پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

word 3 MB 32377 160
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۵,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  بیشتر افراد به درستی از  روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و  حداکثر کردن ثروت  منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک و اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و... می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.

  در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده  قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی  مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد.   درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده و ریسک دو روش نشده است. وروش این  تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .

   

   

   

  مقدمه:

  امروزباگسترش روزافزون تجارت الکترونیک امکان سرمایه گذاری در بازارهای سراسر جهان فراهم وانجام معاملات الکترونیکی تبدیل به بخش مهمی از ساز وکار بازارهای معتبر جهانی شده است.

  بازارهای مورد بحث نه تنها شامل بازار های سهام بلکه بازارهای نفت وفلزات غیر اهنی بازارهای محصولات کشاورزی، بازارهای پولی و...رانیز دربر می گیرد .

  اصولابرای کسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی وپیچیده کارشناسی ،امر لازم وضروری به نظر می رسد.

  بنابراین توجه به گستردگی بازارجهانی ،استفاده از ابزارهایی که با در اختیار داشتن کمترین اطلاعات بتواند بیشترین نتایج را حاصل کنند بسیار مطلوب به نظر می رسد.

  روشهای بسیاری توسط فعالان بازار ابداع شد که به سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند باتصمیم گیری درست بازده بهتری را از سرمایه خود کسب کنند.یکی از روشهای سرمایه گذاری[1] که به صورت گسترده مورد توجه  سرمایه گذاران قرارگرفته روش سرمایه گذاری تکنیکال است . در داخل کشور نیز خصوصا در سالهای اخیربسیاری ازسرمایه گذاران به روشهای تکنیکال[2] توجه ویژه ای نشان می دهند.به تحلیل گران تکنیکال چارتیست[3] می گویند.چارتیستها سعی می کنند،با استفاده روند[4] و قیمتهای گذشته سهام برای تصمیم گیری در مورد  سرمایه

  1 مقدمه

  دوشاخصی که در بازار سرمایه توسط بسیاری از فعالان بازار مورد استفاده قرار می گیرد،شامل شاخص قدرت نسبی[5]،میانگین متحرک همگرا واگرا)سه گانه)[6] می باشد. دلیل انتخاب مقایسه این دو شاخص هم استفاده زیاد آنها توسط فعالان بازار می باشد.یکی از اشکالاتی که به میانگین متحرک  همگرا واگراگرفته می شود ،تاخیردر ارسال سیگنال برای خرید وفروش سهام است . زیرا در اکثر موارد زمانی سیگنال را ارسال می کند که قیمت سهم مقدار زیادی از روند افزایشی خود را طی کرده است برای رفع کردن این اشکال ،میانگین متحرک همگرا واگرادو گانه وسه گانه ابداع شد . که دراین تحقیق از میانگین همگرا واگرا سه گانه استفاده شده است.میانگین همگرا واگرا( سه گانه) به دلیل اینکه زودترازمیانگین همگراواگرا[7] ،ومیانگین همگراواگرا)دو گانه( [8]سیگنا ل خرید وفروش ارسال می کند،درسالهای اخیر مورد توجه سرمایه گذاران بازار سهام  قرارگرفته است.  این تحقیق درصدد آن است که بازده و ریسک  این دو روش رادر گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران  مورد بررسی ومقایسه قرار دهد تا به سرمایه گذاران وفعالان بازار در تصمیم گیریهای آتی کمک کند.

   

  -1 تاریخچه مطالعاتی

  جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق

   

   

   

   

  3-1بیان  مسئله :

  به طور کلی روش ها وفنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری دربازارسهام وجود دارد که اگاهی از روش هایی که برای سرمایه گذاری امروزی موثرباشد،  می تواندبه سرمایه گذاران کمک نماید تا به انچه که خواسته انها ست یعنی کسب حداکثر بازدهی به منظور افزایش ثروت دست یابند.  در نتیجه باید روش هایی به کار گرفته شود که بتواند بیشترین بازدهی راداشته باشد.

  در بسیاری از کتب مالی به سه دیدگاه کلی در خصوص تجزیه وتحلیل قیمت سهام اشاره شده است .که شامل روش بنیادین(فاندامنتال)[1] ،روش تکنیکال وروش تئوری مدرن پرتفولیو می شود.بسیاری از معامله گران معتقدندکه تلفیق نظرات بنیادی وتکنیکی در تصمیم گیری مکمل  هم خواهند بودو زمینه های عمق بخشیدن به تصمیم گیری راایجاد می کند (مساح ، 1387، ص27،28)[2].

  درروش بنیادی همان طور که ازنام روش میتوان حدس زد ،تحلیل گر تاثیر تمام عوامل راکه می تواند برقیمت یک سهم تاثیر گذار باشد،اعم ازمسایل سیاسی ،جغرافیای ،ترازنامه مالی شرکت ، دارایی های شرکت،سودچندین سال اخیر،وضعیت صنعت ،وضعیت رقبا ،قدرت مدیریت و...رابررسی کرده ودرنهایت ارزش ذاتی[3] سهم را محاسبه می کند.

  مطالعات زیادی در بورس داخل کشوردر مورد بررسی کارایی بورس تهران  انجام شده که نشان دادند که بازار سهام ایران از کارایی ضعیفی برخورداراست .واین باعث تفاوت قیمت سهام با قیمت ذاتی آن شده است.

  در میان روش های مختلف  تجزیه وتحلیل تکنیکی یکی از رویکرد های مهم در زمینه سرمایه گذاری دربازار سرمایه می باشد (سینایی وخان بابایی،1385،ص72)4.

  تحلیل گران در روش تکنیکال با کنار گذاشتن تمام موارد بالا وپذیرش این فلسفه که تمام موارد فوق تاثیر خود را برقیمت می گذارند تنها به مطالعه روند  قیمت می پردازد.

  یکی ازشاخص های تحلیل تکنیکال ،شاخص قدرت نسبی است .که تحلیل گران تکنیکال از آن برای اندازه گیری سرعت تغییرات قیمت استفاده می کنند. شاخص قدرت نسبی با استفاده از قیمت های بسته شدن سهام شرایط اشباع خرید)خرید بیش از حد)[4] واشباع فروش(فروش بیش از حد)[5] وبه تبع آن زمان خرید وفروش را به سرمایه گذاران نشان دهد.

  شاخص تکنیکال  دیگری که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد ،شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) است.در میانگین های متحرک همگرا واگرانیز مانند شاخص قدرت نسبی از قیمت های پایانی سهام استفاده می کند واز تفاوت دو  میانگین نمایی[6] با دوره بزرگتر وکوچکتر (معمولا 26و12روزه) ویک میانگین نمایی که معمولا 9روزه می باشد به عنوان خط سیگنال استفاده می کنند (لطفی ودرویش ،1385،ص 123)[7]. که دراین شاخص از برخورد خط تفاوت دو میانگین نمایی وخط سیگنال زمان خرید وفروش سهم مشخص می شود .اگر خط سیگنال ازپایین به بالا قطع کند،زمان خرید ،واگر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند زمان فروش است.

  شاید بتوان به عنوان یک تعریف کلی تحلیل تکنیکال را مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها ،با هدف پیش بینی اینده روند قیمتها دانست .( جان مورفی ،کتاب تحلیل تکنیکی دربازارهای سرمایه)

  درواقع یک تحلیل گر تکنیکی بابررسی روند قیمت یک سهم وتشخیص الگوهای تکرار شونده سعی در پیش بینی قیمت سهام دارد.

  دراین پایان نامه با تمرکز بر روش تحلیل تکنیکال  به مقایسه عملکرد دو شاخص تکنیکال پرداخته می شود. وبازده[8] وریسک[9] دوروش با هم مقایسه می شود.

  Abstract:

  Most people correctly informed of the methods are not investing, their greed and maximizing profits more financial wealth in their size and after different markets they invest. Some people seek profits without the risks are lower. Therefore financial resources that are available to participate in the investment banks are  participation certificates. The other group of people who possess the resources, in which the markets are working, are investment groups and other precious metals markets,  forex and stock exchange  by accepting the risk of cholera also have expected more interest in the technical analysis that in most markets due to the frequency of use is considered a large number of investors are located. the process of technical analysis of trading volume, and in regard to prices, for determine future stock prices, currency and ... Is.

  In fact, technical analysts believe that all these factors in terms of prices by market and their behavior often does repeat. To predict stock prices in the future pay.

  This study investigated the efficiency  return and risk technical methods by which market participants used to justify. Magnitude relative strength index and moving average convergence divergence(TEMA) in the basic metals Stock Exchange in 1380 be accepted. Two main hypotheses form of eight hypotheses has been minor. The assumptions used to compare the efficiency and risk Relative Strength Index and the moving average convergence divergence (TEMA) at the time of the total index growth and reduce the total index separately and continuously discussed. aims to compare the efficiency Relative Strength Index and risk moving average convergence divergence (TEMA) is the stock exchange. and the years studied from the beginning of 1380 is 09/13/1387.

  T test for mean equality test two group used. And therefore the risk of being between two methods and return Relative Strength Index  and moving average convergence divergence (TEMA) significant converge there. Growth and decrease the total stock indicators also makes a significant difference between the two methods yield  and risk  yet.    

 • فهرست:

   

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1بیان  مسئله : 6

  4-1چارچوب نظری تحقیق : 7

  5-1فرضیه های تحقیق : 8

  6-1اهمیت وضرورت تحقیق : 10

  7-1 حدود مطالعاتی. 11

  1-7-1قلمرومکانی تحقیق : 11

  2-7-1قلمرو زمانی تحقیق : 11

  8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 14

  2-2انواع شاخص بورس درایران : 15

  1-2-2شاخص کل: 15

  1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل : 16

  2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16

  3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد. 17

  2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت: 17

  3-2-2شاخص بازده نقدی: 17

  4-2-2شاخص صنعت. 18

  5-2-2شاخص مالی. 18

  6-2-2شاخص شرکت. 18

  7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18

  3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19

  1-3-2شاخص بورس لندن : 19

  2-3-2شاخص داو-جونز: 19

  3-3-2شاخص نزدک: 19

  4-3-2شاخص نیکی ژاپن: 20

  5-3-2شاخص دکس : 20

  6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20

  7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20

  8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20

  9-3-2شاخص های بورس مالزی: 21

  4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21

  1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22

  2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22

  3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22

  5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22

  6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25

  7-2شاخص میانگین متحرک  همگرا واگرا: 29

  8-2میانگین متحرک  همگرا واگرا( سه گانه ): 30

  9-2شاخص قدرت نسبی: 31

  10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32

  11-2مروری بر مطالعات تجربی : 37

  1-11-2تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور: 37

  2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 45

  2-3روش تحقیق: 45

  3-3اهداف تحقیق: 45

  4-3فرضیه های تحقیق : 46

  1-4-3فرضیه اصلی اول: 46

  2-4-3فرضیه اصلی دوم: 47

  5-3جامعه اماری: 47

  6-3مدل تحلیلی تحقیق: 49

  7-3 فرایند تحقیق: 50

  8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق: 50

  9-3متغیر ها و داده های پژوهش: 51

  10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52

  11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق: 53

  12-3شاخص قدرت نسبی. 54

  13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55

  1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56

  14-3محاسبات مربوط به ریسک: 56

  15-3بازده : 57

  16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها. 57

  17-3آزمونT مستقل. 58

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 60

  2-4آزمون فرضیه ها : 60

  1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60

  2-2-4 فرضیه  اول(فرعی) : 62

  3-2-4فرضیه  دوم (فرعی) : 63

  4-2-4فرضیه  سوم(فرعی) : 65

  5-2-4فرضیه  چهارم (فرعی) : 66

  3-4فرضیه دوم (اصلی) : 68

  1-3-4فرضیه اول (فرعی) : 69

  2-3-4فرضیه  دوم (فرعی) : 71

  3-3-4فرضیه  سوم(فرعی) : 73

  4-3-4فرضیه  چهارم (فرعی) : 74

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 78

  2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها. 78

  1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق : 78

  2-2-5فرضیه فرعی اول: 79

  3-2-5فرضیه فرعی دوم: 79

  4-2-5فرضیه فرعی سوم: 79

  5-2-5فرضیه فرعی چهارم: 80

  6-2-5فرضیه اصلی دوم: 80

  7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک: 81

  8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک: 81

  9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک: 82

  10-2-5فرضیه چهارم فرعی : 82

  3-5نتیجه گیری کلی تحقیق: 83

  5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی. 83

  پیوست ها

  پیوست الف) جداول اماری. 86

  پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS. 92

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 107

  منابع لاتین: 109

  چکیده انگلیسی: 111

   

  منبع:

   

  منابع فارسی:

   

  امیری هنزکی ،ح ،1374،"بررسی نقش تحلیل تکنیکی در تجزیه وتحلیل اوراق بهادار" ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران

  پارکرجونز،چ، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش ،1384 ،"مدیریت سرمایه گذاری"، انتشارات نگاه دانش

  توماس م  ، ترجمه شمس سمیعی فر ومحمد شعبانعلی 1384،"پیش بینی قیمت سهام در بورس به تحلیل تکنیکال " ،انتشارات نص

  جهانخانی ،ع وعلی پارساییان ،1374،"بورس اوراق بهادار "انتشارات دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران،

  خاکی،غ،1384 ،"روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی" ،انتشارات بازتاب

  راعی ،ر، و علی سعیدی،1388،"مبانی مهندسی مالی ومدیریت ریسک،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)"

  سلطان زالی ،م،1383،"بررسی سودمندی روش تحلیل تکنیکیدر تجزیه وتحلیل اوراق بهادار موجود در بورس تهران "،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه حسابداری ومدیریت دانشگاه شهید بهشتی

  سینایی،ح، و جلیل خان بابایی ،1385،"بررسی بازدهی حاصل از بکارگیری روش های DSMAوروش خرید ونگهداری در بورس اوراق بهادار تهران "،بررسی های حسابداری وحسابرسی ،شماره 43

  شباهنگ ،ر،1385،"مدیریت مالی" ، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی ،چاپ دهم  ،

  شرکت اطلاع رسانی بورس تهران ،1386،"مجموعه قوانین ومقررات بازار سرمایه ایران"،چاپ اول

  علینقی رفیعی، ا ،1387،"انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی "انتشارات نص.

  کنی،ا،1384، "تحلیل تکنیکی پیشرفته "،انتشارات مرکز تحقیقات واموزش کارگزاری راهبرد

  لطفی ،ع و علی  زرین درویش،1385،"شاخص های تکنیکال"،انتشارات ترمه،

  مساح،م،1387،"تحلیل تکنیکی از الف تا ی "،انتشارات چالش

  مورفی ،ج، ترجمه کامیارفراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی ،1384 ، "تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه "، انتشارات چالش،تهران

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Achelis،b، Steven،  (2001)، “Technical Analysis from A TO  Z”

  Atmeh M. and Dobbs I.M., (2004), "Technical Analysis and the stochastic properties of the Jordanian Stock Market Index Return", Working paper

  Balsara Nauzer, Carlson Kathleen and Narendar V. Rao, (1996),"Unsystematic Futures Profits with Technical Trading Rules: A case for flexibility", Journal Of  Financial And Strategic Decisions Volume 9 Number 1 Spring 1996 pp 57-66.

  Dimitrios Vasilio،Nikolaos Eviotis، and Spyros  papathanasiou،(2006) “An International journal vol6  ، N2، HOW Reward is technical  analysis” ،Evidence from Athens stock Exchange .

  Fernando Femfindez-Rodriguez, Sim6N Sosvilla-Rivero and Julifin Andrada-F61ix (1999), "Technical Analysis in the Madrid Stock Exchange",   FEDEA -D.T.99-05 (May 1999), pp. 1-29

  Ki-Yeol Kwon and Richard j.Kish(2002),”Technical trading strategies and return predictability:NYSE”,Applied Financial Economics ,Volum 12,Number9/September 01,2002,pp639-653

  Neftci S. (1991). "Naive Trading Rules in Financial Markets and Weiner-KologorovPrediction Theory: A study of "Technical Analysis". Journal of Business, Volume 64, Issue 4 (Oct. 1991), 549-571.

  Robert D.Edward  And John Magee،2001،”Technical  Analysis of  stock  Trand”،crcpress llc.

  William Brock, Josef Lakonishok and Blake LeBaron (1992),"Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns", Journal of Finance,Vol. 47, No. 5. (Dec., 1992), pp. 1731-1764.

  williom f .shrpe,Gordon.Alexander And Jeffery  V.Bailey, (2003) ,”investment,prentise Hall”,sixth Edition

  Wing-Keung Wong, Meher Manzur, Boon-Kiat Chew (2003), "How rewarding is Technical analysis? Evidence from Singapore stock market", Applied Financial Economics”, Volume 13, Number 7 / July 2003, pp 543 - 551

  Y،Zhu،G،Zhou،2009”، journal  a financial Economics” ،92،519-554، htechnical analysis :An asset allocation perspective  use of Moving  Averages


موضوع پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , نمونه پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , جستجوی پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , فایل Word پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , دانلود پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , فایل PDF پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , مقاله در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , پروژه در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , پروژه درباره پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار , رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت دولتی چکیده : هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده در این تحقیق به عنوان نمونه پیش‌بینی زمان بندی معاملات سهام 17 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. بدین‌صورت که ابتدا داده‌های اولیه که شامل 3 متغیر قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت سهام طی دوره زمانی 1388 تا پایان 1391 بصورت روزانه است، از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گردید ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حسابداری چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه­ی بین کیفیت­ سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرايي گرايش: مديريت استراتژيک سال تحصيلي: 1389-1391 چکيده تحقيق   اندازه‌گيري ريسک بازار مسأله‌اي است که از ديرباز ذهن محققان

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را ...

ثبت سفارش