون نانولوله کربنی.. 40

  2-3-3. آماده سازی الکترود. 40

  2-3-4. روش تثبیت... 41

  2-3-5. مطالعات ولتامتری فیلم پروتئین   41

  2-3-6. اندازه گیری فعالیت آنزیم   42

  2-3-7. تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی   43

  فصل سوم. 44

  نتایج.. 44

  3-1. میزان عامل­دار شدن نانولوله‌ها 45

  3-2. مورفولوژی سطح الکترودهای اصلاح شده با نانولوله‌ها 50

  3-3 . انتقال الکترون مستقیم آنزیم روی الکترودهای اصلاح شده با نانولوله  55

  3-4. میزان برگشت پذیری واکنش اکسید و احیاء آنزیم   57

  3-5. میزان آنزیم الکترواکتیو روی الکترودهای اصلاح شده با نانولوله­ها 57

  3-6. تثبیت موثر آنزیم بر نانولوله‌های کربنی   58

  3-7. سرعت انتقال الکترون آنزیم تثبیت شده بر نانولوله و مایع یونی   61

  3-8. فعالیت الکتروکاتالیزوری آنزیم روی الکترودهای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی   63

  فصل چهارم. 66

  بحث و پیشنهادات.. 66

  4-1. عامل­دار شدن نانولوله­ها 67

  4-2. مقایسه پارامترهای آنالیتیکی حسگرهای طراحی شده با سه نوع نانولوله کربنی   69

  4-2-1. محدوده خطی.. 70

  4-2-2. حساسیت... 71

  4-2-3. حد تشخیص.... 72

  4-3. مقایسه انتقال الکترون آنزیم   72

  4-3-1. میزان آنزیم الکتروفعال تثبیت شده روی نانولوله‌های کربنی.. 73

  4-3-2.ثابت سرعت ظاهری الکترون (ks) 74

  4-3-3. مقایسه میزان تغییرات پتانسیل فرمال در سه نوع زیست حسگر. 75

  4-4. نتیجه گیری   77

   

   

   

   

  منبع:

  1.         M. Daenen, R.D.d.F, B. Hamers, P.G.A. Janssen, The Wondrous World of Carbon Nanotubes. Eindhoven University of Technology, 2003.

  2.         Chaplin, M., What are biosensors? Faculty of Engineering, Science and the Built Environment, 20 December, 2004.

  3.         Sharareh Sajjadia, H.-A.R.-P., Parvaneh Rahimib, Hedayatollah and A.-H.K. Ghourchianb, Electrochemistry and Electrocatalysis of Choline Oxidase Based on Ionic-liquid/NH2-MWCNTs Nano-composite. 2011.

  4.         Niyogi, S., et al., Chemistry of single-walled carbon nanotubes. Accounts of chemical Research, 2002. 35(12): p. 1105-1113.

  5.         S. Lutz-Wahl, et al., Performance of d-amino acid oxidase in presence of ionic liquids Journal of Biotechnology, 2006. 124(1): p. 163-171.

  6.         Bernheim, F. and M.L.C. Bernheim, Oxidation of acetylcholine by tissues. American Journal of Physiology--Legacy Content, 1933. 104(2): p. 438.

  7.         Bernheim, F. and M.L.C. Bernheim, The choline oxidase of liver. American Journal of Physiology--Legacy Content, 1937. 121(1): p. 55.

  8.         IKUTA, S., et al., Purification and characterization of choline oxidase from Arthrobacter globiformis. Journal of Biochemistry, 1977. 82(6): p. 1741.

  9.         F. Fan, a.G.G., An internal equilibrium preorganizes the enzyme-substrate complex for hydride tunneling in choline oxidase. Biochemistry, 2007. 46: p. 6402-6408.

  10.       Northrop, D.B., Enzymatic mechanisms. Vol. 27. 1999: Ios Pr Inc.

  11.       Umezawa, T., et al., Engineering drought tolerance in plants: discovering and tailoring genes to unlock the future. Current Opinion in Biotechnology, 2006. 17(2): p. 113-122.

  12.       Sharma, P. and R. Shanker Dubey, Modulation of nitrate reductase activity in rice seedlings under aluminium toxicity and water stress: role of osmolytes as enzyme protectant. Journal of plant physiology, 2005. 162(8): p. 854-864.

  13.       Hoffmann, Vitamin Nutrition for poultry Chapter 15 " choline" Animal Health and Nutrition 1989: La Roche-Inc.

  14.       Zhang, S., H. Zhao, and R. John, Development of a quantitative relationship between inhibition percentage and both incubation time and inhibitor concentration for inhibition biosensors--theoretical and practical considerations. Biosensors and Bioelectronics, 2001. 16(9-12): p. 1119-1126.

  15.       Cremisini, C., et al., Evaluation of the use of free and immobilised acetylcholinesterase for paraoxon detection with an amperometric choline oxidase based biosensor. Analytica Chimica Acta, 1995. 311(3): p. 273-280.

  16.       McDonald, P., J. Greenhalgh, and C. Morgan, Animal nutrition. 2002: Addison-Wesley Longman Ltd.

  17.       Workel, H., et al., Choline-The rediscovered vitamin. poultry international, 1999. 38: p. 44-47.

  18.       Kidd, M., P. Ferket, and J. Garlich, Nutritional and osmoregulatory functions of betaine. World's Poultry Science Journal, 1997. 53(2): p. 125-140.

  19.       Griffiths, D. and G. Hall, Biosensors--what real progress is being made? Trends in biotechnology, 1993. 11(4): p. 122-130.

  20.       Turner, A.P.F., I. Karube, and G.S. Wilson, Biosensors: fundamentals and applications. 1987: Oxford University Press, USA.

  21.       Clark, L.C., The enzyme electrode. Biosensors: Fundamentals and Applications, 1987. 1: p. 3-12.

  22.       Turner, M.F.C.a.A.P.F., The realisation of electron transfer from biological molecules to electrods Biosensors: Fundamentals and Applications, 1987. 15: p. 257-275.

  23.       Bartlet, P.N., The use of electrochemical in the study of modified electrodes Biosensors: Fundamentals and Applications, 1987. 13 p. 211-246.

  24.       Bartlett, P.N. and R.G. Whitaker, Strategies for the development of amperometric enzyme electrodes. Biosensors, 1988. 3(6): p. 359-379.

  25.       Bard, A.J. and L.R. Faulkner, Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications, John Wiley& Sons. Inc., New York, 2001.

  26.       Van Benschoten, J.J., et al., Cyclic voltammetry experiment. Journal of Chemical Education, 1983. 60(9): p. 772.

  27.       Cranston, W.J.A.a.D.H., Amperometric enzyme electrodes. Biosensors: Fundamentals and Applications, 1987. 12: p. 180-210.

  28.       Ye, L., et al., High current density" wired" quinoprotein glucose dehydrogenase electrode. Analytical Chemistry, 1993. 65(3): p. 238-241.

  29.       Georgakilas, V., et al., Purification of HiPCO carbon nanotubes via organic functionalization. J Am Chem Soc, 2002. 124(48): p. 14318-9.

  30.       Heinze, T., Emergence of nano S&T in Germany: network formation and company performance. 2006: ISI.

  31.       Giorcelli, M., Growth and characterization of Carbon Nanotubes by CVD system.

  32.       sinnat, s., B., Andrews, R., Qian, D., Rao, A, M., Mao, Z., Dickey, E, C., and Derbyshire, F., Chem,, Carbon Nanotubes (CNTs) Production, Characterisation and Its Applications. Phys,Lett., , 1999. 315: p. 25-30.

  33.       Journet, C.a.B., P.,, Influence of tunneling voltage on the imaging of carbon nanotube rafts by scanning tunneling microscopy Applied Physics A- Materials Science &Processing, 1998. 67(1): p. 1-9.

  34.       Rao, A.M., et al., Diameter-Selective Raman Scattering from Vibrational Modes in Carbon Nanotubes. Science, 1997. 275(5297): p. 187-91.

  35.       Ajayan, P.M., Nanotubes from Carbon. Chem Rev, 1999. 99(7): p. 1787-1800.

  36.       CHENG Jin, Z.x.-p., ZHANG Hong-dan, Synthesis of bamboo-like carbon nanotubes by ethanol catalytic combustion technique. Science Press, 2006. 16: p. 435-437.

  37.       Yasuda, A., Kawase,Noboru, and Mizutani, Wataru, , Article Formation Mechanism of Carbon-Nanocapsules and -Nanoparticles Based on the In-Situ Observation. Journal of Physical Chemistry, 2002106(51).

  38.       Jung, S., H., Kim, M, R.,Jeong, S.,H., Kim, S, U., Lee, O. J., Lee, K. H., Suh, J, H., and Park, C, K.,, High-yield synthesis of multi-walled carbon nanotubes by arc discharge in liquid nitrogen. Applied Physics A- Materials Science &Processing, 2003. 76(2): p. 285-286.

  39.       Ebbesen, T. and P. Ajayan, Large-scale synthesis of carbon nanotubes. Nature, 1992. 358(6383): p. 220-222.

  40.       lee, s.J., Baik, Hong Koo, Yoo, Jae eun, and Han, Jong hoon, , Large-scale synthesis of carbon nanotubes by plasma rotating arc discharge technique. Diamond and Related materials, 2002. 11: p. 3-6.

  41.       Yudasaka, M., Yamada, R., Sensui, N., Wilkins, T, lchihashi, T., and Iijima, S., , Journal of Physical Chemistry, 1999. 103(30).

  42.       Maser, W., K., Munoz, E., Benito. A. M., Martinez., M. T., de la Fuente, G, F., Maniette, Y., Anglaret, E., and Sauvajul, J, L., , Synthesis of carbon nanotubes by laser ablation in graphite substrate of industrial arc electrodes. Chemical Physics Letters, 1998. 292(4,5,6).

  43.       Scott, C., D., Arepalli, S., Nikolaev, P., and Smally , R, E., , Large-scale synthesis of single-walled carbon nanohorns by submerged arc. Applied Physics A- Materials Science &Processing, 2001. 72(5).

  44.       Ren, z., F., Huang, Z, P., Wang, D, Z., Wen, J, G., Xu, J, W., Wang, J, H., Calvert, L, E., Chen, J., Klemic, J, F., and Reed, M, A.,, Controlled deposition of carbon nanotubes on a patterned substrate. Applied Physics letters, 1999. 75(8).

  45.       Ren, Z.F., et al., Synthesis of large arrays of well-aligned carbon nanotubes on glass. Science, 1998. 282(5391): p. 1105-7.

  46.       Lian, Y., et al., Nondestructive and high-recovery-yield purification of single-walled carbon nanotubes by chemical functionalization. The Journal of Physical Chemistry B, 2004. 108(26): p. 8848-8854.

  47.       Chiang, I., et al., Purification and characterization of single-wall carbon nanotubes (SWNTs) obtained from the gas-phase decomposition of CO (HiPco process). The Journal of Physical Chemistry B, 2001. 105(35): p. 8297-8301.

  48.       Hou, P.X., Liu, C., Tong, Y, Liu, M., and Cheng, H, M., , Purification of single-walled carbon nanotubes synthesized by the hydrogen arc-discharge method. Journalof Materials Research, 2001. 16(9): p. 2526-2529.

  49.       Kajiura, H., Tsutsui, S., Huang, H, J., and Murakami, Y., , Improved Oxidation Resistance of Single-Walled Carbon Nanotubes Produced by Arc Discharge in a Bowl-like Cathode. Chemical Physics Letters, 2002. 364(5-6): p. 586-592.

  50.       Moon, J., M., An, K, H., Lee, Y, H., Park, Y, S., Bae, D, J., and Park, G, S., , The Effect of Gas Adsorption on the Field Emission Mechanism of Carbon Nanotubes. Journal of Physical Chemistry, 2001. 105(24): p. 5677-5681.

  51.       Bandow, S., et al., Purification of single-wall carbon nanotubes by microfiltration. The Journal of Physical Chemistry B, 1997. 101(44): p. 8839-8842.

  52.       Le Thiên-Nga, et al., Mechanical purification of single-walled carbon nanotube bundles from catalytic particles. Nano letters, 2002. 2(12): p. 1349-1352.

  53.       Farkas, E., Anderson,M, E., Chen, Z, H., and Rinzler, A, G., , High Weight Fraction Surfactant Solubilization of Single-Wall Carbon Nanotubes in Water. Chemical Physics Letters, 2002. 363(1-2): p. 111-116.

  54.       Niyogi, S., et al., Chromatographic purification of soluble single-walled carbon nanotubes (s-SWNTs). Journal of the American Chemical Society, 2001. 123(4): p. 733-734.

  55.       Baughman, R.H., A.A. Zakhidov, and W.A. de Heer, Carbon nanotubes--the route toward applications. Science, 2002. 297(5582): p. 787-92.

  56.       Hirsch, A., Functionalization of Carbon Nanotubes. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, 2005. 245: p. 193–237.

  57.       Skoog, D.A., F.J. Holler, and T.A. Nieman, Principles of instrumental analysis. 1980: Saunders college Fort Worth, TX.

  58.       M.S. Dresselhausa, G.D., R. Saitoc,A. Joriod, Raman spectroscopy of carbon nanotubes. Physics Reports, 2004.

  59.       Skoog, D.A. and J.J. Leary, Principles of Instrumental Analysis. Clinical Chemistry-Reference Edition, 1994. 40(8): p. 1612.

  60.       Tricas, N., et al., Influence of carbon black amorphous phase content on rubber filled compounds. Composites science and technology, 2003. 63(8): p. 1155-1159.

  61.       Gosav, S., et al., Class identity assignment for amphetamines using neural networks and GC-FTIR data. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2006. 64(5): p. 1110-1117.

  62.       Plechkova, N.V. and K.R. Seddon, Applications of ionic liquids in the chemical industry. Chem. Soc. Rev., 2007. 37(1): p. 123-150.

  63.       Wasserscheid, P. and T. Welton, Ionic liquids in synthesis. Vol. 2. 2003: Wiley Online Library.

  64.       Dupont, J., et al., Preparation of 1-butyl-3-methyl imidazolium-based room temperature ionic liquids. Organic syntheses, 2002. 79: p. 236-243.

  65.       Welton, T., Room-temperature ionic liquids. Solvents for synthesis and catalysis. Chemical Reviews, 1999. 99(8): p. 2071-2084.

  66.       Rahimi, P., et al., Ionic-liquid/NH2-MWCNTs as a highly sensitive nano-composite for catalase direct electrochemistry. Biosensors and Bioelectronics, 2010. 25(6): p. 1301-1306.

  67.       Yao, Y. and K.K. Shiu, Electron-transfer properties of different carbon nanotube materials, and their use in glucose biosensors. Analytical and bioanalytical chemistry, 2007. 387(1): p. 303-309.

  68.       Anik, Double- walled carbon nanotube based carbon pasete electrode as xanthine biosensors. microchemica Acta, 2009. 166.

  69.       Chekin, F., leivo, N, directelectrochemistry and bioelectrocatalysis of a class II non- symbiotic plant hemoglobin imobilised on screen printed carbon electrods. Anal Bioanal Chem, 2010. 398(4): p. 1643-9.

  70.       Ma, W. and D. Tian, Direct electron transfer and electrocatalysis of hemoglobin in ZnO coated multiwalled carbon nanotubes and Nafion composite matrix. Bioelectrochemistry, 2010. 78(2): p. 106-112.

  71.       Tijskens, L., et al., The kinetics of pectin methyl esterase in potatoes and carrots during blanching. Journal of food engineering, 1997. 34(4): p. 371-385.

  72.       CHANG YUAN HU, F.Y.L., LI HUA and RONG BIN ZHANG, A study concerning the pretreatment of CNTs and its influence on the performance of NiB/CNTs amorphous catalyst. J. Serb. Chem. Soc., 2006. 71(11): p. 1153–1160.

  73.       Bishun N. Khare, M.M., Alan M. Cassell, Cattien V. Nguyen, and and J. Han, Functionalization of Carbon Nanotubes Using Atomic Hydrogen from a Glow Discharge. NANO LETTERS, 2001. 2: p. 73-77.

  74.       Zhao, W.W.H.-H.J.G.-C., A reagentless nitrite biosensor based on direct electron transfer of hemoglobin on a room temperature ionic liquid/carbon nanotube-modified electrode. Microchim Acta, 2009. 164: p. 167–171.75.            Yang Liu, L.S., Meijia Wang, Zhiying Li, Hongtao Liua and Jinghong Li, A novel room temperature ionic liquid sol–gel matrix for amperometric biosensor application. Green Chemistry, 2005.

  76.       Laviron, E., General expression of the linear potential sweep voltammogram in the case of diffusionless electrochemical systems. Journal of Electroanalytical Chemistry, 1979. 101(1): p. 19-28.

  77.       Borowiak-Palen, S.C.a.E., Raman Study on Doped Multiwalled Carbon Nanotubes. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2009. 116.

  78.       Jia, G., et al., Cytotoxicity of carbon nanomaterials: single-wall nanotube, multi-wall nanotube, and fullerene. Environmental science & technology, 2005. 39(5): p. 1378-1383.

  79.       Tkac, J. and T. Ruzgas, Dispersion of single walled carbon nanotubes. Comparison of different dispersing strategies for preparation of modified electrodes toward hydrogen peroxide detection. Electrochemistry communications, 2006. 8(5): p. 899-903.

  80.       Mariotti, M.P., et al., Strategies for developing NADH detector based on meldola blue in different immobilization methods: a comparative study. Journal of the Brazilian Chemical Society, 2006. 17(4): p. 689-696.

  81.       Shervedani, R.K. and S. Pourbeyram, Electrochemical determination of calf thymus DNA on Zr (IV) immobilized on gold-mercaptopropionic-acid self-assembled monolayer. Bioelectrochemistry, 2010. 77(2): p. 100-105.

  82.       Zhuang, Z., et al., Electrochemical Detection of Dopamine in the Presence of Ascorbic Acid Using Overoxidized Polypyrrole/Graphene Modified Electrodes. Int. J. Electrochem. Sci, 2011. 6: p. 2149-2161.

  83.       Thomsen, V., D. Schatzlein, and D. Mercuro, Limits of detection in spectroscopy. Spectroscopy, 2003. 18(12): p. 112-114.

  84.       Charlot, G., et al., Les réactions électrochimiques. Journal of The Electrochemical Society, 1960. 107: p. 204C.


موضوع پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , نمونه پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , جستجوی پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , فایل Word پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , دانلود پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , فایل PDF پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , مقاله در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , پروژه در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , پروژه درباره پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی , رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانو لوله کربنی

فصل اول 1-1-مقدمه: سیالات رایج نظیر آب، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولاً به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و بالا بردن راندمان مبدلهای حرارتی می باشد .یکی از روش های بهبود انتقال حرارت افزودن ذرات به سیال است .این روش در مورد سیالاتی که از ذرات با اندازه میلیمتر یا میکرومتر استفاده می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی چکیده: در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره­ای شبیه­سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال­ها، روش­های ساخت میکروکانال­ها و همچنین مزایا و چالش­های استفاده از میکروکانال­ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس ...

پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه یک سیستم ترکیبی تولید توان با استفاده از پیل سوختی/باتری/ابرخازن برای تغذیه یک خودوری برقی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی تحریک مستقل مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سیستم مدیریت انرژی، ماشین DC تحریک ...

پایان ‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» رشته: مهندسی شیمی گرایش:بیوتکنولوژی روش تحقیق: ابتدا سطح الکترود طلا توسط نمک نیکل و کبالت در شرایط مناسب پوشش داده شد، در ادامه محلول استاندارد سم آترازین در تماس با الکترود اصلاح شده قرار گرفت وبعداز بهینه کردن یک سری پارامترهای دستگاهی و شیمیایی نمودار ولتاموگرام آن با دستگاه اتولب رسم شد. داده­های بدست آمده با استفاده از ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرایش: آلی چکیده در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، فولرن C60 و نه نانولوله مختلف به عنوان حامل های مولکول دارویی 8- هیدروکسی کینولین مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا ساختار مولکول دارویی HQ-8 و نانولوله ها به وسیله نرم افزارهای ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی چکیده: در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره­ای شبیه­سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال­ها، روش­های ساخت میکروکانال­ها و همچنین مزایا و چالش­های استفاده از میکروکانال­ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس مفهوم ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی چکیده در پژوهش پیشین نانوزبری چند اندازه‌ای با استفاده از نانوذرات با اندازه‌های مختلف و بار سطحی متفاوت به همراه پوشش‌دهی رزین سیلیکونی جهت تولید منسوجات چندمنظوره با خواص پایدار توسعه یافت. در این پژوهش ایدۀ استفاده از پرتودهی لیزر و تکمیل منسوجات با نانوذرات دنبال شده است. در مطالعات ابتدایی شرایط مطلوب پرتودهی لیزر از طریق ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته چکیده محدودیت سیالات انتقال حرارت در صنایع مختلف به دلیل ضریب هدایت حرارتی ضعیف آنها باعث شده است که بهبود انتقال حرارت سیالات عامل به عنوان روش جدید انتقال حرارت پیشرفته مد نظر قرار گیرد. بطوری که ایده پراکنده سازی ذرات جامد در سیالات که با ذرات میلی و میکرومتری آغاز شده بود، با استفاده از نانو ذرات ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی چکیده دراین تحقیق شرایط جذب بهینه برای رنگ‌های کاتیونی مورد بررسی قرار گرفته و حذف رنگ بریلیانت‌گرین[1] توسط جاذب طبیعی خاکشیر، مورد بررسی واقع شده است. ابتدا شرایط موثر در میزان حذف بریلیانت‌گرین توسط جاذب ساقه‌ی خاکشیر مورد تحقیق قرار گرفت، سپس با استفاده از روش‌ بالا به پایین(یکی از روش های تهیه نانو مواد)، اندازه‌ی قطعات جاذب استفاده‌شده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی نانومهندسی شیمی چکیده ساخت غشای نانوفیلتراسیون سرامیکی به منظور جداسازی یون کلرید (مطالعه موردی: میعانات گازی) در این تحقیق، جداسازی یون کلرید با استفاده از غشاء نانوفیلتراسیون دولایه آلومینا-تیتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار ابتدا غشاء دولایه آلومینا-تیتانیا بر پایه نگهدارنده غشایی آلفا آلومینا ساخته شده است. برای ساخت نگهدارنده ...

ثبت سفارش