پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی

word 529 KB 32779 189
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۶۸,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  تلاش برای ارتقاء بهره وری منابع انسانی و استفاده بهینه از آنها یکی از برنامه‌های حیاتی سازمان‌ها می‌باشد. مدیریت عملکرد به عنوان یک مفهوم نظری تأثیر زیادی بر اثر بخشی و ابتکار سازمانی دارد. با اجرای  برنامه‌های مدیریت عملکرد، کارکنان در کنترل و انجام وظایف، انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرده و موانع را برطرف ساخته، و در نتیجه توانمند می‌شوند. بی گمان امروزه توانمند سازی کارکنان، به ویژه در بخش مالی دولت می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، داشته و کاهش فساد مالی واداری را به بار می‌آورد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد بر توانمند سازی کارکنان دستگاه‌های مالی اجرایی، استان آذربایجان غربی انجام گردید. که بدین منظور هفت فرضیه طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه‌های تحقیق از طریق، دو پرسشنامه بدست آمد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه اول 78/0 و پرسشنامه دوم 83/0 برآورد گردیده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از روش توصیف همبستگی در آن استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دستگاه‌های مالی استان آذربایجان غربی است، که از بین کل ادارات مالی استان، به روش مدل مثلث تصمیم در انتخاب نمونه 3 اداره، که بالغ بر 1404 نفر نیروی انسانی دارند، به صورت موردی انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای و بر اساس فرمول کوکران 309 نفر محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیریت عملکرد، بر توانمندسازی کارکنان و فرضیات فرعی مربوط به آن (تفویض اختیار، غنی سازی شغلی، مشارکت، آموزش، انگیزش، تشکیل تیم‌های کاری و رضایت شغلی) تأثیر به سزایی دارد.                            

  واژگان کلیدی: منابع انسانی، مدیریت عملکرد، توانمند سازی، ارزیابی، کنترل، کارکنان دستگاه‌ های مالی اجرایی       

   

   

  مقدمه

  سازمانهای دولتی معمولاً به منظور اجرای وظایف قانونی در جهت نیل به اهداف دولت، اجرای برنامه‌های مصوب و ارائه خدمات به مردم تشکیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند با توجه به دامنه وسیع فعالیتهای دولت، افزایش هزینه‌های عمومی و شرایط سیاسی و اقتصاد جهان توجه به سازمانهای دولتی بیش از بیش اهمیت پیدا کرده است؛ لذا تلاش در جهت بهبود عملکرد سازمانهای دولتی ضروری به نظر می‌رسد. در سازمان‌های دولتی مهم‌ترین و حساس‌ترین نقش را مدیران بر عهده دارند. اگر مدیران سازمانهای دولتی بتوانند شرایطی فراهم آورند که نیروهای بالقوه کارکنان را بالفعل کنند مسلماً عملکرد این سازمانها بهبود خواهد یافت. مدیریت عملکرد فعالیتی یکپارچه است که هدفش تقویت و نهادینه کردن مدیریت عملکرد به عنوان سیستم زیر بنایی سازمان است همچنین مدیریت عملکرد فرایند طراحی و اجرای راهبردها، ملاحظه ها و پیش ران‌ها است که هدفش تبدیل استعدادهای خام منابع انسانی به عملکرد است. تمام انسانها دارای استعدادهای چند برای عرصه ی کاربردی هستند. به هر حال بهره برداری و تبدیل این استعدادها به عملکرد قابل تحویل، اغلب به دلایلی چندان مطلوب نمی‌باشد. مدیریت عملکرد نقش تبدیل استعداد به عملکرد را بر عهده دارد که با برداشتن موانع و تشویق و توانمندسازی کارکنان منابع انسانی به این کار نایل می‌آیند. (جاپلقیان، 1388، ص 2)

  از سویی دیگر با تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر شدن روز به روز وظایف در سازمانها وضع به شکلی در آمده که همه چیز در حال تغییر و توسعه است و مدیران با افکار گذشته خود و تمرکز همه چیز در حیطه کاری خود قادر به اداره امور سازمان نیستند، و اگر بخواهند زیر مجموعه خود را از نظر تخصصی اداره نمایند باید در جهت آموزش و پرورش، سازمان، اختیارات، مسئولیت‌ها، خط مشی و سیستم‌ها محیط مساعدی را فراهم آورند. (جاپلقیان، 1388، ص 3)

  به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا که امروزه سازمانها با آن روبرو هستند، تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، استفاده از روش مدیریت عملکرد در جهت تواناسازی سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی که به سرعت کهنه و منسوخ می‌شود. از این رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائیهای حیاتی سازمان به حساب می‌آیند، منافع بسیار زیادی برای سازمانها، شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت. (قلی پور،1390، ص 1)

  تواناسازی ظرفیتهای بالقوه‌ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی‌شود در اختیار سازمانها می‌گذارد. هرگاه سازمانها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند به این نیروی بالقوه نیازمندند و بایستی آن را مدیریت و مورد استفاده قرار دهند. از این رو وجود تغییرات سریع، پیشرفتهای تکنولوژیک و رقابتهای آشکار و پنهان در دنیا اهمیت و ضرورت تواناسازی را بیش از پیش آشکار ساخته است. (بردبار،1389، ص 3)

   

   

   

   

  1-2 بیان مسئله      

  تحولات محیطی مستلزم تحول سازمانی است. تحولات بزرگ درون سازمانی به ندرت بدون مساعدت افراد رخ می‌دهد و چنانچه اعتماد مشترک بین مدیریت و کارکنان نباشد هیچ روشی کار ساز نخواهد شد. هرگاه سازمانها بخواهند در دنیایی پیچیده و پویایی امروزی ادامه حیات دهند، نیروی بالقوه انسانی را باید مهار کنند، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری شناخته شده است که ظرفیت‌های بالقوه را برای بهره برداری از توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی‌شود در اختیار می‌گذارد. (بلانچارد و همکاران،1381، ص 13)

  امروزه فشارهای محیطی و اجتماعی برای پاسخگویی سازمان‌ها نسبت به عملکردشان، بیشتر از گذشته لزوم اجرای مدیریت عملکرد را مسئله رایج سازمانها کرده است بدین سبب از رویکردهای متعددی برای ارزیابی عملکرد فرد، گروه، سازمان استفاده می‌کنند. مدیران سازمان‌ها عموماً در مورد عملکرد و رفتارهای شغلی کارکنان اظهار نظر می‌کنند. به همین علت ارزیابی عملکرد کارکنان بخشی از شغل مدیریت است. نظام مدیریت عملکرد متناسب با ساختار، فرهنگ و جو سازمانی به منظور توسعه و بهبود عملکرد کارکنان یک ضرورت است و اثربخشی آن نیز مستلزم قواعدی است. مدیریت عملکرد قلمرو وسیعی از مدیریت در سازمان را شامل می‌شود، زیرا هدف اصلی آن ارتقاء نتایج کمی و کیفی درون دادههاوبرون داده در سازمان است به عقیده پیتر دراکر سازمان این وظیفه را دارد افراد معمولی را به افراد استثنائی تبدیل نماید برای روشن شدن بیشتر موضوع پژوهش تعریفی از مدیریت عملکرد و توانمندسازی را بیان میکنم.

  مدیریت عملکرد را می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوه‌ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1382)                                                                                                   

  توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم‌های شایسته و باصلاحیت در بیشتر جنبه‌ها و وظایفشان محقق می‌شوند، که این به نوبه خود در عملکرد کل سازمان اثر می‌گذارد. ( ایران نژادپاریزی و علی سلیمان ،1383، ص 14 )                            

  ثروت وسرمایه های سازمان‌های عصرحاضر دیگر سرمایه های فیزیکی وتکنولوژیکی نیست بلکه شالوده ثروت هرسازمان را کارکنان در قالب دانش، مهارت و انگیزه‌هایشان تشکیل می‌دهند. بسیاری از سازمان هامهمترین عامل بهره وری رانیروی انسانی کارآمد می‌دانند در یک سازمان توانمند مدیر موفق کسی است که ایده و توانایی اداره کردن کارکنان و سوق دادن آنها به سوی هدف مشترک سازمانی را داشته باشند و از روشی استفاده کند که کارآیی کارکنان را افزایش دهد، تا از همه قابلیت‌های منابع انسانی در اختیار بهره بگیرند و این همان راه توانمندسازی کارکنان است.

  تواناسازی مفهومی است که می‌تواند هم منافع سازمان را تأمین کند و هم احساس مالکیت و سر افرازی را در کارکنان ایجاد نماید. در واقع یک رابطه برد- برد بین سازمان و کارکنان ایجاد کند، چیزی که ایده آل بسیاری از سازمانها و کارکنان آنها است.

  بنابرین با توجه به ضرورت موضوع در سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور، درسالهای اخیر چشم انداز 20 ساله نظام که ترسیم و به تصویب رسیده لزوم ارزیابی وپایش نظامند در سطوح و حوزه‌های مختلف را با نگرشی سیستمی طی ابلاغیه‌ای، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، خواستار ارائه راهکارهای مناسب که موجبات بهبود عملکرد و افزایش بهره وری شود را ارائه نمایند و همچنین تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری که فصل یازدهم مواد ( 81 ،82 ،83 ) این قانون استقرار نظام مدیریت عملکرد دردستگاهها را اعلام نمود، که ماده هشتاد و دو این قانون سازمانها را مؤظف به نظارت بر چگونگی استقرار این نظام می‌کند. که همه این موارد حاکی از اهمیت موضوع تحقیق در ابعاد گسترده می‌باشد و در آخر با توجه به گستردگی دستگاه اجرایی مالی در بخش دولتی و با عنایت به اینکه انجام مأموریت اساسی و خطیر این دستگاه‌ها به دست نیروهای انسانی می‌باشد، توجه به منابع انسانی و استفاده از توانایی کارکنان و مدیرت عملکرد آنها برای عرضه خدمات ارزنده و مطلوب‌تر ضرورتی اجتناب ناپذیر مینماید. و نادیده گرفتن موضوع مواردی چون ارتشا، اختلاس، بی توجهی به ارباب رجوع و در آخر ضعف و فساد سازمانی را به بار می‌آورد. در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع‌های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه‌های تحقیقاتی و هم در زمینه‌های کاربردی، به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است لذا این پژوهش به بررسی و تبیین تأثیر مدیریت عملکرد بر توانمندسازی منابع انسانی دستگاه‌های مالی- اجرایی می‌پردازد. و می کوشد که مشخص کند، استقرار و مدیریت این نظام چه اندازه بر تواناسازی کارکنان این سازمانها تأثیر دارد. که با کارآمدی این منابع انسانی، سلامت اداری سازمانها تأمین شده و به اهداف اساسی واصلی خود می‌رسند.

   

  1-3 اهداف تحقیق

  1 اهداف علمی:

  هدف تحقیق در درجه اول بسط مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق است و در درجه دوم ، توانمندی کارکنان دستگاههای مالی- اجرایی بر اساس شاخص های نظام مدیرت عملکرد است.

  2) اهداف کاربردی:

  1- برنامه ریزی در جهت توسعه منابع انسانی و ارتقاء آنها

  2- تعیین مسیر پیشرفت شغلی و شناخت استعدادهای کارکنان

  3- تولید بازخوردهایی برای بازنگری در اهداف سازمان.

  4- شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در فرایندها و کارکنان.

  5- برنامه ریزی برای آموزش و ارتقای کارکنان و تعیین مسیر شغلی آنها.

  6- تعیین حقوق و پاداش کارکنان.

        7- تعیین شاخص‌های برای جذب نیروی انسانی.

  8- تصمیم گیری در خصوص خروج کارکنان از سازمان.

  9- در نهایت به کارگیری مدیریت عملکرد، در جهت توانمندسازی کارکنان به استناد فرضیات ارائه شده

   

  1-4 سؤال آغازین:

  آیا نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه‌های مالی –  اجرایی استان آذربایجان غربی تأثیر دارد؟

   

  1-5 ضرورتهای خاص انجام تحقیق:

  تحقیقات پیشین نشان می‌دهند مدیران محترم سازمانها آثار ناشی از پیاده کردن مدیریت عملکرد را باور ندارند، و حاضر به قبول چنین زحمتی نیستند، این تحقیق باعث می‌شود تا توجه بیشتر مدیران به این مسئله جلب شود و آثار ناشی از آن را بر میزان توانمندی کارکنان درک نمایند، همچنین یافته‌های این تحقیق سازمان‌ها را قادر می‌سازد درک عمیقی از چگونگی عملکرد کارکنان را، به وسیله سنجش عملکرد آنان پیدا کنند. تا تصمیم‌های آگاهانه درباره منابع انسانی و استراتژی‌های کنونی و آتی سازمان بگیرند.

   

  Abstract:

   

  So, one of tries important humany is Vital problems performance manger Organization. Performance manger is on purpos theiry and have many important or influence organization with do practical administrative find out many employemant with do practical administrative find out many employement with duty and they alway have ability. So , nowadays abitity employe in parts finace can important role in imporove quality date service become and reduce finance have admistry. Then research with aim important role in improve quality date service become and reduce finance have admistry. Then presence researeh with aim in practicle administrate in abitity employee and set doing have province Azarbayjan west. So seven aim plan to become important date come of questions. Questions come Of two way Alfay Karbanta, inerder to for first questions 78 percent and second question 83 percent. Presence research is type practicle. So used by discribe init. Security is researeh all employee sets Azarbaijan west finance province.

  With betueen all offices finance provinceand we use of instant and use of 3 office that have 1404 human ones and selected by cases.

  We calculate capacity instand with used way intentially many level for basic formal kokram  309 ones.

  We use for test instanty  Regrisun  khaty. So practicle  adminstater  impact have in ability employee.

 • فهرست:

  چکیده ............................................................................................................................................. أ

  فصل اول: کلیات                                                        

  1-1.مقدمه   ..................................................................................................................................... 2

  1-2. بیان مساله.................................................................................................................................. 4

  1-3. اهداف تحقیق ......................................................................................................................... 6 

  1-4.سؤال آغازین تحقیق  ............................................................................................................... 7

  1-5.ضرورتهای انجام تحقیق ............................................................................................................ 7

  1-6. چارچوب نظری   ..................................................................................................................... 8

  1-7. مدل عملیاتی تحقیق............................................................................................................... 10

  1-8. فرضیه‌های تحقیق   ................................................................................................................ 12

  1-9.قلمرو تحقیق............................................................................................................................ 12     

  1-10.محدودیت های تحقیق ........................................................................................................  12 

  1-11.نوع روش تحقیق................................................................................................................... 13 

  1-12.تعریف مفهومی متغییرها ......................................................................................................... 14

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  (بخش اول)

  2-1-1 مقدمه ..................................................................................................................................20

  2-1-2.تاریخچه ارزیابی عملکرد در خارج  ..................................................................................... 22

  2-1-3. تاریخ مدیریت ارزیابی عملکرد در ایران  ............................................................................ 23

  2-1-4. مدیریت عملکرد چیست ......................................................................................................24

  2-1-5. اصول مدیریت عملکرد…………..…………………....................................................  31

  2-1-6. مراحل پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت عملکرد...............................................................32

  2-1-7. مراحل طراحی و اجرای یک نظام مدیریت عملکرد ............................................................ 37

  2-1-8. استانداردهای عملکرد ………………………………..…………................................ 42

  2-1-9 .مزایای مدیریت عملکرد ...........……………………….……………............................ 43

  2-1-10. ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی  ……...…………………......................................46

  2-1-11. سنجش عملکرد ………...……………………………………………….................. 57

  2-1-12. جری ال هاربر (1949 ) گامهای کلی زیر برای ایجاد یک سیستم سنجش عملکرد تعریف نموه... است ……………................................................................................................................     59

  2-1-13. هدف نهایی از ارزیابی عملکرد…………………………………………...................   60

  2-1-14. گامهای موثر در بهبود اثر بخشی نظام مدیریت عملکرد....................................................... 61

  2 -1-15  روبرت بکال در بحث مدیریت عملکرد، سه راه برای طول هم قرار گرفتن اهداف کارمندان..   و اهداف نهایی سازمان مطرح می‌کند ………………………………........................................ 63

  2-1-16.آثار ناشی از اجرای ساز و کارهای مدیریت عملکرد  ..…………...................................... 63

  (بخش دوم )

  2-2-1.توانمند سازی  ….……………………………............................................................... 65

  2-2-2. تعاریف مفهومی واژه توانمند سازی  ………………………..………............................. 66

  2-2-3. اهمیت و ضرورت توانمند سازی کارکنان در سازمانها ……………...……….....................67

  2-2-4. دلایل توانمند سازی ………………....……………………………….........................67

  2-2-5. اهداف توانمند سازی کارکنان……………….................................................................. 69

  2-2-6. فرایند توانمند سازی………………………...……………………… ........................  69

  2-2-7. مدیریت فرایند توانمند سازی…………………………………………….................... 70

  2-2-8. سطوح توانمند سازی ……………………………………............................................. 71

  2-2-9. کلید توانا سازی منابع انسانی ………………………………………………................ 73

  2-2-10. اصول توانمند سازی      ................................................................................................. 75

  2-2-11. مرزهای توانا سازی        .................................................................................................. 76

  2-2-12. استراتژی‌های توانمند سازی       .......................................................................................78

  2-2-13.استراتژی‌های ده‌گانه مایکل مارکوارت برای توانمند سازی افراد.......................................  78

  3-2-14. رویکردهای توانمند سازی  ............................................................................................81

  2-2-15. برنامه‌های توانمند سازی ................................................................................................. 83

  2-2-16. عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌های توانمند سازی ........................................................... 84

  2-2-17. الزامات برنامه‌های توانمند سازی .................................................................................... 88

  2-2-18. عوامل موثر بر توانا سازی کارکنان .................................................................................89

  2-2-19. رهبری تحول آفرین و توانمند سازی ............................................................................ 92

  2-2-20 . توانمند سازی و سازمان ...............................................................................................  93

  2-2-21 . علائم توانمند سازی ......................................................................................................95

  2-2-22 . دام‌های توانمند سازی ............................................................................................... 97

  2-2-23 . چالش‌های موجود در توانمند سازی کارکنان .............................................................. 100

  2-2-24 . شاخص‌های توانا سازی ............................................................................................  102

  2-2-25 . دستاوردهای برنامه‌های توانمند سازی .......................................................................  103

  (بخش سوم)

  2-3-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور .............................................................................. 105

  2-3-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ............................................................................ 108

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه .................................................................................................................................  112

  3-2.روش تحقیق ......................................................................................................................... 113

  3-3. جامعه آماری تحقیق .............................................................................................................113

  3-4 . نمونه آماری و تعیین حجم نمونه  .........................................................................................114

  3-5 . ابزارهای جمع آوری داده‌های تحقیق  ............................................................................... 115

  3-6 . روایی ابزار اندازه گیری تحقیق .........................................................................................  117

  3-7 . پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق .......................................................................................... 118

  3-8 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  ............................................................................................  119

  فصل چهارم:

  (بخش اول)

  4-1 . مقدمه ................................................................................................................................. 121

  (بخش سوم)

  4-3-1 . بررسی نرمال بودن داده‌ها ............................................................................................. 128

  4-3-2 . مدیریت عملکرد و مشارکت کارکنان ............................................................................... 129

  4-3-3 . مدیریت عملکرد و آموزش کارکنان ................................................................................ 130

  4-3-4 . مدیریت عملکرد و غنی سازی شغلی ................................................................................ 132

  4-3-5 . مدیریت عملکرد و رضایت شغلی ..................................................................................... 133

  4-3-6 . مدیریت عملکرد و انگیزش کارکنان ................................................................................ 135

  4-3-7 . مدیریت عملکرد و تشکیل تیم‌های کاری ......................................................................... 136

  4-3-8 . مدیریت عملکرد و تفویض اختیار به کارکنان ................................................................... 138

  4-3-9 . مدیریت عملکرد و توانمند سازی کارکنان ........................................................................139

  فصل پنجم:

  5-1 . مقدمه ................................................................................................................................. 143

  5-2 . نتایج توصیفی حاصل از بررسی پاسخهای سوالات فرضیات و اهداف موارد مطرح شده .........  144

  5-3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق و تفسیر آنان ...........................................................146

  5-4. بحث و نتیجه گیری ............................................................................................................. 149

  5-5 . پیشنهادهای کاربردی و مدیریتی حاصل از تحقیق .................................................................152

  5-6 . پیشنهاد برای محققین آینده ................................................................................................. 154

  5-7 . محدودیتهای که در طی پژوهش محقق با آن مواجه شده است ............................................ 155

  منبع:

  اویسی، جمیله،1387، سه وجهی کردن مدیریت عملکرد اثربخش، ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره 123

  ایران زاده. سلیمان، بابائی هروی. صادق،1389، توانمند سازی کارکنان در سازمانهای نوین، تبریز، انتشارات فروزش، چاپ اول

  آمسترانگ، مایکل، ترجمه:میرسپاسی. ناصر، رشید پور. علی، کاوسی. اسماعیل،1386، مدیریت عملکرد (راهبردهای اساسی ورهنمود های عملی)، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول

  ابوالعلایی، بهزاد،1389، مدیریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی وبهبود عملکرد کارکنان)، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول

  برمن. ایوان، بارمن پی وست. جیمز، ترجمه:سید نقوی. میرعلی، عباس زاده. حسن،1388، مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، تهران، انتشارات مهکامه، چاپ اول

  بزازی، سیداحمد،1386، رویکرد T.E.A.M در ارزیابی عملکرد منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 167

  بهرام زاده، حسین علی،1381، کتاب مدیریت عملکرد سازمانی، تهران، انتشارات مرشد

  بردبار، محمد رضا،1389، بررسی نقش توانمند سازی کارکنان دررشد بنگاه‌های کوچک ومتوسط، چهارمین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی، گروه بازرگانی تجارتگر، سایت مقالات علمی ایران

  هاربر. جری ال، ترجمه بیرامی. محمد حسین،1390، مبانی سنجش عملکرد، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول

  بلانچارد، کنت؛ کارلوس، جان؛ راندولف، آلن، ترجمه : مهدی ایران نژاد پاریزی و مصطفی قریب،1381، مدیریت تواناسازی کارکنان، تهران، انتشارات مدیران

  بلانچارد، کنت؛ کارلوس، جان؛ راندولف، آلن، ترجمه : مهدی ایران نژاد پاریزی،1383، تواناسازی کارکنان، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران

  جهانیان، علیرضا،1387، رویکردها، ابعاد و چارچوب توانمندسازی مدیران آموزشی، پیام مدیریت، شماره 27، ص 131-154

  خاکی، غلامرضا،1386، روش تحقیق با رویکردی به پایان نویسی، انتشارات بازتاب، چاپ سوم

  خوشوقتی، آرمین،1386، ارزیابی عملکرد کارکنان، سایت راهکار مدیریت

  دبیری، افشین،1386، مدیریت عملکرد و تأثیر آن برافزایش بهروری، سایت مقالات علمی ایران

  دیویس، کیت، ترجمه طوسی، محمدعلی، رفتار انسانی در کار، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

  رابینز، استیفن پی، ترجمه پارسائیان. علی، اعرابی. سید محمد،1387، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی، چاپ اول

  رابرت بکال،1388، کتاب 24 درس برای بهبود عملکرد، علی زینتی، تهران، انتشارات آدینه

  رفیع زاده. علاءالدین، عفتی. محمد علی، رونق. مریم،1387، کتاب مدیریت عملکردبانگاهی به ارزیابی عملکرددستگاههای اجرایی، تهران، موسسه توسعه و بهبود مدیریت، چاپ سوم

  مارکروات. مایکل، ترجمه:زالی. محمد رضا،1385، ایجاد سازمانهای یاد گیرنده، انتشارات دانشگاه تهران، مرکز کار آفرینی

  سرینی واس ار، کاندولا، ترجمه جاپلقیان. غلام، 1388، مدیریت عملکرد ومبانی نظری آن، شرکت فناوری ارتباطات ساسکن بامسئولیت محدود درهندوستان

  سلطانی، ایرج،1385، مراحل پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد، ماهنامه تدبیر، سال پانزدهم، شماره 145

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1382، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی

  سرمد. زهره، بازرگان. عباس، حجازی. الهه،1385، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ سیزدهم

   شریف زاده. فتاح، محمدی مقدم. یوسف،1388، ارتباط توانمندسازی کارکنان بابهروری نیروی انسانی، سال چهارم، شماره اول،7-19

  صفری شالی. رضا،1388، راهنمای طرح تدوین تحقیق، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ، چاپ دوم

  صمدی، حسن،1385، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، سایت مقالات علمی ایران

  طبرسا. غلامعلی، آهنگر. نرگس،1387، توانمندسازی کارکنان، (محتوا، ماهیت، روشهاوکارکردها) چشم انداز مدیریت، شماره 29، ص 51-68

  عباسی. سعید، کرد. باقر،1388، شناسایی و تبیین مدل توانمند سازی کارکنان در سازمانهای دولتی ایران، پژوهش‌های مدیریت، شماره 3، ص 75-94

  فخر زاده. محمد باقر، جعفری هرندی. سعید،1389، توانمند سازی کارکنان از منظرشفافیت نقش سازمانی، چهارمین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

  قلی پور، جواد،1390، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد مهاباد

  کلینا. دنیس، ترجمه مهدی ایران نژادپاریزی، معصوم علی سلیمان،1383، توانمند سازی منابع انسانی.

  تهران، انتشارات مدیران

  کفاشی. مجید، حاتمی نژاد. رحیم،1389، بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان، چهارمین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

   کمرون، کیم؛ وتن، دیوید، تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1381.

   میرسپاسی، ناصر، 1381، مدیریت عملکرد تدبیری در توانمندسازی وتقویت سرمایه های اجتماعی، سایت مقالات علمی ایران

  محمدی. محمد،1381، توانمند سازی کارکنان (رویکردها و فرایندها) فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33-34.

  مزیدآبادی فراهانی، حسین،1384، بررسی تأثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

  موغلی. علیرضا، حسن پور. اکبر، حسن پور،1388، ارتباط توانمند سازی و تعهد سازمانی کارکنان، نشریه مدیریت دولتی، دوره یک، شماره دو از صفحه 119 تا 132

  مقدم، مرتضی،1381، ویژگی‌های نظام کنترل و ارزیابی عملکردکارآمدومناسب در واحد اقتصادی، انتشارات سازمان صنایع و معادن بنیاد، اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

  هداوند. سعید، صادقیان. شهره،1386، سازه های اثر بخش در توان افزایی کارکنان، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 18

  یزدچی، مهدی، مدیریت عملکرد و سنجش آن،1384، سایت مقالات علمی ایران

   

  منابع لاتین:

   

   

  Bacul , Robert , (2005) , (howtomunaye persormance24lessonsfor improving performance).

   

  Benzian , Michael , (2007) , employee retention : training makes a difference from : http ://www.silverchairlearning.com/newsenew , letter707.pdf

   

  Bowen , D. E & Lawer , E.E , (1992) , the empowerment of service workers. What why, who , when , sloan management review.

   

  Busi , M , (2006) , Collaboraative , Performance Management , int , jpurnal ,of Productivity & Performance Management , Vol.55 , nol

   

  Chan C , (2005) , core competencies & P.M , Library Management ,Vol.27, no ,3.

   

  Chrysant , Lily Kusumawadoyo , (2007) , participative nanagement : viable approach for employee empowerment? , http ://www.iss.nl/content/6852/63062/file/chapter12.pdf

   

  Clote ,Vanessa , j Et Al , (2002) , the construction and evaluation of a scale of employee empowerment , journal of industrial psychology , 31-36.

   

  Dvire ,T. eden & Et Al ,  (2002) , impact of transformational leadership on follower development and performance , a field experiment , academyof management jounal,no.45

   

  Fox , John ,(1998) , Employye empowerment an apprenticeship model. (http://members:tripod.com/j-fox/thesis.htm).

   

   Gill , Amarjit et al , (2010) , the impact of transformational leadership and empowerment on employes job stress , business and economics journal , vol.3. http ://astonjournals.com/bej.

   

   Kark , point & Shamir , Boos (2003) , the two faces of transformational leadership , empowerment & dependency, journal of applied psychology , vol.88 , no.2

   

   Kandula , Srinivas R , (2007) , Performance Management : Strategic , Intervention, Drivers , New Delhi , Prentice - Hall of India.

   

   Kyle , Dover , (2005) , avoiding empoermenttraps , managmrnt review , vol.88 , issue 1

   

   Kriemadis , Thanos , Papaionnaou , Alkistis , (2006) , empowerment methods and hechiques for sport managers , sport management inter national journal(smij) , vol.2, number1-2 , pp. 117-133

   

   Lee , B ,(2005) , development of a web – based enterprise collaborative , business process Management journal , vol.9 , no,1.

   

    Likert , Rensis , and Jane Gibson Likert , (1976) , New Ways of Managing Conflict, New York : Mc Graw Hill

   

   Montana Patrick j , and Bruce H.Charnov , (2000) , management,barrons educational series, inc , 3rd ed

   

   Mullins , Laurie , (1999) ,  management and organizational behavior , London : prentice-hall

   

   Policing : An International Journal of Police Strategies & Management,

  (2008) , pp. 129-147

   

   Randolph , W , (2001) , anavagating journey to empowerment , organizational dynamics journal. Vol.3.

   

   Sampoziomi , (2005) , Performance Measurement is only of managing Performance Management , Tennessee State University Nashville , Tennessee Usa

   

   Shirly , Gilmore & Swathi , Ravichandran , (2007) , to empower not empower : the case of students employed in one Midwestern university dining services, from : http ://www.fsmec.org/pdf/06/UDS-empowerment-rev.pdf

   

   Tangan , J ,(2005) , The Efficioncy of sovit industry , Comparative economic studies.

   

   Thamizhmanii, S , Hasaan , S , (2010) , a review on an employee empowerment in TQM practice , journal of achievements in materials and manufacturing engineering , vol.39, issue , pp.204-210.www.journalamme.org.


موضوع پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, نمونه پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, جستجوی پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, فایل Word پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, فایل PDF پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان دستگاه های مالی اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش تشکیلات و روشها چکیده امروزه توسعه منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی و به بیان بهتر حصول کارآیی واثر بخش سازمانی است. در شرایط کنونی، برتری رقابتی ، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلندمدت به نحو فزاینده ای به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده : هدف اصلی این پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور از بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A ) چکیده متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس چکیده در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسی این متغیرها تحقیقی به روش توصیفی از نوع ...

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت بازرگانی گرایش:مالی چکیده چگونگی ارتقاء سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش‎های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود. امروزه تأمین مالی آموزشی بر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی گرایش : مدیریت آموزشی [1]چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: مدیریت دولتی چکیده کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط کاری چالشی تر، و موًثر تر برایافراد در کلیه سازمان فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاًثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان استان گیلان می باشد. متغیر های کیفیت زندگی کاری عبارتنداز: پرداخت منصفانه، قانون ...

ثبت سفارش