پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور)

word 1 MB 32381 225
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۴,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

   

  چکیده:

  سیستم اطلاعات حسابداری [1] به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری[2] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های پالایش نفت کشور است. در ادامه وضعیت موجود سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت ارزیابی می شود تا میزان تاثیر آن بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تعیین گردد. در این تحقیق سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت به عنوان یک متغیر مستقل و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن) را به عنوان متغیرهای وابسته این تحقیق مد نظر بوده است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است.و بر اساس روش وماهیت در طبقه بندی تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است و تعداد 80پرسشنامه توزیع و 64 عدد نیز دریافت گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گردیده است.

  نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم نشان داده است که این سیستم توانایی لازم برای بالا بردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را داراست.

   

   

  مقدمه:

  سیستم اطلاعات حسابداری عبارت است از کلیه اجزای مرتبط با هم که در امر جمع آوری اطلاعات با هدف برنامه ریزی، کنترل و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری نقش دارند. امروز اطلاعات مرتبط و قابل اتکا منبع ارزشمند برای اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت و تاکتیکی است که در عملیات روزمره سازمان جاری می باشد. سیستم های اطلاعات حسابداری نقش بسیار مهمی در تهیه اطلاعات با ویژگی های کیفی بالا جهت تصمیم گیری را ایفاد می نماید. این سیستم ها بایستی به گونه ای مناسب و متناسب با سازمان یا شرکت انتخاب گردد به گونه ای که بتواند نیازهای مرتبط به آن سازمان یا شرکت را جهت تصمیم گیری های مناسب برآورده نماید. در صنعت بزرگی همچون صنعت نفت در کشور، سیستم های اطلاعات حسابداری و سیستم‌های اطلاعات مالی در کمک به تصمیم گیری نقش حیاتی ایفا می کند.تا بتواند زمینه را جهت ایجاد اطلاعات با ویژگی های کیفی مانند قابل اتکا بودن، مربوط بودن، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن را فراهم نماید. در ادامه در فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته تا ماهیت سیستم های اطلاعات حسابداری در صنعت نفت در ایجاد اطلاعات با ویژگی‌های کیفی حسابداری آشکار شود.

   

   

   

  مقدمه

   ویژگی اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌ای با سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای است. حسابداران نیز باید مانند کاربران اصلی سیستم‌های اطلاعاتی در طراحی سیستم و شناخت عملیات بنگاههای اقتصادی مشارکت کنند. مدیران حسابداری باید عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی را اندازه‌گیری و ارزیابی کنند. از طرفی حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل باید کیفیت پردازش اطلاعات را بررسی کنند و صحت اطلاعات ورودی و خروجی از سیستم را آزمون نمایند. (سجادی ، 1385 ، 6)1.

  یک سیستم عبارتست از مجموعه‌ای از دو یا چند جزء مرتبط به هم که به منظور دست‌یابی به یک هدف با هم در تعاملند. بیشتر مواقع سیستمها از زیرسیستم‌های کوچکتری تشکیل شده‌اند که هر یک فعالیت ویژه‌ای را انجام داده و در نهایت سیستم بزرگتری را پشتیبانی می‌کنند. سیستم اطلاعات حسابداری عبارت است از کلیه اجزای مرتبط که با هم در امر جمع آوری، ذخیره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ریزی، کنترل، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری نقش دارند. سیستم اطلاعات حسابداری که در یک واحد تجاری طراحی و اجرا می شود، مستقیماً با فرهنگ سازمانی، سطح برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعاتی که در آن شرکت وجود دارد، مرتبط است (صرافی زاده٬ 25٬1384)2.

  برخی از فعالیت های مهمی که سیستم اطلاعات حسابداری در یک شرکت ایجاد می کند، عبارت اند از:

  گردآوری و ثبت داده های مربوط به فعالیت های شرکت، برنامه ریزی، فرآیند تبدیل داده ها به اطلاعاتی که در تصمیم گیری برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها و انجام کنترل های ضروری جهت حفاظت از دارایی های شرکت استفاده می شود (همان منبع 30٬ )3.

  در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابداری شماره 2 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی[3] به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف و هم چنین بیان گردید که هدف اولیه حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. وظایف سیستم حسابداری شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادهای سازمان، شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی است که مدیریت می تواند آن ها را در سازمان مورد استفاده قرار دهد و شیوه حصول اطمینان از قابلیت دسترسی، اتکا و دقت اطلاعات تاکید می کند(سجادی ، 1385، 6)[4].

  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر "سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت در شرکت های پالایش نفت کشور" بر" ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری" می پردازد.سیستم جامع و یکنواخت نفت در تمامی شرکت های زیر مجموعه نفت مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل گستردگی مکانی، این تحقیق را محدودتر نموده و فقط در شرکت های پالایش نفت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این سیستم به صورت وصل به شبکه[5] در تمامی این شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت شامل زیر سیستم هایی است که در واحدهای مختلف مالی مورد استفاده می باشد این زیر سیستم ها شامل موارد زیر می باشد.

  سیستم حقوق و دستمزد

  سیستم کالا

  سیستم حسابداری صنعتی

  سیستم بودجه

  هر کدام از این زیر سیستم های حسابداری به گونه ای طراحی گردیده است که متناسب با آن واحد می باشد. در بخش دوم از فصل دوم این تحقیق جزئیات کاملی از هر یک از این زیر سیستم ها و نحوه کارکردن با آن ها تشریح گردیده است.محقق در این تحقیق ابتدا به شناسایی و نحوه کارکرد این سیستم پرداخته و سپس به بررسی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته است.تا تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را بسنجد. برای بررسی این تاثیر داده های لازم از طریق پرسشنامه به واحدهای مالی در شرکت های پالایش نفت ارسال گردید.

   

   

  در این پرسشنامه  سعی بر این شده است که رابطه بین این سیستم بر چهار ویژگی اصلی یعنی: قابل اتکا بودن [6] ، مربوط بودن [7] قابل مقایسه بودن[8] و قابل فهم بودن مورد بررسی قرار گیرد.

   در این تحقیق سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت یک متغیر مستغل و متغیرهای وابسته همان ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشند.

   

  2-1 تاریخچه مطالعاتی

  با توجه به توضیحات بالا و وجود سیستم‌های جدید گزارشگری و حسابداری در این تحقیق سعی بر آن است که بررسی کنیم که تا چه میزان سیستم مورداستفاده در شرکت‌های پالایش نفت ایران می‌تواند جوابگوی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از اطلاعات باشد.بنابراین با این تفکر که اگر سیستم جامع مالی و یکنواخت  صنعت نفت را یک متغیر مستقل درنظر بگیریم می‌خواهیم میزان تأثیر متغیر مستقل را بر متغیرهای وابسته را بسنجیم متغیرهای وابسته همان ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری است.در  جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را که در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری انجام گرفته است

  Abstract:

  The way to achieve the organization’s goals in sophisticated and hard circumstances of the environment is to make correct and reasonable decisions. In doing so, the accounting information system (AIS) as one of the resources supplying information for managers so as to they can make decisions is considered to be very significant. At the present research, the effect of financial integrated and uniform system of oil industry on the qualitative characteristics of accounting information is studied.

  The main goal of this research is to study effect of financial integrated and uniform system of oil industry on the qualitative characteristics of accounting information in the oil refinery companies of the country. In following, the existing situation of the financial integrated and uniform system of oil industry is evaluated in order to determine its effect on the qualitative characteristics of accounting information. In this research, the financial integrated and uniform system of oil industry is considered as an independent variable and the qualitative characteristics of accounting informationof the oil industry (relevancy, reliability, comprehensibility and comparability) are as the dependent variables of this research. The present research is of applied one and is classified on the basis of the method and nature as the descriptive surveys. In order to gather the required information, the library resources, internet sites and the questionnaire were used. In this research, a sampling method was used and eighty questioniiares were distributed and sixty four were returned. In order to analyze the information, the SPSS software and t test were used.

  The results indicate that the financial integrated and uniform system of oil industry effects on the qualitative characteristics of accounting information. The results obtained from study of the existing situation of the system showed that this information system has the required potentialities to enhance the qualitative characteristics of accounting information.

 • فهرست:

  چکیده: 3

  مقدمه: 3

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3

  3-1 - بیان مسئله تحقیق. 3

  4-1 - چهارچوب نظری تحقیق: 3

  5-1- ضرورت تحقیق. 3

  6-1 فرضیه‌های تحقیق. 3

  7-1- اهمیت تحقیق. 3

  8-1 اهداف تحقیق. 3

  9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 3

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 3

  2-2 . سیستم چیست ؟. 3

  1-2-2 سیستم اطلاعات حسابداری. 3

  2-2-2  هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 3

  3-2-2 فن آوری اطلاعات و استراتژی شرکت. 3

  1-3-2-2- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری  3

  2-3-2-2 ارزش اطلاعات. 3

  3-3-2-2 تصمیم گیری. 3

  4-3-2-2- تصمیم گیری واطلاعات. 3

  5-3-2-2 - انواع تصمیم گیری. 3

  3-2- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. 3

  1-3-2- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات. 3

  1-1-3-2- ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی. 3

  2-1-3-2- انتخاب خاصه. 3

  3-1-3-2- قابل اتکا بودن. 3

  4-1-3-2- بیان صادقانه. 3

  5-1-3-2- رجحان محتوا بر شکل. 3

  6-1-3-2 بی طرفی. 3

  7-1-3-2- احتیاط. 3

  8-1-3-2- کامل بودن. 3

  2-3-2- خصوصیات کیفی مرتبط باارائه اطلاعات. 3

  1-2-3-2- قابل مقایسه بودن. 3

  2-2-3-2- ثبات رویه. 3

  3-2-3-2- قابل فهم بودن. 3

  4-2-3-2- ادغام و طبقه بندی اطلاعات. 3

  5-2-3-2- توان استفاده کنندگان. 3

  4-2- محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی. 3

  1-4-2- موازنه بین خصوصیات کیفی. 3

  2-4-2- به موقع بودن. 3

  3-4-2- منفعت و هزینه. 3

  5– 2 روشها و عناصر سیستم های اطلاعاتی. 3

  1-5-2 فعالیتهای تجاری و نیازهای اطلاعاتی. 3

  2-5-2 پردازش معاملات : مدارک و رویه ها. 3

  3-5-2  گردآوری داده های معامله در قالب مدرک مثبته. 3

  4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه. 3

  5-5-2 - انتقال رویدادها به  دفاتر کل. 3

  6-5-2 - تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری. 3

  7-5-2 - صورتهای مالی. 3

  8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات. 3

  6-2- مفاهیم فن آوری اطلاعات. 3

  1-6-2 - سخت افزار رایانه ها. 3

  2 -6 -2 - اندازه رایانه ها. 3

  3-6-2- واحد پردازش مرکزی. 3

  4-6-2- دستگاههای ورودی. 3

  5-6-2- دستگاههای خروجی. 3

  6-6-2- نرم افزار رایانه. 3

  7-6-2 - نرم افزار سیستمی. 3

  8-6-2 - نرم افزارهای کاربردی. 3

  7-2 سیستم های خبره ( هوشمند ) 3

  1-7-2 بعضی از تعاریف سیستم های خبره. 3

  2-7-2. مزایای سیستم های خبره. 3

  3-7-2 سیستم های خبره و هوش مصنوعی. 3

  4-7-2 - نتیجه گیری و تحلیل های کلی در مورد سیستم های خبره. 3

  8-2- بانکهای اطلاعاتی. 3

  1-8-2 - گردش سیستمی و فیزیکی داده. 3

  3-8-2 - زبانهای سیستم مدیریت بانک اطلاعات. 3

  4-8-2- بانکهای اطلاعاتی رابطه ای. 3

  5-8-2- شرایط اساسی مدل داده رابطه ای. 3

  9-2 - تجارت الکترونیکی و انواع آن. 3

  1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی. 3

  2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی. 3

  3-9-2 - انواع شبکه. 3

  4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای. 3

  5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی. 3

  10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری. 3

  1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری. 3

  2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی. 3

  3-10-2 - کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی. 3

  4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری  3

  1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان. 3

  2-4-10-2- مجاز بودن عملیات. 3

  3-4-10-2- ثبت فعالیت ها. 3

  4-4-10-2 - دسترسی به داراییها. 3

  5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی  3

  1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی  3

  2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی. 3

  2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها. 3

  11-2- سیستم جامع حسابداری صنعتی. 3

  1-11-2- مقدمه و تاریخچه. 3

  2-11-2- مشخصات کلی سیستم حسابداری صنعتی. 3

  3-11-2-زیرسیستم‌ها. 3

  4-11-2- جداول و پارامترها. 3

  5-11-2- جدول محصولات و تولیدات. 3

  6-11-2- تبدیل شاخص اندازه‌گیری محصولات و تولیدات. 3

  7-11-2- جدول مبانی سرشکن‌سازی. 3

  8-11-2-ارتباطات برونی واحدها. 3

  9-11-2-ارتباطات درونی واحدها. 3

  10-11-2-گزارشهای سیستم حسابداری صنعتی. 3

  12-2- سیستم حسابداری تدارکات و امور کالا. 3

  1-12-2- مراحل اجرائی تأمین کالای مورد نیاز. 3

  1-1-12-2- تقاضای خرید کالا. 3

  2 -1-12-2- سفارش خرید داخلی/ خارجی. 3

  3-1-12-2- رسید کالا به انبار. 3

  4-1-12-2- نقل و انتقالات کالا. 3

  2-12-2- تعیین قیمت کالا. 3

  3-12-2- تعدیل موجودی کالا. 3

  13-2- سیستم یکنواخت محاسبات کارکنان. 3

  1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج کارکنان. 3

  2-13-2- نمودار عملکرد سیستم حقوق. 3

  3-13-2- کسورات کارمندان. 3

  4-13-2- وام کارکنان. 3

  5-13-2- شرح گزارشات خروجی. 3

  14-2 سیستم جامع بودجه صنعت نفت. 3

  1-14-2 روش تنظیم بودجه و کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای. 3

  2-14-2 منشاء هزینه. 3

  3-14-2 گزارشات هزینه‌های جاری. 3

  2- گزارشات خلاصه ریزهزینه‌ ماهیانه. 3

  4-14-2 گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه‌های جاری. 3

  5-14-2 شرح کدها و جداول پارامتر. 3

  15-2- پیشینه داخلی وخارجی تحقیق. 3

  1-15-2-پیشینه خارجی تحقیق. 3

  2-15-2-پیشینه داخلی تحقیق. 3

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 3

  2-3-روش تحقیق. 3

  3-3  مدل تحقیق. 3

  4-3- جامعه مطالعاتی. 3

  5-3- شیوه گرد آوری اطلاعات. 3

  6-3- معرفی روش نمونه گیری. 3

  7-3- برآورد حجم نمونه : 3

  8-3- معرفی ابزار اندازه گیری. 3

  9-3- پایایی ابزار اندازه گیری. 3

  10-3- روایی ابزار سنجش : 3

  11-3- روش تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات : 3

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 3

  2-4 تجزیه و تحلیل مشاهدات  با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی  3

  3-4 بررسی توصیفی متغیر " تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت " بر" مربوط بودن اطلاعات حسابداری ". 3

  4-4- بررسی توصیفی متغیر  تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر"قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ". 3

  5-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر "قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری ". 3

  6-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری ". 3

  7-4- تجزیه و تحلیل استنباطی : 3

  8-4- فرضیه شماره یک : 3

  9-4- فرضیه شماره دو : 3

  10-4- فرضیه شماره سه : 3

  11-4- فرضیه شماره چهار : 3

  12-4- فرضیه اصلی  : 3

   

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 3

  2-5 - ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها. 3

  1-2-5- نتایج فرضیه اصلی. 3

  2-2-5- نتایج فرضیه فرعی اول. 3

  3-2-5- نتایج فرضیه فرعی دوم. 3

  4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی سوم. 3

  4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی چهارم. 3

  3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق. 3

  4-5- پیشنهادها. 3

  1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش. 3

  2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 3

  پیوست ها

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 3

  منابع لاتین: 3

  چکیده انگلیسی: 3

  منبع:

   

  منابع فارسی:

   

  آذر، ع  و منصور مؤمنی، ،1377. "آمار و کاربرد آن در مدیریت" ، انتشارات سمت، جلد دوم.

  اعتمادی، ح ، 1385،"بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری"، بررسی های حسابداری و حسابرسی،:شماره 43، ص ص 24-3.

  ان گلایم،ا ،1385، ترجمه ناصر آریا "کاربرد فناوری اطلاعات در کنترلهای داخلی" مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،چاپ اول،ص17

  باتاچاریا ،گ ، ریچارد ای جانسون ، ترجمه فتاح مکائیلی ، 1383" مفاهیم و روشهای آماری"،مر کز نشر دانشگاهی ،جلد اول ،چاپ هفتم. 

  تاری وردی، ی ،1381،"حسابداری مالی"انتشارات عابد،چاپ اول،ص8-6.

  جدیدی، ع ،1382، "بررسی تأثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران"، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص ص 50-27.

  حجازی، ر ،،1379"آینده حسابدری و حسابداران با توجه به فناوری اطلاعات" ، حسابدار، 1379، شماره 133، ص ص48-33.

  خاکی ،غ ،ر ،1388"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی" انتشارات بازتاب،اول.

  خداداد حسینی،ح  ، محمد حسن مبارکی، ،"طراحی الگوی به کارگیری سیستم ها و فناوری اطلاعات وبررسی تاثیر آن بر موفقیت سازمان ها"دانش فناوری ،شماره ،21382

   داد بین ،ش  ، 1387"تاثیر سیستم یکپارچه اطلاعات بر سودمندی اطلاعات حسابداری مدیریت"،نشریه حسابرس،شماره 40

  رامنی،ا  و همکاران،  1385   "سیستم های اطلاعاتی حسابداری"حسن  سجادی،انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.چاپ اول، جلد اول.

  روش های تحقیق در علوم رفتاری- ترجمه زهره سرمد و عباس بازرگان،دکتر الهه حجازی-۱۳۸۳،انتشارات آگاه

  صرافی زاده،ا ،1384،"سیستم های اطلاعات مدیریت"انتشارات میر،چاپ پنجم،ص24

  عرب مازار یزدی،م ،1385،"مروری جامع بر سیستم های هوشمند وحسابداری"مجله حسابدارشماره 177

  عرب مازار یزدی،م ،و محمد علیپور، ،1385 ،"بررسی ابعاد ارتباط سیستم های اطلاعات مدیریت وسیستم های اطلاعاتی حسابداری"،نشریه حسابدار، شماره 182 .

  عیدی،ع ، وآرزو آقایی، ،1386 ،"امنیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری"نشریه حسابدار، شماره 189

  عیسایی خوش، ا،" نظری اجمالی بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری"، حسابدار، 1380، شماره 140، ص ص 25-22.

  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،1388، استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی.

   الله نادری ،ع،و مریم سیف نراقی،1376،" روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی "(فصل نهم)، (تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر،

  نوروش،ا  ،1385،"حسابداری مالی"انتشارات نگاه دانش،ص23-20

  الهی، ش ، و علی رجب زاده ،1382 ،" سیستم های خبره، الگوی هوشمند تصمیم گیری"، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Akoff, RL."Mangement Misinformation systems"Management science (december1,)1967):147_156.

  Albrech,w.steve, )1982(،"Marshal B.Ramny,et al.How to detect and Prevent Business Fraud.Englewood Cliffs",NJ:Prentice-hall,.

  Alter,Steven ,(1999),"Information systems،.,"Addission _wesly Educational  publisher Inc.

  Beerton،Lee, (1993)"Will cross functional information systemswork?"(:53-57

  Chairs E.Davis, (1997)"An Assessment of Accounting Information Security" CPA Journal  ,pp .28-34.

  Dannel,O. ,Julie Smith David,"How Information Systems Influence User Decisions(2000)"International Journal of Accounting Information system” , ,pp.178-203

  Lucas,C.HenryT(1997), "Information Technology for Management" 6th . ED.McGraw-hill,

  Stair, M.Ralph $ George w.Ranynolds,1998"priciples of Information systems A Management Approach",course Technology ,3th  ED

  Steve G .Sutton ,)2000("Face of Accounting in  information Technology Dominated word" International journal of Accounting information systems,1.pp 1-8,

  Thornton,Daniel,B. )2002(,"Financial Reporting Quality :Implications of Accounting Reeaserch”.Submited to the senate standing commite on Banking trade and comerce;may 29.

  Yasin,Rutrell.),1999)"AssessingandRedusingSecurityRisks."Internetweek(February8,12.

  Zarowin,stanly.(1995)"The future of finance"Journal of Accounting 47_49


موضوع پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), نمونه پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), جستجوی پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), فایل Word پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), فایل PDF پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), پروژه در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌ های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌ های پالایش نفت کشور)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سیستم اطلاعات حسابداری [1] به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری[2] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ...

چکیده: امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. استاندارد های حسابداری ایران کمک شایانی در افشای اطلاعات برای تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارند. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد« M.A. » چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم ­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین منظور رابطه سه معیار شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود و نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء‌ کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی ...

چکيده تحقيق در اين تحقيق به بررسي سيستم هاي کنترل داخلي(حسابداري-انبارداري-حقوق ودستمزد-توليدوفروش)  شرکت گلهار به طور خلاصه پرداخته شده است.   هدف تحقيق شناخت صنعت گوشت وکارايي اين

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن ...

ثبت سفارش