پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت

word 4 MB 32512 92
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی- زراعت

  چکیده

  به منظور ارزیابی اثر نیتروژن و تنش کم ­آبی در دوران رشد رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی­سینا در سال زراعی 1387 انجام گرفت. سطوح نیتروژن (100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سطوح آبیاری (تنش کم­آبی در مرحله 10-8 برگی، تنش کم­آبی در مرحله شیری تا خمیری دانه و آبیاری کامل) بصورت فاکتوریل در کرت­های اصلی و ارقام ذرت (سینگل­کراس 500 و 647) در کرت­های فرعی قرار گرفتند. بیشینه شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ از کاکل­دهی تا رسیدگی، دوام شاخص سطح برگ، سرعت خطی رشد محصول، سرعت رشد گیاه در گلدهی و در گلدهی به ازای دانه، سرعت رشد گیاه در دوره پرشدن دانه، سرعت جذب خالص، عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت، عدد اسپاد پس از 10 برگی و خمیری دانه، کارایی مصرف آب و نور اندازه­گیری شد. همچنین، اجزاء عملکرد شامل تعداد ردیف بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال و وزن دانه اندازه­گیری شد. کمترین مقادیر شاخص­های رشد در دورۀ رشد رویشی با مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله رویشی بدست آمد. ضمن اینکه منجر به افزایش فاصله زمانی کاشت تا کاکل­دهی و کاهش سرعت رشد گیاه در گلدهی گردید و بصورت کاهش دوره پرشدن دانه ادامه یافت. بیشترین مقادیر سرعت رشد گیاه در گلدهی و سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و هر دو آبیاری کامل و تنش درمرحله زایشی بدست آمد. ضمن اینکه بیشترین مقدار سرعت رشد گیاه در دوره پرشدن دانه به ازای دانه درهر دو رقم مورد مطالعه با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله رویشی  بدست آمد. تعداد دانه بیشتری با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و هر دو آبیاری کامل و تنش کم­آبی درمرحله زایشی بدست آمد و سینگل کراس 647 در این صفت بر سینگل­کراس 500 برتری داشت. مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و همچنین آبیاری کامل وزن دانه بیشتری نسبت به سایر سطوح مصرف نیتروژن و آبیاری نشان دادند. بیشترین مقدار کارایی مصرف نور به مقدار 87/3 گرم بر مگاژول در سینگل کراس 647 با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و آبیاری کامل بدست آمد. بیشترین کارایی مصرف آب با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله زایشی بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه به تیمار مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با آبیاری کامل تعلق داشت. در مقابل، مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله رویشی کمترین عملکرد دانه را نشان داد. مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تنش کم­آبی در مرحله زایشی متحمل کمترین کاهش عملکرد در اثر تنش کم­آبی شد. رقم سینگل­کراس 500 در کلیه تیمارها عملکرد بیشتری نسبت به رقم سینگل­کراس 647 داشت که به خاطر برتری در عملکرد بیولوژیک، وزن دانه و شاخص برداشت بیشتر نسبت به سینگل کراس 647 بود.

   

  کلمات کلیدی: تنش­کم­آبی، نیتروژن، ذرت، شاخص­ های­ رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد، ،کارایی مصرف آب و نور.

  مقدمه

  در سطح جهانی 73% از کل آب شیرین برای آبیاری استفاده می­گردد، 21 و 5 درصد نیز به ترتیب مورد استفاده بخش صنعت و بخش خانگی قرار می­گیرد (گونزالز[1]، 1998). دسترسی به آب یکی از مهمترین عوامل محیطی است که تولید گیاهان زراعی را محدود می­کند. در مقیاس جهانی حدود نیمی از اراضی دنیا به کمبود آب دچار هستند (کرامر و بویر[2]، 1995). به خاطر گوناگونی در دسترسی به آب و تقاضای تعرق از سالی به سال دیگر، در طی یک فصل زراعی، یا در طی یک روز، گیاهان ممکن است دچار تنش آب به خاطر از دست دادن آب در فرایند تعرق گردند. مدت زمان کمبود ممکن است از ساعت­ها تا روزها متفاوت باشد. بسته شدن روزنه­ها در وسط روز و کاهش جذب دی­اکسید­کربن در پاسخ به نرخ بالای تعرق در شرایط مزرعه­، معمول است (مانتیث[3]، 1995). تولید تجاری واقعی گیاهان زراعی اصلی به طور متوسط 33 درصد کمتر از تولید پتانسیل است (بویر، 1982). در بین عوامل مختلف که می توانند تولید گیاهان زراعی را کاهش دهند، تنش آبی گیاهان است که با عرضه ناکافی آب ایجاد می­شود (ونجورا و آپچرچ[4]، 2002). آبیاری راهکاری ضروری و موثر برای بهبود تولید گیاهان زراعی است. به طوری که، افزایش تولید در درجه اول به توسعه اراضی آبی نسبت داده شده است. اگر چه فقط حدود 20 درصد از زمین های زراعی دنیا آبی است، تخمین زده می­شود این نسبت، 40 درصد از تولید کشاورزی جهان را در اختیار داشته باشد (بویر، 1982).

  کمبود آب یکی از مهمترین موضوعات چالش برانگیز در سطح جهانی است. اثرات تغییر اقلیم از جمله افزایش امواج گرمایی و از طرفی کاهش بارندگی در بسیاری از نقاط جهان بویژه منطقه عرض­های میانی، دسترسی فصلی و حجم منابع آب را تغییر داده و کمبودها را تشدید کرده است (مارلند[5] و همکاران، 2003). کشور ایران با قرار گرفتن در منطقه عرض­های میانی از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا و دارای شرایط آب و هوایی مدیترانه­ای است. تولید محصول در چنین وضعیتی به علت کمبود نزولات آسمانی و توزیع نامتناسب آن، متکی بر آبیاری بوده و در عین حال محدودیت منابع آب مهمترین عامل محدوده کننده بویژه درخصوص محصولات تابستانه می­باشد (سپاسخواه و خواجه عبدالهی، 2005). سهم بخش کشاورزی از مجموع آب استحصالی کشور، 72 میلیارد مترمکعب (94 درصد) می­باشد (فرداد و گلکار، 1381). همچنین، از مجموع 5/37 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی شناسایی شده و 20 میلیون هکتار اراضی مستعد آبیاری کشور، تنها 7/7 میلیون هکتار(21 درصد از اراضی کشاورزی) تحت پوشش آبیاری قرار دارد (نورجو و همکاران، 1385). محدودیت منابع آب موجب گردیده است که آب به عنوان مهمترین نهاده تولید تلقی شود (حمزه­ای و همکاران، 1384).

   تنش کم­آبی در زراعت ذرت به خاطر کمبود آب یا مشکلات سیستم آبیاری برای تامین آب (پاندی[6] و همکاران، 2000) یا همزمانی رشد ذرت با سایر گیاهان زراعی (لک و همکاران، 1386)، در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک ممکن است حادث شود. اصولا ذرت بومی مناطق گرمسیری است ولی به خاطر دامنه وسیع سازگاری ارقام متوسط­رس و زودرس، آن را می­توان در مناطق سردسیر و دارای فصل رشد کوتاه کشت کرد و محصول اقتصادی بدست آورد (کوچکی و سرمدنیا، 1382).

  مدیریت مناسب کود نیتروژنه به خاطر دلایل اقتصادی و محیطی مهم است. مقدار ناکافی کود نیتروژنه به صورت کاهش عملکرد و بازدهی اقتصادی پایین بروز می­کند، در صورتی که کود­دهی بیش از اندازه اثرات منفی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی می­گذارد، و همچنین بازده خالص اقتصادی را کاهش می­دهد. به علاوه، کود دهی بیش از اندازه منجر به انتشار  اکسید­های نیتروژن به عنوان اصلی­ترین گازهای گلخانه­ای می­شود (کاپی و سدجو[7]، 2007).

   شکل­گیری عملکرد در گیاهان زراعی در بردارندۀ مجموعه­ای از فرآیندهاست که در یک توالی زمانی قرار دارند. موراتا[8] (1969) شکل­گیری عملکرد گیاهان زراعی دانه­ای را به سه مرحله تقسیم می­کند. در مرحله اول اندامهای فتوسنتزی و جذب کننده عناصر شکل می­گیرند. مرحله دوم شامل شکل­گیری گلها و ظرف عملکرد می­باشد و در مرحله پایانی رشد گیاه، تولید، تجمع و انتقال حجم یا محتوای عملکرد انجام می­گیرد. این فرایندها به شکلی به یکدیگر مرتبط هستند به نحوی که هر نوع تنش محیطی که یکی از آنها را محدود نماید ممکن است قسمت بعدی و نهایتاً عملکرد را متاثر سازد.

   

  با توجه به اهمیت عنصر پرمصرف نیتروژن در تولید ذرت و اهمیت آبیاری در کشت محصولات تابستانه، تعیین عکس­العمل گیاه ذرت به  تنش کم­آبی و مقدار مصرف عنصر نیتروژن از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی واکنش دو هیبرید ذرت به تنش کم­آبی در مراحل رویشی و زایشی و مقادیر مصرف نیتروژن در همدان پرداخته است.

   

  Physiol. 107:385–391.

   

  Abstract

   

  Effects of nitrogen levels (100 and 200 kg/ha) and irrigation levels (water deficit stress at 8-10 leaf stage, water deficit stress at milk till dough ripening and full irrigaiton) on some characters and yield of two corn (Zea mays L.) cultivars (Single Cross 500 and 647) evaluated through conducting field experiment in research farm of Buali-Sina University. The experiment was established as a completely randomized block design in a factorial split arrangment with three replications in 2008 growing season. Compounds of fertilizer and irrigations allocated to main plots and corn cultivars to the subplots. Leaf area index, leaf area index duration, leaf area index duration after silking till maturity, linear crop growth rate, plant growth rate at flowering and at flowering per kernel, plant growth rate at grain filling period, net assimilation rate, biological yield, economical yield, harvest index, SPAD value after vegetative and reproductive water stress, water use efficiency and radiation use efficiency measured and analysed. Furthermore, yield components comprising number of row per ear, number of kernel per row of ear, number of kernel per ear and kernel weight calculated and analysed. Least value in indices in vegetative growth period obtained from consumption of 100 kg/ha nitrogen with water defecit stress at 8-10 leaf stage, furthermore it led to increment period of sowing to silking and decreased plant growth rate at flowering and continued in shape of decreasing grain filling period in reproductive stage. Maximum value in plant growth rate at flowering and at flowering per kernel obtained from consumption of 200 kg/ha nitrogen and both water deficit stress at milk till dough ripening and full irrigation compounds. Uttermost in plant growth rate per kernel at grain filling period obtaind from both cultivars with consumption of 200 kg/ha nitrogen and water deficit stress at vegetative stage. Most kernel number per ear obtained from consumption of 200 kg/ha nitrogen and both full irrigation and water deficit at reproductive stage and SC-647 had more kernel number per ear in comparison with SC-500. Consumption of 200 kg/ha nitrogen also full irrigation had more kernel weight in comparison with other levels of nitrogen and irrigation. Most value in radiation use efficiency (3.78 gram per mega joule) obtained from SC-647 with 200 kg/ha nitrogen and full irrigation. Maximum water use efficiency belonged to compound of 200 kg/ha nitrogen and water deficit stress in reproductive stage. Most grain yield refered to consumption of 200 kg/ha nitrogen and full irrigation. Treatment with 100 kg/ha nitrogen and water deficit stress at vegetative stage, had least grain yield. Compound of 200 kg/ha nitrogen and water deficit stress at reproductive stage, had least decrease in grain yield because of water stress. SC-500 had more grain yield in all treatment because of more value in biological yield, kernel weight and harvest index in comparison with SC-647.

   

  Keywords: Water deficit stress, Nitrogen, Corn, Growth indices, Yield and yield components, Water use efficiency, Radiation use efficiency.

 • فهرست:

  فصل اول:  بررسی منابع

  1-1- تاریخچه، تولید و مصرف گیاه ذرت...................................................................................................................4

  1-2- سطح زیر کشت ذرت در ایران و استان همدان....................................................................................................4

  1-3- رده بندی و ریخت شناسی..................................................................................................................................5 

  1-4- مراحل رشد گیاه ذرت ............................................................................ ....................... .................................6

  1-5- آب و گیاه ذرت............................................................................. ..................................................................7

  1-5-1- پتانسیل آب در گیاه...................... ..........................................................................................................8

  1-5-2- پتانسیل آب در خاک............................................... .............................................................................8

  1-5-3- ذرت در شرایط تنش خشکی...................................................................................................................9

  1-6- نیتروژن و گیاه ذرت.........................................................................................................................................13

  1-7.- اهداف ........................................................... ................................ ..............................................................23

   

  فصل دوم: مواد و روش‌ها

  2-1- موقعیت محل اجرا ی طرح................................................................................................................................24

  2-2- طرح آزمایشی...................................................................................... ............................................................24

  2-3- آماده­سازی زمین و کوددهی.............................................................................................................................25

  2-4- کاشت و مراقبت­های زراعی..............................................................................................................................25

  2-5- آبیاری و تعیین نیاز آبی.....................................................................................................................................25

  2-6- نمونه برداری در طول فصل رشد.................................................................................................. ....................26

  2-7- اندازه­گیری عملکرد و اجزای عملکرد ..............................................................................................................26

  2-8- محاسبات..........................................................................................................................................................27

  2-8-1- درجه روزهای رشد................................................................................................................................27

  2-8-2- آنالیزهای رشد...................................... ........................................ .......................................................27

  2-8-3- کارایی مصرف آب و شاخص برداشت...... ...........................................................................................29

  2-8-4- سرعت و دوره پرشدن دانه ......................................................... ..........................................................29

  2-8-5- دریافت و کارایی مصرف نور..................................... ............ .............................................................30

  2-8-6- اعداد کلروفیل متر (اسپاد) و جذب نور.......................................... .......................................................30

   

  فصل سوم: نتایج و بحث

  3-1- مراحل فنولوژیکی ..................................................... ....................................................................................32

  3-2- شاخص­های رشد.............................................................................................................................................35

  3-2-1- روند شاخص سطح برگ......................................................................................................................35

  3-2-2- بیشینه شاخص سطح برگ.....................................................................................................................35

   3-2-3- دوام سطح برگ کل.............................................................................................................................39

  3-2-4- دوام سطح برگ بعد از کاکل­دهی.........................................................................................................39

  3-2-5- روند تغییرات سرعت رشد محصول.......................................................................................................40

  3-2-6- سرعت خطی رشد محصول...................................................................................................................41

  3-2-7- سرعت رشد گیاه در گلدهی..................................................................................................................43

  3-2-8- سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه...............................................................................................44

  3-2-9- سرعت رشد گیاه در زمان پر شدن دانه به ازای دانه................................................................................47

  3-2-10- سرعت جذب خالص..........................................................................................................................50

  3-2-11- روند تجمع ماده خشک......................................................................................................................52

  3-2-12- عملکرد بیولوژیک.............................................................................................................................54

  3-2-13- عملکرد دانه...................................................................................................................................... 56

  3-2-14- شاخص برداشت.................................................................................................................................59

  3-3- سایر صفات مرفولوژیکی.................................................................................................................................60

  3-3-1- ارتفاع بلال از سطح زمین......................................................................................................................60

  3-3-2- قطر ساقه...............................................................................................................................................62

  3-3-3- ارتفاع گیاه...........................................................................................................................................63

  3-4- همبستگی صفات و شاخص­های رشد با عملکرد دانه........................................................................................64

  3-5- صفات مرفولوژیکی بلال.................................................................................................................................66

  3-5-1- طول بلال..............................................................................................................................................66

  3-5-2- قطر بلال...............................................................................................................................................68

  3-6- اجزاء عملکرد دانه .........................................................................................................................................69

  3-6-1- تعداد ردیف دانه در بلال......................................................................................................................69

  3-6-2- تعداد دانه در ردیف بلال......................................................................................................................69

  3-6-3- تعداد دانه در بلال ................................................................................................................................71

  3-6-4- وزن دانه...............................................................................................................................................73

  3-7- روند پر شدن دانه ...........................................................................................................................................75

  3-7-1- سرعت پرشدن دانه ..............................................................................................................................75

  3-7-2- دوره موثر پرشدن دانه .........................................................................................................................76

  3-8- قرائت عدد اسپاد.............................................................................................................................................78

  3-8-1- قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم آبی  در مرحله رویشی......................................................................78

  3-8-2- قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم آبی  در مرحله زایشی.......................................................................79

  3-9- صفات و شاخص­های مرتبط با نور..................................................................................................................81

   3-9-1- دریافت نور .......................................................................................................................................81

  3-9-2- دریافت تششع فعال فتوسنتزی در محدوده گلدهی................................................................................83

  3-9-3- جذب نور...........................................................................................................................................84

  3-9-4-کارایی مصرف نور..............................................................................................................................86

  3-10- کارایی مصرف آب.....................................................................................................................................88

  3-11- همبستگی صفات با عملکرد دانه..................................................................................................................90

  3-12- نتیجه­گیری نهایی....................................................................................................................................................................94

  3-13- پیشنهادات...................................................................................................................................................95

  منابع........................................................................................................................................................................

  منبع:

   

  امام، یحیی (1383) ”زراعت غلات”. انتشارات دانشگاه شیراز. 175صفحه.

  امام، یحیی، و ثقه­الاسلامی، محمد­جواد (1384) ”عملکرد گیاهان زراعی”. انتشارات دانشگاه شیراز. 593 صفحه.

  بی نام، (1388) ”گزیده آمار کشاورزی سال 1385” قابل دسترس در: (http://www.hamedan.agrijahad.ir)

  حمزه­ای، جواد، رحیمزاده خوئی، فرخ، قاسمی گلعذانی، کاظم و مقدم، محمد (1384) ” واکنش سه رقم سیب زمینی به مقادیر متفاوت آب آبیاری”. مجله دانش کشاورزی، جلد 15، شماره 2، صفحات 75-65.

  سپهری، علی، مدرس­ثانوی، سید­علی­محمد، قره­یاضی، بهزاد و یمینی، یداله (1381) ”  تاثیر تنش آب و مقادیر مختلف نیتروژن بر مراحل رشد و نمو، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت”.  مجله علوم زراعی ایران. جلد چهارم، شماره 3، صفحات 196-184.

  فرداد، حسین و گلکار، حمیدرضا (1381) ” تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج”. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 33، شماره 2، صفحات 312–305.

  صادقی، حسین و  بحرانی، محمدجعفر (1379) ” تاثیر تر اکم بوته و مقادیر نیتروژن بر ویژگی­های مورفولوژیک و میزان پروتئین دانه ذرت دانه­ای (Zea mays L.) ”. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد33، شماره 3، صفحات 412-403.

  علیزاده، امید، مجیدی، اسلام، نادیان، حبیب­اله، نورمحمدی، قربان و عامریان، محمد­رضا (1386) ”بررسی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد ذرت”. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد چهاردهم، شماره پنجم، صفحات 437-427.

  کریمی، مهدی و عزیزی، مهدی (1376) ” آنالیزهای رشد گیاهان زراعی”. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 111 صفحه.

  کریمی کاخکی، مصطفی (1387) ” تاثیر کم­آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد دانه و روغن ارقام آفتابگردان در همدان”. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.

  کوچکی، عوض و سرمدنیا، غلامحسین (1382) ” فیزیولوژی گیاهان زراعی”. چاپ دهم. انتشارات جهاد داشگاهی مشهد، 400 صفحه.

  کوچکی، عوض و بنایان­اول، محمد. (1373) ” فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی”. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 287 صفحه.

  غدیری، حسین و مجیدیان، مجید (1382) ” تاثیر سطوح نیتروژن و قطع آبیاری در مراحل شیری و خمیری شدن دانه بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی استفاده از آب در ذرت دانه­ای (Zea mays L.)”. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال هفتم، شماره دوم، صفحات 112-103.

  مجیدیان، مجید و غدیری، حسین (1381) ” تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد، بازده استفاده از آب و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ذرت”. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 33، شماره 3. صفحات533-521.

  مجیدیان، مجید، قلاوند، امیر، کامگارحقیقی، علی­اکبر و کریمیان، نجفعلی (1386) ”اثر تنش خشکی، کود شیمیایی نیتروژن و کود آلی بر قرائت کلروفیل متر، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای سینگل­کراس 704 ” مجله علوم زراعی ایران. شماره 39، صفحات 331 -303.

  لک، شهرام، نادری، احمد، سیادت، سید­عطاء­اله، آینه­بند، امیر، نورمحمدی، قربان و موسوی، سید­هاشم (1386) ” تاثیر سطوح  مختلف آبیاری، نیتروژن و تر اکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذرت دانه­ای در شرایط آب و هوایی خوزستان”. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 11، شماره 42، صفحات 14-1.

  نورجو، امیر، عباسی، فریبرز، بقایی­کیا، مهدی و جدایی، علیرضا ( 1385) ”تأثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب”. مجله چغندرقند، جلد 22، شماره 2، صفحات 66-53.

  نورمحمدی، قربان، سیادت، سید­عطاءاله و کاشانی، علی (1383) ” زراعت”، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 446 صفحه.

  نوری­اظهر، جواد و احسان­زاده، پرویز (1386) ” بررسی روابط برخی شاخص­های رشد و عملکرد پنج هیبرید ذرت در دو رژیم آبیاری در منطقه اصفهان”. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، صفحات 272-261.

  Abrecht, D.G. and Carberry, P.S. (1993) ”The influence of water deficit prior to tassel initiation on maize growth, development and yield“ . Field Crops Res. 31:55–69.

  Ahmadi, A. and Baker, D.A. (2001)” The effect of water stress on grain filling processes in wheat“ . J. Agric. Sci. 136:257–269.

  Allen, R.G. Pereira, L.S. Raes, D. and Smith, M. (1998) ”Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements“. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. FAO, Rome, Italy. PP.300.

  Andrade, F.H. and Gardiol, J. (1994) ”Drought and Yield of maize, sunflowers and soybeans“. Boletin Tecnico Estacion Experimentd Agropecuaria. Balcaree.1994, No.132, 23pp.

  Andrade, F.H. Sadras, V.O. Vega, C.R.C and Echarte, L. (2005) ”Physiological determinants of crop growth and yield in maize, sunflower and soybean: Their application to crop management, modeling and breeding“. J. Crop Improve. 14:51–101.

  Andrade, F.H. Vega, C. Uhart, S. Cirilo, A. Valentinuz, O. and Cantarero, M. (1999) ”Kernel number determination in maize“. Crop Sci. 39: 453–459.

  Badu-Apraku, B. Hunter, R.B. and Tollenaar, M. (1983) ”Effect of temperature during grain filling on whole plant and grain yield in maize (Zea mays L.)“ . Can. J. Plant Sci. 63:357-363.

  Bänziger, M. Edmeades, G.O. Beck, D. and Bellon, M. (2000) ”Breeding for Drought and Nitrogen Stress Tolerance in Maize: From Theory to Practice“. Mexico, D.F. CIMMYT.PP.68.

  Bänziger, M. Edmeades, G.O. and Lafitte, H.R. (2002) ”Physiological mechanisms contributing to the increased N stress tolerance of tropical maize selected for drought tolerance“ . Field Crops Res. 75:223–233.

  Bennett, J.M. Jones, J.W. Zur, B. and Hammond, L.C. (1986) ”Interactive effects of nitrogen and water stresses on water relations of field-grown corn leaves“. Agron. 78:273-280.

  Blackmer, T.M. and Schepers, J.S. (1995) ”Use of a chlorophyll meter to monitor nitrogen status and schedule fertigation for corn“ . J. Prod. Agric. 8:56–60.

  Brandau, P.S. and Below F.E. (1992) ”Nitrogen supply and reproductive development of maize“. Agron. Abst. ASA, Madison, WI.

  Brevedan, R.E. and. Egli, D.B (2003) ”Short period of water stress during seed filling, leaf senescence, and yield of soybean“ . Crop Sci. 43:2083–2088.

  Brocklehurst, P.A. Moss, J.P. and Williams, W. (1978)” Effect of irradiance and water supply on grain development in wheat“ . Ann. Applied. Biology. 90:265–276.

  Brooks, A. Jenner, C.F. and Aspinall, D. (1982) ”Effect of water deficit on endosperm starch granules and on grain physiology of wheat and barley“ . Aus. J. Plant. Physiol.4:423–436.

  Board, J. E., and Tan, Q. (1995) ”Assimilatory capacity effects on soybean yield components and pod number“. Crop Sci. 35: 846-851.

  Bolanos, J. (1995) ”Physiological bases for yield differences in selected maize cultivars from Central America“ . Field Crops Res. 42:69–80.

  Bolanos, J. and Edmeades, G.O. (1991) ”Value of selection for osmotic potential in tropical maize“ . Agron J. 83:948-956.

  Borras, L. Westgate, M.E. and Otegui, M.E. (2003) ”Control of kernel weight and kernel water relations by post-flowering source–sink ratio in maize“ . Ann. Bot. 91:857–867.

  Borras, L. and Otegui, M.E. (2001) ”Maize kernel weight response to postflowering source–sink ratio“ . Crop Sci. 49:1816–1822.

  Borras, L. Slafer, G.A. and Otegui, M.E. (2004) ”Seed dry weight response to source–sink manipulations in wheat, maize and soybean: a quantitative reappraisal“ . Field Crops Res. 86:131–146.

  Borras, L. and Westgate, M.E. (2006)” Predicting maize kernel sink capacity early in development“ . Field Crop Res. 95:223–233.

  Borras, L. Westgate, M.E. Astini, J.P. and Echarte, L. (2007) ”Coupling time to silking with plant growth rate in maize“ . Field Crops Res. 102: 73–85.

  Boyer, J.S. (1982)  ”Plant productivity and environment.“  Science 218:443–448.

  Cakir, R. (2004) ”Effect of water stress at different development stages on vegetative and reproductive growth of corn“ . Field Crops Res. 89:1-16.

  Cavalieri, A.J. and Smith, O.S. (1985) ”Grain filling and field drying of a set of maize hybrids released from 1930 to 1982 “. Crop Sci. 25:856-860.

  Cazetta, J.O. Seebauer, J.R. and Below, F.E. (1999) ”Sucrose and nitrogen supplies regulate growth of maize kernels“ . Ann. Bot. 84: 747–754.

  Cirilo, A.G. and Andrade, F.H. (1994) ”Sowing date and maize productivity: II. kernel number determination “. Crop Sci. 34:1044-1046.

  Classen, M.M. and Shaw, R.H. (1970) ”Water deficit effects on grain. II. Grain components“ . Agron. J. 62:652-655.

  Costa, C. Dwyer, L.M. Stewart, D.W. and Smith, D.L. (2002) ”Nitrogen effects on grain yield and yield components of leafy and nonleafy maize genotypes“ . Crop Sci. 42:1556–1563.

  Czyzewics, J.R. and Below, F.E (1994) ”Genotypic variation for nitrogen uptake by maize kernels grown In vitro“ . Crop Sci. 34:1003-1008.

  D'Andrea, K.E. Otegui, M.E. and Cirilo, A.G. (2008) ”Kernel number determination differs among maize hybrids in response to nitrogen“. Field Crops Res. 105:228–239.

  Dawson, J.C. Huggins, D.R. and Jones, S.S. (2008) ”Characterizing nitrogen use efficiency in natural and agricultural ecosystems to improve the performance of cereal crops in low-input and organic agricultural systems“ . Field Crops Res. 107:89–101

  Daynard, T.B. and Muldoon, J.F. (1983)” Plant to plant variability of maize plants grown at different densities“ . Can. J. Plant Sci. 63:45-59.

  Denmead, O.T. and Shaw, R.H. (1960) ”The effects of soil moisture stress at different stages of growth on the development and yield of corn“ . Agron. J. 52:272-274.

  Ding, L. Wang, K.J. Jiang, G.M. Biswas, D.K. Xu, H. Li, L.F. and. Li,Y.H. (2005) ”Effects of nitrogen deficiency on photosynthetic traits of maize hybrids released in different years“ . Ann. Bot. 96:925–930.

  Di­Paolo, E. and Rinaldi, M. (2008) ”Yield response of corn to irrigation and nitrogen fertilization in a Mediterranean environment“. Field Crops Res. 105:202–210.

  Doorenbos, J. and Kassam, A.H. (1979)”Yield response to water“ . FAO Irrigation and Drainage Paper No. 33. FAO, Rome, Italy. PP.181.

  Dwyer, L.M. Stewart, D.W. Carrigan, L. Ma, B.L. and Neave, P. (1999) ”Guidelines for comparisons among different corn-maturity rating systems“ . Agron. J. 91: 122-131.

  Earl, H.J. and Davis, R.F. (2003) ”Effect of drought stress on leaf and whole canopy radiation use efficiency and yield of maize“. Agron. J. 95:688–696.

  Earl, H.J. and Tollenaar, M. (1997) ”Using chlorophyll fluorometry to compare photosynthetic performance of commercial maize (Zea mays L.) hybrids in the field“ . Field Crops Res. 61:201–210.

  Echarte, L. and Andrade, F.H. (2003) ”Harvest index stability of Argentinean maize hybrids released between 1965 and 1993“. Field Crops Res. 82:1–12.

  Echarte, L. Andrade, F.H. Sadras, V. and Abbate, P. (2006) ”Kernel weight and its response to source manipulations during grain filling in Argentinean maize hybrids released in different decades“ . Field Crops Res. 96:301–312.

  Echarte, L. Andrade, F.H. Vega, C.R.C and Tollenaar, M. (2004) ”Kernel number determination in Argentinean maize hybrids released between 1965 and 1993“ . Crop Sci. 44:1654–1661.

  Echarte, L. and Tollenaar, M. (2006) ”Kernel set in maize hybrids and their inbred lines exposed to stress“ . Crop Sci. 46:870-878.

  Eck, H.V. (1986) ”Effects of water deficits on yield, yield components, and water use efficiency of irrigated corn“ . Agron. J. 78:1035-1040.

  Edmeades G.O. Bänziger, M. and Ribaut, J.M. (2000) ”Maize improvement for drought-limited environments“ . In Otegui, M.E. and Slafer, G.A. (eds) ”Physiological bases for maize improvement“ . Food Products Press. P.75–111.

  Edmeades, G.O. Bolaٌos, J. Chapman, S.C. Lafitte, H.R. and Banziger, M. (1999) ”Selection improves drought tolerance in tropical maize populations: I. Gains in biomass, grain yield, and harvest index“  Crop Sci. 39:1306-1315.

  Edmeades, G.O. Bolaños, J. Hernández, M. and Bello, S. (1993) ”Causes for silk delay in a lowland tropical maize population“ Crop Sci. 33:1029–1035.

  Elings, A. (2000)” Estimation leaf area in tropical maize“ . Agron. J. 92:436-444.

  Evans, J.R. (1989) ”Photosynthesis and nitrogen relationships in leaves of C3 plants“ . Oecologia. 78:9–19.

  Frederick, J.R. Below, F.E. and Hesketh, J. D. (1990) ”Carbohydrate, nitrogen and dry matter accumulation and partitioning of maize hybrids under drought stress“. Ann. Bot. 66:407-415.

  Gambin, B. Borras, L. and Otegui, M.E. (2006)” Source-sink relations and kernel weight differences in maize temperate hybrids“. Field Crops Res.95:313–326.

  Gambin, B.L. Borras, L. and Otegui, M.E. (2007) ”Kernel water relations and duration of grain filling in maize temperate hybrids“. Field Crop Res. 101:1–9.

  Gambin, B.L. Borras, L. and Otegui, M.E. (2008)” Kernel weight depence upon plant growth at different grain-filling stages in maize and sorghum “. Aust. J. Agric. Res. 59:280–290.

  Gastal, F. Lemaire, G. (2002) ”N uptake and distribution in crops: an agronomical and ecophysiological perspective“. J of Bot. Exp. 53:789–799.

  Gebeyhoue, G.D. Knott, R. and Backer, R.J. (1982) ”Rate and duration of grain filling in durum wheat cultivars“ . Crop Sci. 22:334–340.

  Girardin, P.M. Tollenaar, M. Deltour, B. and Muldoon, J. (1987)  ”Temporary N starvation in maize (Zea mays L.) effects on development, dry matter accumulation and grain yield“  Agronomie. 7:289-296.

  Gonzalez, C.E.A. (1998) ”Water management in the Americas.“ Water Resources Development. 14: 289-291.

  Grant, R.F. Jackson, B.C. Kiniry, J.R. and Arikin, G.F. (1989) ”Water deficit timing effects on yield components in maize“. Agron. J. 81:61-65.

  Greenwey, H. and Munns, R. (1980) ”Mechanisms of salt tolerance in nonhalophytes“ . Ann. Rev. Plant Physiol. 31:149-190.

  Hall, A.J. Lemcoff, J.H. and Trapani, N. (1981) ”Water stress before and during flowering in maize and its effect on yield, its components, and their determinants“ . Maydica. 26:19–38.

  Hay, R.K. and Gilbert, R.A. (2001) ”Variation in the harvest index of tropical maize: evaluation of recent evidence from Mexico to Malawi“ . Ann. Appl. Biol. 138:103–109.

  Hay, R.K. and Walker, A.J. (1989)” An Introduction of Crop Yield“  .   John Wiley & Sons, Inc. PP.562.

  Hayati, R. Egli, D.B. and Crafts-Brandner, S.J. (1995) ”Carbon and nitrogen supply during seed filling and leaf senescence in soybean“ . Crop Sci. 35:1063-1069.

  Hsiao, T.C. (1973) ”Plant responses to water stress“. Ann. Rev. Plant Physiol. Mol .Biol. 24:519-570.

  Hsiao, T.C. (1990) ”Measurements of plant water status“. Ann. Rev. Plant Physiol. 24:519–570.

  Hsiao, T.C. and Bradford, K.J. (1983) ”Physiological consequences of cellular water deficits“ . In Taylor, H.M. Jordan, W.R. and Sinclair, T.R. (eds) ”Limitations to efficient water use in crop production “. Madison, WI: ASA, CSSA, SSSA. P.227–265.

  Jacobs, B.C. and Pearson, C.J. (1991) ”Potential yield of maize, deter- mined by rates of growth and development of ears“. Field Crops Res. 27:281–298.

  Jokela, W.E. (1992) ”Nitrogen fertilizer and dairy manure effects on corn yield and soil nitrate“ . Soil Sci. Soc. Am. J. 56:148-154.

  Jokela, W.E. and Randall, G.W. (1989) ”Corn yield and residual soil nitrate as affected by time and rate of nitrogen application“ . Agron. J. 81:720–726.

  Jones, R.J. Schreiber, B.M. and Roessler, J. (1996)” Kernel sink capacity in maize: genotypic and maternal regulation“ . Crop Sci. 36: 301–306.

  Jurgens, S.K. Johnson, R.R. and Boyer, J.S. (1978)” Dry matter production and translocation in maize subjected to drought during grain filling“ . Agronom. J. 70:678-682.

  Katerji, N. Mastrorilli, M. and Rana, G. (2008) ”Water use efficiency of crops cultivated in the Mediterranean region: Review and analysis“ Europ. J. Agron. 28:493–507.

  Kauppi, P. and Sedjo, R. (2007) ”Technological and economic potential of options to enhance, maintain, and manage biological carbon reservoirs and geo-engineering“ . In Metz, E.S. (eds) ”Climate change Mitigation “. Cambridge University Press. P. 301–343.

  Kiniry, J.R. Tischler, C.R. Rosenthal, W.D. and Gerik, T.J. (1992) ”Nonstructural carbohydrate utilization by sorghum and maize shaded during grain growth“ . Crop Sci. 32:131–137.

  Kiniry, J.R. Williams, J.R. Vanderlip, R.L. Atwood, J.D. Reicosky, D.C. Mulliken, J. Cox, W.J. Mascagni, H.J. Hollinger, S.E. and Wiebold, W.J. (1997) ”Evaluation of two maize models for nine U.S. locations“ . Agron. J. 89:421–426.

  Kiniry, J.R. Wood, C.A. Spanel, D.A. and Bockholt, A.J. (1990)  ”Seed weight response to decreased seed number in maize“ . Agron. J. 82: 98–102.

  Ko, J. and Piccinni, G. (2009) ”Corn yield responses under crop evapotranspiration-based irrigation management“ . Agricultural water management. 96:799-808.

  Kramer, P.J. and Boyer, J.S. (1995) ”Water relations of plants and soils“. Academic Press. PP. 354.

  Lawlor, D.W. (1995) ”Relation between carbon and nitrogen assimilation, tissue composition and whole plant function“. In Roy, J. and Garnier, E. (eds) ”A whole plant perspective on carbon-nitrogen interactions“. SPB Academic. P. 47–60.

  Lemaire, G. Avice, J.C. Kim, T.H. and Ourry, A. (2005) ”Developmental changes in shoot N dynamics of lucerne (Medicago sativa L.) in relation to leaf growth dynamics as a function of plant density and hierarchical position within the canopy“ . J. of Exp. Bot. 56:935–943.

  Lizaso, J.I. Batchelor, W.D. and Westgate, M.E. (2003) ”A leaf area model to simulate cultivar-specific expansion and senescence of  maize leaves“ . Field Crops Res. 80:1–17.

  Loomis, R.S. and Amthor, J.S. (1999) ”Yield potential, plant assimilatory capacity, and metabolic efficiencies“. Crop Sci. 39:1584–1596.

  Lucas, E.O. (1981) ”The growth of two maize varieties in farmers plots located at two contiguous ecological zones in Nigeria“ . J. Agric. Sci. Camb. 97: 125-134.

  Markwell, J. Osterman, J.C and Mitchell, J.L. (1995) ”Calibration of the Minolta SPAD-502 leaf chlorophyll meter“ . Photosynth. Res. 46:467–472.

  Marland, G. Pielke Sr, R.A. Apps, M. Avissar, R. Betts, R.A. Davis, K.J. Frumhoff, P.T. Jackson-Joyce, L.A. Kauppi, P. Katzenberger, J. MacDicken, K.G. Neilson, R.P. Niles, J.O. Niyogi, D.S. Norby, R.J. Pena, N. Sampson, N. and Xue, Y. (2003)” The climatic impacts of land surface change and carbon management, and the implications for climate-change mitigation policy“ . Climate Policy. 3:149–157.

  McCullough, D.E. Girardin, P.H. Mihajlovic, M. Agvilera, A. and Tollenaar, M. (1994) ”Influence of N supply on development and dry matter accumulation of an old and new maize hybrid“ . Can. J. plant & Soil. Sci. 74:461-466.

  McPherson, H.G. and Boyer, J.S. (1977) ”Regulation of grain yield by photosynthesis in maize subjected to a water deficiency“ . Agron. J. 69:714-718.

  Melchiori , R.J.M. and Caviglia, O.P. (2008) ”Maize kernel growth and kernel water relations as affected by nitrogen supply“ . Field Crops Res. 108:198–205.

  Miralles, D.J. Dominguez, C.F. and Slafer, G.A. (1996) ”Relationships between grain growth and postanthesis leaf area duration in dwarf, semi dwarf and tall lines of wheat“ . J. Agron. Crop Sci. 177:115–122.

  Miralles, O.B. DeJuanValero, J.A. and. DeSantaOlalla, F.M. (1997) ”Growth, development and yield of five sunflower hybrids“. Europ. J. Agron. 6:47-59.

  Moghaddam, A. and Hadizadeh, M.H. (2000) ”Study in density stress in selection of drought tolerant varieties in corn“ . Iranian journal of Crop. Sci. 2:25-38.

  Monteith, J.L. (1995) ”A reinterpretation of stomatal responses to humidity Plant“ . Cell and Environment 18: 357-364.

  Morrison, M.J. McVetty, P.B.E. and Scarth, J.M. (1990) ”Effect of altering plant density on growth characteristics of summer rape “. Can. J. Plant Sci.70:139-149.

  Moser, S.M. Feil, B. Jampatong, S. and Stamp, P. (2006) ”Effects of pre-anthesis drought, nitrogen fertilizer rate, and variety on grain yield, yield components, and harvest index of tropical maize“ . Agriculture Water Management. 81:41-58.

  Mou, B. Kronstad, W.E. and Saulescu, N.N. (1994) ”Grain filling parameters and protein content in selected winter wheat populations II. Associations“ . Crop Sci. 34:838-841.

  Muchow, R.Q. (1990) ”Effect of high temperature on grain-growth in field-grown maize“ . Field Crops Res. 23:145–158.

  Muchow, R.C. (1998) ”Nitrogen utilization efficiency in maize and grain sorghum“ . Field Crops Res. 56: 209-216.

  Muchow, R.C. and. Sinclair, T.R (1994) ”Nitrogen response of leaf photosynthesis and canopy radiation use efficiency in field-grown maize and sorghum“ . Crop. Sci. 34:721–727.

  Murata, Y. (1969) ”Physiological responses to nitrogen in plants“. Crop science society of America. Madison, Wisconsin, P. 235-259.

  NeSmith, D.S. Ritchie, J.T. (1992a).”Effects of soil water deficits during tassel emergence on development and yield component of maize (Zea mays) “ . Field Crops Res. 28:251–256.

  NeSmith, D.S. and Ritchie, J.T. (1992b)” Short and long term responses of corn to a pre-anthesis soil water deficit“ . Agron. J. 84:106-113.

  Nicolas, M.E. Gleadow, R.M. and Dalling, M.J. (1985) ”Effect of post-anthesis drought on cell division and starch accumulation in developing wheat grains“ . Ann. Bot. 55:433–444.

  Oikeh, S.O. Kling, J.G. and Okoruwa, A.E. (1998).”Nitrogen fertilizer management effects on maize grain quality in West African moist savanna “. Crop Sci. 38:1056-1061.

  Osborne, S.L. Scheppers, J.S. Francis, D.D. and Schlemmer, M.R. (2002) ”Use of spectral radiance to in –season biomass and grain yield in nitrogen and water- stressed corn“ . Crop Sci. 42:165-171.

  Otegui, M.E. (1997) ”Kernel set and flower synchrony within the ear of maize: II. Plant population effects“ . Crop Sci. 37:448–455.

  Ouattar, S. Jones, R.J. and Crookstan, R.K. (1987) ”Effect of water deficit during grain filling on the pattern of maize kernel and development“ . Crop Sci. 27:726-730.

  Pan, W.L. Cambereto, J.J. Jackson, W.A. and Moll, R.H. (1986) ”Utilization of previously accumulated and concurrently absorbed nitrogen during reproductive growth in maize“ . Plant Physiol. 82:247-253.

  Pandey, R.K. Maranville, J.W. and Chetima, M.M. (2000) ”Deficit irrigation and nitrogen effects on maize in a Sahelian environment II. Shoot growth, nitrogen uptake and water extraction“ . Agricultural Water Management. 46:15-27.

  Poorter, H. and. Garnier, E. (1996) ”Plant growth analysis: an evaluation of experimental design and computational methods“. J. Exp. Bot. 47: 1343-1351.

  Premachandra, G.S. Saneoka, H. Kanaya, M. and Ogata, S. (1989) ”Response of relative growth rate, water relation and solute accumulation to increasing water deficit in maize“ . J. Plant Physiol. 135:257-260.

  Rajcan, I. and Tollenaar, M. (1999) ”Source: sink ratio and leaf senescence in maize: II. Nitrogen metabolism during grain filling“ . Field Crops Res. 60:255–265.

  Ritchie, W.S. Hanway, J.J. and Benson, G.O. (1997) ”How a Corn Plant Develops“. Special Report No. 48 (Revised). Ames, IA: Iowa State University of Sciences and Technology, Cooperative Extension Service. PP.27.

  Ritchie, J.T. and Basso, B. (2008) ” Water use efficiency is not constant when crop water supply is adequate or fixed: The role of agronomic management“ . Europ. J. Agron. 28:273–281

  Saini, H.S. and Westgate, M.E. (2000) ”Reproductive development in grain crops during drought“ . Adv. Agron. 68: 59–97.

  Sala, R.G. Westgate, M.E. and Andrade, F.H. (2007) ”Source/sink ratio and the relationship between maximum water content, maximum volume, and final dry weight of maize kernels“. Field Crops Res.101:19–25.

  SAS Institute. 1999. ”SAS system version 8.0“. SAS Inst., Cary, NC.

  Sawada, O. Itoh, J. and Fojita, K. (1995) ”Characteristics of photosynthesis and translocation of labeled photosynthate in husk leaves of sweet corn“ . Crop sci. 35:480-485.

  Schussler, J.R. and Westgate, M.E. (1995) ”Maize kernel set at low water potential. I. sensitivity to reduced assimilates during early kernel growth“ . Crop Sci. 31:1189-1195.

  Schreiber, H.A. Stanberry, C.O. and Tucker, H. (1962) ”Irrigation and nitrogen effects on sweet corn row numbers at various growth stages“ . Science. 135:1135–1136.

  Sepaskhah, A.R. and Khajehabdollahi, M.H. (2005) ”Alternative furrow irrigation with different irrigation intervals for maize (Zea mays L.).“ Plant Prod. Sci. 8:592–600.

  Setter, T.L. Flannigan, B. and Melkonian, J. (2001) ”Loss of kernel set due to water deficit and shade in maize“ . Crop Sci. 41:1530-1540.

  Shaw, R.H. (1988) ”Climate requirement“ . In: Sprague, G.F. and Dudley, J.W. (Eds). ”Corn and Corn Improvement“, Agronomy Monograph No. 18, third ed. ASA-CSSA-SSSA, Madison, WI, P.609–638.

  Sinclair, T.R. Bennet, L.J.M. and Muchow, R.C. (1990) ”Relative sensitivity of grain yield and biomass accumulation to drought in field grown maize“ . Crop Sci. 30:690-693.

  Sinclair, T.R. and Muchow, R.C.) 1999( ”Radiation use efficiency“. Adv. Agron. 65:215–265.

  Sobardo, M.A. (1990) ”Drought responses of tropical corn, leaf area and yield components in the field“ . Maydica. 35:221-226.

  Sowder, C.M. Tarpley, L. Vietor, D.M. and Miller, F.R. (1997) ”Leaf photo-assimilation and partitioning in stress-tolerant sorghum “. Crop Sci. 37:833–838.

  Spano, G. Fonzo, N.D. Perrotta, C. Platani, C. Ronga, G. Lawlor, D.W. Napier, J.A. and Shewry, P.R. (2003) ”Physiological   characterization of stay green mutants in durum wheat “. J. of Exp. Bot. 54:1415–1420.

  Ta, C.T. and Weiland, R.T. (1992) ”Nitrogen partitioning in maize during ear development“ . Crop Sci. 32:443–451.

  Tollenaar, M. (1990)” The influence of developmental patterns on grain yield of maize“ . In Sinha, S.K. Sane, P.V. Bhargava ,S.C.  and Agrawal, P.K. (Eds) ”Proc. Int. Congress of Plant Physiol“ . New Delhi, India, P.181-193.

  Tollenaar, M. Daynard, T.B. (1982) ”Effect of sink source ratio on dry matter accumulation and leaf senescence of maize“. Can. J. Plant Sci. 62:855–860.

  Tollenaar, M. and Lee, E.A. (2002) ”Yield potential, yield stability and stress tolerance in maize“ . Field Crops Res. 75:161–169.

  Tollenaar, M. McCullogh, D.E. and Dwyer, L.M. (1994) ”Physiological basis of the genetic improvement of corn“. In: Slafer, G.A. (Ed.), Genetic Improvement of Field Crops, Marcel Dekker, New York, P. 183–236.

  Tollenaar, M. and Wu, J. (1999) ”Yield improvement in temperate maize is attributable to greater stress tolerance“ . Crop Sci. 39:1597–1604.

  Tolley-Henry, L. and Raper, C.D. (1991) ”Soluble carbohydrate allocation to roots, photosynthetic rate of leaves, and nitrate assimilation as affected by nitrogen stress and irradiance“ . Bot.Gaz. 152:23–33.

  Turner, N.C. (1981) ”Techniques and experimental approaches for the measurement of plant water status“ . Plant & Soil. 58:339-366.

  Uhart, S.A. and Andrade, F.H. (1995) ”Nitrogen deficiency in maize. I. Effects on crop growth, development, dry matter partitioning, and kernel set“ . Crop Sci. 35:1376–1383.

  Ulger, A.C. Ibrikci, H. Cakir, B. and Guzel, N. (1997) ”Influence of nitrogen rates and row spacing on corn yield, protein content, and other plant parameters“ . J. of plant Nutr. 20:1697-1709.

  Wada, M. Carvalho, L.J. Rodrigues, G.C. and Ishi, R. (1994( ”Cultivar differences in leaf photosynthesis and grain yield of wheat under soil water deficit conditions“ . Jpn. J. Crop. Sci. 63:339-344.

  Wang, G. Manjit, S.K. and Moreno, O. (1999)” Genetic analysis of grain filling rate and duration in maize“ . Field Crops Res. 61:211–222.

  Wanjura, D.F. and Upchurch, D.R. (2002) ”Water status response of corn and cotton to altered irrigation“. Irrigation Sci. 21:45-55.

  Weerathaworn, P. Thiraporn, R. Soldati, A. and Stamp, P. (1992) ”Yield and agronomic characters of tropical maize (Zea mays L.) cultivars under different irrigation regimes“. J. Agron. Crop Sci. 168:326–336.

  Westerman, R.L. and Kurtz, L.T. (1974)” Isotopic and nonisotopic estimations of fertilizer nitrogen uptake by sudangrass in field experiment“ . Herb Abs. 44:160-168.

  Westgate, M.E. (1994) ”Water status and development of the maize endosperm and embryo during drought“ . Crop Sci. 34:76–83.

  Westgate, M.E. (1997) ”Physiology of flowering in maize: Identifying avenues to improve kernel set during drought “. In Edmeades, G.O. (eds) ”Developing drought and low N-tolerant maize“. CIMMYT, Mexico. P. 136–141.

  Westgate, M.E. and Bassetti, P. (1991) ”Heat and drought stress in corn: what really happens to the corn plant at pollination? “ In D. Wilkinson (ed.), ”45th Annual Corn and Sorghum Res Conf “,Washington D.C.:ASTA.

  Westgate, M.E. Otegui, M.E. and Andrade, F.H. (2004) ”Physiology of the corn plant“ . In: WayneSmith, C. Betran, J. and Runge, E.C.A. (Eds) ”Corn: Origin, History, Technology and Production “. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, P. 235–271.

  Zarco-Tejada, P.J. Rueda, C.A. and Ustin, S.L. (2004) ”Water content estimation in vegetation with MODIS reflectance data and model inversion methods“. Remote Sensing of Environ. 85:109−124.

  Zhang, J. Schurr, U. and Davies, W.J. (1987) ”Control of stomatal behavior by abscisic acid which apparently originates in the roots“. Journal of Experimental Botany. 38:1174-1181.

  Zinselmeier, C. Habben, J.E. Westgate, M.E. and Boyer, J.S. (2000) ”Carbohydrate metabolism in setting and aborting maize ovaries“ In Westgate, M. and Boote, K. (eds) ”Physiology and modeling kernel set in maize “. CSSA Spec. Publ. 29. CSSA, Madison, WI. P.1-13.

  Zinselmeier, C. Westgate, M.E. Schussler, J.R. and Jones, R.J. (1995) ”Low water potential disrupts carbohydrate metabolism in maize (Zea mais L) ovaries“ . Plant Physiol. 107:385–391


موضوع پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, نمونه پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, جستجوی پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, فایل Word پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, دانلود پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, فایل PDF پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, تحقیق در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, مقاله در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, پروژه در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, پروژه درباره پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت

رساله کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی چکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

گروه زراعت و اصلاح نباتات مقدمه: برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يکي از مهمترين منابع اصلي تأمين کننده نياز غذايي جهان است (56،71). ط

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. ) گرایش : زراعت چکیده به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد ارسنجان، در سال زراعی (1390-1389) به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 میلی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات چکیده به منظور بررسی اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روندرشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای به صورت قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کود اوره در چهار سطح 0 و50،100، 150 کیلوگرم در هکتار و کود اوره پوشش دار گوگردی در چهار سطح 0و50و100و150کیلو گرم در هکتار، در سال زراعی91-92 در منطقه دامغان ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زراعت چکیده به منظور بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی آزمایشی طی سال 1392 در شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود انجام شد. آزمایش در قالب طرح اسپیلت-پلات فاکتوریل بر پایه بلوک‌های تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی شامل سه سطح تاریخ کاشت (15 اردیبهشت، 15 خرداد، 15 تیر) و تیمارهای تراکم بوته در ...

ثبت سفارش