پایان نامه کردناسیون شیمی

مشخص نشده 3 MB 26601 112
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی شیمی
قیمت قبل:۳۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکيده:

     دامنه وسيعی از ليگاندهای ماکروسيکل قادر به برهم کنش با کاتيون ها، آنيونها و اجزای خنثی هستند که ماکروسيکل های سنتزی کاليکس از تراکم فنل و فرمالدئيد حاصل شده است. ترکيبات کاليکس را به عنوان مدلی مناسب برای طراحی ميزبان ماکروسيل ويژه معرفی کرده اند.

     در اين پايان نامه بر هم کنش کاليکس(4)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی زمانی نوار انتقال بار حاصل در دما های مختلف مشخص شده است. همچنين ثابت های سرعت شبه مرتبه اول در دما های مختلف برای فرايد تشکيل کمپلکس انتقال بار از اطلاعات جذب-زمان طيف های الکترون بدست آمده اند. پارامتر های فعالسازی با استفاده از تئوری های حالت گذار آيرينگ و نمودار های آرنيوس بدست آمده اند.

  1-كاليكسـارنها

  1-1- تاريخچه

     براي اولين بار در سال 1872 ميلادي توسط باير[1] از واكنش بين فنل با فرمالدئيد استخلافي در موقعيت پارا  در محيط اسيدي يا بازي كاليكسارن حاصل ميشد كه محصولي چسبناك و ناشناخته بود.]1[ در آن سالها دستگاهها قادر به  تشخيص اين مواد نبودند اما باير آلماني با اينكه موفق به خالص سازي و شناسائي توده ويسكوز حاصل نشده بود ولي در مقاله اي اين واكنش ر ا ثبت كرد.

      در دهه 1960-1950 زينك[2] و همكارانش از واكنش كاتاليست شده بازي پاراآلكيل فنل با فرمالدئيد يك محصولي با حلقه چهار عضوي بدست آوردند.]2[ آزمايشات كانفورت[3] و همكارانش در همان سالها محصولات زينك را که شامل مخلوطي از تركيبات حلقوي بود، نشان داد]3[

      سرانجام گوتچه[4] و همكارانش در دهه 70 ]4[ بعد از اين مخلوط حلقه هاي 4 تايي ، 6 تايي و 8 تايي را شناسايي كردند ]5 [و در دهه 80 پاراتر سيو بوتيل كاليكس(4)آرن ]6 [و پارا- ترسيو بوتيل كاليس(6)آرن ]7[ و پارا ترسيو بوتيل كاليكس(8)آرن ]8[ را توانستند بدست  آورند. شکلهای 1و 2 پارا ترسيو بوتيل کاليکسارنهای با حلقه های متفاوت را نشان ميدهد.

   

  [1] -Bayer

  [2]- Zinke

  [3]- Comforth

  [4]- Gutsche

     کاليكس در اصل يك لغت يوناني به معني گلدان يا جام مي باشد(شکل3) و به دليل وجود قسمتهاي آريلي در مولكول لفظ آرن را به دنبال آن مي آورند.

   (شکل3) نمای جام مانند(راست)و مدل فضائی توپر(چپ) کاليکسارن

  نيدرل[1] از واكنش رزورسينول با آلدئيد با كاتاليست اسيدي تترامر حلقوي همانند محصول واكنش فنل، استخلاف پارا و فرماليدئيد بدست آورد. شکل 4 تهيه کاليکسارنها را به ترتيب از مشتقات فنل و رزورسينول نشان می دهد. ]9[

  كاليكسارنها به دو گروه  اصلي تقسيم مي شوند.

  1) مشتقات فنلي      

  2) مشتقات رزورسينول]10[

  (شکل4) تهيه کاليکسارنها از مشتقات فنل و رزورسينول

  1-2- نامگذاري :

     كاليكس آرن داراي دو قسمت بالا حلقه[2] و پائين حلقه[3] مي باشد در قسمت پائين حلقه گروههاي هيدروكسي و در قسمت  بالا حلقه گروههاي R قرار مي گيرند.

     براي نامگذاري به صورت زير عمل مي شود كه بر اين اساس تعداد واحدهاي آريل در ساختار كاليكس آرن در داخل براكت قرار مي گيرند لذا از كاليكس مادر كه در آن R ترسيوبوتيل مي باشد را به صورت 5و11و17و23 تتراترسيو بوتيل كاليكس(4)آرن– 25و26و27و28 تتراال نامگذاري مي شود كه خلاصه آن همان پارامتر ترسيوبوتيل كاليكس(4)آرن مي باشد. شکل 4 چگونگی شماره گذاری را روی کاليکسارنها را نشان می دهد. ]11[

  (شکل5) نامگذاری کاليکسارنها

     جالب توجه بودن كاليكسارنها در ميان ساير ماكرومولكولها  علاوه بر شكل جام مانندشان، انعطاف پذيري كنفورماسيوني ناشي از چرخش آزاد واحدهاي آروماتيك حول شاخه هاي اتيلني است كه موجب رفتاري ديناميك در محلول براي كاليكس آرنها ميشود. به دليل وجود پيوندهاي هيدروژني مولكول ساختار كنفورماسيون مخروطي خود را در محلول به همان صورتيكه در حالت جامد دارد حفظ  مي كند. هنگام استخلاف نمودن امكان چرخش حلقه هاي آروماتيك ايجاد ميشود بر اساس نحوه قرارگيري حلقه هاي فنيل كانفورماسيون ها توسط گوتچه به صورت مخروطي[4] (UUUU) ، جزئي  مخروطي[5] (UUUd)، 1و1 متناوب[6] (Uudd) و 3و1 متناوب[7] (UdUd) نامگذاري شد.(شکل 5) هر چه تعداد حلقه هاي آريل در ساختار كاليكس (n)  افزايش يابد تعداد كانفورمرها محتمل افزايش مي يابد.]12[

        Cone                    partial cone                     1,2-Alternate            1,3-Alternate   

  (شکل 5) انواع كنفورماسيونهاي كاليكس (4) آرن

      هنگاميكه از مشتقات اتري واسـتري استفاده مي شود لازم است كه جهت قرارگيري

  استخلاف چنانچه در شکل 6 مشاهده می شود، به صورت بالا (U) يا پايين (d) مشخص شود. در اين ساختار ترتيب قرارگيری استخلافها به صورت OBZ>Opr>H می باشد.]13[

  (شکل 6)

   

  شکل 7 نمايش دو بعدی کنفورمرهای کاليکس(5)آرن مي باشد.

   (شکل7) نمايش دو بعدی کنفورمرهای کاليکس(5)آرن

  1-3- مشخصات و خواص فيزيكي كاليكسارنها :

  1-3-1- 

     كاليكسارنها اسيدهاي قوي تري از فنل مي باشند. اندازه گيري دقيق  به دليل حلاليت كم شان در آب مشكل ميباشد.]11[ شينكـاي[8] با استفاده از پتانسيومتري و اسپكترو فتومتري مقادير  برخي از كاليكسارنها را در آب اندازه گيري كرده است.(جدول 1)

  pK4

  pK3

  pK2

  pK1

  ترکيبات

    14<

  14<

  5/12

  1/07/9

  3/08/0

  4SO2NiCH2CH2OH2

  1/061/11

  05/027/8

  05/071/4

  Linear trimer

  03/025/8

  monomer

  2/03/12

  1/09/10

  3/09/2

  4NO2

  5/12

  1/06/10

  1/06/3

  Linear trimer

   

  03/067/8

  monomer

   

  (جدول 1) Pka برخی کاليکسارنها

  با توجه به جدول مقدار 1pK برای مشتق پاراسولفيد به مراتب کوچکتر از 2pK می باشد. علت آن برقراری پيوند هيدروژنی درون مولکولی و در نتيجه پايداری مونو آنيون به وجود آمده است.

   

  جداسازي و تخليص

     براي كاليكسارنهاي با  از روشهاي كروماتوگرافي فاز معكوس براي جداسازي استفاده ميشود. ]14[ روش بسيار جديد جداسازي با ستون دي ال و كروماتوگرافي سيال فوق بحراني با متانول / كلروفرم و گاز 2CO مي باشد.]15[ شکل 8 کروماتوگرام مخلوط کاليکسارنها با n متفاوت نشان می دهد.

  (شکل8) کروماتوگرام مخلوط کاليکسارنها

  نقطه ذوب:

       نقاط ذوب بعضی کاليکس آرنها در جدول 2 آمده است.]11[  چنانچه مشاهده می شود با افزايش تعداد حلقه های بنزينی نقطه ذوب افزايش می يابد با توجه به اينکه کاليکسارنها با تعداد زوج حلقه ها دارای نقطه ذوب بيشتری نسبت به کاليکسارنها با تعداد حلقه های فرد می باشد. 

  جدول 2

  در نمودار(1) a نقاط ذوب مخلوط پارا ترسيو بوتيل کاليکس [4] آرن و پارا ترسيو بوتيل کاليکس [6] آرن و در نمودار b نقاط ذوب مخلوط و پارا ترسيو بوتيل کاليکس [6] آرن و پارا ترسيو بوتيل کاليکس [8] آرن می باشد.]11[

  نمودار (1) نسبت مخلوط دو کاليکسارن به دما

  1-4- خواص طيفي :

  طيف NMR  :

     مطالعه ONMR كاليكس 4 و6 وجود پيوند هيدروژني درون مولكولي در اين كاليكسانها را نشان مي دهد. همچنين در H- NMR رزونانس گروههاي OH اطلاعات ارزشمندي را در اختيار مي گذارد. كه مقادير در جدول 3 آمده است . هر چه پيوند هيدروژني درون مولكولي قوي تر باشد  بيشتر مي شود براي كاليكسهاي  8  n >  در دماي پايين چند رزونانس ديده مي شود. همچنين مطالعات ONMR کاليکس 4 و 6 وجود پيوند هيدروژنی درون مولکولی قوی در اين کاليکسها را اثبات می کند.]16[

   

  [1] - Niederl

  [2]- upper rim

  [3]- lower rim

  [4]- Cone  

  [5] - partial cone

  [6]- 1,2-Alternate

  [7]- 1,3-Alternate

  [8]- Shinkai

   

  Abstract:

          Interaction of para-tert-Bu-Calix[4] arene (1), di (2) and tri(3) benzyloxy-para-tert-Bu-Calix[4]arene with iodine have been examined spectrophotometrically in chloroform solution. The observed time dependence of the charge transfer band in solution was investigated. The pseudo first order rate constants at various temperatures for transformation process was evaluated from the absorbency-time data. The activation parameters (Ea. ΔH# and ΔS#) were obtained from the corresponding Arrhenius plots and the Eyring Transition-State theory.

  مراجع:

  - Bayer, A. Ber. 1875, 5, 25, 280, 10941.

  2- Zinke, A; Ziegler. E. Ber. 1941, B74, 1729; idem. Ibid. 1944, 77,264; Zinke. A.; Ziegler. G.; Hossinger, K.; Hoffmann, G. Monatsh, 1948, 79,438; Zinke, A.; Kretz, R.; Leggewie, E.; Hossinger, K. ibid. 1952. 83. 1213.

  3- Comforth. J.W.; D Arcy Hart. P.; Nicholls, G. A.; Rees. R. J. W.; Stock, J. A. Br., J. pharmacol. 1955. 10. 73. Also see Cornforth. J. W.; morgan, E.D.; Potts, K. T.; Reces, R., J. W. Terahedron. 1973, 29, 1659.

  4- Gutche, C. D.; Muthukrishnam, R., J. Opg. Chem. 1978, 43, 4905.

  5- (a) Gutche, C. D.; Igbal. M., Org. Snth. 1990, 68, 234.; (b) Gutche, C. D.; Dhawan. B.;Leonis. M.; Stewart, D. ibid; 1990, 68, 238.; (c) Munch. J. H.; Gutche, C. D. ibid. 1990, 68, 243.

  6- Gutche, C. D.; Iqbal, M. Org. Syn., 199068, 234.

  7- Gutche, C. D.; Dhawan, B.; Leonis, M.; Stewart, D. Org. Syn., 1990, 68, 238.

  8- Munch, J. H.; Gutche, C. D. Org. Syn. 1990, 68, 243.

  9- For extensive reviews cf (a) Cram, d. J.; Cram, J. M. Container Molecules and Their Guests, Monogrphs in Supramolecular Chemistry, Stoddart, J. F.; Ed.; Royal. Society of Chemistry, London (1994); (b) Timmerman, P.; Verboom, W.; Reinhoudt, D. N. Terahedron, 1996, 52, 2663.

  10- Timmerman, P.; Verboom.W.; Reinhoudt. D. N., Tetrahedron. 1996, 52, 2663,2704

  11-Gutsche, C. D. Calixarenes in Monographs in Supramolecular Chemistry.; Stoddart, J. F., Ed.; Royal Society of chemistry; Cambridge, 1989.

  12- Gutche, C. D.; dhwan, B.; Levine, J. A.; No. K, H.; Bauer. L.; Tetrahedron. 1983, 39, 409.

  13- Ugozzoli. F.; Andreetti, G. D., J. Inclusion Phenom. Mol. Recognit Chem. 1992, 13, 337.

  14- Kalchenko. 0.1.: Lipkowski. J.; Nowakowski, R.; atchenko, V.I.; Visotsky, M. A.;

  Markovsky. L.N., 1. Chromatogr. Sci. 1997,35,49.

  15 - Glennon. J.O.: Hutshinson. S.: Harris. S. J.; Walker, A.: Mckervey. M.A.: McSweeney. C.C. Anal. Chem.1997. 69. 2207.

  16-  Cerioni. G.; Biali, S.E.; Rappoport. Z., Tetrahedron Lell. 1996,37,5797.

  17. Liang, T. M., Laah, K.K, Chem. Ber. 1994, 124,2637.

  18- Grootenhuis, P. D. J.; Kollman,. P. A.; Groenen. L. C.; Reinhoudt, D. N.; Van Hummel, G. J.; Ugozzoli. F.; Andreeti, G. D., J. Chem. Soc. 1990, 112, 4165.

  19- Roger, J.; Bayard, F.; Decotel, C. J. Chim. Phys. 1990, 87, 1695.

  20- Harada, T.; Shinkai, S., J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2. 1995, 2231.

  21- Gutsche, C. D. ; Pagona. P. F, J. Org. Chem. 1985,50. 5795.

  22- (a) Jaime, C; de Mendoza, J.; Prados, P.; Nieto, P. M.; Sanchez, C., J. Org. Chem, 1991, 56, 3372; (b) with A, C. diesters in the cone conformation the resonance position is closer & 33-34; Magrans. J.O.; de Mendoza, J.; Pons.; M: Prados, P.; Org.Chem.1997. 62, 4518.

  23- Dahan, E.; Biali, S.E. ibid. 1991. 56, 7269.

  24- lnokuehi. F.; Shinkai, S.J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2. 1996,601

  25- O'Sullivan, P.; Bohmer, V.; Vogt. W.; Paul us, E. F.; Jakobi, R. A.. Chem . Ber. 1994. 127, 427.

  26- It is interesting to note that 1 - amino-8-hydroxy-3, 6-naphthalenedisulfonic acid also condenses with HCHO to form a cyclic tetramer, but only one of the 0- positions of each of the naphthalene units is involved; the other bridges are formed to the amino function at C-l ; Pob, B-L.; Chin, L, Y.; Lee, C. W., Tetrahedron Left. 1995,36,3877.

  27- (a) Casabianca, H.; Royer, J.; Satrallah, A.; Taty. C. A; Viacans,. Tetrahedron Lett. 1987, 28, 6595; (b) Shinkai, A; Arimura, T.; Kawabata, H.; Iwamoto, K. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1991, 2429.

  28- timmermman, p.; verboom, w.; reinhoudt, D. N.; Arduini, A.; Grandi, S.; Sicuri, A. R.; Pochini, A.; Ungaro, R., Synthesis. 1994, 185.

  29- Arduini, A.; Pochini, A.; Sicuri, A. R.; Secchi, A.; Aungaro, R. Gazz. Chim. Ital. 1994.

  30- Neda, I.; Plinta, H. J.; Sonnenburg, R.; Fischer, A.; Jones, P. G.; Schmutzler, R.,Chem. Ber. 1995, 128,267.

  31- Hamada, F.; Bott, S. G.; Orr, G.W.; Coleman, A.W.; Zhang. H.; Atwood. J. L.. J. Inclusion phenom. 1990, 9, 1950.

  32-Van Loon, 1. D; Heida. J. F.; Verboom, W.; Reinhoudt. D. N., Reel. Trav. Chim.Pays. Bas. 1992, 111. 353.

  33- Verboom, W.; Durie, A.; Egberink. R.J.M.; Asfari, Z.; Reinhoudt, D. N. J. Org.Chem. 1992,57, 1313.

  34- A similar observation has been reported for the N02BF4 induced oxidation of the bis-dihydroxylated, compound 95b which yiekds a diquinone.

  35- Reddy, P. A.; Kashyap, R.;Wastson, W. H.; Gutsche,C. D. Isr.j. Chem .1992,377

  36- Ninagava, A.; Cho, K., Makromol. Chem. 1985, 186, 1379.

  37- Gomar, G.; Seiffarth, K.; Schulz, M.; Zimmermann, J.; Flaming, G., Makromol. Chem. 1990, 191, 81.

  38-Groenen, C.; Ruel. B. H. M.; Casnati, A.; Verboom. W.; Pochim, A.; Dngaro. L.; Reinhoudt, D. N. Tetrahedron. 1991,47, 8379.

  39- Iwamoto. K.; Araki, K.; Shinkai. S., Tetrahedron. 1991,47,4325.

  40- Brunink, J. A.; Verboom, W.; Engbersen. J. F. J.; Harkema S.; Reinhoudt, D. N.

  Recl. Trav. Chim. Pays. Bas. 1992, 111, 511.

  41- Gutsche, C. D.; Dhawan. B.; L. evine. J. A.; No, K. H.; Bauer, L. J. Tetrahedron. 1983,39,409.

  42- lzatt, R. M.; Chistensen, J.1; and Hawkins, R. T. U.S. Patent. 1984, 7,477.377.

  43- . Taniguchi, H.; E. Nomura, Chem. Lett. 1988, 1773.

  44-  Serffarth. K.; Goermar, M. G.; and Bachman; J. Polymer Degradation and stablity. 1989.24, 73.

  45- Kondo, Y.: Yamamoto, T.; Manab, 0.; Shinkai, S.. Jpn. Kokai Tokkyo KohQ. 1988.88. 197544.

  46- Shinkai, S.; Koreishi, H.; Ueda, K; Arimura, T.; Manabe. 0., Am. Chem. Soc. 1987. 109. 6371.

  47- Perrin, R.; Bourakhouadar, M.; Perrin, M.; Oehler. D,; Gharnati, F.; Lecocq. S.; Royer. J.: Decoret, CL Bayard, F. C. R. Acad. Sci., Paris, 1991,312, 1135.

  48- Wainwright, K.P.; PCT. Int. Appl. WO 8908092, 1989.

  49- Harris, S.1.;Guthrie, J.; Macmanus, M.: McArdle, C;

   Mckervey, M A. Eur. Patent.Appl. EP 432989. 1991

  50- Harris. SJ, UK Patent, Appl. GB2 200 909, 1988 Harris, S.      J.: Macmanus. M.; Eur.Patent, Appl. EP 279521.

  51- Harris. SJ.:Guthrie, J.; Macmanus, M, Eur. Patent, Appl. EP 262910. 1988.

  52-Naoko, M, Eur.Paten t Appl. EP 456497,1991

  :53-  B. Kneafsey, J.M.Rooney, SJ. Harris, US Patent, 1990,4,912,183.

  55- Grootenhuis. P.DJ.; Kollman,. P.A.; Groenen. L. C.; Reinhoudt, D.N.; Van Hummel. G.J.; Ugozzoli. F.; Andreeti, G.D.; J. Am. Chem. Soc. 1990, 112.4165.

  56 - Roger. J.; Bayard, F.; Decotel C. J. Chim. Phys., 1990. 87.1695.

  57- Melardi, M, R.; Inorganic Chemistry, theoretical features of coordination chemistry. 1994.

  58- Asadian, F.; Bandarchian, F.; Khodakarami, Z,; Zolriastin, F,; Kanooz, E.; Instrumental Analitical Chemistry (Experimental methods), 1996.

   


تحقیق در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, مقاله در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, پروپوزال در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, تز دکترا در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کردناسیون شیمی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کردناسیون شیمی, پروژه درباره پایان نامه کردناسیون شیمی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی, رساله دکترا در مورد پایان نامه کردناسیون شیمی

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته بيوتکنولوژي کشاورزي (M.Sc) سال تحصيلي 1386 چکيده     بيش از 139 گونه آليوم در ايران گزارش شده اند که حدود 30 گونه آن بومي خود ايران هستند . در

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.S.c » گرایش: کاربردی چکیده: در سال های اخیر نانو ذرات نیمه رسانا با توجه به خواص الکتریکیو مکانیکی، که از اثرات محدود کوانتومی در مقایسه با مواد همتای آنها حاصل می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در میان نانو ذرات نیمه رسانا، نانو ذرات اکسید روی ZnO کارایی بالاتری دارند. برای دستیابی به فعالیت فتوکاتالیستی بالاتر، نافلز نیمه ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش معدنی چکیده: سنتز و شناسایی لیگاند باز­شیف دودندانه متقارن ‏ N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان با فرمول عمومی MLX2که در آن M نشان دهنده فلزهای روی (II)، کادمیم (II) و جیوه (II) و X شامل یون‏های کلرید، برمید، یدید، تیوسیانات و آزید می‏باشد، انجام شد. برای شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‏های سنتز ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته شيمي نساجي و علوم الياف سال 1387 چکيده : روش­هاي سينتيکي- اسپکترفوتومتري از جمله روش­هاي تجزيه دستگاهي به منظور بررسي تغييرات ميزان گونه­هاي موجو

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ‹‹ M.S.c ›› گرایش : شیمی نساجی و علوم الیاف چکیده : یکی از فرآیندهای مهم در تکمیل کالای نساجی بهبود زیر دست در منسوجات است . تکمیل نرم کننده لطافت مطلوبی را برای پارچه فراهم کرده و خواص آن را بهبود می بخشد و اهداف اصلی نرم کننده ایجاد کاهش الکتریسیته ساکن ، نرمی بیشتر ، مقاومت در برابر سایش و همواری می باشد . نوع طبقه بندی نرم کننده ها ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در مهندسی شیمی گرایش پیشرفته چکیده یک روش جدید مبتنی بر استخراج نقطه­ی ابری به منظور استخراج اورانیم از نمونه­های آبی و اندازه­گیری آن با استفاده از طیف سنجی آلفا بر پایه سوسوزنی مایع مورد بررسی قرار گرفته ­است. استخراج اورانیم از نمونه­های آبی در حضور تعدادی از سورفکتانت­ها و معرف­های کی­لیت ساز قابل دسترس با استفاده از این روش انجام ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: شیمی فیزیک چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : روش جداسازی مغناطیسی ذرات را می توان به عنوان عاملی برای انتقال دارو بکار برد . یکی از محاسن نانو ذرات طلا به عنوان حامل دارو در مقایسه با سایر نانو ساختارها قابلیت اتصال مستقیم این لیگاند به نانو ذرات و زیست سازگاری آن برای کاربرد در علوم ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده افزایش نگرانی­های زیست محیطی و پیشرفت فرآیندهای شیمی سبز، جایگزینی کاتالیزگرهای همگن را با انواع ناهمگن آن ضروری کرده است. در این پژوهش کربن فعال به­سبب خواص ویژه­ای که دارد به­عنوان یک بستر مناسب بکار گرفته شد. مهمترین این خواص مقاومت در محیط­های اسیدی و بازی، ارزان قیمت بودن، تخلخل و مساحت سطح بالا و امکان بازیافت فلزات با ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

ثبت سفارش