پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 703 KB 32217 217
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995  ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پرداخته شده  . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود

   

  مقدمه:

  از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهدکه مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

   

  1-1 )مقدمه

  یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست، اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی با قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد تیت من و ترومن[1] (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)[2].

  هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، 2008، ص449)[3].

  در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند.یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد(مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.

  جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست  و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید

  در مقابل حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟

   

  2-1 )تاریخچه مطالعاتی

  دی آنجلو و نئو ،1993، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، 1388،ص 65)1.

  درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است در این پژوهش نیز به لحاظ شناسایی معیارهای مناسب جهت بررسی مدیریت سود و همچنین شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی پژوهش های ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است :

  ویدا مجتهد زاده  وپروین آقایی ،1383، در مقاله " عوامل موثر بر کیفیت حسابرسیاز دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان " به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندکان پرداخته اند نتیجه این تحقیق، شناسایی 24 عامل موثر در کیفیت حسابرسی بوده است (مجتهدزاده وآقایی، 1383،ص 53)2.

  ایرج نوروش وهمکاران،1384، در مقاله" بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" به بررسی مدیریت سود طی سالهای 1375تا1382 پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد،  مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود (نوروش وهمکاران، 1384،ص 165)3.

   

   

  Abstract:

  The main objective of this research is to study the effect of quality of auditing on the relationship between the free cash flow and the profit management in the companies admitted into Tehran Stocks Exchange. On the other hand, the present research deals with answering this question that whether or not can higher auditing quality in the companies admitted into Tehran Stocks Exchange attenuate the relationship between the free cash flow and profit management? In order to respond this question, a sample size of 64 companies admitted into Tehran Stocks Exchange during the years 2005-2009 was studied. In this research and in terms of auditing quality variable, two measures of auditor’s number and auditor’s specialization in that industry were used. Also, in order to determine the free cash flow of the enterprise, the Len and Peslen model was used. The profit management was evaluated with Johns model (1995) was used. In order to test the research hypotheses, the regression models at a meaningful level of 95% were used. It should be mentioned that the Pearson and Spearman correlative coefficients at a meaningful level of 95% were also used. The research results indicated that generally there is a meaningful relationship between the profit management and free cash flow. In following the research, the effect of two measures of auditor’s number and auditor’s specialization in that industry and finally the effect of auditing quality on the relationship between the free cash flow and profit management in the companies admitted into Tehran Stocks Exchange were studied too. According to the results, it was revealed that there is meaningful and direct relationship between the free cash flow and profit management and an indirect (reverse) meaningful relationship between the quality of auditing and the relationship between the free cash flow and profit management. It means that the quality of auditing can attenuate the relationship between the free cash flow and profit management.      

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 )مقدمه. 4

  2-1 )تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1) بیان مساله. 7

  4-1) فرضیه های پژوهش. 11

  5-1) اهداف  پژوهش. 11

  6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش. 12

  7-1 ) حدود مطالعاتی. 13

  1-7-1)قلمرو موضوعی. 13

  2-7-1) قلمرو زمانی. 13

  3-7-1) قلمرو مکانی. 13

  8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات. 14

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 17

  2-2) کیفیت حسابرسی : 17

  1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 18

  2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 20

  1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 22

  2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 23

  3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 24

  4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 26

  5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 33

  3-2) اندازه حسابرس. 35

  4-2) تخصص  گرایی در صنعت. 37

  5-2) دوره تصدی حسابرس. 39

  6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد. 40

  1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. 40

  2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 41

  7-2 نظریه مدیریت سود. 43

  1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود. 44

  2-7-2 منتخب نظریه های رقیب. 46

  3-7-2نظریه ی شرکت. 47

  4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها. 49

  5-7-2)مدیریت سود. 51

  1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش. 53

  2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 53

  3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 53

  6-7-2) انگیزه های مدیریت سود. 54

  1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 54

  2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی. 55

  3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب. 55

  4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 56

  5-6-7-2) تعویض مدیریت. 56

  7-7-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد. 56

  8-2)مفاهیم مختلف سود. 58

  1-8-2)سود. 58

  2-8-2) اهداف گزارشگری سود. 58

  3-8-2)  پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود. 59

  4-8-2) فواید سود برای سرمایه گذاران. 60

  5-8-2) تئوری نمایندگی. 62

  6-8-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 65

  1-6-8-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 66

  2-6-8-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک. 67

  7-8-2) هموار سازی سود. 67

  1-7-8-2) انواع هموارسازی سود. 69

  2-7-8-2) روش های هموارسازی سود. 71

  8-8-2) حسابداری تعدیلات جامع. 71

  9-8-2) حساب سازی. 72

  9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 72

  10-2) بحث کلی. 76

  11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 81

  1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور. 81

  2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور. 90

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 )مقدمه. 96

  2-3) روش پژوهش. 96

  3-3) پرسش های تحقیق. 96

  4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 97

  5-3) جامعه و نمونه آماری. 101

  1-5-3) جامعه آماری. 101

  2-5-3) نمونه آماری. 102

  6-3) فرضیه های پژوهش. 102

  7-3) گرد آوری اطلاعات. 103

  8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش. 103

  1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 103

  2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW) 104

  3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط. 105

  4-8-3) تحلیل رگرسیون. 105

  5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون. 106

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 108

  2-4آمار توصیفی. 109

  3-4 آزمون نرمالیتی. 110

  5-3 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها. 111

  6-3 بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی. 112

  7-4تفسیر مدل: 115

  8-4 رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام. 115

  9-4 تفسیر مدل: 117

  10-4 آزمون فرضیه ها. 117

  11-4 بررسی اعتبار مدل. 119

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 122

  2-5) نتایج آزمون فرضیه ها. 122

  1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول: 122

  2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 123

  3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم: 124

  3-5) نتیجه گیری. 125

  4-5) پیشنهادها. 125

  1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش. 125

  2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 126

  5-5) محدودیت های پژوهش. 127

  پیوست ها

  خروجی نرم افزار. 130

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 140

  منابع لاتین: 141

  چکیده انگلیسی. 146

  منبع:

   

  پورحیدری،ا. و داود همتی، 1383 ، "اثرقراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود"، فصل نامه بررسی حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 36،ص 64-47.

  تهرانی، ر. و رامین حصارزاده، 1388، " تاثیر جریان­های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش­سرمایه­گذاری و کم سرمایه­گذاری"، فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره سوم. ص 67-50.

  ثقفی،ع.، و آرمین پوریا نسب ،.1389." نظریه مدیریت سود" فصل نامه تحقیقات حسابداری ،سال دوم،شماره ششم، ص 60.

  شباهنگ،ر، 1387، "تئوری حسابداری" ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

  کمالی، ا، 1387،"تاثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  مشایخی، ب و مریم صفری، 1385، "وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره 44، ص 35-54.

  مهرانی،س. و بهرام باقری، 1388،"بررسی اثر جریانهای نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود"، تحقیقات حسابداری،شماره دوم،ص71-50.

  نوروش، ا و علی ابراهیمی کردار، 1384،"بررسی و تبیین رابطه ای ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره 42. ص 97-124.

  هندرکسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائیان،1385، "تئوریهای حسابداری"، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.

  هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،1386، "مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی در ایران"، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

  ولک.داد.ت، ترجمه علی پارسائیان،1377،" تئوری حسابداری"، انتشارات ترمه، جلد اول و دوم.

   

  منابع لاتین:

   

  Agrawal, A., Jayaraman, N., 1994. "The dividend policies of all-equity firms: a direct test of the free cash flow theory". Managerial and Decision Economics 15, 139–148.

  Bebchuk, Lucian Arye and Jesse M. Fried. (2003)."Executive compensation as anagency problem".Journal of Economic Perspectives, 17, 3 (Summer):71-93.

  Bebchuk, Lucian Arye. (2005a). "The case forincreasing shareholder power". Harvard Law Review,118,3(January): 833-914.

  Bebchuk, Lucian Arye. (2005b). "The myth of theshareholder franchise". Harvard Law and EconomicsDiscussion Paper No. 565.SSRN.com/abstract=829804.

  Christensen, Peter ave and Jerald A. Feltham. (2002)."Economics of Information, Volume I: Information inMarkets". New York, LLC: Springer-Verlag.

  Chung, R., Firth, M. and Jeong-Bon Kim .2005. "Earnings management, surplusfree cash flow, and external monitoring".Journal of Business Research, 58, 766- 776.

  Coase, Ronald H. (1937). "The nature of the firm".Economica, New Series, 4, 16.(November): 386-405.

  Coles, J.W., McWilliams, V.B. and Sen, N. 2001." An Examination of the Relationship of Governance Mechanisms to Performance", Journal of Management, 27, 23 – 50.

  Core, John E., Wayne R. Guay, and David F. Larcker.(2003). "Executive equity compensation andincentives: A survey". Economic Policy Review, 9, 1(April): 27-50.

  DeAngelo, Linda Elizabeth (1986). "Acconntingnumbers as market valuation substitutes: A study ofmanagement buyouts of public stockholders". TheAccounting Review, 61, 3 (July): 400-420.

  Donaldson, T.L. and Preston, L.E. (1995). "TheStakeholder Theory of the Corporation: Concepts,Evidence, and Implications", Academy of Management Review, 20, 65-91.

  Dye, Ronald A. (1988). "Earnings management in anoverlapping generations model". Journal ofAccounting Research, 26, 2 (Autunm): 195-235.

  Hansen, James C. (2004). "Additional evidence ondiscretionary accrual levels ofbenchmark beaters".Working Paper", University of Illinois at Chicago. AAA2004 Annual Meeting Paper, Orlando, FL.

  Hart, Oliver. (1995a). "Corporate governance: Sometheory and implications". The Economic Journal,105,430 (May): 678-689.

  Hart, Oliver. (1995b). "Firms, Contracts, and FinancialStructure". Oxford: Oxford University Press.

  Jensen, M., and Meckling,W. (1976). "Theory of thefirm: Managerial behavior, agency costs, andownership structure". Journal of FinancialEconomics 3(4): 305-60.

  Jones, Jennifer J. (1991). "Earnings managementduring import relief investigations". Journal ofAccounting Research, 29, 2 (Autunm): 193-228.

  Jordan, Charls E., and Stanley J. Clark. (2004). "Thecase of goodwill impairment under SFAS No. 142".Journal of applied business research, No. 2.

  Kahneman, D., and Tversky, A. (1979). "Prospecttheory: an analysis of decisions under risk".Econometrica 47: 263-291.

  Kirschenheiter, Michael and Nahum Melumad. (2000)."Can "big bath" and earningssmoothing co-exist asequilibrium financial reporting strategies?". Journal ofAccounting Research, 40, 3 (June): 761-796.

  Koonce, L., and Mercer, M. (2005). "Using psychologytheories in archival financialaccounting research".Journal of Accounting Literature. 24: 175-214.

  Kreps, David M. (1990). "Game Theory and EconomicModeling". Clarendon Lecturesin Economics. Oxford:Clarendon Press.

  La Porta, Rafael, Florencio Lopez-De-Silanes, andAndrei Shleifer. (1999). "Corporate ownership aroundthe world". Journal of Finance, 54, 2 (April): 471-517.

  Lehn, K., Poulsen, A., 1989. "Free cash flow and stockholder gains in going private transactions". The  Journal of Finance, 771–787, July.

  MANZHEN FAN, (2008). "A STUDY OF FOREIGNEARNINGS MANAGEMENT USING AN EMPIRICALDISTRIBUTION APPROACH" , The University of Texas,

  Ohlson, J. 1995. "Earnings,  book values, and dividends in equity valuation". Contemporary Accounting Research, 11, 2, 661-687.

  Perry, Susan E. and Thomas H. Williams. (1994).'Earnings management preceding management buyoutoffers". Journal of Accounting and Economics, 18, 2(September): 157-179.

  Petruska Karin A. (2008). "Accounting conservatismcost of capital, and fraudulent financial reporting. KentState University Graduate School of Management". Adissertation submitted for the degree of Doctor ofPhilosophy.

  Rajgopal, Shiva, Lakshmana Shivakumar, and AnaSimpson. (2007). "A catering theory of earningsmanagement". London School of Economics. Workingpaper.

  Ronen, Tavy and Varda Lewinstein Yaari. (2002). "Onthe tension between full revelation and earningsmanagement: A reconsideration of the revelationprinciple". Journal of Accounting, Auditing andFinance, 17,4 (Fall): 273-294.

  Schipper, K.(1989). "Commentary on EarningsManagement", Accounting Horizons.3(4): 91-102.

  Scott, William R. (2003). "Financial AccountingTheory". Third edition. Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall.

  Stein, Jeremy C. (1989). "Efficient capital markets,inefficient firms: A model of myopic corporatebehavior". Quarterly Journal of Economics, 104,4(November): 655-669.

  Sunder, Shyam. (1999). "Classical stewardship, andmarket perspectives on accounting: A synthesis. InShyam Sunder and Hidetoshi Yamaji, eds.", TheJapanese Style of Business Accounting. Westport,CT: Quorum Books: l7-3l.

  Teoh, Siew H., Ivo Welch, and TJ. Wong. (1998b)."Earnings management and thelong-rnn marketperformance of initial public offerings". Journal ofFinance, 53, 6(December): 1935-1974.

  Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, and T.J. Wong. (1998)."Earnings management and theunderperformance ofseasoned equity offerings". Journal of FinancialEconomics, 50,1 (October): 63-99.

  Walsh, Pauk, Russell Craig, and Frank Clarke. (1991)."Big bath accounting" usingextraordinary itemsadjustments: Australian empirical evidence. Journalof Business Finance and Accounting, 18,2 (January):173-189.

  Watts, R.L. and Zimmerman, J.L. 1983. "Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence", Journal of Law and Economics, 26, October, 613 – 633.

  Watts, Ross L. and Jerold L. Zimmerman. (1990)."Positive accounting theory: A ten year perspective".The Accounting Review, 65,1 (January): 131-156.

  Weisbach, M.S., 1988. "Outside directors and CEO turnover". Journal of Financial Economics 20, 431–460.

  Xie, B., Davidson, W.N. and DaDalt, P.J. 2003. "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee", Journal of Corporate Finance, 9, 295 – 316.


موضوع پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , نمونه پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , جستجوی پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , فایل Word پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , دانلود پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , فایل PDF پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروژه درباره پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1390 بررسی شده است (448 شرکت - سال). برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­شود. خصوصاً در این مطالعه به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی ...

ثبت سفارش