روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«

مشخص نشده 308 KB 26519 74
مشخص نشده مشخص نشده علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه رشته علوم تربیتی

  گروه مشاوره و راهنمایی

  سال 1382

  پيشگفتار

  اكثر نيازهاي آدمي عمدتاَ از طريق روابط انساني و تعامل با ديگران برآورده مي‌شود اينكه در اين روابط تا چه حد نيازهاي ما برآورده مي‌شود بستگي به نوع كيفيت روابط دارد. نحوه برآوردن نيازهامبناي طرز زندگي هركسي را تشكيل مي‌دهد شرايط محيط و وراثت فرصتهاو امكاناتي براي ارضاء نيازهاي انسان فراهم مي‌كند ولي چگونگي ارضاي نيازها بسته به روابط انساني است. روابط انساني براي ارضاي نيازهاي اساسي ما ضروري‌اند داشتن روابط مثبت با ديگران كليد رشد و كمال آدمي است آنچه كه امروزه هستيم و آنچه خواهيم بود هردو معلول روابط ما با ديگران است. روابط رفتار ما را بصورت يك انسان اجتماعي شكل مي‌دهد همچنين درمنحصر به فرد بودن شخصيت و هويت و مفهوم خويشتن ما نقش عمده دارند.

  پژوهش حاضر به بررسي نيازهاي پنجگانه انسان مي‌پردازد كه جز در سايه روابط ما با ديگران و تعامل با آنها امكان پذير نيست و همين نيازها است كه‌ اگر اثر بخوبي برآورده شود سبب مي‌شود كه فرد از پايين ترين نياز به بالاترين مرتبه نياز كه همانا تحقق خويتن است دست يابد امام اگر به خوبي برآورده نشود هسته مركزي اكثر مشكلات و اختلافات و ناراحتيهاي رواني افراد را شكل مي‌دهد.

  در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از زحمات و راهنمائيهاي استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر رحال‌زاده كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق كمال همكاري را داشته‌اند تشكر و قدرداني كنم و راهنمائيها و ارشادات دلسوزانه و بيدريغ ايشان را در طول دوران چهارساله تحصيل ارج بگذارم.

  توفيق جويندگان حقيقت را از خداوند متعال خواهانم.

  چكيده تحقيق

  پژوهش حاضر جهت بررسي و مقايسه سطح ارضاي رواني پنج‌گانه مازلو بر روي 60 نفر از دانشجويان شاهد و 60 نفر از دانشجويان عادي انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادي از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقيق در اين پژوهش پرسشنامه شخصيتي مازلو مي‌باشد كه توسط ديويد لستر تهيه شده‌است دانشجويان شاهد و عادي بااستفاده  از آزمون آماريt مستقل در نيازهاي پنجگانه مازلو مورد مقايسه قرار گرفتند.

  مقدار t مشاهده شده و سطح معني‌داري نيازهاي پنجگانه به شرح زير به دست آمد.

  نياز فيزيولوژيست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0   تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

  نياز به امنيت 92/0=t مشاهده شده در سطح  1/0   تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

  نباز به تعلق و وابستگي 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0   تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

  نياز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0  تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

   نياز به تحقق خويشتن( خود شكوفايي) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معني‌دار مي‌باشد..

  بنابراين براساس اين تحقيق بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي فقط از نظر ارضاء نياز به تحقق خويشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادي از نظر تحقق خويشتن در سطح بالاتري قرار دارد. 

  مقدمه

  يك خانواده كه شامل زن وشوهر و اطفال است بطوركلي اساس طبيعي اجتماع بشري را تشكيل مي‌دهد كودكان كه ثمرة اين ازدواجها هستند در بدو تولد داراي اجتماعات و نيازهاي مختلف و متفاوت هستند كه به تنهايي قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور كلي خانواده عامل مهمي در ارضاي نيازهاي او مي‌باشند. همچنين خانواده يكي از محيط‌هاي سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) براي رشد و تكوين شخصيت هر فرد مي‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصيت و بروز اختلالات عاطفي دارد. بدون ترديد در محيط خانواده است كه كودك كم‌كم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئوليت و تفاهم را كسب مي‌نمايد. بنابراين روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند كه خانواده شايسته‌ترين محيط‌ها براي تربيت كودك بويژه در سالهاي اوائل زندگي است. در ميان پيشرفتهاي روز افزوني كه روانشناسان و دوران پزشكي در طول يك ربع قرن گذشته داشته‌است، اين حقيقت روز به روز روشنتر شده كه كيفيت و مراقبت پدر و مادر در اولين سالهاي زندگي طفل در سلامت روحي آينده او اهميت حياتي دارد. همچنين بخش عظيمي از نيازهاي كودك يا نوجوان توسط والدين مرتفع مي‌شود كه در اين ميان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصي پس از سنين نوزادي برخوردار است.

  هر كودكي پس از اتمام دوران شيرخوارگي ارتباط تازه‌اي را با فرد ديگر كه پدر باشد آغاز مي‌كند. و اين ارتباط تا پايان عمر باقي است. اما در برخي مواقع به دلائلي چون جنگ، سيل، زلزله و …كودك يا نوجوان پدر خويش را از دست مي‌دهد. عدم وجود پدر در منزل و در طول حيات او موجب خلاء عاطفي براي او مي‌گردد. كه اين خلاء براي نوجوان بسيار سنگين و غيرقابل تحمل است. و جامعه بايد به ياري اين كودك بشتابد و آنان را شناسايي و هدايت و همسو با ساير افراد جامعه قرار دهد.

   

   

   

   

   

   

   

  بيان مسئله

  به نظر مي‌رسد كه مسئله از دست دادن پدر مي‌تواند در ارضا نيازهاي عاطفي كودكان تأثير داشته باشد. البته ممكن است شهادت در جبهه‌هاي جنگ در مقايسه با مرگ طبيعي پدر تأثير يكساني نداشته باشد. مسأله‌اي در تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه سطوح ارضاي نيازهاي اساسي مازلو در گروه از دانشجويان مي‌باشد:

  گروه اول: دانشجوياني كه فرزندان شاهد هستند و در دانشگاه تربيت معلم حصارك مشغول به تحصيل هستند.

  گروه دوم: دانشجوياني كه در دانشگاه تربيت معلم حصارك مشغول به تحصيل هستند ولي داراي پدر مي‌باشند.

  در اين تحقيق سعي بر آن است كه مشخص شود آزمودنيهاي هر گروه در كداميك از سطوح سلسله مراتب نيازهاي اساسي مازلو قرار دارند. همچنين نيازهاي آنان تا چه حدي ارضا شده است.

  مازلو نيازهاي اساسي انسان را به سطوح ذيل جمع‌بندي كرد كه عبارتنداز:

  1- نيازهاي فيزيولوژيك     2- نياز به امنيت         3- نياز به تعلق و وابستگي  

  4- نياز به احترام              5- نياز به تحقق خويشتن

  در ارتباط با نيازهاي فوق تا زمانيكه نيازهاي پست‌تر و غالب ارضا نشده باشد نيازهاي والاتر مطرح نمي‌شود.

   

  تعريف موضوع تحقيق

  الف: عنوان تحقيق: بررسي و مقايسه سطح ارضاي نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان دختر شاهد و غير شاهد دانشگاه تربيت معلم حصارك.

  ب: تعريف عملياتي متغيرهاي مورد مطالعه.

  دختران شاهد: به دختران گفته مي‌شود كه پدران آنها در جبهه‌هاي جنگ حق عليه باطل به شهادت رسيده و در دانشگاه تربيت معلم حصارك مشغول به تحصيل هستند.

  دختران غير شاهد: به دختراني گفته مي‌شود كه در دانشكاه تربيت معلم مشغول به تحصيل بوده ولي تحت سرپرستي پدر و مادر خود هستند و پدران آنها در قيد حيات هستند.

  نيازهاي اساسي مازلو:

  نياز فيزيولوژيك: نياز آشكار به غذا، آب، هوا، خواب، و رابطه جنسي است كه ارضايشان براي بقا اساسي و ضروري است. از اين رو نيازهاي جسماني نيرومندترين نيازها است.[1]

   نياز به امنيت: پس از رفع نيازهاي جسماني، نيازهاي ايمني انگيزه انسان قرار مي‌گيرند. اين نيازها عبارتنداز: امنيت، ثبات، حمايت، تعلم، رهايي از ترس و اضطراب.[2]

   نياز به تعلق و محبت و وابستگي: زمانيكه به حدي معيني از احساس ايمني و تأمين دست يافتيم. متوجه ارضاي نيازهاي تعلق و محبت مي‌شويم. ممكن است براي يافتن احساس تعلق، به گروه بپيونديم و ارزشها يا ويژگيهاي آن را بپذيريم. و با ايجاد رابطة نزديك و مهرآميز با مردم نياز محبتمان را برآورده سازيم. در اين رابطه‌هاست كه ايثار و محبت به اندازة دريافت، و اهميت پيدا مي‌كند.[3]

   نياز به احترام: اگر به اندازة كافي از احساس محبت و تعلق بهره‌مند شويم. آنگاه به احساس احترام نياز خواهيم داشت. مزلو بين دو نوع نياز به احترام فرق گذاشته است. اين دو نوع نياز عبارتنداز: احترامي كه ديگران مي‌گذارند و احترامي كه به خودمان مي‌گذاريم. احترامي كه ديگران مي‌گذارند مقدم است. زيرا ظاهراَ دشوار بتوان دربارة خود به نيك انديشيد. مگر آنكه اطمينان حاصل كرد كه ديگران درباره ما نيك مي‌انديشيند.[4]

   نياز به تحقق خود: اگر همة اين نيازها را برآورده سازيم، آنگاه به سوي عاليترين نياز، يعني نياز به تحقق خود روي مي‌آوريم. تحقق خود را مي‌توان كمال عالي و كاربرد همة تواناييها و محقق ساختن تمامي خصايص و قابليتهاي خود دانست. پس بايد به آنچه استعداد بالقوه‌اش را داريم، تبديل شويم.[5]

  اهداف تحقيق

  الف: هدف كلي: بررسي رابطه شهادت پدر دانشجويان و سطح ارضاي نيازهاي اساسي رواني در دانشجويان دانشگاه تربيت معلم حصارك.

  ب: اهداف اختصاصي:

  بررسي سطح ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك بين دانشجويان شاهد و عادي.

  بررسي سطح ارضاي نياز به امنيت بين دانشجويان شاهد و عادي.

  بررسي سطح ارضاي نياز به تعلق و وابستگي بين دانشجويان شاهد و عادي.

   بررسي سطح ارضاي نياز به احترام بين دانشجويان شاهد و عادي.

   

  سؤالات تحقيق

  آيا بين سطح ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟

  آيا بين سطح ارضاي نياز به امنيت دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟

  آيا بين سطح ارضاي نياز به تعلق و وابستگي دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟

  آيا بين سطح ارضاي نياز به احترام دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟

  آيا بين سطح ارضاي نياز به تحقق خويشتن دانشجويان شاهد و عادي تفاوت وجود دارد؟

   

  فرضيه‌هاي تحقيق

  سطح ارضاي نيازهاي فيزيولو ژيك در دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك دانشجويان عادي است.

  سطح ارضاي نياز به امنيت دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نياز به امنيت دانشجويان عادي است.

  سطح ارضاي نياز به تعلق و وابستگي دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نياز به تعلق و وابستگي دانشجويان عادي است.

  سطح ارضاي نياز به احترام دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نياز به احترام دانشجويان عادي است.

  سطح ارضاي نياز به تحقق خويشتن دانشجويان شاهد پايين‌تر از سطح ارضاي نياز به تحقق خويشتن دانشجويان عادي است.

   

   

   

  [1] شولتسن دون روانشناسي كمال صفحه116، چاپ1369

  [2] همان منبع صفحه116

  [3] شولتسن دون، روانشناسيكمالصفحه 117، چاپ1369

  [4] همان منبع صفحه 118

  [5] همان منبع صفحه 119

  فهرست منابع :

  آدامز. ج. روانشناسي كودكان محروم از پدر ترجمه باقري و عطاران(1369) انتشارات دانشگاه تهران.

  شيولسون. ريچارد. استدلال آماري در علوم رفتاري جلد 2 ترجمه دكتر كيامنش(1366) انتشارات جهاددانشگاهي

  شعاري نژاد، علي اكبر، فرهنگ علوم رفتاري(1364). انتشارات اميركبير.

  مزلو. ابراهام. اچ. روانشناسي شخصيت سالم ترجمه رويگريان(1367) انتشارات هدف

  مزلو. ابراهام. اچ. انگيزش و شخصيت ترجمه رضواني(1367) انتشارات آستان قدس رضوي

  نادري عزت الله، سيف نراقي، مريم، روشهاي تحقيق(1368) انتشارات بدر

  هادفيلد.ج.آ. روش شناسي كودك و بالغ ترجمه مشفق همداني(1364) انتشارات صفي‌‌عليشاه

  ميلاني فرد ، بهروز. روانشناسي كودك و نوجوان استثنايي(1370) انتشارات قومس

  ثنايي، باقر، روان درماني و مشاهده گروهي(1379) انتشارات چهر

  آزاد، حسين ، روانشناسي مرضي كودك(1368) انتشارات رضوي

  شولستن. دون. روانشناسي كمال ترجمه گيتي‌خوشدل(1369) انتشارات نشر نو

  مهران. محمدرضا. بررسي و مقايسه افسردگي دانشجويان يتيم و دانشجويان عادي(1371) استاد راهنما دكترآزاد. حسين. دانشگاه علامه طباطبايي

  عليپور. احمد. بيابانگرد اسماعيل. بررسي ميزان افسردگي دانش‌آموزان سال سوم در مدارس شاهد و مدارس راهنمايي غير شاهد و مقايسه اين دو با هم درتهران استاد راهنما دكتر آزاد حسين. دانشگاه علامه طباطبايي

  مرادي عبادالله بررسي ميزان افسردگي و عزت نفس در دانش آموزان داغديده(1370) استاد راهنما دكتر ساعتچي- محمود- دانشگاه علامه طباطبايي

 • تشکرو قدردانی الف
  فهرست مطالب ب
  فهرست جداول پ
  پیشگفتار ت
  چکیده تحقیق 0
  فصل اول: طرح تحقیق د
  مقدمه 1
  بیان مسئله 3
  تعریف موضوع تحقیق 4
  هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6
  فرضیه‌های تحقیق 7
  اهمیت موضوع تحقیق 8
  روش انجام تحقیق 9
  محدودیتهای تحقیق 9
  پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است. 10
  فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق
  پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده 11
  سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو 13
  خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم 21
  فصل سوم: روش تحقیق 24
  نوع تحقیق 24
  روش آماری 24
  متغیرهای تحقیق 24
  جامعه هدف و حجم نمونه 24
  ابزار سنجش 24
  شیوه نمره‌گذاری 25
  اعتبار روایی پرسشنامه 25
  روش نمونه‌گیری 25
  ویژگیهای نمونه 25
  روش جمع‌آوری اطلاعات 26
  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها 26
  فصل پنجم: نتبجه گیری
  نتیجه‌گیری 37
  محدودیتهای تحقیق 37
  میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف 38
  پیشنهادات 38
  فهرست منابع 39
  پیوست 40


موضوع روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, نمونه روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, جستجوی روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, فایل Word روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, فایل PDF روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, تحقیق در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, مقاله در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, پروژه در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, پروپوزال در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, تز دکترا در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, تحقیقات دانشجویی درباره روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, مقالات دانشجویی درباره روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, پروژه درباره روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, گزارش سمینار در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, پروژه دانشجویی در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, تحقیق دانش آموزی در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, مقاله دانش آموزی در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«, رساله دکترا در مورد روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M. A) گرایش: بازاریابی چکیده هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام است که 157 نفر می‌باشند. نمونه آماری بر اساس ...

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد "MA " رشته :مدیریت بازرگانی چکیده امروزه مدیریت سازمان از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. زیرا عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادی وجود دارد که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. این پژوهش، سبک مدیریت تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت سازمان معرفی نموده و نقش آن را در بهبود رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار داده است. ...

گروه علوم قرآن و حدیث پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی همجنس گرایی از نگاه دین و روانشناسی است تا نقطه نظرات دینی و آراء اندیشمندان در روانشناسی را نقد و بررسی کند. بدین منظور منابع دست اول ادیان توحیدی و غیر توحیدی، همچنین منابع بروز روانشناسی از جمله کتاب ها، مقالات و سایت های مربوط به مباحث روانشناسی جنسی- تربیتی به دقت جستجو گردید. و یافته ها به روش ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول چکیده : هدف : این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهررشت طراحی گردیده است . روش : پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و به صورت میدانی در بهار 1392 اجرا گردید . جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب مختلف بانک ملی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اسلامی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده ): این تحقیق با هدف بررسی میزان مطابقت نظریه های مدیریتی عصر حاضر با دیدگاه امام علی(ع) در رابطه با مدیریت منابع انسانی به منظور استخراج موارد تشابه و تفاوت آنها انجام شده است در این مطالعه توصیفی که از ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک) چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره­وری سازمانی در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت مخابرات استان هرمزگان می باشد که به روش تصادفی طبقه­ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ...

چکيده اين پايان نامه به بررسي روند تکوين و توسعه فيزيکي شهر بهاباد مي پردازد . جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير راههاي ارتباطي ، عوامل اقتصادي ( کشاورزي ،صنعت ، خدمات )حوزه نفوذ شهر و مديريت شه

ثبت سفارش