پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر)

word 5 MB 32518 85
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

   

  گرایش: مرتعداری

  تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

  (مطالعه موردی: مرتع چشمه انجیر)

   

  چکیده

  بشر از گذشته های دور برای نجات و رهایی خود از چالش کمبود غذا در برابر ازدیاد جمعیت و جهت چاره جویی، به منابع طبیعی روی آورد که این چاره جویی با استفاده ناصحیح و بیش از حد از منابع طبیعی همراه گردید. بخش عمده ای از منابع طبیعی بخصوص در کشور ما را مراتع تشکیل داده اند. در عرصه مراتع اندازه گیری و یا برآورد تولید علوفه از ضروریات محسوب می گردد و اهمیت آگاهی از میزان تولید علوفه در مدیریت مراتع باعث شده که کارشناسان همواره در جست و جوی شیوه های مناسب اندازه گیری این عامل باشند. هدف از انجام این تحقیق تعیین روش اندازه گیری تولید گیاهان بوته ای از لحاظ دقت، سرعت و سهولت بکارگیری و نیز هزینه اندازه گیری، در شهرستان شیراز بوسیله مقایسه چهار روش نمونه گیری مضاعف، آدلاید، تخمین و قطع- توزین به عنوان شاهد می باشد. در این تحقیق میزان تولید سه گونه پیچک  Convolvulus fraticosus))، ابنوس((Ebenus stellata و گون Astragalus cemirenus)) با استفاده از چهار روش ذکرشده اندازه گیری گردید برای مقایسه شاخص های مورد نظر در تیمارهای فوق از آزمون T-Test و نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. مقایسه روش های اندازه گیری تولید در گونه گون حاکی از آن بوده که سه روش تخمین، نمونه گیری مضاعف و آدلاید با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی داری می باشند (p<0.01 و p<0.05) و هیچ کدام از سه روش ذکر شده نمی تواند جایگزین روش قطع- توزین گردد و مقایسه روش ها در گونه های ابنوس و پیچک حاکی از آن است که روش آدلاید با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی دار می باشد و روش های نمونه گیری مضاعف و تخمین با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی دار نمی باشد(p>0.01  و p>0.05) و این  روش ها می تواند جایگزین روش قطع- توزین در این گونه های مرتعی گردد. نتایج حاصل از مقایسه زمان صرف شده جهت اندازه گیری تولید در چهار روش در سه گونه مرتعی حاکی از آن است که اندازه گیری تولید به ترتیب در روش قطع- توزین، آدلاید،‌نمونه گیری مضاعف و تخمین نیاز به صرف زمان بیشتری داشته اند.

   

  کلمات کلیدی: تولید علوفه،  روش قطع- توزین، روش نمونه گیری مضاعف، روش آدلاید، روش تخمین

   

  فصل اول

   

  مقدمه و کلیات

   

   
   

  1-1- پیش گفتار

  بشر از گذشته های دور برای نجات و رهایی خود از چالش کمبود غذا در برابر ازدیاد جمعیت و جهت چاره جویی، به منابع طبیعی روی آورد که این چاره جویی با استفاده ناصحیح وبیش از حد از منابع طبیعی همراه گردید. بخش عمده ای از منابع طبیعی بخصوص در کشور ما را مراتع تشکیل داده اند به همین لحاظ و نظر به اهمیت مراتع مملکت در تامین غذای دام، نگهداری خاک و تامین آب، ضرورت دارد بیش از آن چه تا بحال بدان توجه شده است مورد دقت و مراقبت قرار گیرد. مراتع و چراگاه های کشور که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد در اثر چرای بی رویه، چرای خارج از فصل بویژه پیش چرا، عدم رعایت ظرفیت چرا، عدم تناسب دام با میزان و نوع علوفه ی تولیدی و عدم وجود تناوب و غیره موجب گردیده که فرصت رشد و نمو از گیاهان مراتع سلب گردیده و اجازه ندهد که گیاهان بطور طبیعی یا به خودی خود تکثیر نموده و تجدیدحیات نمایند. عدم تکثیر و تجدید حیات طبیعی، به تدریج از جمعیت گونه های خوشخوراک جوامع گیاهی یک منطقه کاسته و زمینه توسعه و رشد و نمو بیشتر نباتات غیر خوشخوراک را فراهم می آورد. حاصل این بی نظمی مراتعی خواهد بود که اکثریت یا تمامی نباتات آن غیر خوشخوراک و یا حتی مهاجم و سمی می باشد و نهایتا جز خسارت و تلفات، برای دامدار و مرتعدار نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

  مراتع کشور با سطحی بالغ بر 86 میلیون هکتار، 1/52 درصد از سطح کشور را به خود اختصاص داده است (دفتر امور مراتع کشور، 1389). در گذشته به لحاظ جمعیت کمتر دام و همینطور وجود نسبت مناسب تر بین سطح مراتع و جمعیت وابسته به آن از یک طرف و از طرفی به لحاظ مالکیت فردی یا گروهی حاکم بر آن ها، که زمینه ساز سعی و تلاش در جهت حفظ مراتع می شده است مراتع ایران با مشکلات کمتری روبرو بوده است. در گذشته های دور تخریب در مراتع، محدود به قطع درختان – درختچه ها و ریشه کن کردن بوته ها بوده است. در حالی که روند و نحوه تخریب مراتع در عرض یکی دو قرن اخیر دستخوش تغییر اساسی شده و سرعت به مراتب بیشتری به خود گرفته است. به علاوه بخشی از تشدید تخریب مراتع از زمانی آغاز می گردد که دولت درصدد تصاحب مراتع برمی آید در همین راستا نگاهی گذرا به روند و نوع  مالکیت مراتع و هم چنین تاریخچه مرتع و مرتع داری در ایران می پردازیم.

   

  1-2- انواع مالکیت مراتع در گذشته:

  1) مالکیت عمومی 2) مالکیت خالصه 3) مالکیت اوقافی 4) مراتع ایلات 5) مالکیت خصوصی

   سه دسته اول مربوط به دولت بوده و به علت نحوه استفاده اعمال شده بر این مراتع که از طریق دریافت مال الاجاره و یا حق علف چری مرتع بوده است، همیشه بدون در نظر گرفتن ظرفیت مرتع، دام بیشتری جهت تصاحب مال الاجاره بیشتر وارد مرتع می شده است.

  نتیجه این که در تمامی سطح مملکت، مراتع دولتی جزو تخریب یافته ترین و فقیرترین مراتع منطقه بودند. بر عکس دو دسته آخری توجه به اینکه همیشه مالک یا مالکین آن ها علاقه مند به حفظ مرتع            بوده اند، از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند.

   

  1-3- تاریخچه مرتع و مرتع‌داری در ایران (صد ساله اخیر)

  بعد از انقلاب مشروطه در اواخر حکومت خاندان قاجاریه، ‌مراتع به طور رسمی به مالکیت اشخاص در آمد و مدیریت اقتصادی بهره برداری بر آن حاکم شد. از سال 1339 براساس آیین نامه ی اجرایی قانون جنگل ها و مراتع، ‌مالکان برای حفظ و احیای مراتع باید به دستورهای فنی کارشناسان در موارد زیر عمل می کردند:

  1- تناسب تعداد دام و انواع دام با ظرفیت مرتع

  2- تاریخ ورود و خروج دام از مرتع

  3- فصل، مدت و محل چرای دام

  پس از ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و تغییر مالکیت مراتع از بخش خصوصی به دولتی در سال 1342، ‌قانون بهره برداری از مراتع به تصویب رسید. در این قانون به چرانیدن دام در منابع طبیعی بدون پرداخت حق علف چر، نحوه صدور پروانه چرا، ‌برخورد قانونی با دام اضافی و ... اشاره شده است. ضربه شدید دیگری که به مراتع از طرف دولت وارد شد همین ملی کردن جنگل ها و مراتع کشور در بهمن ماه 1341 بدون بررسی تمامی جوانب امر بود و نتیجه امر تبدیل بخش های زیادی از سطح مراتع کشور بویژه توسط روستائیان بود به این صورت که مراتع شخم و شیار یا دیسک خورده و از حالت اراضی بکر خارج می شدند و در این صورت این گونه اراضی دیگر جزو مراتع محسوب نمی گردیدند در حالی که هدف افراد صرفا تصرف مراتع بود نه انجام امور کشاورزی.

   

   1-4- برخی از دلایل عمده تخریب مراتع در ایران

   1-4-1- چرای زود رس دام از مراتع

            در ایران به خصوص در مناطق کوهستانی که زمستان های سختی دارند و دام نمی تواند در طول زمستان از آغل خارج شده و در مراتع چرا نماید به علت کمبود علوفه ذخیره زمستانه، بلافاصله پس از ذوب شدن برف ها و شاید قبل از شروع رشد در گیاهان دام ها به مراتع گسیل می شوند و در اثر چرای زود رس، گیاهان شدیدا صدمه دیده و در اثر تکرار در طی سال های متمادی از بین می روند.

   

  1-4- 2- چرای بیش از اندازه

            در ایران اصولا دامدار همانند دام پرور فکر نمی کند و تصور آن بر این است که غذای دام باید از سطح مراتع به دست بیاید، لذا به فکر تولید علوفه نبوده و نتیجتا افزایش دائمی و بدون توقف دام ها از یک طرف و عدم تولید علوفه توسط دامداران از طرف دیگر، باعث تشدید چرا شده و در نتیجه گیاهان فرصت تولید و ذخیره مواد غذایی برای رشد سال بعد را پیدا نکرده و سال به سال در اثر چرای مفرط، گیاهان مرغوب کاهش می یابند و به جای آن ها گیاهان بی مصرف از لحاظ دام و چه بسا گیاهان سمی جایگزین می شوند.

   

   1-4-3- بوته کنی

            در عرصه کلیه مراتع و در اکثر روستاهای کشور، منابع سوخت فسیلی قابلیت استفاده همگانی پیدا ننموده است و ایلات و روستائیان بالاجبار مبادرت به بوته کنی از سطح مراتع جهت پخت و پز، منابع گرمایی و استحمام می نمایند. بوته کنی نه فقط باعث کاهش پوشش حفاظتی خاک می شود بلکه وجود بوته ها از سفت شدن یکنواخت سطح خاک جلوگیری نموده و با قطع بوته ها نقش میکروکلیمائی بوته ها از بین رفته و متوسط ارتفاع پوشش گیاهی کاهش می یابد که این امر در فرسایش بادی و تشدید تبخیر از سطح خاک مشهود است.

   

  1-4-4- لگد کوبی سطح مراتع

   در اثر زیاد بودن دام و نیز چرای زود رس از مراتع که مصادف با مرطوب بودن خاک می باشد، سطح مراتع بیش از اندازه فشرده شده و قابلیت نفوذ آن به آب و ظرفیت نگهداری آب و تهویه کاهش یافته و جریان سطحی افزایش می یابد. لذا به تدریج و در طی چند دهه محیط نامساعدی از لحاظ رطوبت در خاک برای گیاهان مرغوب ایجاد شده و باعث می شود این گونه گیاهان که به توسط          ریشه های خود از رطوبت تحت الارضی استفاده می کنند از بین رفته و گیاهان پست و مقاوم در مرتع مستقر شوند.

   

  Abstract

  To confront the crisis of food shortage and over population, men have always turned to natural resources; which has led to excessive and incorrect use of the sources of nature. The main resources in our country would be the pastures. In this field, estimating forage production is of great significance; therefore, specialists are continue sly seeking proper ways to measure this factor. The purpose of this research is to determine a method, measuring shrub production; regarding accuracy, speed, ease of use and cost of measurement. The method will be determined by comparing four methods currently performed in Shiraz : double sampling, Adelaide technique, estimation method and clipping and weighing method. The production of three species - ivy, ebony and camel's thorn - is measured in this article using the methods mentioned above. To compare these methods, we have used T-Test and SPSS statistical software. The results show that for camel's thorn, the estimation method, Adelaide technique and double sampling have quite a statistical difference with the clipping and weighing method ( p<0.01 & p<0.05) which means that none of the three methods can replace the clipping and weighing method. The results for ebony and ivy show that the Adelaide technique has a significant statistical difference with the clipping and weighing method; while the double sampling and estimation methods don't (p>0.01 & p>0.05); therefore they can replace the clipping and weighing method. The results comparing the time spent on each of the methods indicate that the methods clipping and weighing, Adelaide, double sampling and estimation, need more time respectively.

   

  Key Words: Porage production, Clipping and weighing method, Double sampling method, Adelaide technique, Estimation method, cheshme anjeer Shiraz

 • فهرست:

  چکیده             

  فصل اول : مقدمه و کلیات

  1

  1-1- پیش گفتار

  3

  1-2- انواع مالکیت مراتع در گذشته

  4

  1-3- تاریخجه مرتع و مرتع داری در ایران

  4

  1-4- برخی دلایل عمده تخریب مراتع در ایران

  5

  1-4-1- چرای زود رس دام از مراتع

  5

  1-4-2- چرای بیش از اندازه

  5

  1-4-3- بوته کنی

  6

  1-4-4- لگدکوبی سطح مراتع

  6

  1-4-5- شخم مراتع

  6

  1-5- اهداف پژوهش

  8

  1-5-1- هدف کلی

  8

  1-5-2- اهداف فرعی

  8

  1-5-3- اهداف کاربردی

  9

  1-6- پرسش اصلی تحقیق

  9

  1-7- فرضیه های تحقیق

  9

           فصل دوم: مروری بر پژوهش های گذشته

   

  مقدمه

  12

  1-2- منابع داخلی

  12

  2-2- منابع خارجی

  18

  3-2- جمع بندی نتایج

  20

        فصل سوم : مواد و روش ها

   

  1-3- مقدمه

  23

  2-3- مشخصات منطقه مورد مطالعه

  23

  1-2-3- مشخصات آب و هوایی استان فارس

  24

  1-1-2-3- بارندگی

  24

  2-1-2-3- درجه حرارت

  24

  3-1-2-3- باد

  24

  2-2-3- خاک

  25

  3-2-3- وضعیت پوشش گیاهی

  25

  3-3- روش کار

  31

  1-3-3- مشخصات تحقیق

  31

  2-3-3- زمان نمونه گیری

  31

  3-3-3- جامعه آماری و تعداد نمونه

  32

  4-3-3- روش های اندازه گیری تولید مرتع

  32

  1-4-3-3- روش قطع و توزین

  32

  1-1-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش قطع و توزین

  32

  2-1-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش قطع و توزین

  32

  2-4-3-3- روش نمونه گیری مضاعف

  32

  1-2-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش نمونه گیری مضاعف

  32

  2-2-4-3-3- زمان صرف شده صحرایی در روش نمونه گیری مضاعف

  33

  3-4-3-3- روش آدلاید

  34

  1-3-4-3- امدازه گیری تولید به روش آدلاید

  34

  2-3-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش آدلاید

  34

  4-4-3-3- روش تخمین

   

  1-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش تخمین

   

  2-4-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش تخمین

   

  5-3-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

   

  6-3-3- آزمون‌های انجام گرفته

   

           فصل چهارم: نتایج

   

  1-4- مطالعات توصیفی

   

  1-1-4- فرمول های بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری مضاعف

   

  2-1-4- میزان تولید برآورد شدهسه گونه مورد نظر به چهار روش

   

  2-4- خصوصیات استنباطی

   

  1-2-4- خصوصیات آماری

   

  تخمین فاصله ای میانگین جامعه آماری

   

  آزمون فرض آماری  تفاضل میانگین جامعه آماری()

   

  1-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه گون

   

  2-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه ابنوس

   

  3-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه پیچک

   

         

    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

   

  1-5- نتایج حاصل از مقایسه میانگین چهار روش اندازه گیری تولید مراتع

   

  2-5- اندازه گیری تولید گونه گون

   

  1-2-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه گون

   

  2-2-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه گون

   

  3-5- اندازه گیری تولید گونه ابنوس

   

  1-3-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه ابنوس

   

  2-3-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه ابنوس

   

  4-5- اندازه گیری تولید گونه پیچک

   

  1-4-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه پیچک

   

  2-4-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه پیچک

   

  5-5- نتیجه گیری

   

  6-5- پیشنهادات

   

  منابع

   

  منبع:

   

   14- Arzani, H. and G. W. King, 1994. A double sampling method for estimating forage production from cover measurement. In proceeding of 8 th Biennial Australian Rangland conference. Pp:201-202

  15- Arzani, H. 1994. Comparision of technique for dray matter yield estimation in western New South Wales phd. Thesis. University of New South Wales.                                   

  16- Bonham, C. D. 1989. Measurements for terrestrial vegetation. 2 nd. Edition. John wiley and sons. Inc., New Yark.

  17- Taylor, J. 1986. Cover data in monitoring rangeland vegetation at the symposium on rangeland monitoring. Orlando, Florida.

  18- Payne, G. F. 1974. Cover- weight relationship. J.  of Rang Management. 27(5), 403-405.                                                                                                                                  

  19- Spring field, H. W. 1974. Using a grid to estimate production and utilization. J.of  Rang Management. 27(1): 76-78

  20-Clark, T. and F . Messina, F. 1998. Foraging behavior of lacewing larvae on plants with divergent architectures. J. of  Insect Behavior 11:. 303-317


موضوع پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), نمونه پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), جستجوی پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), فایل Word پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), دانلود پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), فایل PDF پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), تحقیق در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), مقاله در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), پروژه در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), پروپوزال در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), تز دکترا در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), پروژه درباره پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر), رساله دکترا در مورد پایان نامه مناسب ترین روش اندازه‌ گیری تولید گیاهان بوته‌ ای در مراتع شهرستان شیراز (مطالعه موردی مرتع چشمه انجیر)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته منابع طبیعی (M. Sc) گرایش: جنگل شناسی و اکولوژ چکیده در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد (M.Sc.) گرایش: مرتعداری تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان) چکیده: تغییر و تحولات مدیریت مرتع در رابطه با طرح‌های مرتعداری قدمتی نزدیک به 4 دهه دارد. تهیه طر‌ح‌های مرتعداری در استان فارس به سال 1348 برمی گردد و از آن تاریخ به بعد طرح‌های متعددی تهیه می‌شود. به منظور بررسی تأثیر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: آبخیز داری چکیده سرمایه­گذاری در اقدامات حفاظت آب و خاک نیازمند بررسی دقیق و طراحی بر مبنای تجربیات ثبت شده و ارزیابی اثرات و منافع حاصل از اقدامات است. برای مقایسه اقدامات حفاظت آب و خاک در نقاط مختلف لازم است یک روش استاندارد مورد تأیید همه­ی متخصصان در زمینه­ی آبخیزداری قرار گیرد. این تحقیق در نظر دارد تا نتایج کاربرد ...

استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاه های روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع ویژگی های طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم است . سکونتگاههای روستایی به ...

چکیده: گونه­های سرخرطومی­های جنسLarinus spp. (Col.: Curculionidae) از دانه­های طبق گل علف­های هرز تیره Asteraceae تغذیه کرده و در کنترل علف­های هرز متعلق به این تیره موثر می­باشند. در این تحقیق گونه­های جنس Larinus با نمونه­برداری­های منظم در طی مراحل مختلف رشدی علف­های هرز تیره Asteraceae طی سال­های 1389 و 1390 جمع­آوری شدند. در این مطالعه، هفت گونه لارینوس به نام­های علمی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده کثرت ارتفاعات و تغییرات شدید ارتفاعی و بالطبع نوسانات وسیع حرارت، رطوبت، بارش سالانه و ... موجب شده تا استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در نیمه جنوب غربی کشور، به منزله پلی در چهار راه بین رویشگاههای چهار منطقه رویشی جهان (ایران و توران، صحرا و عربی، سند و سودان و مدیترانه ای) قرار بگیرد. منطقه ...

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی- هیدرولوژی) چکیده رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه فعالیتهای صنعتی از یک سوء و عدم رعایت الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر، سبب شده است تا درچند دهه اخیر مقادیر هنگفتی ازآلاینده ها وارد محیط زیست شوند. تجمع بعضی ازعناصر سنگین خطرناک می تواند کاربرد خاک برای تولید محصول سالم را برای زمین های ...

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی- هیدرولوژی) چکیده رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه فعالیتهای صنعتی از یک سوء و عدم رعایت الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر، سبب شده است تا درچند دهه اخیر مقادیر هنگفتی ازآلاینده ها وارد محیط زیست شوند. تجمع بعضی ازعناصر سنگین خطرناک می تواند کاربرد خاک برای تولید محصول سالم را برای زمین های ...

ثبت سفارش