پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

word 13 MB 32085 135
1391 کارشناسی ارشد کتابداری
قیمت قبل:۶۲,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد

  چکیده:

  زمینه و هدف: امروزه اهمیت مسأله اضطراب کتابخا‌نه‌ای به عنوان عاملی بازدارنده در استفاده درست از کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. پژوهش‌های گوناگونی به منظور ارائه راه‌کارهایی در جهت کاهش این نوع اضطراب انجام شده است؛ پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس، سعی دارد تا مهارت‌های هوش هیجانی را به عنوان یکی از راه‌کارهای کاهش اضطراب کتابخانه‌ای معرفی کند.

  روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. در مجموع 700 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و دانشگاه خلیج فارس (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ هنجاریابی شده هوش هیجانی سیبریاشرینک و پرسشنامه بومی سازی شده اضطراب کتابخانه‌ای بوستیک، جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون­های آماری تی تک متغیّره، تی مستقل، آزمون اف، کروسکال والیس، من ویتنی، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی در سطح معناداری (05/0P value>) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد دانشجویان این دو دانشگاه از اضطراب کتابخانه‌ای پایین‌تر از سطح متوسط برخوردارند (73/91) و این اضطراب فقط در مؤلّفه "عوامل مکانیکی" بالاتر از سطح متوسط قرار دارد. با مقایسه دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد که آنها در سطح معناداری 97/0 تفاوتی از نظر اضطراب کتابخانه‌ای ندارند؛ البته از نظر مقایسه مؤلّفه­ها، بین دانشجویان دختر و پسر فقط از نظر "عوامل ناشی از تعامل با کتابداران" تفاوت معناداری وجود دارد. سطح هوش هیجانی دانشجویان نیز بالاتر از حد متوسط قرار دارد (03/106) که بالاترین میزان هوش هیجانی مربوط به مؤلّفه مهارت‌های اجتماعی می‌باشد. با مقایسه دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد که آنها در سطح معناداری 9/0 تفاوتی از نظر هوش هیجانی ندارند؛ البته از نظر مقایسه مؤلّفه­ها، دانشجویان دختر و پسر فقط از نظر "هوشیاری اجتماعی" تفاوت معناداری دارند. همچنین بین هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت (41/0- r =). این نتیجه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (39/0- r =) و دانشگاه خیج فارس (43/0- r =) نیز به دست آمد. همچنین بین مؤلّفه‌های هوش هیجانی- به غیر از مؤلّفه خودانگیزی- و اضطراب کتابخانه‌ای و مؤلّفه‌های آن رابطه معکوس و معناداری وجود داشت.

  نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش و وجود رابطه معنادار هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای، به نظر می‌رسد توجه به هوش هیجانی برای کاهش سطح اضطراب دانشجویان هنگام استفاده از کتابخانه و درنتیجه بهره‌وری بهتر کتابخانه‌ مؤثر و ارزشمند باشد. در پایان پیشنهادهایی در سطح کتابداران و مدیران کتابخانه داده شده است.

   

  کلیدواژه­ها: اضطراب کتابخانه‌ای، هوش هیجانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشجویان

   

  بیان مسأله

  مقدمه

     کتابخانه نهادی اجتماعی است که در آن افراد به دنبال راهی برای برطرف کردن نیاز‌های اطلاعاتی خویش هستند. این نهاد، نقش مهمی در شناسایی نیازهای اطلاعاتی (اعم از نیازهای بالقوه و بالفعل)، فراهم‌آوری، بازیابی و دسترس‌پذیر ساختن محتوای منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران بر عهده دارد. برای ایفای چنین نقشی علاوه بر وظایف معمول هر کتابخانه شامل فراهم‌آوری، سازمان‌دهی و دسترس‌پذیری منابع اطلاعاتی، بررسی موانع عاطفی و روان‌شناختی استفاده از کتابخانه می‌‌تواند در ارائه بهتر خدمات و استفاده هر ‌چه مناسب‌تر کاربران از کتابخانه تأثیر داشته باشد. این امر به این دلیل حائز اهمیت است که یک کتابخانه به رغم داشتن مجموعه‌ای مناسب متشکل از انواع منابع اطلاعاتی، در صورت نداشتن محیطی آرام و بدون عوامل اضطراب‌زا، قادر نخواهد بود تا به طور شایسته کاربران خود را مورد حمایت قرار داده و خدمات مناسبی به آنها ارائه نماید. از این رو، موضوع اضطراب به عنوان یکی از عمده‌ترین موانع عاطفی و روان‌شناختی پیش روی کاربران بایستی مورد توجه قرار گیرد. تاکنون بحث اضطراب و انواع گوناگون آن مانند اضطراب رایانه‌ای[1]، اضطراب اینترنتی[2]، اضطراب اطلاعاتی[3]، اضطراب پژوهش کتابخانه‌ای[4]، اضطراب کتابخانه‌ای[5]، اضطراب ریاضی و آمار[6] و اضطراب پژوهش[7] موضوع پژوهش‌های متعددی بوده است (عرفان‌منش، محمدی، دیده‌گاه، 1391). در این میان، اضطراب کتابخانه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین اضطراب‌ها در محیط‌های علمی محسوب می‌شود (Bostick,1992) .

     ایده اضطراب کتابخانه‌ای از سال 1972 مطرح بوده است (خدیوی، عابدی، شعبانی، 1385). از اولین پژوهش‌های انجام شده در زمینه اضطراب کتابخانه‌ای پژوهشی بود که توسط ملون (Mellon, 1986) انجام گرفت؛ در این پژوهش برای اولین بار "نظریه اضطراب کتابخانه‌ای[8]" مطرح شد. سپس بوستیک در سال 1992 مقیاس سنجش اضطراب کتابخانه‌ای را تعیین نمود و آن را به عنوان ابزاری برای پژوهش‌های خود در این زمینه مورد استفاده قرار داد. از آن پس، پژوهش‌های بسیاری برای کاهش میزان اضطراب کتابخانه‌ای انجام گرفته است.

     در میان پژوهش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر، جای خالی پژوهشی که به هوش هیجانی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر سطح اضطراب کتابخانه‌ای بپردازد، مشهود است. از آنجا که از یک سو هوش هیجانی و مؤلّفه‌های آن به ویژگی‌های روان‌شناختی افراد توجه نموده و سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانات و عواطف در توانمندی‌های انسانی دارد و از سویی دیگر اضطراب کتابخانه‌ای نیز به عنوان مانعی روان‌شناختی در جهت دستیابی به چنین توانمندی و قابلیتی محسوب می‌شود، می‌توان وجود رابطه بین این دو مقوله را محتمل دانست. شناخت ویژگی‌های گوناگون روان‌شناختی افراد و اهتمام ورزیدن نسبت به شناخت آنها، بستری را مهیا می‌سازد تا درگام نخست اشخاص بر اساس آن قادر شوند چه در قالب فعالیت‌های فردی و چه در قالب فعالیت‌های جمعی، توانمندی‌ها و ضعف‌های خویش را شناسایی نمایند. این افراد در گام بعد قادر خواهند شد از توانمندی‌ها و ضعف‌های شناخته شده خود، برای برقراری ارتباط مؤثر و تعامل هدفمند با دیگر افراد جامعه استفاده کنند. در این راستا، هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در ارتباط با کسب آگاهی نسبت به روابط بین فردی که توانایی شناخت و تمایز عواطف و انگیزه‌های افراد را بوجود می‌آورد، می‌تواند نقشی اساسی ایفا نماید (سلطانی‌فر، 1386). با توجه به این نکته که هوش هیجانی ماهیتی اکتسابی دارد (Fletcher, Leadbetter, Curran, O'Sullivan, 2009)، به نظر می‌رسد پرداختن به این مفهوم زمینه‌ساز کاهش برخی مشکلات ارتباطی کاربران در کتابخانه‌ها باشد.

  تعریف مسأله

     ظهور فن‌آوری‌های جدید تأثیری جدی در همه محیط‌ها به خصوص در کتابخانه‌ها داشته و امروزه کاربرد آنها در تمام بخش‌های کتابخانه به صورت امری رایج مشاهده می‌شود. در این راستا کتابخانه‌های دانشگاهی هم از این امر مستثنی نبوده‌ و برای اجرای صحیح برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، از فن‌آوری‌های جدید بهره برده‌اند. استفاده از فن‌آوری‌ها در بخش‌هایی از کتابخانه که به طور مستقیم با کاربر در ارتباط است، باعث بروز مشکلاتی برای کاربران یا همان دانشجویان شده‌است. دانشجویان باید بتوانند خود را با شیوه‌ها و ابزارهای جدید فن‌آوری‌ اطلاعات سازگار کنند. از آنجایی‌که بسیاری از دانشجویان آشنایی کاملی نسبت به این شیوه‌ها و ابزارهای جدید ندارند و نسبت به کمک‌هایی که کتابداران در دستیابی به اطلاعات قادر به ارائه آن می‌باشند آگاه نیستند، استفاده از کتابخانه برای این دسته از دانشجویان به تجربه‌ای نا‌خوشایند و همراه با اضطراب تبدیل می‌شود (حریری، نعمتی‌لفمجانی، 1388). این عوامل و بسیاری از مسائل دیگر مانند وی‍ژگی‌های محیطی کتابخانه، برخورد نامناسب کتابداران و موارد دیگر می‌تواند اثرات روان‌شناختی پیچیده‌ای بر کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی داشته باشد و کمیّت و کیفیّت استفاده از کتابخانه را تحت ‌تأثیر قرار دهد. یکی از این تأثیرات روان‌شناختی موضوع اضطراب است که در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی با عنوان اضطراب کتابخانه‌ای از آن یاد می‌شود (عرفان‌منش، بصیریان‌جهرمی، 1390). طبق گفته ملون (Mellon, 1986)، "اضطراب کتابخانه‌ای احساسی عمومی ناشی از تنش و ترس است که در هنگام استفاده واقعی افراد از کتابخانه و یا زمانی که قصد استفاده از کتابخانه‌ را دارند، تجربه می‌شود".

     برخی پژوهش‌ها، ازجمله پژوهش عرفان‌منش و دیده‌گاه (1390) نشان داده است که استفاده نکردن بسیاری از دانشجویان دانشگاه‌های ‌مختلف از کتابخانه به دلیل اضطراب ناشی از ورود به محیط کتابخانه می‌باشد که باعث کاهش قابلیت و توانایی افراد شده و با به خطر انداختن سلامتی آنان، مانع کسب موفقیت می‌شود. استفاده دانشجویان از کتابخانه‌های دانشگاهی در‌صورتی کارآمدی لازم را خواهد داشت که علاوه بر برخورداری از شرایط و امکانات مناسب در کتابخانه، آرامش و امنیت ذهنی و روانی دانشجویان در استفاده از کتابخانه نیز در بیشترین حد ممکن تأمین شده باشد. پس، از آنجا که هوش هیجانی و مؤلّفه‌های آن به بررسی آرامش و امنیت ذهنی و روانی افراد می‌پردازد، می‌توان انتظار داشت در رفع مشکل اضطراب کتابخانه‌ای مؤثر باشد. چرا که "هوش هیجانی" یعنی "توانایی‌هایی مانند این که فرد بتواند انگیزه خود را حفظ نماید و در‌مقابل ناملایمات پایداری کند، حالات روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر، قدرت تفکر او را خدشه‌دار سازد" (مرادی، 1389). هوش هیجانی باعث ارتباط بهینه با دیگران، کنترل خود، تطابق و انگیزه برای زندگی می‌شود و مهارت‌های درون‌فردی، بین‌فردی، سازش‌پذیری و مدیریت استرس را افزایش می‌دهد و می‌تواند سطح کارآیی افراد را در زمینه تحصیلی و تخصصی افزایش دهد (ظهیرالدین، دیباج‌نیا، قیدر، 1389).

     از آنجایی که افراد دارای هوش هیجانی بالا توانایی بیشتری در حل مسأله و همچنین انطباق‌پذیری با شرایط جدید (مانند قرارگرفتن در یک محیط جدید) دارند (Fletcher, et al, 2009)، می‌توان گفت در زمینه استفاده از منابع کتابخانه‌ای نیز این کاربران با استرس و اضطراب کمتری ناشی از حضور در محیط کتابخانه مواجه خواهند شد. در این بین، با توجه به این‌که از میان انواع کتابخانه‌ها، کتابخانه‌های دانشگاهی دارای رسالت آموزشی و پژوهشی بالاتری هستند، و مسئولیت آموزش و ارتقاء سطح توانمندی‌ها و مهارت‌های مربوط به سواد اطلاعاتی دانشجویان را نیز به عهده دارند، کاهش سطح اضطراب کتابخانه‌ای از جمله رسالت‌های این دسته از کتابخانه‌ها محسوب می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن مشخص کردن سطح اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی بوشهر و خلیج فارس به بررسی رابطه اضطراب کتابخانه‌ای با هوش هیجانی آنها پرداخته و رابطه مؤلّفه‌های هوش هیجانی را بر سطح اضطراب کتابخانه‌ای بررسی نماید. نتایج این پژوهش خواهد توانست ضمن پرداختن به چالش‌های مطرح در بین افراد مشغول به تحصیل در زمان استفاده از کتابخانه، راه‌حل‌هایی در این زمینه پیشنهاد دهد.

  ضرورت اجرای پژوهش

     هر ساله کتابخانه‌های دانشگاهی سهم قابل توجّهی از بودجه دانشگاه را صرف خرید منابع کتابخانه‌ای مانند کتاب‌ها، نشریات چاپی و الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاعاتی می‌کنند. صرف چنین بودجه‌ای با هدف استفاده بهینه و کارآمد جامعه دانشگاهی به خصوص دانشجویان از این منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی انجام می‌گیرد. در این راستا هر عاملی که مانعی در استفاده بهینه و کارآمد از کتابخانه ایجاد ‌کند، باید مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و در جهت برطرف کردن آن راه‌کارهایی ارائه شود. با کمک این گونه راه‌کارها می‌توان سطح استفاده از منابع اطلاعاتی خریداری شده را افزایش داد، کیفیّت و کمیّت استفاده از منابع اطلاعاتی را بالابرد و ارزش افزوده منابع کتابخانه را بهبود بخشید. همچنین بدین طریق می‌توان با ارتقاء سطح دانش و عملکرد پژوهشی دانشجویان و دیگر کاربران کتابخانه‌های دانشگاه، جایگاه دانشگاه را ارتقاء داد؛ چرا که اگر دانشجویان بیشتر به استفاده از کتابخانه و منابع اطلاعاتی ترغیب شوند، باعث گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در آن دانشگاه شده و جایگاه علمی دانشگاه بهبود می‌یابد.

     به طور کلی، با انجام این پژوهش می‌توان در راستای تحقق موارد زیر گام‌های اساسی برداشت:

  1- با بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس می‌توان عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب در محیط کتابخانه‌های مرکزی این دو دانشگاه را شناسایی کرده و برای برطرف نمودن آنها برنامه‌ریزی کرد؛

  2- از نتایج این پ‍ژوهش می‌توان در برقراری ارتباطی مؤثر میان کتابداران و استفاده‌کنندگان از کتابخانه بهره برد؛

  3- با استفاده از هوش هیجانی و مؤلّفه‌های آن، می‌توان راه‌کارهایی جهت کاهش اضطراب کتابخانه‌ای ارائه داد و از این طریق می‌توان کیفیّت و کمیّت استفاده از منابع اطلاعاتی را بالا برد و ارزش افزوده منابع کتابخانه را ارتقاء بخشید؛

  4- نتایج این پژوهش می‌تواند به برنامه‌ریزان و مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در برقراری ارتباط مؤثرتر با دانشجویان و کمک به آنها، استفاده بهینه از منابع و فرآهم آوری محیطی مناسب‌تر منطبق با نیاز کاربران یاری رساند.

  هدف‌ اصلی پژوهش

  بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس.

  هدف‌های فرعی پژوهش

  1. تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس؛

  1-1.  تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای در میان دانشجویان دختر و پسر هر دانشگاه؛

  1-2. تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس؛

  1-3. تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده‌های چهارگانه‌ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛

  1-4. تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده‌های چهارگانه‌ دانشگاه خلیج فارس؛

  .

   

    Abstract

  Background & aim: Nobody can disregard the importance of library anxiety as a factor inhibiting the use of libraries, especially in academic libraries. Several studies have been conducted in order to provide solutions to reduce this type of anxiety. The present study aimed to determine the relationship between emotional intelligence and library anxiety among students of  Bushehr University of Medical Sciences and Persian Gulf University, is trying to introduce emotional intelligence skills as one of the ways to reduce library anxiety.

  Methodology: In this descriptive study which is of correlation type, a total of 700 students of Bushehr University of Medical Sciences (Ministry of Health and Medical Education) and the Persian Gulf University (Ministry of Science, Research and Technology) were selected through Stratified random sampling. Data was collected by using normalized Questionnaire of Siberia Shrink's Emotional Intelligence and Localized Questionnaire of Bostick library anxiety and analyzed using SPSS and Univariate and Indipendant t-tests, F test, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney test, Pearson correlation and linear regression test at a significant level (pvalue>0.05)

  Findings: The findings showed that students of the two universities have lower  library anxiety than average levels (91.73) and this anxiety is Just in the component "mechanical factors" above average. Comparing male and female students showed that at a significant level of 0.97 there is no difference between them in library anxiety. However, comparing the components, male and female students were significantly different in the component of "factors from interacting with librarians".

  Level of emotional intelligence among students was above average (106.03). The highest level of emotional intelligence was related to the component of social skills. Comparing male and female students showed that at a significant level of 0.9 there is no difference between them in emotional Intelligence. however comparing components showed that Male and female students are significantly different only in "social consciousness". Also there was a significant inverse correlation between emotional intelligence and library anxiety of students (r = -0.41). This result was r = -0.39 in Bushehr University of Medical Sciences and r = -0.43 in Persian Gulf University. Also except for the component of self-motivation there was a significant inverse relationship between the components of emotional intelligence and library anxiety.

  Conclusion: Regarding the research findings showing significant relationship between emotional intelligence and library anxiety, It seems that considering Emotional intelligence in order to reduce the anxiety level of students using the library, which Results in better productivity at library, could be effective. So holding Specialized courses of teaching emotional intelligence skills, is proposed.

   

   

  Keyword: Library Anxiety, Emotional Intelligence, Bushehr University of Medical Science, Persian Gulf University, Students.

 • فهرست:

  1. بیان مسأله. 2

  1-1. مقدمه. 2

  1-2. تعریف مسأله. 3

  1-3. ضرورت اجرای پژوهش... 5

  1-4. هدف‌ اصلی پژوهش... 6

  1-5. هدف‌های فرعی پژوهش... 6

  1-6. سؤال‌های پژوهش... 7

  1-7. مبانی نظری. 7

  1-7-1. مفدمه. 7

  1-7-2. هوش... 8

  1-7-3. هوش هیجانی.. 8

  1-7-4. مقایسه هوش هیجانی و بهره هوشی یا هوش شناختی.. 10

  1-7-5. تاریخچه شکل‌گیری هوش هیجانی.. 11

  1-7-6. آموزش جهت ارتقاء مهارت‌های هوش هیجانی.. 13

  1-7-7. رویکردهای رایج در حوزه‌ هوش هیجانی و الگوی استفاده‌شده در پژوهش... 16

  1-7-8. ویژگی‌های افراد با هوش هیجانی  بالا. 18

  1-7-9. هوش هیجانی وجنسیت.. 20

  1-7-10. هوش هیجانی و اضطراب.. 21

  1-7-11. اضطراب.. 23

  1-7-12. انواع اضطراب.. 25

  1-7-13. تاریخچه اضطراب کتابخانه‌ای. 29

  1-7-14. راه‌های کاهش اضطراب کتابخانه‌ای. 31

  1-7-15. هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای. 32

  1-7-16. نتیجه‌گیری. 34

  1-8. مروری بر پژوهش‌های پیشین در داخل و خارج از ایران. 35

  1-8-1. پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور 35

  1-8-1-1. مطالعات حوزه هوش هیجانی. 35

  1-8-1-2. مطالعات حوزه اضطراب کتابخانه‌ای. 38

  1-8-2. پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 45

  1-8-2-1. مطالعات حوزه هوش هیجانی. 45

  1-8-2-2. مطالعات حوزه اضطراب کتابخانه‌ای. 48

  1-8-3. نتیجه‌گیری. 50

  1-9. تعریف متغیّرهای نظری و عملیاتی پژوهش... 51

  فصل دوّم:­ روش‌شناسی پژوهش

  2. روش‌شناسی پژوهش... 53

  2-1. مقدمه. 53

  2-2. روش‌شناسی پژوهش... 53

  2-3. جامعه پژوهش و حجم نمونه. 53

  2-3-1. روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن. 55

  2-4. ابزارها و مراحل گردآوری اطلاعات.. 56

  2-4-1. پرسشنامه سیبریاشرینک... 56

  2-4-2. مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای بوستیک... 57

  2-5. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 60

  2-5-1. روایی.. 60

  2-5-2. پایایی.. 60

  2-6. فرآیند گردآوری داده‌ها 61

  2-7. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 61

  2-7-1. آزمون فرض نرمال بودن متغیّرها 61

  فصل سوم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

  3. تجزیه و تحلیل یافته‌ها 64

  3-1. مقدمه. 64

  3-2. توصیف متغیّرهای مورد مطالعه. 64

  3-2-1. تحلیل اطلاعات جمعیّت­شناختی.. 64

  3-2-2. اطلاعات مربوط به نوع دانشگاه و دانشکده 66

  3-3. پاسخ به سؤال‏های اصلی پژوهش... 66

  فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری   

  4.  بحث و نتیجه‌گیری. 95

  4-1. مقدمه. 95

  4-2. خلاصه یافته‌های مرتبط با سؤال‌ها و بحث پیرامون آنها 95

  4-3. نتیجه‌گیری کلی.. 97

  4-4.پیشنهادها 106

  4-4-1. پیشنهادهای کاربردی پژوهش... 106

  4-4-1-1. پیشنهادهای کاربردی برای کتابداران. 106

  4-4-1-2. پیشنهادهای کاربردی برای مدیران کتابخانه‌ها. 107

  4-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهش‌ها و مطالعه‌های آینده 108

  4-5. محدودیت‌های اجرای پژوهش... 109

   فهرست منابع. 112

  منابع فارسی.. 110

  منابع انگلیسی

  منبع:

   

  آقایار، سیروس، شریفی درآمدی، پرویز (1385). هوش هیجانی: کاربرد هوش در قلمرو هیجان. اصفهان: سپاهان.

   

  آقایار، سیروس (1388). هوش هیجانی خود را بشناسیم!. موفقیت و شادکامی، 6(72)، 77-78.

   

  ابوالحسنی، مریم، سروی، زینب (1390). بررسی هوش هیجانی و رفتار غیر کلامی. بازیابی 8 اردیبهشت، 1391، ازhttp://hooshehayajani89.blogfa.com/

   

  اشرفی ریزی، حسن، کاظم‌پور، زهره (1387). روش تحقیق و گزارش‌نویسی تدوین پایان‌نامه و رساله تحصیلی. همدان: سپهر دانش. 154ص.

   

  اکبری، محمد، رضائیان، حمید، مودی، میترا (1386). بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 9(35-36)، 129-134.

   

  امرایی، مرتضی (1390). رابطه بین هوش‌ هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان.

   

  انصاری، منوچهر، روشندل اربطانی، طاهر، علیپور، طیبه (1389). نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ استرات‍ژی‌های مدیریت تعارض. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(3)، 39-57.

   

  باب‌الحوائجی، فهیمه، آقا‌کیشی‌زاده، وحید (1389). رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی کتابداران: موردپژوهی کتابخانه‌های دانشگاهی شهرستان تبریز. فصلنامه دانش‌شناسی، 3(10)، 13-24.

   

  بشارت، محمدعلی، نادعلی، حسین، عزیزی، کورش (1389). هوش هیجانی و سبک‌های مقابله با استرس. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2(1)، 33-47.

   

  بنی هاشمیان، کورش، بهرامی احسان، هادی، موذن، منصور (1389). رابطه سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان. مجله علوم رفتاری، 4(1)، 45-50.

   

  پشوتنی زاده، میترا (1390). اضطراب کتابخانه ای: روابط، تاثیرات و راهکارها. کتاب ماه، 11(2)، 88-97.

   

  جوکار، عبدالرسول، طاهریان، آمنه سادات (1387). بررسی و مقایسه میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بر اساس مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای باستیک [بوستیک]. پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، 9(1)، 135-159.

  جهانزاد، آرش (1386). رابطه هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت شناختی با میزان ثبات ازدواج زوجین در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

   

  حریری، نجلا، نعمتی لفمجانی، سمیه (1388). سنجش اضطراب کتابخانه‌ای در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. فصلنامه دانش شناسی، 2(7)، 39-52.

   

  حسنی، جعفر، اندرخور، هاجر، تعدادی، یاسر، (1389). بررسی رابطه هوش هیجانی و مشکلات بین فردی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 2(4)، 11-23.

   

  حقانی، فریبا، امینیان، بهاره، کمالی، فرحناز، جمشیدیان، سپیده (1389). مهارت های تفکر انتقادی و ارتباط آن با هوش هیجانی در دانشجویان پزشکی دوره مقدمات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. آموزش در علوم پزشکی، 10(5)، 906-917.

   

  خدیوی، شهناز، عابدی، محمدرضا، شعبانی، احمد (1385). بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. طرح پژوهشی. دانشگاه اصفهان. وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

   

  رنجبردار، سمیرا (1389). هوش هیجانی و راه‌های افزایش آن. مشاور مدرسه، 5(3)، 12-14.

   

  روزنهان، دیوید، سلیگمن، مارتین (1379). آسیب‌شناسی روانی (یحیی سیدمحمدی، مترجم). تهران:  ساوالان. ج 1.

   

  رهبری، بابک (1389). با مفاهیم استرس و اضطراب بیشتر آشنا شویم. بازیابی 8 اردیبهشت، 1391، از http://babakrahbari.mihanblog.com/post/1013 /

   

  سبحانی نژاد، مهدی، یوزباشی، علیرضا (۱۳۸۷). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه‌های آموزش و ابزارهای سنجش). تهران: انتشارات یسطرون.

   

  سپهریان، فیروزه (1386). هوش هیجانی (از IQ تا EQ و SQ). ارومیه: جهاد دانشگاهی. 251ص.

   

  سلطانی فر، عاطفه (1386). هوش هیجانی.  فصلنامه اصول بهداشت روانی، 9(35و36)، 83-84.

   

  سیاروچی، ژوزف، فورگاس، ژوزف، مایر، جان (1384). هوش عاطفی در زندگی روزمره (اصغر نوری امام زاده ای و حبیب اله نصیری، مترجمان). اصفهان: نشرنوشته.

   

  شاملو، سعید (1378). بهداشت روانی. تهران: رشد.

   

  شریفی، محمدامین (1386). هوش هیجانی چیست؟. بازیابی 8 اردیبهشت، 1391، از http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=12482

   

  شعبانی، علی (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارایه خدمات کتابداران کتابخانه­های دانشکده‌ای دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.

   

  شعبانی، علی، فدایی، غلامرضا، بشارت، محمدعلی (1388). سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران دانشکده‌های دانشگاه تهران. مجله کتابداری، 43(50)، 29-44.

   

  شفیعی‌رودپشتی، میثم، میرغفوری، حبیب الله (1387). سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران و رتبه‌بندی مؤلّفه‌های آن مطالعه موردی: کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(43)، 176-

   

  طباطبائی، مینو، منوچهر، توسلی‌نائینی (1388). هوش هیجانی و جایگاه آن در موفقیت قضاوت و وکلا. ماهنامه دادرسی، 13(78)، 22- 25.

   

  ظهیرالدین، علیرضا، دیباج نیا، پروین، قیدر، زهرا (1389). بررسی میزان هوش هیجانی در دانشجویان سال چهارم رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1387-1388. پژوهنده 15(5)، 204-207.

   

  عرفان‌منش، محمدامین، دیده‌گاه، فرشته (1390). اضطراب کتابخانه‌ای، چالشی فراروی استفاده موثر از خدمات کتابخانه‌ای. کتاب ماه، 14(6)، 44-54.

   

  عرفان‌منش، محمدامین، محمدی، مهدی، دیده‌گاه، فرشته (1391). مطالعه اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز. فصلنامه مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی.

   

  عرفان‌منش، محمدامین، بصیریان جهرمی، رضا (1390). بررسی آموزش مهارت های سواداطلاعاتی بر اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه مالایا. فصلنامه دانش‌شناسی. 4 (15): 34-51.

   

  کالات، جیمز (1386). روان‌شناسی فیزیولوژیکی (یحیی سیدمحمدی، مترجم). تهران: روان.

   

  کراسکیان، آدیس (1389). پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن. مشاور مدرسه، 5(3)، 60-61.

   

  گلمن، دانیل (1379). هوش عاطفی و نقش حیاتی آن (حمیدرضا بلوچ، مترجم). تهران: انتشارات جیحون.

  گنجی‌نیا، حسین، حبیب‌زاده، ندا (1389). هوش هیجانی. مدیریت، 21(157)، 34-39.

   

  لباف، حسن، انصاری، محمداسماعیل، مسعودی، معصومه (1390). هوش هیجانی و اهمیت آن در موفقیت سازمانی. ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 8(36)، 61-87.

   

  مختاری‌پور، مرضیه، سیادت، علی (1385). مدیریت و رهبری با هوش هیجانی. ماهنامه تدبیر، 16(165). بازیابی 8 اردیبهشت، 1391،  از http://system.parsiblog.com/Archive/%D9%87%D9%88%D8%B4+%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A

   

  مرادی، حمیدرضا (1389). هوش هیجانی EQ . شادکامی و موفقیت، 7(78)، 58-59.

   

  مشاوری، امیرحسین (1382). بررسی میزان اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

   

  منصوری، بهزاد (1380). هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان دانشگاه تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  موسوی لطفی، مریم، اکبری، ولی‌الله، صفوی، محبوبه (1388). چرا هوش هیجانی؟. قم: فانوس اندیشه.

   

  میری، محمدرضا، اکبری بورنگ، محمد (1386). رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب آموزشگاهی در دانش‌آموزان دبیرستانی استان خراسان جنوبی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 14(1)، 54-60.

   

  نارمنجی، مهدی، نوکاریزی، محسن (1388). بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست‌و‌جوی اطلاعات. علوم و فناوری اطلاعات، 25(1)، 111-129.

   

  ناظم، فتاح (1387). هوش هیجانی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 3(2).

   

  نوری امام‌زاده‌ای، اصغر (1388). هوش عاطفی در محیط کار ( بهداشت روانی کار). اصفهان: نوشته.

   

  نوشین، نوید (1388). هوش هیجانی و راه‌های تقویت آن. ماهنامه تدبیر، 20(205)، 70-82.

   

  نیکوگفتار، منصوره (1389). آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی،سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی. مشاور مدرسه، 6(1)، 58-61.

   

  هازارد مونرو، باربارا (1389). روش‌های آماری در پژوهش مراقبت‌های بهداشتی و کاربرد spss در تحلیل داده‌ها. تهران: جامعه‌نگر:سالمی.583ص.

   

  یوسفی، فریده (1385). رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3(9)، 5-13.

   

  Anwar, M. A., AlKandari, N. M., & AlQallaf, C. L. (2004). Use of Bostick’s Library Anxiety Scale on undergraduate biological sciences students of Kuwait university. Library & Information Science Research, 26(2), 266-283.

   

  Barron, D. D. (1997). Keeping Current: Emotional Intelligence and the School Library Media Specialist. School Library Media Activities Monthly, 14(3), 48-50.

   

  Battle, J. C. (2004). The effect of information literacy instruction on library anxiety among international students. Unpubished doctoral dissertation, University of North Texas, Texas.

   

  Bostick, S. L. (1992). The development and validation of the library anxiety scale. Unpubished doctoral dissertation, Wayne State University, Michigan.

   

  Bowers, S. L. (2010). Library Anxiety of Law Students: A Study Utilizing the Multidimensional Library Anxiety Scale. Unpubishe doctoral dissertation, University of Denver, Denver.

   

  Brackett, M. A., Rivers, S. E., & Salovey, P. (2011). Emotional intelligence: Implications for personal, social, academic, and workplace success. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 88-103.

   

  Brown, A. G., Weingart, S., Johnson, J. R. J., & Dance, B. (2004). Librarians don't bite: assessing library orientation for freshmen. Reference services review, 32(4), 394-403.

   

  Carlile, H. (2007). The implications of library anxiety for academic reference services: a review of the literature. Australian Academic and Research Libraries, 38(2), 129.

   

  Ciarrochi, J., Deane, F. P., & Anderson, S. (2002). Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health. Personality and Individual Differences, 32(2), 197-209.

   

  Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y. C., & Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual differences, 28(3), 539-561.

   

  Collins, K. M. T., & Veal, R. E. (2004). Off-campus adult learners' levels of library anxiety as a predictor of attitudes toward the Internet. Library & Information Science Research, 26(1), 5-14.

   

  De Raad, B. (2005). The trait-coverage of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 38(3), 673-687.

   

  Fletcher, I., Leadbetter, P., Curran, A., & O'Sullivan, H. (2009). A pilot study assessing emotional intelligence training and communication skills with 3rd year medical students. Patient Education and Counseling, 76(3), 376-379.

   

  Gardner, H. (2003). Multiple intelligences after twenty years. American Educational Research Association, Chicago, Illinois, 21.

   

  Gross, M., & Latham, D. (2007). Attaining information literacy: An investigation of the relationship between skill level, self-estimates of skill, and library anxiety. Library & Information Science Research, 29(3), 332-353.

   

  Hernon, P., & Rossiter, N. (2006). Emotional Intelligence: which traits are most prized? College & Research Libraries, 67(3), 260-275.

   

  Hopper, R. E. (2005). Emotional intelligence in academic library leadership. Library Staff Publications, 1.

   

   Jiao, Q. G., & Onwuegbuzie, A. J. (1998). Perfectionism and library anxiety among graduate students. The Journal of academic librarianship, 24(5), 365-371.

   

  Jiao, Q. G., & Onwuegbuzie, A. J. (1999). Self-perception and library anxiety: An empirical study. Libray review, 48(6), 140-147.

   

  Jiao, Q. G., & Onwuegbuzie, A. J. (2001). Library anxiety and characteristics strengths and weakness of graduate student’s study habits. Library review, 50(2), 73-78.

   

  Jiao, Q. G., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). The impact of information technology on library anxiety: The role of computer attitudes. Information Technology & Libraries, 23(4), 138-144.

   

  Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, A. J., & Daley, C. E. (1997). Factors Associated with Library Anxiety.

   

  Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, A. J., & Waytowich, V. L. (2008). The relationship between citation errors and library anxiety: An empirical study of doctoral students in education. Information processing & management, 44(2), 948-956.

   

  Kaschub, M. (2002). Defining Emotinal Itelligence in Music Education. Arts Education policy Review, 103(5), 9-15.

   

  Kohrman, R. (2002). When You Aren't in Kansas Any More: Computer, Research, and Library Anxieties of Graduate Education Students. Unpublished Master's thesis, Grand Valley State University, Michigan

   

  Kreitz, P. A. (2009). Leadership and emotional intelligence: A study of university library directors and their senior management teams. College & Research Libraries, 70(6), 531-554.

   

  Kwon, N. (2008). A mixed-methods investigation of the relationship between critical thinking and library anxiety among undergraduate students in their information search process. College & Research Libraries, 69(2), 117-131.

   

  Kwon, N., Onwuegbuzie, A. J., & Alexander, L. (2007). Critical thinking disposition and library anxiety: Affective domains on the space of information seeking and use in academic libraries. College & Research Libraries, 68(3), 268-278.

   

  Lee, S. W. (2011). An Exploratory Case Study of Library Anxiety and Basic Skills English Students in a California Community College District. Unpubished doctoral dissertation, University of California Los Angeles, Westwood.

   

  Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27(4), 267-298.

   

  Mech, T. F., & Brooks, C. I. (1995). Library anxiety among college students: An exploratory study. Continuity and transformation: The promise of confluence, 173-179.

  Mellon, C. A. (1986). Library anxiety: A grounded theory and its development. College & Research Libraries, 47(2), 160-165.

   

  Mills, J., & Bannister, M. (2001). Library and librarian image as motivators and demotivators influencing academic staff use of university libraries. Performance measurement and Metrics, 2(3), 159-171.

   

  Mills, J., & Lodge, D. (2006). Affect, emotional intelligence and librarian-user interaction. Library Review, 55(9), 587-597.

   

  Mirza, M., & Redzuan, M. (2010). Age and gender differences and construct of the children’s emotional intelligence. Journal of American Science, 6(10), 1213-1221.

   

  Mohundro, J. L. (1999). The effectiveness of bibliographic instruction on reducing library anxiety in GED students at a community college. Texas, Texas A & M University.

   

  Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence:(How) is it possible? Personality and Individual Differences, 47(1), 36-41.

   

  Omran, A. I. B. (2001). Library anxiety and internet anxiety among graduate students of a major research university. Unpubished doctoral dissertation, University of  Pittsburgh, Pittsburgh.

   

  Onwuegbuzie, A. J. (1997). Writing a research proposal: The role of library anxiety, statistics anxiety, and composition anxiety. Library & Information Science Research, 19(1), 5-33.

   

  Onwuegbuzie, A. J., & Jiao, Q. G. (1998). The relationship between library anxiety and learning styles among graduate students: Implications for library instruction. Library & Information Science Research, 20(3), 235-249.

   

  Onwuegbuzie, A. J., & Jiao, Q. G. (2000). I’ll go to the library later: The relationship between academic procrastination and library anxiety. College & Research Libraries, 61(1), 45-54.

   

  Parker-Gibson, N. (2001). Library assignments: Challenges that students face and how to help. College Teaching, 49(2), 65-70.

   

  Psychology Glossary (1998). State anxiety. Retrieved January 9, 2012. From http://www.psychology-lexicon.com/cms/glossary/glossary-s/state-anxiety.html

   

  Schutte, N. S., Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2007). A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 42(6), 921-933.

   

  Thatcher, J. B., Loughry, M. L., Lim, J., & McKnight, D. H. (2007). Internet anxiety: An empirical study of the effects of personality, beliefs, and social support. Information & Management, 44(4), 353-363.

   

  Van Kampen, D. J. (2003). Library anxiety, the information search process and doctoral use of the library. Unpubished doctoral dissertation, University of Central Florida, Florida.

   

  Whalen, D. S. (2010). The influence of emotional intelligence on the acceptance of organizational change. Unpubished doctoral dissertation, Capella University, Minnesota.

   

  Wong, c.-s., Law. (2002). The effect of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude. The leadership Quartely 13(3), 243-274.


موضوع پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, نمونه پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته گروه علوم تربیتی (گرایش تکنولوژی آموزشی) چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان متوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392 پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش کلیه­ی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی) خلاصه مقدمه: استرس واقعیتی غیر قابل انکار در زندگی بشر است. گرچه استرس بعنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش بیماری ها شناخته می شود اما مسئله مهم در این رابطه نحوه پاسخ یا واکنش به آن است که می تواند در سازگاری فرد نقش بسزایی داشته باشد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده: هدف: اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان­کننده است که می­تواند بسیاری از جنبه­های زندگی فرد را مختل کند. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال درمان با استفاده از روش­های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان درمان­های جدید در حوزه روانشناسی می­­باشد. روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با دوگروه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس ...

ثبت سفارش