پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 32314 149
1389 کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .

   در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون  می باشد .

  یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای کسب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.

   

   

  مقدمه:

  توسعه اطلاعات در دهه های اخیر موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. ازین رو تعاملات وارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. دراین میان ، سازمان های کسب وکار بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده اند . متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی چون : سازمان های یادگیرنده ، معماری سازمان ، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و... بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است . رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها ، از زبان شناسی تا کامپیوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان های کسب و کار را ، تفسیر می کند .

  سازمان های امروزین ، بیش از نمونه های قدیمی آن ها با دیالکتیک مواجه اند : نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی) . پاسخ به این دیالکتیک مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است . چرا که از یکسو سازمان ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند ، و از سوی دیگر برا دگرگونی فرهنگی ، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند . با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی ، و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می ماند ، انسان ها یعنی افراد سازمان ها هستند . پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان ها به سازمان یاد گیرنده ، بایستی انسان ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند . یادگیری در سازمان های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد ، پروی می کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می پذیرد . در واقع از یکسو ، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته های گوناگون دانش بشری ، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم ترین منبع سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود . همسان با سایر منابع سازمانی ، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می شود. توجه روزافزون به دانشو اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه ی سازمان های دانشبر ، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات ، و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نموده است .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

  1-1-مقدمه :

  بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضوح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است . بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند ، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سال های 1982 تا 1992 میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی های نامشهود از 38 درصد به 62 درصد در میزان ارزش بازار دارد . توجه به این موضوع در اواخر دهه ی نود میلادی ، سرمایه گذاری بر توسعه ی دارایی های نامشهود شامل : تحقیق و توسعه ، فرآیندها ونرم افزار کسب وکار ، کسب علامت های تجاری ، آموزش پرسنل و...، را به رقمی معادل یک تریلیون دلار – به تقریب برابر با کل سرمایه گذاری بخش تولید سرمایه های فیزیکی – رسانیده است . به این منظور ، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان ، یکی از روش های شناخت نقاط ضعف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود . از طرف دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان سرمایه مورد نیاز ، به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت های تولیدی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است ، می توان دریافت که شناسایی سرمایه های فکری و نامشهود موجود سازمان، در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعیین نیازهای سرمایه ای و اتخاذ رویه های بهینه ، برای توسعه و رشد در آینده ی بنگاهها بسیار مهم و موثر خواهد بود .

  در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم.

   

  چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده  و در ادامه  به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

  Abstract:

  We all know that what is measured, will  be done.  However, many organizations that are pursuing knowledge management process haven't any process for measuring organizational knowledge assets or intellectual capital.

  Traditional financial reports can not calculate the real value of the company and only measure short-term financial balance sheet and confined to tangible assets.

   In fact, the intellectual capital will provide a new complete model for observing the real value of all organizations and can be used in calculating the future value of the company. Due to the tendency to measure the real value of Intangible assets, intellectual capital has increased with the companies, shareholders (investors), and other interest groups more than past. In this applied research, initially based on Stewart's method the value of  listed companies in Tehran Stock Exchange' intellectual capital calculated for a 5 years period then in the next step, the relationship between intellectual capital and financial performance of listed companies in Tehran Stock Exchange were evaluated. In the present study, used statistical methods to analyze data model is regression analysis.

  Results indicated a significant positive relationship between intellectual capital and financial performance of listed companies in Tehran Stock Exchange. Considering these results, can strongly advise to benefiting companies, shareholders, investors and other interest groups to use this model for earning higher profits in the future.

 • فهرست:

  چکیده:.. 1

  مقدمه:.. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه : 4

  2-1 بیان مسئله. 5

  3-1 بیان ضرورت تحقیق.. 6

  4-1 چارچوب نظری تحقیق.. 7

  5-1 فرضیه اصلی تحقیق : 8

  6-1 متغیرهای مورد مطالعه. 8

  7-1 اهداف تحقیق.. 9

  8-1-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2- مقدمه. 11

  2-2 اقتصاد دانشی.. 11

  3-2 تعریف دانش.... 12

  4-2 پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه. 13

  5-2 اشکال جدید منابع سازمانی.. 15

  6-2 دارایی های نامشهود. 16

  7-2 تاریخچه ی سرمایه ی فکری.. 20

  8-2 اجزاء مدل سرمایه فکری.. 25

   

  9-2 تعاریف مختلف سرمایه ی فکری.. 29

  1-9-2-شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری.. 32

  10-2 مدل های اندازه گیری سرمایه فکری.. 38

  11-2 مدل های توصیفی سرمایه ی فکری.. 39

  12-2 مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها 40

  1-12-2 مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. 40

  2-12-2 مدل های مستقیم سرمایه ی فکری.. 41

  3-12-2 مدل های بازده دارایی ها 41

  4-12-2 مدل های کارت امتیازی.. 41

  1-4-12-2 مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی) 42

  2-4-12-2 مدل کیوی توبین.. 43

  3-4-12-2 مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکورپ) 44

  4-4-12-2 مدل کارگزار فناوری ( تی – بی) 46

  5-4-12-2  مدل سنجش ا رزش گذاری جامع (آی – وی – ام) 47

  6-4-12-2 مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی ) 48

  7-4-12-2 شاخص سرمایه ی فکری.. 49

  8-4-12-2 کارت امتیازی زنجیره ارزش 50

  9-4-12-2 کارت امتیازی متوازن.. 50

  10-4-12-2 رهیاب سرمایه ی فکری اسکاندیا 52

  11-4-12-2 مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی) 53

  12-4-12-2 مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی) 54

  13-4-12-2 مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری.. 56

   

  13-2 طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 57

  14-2 نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 59

  15-2 استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملکرد مالی‌.. 60

  16-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری.. 68

  17-2 مفهوم اقتصادی سود. 68

  18-2 تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته. 69

  1-18-2 تحقیقات خارجی.. 69

  2-18-2 تحقیقات داخلی.. 71

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه: 73

  2-3روش تحقیق.. 73

  3-3  نوع روش تحقیق : 74

  1-3-3 روش گرد آوری اطلاعات: 74

  2-3-3 ابزار گرد آوری اطلاعات : 74

  3-3-3  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 75

  4-3 قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی.. 75

  5-3 مدل تحلیلی تحقیق.. 75

  6-3  جامعه ونمونه آماری.. 76

  7-3  محدودیت های تحقیق.. 77

  8-3 روش گرد آوری اطلاعات و داده های تحقیق : 77

  9-3 روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها : 77

  10-3 همبستگی.. 78

   

  11-3 ضریب تعیین.. 78

  12-3  مدل رگرسیون تحقیق.. 79

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

  1-4-‏ مقدمه‏: 81

  2-4  بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ.. 81

  3-4   بررسی همبستگی بین سود خالص و ارزش دفتری.. 83

  4-4  بررسی رگرسیون بین سود خالص و ارزش دفتری.. 84

  5-4 رگرسیون و همبستگی به تفکیک سال.. 85

  6-4 بررسی رابطه میان مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده. 89

  7-4   بررسی نرمال بودن خطا 92

  8-4 جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون.. 93

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5-مقدمه: 95

  2-5 خلاصه. 95

  3-5 بیان نتایج.. 96

  4-5 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده : 96

  5-5 پیشنهادات : 98

  1-5-5 پیشنهادت حاصل از تحقیق : 98

  2-5-5 پیشنهادت جنبی : 98

  3-5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 99

  پیوستها

   

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 110

  منابع لاتین: 111

  منبع:

   

  1- اصغرنژاد امیری، م. و مهرداد  مدهوشی،1387، "سنجش سرمایه ی فکری وبررسی رابطه آن با بازده مالی"، دانشگاه مازندران .

  2- انواری رستمی .ع.الف و محمدرضا رستمی ، 1382 ، "ارزیابی مدل ها و روش های سنجش وارزش گذاری سرمایه های فکری شرکت ها" ، مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال دهم ، شماره 34 ، ص  75-51 .

  3- جعفرنژاد،الف و احمد رضا قاسمی ، 1387،" ارائه مدل اکتساب فن آوری با توجه به راهبرد سرمایه های فکری (مطالعه موردی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات ، دوره 1 ، شماره 1 ، صفحه 19 تا 36 .

  4-جعفری،  م.  و همکاران،" بازنگری مدل های  اندازه گیری سرمایه فکری "

  5- خاوندکار، ج و همکاران،1387، "سرمایه ی فکری: مدیریت توسعه، مدل های سنجش"، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران .

  6-رستمی، رضا و حسن قالیباف اصل ،" طراحی الگوی ارزیابی سرمایه فکری بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیلات اعتباری" ، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران.

  7- ستایش ،م.ح.  و مصطفی کاظم نژاد،1388، "روش های اندازه گیری وگزارشگری خارجی سرمایه فکری (خرداد 88) "، مجله حسابدار ، شماره 207.

  8-شائمی برزکی ، ع، " شاخص های اندازه گیری مدیریت دانش و سرمایه فکری" ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

  9-فطرس، محمدحسن. و تورج  بیگی، 1388، "الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری بانگاهی به بخش خدمات"، مجله تدبیر ،شماره 203 .

  10- قلیچ لی، ب. و اصغر مشبکی ،1385،"نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی) "،  فصلنامه دانش مدیریت ، سال 19، شماره 75 ، صفحه 125 تا 147 .

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Anshori,M.& Iswati,S.,2007, The Influence of Intellectual Capital to Financial Performance at Insurance Companies in Jakarta Stock Exchange (JSE) , Melbourne, Australia.

  Bhasin,M., Intellectual Capital Reporting: Concepts and Key Methodologies, 2006, The ICFAI Journal of Knowledge Management
  Castilla Polo,F., Social information within the intellectual capital report, December 2008, Journal of International Management.

  Edvinsson,L., Sullivan,P., - Developing a model for managing intellectual capital, 1996, European Management Journal.

  Gowthorpe,C., Wider still and wider? A critical discussion of intellectual capital recognition, October 2009, measurement and control in a boundary theoretical context Critical Perspectives on Accounting.

  Riahi,A,2003,Intellectual Capital and Firm Performance of U.S. Multinational Firms: A Study of the Resource-Based and Stakeholder Views, University of Illinois at Chicago - Department of Accounting.


موضوع پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

MA پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری ...

ثبت سفارش