پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت

word 9 MB 32143 207
1388 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت: ۲۶,۹۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه دکتری مهندسی برق - قدرت

  چکیده

  جزیره‌ سازی سیستمه ای ‌‌قدرت به هم پیوسته که به جداسازی و شکستن سیستمهای قدرت نیز مشهور است آخرین خط دفاعی برای مقابله با فروپاشی سیستم و جلوگیری از وقوع حوادث سهمگین در شبکه قدرت می‌باشد.

  جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته به عنوان یک روش کنترل گسترده به صورت یک مساله تصمیم‌گیری جامع با جزئیات بسیار زیاد و به عنوان یک بخش مهم از استراتژیهای کنترل اصلاحی مطرح می‌گردد. پس از وقوع یک اغتشاش بزرگ در یک سیستم قدرت در صورتی که به موقع هیچگونه طرح و الگوی چاره‌ساز مناسبی موجود نباشد، این اغتشاش ممکن است منجر به فروپاشی کلی سیستم گردد.

  طبق تعریف جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به معنی تعیین نقاط صحیح جداسازی سیستم یکپارچه به تعدادی جزیره کوچکتر می‌باشد در صورتی که حفظ یکپارچگی سیستم امکان پذیر نباشد.

  در این رساله یک روش نوین و بهینه جهت جزیره‌‌سازی سیستمهای‌ قدرت به هم پیوسته ارائه گردیده است. الگوریتم ارایه شده طوری طراحی شده است تا بتواند بر بسیاری از محدودیتهای موجود در بحث جزیره‌سازی غلبه کرده و نتایج و دستاوردهای قابل قبولی را ارایه کند. در روش پیشنهادی این رساله از مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی شبکه‌های قدرت به هم پیوسته برای تعیین تعداد جزایر و نقاط صحیح شکسته شدن آنها استفاده گردیده است. در این رساله ابتدا با استفاده از تئوریهای خوشه‌بندی دینامیکی و همسویی، مرزهای تقریبی جزایر احتمالی با توجه به گروه‌بندی ماشینهای همسو تعیین می‌گردد و به دنبال آن با اعمال یک الگوریتم جستجوی قوی بر اساس نظریه گراف مرز دقیق جزایر اولیه تعیین می گردد. در بخش اول الگوریتم هدف تعیین سریع و کلی تعداد و مرز تقریبی جزایر با توجه به محدودیتهای دینامیکی و توپولوژی شبکه و خوشه بندی ماشینها در گروههای همسو می‌باشد. در قدم بعدی مرز دقیق نواحی طوری تعیین می‌گردد که پس از جداسازی، حداقل بارزدایی در بین جزایر وجود داشته باشد. با توجه به این حقیقت که اصولا الگوریتم جزیره‌سازی بایستی در حالت ایده‌ال به صورت زمان واقعی بوده و از طرفی با توجه به پیچیدگی بسیار زیاد و گستردگی ابعاد فضای جستجوی آن یک تلاش اساسی لازم است تا بتوان ضمن ارائه یک الگوریتم دقیق سرعت محاسبات آن را نیز افزایش داده و بر مشکل زمان غلبه کرد.

  تلاش پژوهش حاضر عمدتا در روی این دو امر متمرکز بوده است تا بتواند تا حد امکان بر پدیده زمان بر بودن محاسبات آن غلبه کرده و حدلاامکان جزایری با احتمال پایداری بیشتر ارایه کند. از آنجا که پایداری جزایر تعیین شده از مسایل عمده در امر جزیره سازی است و نیاز به توجه فراوان دارد بنابراین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق سعی بر این بوده است تا بتوان قبل از اعمال الگوریتم جداسازی بتوان پایداری جزایر را پیش بینی کرده و آنها را مورد بررسی قرار داد. یک جزیره‌بندی دقیق و صحیح به معنی تعیین جزایری است که پس از عمل جداسازی پایدار بوده و حداقل بارزدایی را داشته باشند. بخش دیگری از تلاشهای این تحقیق این بوده است تا مرزهای جزایر پیشنهادی را با دقت بالاتری انتخاب کند. مرزبندی دقیق جزایر با استفاده از الگوریتمهای قوی در تئوری گراف تعیین می‌گردد. این الگوریتمها به عنوان الگوریتمهای جستجوی مستقیم و غیر تکراری بوده و جوابهای قطعی را ارایه می‌کنند که این امر امکان تصمیم گیری دقیق برای جزیره سازی را در اختیار می‌گذارند.

  به طور کلی در بحث جزیره‌سازی سیستمهای قدرت سه سوال اساسی مطرح می‌گردد که به صورت زیر بیان می‌شوند.

  الف – یک سیستم قدرت که در شرایط معین بهره‌برداری با یک اغتشاش شدید روبرو شده است، آیا نیاز به جزیره‌سازی دارد؟

  پاسخ به این سوال لزوم جزیره‌سازی را آشکار می‌سازد.

  ب - در صورتی که پاسخ به سوال بالا مثبت باشد سیستم قدرت مورد نظر از کجاها باید شکسته شود؟ و مرزهای جداسازی جزایر در کجاها قرار دارند؟

  پاسخ به این سوال به معنی تعیین دقیق نقاط جداسازی سیستم به هم پیوسته می‌باشد.

  ج- چگونه بایستی جزیره‌سازی صورت گیرد و ترتیب و زمان بازکردن خطوط چه لحظاتی می‌باشد؟

  پاسخ به این سوال به معنی تعیین لحظات صحیح و ترتیب باز کردن خطوط به منظور جزیره سازی است.

  هدف این تحقیق پاسخ به سوالات فوق با تاکید بر سوالات شماره (ب) و (ج) می‌باشد.

  با توجه به نتایج آخرین تحقیقات صورت گرفته هنوز یک استراتژی کلی که بتواند به هر سه سوال فوق در یک زمان کوتاه به طور مناسب پاسخ دهد وجود ندارد و رسیدن به این هدف جامع نیاز به تحقیقات گسترده‌ای دارد. متاسفانه تاکنون جوابهای جامعی برای سوالهای (ب) و (ج) ارایه نشده است و تحقیقات در مورد این سوالات با چالشهای جدی روبرو می باشد.

  در یک کلام حل جامع و یکپارچه مساله جزیره‌سازی صحیح به معنی پاسخ به همه سوالات فوق در کمترین زمان ممکن است.

   

  کلمات کلیدی: پایداری سیستم های قدرت، جزیره سازی، الگو های حفاظتی خاص، نظریه گراف، بهینه سازی چند منظوره، الگوریتم های هوشمند

  مقدمه

  شبکه قدرت بزرگترین و پیچیده‌ترین شبکه به هم پیوسته‌ای است که تاکنون بدست بشر طراحی شده است از اینرو کار کنترل آن بسیار مشکل می‌باشد. با ظهور خصوصی‌سازی و تجدید ساختار شبکه قدرت، بهره‌برداری از سیستم قدرت به دلیل فشارهای تجدید ساختار شبکه، که اهداف جدید فنی و اقتصادی را در بهره‌برداری از سیستم قدرت دنبال می کند، تنشهای فزاینده‌ای را برای سیستم قدرت تحمیل کرده است. زمانی که سیستم قدرت در نزدیکی‌ حدود بهره‌برداری کار می‌کند، اتصالات ضعیف، حوادث غیرمترقبه، خطاهای پنهان در سیستمهای حفاظتی، خطاهای انسانی و نیز یک مجموعه‌ای از عوامل دیگر، ممکن است باعث ناپایداری سیستم شده و یا حتی سیستم را به سمت خطاهای سهمگین (Catastrophic Failures ) پیش ببرند. از اینرو مطالعه سیستماتیک شبکه قدرت و طراحی یک استراتژی جامع برای کنترل آن مورد توجه روزافزون قرار گرفته است [3-1]. در حالت کلی توانایی یک سیستم قدرت در مقابله با وقوع یک اغتشاش معین بستگی به شرایط بهره‌برداری سیستم در لحظه وقوع آن دارد و هر شکل از کنترل تطبیقی بایستی طوری طراحی گردد که تنها در شرایط مناسب بهره‌برداری سیستم فعال شود. از طرف دیگر توجه به این نکته ضروری است که در هنگام وقوع اغتشاشات شدید در شبکه قدرت بررسی پایداری گذرای آن، سیستم به طور کلی غیرخطی بوده و برای پیش‌بینی پایداری و یا ناپایداری آن تنها بایستی از تئوری سیستمهای غیرخطی استفاده کرد که این امر کار تحلیل آن را در این شرایط دشوارتر خواهد کرد. به طور کلی دو نوع روش کنترلی روی شبکه قدرت قابل اعمال است که اولی بنام کنترل ‌پیش‌گیرانه (Prevente Control) و دومی بنام کنترل اصلاحی (Corrective Control) مشهور است [10-4]. استراتژیهای کنترلی اصلاحی در حل مسایل مربوط به امنیت در بسیاری از جنبه‌ها مانند اضافه بار خطوط، مسائل ولتاژ و حالات گذرای سیستم قدرت مشارکت می‌کنند [11]. زمانی که سیستم در وضعیت هشدار قرار دارد، یک اغتشاش نسبتا بزرگ ممکن است آن را وارد حالت اضطراری کند که در آن ولتاژهای بسیاری از باسها در زیر حدود نرمال خود قرار می‌گیرند و ممکن است یک یا چندین المان سیستم دچار اضافه بار شوند. در این حالت، شبکه همچنان در وضعیت بهره‌برداری بوده و این امکان وجود دارد که بتوان آن را با استفاده از کنترلهای اصلاحی مانند بازآرای سیستم قدرت (TSR : Transmission System Reconfiguration)، تغییر برنامه تولید (GR : Generators Scheduling )، بارزدایی (  Load shedding: LS) و غیره به حالت هشدار برگرداند.

  در صورتی که کنترلهای اصلاحی مربوطه در مرحله بحرانی اعمال نشوند و یا اینکه غیر موثر بوده باشند سیستم وارد وضعیت فوق بحرانی می‌شود. در این حالت روشهای کنترلی اصلاحی شامل بارزدایی و جزیره‌سازی سیستم قدرت (CSI : Controlled System Islanding) می‌باشد [12]. این نوع کنترل قصد دارد تا حد ممکن شبکه را حفظ کرده و از فروپاشی کلی آن جلوگیری کند. در حالت کلی چنین سیستمای کنترلی را الگوی حفاظتی خاص (SPS: Special Protection Scheme)، سیستمهای حفاظتی خاص (SPS: Special Protection System)، و یا طرح اعمال شفابخش (RAS: Remedial Action Scheme) گویند. از اینرو SPS‌ یک طرح حفاظتی است که برای تشخیص شرایط خاص سیستم قدرت که باعث ایجاد تنشهای غیرمعمول در سیستم شده‌اند، طراحی گردیده است تا یک سری اعمال کنترلی از پیش‌تعیین شده را برای مقابله با شرایط ایجاد شده به صورت کنترل شده انجام دهد. در بعضی حالات، SPS برای تشخیص شرایط خاص سیستم مانند اضافه بار، ناپایداری و فروپاشی شبکه در سیستم استفاده می‌گردد. این اعمال از پیش‌تعیین شده می‌تواند شامل بازکردن یک یا چندین خط، خارج‌کردن یک ژنراتور، تغییر توان انتقالی با خطوط HVDC، بارزدایی و جزیره‌سازی شبکه باشد که همگی برای کاهش اثرات مضر بحران بوجود آمده مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مرسوم حفاظت مانند حفاظت خطوط و ادوات دیگر سیستم قدرت شامل این نوع سیستم حفاظتی نمی‌باشند.

  حفظ امنیت دینامیکی سیستم قدرت در مقابل یک اغتشاش بزرگ دارای بیشترین اهمیت است. تشخیص سریع، دقیق و بلادرنگ ناپایداری برای بکارگیری برخی اعمال کنترل اضطراری ضروری می‌باشد. در یک سیستم قدرت خطاهای شدید ممکن است پایداری سیستم را کاهش داده و باعث ایجاد نوسانات و حتی از دست رفتن همگامی بین گروههایی از ماشینها شوند [14-13]. در صورتی که ژنراتورها نتوانند به طور موثری دوباره باهم همگام شده و پایدار گردند احتمال جزیره‌شدن پسیو شبکه وجود دارد. متاسفانه در حالت کلی جزیره‌های پسیو دارای تعادل تولید - مصرف نبوده و جزایر ناپایداری را ایجاد می‌کنند که خود این امر نهایتا ممکن است سیستم قدرت را تا فروپاشی کامل پیش ببرد [16-15]. به نظر می‌رسد از میان این گونه سیستمهای کنترلی، جزیره‌سازی شبکه به عنوان آخرین حربه در جلوگیری از فروپاشی سیستم گزینه مناسبی باشد.

  جزیره‌سازی به این معنی است که مرکز کنترل برای شکستن سیستم قدرت یکپارچه جهت تشکیل جزایر پایدار مطابق با گروههای ژنراتورهای همسو (Coherence Generators Groups ) و نیازمندیهای دیگر شبکه، به صورت کنترل‌شده برخی از خطوط شبکه را از مدار خارج کند [23-17]. این امر می‌تواند از وقوع فروپاشی کلی سیستم جلوگیری کرده و یا حداقل بخشی از سیستم را از وقوع حوادث سهمگین نجات داده و با وجود تقسیم شبکه قدرت به چندین جزیره غیرهمگام، هر کدام از جزایر پایدار بوده و انرژی الکتریکی را برای مصرف‌کننده‌ها تامین کند و از طرف دیگر زمان بازیابی و یکپارچه‌سازی دوباره شبکه را که امری حیاتی است تا اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد [24]. یکی از نیازمندیهای اساسی در تشکیل جزیره‌ها شناسایی گروههای همسو در سیستم قدرت پس از وقوع یک اغتشاش بزرگ است. این گروههای همسو که در واقع از خصیصه‌های ذاتی و توپولوژیکی شبکه ناشی می‌گردند، نقش عمده‌ای را در تعداد واقعی جزایر و چگونگی ایجاد آنها بازی می‌کنند و از نظر ریاضی به صورت مدهایی با فرکانس پایین در سیستمهای قدرت ظاهر می‌شوند. مدهای بین ناحیه‌ای یک سیستم قدرت مربوط به نوسان تعداد زیادی از ماشینها در یک قسمت از سیستم قدرت نسبت به ماشینهای موجود در قسمت دیگر است. این مدها توسط یک یا چند گروه از ماشینها که از نظر الکتریکی به طور محکم به همدیگر متصل شده اما هر گروه نسبت به گروههای دیگر از طریق اتصالات ضعیف به هم وصل گردیده باشند، بوجود می‌آیند [26-25].

  در مدلسازی سیستمهای قدرت بزرگ دینامیک‌هایی با سرعتهای مختلف دیده می‌شود. برای بررسی هر نوع خاصی از پدیده‌ها بایستی بازه‌های زمانی مناسب آن را مد نظر قرار داد [28-27]. پس از وقوع یک اغتشاش شدید، با تقسیم‌بندی مناسب یک سیستم قدرت بزرگ به یک سری نواحی، حرکت مرکز زاویه هر کدام از این نواحی نسبت به نوسانات همگام بین هرکدام از دو ماشین در یک ناحیه معین، کندتر است. یک تفسیر فیزیکی از این پدیده این است که اتصالات بین ماشینها در داخل یک ناحیه قوی است در حالی که اتصالات بین این نواحی ضعیف می‌باشد. از اینرو ماشینهای موجود در یک ناحیه در یک زمان کوتاهتر روی همدیگر اثر می‌گذارند. در مقایسه با دینامیکهای بلند مدت زمانی که این دینامیک‌های سریع از بین بروند، ماشینهای داخل یک ناحیه با هم نوسان می‌کنند و این ماشینها نسبت به مدهای کند همسو می‌باشند. در فصول بعدی اطلاعات مفصلی در مورد روشهای تعیین گروههای همسو ارایه خواهد گردید.

  با وجود تمامی تلاشهای صورت گرفته ارایه یک استراتژی عملی به صورت زمان- واقعی در فرایند جزیره‌سازی کار ساده‌ای نیست [32-28]. برای مثال پاسخ به سوالات زیر در تصمیم برای جزیره‌سازی ضروری است که چه موقع شکستن سیستم امری واقعا لازم است؟ کدام یک از خطوط بایستی از مدار خارج گردند و نیز چگونه گروههای ژنراتورهای همسو باید معین شوند؟.

  تحلیل همسویی در سیستمهای قدرت اطلاعات زیادی را در مورد رفتار دینامیکی شبکه های قدرت و تعیین معادلهای دینامیکی برای قسمتهایی مختلف آن در اختیار قرار می‌دهد. از آنجایی که در حالت کلی ابعاد شبکه قدرت بسیار بزرگ است، تحلیل همسویی در مطالعات پایداری به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد تا با جمع ژنراتورهای همسو در یک ژنراتور معادل واحد، حجم محاسبات مورد نیاز را کاهش دهند [36-33].

  Abstract

  Controlled splitting or controlled islanding of an interconnected power systems is the last defense line against wide–area blackout. As a special protection scheme (SPS), the methodology of system splitting is a comprehensive decision making problem. This thesis introduces a novel approach for separation of the integrated power systems into several stable islands. The proposed method combines both the dynamic and static characteristics of interconnected power networks to determine the proper splitting schemes. The presented algorithm searches for proper islanding strategies using the Krylov projection method and a new optimization algorithm to find the proper splitting points such that the total load shedding is minimized. The method reduces the huge initial search space of islanding strategies considering dynamic characteristics of integrated power systems.  A spanning tree based Prim's algorithm is used to find all possible combination of the islands. The speed of the proposed algorithm is remarkably high and it can be used for near real-time splitting of the power systems. The algorithm is applied to NPCC 68BUS and  IEEE118 bus test systems. The primary grouping of test system is calculated according to krylov subspace method that splits the entire power network into some predefined number of  coherent groups considering interarea modes. The grouping algorithm is extended to the buses, so that buses with angle changes coherent with generator angles may be grouped with the same generators. To consider the above discussions a wide-rage of related studies have been done to overcome the complexity of the problem both from electrical constraints and mathematical view. Some main aspects of the thesis is based on concepts of dynamic and transient simulation of interconnected power systems, stability evaluation of interconnected power systems, connectivity analysis, multi-area load flow and stability calculation, large–scale and fast power systems optimization, slow coherrency theory and  interarea mode calculation. Since the thesis is defined on power system abnormal conditions at emergency and extreme states, this increases the constraints and compexity of the study from mathematical modelling and application aspects. To evaluate the stability and instability of the islands, load shedding within the islanded and to verified the results, a time domain simulation program is created to simulate multiple contingency with  multi-machines power systems during splitting and controlled islanding scenarios. Results show the effectiveness and capability of the method to determine the fast, accurate and proper islanding strategies.

 • فهرست:

  مقدمه

  1-1- مقدمه

   

  سابقه کارهای انجام یافته، اهداف، ایده ها و محدودیتهای انجام رساله

  2-1-مقدمه

  2-2- مطالعات انجام شده در تشخیص پایداری گذرا

  2-3- مطالعات انجام شده در مورد همسویی(Coherency) و تعیین معادلهای دینامیکی

  2-3-1- مطالعات انجام گرفته در حوزه زمان

  2-3-2- مطالعات انجام گرفته در حوزه فرکانس

  2-4- مطالعات انجام شده در مورد همسویی و جزیره‌سازی سیستم

  2-5- مطالعات انجام گرفته در حوزه جزیره‌سازی

  2-6- کاهش شبکه در جزیره‌سازی

  2-7- روش جزایر توده‌ای یا متراکم

  2-8- بارزدایی در جزایر

  2-8-1- تعریف حذف بار

  2-8-1- تعریف حذف بار

  2-9- ضرورت انجام پژوهش

  2-10- اهداف تحقیق

  2-11- استراتژی جزیره سازی

  2-11-1- فضای جستجوی اصلی (واقعی)

  2-11-2- استراتژی شدنی

  2-11-3- فضای استراتژی شدنی

  2-12- ایده‌ها و نوآوریها

  2-13- نیازمندیها و ملاحظات لازم در تشکیل جزیره‌ها

  2-14- الگوهای حفاظتی خاص

  2-14-1- معیارهای مورد نیاز در طراحی SPS

  2-15- روش پیشنهادی

  پایداری سیستمهای قدرت

  3-1- پایداری سیستمهای قدرت

  3-2- پایداری گذرا

  3-2-1- مدل بدون ورودی

  3-2-2- معادلات حالت در چهارچوب مرکز زاویه (COA)

  3-2-3- قضیه لیاپانف

  3-2-4- تابع لیاپانف برای یک سیستم چند ماشینه

  3-2-5- محاسبه ناحیه همگرایی

  3-3- پایداری فرکانس

  3-4- معیار برابری سطوح توسعه یافته

   

  کاهش مرتبه سیستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات

  4-1-کاهش مرتبه سیستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات

  4-1-1- خوشه‌بندی تقسیم‌گر K-Means

  4-2- بکارگیری روشهای خوشه بندی در سیستم های قدرت

  4-3- روشهای معادلسازی دینامیکی

  4-4- روش تحلیل شکل نرمال (NFA: Normal Form Analysis)

  4-4-1- آنالیز شکل نرمال در نزدیکی تشدیدهای قوی

  4-5- روش زیرفضای Krylov

  4-5-1- روش اسکالر Arnoldi

  4-5-2- روش بلوکی Arnoldi

  4-5-3- تطبیق گشتاورها و زیرفضای Krylov

  4-6- کاهش مرتبه با زیر فضای Krylov و نظریه همسویی

  4-7-تئوری اختلالات ویژه (PA: Perturbation Analysis )

  نظریه گراف و کاربرد آن در سیستمهای قدرت

  5-1- تعریف گراف

  5-2- تعریف گرافهای متصل

  5-3- ماتریس همسایگی یک گراف

  5-4- اتصال (Connectivity)

  5-5- گراف جهت دار

  5-6- تعریف حداقل کات‌ست

  5-7- تعریف ادغام رئوس (گوشه‌ها)

  5-8- حداقل درخت پوشا

  5-9- درخت استینیر

  5-10- تحقق تئوری گراف در سیستم قدرت

  5-11- بکارگیری الگوریتم پریم (Algorithm Prim ) جهت حل مساله درخت پوشای حداقل

  5-12- الگوریتم Prim

  5-13- الگوریتمKruskal  

  5-14-الگوریتم Baruvka

   امنیت سیستمهای قدرت

  6-1- قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت

  6-2- حالت نرمال

  6-3- وضعیت هشدار

  6-4- وضعیت اضطراری

  6-5- وضعیت فوق بحرانی

  6-6- وضعیت بازیابی

  6-6-1- بازیابی سیستم قدرت (Power System Restoration)

  6-7- پایداری فرکانس

  6-8- ناپایداری ولتاژ

  6-9- ناپایداری زاویه‌ای گذرا

  6-10- عوامل موثر در پدیده فروپاشی سیستم

  6-10-1- راه‌حلهای بلندمدت

  6-10-2- دستیابی به کنترلهای هوشمند

  6-10-3- جزیره‌سازی

  6-10-4- حذف بار

  6-11- طراحی یک سیستم انعطاف‌پذیر به جای یک سیستم شکننده

  6-12- بازیابی از خروجهای متوالی

  6-13- امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستمهای قدرت

  6-13-1- معیارهای امنیت

  6-13-2- روشهای ارزیابی امنیت

  6-13-3-روش انتگرالگیری عددی

  6-13-4- روش مستقیم لیاپانف

  6-13-5- روشهای احتمالی

  6-13-6- روشهای مبتنی بر سیستمهای خبره

  6-14- ارزیابی آنلاین امنیت دینامیکی

  6-15- ویژگیهای حوادث متوالی در سیستمهای قدرت

  6-16- روشهای بررسی حوادث نادر

  6-17- خطای پنهان (Hidden Failure) در سیستمهای حفاظتی

  6-18- ارزیابی احتمال خطر (Probability Risk Assessment)

  6-19- درخت حادثه دینامیکی (DET: Dynamic Event Tree)

  نتایج حاصل از پژوهش

  7-1-نتایج حاصل از پژوهش

  7-2- محاسبه مدهای بین ناحیه‌‌ای

  7-3- تحلیل پدیده همسویی با استفاده از روش ماتریس های اسپارس

  7-4- شبیه سازی و ارایه نتایج

  7-5- شبیه سازی زمانی

  7-6- مطالعه بر روی شبکه 118 شینه IEEE

  7-7- شبیه سازی زمانی در شبکه 118 باسه IEEE

  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  8-1- نتیجه‌گیری

  8-2- ارائه پیشنهادات

  مراجع و ماخذ

  ضمائم

  ضمیمه (الف)

  NPCC68 BUS TEST SYSTEM (STATIC AND DYNAMIC DATA)

  ضمیمه (ب)

  IEEE118 BUS TEST SYSTEM (STATIC AND DYNAMIC DATA)

  ضمیمه (ج)

  INCIDENT BUS MATRIX FOR IEEE 118BUS SYSTEM

  ضمیمه (د)

  LOAD-GENERATION MISMACH FOR IEEE118 BUS (7 AREA)

  ضمیمه (و)

  LOAD-GENERATION MISMACH FOR IEEE118 BUS (2 AREA)

   

   

  منبع:

   

  [1] Q. Chen, “The Probability, Identification, and Prevention of Rare Events in Power systems”, PhD Thesis, Iowa State University Ames, Iowa 2004

  [2] V. Venkatasubramanian and J.Quintero, “Detection, Prevention and Mitigation of Cascading Events Part I and II”, Final Project Report, PSERC Publication 05-60, November 2005

   [3] G. Phadake, “Role of Protection Systems in Catastrophic Failures in Power Systems”, PPT

  [4] C. Rehtanz and J. Bertsch, “Wide - Area Measurement and Protection System for Emergency Voltage Stability Control”, IEEE Power Engineering Society, Winter Meeting, 2002

  [5] Yi Zhang and K. Tomsovic, “Adaptive Remedial Action Scheme Based on Transient  Energy Analysis”, Power Systems Conference and Exposition, Volume 10, October 2004, PP. 925 – 931

  [6] N. I. Voropai, S. Member, V. I. Reshetov and D. N. Efimov, “Organization Principles of Emergency Control of Electric Power Systems in a Market Environment”, IEEE, PowerTech, Petersburg, Russia, June 2005

  [7] M. Zima, “Special Protection Schemes in Power Systems”, Swiss Federal Institute of Technology, June 2002, Tech. Rep. [Online]. Available: http://e-collection.ethbib.ethz.ch/cgi-bin/show.pl?type=bericht&nr=96

  [8] S. Maram, “A New Special Protection Scheme for Power System Controlled Separation”, MSc Thesis, Virginia Tech, January 2007

  [9] L. Wehenkel, D. Ruiz-Vega, D. Ernst and M. Pavella, “Prevente and Emergency Control of Power Systems”, Power Systems Conference and Exposition, IEEE, New York, October 2004

  [10] Z. Feng, V. Ajjarapu and D.J. Maratukulam, “A Comprehensive Approach for Preventive and Corrective Control to Mitigate Voltage Collapse”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, PP. 791-797, May 2000

   [11] C. Savulescu, “Real-Time Stability in Power Systems, Techniqes for Early Detection of Risk of Blackout”, Power Electronic and Power System Series, 2005

  [12] Y. Qiao, C. Shen, J Wu and Q. Lu, “The Integrated Simulation Platform for Islanding Control of Large-Scale Power Systems: Theory, Implementation and Test Results”, Power Engineering Society General Meeting, Montreal, Que, 2006. IEEE

   [13] P. W. Sauer and M. A. Pai, “Power System Dynamic and Stability”, Prentice Hall, New Jersey, 1998

  [14] P. Kundur, “Power System Stability and Control”, McGraw-Hill, Companies, Inc, 1994 ISBN 0-07-030958-X

  [15] C. Shen, X. Wu, J. Wu, Y. Qiao and Q. Lu, “An Efficient Method of Network Simplification for Islanding Control Studies of Power Systems”, International Conference on Power System Technology, Chongqing, China, 2006

   [16] K. R. Padiyar and S. Krishna, “On-Line Detection of Loss of Synchronism Using Energy Function Criteria”, IEEE Transaction on Power Delivery, Volume 21, Issue 1, January 2006, PP. 46 – 55

  [17] X. Wang, “Slow Coherency Grouping Based Islanding Using Minimal Cutsets and Generator Coherency Index Tracing Using the Continuation Method”, PhD Thesis, Iowa State University Ames, Iowa 2005

  [18] S. B. Yusof, G. J. Rogers and R. T. H. Alden, “Slow Coherency Based Network Partitioning Including Load Buses,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 8, No.3, August 1993, PP. 1375–1382

  [19] B. Yang, V. Vittal and G.T. Heydt, “Slow Coherency Based Controlled Islanding – A Demonstration of the Approach on the August 14, 2003 Blackout Scenario”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 21, PP. 1840 – 1847, November 2006

  [20] S. S. Ahmed, N. Sarker, A. B. Khairuddin, M. Ruddin B. Ghani and H. Ahmad, “A Scheme for Controlled Islanding to Prevent Subsequent Blackout”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 18, No. 3, February 2003

  [21] N. Strath, “Islanding Detection in Power Systems”, Licentiate Thesis, ISBN: 91-88934-42-X, Available at http://www.iea.lth.se

  [22] K. Sun, T. S. Sidhu, and M. Jin, “Online Pre-Analysis and Real-Time Matching for Controlled Splitting of Large-Scale Power Networks”, International Conference on Future Power Systems, Volume 18, November 2005, PP. 1 – 6

  [23] B. A. Archer and J. B. Davies, “System Islanding Consideration for Improving Power System Restoration at Manitoba Hydro”, IEEE CCECE, Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vol. 1, PP 60 – 65, 2002

  [24] J. H. Chow, R. Galarza, P. Accari and W. W. Price, “Inertial and Slow Coherency Aggregation Algorithms for Power System Dynamic Model Reduction,” IEEE Transactions on Power systems, vol. 10, May 1995, pp. 680–685

  [25] U. Lino, M. Fette, Z. Y. Dong and J. M. Ramirez, “Nonlinear Approaches for Dynamic Equivalencing in Power Systems,” Atalanta, Georgia, PSCE Conference, October 2006

  [26] O. Y. Lino, M. Fette and J. M. Ramirez, “Electromechanical Distance and Identity Recognition in Dynamic Equivalencing”, PES Power Tech 2005, Petersburg, Russia, 27 - 30 June 2005

  [27] R. A. Date and J. H. Chow, “Aggregation Properties of Linearzed Two-Time-Scale Power Networks,” IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol. 38, July 1991, pp. 720 - 730

  [28] J. H. Chow, “Singular Perturbation, Coherency and Aggregation of Dynamic Systems”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Vol. 29, November 1982, PP. 758 – 767

  [29] Q. Zhao, K. Sun, D. Zheng, J. Ma and Q Lu, “A Study of System Splitting Strategies for Island Operation of Power System: A Two-Phase Method Based on OBDDs”, IEEE Transaction on Power System, Vol. 18, No. 4, November 2003

  [30] Y. Zhang, L. Wehenkel, P. Rousseaux and M. Pavella, “SIME: A Hybrid Approach to Fast Transient Stability Assessment and Contingency Selection”, EPES, Vol.19, No.3, 1997, PP. 195-208

  [31] N. Senroy, G. T. Heydt and V. Vittal, “Decision Tree Assisted Controlled Islanding”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No.4, 2006, PP. 483–491

  [32] N. Senroy and G. T. Heydt, “Timing of a Controlled Islanding Strategy”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No. 4, 2006, PP. 483–491

   [33] J. Kim, D. Won and Seung, “Development of the Dynamic Equivalent Model for Large Power System”, Power Engineering Society Summer Meeting, IEEE, Volume 2, 2001, PP. 973 - 977

  [34] M. Pavella, “Generalized One-Machine Equivalents in Transient Stability Studies”, PES Letters, IEEE Power Engineering Review, Vol.18, No.1, January 1998, PP. 50-52

  [35] M. Bertran and X. Corbella, “On the Validation and Analysis of a New Method for Power Network Connectivity Determination,” IEEE Trans. Power App. Syst., Vol. PAS-101, No. 2, PP. 316–324, February 1982

  [36] A. M. Sasson, S. T. Ehrmann, P. Lynch and L. S. VanSlyck, “Automatic Power System Network Topology Determination,” IEEE Trans. Power App. Syst, Vol. PAS-92, No. 3, March 1973, PP. 610–618

  [37] X. Wang and V. Vittal, “System Islanding Using Minimal Cutsets with Minimum Net Flow”, Power Systems Conference and Exposition, 2004, PP. 379- 384

  [38] T. Güler and G. Gross, “Detection of Island Formation and Identification, of Causal Factors under Multiple Line Outages”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 22, No. 2, May 2007

  [39] R. E. Bryant, “Graph-based Algorithms for Boolean Function Manipulation”, IEEE Trans. Comput, Vol. 35, PP. 677 - 691, August 1986

  [40] T. Hiyamaa, D. Kojimaa, K. Ohtsua and K. Furukawa, “Eigenvalue-Based Wide Area Sstability Monitoring of Power Systems”, Control Engineering Practice Vol. 13, March 2005, PP. 115–1523

  [41] B. Marinescu and L. Rouco, “A Unified Framework for Nonlinear Dynamic Simulation and Modal Analysis for Control of Large-Scale Power Systems, 15th PSCC conferebce, Liege, August 2005

  [42] K. R. Padiyar and S. Krishna, “On-Line Detection of Loss of Synchronism Using Locally Measurable Quantities”, Transmission and Distribution Conference and Exposition, IEEE PES, Volume 1, 2001, PP. 537 – 542

  [43] M. Begovic, D. Novosel, D. Karlsson, C. Henville and G. Michel, “Wide-Area Protection and Emergency Control,” Proc. IEEE, Vol. 93, PP. 876 –891, May 2005

  [44] R. A. Rosales and J. Giri, “Wide-Area Monitoring and Control for Power System Grid Security”, 15th PSCC Conference, Liege, Belgium, 22-26 August 2005

   [45] M. Ghandhari, “Control Lyapunov functions: A control strategy for damping of power oscillations in large power systems,” Ph.D dissertation, Royal Institute of Technology, TRITA-EES-0004, ISSN 1100-1607, 2000, [Online] Available: http://media.lib.kth.se:8080/dissengrefhit. asp?dissnr=3039.

  [46] U. Gabrijel and R. Mihalic, “Direct Methods for Transient Stability Assessment in Power Systems Comprising Controllable Series Devices”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, November 2002

  [47] D. Ernst and M. Pavella, “Closed-Loop Transient Stability Emergency Control”, Proceedings of Bulk Power Systems Dynamics and Control, IREP 2007, Charlestone, South Carolina, USA, August 2007

  [48] Y. Liu, “Real-Time Transient Stability Prediction Using Incremental Learning Algorithm”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE, Volume10, June 2004, PP. 1565 – 1569

   [49] X. Chu, Y. Liu, “On-Line Learning Applied to Power System Transient Stability Prediction”, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS, Volume 23, PP. 3906 – 3909, May 2005

  [50] H. Oka, H. Morita and K. Shinada, “A Fast Contingency Screening Method for N-th Swing Transient Stability”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE, 2005, PP. 1681- 1686

   [51] L. Jin, R. kumar, V. Ajjarapu, J. McCalley and V. Vittal “An Application of Reachable Set Analysis in Power System Transient Stability Assessment”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE Volume, PP. 1715 – 1719, June 2005

  [52] R. Mihalic and U. Gabrijel “Transient Stability Assessment of Systems Comprising Phase –Shifting FACTS Devices by Direct Method”, Journal of Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, 2004

  [53] L. D. Colvaro, S. B. Araujo and E. B. Festrats, “Stability Analysis of Power System Including FACTS (TCSC) Effects by Direct Method Approach”, Electrical power and Energy systems, Elsevier, 2005

  [54] M. Gibesco, C. Liu, H. Hashimota and H.Taoka, “Energy–Based Stability Margin Computation Incorporating Effects of ULTCs”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005

  [55] G. M. Dhole and M .K. Khedkar, “Antigen Energy Function: A New Energy Function for Transient Stability Assessment”, Electric Power System Research, Elsevier, Vol. 74, 2005, PP. 315-322

  [56] M.H .Hague, “Improvement of First Swing Stability Limit by Utilizing Full Benefit of Shunt FACTS Devices”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.19, No.4, November 2004

  [57] M. H. Hague, “Use of Energy Function to Evaluate the Additional Damping Provided by a STATCOM”, Electric Power System Research, Elsevier, Vol. 72, 2004, PP. 195-202

  [58] D. Chatterjee and A. Ghosh, “Evaluation of Transient Stability Margin of a Power System Containing Multiple FACTS Devices”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No.3, August 2005

  [59] U. Gabrijel and R. Mihalic, “A Structure-Preserving Energy Function for a Static Series Synchronous Compensator”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 3, August 2004

  [60] V. Azbe, U. Gabrijel, D. Povh and R. Mihalic, “The Energy Function of General Multimachine System with a Unified Power Flow Controller”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, Agust 2005, PP. 1478- 1485

  [61] Z. Cai , L. Zhua, Z. Lanb, D. Ganb, Y. Ni, L. Shi and T. Bi, “A study on Robust Adaptive Modulation Controller for TCSC Based on COI Signal in Interconnected Power Systems”, Electric Power Systems Research, Elsevier, Vol 78, 2008, PP. 147–157

  [62] R. Ortega, M. Galaz, A. Astolfi, Y.Sun and T.Shen, “Transient Stability of Multi machine Power Systems With Nontrivial Transfer Conductance”, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 50, No. 1, January 2005

  [63] V. Azbe, U. Gabrijel, D. Povh and R. Mihalic, “The Energy Function of General Multimachine System with a Unified Power Flow Controller”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, Agust 2005, PP. 1478- 1485

   [64] H. R. Silva, F. C. Alberto, N. G. Breats, “Smooth Perturbation on a Classical Energy Function for Lossy Power System Stability Analysis”, IEEE Transactions on Circuit and Systems, Vol. 52, No. 1, January 2005

  [65] J. T. Scruggs and L. Mili, “Dynamic Gradient Method for PEBS Detection in Power System Transient Stability Assessment”, Electrical power and Energy systems, Elsevier, Vol. 23, 2001, PP.155-165

  [66] H. Song and M. Kezunovic, “Stability Control Using PEBS method and Analytical Sensitivity of the Transient Energy Margin”, Power Systems Conference and Exposition, 2004, IEEE PES, PP.1153- 1158

  [67] H. Sawhney and B. Jeyasurya, “A Feed-Forward Artificial Neural Network with Enhanced Feature Selection for Power System Transient Stability Assessment”, Electric Power System Research, Elsevier, 2006

  [68] G. G. Karady, d A. D. Mansour and A. Mohamed, “On-Line Transient Stability Enhancement Using Multi-Agent Technique”, Power Engineering Society Winter Meeting, 2002 IEEE, Volume 2, PP. 893- 899

  [69] Z. Wang, and Z. Guo, “A Fast Method for Transient Stability Assessment Based on Taylor Series Expansion”, IEEE PES, Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific Dalian, China, 2005

  [70] Yoshinori Kato and Shinichi Iwamoto, “Transient Stability Preventive Control for Stable Operating Condition with Desired CCT”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 4, November 2002

  [71] G. Anderson, J. Gronquest and I. Hiskens, “A Robust Control Strategy for Shunt and Series Reactive Compensators to Damp Electromechanical Oscillations”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 16, No. 4, October 2001

  [72] J. Lee, H. D. Chiang, “A Singular Fixed –Point Homotopy Method to Locate the Closest Unstable Equilibrium Point for Transient Stability Region Estimate”, IEEE Transactions on Circuit and Systems, Vol. 51, No. 4, April 2004

  [73] H.C. Chen and P. C. Li, “Fast Transient Stability Control of Power System in Deregulated Environment”, IEEE Transmission and Distribution Conference, Dalian, China, 2005

  [74] Z. Yu, X. Zhou and Z. Wu, “Fast Transient Stability Assessment Based on Data Mining for Large-Scale Power System”, IEEE Transmission and Distribution Conference, Dalian, China, 2005

  [75] X. Wang, S. Wu and X. Wang, “V-SVM for Transient Stability Assessment in Power Systems, Autonomous Decentralized Systems, ISADS, 2005, PP. 356- 363

  [76] J. N. Qiang and S. W. Zhong “Clarification on the Integration Path of Transient Energy Function”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005

  [77] F. C. Alberto, H. R. Silva and N. G. Breats, “Extended Lyapunov Function for Detailed Power System Models”, 14th PSCC Conference, Sevilla, June 2002

  [78] N. I. A. Wahab and A. Mohamed, “ Area-Based COI-Referred Transient Stability Index for Large-Scale Power System”, International Journal of Power, Energy and Artificial Intelligence, No. 1, Vol. 1,August 2008

  [79] K. Sun, D. Zheng, and Q. Lu, “A Simulation Study of OBDD-Based Proper Splitting Strategies for Power Systems under Consideration of Transient Stability”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 20, No. 1, February 2005

  [80] K. Sun, D. Zheng and Q. Lu, “Searching for Feasible Splitting Strategies of Controlled System Islanding”, IEE Proc. Gener. Transm. Distrib, Vol. 153, No. 1, January 2006

  [81] J. H. Chow, Time Scale Modeling of Dynamic Networks with Applications to Power Systems. New York, Springer-Verlag, vol. 46, Lecture Notes in Control and Information Sciences, 1982

  [82] M. L. Ourari, L. A. Dessaint and V. Q, “Generating Units Aggregation for Dynamic Equivalent of Large Power Systems”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE, June 2004, PP. 1535-1541

  [83] M. Jonsson, M. Begovic, and J. Daalder, “A New Method Suitable for Real-Time Generator Coherency Determination”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 19, No. 3, August 2004

  [84] LI Yinghui, Z. Bao-hui, X. Haojun, X. Huan and Y. Guang-liang, “Electric Power System Splitting Strategies Based on Unstable Mode Prediction”, IEEE PES, Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific Dalian, China, 2005

  [85] K. Sun, D. Zheng, Q. Lu, “Splitting Strategies for Islanding Operation of Large-Scale Power Systems Using OBDD-Based Methods”, IEEE Transactions Power Systems, Vol. 18, No. 2, PP. 912-923, May 2003

   [86] C. Rehtanz, M. Larsson, M. Zima, “System for Wide Area Protection, Control and Optimization based on Phasor Measurements”, Conference on Power Systems and Communication Systems Infrastructure for the Future, CRIS, Beijing, September 2002

  [87] Y. Liu, Y. Liu, “Aspects of Power System Islanding for Preventing Widespread Blackout”, IEEE International conference on Networking, Sensing and Control, ICNSC06, 2006, PP. 1090- Power Systems, Vol. 20, No. 1, February 2005

  [88] X. Wang, V .Vittal, and G. T. Heydt, “Tracing Generator Coherency Indices Using the Continuation Method: A Novel Approach”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 3, August 2005

  [89] V. Vittal, “Adaptive Islanding to Prevent Cascading Failures”, Arizona State University PSERC Seminar, March 21, 2006

   [90] T. S. Sidhu, D. A. Tziouvaras, A. P. Apostolov, C. H. Castro, S. R. Chano, S. H. Horowitz, W. O. Kennedy, Sungsoo Kim, R. J. Martilla, P. G. McLaren, G. L. Michel, K. K. Mustaphi, P. Mysore, M. Nagpal, B. Nelson, F. P. Plumptre, M. S. Sachdev, J. S. Thorp, and J. T. Uchiyama, “Protection Issues During System Restoration” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20, No. 1, Jaunary 2005

   [91] H. You, V. Vittal, and Z. Yang, “Self-Healing in Power Systems: An Approach Using Islanding and Rate of Frequency Decline-Based Load Shedding”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 18, No. 1, February 2003

  [92] S. Thorp, H. Wang, “Computer Simulation of Cascading Disturbances in Electric Power Systems, Impact of Protection Systems on Transmission System Reliability Final Report”, PSERC Publication 01-01, May 2001

  [93] d. P. Nedic, “Simulation of Large System Disturbances”, Phd Thesis, University of Manchester, December 2003

  [94] M. Suzuki, W. Fujii and S. Iwamoto, “Consideration on Transient Stability Assessment Using Deceleration Area by the SIME”, Power Engineering Society General Meeting, IEEE, Volume 12, June 2005, PP 1695 – 1700

  [95] U. G. Knight, “Power System in Emergencies: from Contingency Planning to Crisis Management”, John - Wiley, Book, ISBN: 978-0-471-49016-6, March 2001

  [95] M. Zima, “Contributions to Security of Electric Power Systems”, PhD Thesis, Diss. ETH No. 16492, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2006

  [97] P. Kundur , J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D. Hill, A. Stankovic, C. Taylor, T. Cutsem, and V. Vittal, “Definition and Classification of Power System Stability“, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 19, No. 2, May 2004

  [98] M. Karrari, “Power Systems Dynamics and Control”, Book, ISBN.964-463-139-0

  [99] P. W. Sauer and M. A. Pai, “Power Systems Dynamics and Stability”, Book, ISBN.965-5599-14-8

  [100] N. Martins, L. T. G. Lima, and H. J. C. P. Pinto, “Computing dominant poles of power system transfer functions,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 11, no. 1, pp. 162–170, Feb. 1996.

  [101]     M. Jin, S. Sidhu, and K. Sun, “A New System Splitting Scheme Based on the Unified Stability Control Framework”, IEEE Transaction on Power System, Vol. 22, No. 1, February 2007

  [102] I. Dobson, “Strong Resonance Effects in Normal Form Analysis and Subsynchronous Resonance”, Bulk Power System Dynamics and Control, Onomichi, Japan, August 2001

  [103] I. Dobson and E. Barocio, “Perturbations of Weakly Resonant Power System Electromechanical Modes”, IEEE, PowerTech Conference, Bologna, June 2003

  [104] I. Dobson and E. Barocio, “Scaling of Normal Form Analysis Coefficients under Coordinate Change”, IEEE Transaction on Power Systems, Volume 19, August 2004, PP. 1438 - 1444

  [105] R. Jiménez, B. I. Martinez, A. R. Messina and E. Barocio, “Higher-Order Normal Forms Analysis of Stressed Power Systems: A Non-Recursive Approach”, 15th PSCC Conference, Liege, August 2005

  [106] S. Zhu, V. Vittal, and W. Kliemann, “Analyzing Dynamic Performance of Power Systems Over Parameter Space Using Normal Forms of Vector Fields - Part II: Comparison of the System Structure”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 16, No. 3, August 2001

  [107] O. Y. Lino, M. Fette, Z. Y. Dong and J. M. Ramirez, “Nonlinear Approaches for Dynamic Equivalencing in Power Systems”, Power Systems Conference and Exposition, PSCE, October 29 2006-November 1 2006, PP. 1306 - 1314

  [108] P. J. Heres, “Robust and Efficient Krylov Subspace Methods for Model Order Reduction, Eindhoven


تحقیق در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , مقاله در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , پروژه درباره پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت , رساله دکترا در مورد پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستم های قدرت با حفظ معیار های امنیت

پایان ‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc) چکیده پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده و سخت خواهد ...

پایان ‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc) چکیده پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده و سخت خواهد ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.S ) گرایش برق قدرت چکیده با گسترش روزافزون مصرف انرژی در جهان، توسعه شبکه های قدرت امری ضروریست. اما ایجاد خطوط انتقال جدید، مستلزم صرف زمان وهزینه های گزاف بوده ولذا درصورت امکان استفاده ازهمان خطوط با ظرفیت انتقال بالاتر بسیار مقرون به صرفه می باشد. امروزه سیستم شبکه های قدرت با مشکلاتی از قبیل ناپایداری ولتاژ با ریسک بالا و تلفات توان ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده امروزه جلوگیری از ضررهای ناشی از خاموشی ها و انرژی توزیع نشده از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا ازجمله مهم‌ترین مسائل در بهره‌برداری از شبکه توزیع تجدید آرایش بار است که تأثیر بسیار زیادی در سرویس دهی دائمی به مشترکین دارد. زمانیکه در شبکه توزیع به دلیل خطا یا برنامه‌ریزی جهت تعمیرات، بخشی از شبکه بی برق شود، تمام یا قسمتی از این ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت چکیده شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران قیمتی می­باشد که از جمله آن می­توان به ژنراتور، بریکر، کابل­های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تاثیر شرایط بهره­برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در برخی موارد سبب خرابی و خروج از مدار ترانسفورماتور و عدم ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.S ) گرایش برق قدرت چکیده با گسترش روزافزون مصرف انرژی در جهان، توسعه شبکه های قدرت امری ضروریست. اما ایجاد خطوط انتقال جدید، مستلزم صرف زمان وهزینه های گزاف بوده ولذا درصورت امکان استفاده ازهمان خطوط با ظرفیت انتقال بالاتر بسیار مقرون به صرفه می باشد. امروزه سیستم شبکه های قدرت با مشکلاتی از قبیل ناپایداری ولتاژ با ریسک بالا و تلفات توان ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی در صنایع نفت چکیده سیستم­های دینامیکی غیرخطی با چالش­های متعددی روبرو هستند که باید آنها را مورد بررسی قرار داد. از جملۀ این مشکلات می­توان به مواردی همچون غیرخطی بودن شدید، تغییر شرایط عملیاتی، عدم قطعیت دینامیکی اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات و اختلالات خارجی اشاره کرد. به رغم پیشرفت­های اخیر در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع ...

پایان‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc) گرایش: قدرت چکیده پایدار ساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده ...

ثبت سفارش