پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677

word 1 MB 32470 183
1394 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۷,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده فارسی

  اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ­ های انتخابی بادام (Prunus dulcis) پیوند شده روی پایه GF677

   

  ترکیب پایه و پیوندک می­تواند خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی برگ و ریشه­های بادام را در شرایط تنش شوری تحت تأثیر قرار دهد. به‌منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و غلظت عناصر غذایی پرمصرف و کم­مصرف در برگ و ریشه­های تعدادی از ژنوتیپ­های بادام، آزمایشی گلدانی با دو عامل ژنوتیپ در 11 سطح، شامل تونو، نان­پاریل، مامایی، شکوفه، سهند، شاهرود 12، A200 ، 25 -1، 16-1 و 40-13 پیوند شده روی پایه GF677 و پایه GF677 (پیوند نشده به عنوان شاهد) و فاکتور شوری آب آبیاری شامل صفر، 2/1، 4/2، 6/3 و 8/4 گرم در لیتر نمک که به ترتیب هدایت الکتریکی برابر 5/0، 5/2، 9/4، 3/7 و 8/9 دسی زیمنس بر متر داشتند، انجام شد. نتایج نشان داد که با اعمال تنش شوری و افزایش غلظت آن، شاخص­های رشدی شامل ارتفاع شاخه، قطر شاخه، تعداد برگ کل، تعداد برگ­ سالم، تراکم برگ روی شاخه اصلی، وزن‌تر و وزن خشک برگ­، سطح برگ و نسبت سطح برگ­، محتوای رطوبت نسبی برگ­، وزن‌تر و خشک اندام هوایی، وزن‌تر و خشک‌ریشه، شاخص کلروفیل، کلروفیل­های a، b و کل و کاروتنوئید در تمامی ژنوتیپ­های مطالعه شده، کاهش یافتند و تعداد برگ­های نکروزه، میزان ریزش برگ، نسبت وزن خشک به وزن‌تر اندام هوایی، نسبت وزن‌تر و خشک‌ریشه به وزن‌تر و خشک اندام هوایی، درصد نشت یونی و درصد آسیب‌دیدگی غشاء سلولی، افزایش یافتند. ارزیابی تغییرات فلورسانس کلروفیل نشان داد، تنش شوری از طریق افزایش میزان فلورسانس حداقل و کاهش میزان فلورسانس حداکثر، باعث کاهش فلورسانس متغیر در گیاهان شد و نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر (حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II) را از 83/0 در گیاهان شاهد به 72/0 در برگ­های بالایی در پایه GF677 و رقم سهند پیوند شده روی این پایه و 70/0 در برگ‌های پایینی کاهش داد. بر این اساس، کاهش یاد شده نشانه تنش مخرب در گیاهان مذکور است. به‌طورکلی، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هم‌پایه و هم نوع ژنوتیپ پیوندی بر درجه تحمل در برابر تنش شوری نقش دارند. نهال­های GF677 که پیوندی روی آن­ها انجام نشده بود، توانستند تیمار شوری 4/2 گرم در لیتر (با هدایت الکتریکی 9/4 دسی زیمنس بر متر) را به خوبی تحمل کنند ولی با افزایش غلظت نمک، به­شدت دچار تنش شدند. نوع ژنوتیپ پیوندی نیز در افزایش تحمل به تنش شوری نقش بسزایی داشت. در مجموع صفات مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و عناصر غذایی پرمصرف و کم­مصرف بررسی شده در این تحقیق رقم شاهرود 12، به عنوان متحمل­ترین رقم به تنش شوری انتخاب شد. این رقم توانست به خوبی شوری تا 6/3 گرم در لیتر (3/7 دسی زیمنس بر متر) و تا حدودی نیز شوری 8/4 گرم در لیتر (8/9 دسی زیمنس بر متر)، را تحمل کند. در نقطه مقابل، رقم سهند و ژنوتیپ 16-1، به عنوان حساس­ترین ژنوتیپ­ها، نسبت به تنش شوری تشخیص داده شدند. این ژنوتیپ­ها همانند پایه­های شاهد (پیوند نشده)، تنها توانستند، شوری تا 9/4 دسی زیمنس بر متر)، را تحمل نمایند.

   واژه­های کلیدی: بادام، تنش شوری، خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی، عناصر غذایی پر مصرف و کم­مصرف، رقم شاهرود 12.

  Abstract

  Effect of salinity stress on the growth characteristics of selected almond (Prunus dulcis) genotypes budded on GF677 rootstock

  Ali Momenpour

  The scion-rootstock compound and level of salinity affect growth characteristics and concentration of nutrients of almond leaves and roots. In order to evaluate the effect of salinity stress on morphological, physiological and biochemical traits and concentration of nutritional elements of leaves and roots of almond genotypes, a pot experiment was carried out with 2 factors genotype in 11 levels including Touno, Nonpareil, Mamaei, Shokoufeh, Sahand, Shahroud 12, 1- 16, 1-25, A200,13-40 all budded on GF677 and non-budded GF677 as control and water salinity in five levels including 0, 1.2, 2.4, 3.6 and 4.8 g/l of salt with electrical conductivity equal to 0.5, 2.5, 4.9, 7.3 and 9.8 ds/m, respectively. Results revealed that in all of the studied genotypes, branch height, branch diameter, number of total leaves, number of green leaves, leaf density on the main branch, fresh and dry weight, leaf area and leaf area ratio, relative humidity content, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophylls and carotenoid of leaves, fresh and dry weight of leaves, shoots and root reduced when salinity level increased. But, number of necrotic leaves, number of downfall leave, aerial organ dry weight/fresh weight ratio, root/shoot fresh and dry weight ratio, relative ionic percentage and cell membrane injury percentage in upper and lower leaves were increased. Evaluation of chlorophyll fluorescence showed that salinity stress affected the young trees through increasing the amount of minimum fluorescence (FO) and decreasing the maximum fluorescence (Fm) and reducing variable fluorescence (Fv) as well as the ratio of variable fluorescence to maximum fluorescence  from 0.83 in the control plants to 0.72 in the upper leaves and 0.70 in the bottom leaves of Sahand and GF677. Overall, The results showed that both of rootstock  and type of scion were effective in tolerance to salinity. GF677 rootstocks (non-budded) tolerated salinity of 2.4 g/l (4.9 ds/m), but with increasing salt concentration, plants were severely damaged. The results showed that type of scion affected in tolerance to salinity. In this research, base on morphological, physiological and biochemical traits and concentration of nutritional elements, Shahrood 12 cultivar, was the most tolerant cultivar against salinity stress. This cultivar could well tolerate salinity of 3.6 g/l (7.3 ds/m) and partly salinity 4.8 g/l (9.8 ds/m). In contrast, Sahand cultivar and 1-16 genotype were the most sensitive genotypes to salinity stress. These genotypes as GF677 rootstocks ((non-budded as control) only could tolerate salinity of 2.4 g/l.

  Keywords: Almond, Salinity stress, ,Morphological, Physiological and Biochemical traits, Macronutrients, Micronutrients. Shahrood 12.

   

   

   

  مقدمه و هدف

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقدمه و هدف

  شش درصد از مساحت کل کره زمین شور است و از این مقدار، حدود  45 میلیون هکتار که جزو  اراضی آبیاری به شمار می‌روند،  شور هستند . [Munns, 2002] برخی از اراضی به‌قدری شور هستند که تولید محصول در آن اقتصادی نیست و در بسیاری از اراضی به خاطر تجمع نمک، امکان کشت سالیانه وجود ندارد[Munns and Tester, 2008] . شوری معمولاً بیشتر در نواحی خشک و نیمه‌خشک و مناطقی که بارندگی به حد کافی جهت شستشوی نمک­ها از ناحیه ریشه کافی نیست، مشکل‌ساز است[Munns and Tester, 2008] . در حدود یک‌سوم از مساحت کل خاک­های شور دنیا در قاره آسیا قرار دارد .[Munns, 1993] حدود 12 درصد از کل مساحت کشور ایران معادل 19 میلیون هکتار به‌صورت کشت و آیش و به‌منظور تولیدات کشاورزی استفاده می­شود ]مومنی، 1389[.

  بادام (Prunus dulcis)، یکی از درختان میوه مناطق معتدله بومی فلات ایران است که طبق آخرین آمار به‌دست‌آمده در سال 1390، ایران با سطح زیر کشت بیش از 170 هزار هکتار و تولید 158 هزار تن، سومین کشور تولیدکننده آن در دنیا محسوب می­شود [FAO, 2013]. بادام در مناطقی با زمستان­های معتدل و تابستان­های گرم و خشک رشد می­کند. از طرفی اکثر مناطق ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارند که رشد و نمو گیاهان را با محدودیت خشکی و شوری مواجه می‌کند. معمولاً در این‌گونه مناطق شوری آب نیز بالاست که این امر، موجب آسیب بیشتر می‌شود. در این میان ترکیب پایه و پیوندک به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان حساسیت یا تحمل به شوری در درختان میوه کشت‌شده ازجمله بادام در نظر گرفته‌شده است  .[Moreno and Cambra, 1994; Montaium et al., 1994; Noitsakis et al, 1997]

  تحقیقات متعددی نشان داده­اند که آستانه تحمل به شوری اکثر درختان میوه هسته­دار ازجمله بادام نسبت به تنش شوری پایین است بطوری­که گزارش شده است که حد آستانه تحمل این گیاه، 5/1 دسی­زیمنس بر متر و شیب منحنی کاهش در عملکرد آن به ازای هر واحد شوری (دسی زیمنس بر متر)، 19% است [Bernstein, 1956; Brown and Bernstein 1953]، که بر اساس معادله مانس و هافمن [1977]، در شوری 8/2 دسی­زیمنس بر متر، به میزان 25 درصد و 1/4 دسی­زیمنس بر متر به میزان 50 درصد و سرانجام در 8/6 دسی­زیمنس بر متر تا میزان 100 درصد از عملکرد آن کاسته می­شود                        [Maas and Hoffman, 1977]. در تحقیقات انجام‌شده در زمینه بررسی میزان تحمل پایه­های مختلف بادام نسبت به تنش شوری مشخص‌شده است که پایه GF677 متحمل به شوری می­باشد، درحالی‌که پایه نماگارد [ P.persica X P. davidiana ]، حساسیت بالایی به شوری دارد [Montaium et al., 1994]. تحمل پایه GF677 نسبت به سطوح مختلف شوری حاصل از کلرید سدیم موردبررسی قرارگرفته و نشان داده‌شده است که این پایه نسبت به شوری متحمل است به‌طوری‌که شوری تا 60 میلی مولار (5/5 دسی زیمنس بر متر) را تحمل می­کند [Rahemi et al., 2008]. همچنین، گزارش‌شده است که پایه GF677 از طریق مکانیسم تدافعی ایجاد محدودیت در جذب و یا انتقال سدیم به قسمت­های هوایی و نیز حفظ سطح مناسبی از پتاسیم، تحمل بالاتری نسبت به نمک کلرید سدیم در مقایسه با پایه بذری تووانو[1] (هیبرید بین رقم خودگرده‌افشان تونو[2] و رقو ژنکو[3] در شرایط گرده‌افشانی کنترل‌شده) داشته و می­تواند شوری تا 50 میلی مولار (2/5 دسی زیمنس بر متر) را نیز تحمل کند ]اورعی و همکاران، 1390[. لذا با توجه به گزارش‌های موجود، از این پایه می­توان به‌عنوان یک پایه متحمل به شوری برای مناطقی با شوری متوسط استفاده نمود. همچنین، پژوهش­های انجام‌یافته، نشان می­دهد که تمامی شاخص­های رشدی بادام ازجمله خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و غلظت عناصر غذایی در  برگ و ریشه­های بادام تحت تنش شوری قرار می­گیرند که ارقام مختلف بادام، عکس‌العمل‌های متفاوتی به سطوح مختلف شوری نشان  می­دهند                                                        Rahemi et al., 2008; Munns and tester, 2008 Moreno and Cambra, 1994; Montaium et al., 1994;] [Noitsakis et al, 1997. بنابرین تحقیق حاضر به‌منظور دستیابی به اهداف زیر انجام شد.

  1) بررسی تغییرات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ­های مورد مطالعه در برابر تنش شوری.

  2) تأثیر تنش شوری برجذب عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف.

  3) تأثیر نوع ژنوتیپ­ پیوند شده بر میزان جذب عناصر غذایی توسط پایه GF677.

   4) مقایسه مقاومت به شوری بین ارقام تجارتی خارجی و داخلی و ژنوتیپ­های امیدبخش پیوند شده روی پایه GF677.

  5) تعیین مقاوم­ترین رقم پیوند شده روی پایه GF677 به شوری.

 • فهرست:

  چکیده فارسی.........................................................................................................................................................................................................س

  چکیده انگلیسی.....................................................................................................................................................................................................ش

  مقدمه و هدف...........................................................................................................................................................................................................2

  1-کلیات و بررسی منابع.........................................................................................................................................................................................5

  1-1-تاریخچه و پراکنش بادام..............................................................................................................................................................................5

  1-2-میزان تولید در ایران و جهان......................................................................................................................................................................5

  1-3-گیاهشناسی.....................................................................................................................................................................................................5

  1-4- ارزش و خواص غذایی بادام........................................................................................................................................................................6

  1-5-خصوصیات پایه ... GF677...........................................................................................................................................................................7

  1-6-تعریف تنش.....................................................................................................................................................................................................8

  1-7-تنش شوری.....................................................................................................................................................................................................9

  1-8-اندازه‌گیری شوری.......................................................................................................................................................................................10

   1-9-اثر شوری بر گیاهان..................................................................................................................................................................................11

  1-10- مکانیزم­های مقاومت به شوری در گیاهان.........................................................................................................................................12

  1-11-انواع اکسیژن فعال...................................................................................................................................................................................13

  1-11-1-انواع اکسیژن­های فعال به عنوان سیگنال­هایی در پاسخ به تنش­های محیطی.....................................................................15

  1-11-2-طبقه‌بندی مسیرهای سیگنال‌دهی تنش......................................................................................................................................15

  1-11-3-مسیر کلی انتقال پیام تنش اسمزی................................................................................................................................................16

  1-12-اثرات تنش شوری بر خصوصیات رویشی بادام و سایر درختان میوه............................................................................................18

  1-13- اثرات تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژی بادام و سایر درختان میوه....................................................................................22

  1-13-1- اثرات تنش شوری بر پارامترهای فتوسنتزی بادام و سایر درختان میوه...............................................................................22

  1-13-2-اثرات تنش شوری بر تغییرات فلورسانس کلروفیل......................................................................................................................24

  1-13-3- اثرات تنش شوری بر روابط آبی بادام و سایر درختان میوه.....................................................................................................26

  1-13-4- اثرات تنش شوری بر محتوی فنل و ظرفیت آنتی اکسیدانتی بادام و سایر درختان میوه.................................................28

  1-14- اثرات تنش شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی بادام و سایر درختان میوه..................................................................................29

  1-14-1- اثرات تنش شوری بر مکانیسم­های دفاعی آنزیمی....................................................................................................................29

  1-14-1-1 سوپر­اکسید دیسموتاز (SOD)....................................................................................................................................................30

  1-14-1-2- کاتالاز (CAT).............................................................................................................................................................................30

  1-14-1-3-پراکسیداز­ها.....................................................................................................................................................................................31

  1-14-1-3-1-آسکوربات پراکسیداز (APX)................................................................................................................................................31

  1-14-1-3-2- گایاکول پراکسیداز (GPX) ................................................................................................................................................31

  1-14-2- اثرات تنش شوری بر فعالیت آنزیم­های پراکسیداز، کاتالاز،آسکوربات پراکسیداز در بادام و سایر درختان میوه..........32

  1-14-3- اثرات تنش شوری بر محتوی پراکسید هیدروژن در بادام و سایر درختان میوه.................................................................33

  1-14-4- اثرات تنش شوری بر محتوی پروتئین­های محلول کل در بادام و سایر درختان میوه.......................................................34

  1-14-5- اثرات تنش شوری بر سنتز تنظیم کننده­های اسمزی بادام و سایر درختان میوه...............................................................36

  1-14-5-1-پرولین..............................................................................................................................................................................................37

  1-14-5-2-کربوهیدرات­های محلول و نامحلول...........................................................................................................................................39

  1-14-6- اثرات تنش شوری بر پراکسیداسیون لیپیدها در بادام و سایر درختان میوه........................................................................40

  1-15- اثرات تنش شوری بر وضعیت عناصر غذایی در بادام و سایر درختان میوه.............................................................................. 42

  2-مواد و روش­ها...................................................................................................................................................................................................46

  2-1- محل انجام آزمایش...................................................................................................................................................................................47

  2-2- طرح آزمایشی............................................................................................................................................................................................47

    2-3- مواد آزمایشی...........................................................................................................................................................................................47

  2-3-1-خصوصیات ژنوتیپ­های مورد مطالعه.................................................................................................................................................49

  2-4-اعمال تیمار شوری.....................................................................................................................................................................................50

  2-5-ارزیابی صفات مورفولوژیک........................................................................................................................................................................51

  2-6-ارزیابی صفات فیزیولوژیک........................................................................................................................................................................52

  2-6-1-پارامترهای فلورسانس کلروفیل..........................................................................................................................................................52

  2-6-2- سنجش کلروفیل و کارتنوئید.............................................................................................................................................................53

  2-6-3-شاخص کلروفیل.....................................................................................................................................................................................53

  2-6-4-محتوای نسبی آب برگ.......................................................................................................................................................................53

  2-6-5- نشت یونی نسبی...................................................................................................................................................................................54

  2-6-6- درصد آسیب دیدگی غشاء سلولی.....................................................................................................................................................54

  2-6-7- فنل کل...................................................................................................................................................................................................54

  2-6-7-1- استخراج از بافت میوه.....................................................................................................................................................................54

  2-6-7-2- تعیین میزان فنل کل با روش اسپکتروفتومتری.......................................................................................................................55

  2-6-8- ظرفیت آنتی­اکسیدانی کل..................................................................................................................................................................56

   2-7-ارزیابی صفات بیوشیمیایی.......................................................................................................................................................................56

  2-7-1-کربوهیدرات­های محلول.......................................................................................................................................................................56

  2-7-2-کربوهیدرات­های نامحلول.....................................................................................................................................................................58

  2-7-3-پرولین......................................................................................................................................................................................................59

  2-7-4-پراکسیداسیون لیپیدها.........................................................................................................................................................................60

  2-7-4-1-مالون دی­آلدئید(MDA) ..............................................................................................................................................................60

  2-7-4-2-سنجش سایر آلدئید­ها (پروپانال، بوتانال، هگزانال، هپتانال و پروپانال دی متیل استال).................................................60

  2-7-5-پراکسید هیدروژن..................................................................................................................................................................................61

  2-7-6-پروتئین­ محلول کل و سنجش فعالیت آنزیم­ها................................................................................................................................61

  2-7-6-1-تهیه بافر استخراج............................................................................................................................................................................61

  2-7-6-2-مرحله استخراج.................................................................................................................................................................................61

  2-7-6-3-پروتئین محلول کل..........................................................................................................................................................................62

  2-7-6-3-1-تهیه بافر­های سنجش.................................................................................................................................................................62

  2-7-6-3-2-تعیین محتوی پروتئین محلول کل.........................................................................................................................................62

  2-7-6-4- آنزیم پراکسیداز (POD) ..............................................................................................................................................................63

  2-7-6-4-1-تهیه بافر­های سنجش.................................................................................................................................................................63

  2-7-6-4-2-تعیین فعالیت آنزیم.....................................................................................................................................................................63

  2-7-6-5-آنزیم آسکوربات ­پراکسیداز (APX)..............................................................................................................................................64

  2-7-6-5-1-تهیه بافرهای سنجش.................................................................................................................................................................64

  2-7-6-5-2-تعیین فعالیت آنزیم................................................................................................................................................................ ....64

  2-7-6-6-آنزیم کاتالاز (CAT) .......................................................................................................................................................................64

   2-7-6-6-1-تهیه بافرهای سنجش................................................................................................................................................................64

  2-7-6-6-2-تعیین فعالیت آنزیم کاتالاز........................................................................................................................................................64

  2-8- عناصر معدنی ریشه و برگ......................................................................................................................................................................65

  2-8-1- تهیه خاکستر.........................................................................................................................................................................................65

  2-8-2-نیتروژن.....................................................................................................................................................................................................65

  2-8-3-پتاسیم......................................................................................................................................................................................................66

  2-8-3-1- آماده کردن محلول‌های سنجش..................................................................................................................................................66

  2-8-3-2- تعیین محتوی پتاسیم................................................................................................................................................. ..................66

  2-8-4-سدیم.........................................................................................................................................................................................................67

  2-8-4-1- آماده کردن محلول‌های سنجش..................................................................................................................................................67

  2-8-4-2-تعین محتوی سدیم..........................................................................................................................................................................68 

  2-8-5-فسفر..........................................................................................................................................................................................................69

  2-8-5-1- آماده کردن محلول‌های سنجش..................................................................................................................................................69

  2-8-5-2-تعین محتوی فسفر........................................................................................................................................................ .................69

  2-8-6-کلسیم.......................................................................................................................................................................................................70

  2-8-7- منیزیم.....................................................................................................................................................................................................71

  2-8-8- آهن.........................................................................................................................................................................................................71

  2-8-9- روی.........................................................................................................................................................................................................72

  2-8-10- مس.......................................................................................................................................................................................................73

  2-8-11-کلر..........................................................................................................................................................................................................74

  2-9- تجزیه و تحلیل داده­ها.............................................................................................................................................................................74

  3-نتایج و بحث......................................................................................................................................................................................................75

  3-1-ارزیابی برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر صفات مورفولوژیک................................................................................................................77

  3-2-ارزیابی برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر صفات فیزیولوژیک................................................................................................................87

  3-2-1-اثر تیمار شوری بر تغییرات کلروفیل فلورسانس.............................................................................................................................87

  3-2-1-1-برهمکنش تیمار شوری و ژنوتیپ بر تغییرات کلروفیل فلورسانس........................................................................................87

  3-2-1-2-برهمکنش زمان و ژنوتیپ بر تغییرات کلروفیل فلورسانس.....................................................................................................90

  3-2-1-3-برهمکنش تیمار شوری و زمان بر تغییرات کلروفیل فلورسانس............................................................................................93

  3-2-2- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی رطوبت نسبی برگ........................................................................................................94

  3-2-3- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی نشت یونی و آسیب دیدگی غشاء سلولی..................................................................95

  3-2-4- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر شاخص کلروفیل...........................................................................................................................96

  3-2-5- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی کلروفیل­های a، b، کل و کارتنوئید...........................................................................97

  3-3-ارزیابی برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر خصوصیات بیوشیمیایی....................................................................................................101

  3-3-1- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانتی........................................................................101

  3-3-2- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی کربوهیدرات­های محلول و نامحلول........................................................................102

  3-3-3- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی پرولین...........................................................................................................................108

  3-3-4- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر پراکسیداسیون لیپیدها (محتوی مالون دی آلدئید و سایر آلدئید­ها..............................109

  3-3-5- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی پروتئین­های محلول کل............................................................................................111

  3-3-6- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم کاتالاز..................................................................................................................112

  3-3-7- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز............................................................................................114

  3-3-8- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز........................................................................................115

  3-3-9- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی پراکسیداسیون هیدروژن...........................................................................................117

  3-4- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر وضعیت عناصر غذایی پرمصرف و کم­مصرف در برگ و ریشه...............................................119

  3-4-1- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی سدیم برگ و ریشه.....................................................................................................119

  3-4-2- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی نیتروژن برگ و ریشه.................................................................................................120

  3-4-3- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی پتاسیم برگ و ریشه...................................................................................................122

  3-4-4- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی کلسیم برگ و ریشه...................................................................................................125

  3-4-5- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی منیزیم برگ و ریشه...................................................................................................126

  3-4-6-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت فسفر برگ و ریشه..........................................................................................................128

  3-4-7-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت کلر برگ و ریشه.............................................................................................................134

  3-4-8-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت روی برگ و ریشه...........................................................................................................135

   3-4-9-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت مس برگ و ریشه. ........................................................................................................136

  3-4-10-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت آهن  برگ و ریشه.......................................................................................................137

   3-5- همبستگی بین صفات.........................................................................................................................................................................142

  3-6-نتیجه گیری کلی.....................................................................................................................................................................................147

  3-7-پیشنهادات................................................................................................................................................................................................148

  4-منابع علمی.....................................................................................................................................................................................................149

  5-ضمائم...............................................................................................................................................................................................................159

   

   

  منبع:

   

  امامی، ع. 1375. روش­های تجزیه گیاه. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه خاک و آب. 130 صفحه

  اورعی، م.،  ج. طباطبایی، ا. فلاحی و ع. ایمانی. 1388.  اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. نشریه علوم باغبانی. جلد 23، شماره 2، صفحات 140-131.

  ایمانی،  ع.، د. حسنی، و س. حسین آوا. 1388. برنامه راهبردی میوه های خشک. انتشارات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 150 صفحه.

  بابالار، م و م. پیرمرادیان. 1387. تغذیه درختان میوه. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه تهران. 301 صفحه.

  بای بوردی، ا. 1392. ارزیابی تحمل ارقام دیرگل بادام به شوری. مجله تولید و فرآوری محصولات باغی و زراعی. جلد 3، شماره 3، صفحات 225-217.

  جلیلی مرندی، ر.، پ. دوستعلی و ع. حسنی. 1388. بررسی تحمل دو پایه سیب به غلظت­های مختلف کلرورسدیم در شرایط درون شیشه­ای. مجله علوم باغبانی ایران. جلد 40، شماره 2. صفحات 36-29.

  حبیبی، ف و ا. امیری. 1392. بررسی فعالیت آنزیمی و واکنش­های بیوشیمیایی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون شیشه ای. مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران. جلد 15، شماره 4، صفحات 177-165.

  حق نیا، غ. 1371. راهنمای تحمل گیاهان نسبت  به شوری. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، 210 صفحه.

  حکم‏آبادی، ح.، ک. ارزانی، ی. دهقانی شورکی و ب. پناهی. 1382.  پاسخ پایه‏های درختان پسته بادامی زرند سرخس و قزوینی به زیادی بر و سدیم کلراید در آب آبیاری. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 7، شماره4، صفحات 42-36.

  حیدری شریف آباد، ح. 1380. گیاه و شوری. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع. 76 صفحه.

   حیدری، م و ع. تفظلی. 1384. تاثیر کلرید سدیم بر فعالیت آنزیم لیپوکسی­ژناز، میزان پراکسید هیدروژن و پراکسیداسیون چربی در دانهال­های سه پایه پسته. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 9، شماره 2، صفحات 49-41.

  دژمپور، ج.، ن. علی اصغرزاده، و. گریگوریان و 1. مجیدی هروان. 1391. ارزیابی تحمل به شوری چند  دورگه بین گونه ای جنس Prunus. مجله به نژادی نهال و بذر.  جلد 28، شماره 1، صفحات 351-339.

  رضایی، م.، ح. لسانی، م. بابالار و ع، طلایی. 1385. اثر تنش سدیم کلرید بر شاخص های رشد و میزان عناصر پنج رقم زیتون مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 37، شماره 2، صفحات 301-293.

  رهنمون، ح. 1389. تاثیر کلرید سدیم روی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی بادام. مجله پژوهش در علوم زراعی. جلد 1، شماره 2. صفحات 91-101.

  رهنمون، ح.، ف. شکاری، ج. دژم پور و م.ب. خورشیدی. 1392. تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام(Prunus dulcis Mill.) . مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران. جلد 15، شماره 2، صفحات 192-179.

  زارعی، م و ز. پیمانه. 1392. اثر گلوموس موسه و تنش کم آبی بر رشد و تغییرات آنزیم­های آنتی اکسیدان ریشه مرکبات. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 44، شماره 2، صفحات 220-213.

  ضرابی، م. م.، ع.  طلائی، ع. سلیمانی و ر. حداد. 1389. نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی. مجله علوم باغبانی مشهد. جلد 24، شماره 2، صفحات 244-234.

  طلایی، ع.، ن. قادری، ع. عبادی و ح. لسانی. 1390. پاسخ­های بیوشیمیایی دو رقم انگور شاهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک. مجله علوم باغبانی ایران. جلد 42، شماره 3، صفحات 308-301.

  علایی، ش و ع. تفضلی. 1382. اثر­های شوری کلرید سدیم, کینتین و سایکوسل بر تجمع برخی از عناصر در زیتون (Olea europea L.) رقم دزفول. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 4، شماره­های 1 و 2، صفحات 10-1.

  غلامی، م و م، راحمی. 1389. بررسی اثرات تنش شوری کلرید سدیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی پایه رویشی هیبرید هلو- بادام ( .(GF677مجله فناوری تولیدات گیاهی. جلد 2، شماره 1، صفحات 31-21.

  کافی، م.، ب. کامکار و ع.م. مهدوی دامغانی. 1378. واکنش‌های گیاهان زراعی به محیط رشد. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 350 صفحه.

  کمالی، ک. 1374. تعیین مناسب‌ترین محیط کشت و شرایط رشد جهت ریزازدیادی پایه‌های رویشی )هیبرید هلو × بادام GF677). پایان نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 99 صفحه.

  گریگوریان، و.، ص. جوادی، ر. کسرائی، ع. مطلبی آذر و ج، دژم پور. 1381. تعیین تحمل به شوری کلرور سدیمی در دانهال­های چند رقم بادام. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 3، شماره­های 1 و 2، صفحات 14-1.

  ملکوتی، م. ج و س. ج. طباطبایی. 1384. تغذیه صحیح درختان میوه در خاک های آهکی ایران. انتشارات سنا. 304 صفحه.

  موسوی، س. ا.، م. تاتاری، و. محنت کش و ف. حقیقی، ­­­ 1388.  پاسخ رشد رویشی دانهال­های جوان پنج رقم بادام به تنش کم آبی. مجله به نژادی نهال و  بذر، جلد 25، شماره 1، صفحات 567-551.

  مومنی، ع. 1389. پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ایران. پژوهشهای خاک، جلد 24، شماره 3 ، صفحات 203-216.

  میر محمدی میبدی، س ع و ب. قره یاضی. 1381. جنبه­های فیزیولوژیک و بهنژادی تنش شوری گیاهان. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. 274 صفحه.

  همائی، م. 1381. واکنش گیاهان به شوری. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 97 صفحه.

  Alpaslan M., A. Inal, A. Gunes, Y. Cikili and H. Ozcan. 1999. Effect of zinc treatment on the alleviation of sodium and chloride injury in tomato (Lycopersicum esculentum L. Mill, c.v lale) grown under salinity. Turk. Bot. 23: 1-6.

  Arnon, D.I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplast polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol. 24: 1-15.

  Asada, K. 1999. The water-water cycle in chloroplast: scavenging of active oxygen and dissipation of excess photons. Ann Rev Plant Physiol. 50: 601-639.

  Ashraf , M and P.J.C Harris. 2004. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Sci. 166: 3-16.

  Ashraf, M and M. R. Foolad. 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environ. Exp. Bot. 59: 206-216.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Ashraf, M and P. J. C. Harris. 2003. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Sci. 166: 3-16.

  Aziz, A and F. Larher. 1998. Osmotic stress induced changes in lipid composition and peroxidation in leaf discs of Brassica napus. J. Plant Physiol. 153: 754-762.

  Baek, K. H and D. Z. Skinner. 2003. Alteration of antioxidant enzyme gene expression during cold acclimation of near –isogenic wheat lines. Plant Sci. 165: 1221-1227.

  Baker, N.R and E. Rosenqvist. 2004. Applications of chlorophyll fluorescence Can improve crop production strategies: an examination of future possibilities. J. Exp Bot. 55: 607–1621.

  Bakhshi, D and O. Arakawa. 2006. Effect of UV-B irradiation on phenolic compounds accumulation and their antioxidant activity in ‘Jonathan’ apple. J. Food, Agric. Environ. 4 (1): 75-79.

  Banuls, J. and E. Primo. 1995. Effect of salinity on some citrus scion-rootstock combination. Ann. Bot. 76: 97-102

  Bartles, D. and R. Sunkar.  2005. Drought and salt tolerance in plants:a review. Plant Sci. 24: 23-58. 

  Bartoli, C.G., M. Simontacchi, E. Tambussi, J. Beltrano, E. Montaldi and S. Puntarulo. 1999. Drought and watering-dependent oxidative stress: effect on antioxidant content in Triticum aestivum L. leaves. J. Exp Bot. 50: 375-383.

  Basalar, E. A., D. L. Santos, J. M. Moutinho-Pereira, B. C. Goncalves, H. F. Ferreira and C. M. Correia. 2006. Immediate responses and adaptive strategies of three olive cultivars under contrasting water availability regimes: change on structure and chemical composition of foliage and oxidative damage. Plant Sci. 170: 596-605.   

  Bates, LS., R.P. Waldren and L.D. Teare. 1973.  Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil. 39: 205-208.

  Ben hassaini, H., A. Fetati, A.K. Hocine and M. Belkhodja. 2012. Effect of salt stress on growth and accumulation of proline and soluble sugars on plantlets of Pistacia atlantica Desf. Subsp. atlantica used as rootstocks. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 16 (2): 159- 165.

  Ben-Asher, J., I. Tsuyuki, B. A. Bravdo and M. Sagih. 2006. Irrigation of grapevines with saline water, I. leaf area index, stomatal conductance, transpiration and photosynthesis. Agric. Manage. Water. 83: 13-21.                                     

  Bernstein, L. 1956. Salt tolerance of field crops. In 1956 United States Salinity Laboratory Report to Collaborators, Riverside, CA. Pp: 33-34.

  Blokhina, O., E. Virolainen and K. Fagersted. 2003. Antioxidant, oxidative damage and oxygen deprivation stress. Ann. Bot. 91: 179-194.

  Boudet, AM. 2007. Evolution and current status of research in phenolic compounds. Photochemistry. 68: 22-35.

  Bowler, C., W. Van Camp, M. Van Montagu and D. Inze. 1994. Super oxide dismutase in plants. Crib Rev Plant Sci. 13: 199-218.

  Bradford, MM. 1976. A rapid and sensitive method for the quantization of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Annu. Rev. Biochem. 72: 248-254.

  Breusegem, F.V., E. Vranova, J.F. Dat and D. Inze. 2001. The role of active oxygen species in plant signal transduction. Plant Sci. 161: 405-414.

  Brito, G., A. Costa, H.M. Fonceca and C.V. Santos. 2003. Response of Olea europaea ssp. Maderensis in vitro shoot exposed to osmotic stress. Sci. Hortic. 97: 411-417.                                                                                                

  Brown, J.W and L. Bernstein. 1953. Salt tolerance of grasses. Effects of variations in concentrations of sodium, calcium, sulfate, and chloride. In United States Salinity Laboratory Report to Collaborators, Riverside, CA. Pp: 44-46.

  Chartzoulakis, K., G. Psarras, S. Vemmos, M. Loupassaki and M. Bertaki. 2006. Response of two olive cultivars to salt stress and potassium supplement. J. Plant Nutr. 29: 2063-2078. 

  Chartzoulakis, K., M. Loupassaki, M. Bertaki and I. Androulakis. 2002. Effect of NaCl salinity on growth, ion content and Co2 assimilation rate of six olive cultivars. Sci. Hortic. 96: 235-247.                                                                                   

  Chen, Q., W. H. Zhang and Y.L. Liu. 1999. Effect of NaCl, Glutathione and Ascorbic Acid on Function of Tonoplast Vesicles Isolated From Barley Leaf. J. Plant Physiol. 155: 685-690.

  Chen, S., J. Li, S. Wang, A. Huttermann and A. Altman. 2001. Salt, nutrient uptake and transport, and ABA of Populus eupharatica; a hybrid in response to increasing soil NaCl. Trees. 15: 186 194.

  Cramer, G. R., A. Ergul, J. Grimplet, R.L. Tillett, , E.A.R. Tattersall, M.C. Bohlman, D. Vincent, J. Sonderegger, J. Evans, C. Osborne, D. Quilici, K.A. Schlauch, D.A. Schooly and J.C. Cushman. 2007. Water and salinity stress in grapevines: early and late changes in transcript and metabolite profiles. Funct integr genomic. 7: 111-134. 

  De Herralde, F., R. Save, C. Biel, I. Batlle and F.J. Vargas. 1999. Differences in drought tolerance in two almond cultivars: Lauranne and Masbovera. XI Grempa. Seminar on Pistachios and Almonds. Turkey, 1-4 Sep. 56: 149.

  Deall, J.R and P.M.A. Toivonen 2003. Practical Applications of Chlorophyll Fluorescence In Plant Biology. Kluwer Academic Publishers. Boston, Dordrecht, London.

  Del Rio, L., L. Sandalio, F. Corpas, J. Palma and J. Barroso. 2006. Reactive oxygen species and reactive nitrogen species in paroxysms. Production, scavenging and role in cell signaling. Plant Physiol. 141:330-335.

  Del, R.D., A.J. Stewart and N. Pellegrini. 2005. A review of recent studies on malondealdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress. Nutr Metab Cardiovascular Dis. 15: 316-328.

  Dexter, S.T., W.E. Tottingham and L.F. Graber. 1930. Preliminary results in measuring the hardiness of plants. J. Plant Physiol. 5: 215-223.

  Dexter, S.T., W.E. Tottingham and L.F. Graber. 1932. Investigations of the hardiness of plants by measurement of electrical conductivity. J. Plant Physiol.  7: 63-78.

  Dichio, B., C. Xiloyannis, A. Sofo and G. Montanaro. 2005. Osmotic regulation in leaves and roots of olive trees during a water deficit and rewatering. Tree Phys. 26: 179-185.

  El-Azab, E.M., A.M. El-Kobbia and H.M. El-Khayat. 1998. Effects of three sodium salts on vegetative growth and mineral composition of stone fruit rootstock seedlings. Alexandria J. Agric. Res. 43: 219-229.

  Endo, T., T. Shikanai, A. Takabayashi, K. Asada and F. Sato. 1999. The role of chloroplastic NAD (P) H dehydrogenase in photoprotection. FEBS Letters 457: 5-8.

  Erturk, U., N. Sivritepe, C. Yerlikaya, M. Bor, F. Ozdemir and I. Turkan. 2007. Responses of the cherry rootstock to salinity in vitro. Biologia Plantarum. 51: 597-600.

  FAO. 2013. Food and Agricultural commodities production. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.

  Fisarakis, I., K. Chartzoulakis and D. Stavrakas. 2001. Response of Sultana vines (V. vinifera L.) on six rootstocks to NaCl salinity exposure and recovery. Agric. Manage. Water. 51: 13-27.                                                                       

  Flexas, J., J. M. Briantais, Z. Cerovic, H. Medrano and I. Moya. 2000. Steady-state and maximum chlorophyll fluorescence responses to water stress in grapevine leaves: a new remote sensing system. Remote Sensing of Environment. 73: 283-297.

  Garcia-Sanchez, F., J. L. Jifon, M. Carvajal and J. P.  Syvertsen. 2002. Gas exchange, chlorophyll and nutrient content in relation to Na+ and Cl- accumulation in Sunburst mandarin grafted on different rootstocks. Plant Sci. 162: 705-712. 

  Ghaderi, N., A. Siosemardeh and S. Shahoei 2005. The effect of water stress on some physiological characteristics in Rasheh and Khoshnave grape cultivars. Acta Hort. 754: 317-322.

  Grattan S. R. 2002. Irrigation water salinity and crop production. University of California. Agri. Nat. Res. Public. 8066.                                        

  Greenway, H and R, Munns. 1980. Mechanisms of salt tolerance in nonhalophtes, Annu. Rev. plant. physiol. 31: 149-190.

  Griffiths, H and M.A.J. Parry. 2002. Plant responses to water stress. Annu. Bot. 89: 801- 802.

  Hall, D. O and K. K. Rao. 1998. Photosynthesis. Edward Arnold, England.

  Halliwell, B. 2006. Reactive species and antioxidants. Redox biology is a fundamental theme of aerobic life. Plant Physiol. 141: 312-322.

  Hampson, C. R and G. M. Simpson. 1990. Effects of temperature, salt and osmotic potential on early growth of wheat (Triticum aestivum L.) Germination. Can. J.Bot. 68: 524-528.

  Hassan, M. M and A. I. A. El- Azayem. 1990. Differences in salt tolerance of some fruit species. Egypt. J. Hortic. 17 (1): 1-8.

  Herda, O., H. Denacortes, L. Willmitzeer and J. Fisahn. 1999. Effects of mechanical wounding, current application and heat treatment on chlorophyll fluorescence and pigment composition in tomato plants. Plant Physiol. 105: 179-184.

  Ishitani, M., L. Xiong, B. Stevenson and J-K. Zhu. 2007. Genetic analysis of osmotic and cold stress signal transduction in Arabidopsis: Interactions and convergence of abscisic aciddependent and abscisic acid-independent pathways. Plant Cell. 9: 1935–1949

  Jithesh, MN., SR. Prashanth, K. R. Sivaprakash and A. K. Parida. 2006. Antioxidative response mechanisms in halophytes: their role in stress defense. Indian Acad. Sci. 85: 237- 254.

  Karakas, B., R.L. Bianco and M. Rieger. 2000. Association of marginal leaf scorches with sodium accumulation in salt-stressed peach. Hortic Sci. 35 (1): 83- 84.

  Karamanos,  A. J. 1995. The involvement of praline and some metabolites in water stress and their importance as drought resistance indicators. BULG. J. Plant Physiol. 21(2-3): 98-110.                                                                                                                  

  Karimi, H. R., A. Ebadi, Z. Zamani and R. Fatahi. 2011. Effect of water salinity on growth indeces phsiyological parameters in some pistachio rootstocks. J. Plant Nutr. 34: 935–944.

  Karimi, S., M. Rahemi, M. Maftoun and V. Tavallai. 2009. Effects of long-term salinity on growth and performance of two Pistachio (Pistacia L.) rootstocks. Aust. J. Basic Appl. Sci. 3: 1630-1639.

  Katerji, N., J. W. Van Hoorn, A. Hamdy and M. Mastrorilli. 2000. Salt tolerance classification of crops according to soil salinity and to water stress day index. Agric. Manage. Water. 43: 99-109.

  Kochert, G. 1987; Carbohydrate determination by the phenolsulfuric acid method. in Helebus Cambrige Univ. Press, Cambridge.

  Kodad, O., F. Morales and R. Socias i Company. 2010. Evaluation of almond flower tolerance to frosts by chlorophyll fluores cence Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 94. 141- 145

  Kozlowski, T. T. 1997. Responses of woody plants to flooding and salinity. Tree Physiology Monograph. No. 1. Heron Publishing-Victoria, Canada.                                

  Ladizinsky, G. 1999. On the origin of almond. Genet. Resour. Crop Evol.. 46 (2): 143–147.

  Levitt, J. 1980. Responses of plants to environmental stresses: water, radiation, salt and other stresses. vol. II. Academic Press, New York.

  Li, L., J. Vanstaden and A.K. Jager. 1998. Effects of plant growth regulators on the antioxidant system in seedlings of two maize cultivars subjected to water stress. J. Plant Growth Regul. 25:81-87.

  Lutts, S., J.M. Kinet, and J. Bouharmont. 1995. Changes in plant response to NaCl during development of rice (Oryza sativa L.) varieties differing in salinity resistance. J. Exp. Bot. 46: 1843–1852.

  Maas, E.V and G.J. Hoffman. 1977. Crop salt tolerance: current assessment. J. Irrig. Drain. Div. 103: 115- 134.                             

  Macheix J. J., A. Fleuriet and J. Billot 1990. Fruit phenolics. Boca Raton, CRC Press: 292 pp.

  Mahajan, Sh and N. Tuteja. 2005. Cold, salinity and drought stresses: An overview. Arch. Biochem. Biophys. 444: 139-158.

  Mallick, N and F.H. Mohn. 2000. Reactive oxygen species: response of algal cells. J. Plant Physiol. 157: 183-193.

  Marin, L., M. Benlloch and R. Fernandez-Escobar. 1995. Screening of olive cultivars for salt tolerance. Sci. Hortic. 64:113-116.

  Marschner, H. 1995. Functions of mineral nutrients: Micronutrients. Mineral nutrition of higher plants. 2nd ed. Academic Press Limited. San Diego. CA. 313-396.

  Massai, R., D. Remorni and M. Tattini. 2004. Gas exchange, water relations and osmotic adjustment in two scion/rootstock combinations of Prunus under various salinity concentrations. J. Plant Nutr. Soil Sci. 259:153-162.

  Maxwell, K and G.N. Johnson. 2000. Chlorophyll fluorescence a practical guide. J. Exp. Bot. 51: 659- 668.

  Mittler, R. 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends Plant Sci. 7: 405-410.

  Mittler, R., S. Vanderauwera, M. Gollery, and F. V. Breusegem. 2004. Reactive oxygen gene network of plants. Trends Plant Sci. 9: 490-498.

  Montaium, R., H. Hening and P. H. Brown. 1994. The relative tolerance of six Prunus rootstocks to boron and salinity. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 6: 1169-1175.

  Morant-Manceau, A., E. Pradier and G. Tremblin. 2004. Osmotic adjustment, gas exchanges and chlorophyll fluorescence of a Hexaploid triticale and its parental species under salt stress. Plant Physiol. 161: 25–33.

  Moreno, M. A and R. Cambra, 1994. Adarcias: an almond X peach hybrid rootstock. Hortic Sci. 29: 1441-1445.

  Morison, M. J. and H. D. Videng. 1995. Leaf greenness and photosynthetic rates in soybean. Crop Sci. 35: 1411-1414.

  Munns, R and D. P. Schachtman. 1993. Plant responses to salinity significance in relation to time. Internationl Crop Science. 1: 741-745.

  Munns, R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant, Cell Environ. 25: 239-250.

  Munns, R. and Tester, M. 2008. Mechanisms of salinity tolerance. Annu. Rev. Plant Biol. 59: 651–681.

  Nakano, Y and K. Asada. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplast. Plant, Cell Environ. 22: 867-880.

  Nayer, H and D.P. Walia. 2008. Water stress induced proline accumulation in contrasting wheat genotypes as affected by calcium and Abscisic acid. Biol Plants. 46: 275- 279.

  Neocleous, D and M. Vasilakakis. 2007. Effect of NaCl stress on red raspberry (Rubus idoeus L. Autumn Bliss). Sci. Hortic. 112: 282-289.  

  Noitsakis, B., k. Dimassi and I. Therios. 1997. Effect of NaCl induced salinity on growth, chemical composition and water relation of two almond (Prunus amygdalus L) cultivars and the hybrid GF677 (Prunus amygdalus- Prunus persica). Acta Hortic. 449: 641-648.

  Ottman, Y and D.H. Byrne. 1998. Screening rootstocks of Prunus for relative salt tolerance. Hortic Sci. 23(2): 375-378.

  Ozturk, L and Y.  Demir. 2002. In Vivo and in vitro protective role of praline. Plant Growth Regul. 38: 259-264.

  Pan, Y., L. Wu and Z. Yu. 2006. Effect of salt and drought stress on antioxidant enzymes activities and SOD isoenzymes of liquorice (Glycyrriza uralensis Fisch). Plant Growth Regul. 301: 564-571.

  Papadakis, I.E., G. Veneti, C. Chatzissavvidis, T.E. Sptiropoulos, N. Dimassi and I. Therios. 2007. Growth, mineral composition, leaf chlorophyll and water relationships of two cherry varieties under NaCl-induced salinity stress. Soil Sci. Plant Nutr. 53: 252-258.

  Parida, A. K and A. B. Das. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: A review. Ecotoxicol. Environ. Saf. 60: 324-349.                                     

  Parr, A. J and G. P. Bolwell, 2000. Phenols in the plant and in man. The potential for possible nutritional enhancement of the diet by modifying the phenols content or profile. J. Sci. Food Agric. 80: 985-1012.

  Quiles, M. J and N. L. López. 2004. Photo inhibition of photo systems I and II induced by exposure to high light intensity during oat plant grown effects on the chloroplastic NADH dehydrogenate complex. Plant Sci. 166: 815-823.

  Rahemi, M. Sh. Nagafian and V. Tavallaie. 2008. Growth and chemical composition of hybrid GF677 influenced by salinity levels of irrigation water. Asian J. Plant Sci. 7 (3): 309-313.

  Rahmani, A., H.A. Daneshvar and H.  Sardabi. 2003. Effect of salinity on growth of two wild almond species and two genotypes of the cultivated almond species (P. dulcis). Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 11 (1): 202-208.

  Ranjbarfordoei, A., R. Samson, R. Lemeur and P. Vandamme. 1999. Effects of osmotic stress induced by a combination of NaCl and polyethylene glycol on leaf water status, photosynthetic gas exchange, and water use efficiency of Pistacia khinjuk and P. mutica. Photosynthetica. 40: 1654-169.

  Ranjbarfordoei, A., R.S. Samson, and P. Vanamme. 2006. Chlorophyll fluorescence performance of sweet almond [Prunus dulcis (Miller) D. Webb] in response to salinity stress induced by NaCl. Photosynthetica. 44 (4): 513-522.

  Raven J.A., M.C.W. Evans and R.E. Krob 1999. The role of trace metals in photosynthetic electron transport in O2- evolving organisms. Photosynth. Res. 60: 111-149.

  Recknagel, R.O and E.A. Glende. 1984. Spectrophotometric detection of lipid conjugated dynes. Methods Enzymol. 105: 331-337.

  Rice-Evans, C.A., N.J. Miller and G. Paganga. 1997. Antioxidant properties of phenolic compounds. Trends Plant Sci. 2: 152-159.

  Rushforth, K. 1999. Collins wildlife trust guide trees: a photographic guide to the trees of Britain and Europe. London: Harper Collins.

  Saied, A. S., A. J. Keutgen and G. Noga. 2005. The influence of NaCl salinity on growth, yield and fruit quality of strawberry cvs. Elsanta and Korona. Sci. Hortic. 103 289-303. 

  Salvador, F. R. 2002. Preliminary Horticultural Results and water physiology Aspects in new almond rootstocks selections. First international symposium on rootstocks for deciduous fruit tree species. S5-4.

  Sayed, O.H. 2003. Chlorophyll flourscence as a tool in cereal research. Photosynthetica. 3: 321-330.   

  Schloss, P., C. Walter and M. Mader. 1987. Basic peroxidases in isolated vacuoles of Nicotiana tabacum L. Planta. Photosynthetica. 170: 225-229.

  Sgherri, C.L., M. Maffei and F. Navari-Izzo. 2000. Antioxidative enzymes in wheat subjected to increasing water deficit and dewatering. J. Plant Physiol. 157: 273-279

  Shibli, R.A., M.A. Shatnawi and I.Q. Swaidat. 2003. Growth, osmotic adjustment and nutrient acquisition of bitter almond under induced sodium chloride salinity in vitro. Commun. Soil Sci. Plant Anal.  34: 1969-1979.

  Singh, S. K., H. C. Sharma, A. M. Goswami, S. P. Datta and S. P. Singh. 2000. In vitro growth and leaf composition of grapevine cultivars as affected by sodium chloride. Biologia Plantarum. 43 (2): 283-286.  

  Singleton, V.L., R. Orthofer, R.M. Lamuela-Raventos. 1999. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of FolineCiocalteu reagent. Methods Enzymol. 299: 152-178.

  Sminorff, N. 1993. The role of active oxygen in the response of plants to water deficit and desiccation. New Phytol. 125: 27-58.

  Socias i Company, R., J. Gomez Aparisi and A. Felipe. 1995. A genetically approach to iron chlorosis in deciduous fruit trees. In: Abadia, J. (Ed.), Iron Nutrition in Soil and Plants. Clawer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands. 167–174.

  Sorkheh, K., B. Shiran, V. Rouhi, M. Khodambashi. 2012. Salt stress induction of some key antioxidant enzymes and metabolites in eight Iranian wild almond species. Acta Plant Physiol. 34: 203–213.

  Staples, R. C and G. H. Toenniessen 1984. Salinity tolerance in plants. John Wiley and sons. Pp: 443.

  Starck, Z., B. Niemyska, J. Bogdon and R.N.A. Tawalbeh. 2000. Response of tomato plants to chilling stress in association with nutrient or phosphorus starvation. Dev. Plant Soil Sci. 226: 99-106.

  Storey, R and R. R. Walker. 1999. Citrus and salinity. Sci Hortic. 78: 39-81.                                                                                                                                   

  Szczerba, M.W., D. T. Britto and H. J. Kronzucker. 2009. K+ transport in plants: physiology and molecular biology. J. Plant Physiol. 166: 447-466.

  Szczerba, MW. DT. Britto, KD. Balkos and H. J. Kronzucker. 2008. NH4+-stimulated and -inhibited components of K+ transport in rice (Oryza sativa L.). J. Experiment Bot. 59: 3415–3423.

  Takahama, U and T. Oniki. 1997. A peroxide/phenolics/ascorbate system can scavenge hydrogen peroxide in plant cells. Plant Physiol. 101: 845-852.

  Takeda, T., A. Yokota and S. Shigeoka. 1995. Resistance of photosynthesis to hydrogen peroxide in algae. Plant Cell Physiol. 36: 1089-1095.


موضوع پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, نمونه پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, جستجوی پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, فایل Word پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, دانلود پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, فایل PDF پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, تحقیق در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, مقاله در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, پروژه در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, پروژه درباره پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

رساله کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی چکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده تنش خشکی یکی­ از ­­مهم­ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در­مناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. اهمیت استفاده از منابع آبی و بروز خشکسالی­های اخیر، روش­های متفاوتی را در مصرف بهینه آبی می­طلبد. به منظور بررسی تأثیر سوپرجاذب­های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی چکیده : دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

گروه زراعت و اصلاح نباتات مقدمه: برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يکي از مهمترين منابع اصلي تأمين کننده نياز غذايي جهان است (56،71). ط

پایان‌نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc.) رشته باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده استفاده از نانو کود ها منجر به افزایش کارایی مصرفی عناصر غذایی، کاهش سمیت خاک، به حداقل رسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش ازحد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می‌شود. استفاده از جلبک آسکوفیلوم نودوسوم نیز مقاومت گیاهان به آفات و بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. مطالعه حاضراثر اسپری ...

پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت چکیده به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

ثبت سفارش