پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

مشخص نشده 23 MB 29530 124
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی معماری
قیمت قبل:۶۰,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری ­معماری (M. A)

   

  خرداد ماه 1393

  چکیده:

  این نوشتار برگرفته از پژوهشی می باشد که در جهت شناسایی عوامل موثر بر برقراری ارتباط فضاهای شهری و ایجاد یک فضای شهری سرزنده انجام گرفته است.

  در این رهگذر، پس از شناخت فاکتورهای برقراری ارتباط مثل نوع پیاده سازی، داشتن فضاهایی برای تعاملات اجتماعی، فراغت و ...سعی به استفاده از آنها در طراحی شده است.از این رو مرکز خریدی در بافت شهر وبین دو محله پر رفت و آمد شهری را طوری طراحی کردیم که از پویایی و سرزندگی لازم برخوردار باشد و به مراجعین اینگونه القا شود که در فضای بازارهای سنتی گام برداشته­اند؛ بر این اساس امکان حضور هر چه بیشتر مردم در فضای شهری فراهم گردیده و اینگونه فضاهای مناسب،بسترساز تعاملات اجتماعی بهتر، جهت ایجاد شهرهایی انسانی­تر و پویاتر باشد.

  واژه های کلیدی : برقراری ارتباط[1] فضای شهری ÷مرکز خرید پیاده تعاملات اجتماعی[2].

  اهمیت موضوع:

  با وجود انبوه ساخت و سازهای تجاری، این مراکز کارآیی و پویایی بازارهای قدیمی و سنتی را ندارند؛ دیگر آن حس اعتمادی که بین بازاریان و مردم بوده ، از بین رفته و در نظر مردم ، کاسب حبیب الله نیست، صداقت و درستکاری و وجدان حرفه‌ای مبدل به واژه های غریبی شده اند.

  از آنجا که فرهنگ بازار، کلیه ی مناسبات اجتماعی شهر (مثل تحرکات بازاریان در مشروطه)را تحت تأثیر خود قرار می دهد، پرداختن به این مهم ضروری به نظر می­رسد.

  وجود اماکن و عناصر خاطره انگیز در ذهن مراجعین، انجام فعالیت های موسمی مانند عزاداری ها و جشن­ها و وجود میدان به عنوان عنصر هویت بخش در بافت بازار، موجب تداوم فرهنگی در مراکز خرید میباشد.

  با ورود اتومبیل به عرصه فضاهای شهری و تسلط آن بر شهر به مرور پیاده مداری به دست فراموشی سپرده شده است.توجه به انسان به عنوان مهم ترین عامل شکل گیری و حیات شهرها و پرداختن به برخی از مهم ترین نیازهای انسان از جمله: حرکت، سلامت و تقویت زندگی اجتماعی انسان در شهرها از اهداف پروژه ی حاضر است.

  همان طور که می­دانیم روابط اجتماعی بر خلاف کالبد گذشته، امروزه تغییر چندانی نکرده که نتوان پاسخ نیازهای انسانی را در گذشته جست و جو کرد.بنابراین شناخت روحیات اجتماعی، معماری بومی و رمز ماندگاری بازارهای گذشته، برای بهبود معماری حاضر کارگشا هستند (پروند، پایان نامه).

  مقدمه

  ازدیربازفضاهای تجاری از ارکان هرمجموعه زیستی بوده و درواقع حکم قلب را برای آنها ایفاکرده است. هرچنداین اهمیت درطول تاریخ دارای فراز ونشیب هایی بوده، لیکن هیچگاه نقش خودراازدست ندادهاست. پیشبینی وبرنامه ریزی مراکزتجاری از مهمترین مسایل معماری وشهرسازی است که بسیاری از معضلات شهری را حل خواهدنمود.

  باوروداتومبیل به شهرها،تحولات فرهنگی ناشی از ارتباط باکشورهای غربی،شتاب درعرضه کالاهای صنعتی،شیوۀزندگی،امکانات وارتباطات درسالهای اخیرفضاهای تجاری نیزدستخوش تغییرات اساسی گردید. امروزه بدلیل مشکلات ناشی ازشهرنشینی،کمبودفرصت وامکانات جدید،خریدار نترجیح میدهند با اتومبیل به مراکزخریدمراجعه ودرکمترین زمان ممکن کلیه مایحتاج خودرابه صورت ماهیانه ویاهفتگی تهیه نمایند. از این­رودرسالهای اخیر ایجادفروشگاههای زنجیره ای که درآن کلیۀملزومات ومایحتاج خریداران ارایه میگردد،به شدت رشدیافته ورقابت بین آنهاباعث ایجاداندیشه­ای جدید در ارائه سیستمهاوخدمات مهم درجهت جلب رضایت مراجعین شده است(بحرینی، 1375، 23).

  خرید،فعالیتی است که نمودهایی ازشرایط وساختاراقتصادی،اجتماعی وبه ویژه فرهنگی یک محیط راآشکارمی­سازد؛هرچندکه درابتدا فضاهای خرید،تنهابه منظورپاسخگویی به نیازهای اقتصادی راقبان به صورت پلانهای خطی وقرارگیری اجزای فردی عنی مغازه ها دراطراف مسیرهای خطی یامنحنی مراجعان طراحی می­شد،امااین ایده که مراکزخریدبایددربرگیرنده کاربریهایی باشند تا برای دیگرنیازهای مراجعین نیزپاسخی مناسب یابد،به مرور بعنوان اندیشۀ غالب درمعماری مراکزتجاری تبدیل گردید.

  1 1 مفهوم مراکز تجاری

  مرکزتجاری تفریحی به مفهوم کلی به محلی سرپوشیده ویا روبازی اطلاق می­گرددکه تعدادی فروشگاه راشامل گردیده که این فروشگاهها می توانند از یک یاچند صنف مختلف تشکیل گردند. این محل کانون دادوستدبوده وارتباط مستقیم بین عرضه وتقاضارا برقرارمینماید (دهخدا).

  1 2 هدف ازایجادمراکزتجاری

  پس ازپیدایش تمدن وقبل ازرایج شدن پول مبادله کالابصورت پایاپای صورت میپذیرفت وبه تدریج وباازدیادحجم تولیدات وتوسعه مبادلات وگسترش روابط اجتماعی واعتلای سیستم­های اقتصادی پیشرفت نموده وسه گروه عمده ذیل شکل گرفت:

  • تولیدکنندگان •  توزیع کنندگان   •  مصرف کنندگان

  جهت رفع نیازمصرف کنندگان وارایه محصول تولیدکنندگان نیازبه اماکنی برای تسهیل امورفوق احساس گردیدکه این مساله،انگیزه ایجادمراکزتجاری شد.

  1 3 تاریخچه مراکزتجاری

  احداث اولین مرکزتجاری به مفهوم امروزی درایتالیاوبه سال 110 میلادی درزمان امپراتوری تروژان بازمیگردد. دراین سال برده ای یونانی مرکزخریدی مجاورمیدان عمومی شهرروم بنانمود. این مرکزدردوطبقه احداث گردیدودرآن حجرههابه صورت ردیفی استقراریافته ودارای سیستم تهویه بود. درقرون وسطی بازارهای خیابانی لندن،بازارچه های بلژیک وبازارهای خاورمیانه شکل گرفت. بعدازجنگ جهانی دوم باحرکت واسکان مردم درحومه شهرها،مراکزتجاری نیزبه این مکانهاانتقال یافت که هدف آنهادردسترس بودن مشتریان بودکه این تفکرتاامروزنیزادامه یافته است(پروند، پایان نامه).

  1 4 تاریخچه مراکزخرید درایران

  اولین مراکزتجاری درایران با عنوان بازار،به عنوان نهادی اقتصادی–شهری در دوره ساسانیان درشهرهای بازرگانی–تولیدی شکل گرفت.

  واژه بازاربسیارکهن است وبه معنی محل خریدوفروش وعرضه کالااست. بازاردرفارسی میانه به صورت " وازار " وبا ترکیبهایی مانند وازارگ (بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کارمیرفته است ودرپارسی به صورت " واژار " مورداستفادقرارگرفته است. بازاردرشکل کلی خود نهاد منحصربه شهرها نبوده است بلکه درنواحی روستایی نیزبازارهایی موقت تشکیل می شده است(دهخدا، 1345).

  تشکیل این بازارها درروستاهایی که ازنظردسترسی ودیگرعوامل دارای شرایط مطلوبتری بوده اند،منشا پیدایش پاره ای ازشهرهابوده است.

  برپایه اطلاعات موجودازاواخرقرن اول هجری به بعد در بسیاری ازشهرهابازارهای دایمی وجودداشته است وهرنوع کالادرمحلی معین عرضه میشده است. هسته اولیه اغلب بازارهای واقع درشهرهادرحوالی یکی از پرتردد ترین دروازه ها شکل میگرفت. این هسته ابتدا در ربض و پشت دروازه شهروگاه درداخل شارستان و نزدیک دروازه شهرتشکیل می شد وسپس در داخل شارستان و ربض گسترش یافت.

  گسترش بازاردرداخل شهردرامتدادراه یا راههای اصلی شهرتا مرکزآن امتداد می یافت وگاهی اوقات بازار ازیک دروازه تا دروازه دیگرشهربه طورپیوسته ادامه داشته است. وسعت وتوسعه بازارهرشهربستگی به جمعیت ورشداقتصادی آن داشت. درشهرهای کوچک بازارعمدتا جنبه خرده فروشی وتامین مایحتاج مردم شهر را داشت ودرشهرهای بزرگ بخش عمده ای از بازار درخدمت بازرگانی خارجی وعمده فروشی قرارمیگرفت. تمام ویابخشی ازاغلب بازارهادرابتدای احداث آنها مسقف نبودوبه تدریج باگسترش رونقشان سرپوشیده میشدند. عرض بازارها به طورمتوسط بین 5/3تا 5 متروبرای عبورپیاده وگاری در زمان عادی مناسب بود و درایام برگزاری اعیادوسوگواری درحرکت پیاده اخلال ایجادمیشد.

  هربازاری دارای دروازه ودری بودکه شبها بسته میشدوتاچندقرنپیش مغازه های بازار در نداشت وشبهاو ایام تعطیل توسط پارچه ای زخیم مغازه خودرا می بستند. ساخت بازارهادردوره صفوی فضونی گرفت وتا اواخر دوره قاجار ادامه یافت.(پروند، پایان نامه کارشناسی ارشد).

   

  2 1 شهر و بازار

  2 1 1 کلیات

  پیدایش بازارها با پیدایش شهرها همراه نیست، بلکه با پیدایش اجتماعات بشری و مبادله کالا همراه است. پیدایش، تحول و تکامل مناسبات مبتنی بر مبادله و بازار اساسا با ادوار سلسله ای خاندان های حکومتی همراه نیست؛ بلکه پدیده ای مستقل از تضادهای حکومتی و تناقضات سیاسی بوده است و حوزه های اقتصادی آنها را شکل می داده است. حوزه های اقتصادی به رشد مبادله کالا، ایجاد فنون و صنوف و توسعه بازرگانی کمک کرده و این امور بدون یک مجموعه از راه های مبادلاتی و اقتصادی قابل تصور نیست.استقرار جوامع انسانی با حوزه های اقتصادی به روابط تجاری وسیع بین جوامع منجر شد و اساس و پایه گسترش شهر های کهن گشت (آیوازیان، مجله هنرهای زیبا، 2).

  شهر به عنوان یک بازار، مرکز فعالیت ها و ارائه امکانات بسیاری است. در این نگرش نه تنها بر فعالیت های اقتصادی تأکید می شود، بلکه به غنای شرایط اجتماعی نیز توجه می گردد. در شهر امکانات نامحدود و متفاوتی وجود دارد وهر فرد می تواند معاش خود را در آن تأمین کند. در شهر، آرایش ویژه ای از فعالیت ها و کالاها بوجود می‌آید. افراد، خانواده ها، مؤسسات تولیدی و صنعتی، جوامع و خدمات عمومی، خریداران کالاهای مصرفی و تجهیزاتی هستند که باید بتوانند به منظور ارضاء نیازهای خویش و بر حسب قدرت خرید شان برای خود فراهم آورند. برای رسیدن به دست مصرف کنندگان، این کالاها باید حمل شده، انبار شوند و مطابق با مشخصات و قیمت خود به بهره برسند و توزیع گردند. فراهم کردن نیاز های آن همه مصرف کننده متمرکز در فاصله‌های چنین اندک در فضا های شهری، اجازه می دهد روی کیفیت کالاها به سوداگری پرداخت و قیمت تمام شده و بهای فروش آنها را کاهش داد. مشتری های مراکز تجاری و خدماتی شهری، به جمعیت خود شهر منحصر نمی شوند، بلکه برای خریدهای غیر رایج روزانه، جمعیت منطقه ای را هم که شهر مرکز آن است در بر می گیرد. افزون بر آن، افراد گذری همچون توریست ها را هم شامل می شود. جاذبه تجاری یکی از عناصر اصلی درخشش شهرها و تعیین کننده منطقه نفوذی آنهاست. ارزیابی بازار یکی از بهترین وسایل برای درک روحیه یک ملت است (پیرنیا، 1372، 55).

  2 1 2 اقتصاد شهری و بازار

  در نظریه های اقتصادی، شهر مرکز مبادله کالا و کانون اصلی تجارت شناخته می‌شود. شهر به عنوان مرکز یک ناحیه جغرافیای باعث می شود مبادلات تجاری در داخل ناحیه، همواره در مرکز آن صورت گیرد و تجارت راه دور نیز درآن متمرکز می‌شود. در این نظریه، شهر کانون برخورد مسیرهای تجاری به شمار می‌آید که در بخش بازار، این مسیرها به هم می‌رسند.

  پدیده « بازار» یکی از موارد تاریخی دیر پاست که به مجرد تحقق شرایط تاریخی مساعد، نمود یافته است و به مثابه یک مسأله دقیقا اقتصادی، نیروهای تولیدی را به جهت واحدی سوق داده است. چنین نگرشی مبین آن است که «بازار»، حتی شکل کالبدی آن، جای افتاده در بافت شهری یا روستایی و یا عشایری، به عنوان یک ساختار ویژه از تحرک و جریان نیروهای تولید در سازمان تولید مؤثر بوده است. بازار شهر چنان رشد یافت که غیر از تهیه مایحتاج شهروندان، پاسخگوی نیاز های ساکنین روستا هایی شد که محصولات خود را به شهر می‌آوردند و در ازای آن، کالاها و اجناس مورد نیا را طلب می کردند و بدیهی است که تجار در رابطه با اقتصاد کشور سعی می کردند محصولات ویژه ای را خریداری کنند که نفع فراوان داشته باشد و به تبع آن، روستائیان به کشت آن محصولات بیشتر مبادرت می‌ورزیدند واز این رو بازار از شکل محلی خارج و به صورت بازار ملی در آمد (پروند، پایان نامه کارشناسی ارشد).

  2 2 بازار

  2 2 1 مفهوم بازار

  شکل2-1: بازار کاپالی چارشی استانبول

   

  «بازار»کلمه ای است بسیار قدیمی که ابتدا «واچار» تلفظ می شد و سپس به مرور به بازار تغییر یافت. این کلمه که ریشه فارسی دارد، در اغلب زبان های جهان به کار رفته است.

  شکل2-1: بازار کاپالی چارشی استانبول

  بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژه بازار بسیار کهن است و در برخی از زبانهای کهن ایرانی وجود داشته است. دهخدا اظهار داشته است که «بازار» از واژه پهلوی «واکار» اخذ شده است. واژه بازار در زبان فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معنی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره بکار می رفته است. بازار، وسیع ترین فضای تجمع و تعامل ساکنین یک شهر بود که روی پرترددترین گذر شهر قرار می گرفت (دهخدا، 1345).

  بازار یکی از محله های مقصود شهر است و چون دیگر محلات، خانواده ها را در خانه سراهای خود جای می‌دهد، دارای فضاهای شهری (میدان، واشارگاه، گذر و غیره) و تسهیلات درون بافتی است. مسجد، مدرسه، تکیه حسینیه، زیارتگاه، زورخانه، کتابخانه، قهوه خانه، آب انبار، حمام، سلمانی، قصابی، نانوایی و ... دارد. هنرمندان، هنرپیشه گان، صنعت گران، کارورزان، سوداگران و ... بیشتر در این محله گرد آمده اند. محله بازار، بخش اقتصادی و داد و ستد، بخش صنعتی و تولید، بخش مسکونی وخانوادگی دارد، که گاه درهم و گاه مجزا هستند. قلب اقتصادی محله در راسته ها، چهارسوق ها، سراها، تیم ها، تیمچه ها، صرافی ها، حجره ها و ... می تپد. دست های سازنده وقابل ساکنین در خانه سراها، میان سراها، بام ها، گذرها، کارگاه ها، اتاق ها، دکه ها، پشت خانه ها، یورت ها، یورتچه ها و ... در کار تعمیر، ساخت، تولید، تکمیل و تحویل محصولات گوناگونند.

  بازار و یا مراکز خرید، به مفهوم کلی کلمه، به معنای محل سرپوشیده و یا غیر سرپوشیده ای است که تجمع تعدادی فروشگاه از یک صنف و چه از اصناف مختلف را در بر گرفته و به عنوان کانون داد و ستد، فعالیت می کند. از نظر علم اقتصاد بازار عبارت است از محل معین و یا افرادی که برای خرید و فروش جنس معین با یکدیگر تماس پیدا کرده و در نتیجه مبادلات آنها در زمان واحد و به قیمت معین انجام می گیرد.

  «بازار» از نظر علمی به معنی محل تجمع عده ای ازمصرف کنندگان است که دارای نیاز های مشترک بوده، از وسیله مبادله، یا پول مشترکی در داد و ستد های خود استفاده می کنند. اینمصرف کنندگان باید مایل به رفع نیازهای خود باشند. بدین ترتیب اگر عنصر نیاز مشترک یا تمایل به رفع نیاز وجود نداشته باشد، عملا بازاری شکل نخواهد گرفت.

  برای تشکیل هر بازار باید چهار عامل زیر وجود داشته باشد :

  مصرف کننده یا تقاضا کننده  • نیاز یا احتیاج

  قدرت خرید  • عرضه کننده یا تولید کننده

  بازار به مفهوم رایج خود محل عرضه و تقاضاست و مراحل تکاملی تدریجی را گذرانده تا به شکل امروزی خود رسیده است.

  2 2 2 پیدایش بازار

  پس از پیدایش تمدن و قبل از رایج شدن پول مبادله کالا بصورت پایاپای صورت می پذیرفت و به تدریج و با ازدیاد حجم تولیدات و توسعه مبادلات و گسترش روابط اجتماعی و اعتلای سیستم های اقتصادی پیشرفت نموده و سه گروه عمده ذیل شکل گرفت:

  تولید کنندگان  •  توزیع کنندگان  •  مصرف کنندگان

  انسان اولیه پس از گذار از مرحله شکار وغارنشینی به دامپروری پرداخت وسپس با کشف کشاورزی ناچار به سکنا گزینی گردید واین نقطه شروع پیدایش شهرها به شمارمیرود. به تدریج با گذشت زمان مشاغل متحول شدند وزندگی انسانها دست خوش دگرگونی فراوانی قرارگرفت. حرفه هاومشاغل گوناگون به تدریج رشدپیداکردوطبقه سازمان دهنده امور و کارها،قدرت را دراختیارگرفت.

  بازار به عنوان نهادی اقتصادی–شهری در دوره ساسانیان شکل گرفت. هسته اولیه بازارهای واقع درشهرها درحوالی یکی از پرجنب و جوش ترین دروازه ها تشکیل می شد. شکل گیری عناصر بازار و روند توسعه آن بستگی به کارکرد اصلی شهرومیدان،رشداقتصادی وجمعیت آن داشت. درشهرهای متوسط وکوچکی که مبادلات خارجی آن زیاد نبود،بخش قابل ملاحظه ای از بازار صرف تامین نیازهای داخلی شهرمی شد(حبیبی، 1375،43).

  (تصاویر در فایل اصلی قابل مشاهده است)

   

  منابع

  توسلی، محمود: فضای معماری و شهر ایرانی در برابر غرب. مجله هنرهای زیبا، 37، صفحه 1.

  هدمن، ریچارد، یازوسکی، آندرو: مبانی طراحی شهری. ترجمه راضیه رضازاده، دانشگاه علم و صنعت ایران،صفحه 89 109.

  سلطان زاده، حسین:فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران. دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحه 120 127.

  آیوازیان، سیمون: حفظ ارزش های معماری سنتی در معماری معاصر ایران، مجله هنرهای زیبا، شماره 2.

  پیرنیا، محمد کریم: آشنایی با معماری اسلامی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1372.

  حبیبی، سید محسن: از شار تا شهر. دانشگاه تهران، تهران، 1375.

  گیدئین، زیگفرید: فضا، زمان و معماری. ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1365.

  نقی زاده، محمد: مقدمه ای بر شناسایی معضلات طراحی در بافت های تاریخی شهرها. مجموعه مقالات همایش تخصصی بافت های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، 1376.

  همایونی، صادق:تعزیه در ایران. انتشارات نوید، تهران، 1368.

  توسلی، محمود: حسینیه ها، تکایا، مصلی ها. محمد یوسف کیانی(گردآورنده) معماری ایران: دوره اسلامی. انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، صفحه 81 91.

  زاکس اینیاسی، (بدون تاریخ)، ترجمه ویکتوریا جمالی، "نگاهی به تعاریف توسعه پایدار از دیدگاه های مختلف"، نشریه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، شماره 3و4، 1375.

  پروند، شادان: جست و جوی قواعد برای ساماندهی محورهای تجاری مراکز شهری در انطباق با حرکت پیاده. پایان نامه کارشناسی ارشد، زیر نظر سید محسن حبیبی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر های زیبا.

  زریونی، محمدرضا: طراحی راه در محیط های شهری، آبادی شماره 20، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ایران.

  لینچ، کوین (1372): سیمای شهر. ترجمه منوچهر مزینی، دانشگاه تهران.

  دهخدا، علی اکبر (1345): لغت نامه دهخدا. چاپخانه دانشگاه تهران.

  لنگ، جان (1381): آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران.

  بحرینی، سید حسین (1375): تحلیل فضاهای شهری. چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

  پرتال اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهرستان گرگان، پاییز1388

  راه حل های ساختمان پایدار : مروری بر درسهائی از طبیعت، جان گادفورد، درک کلمنتز کروم، جرج جرونیمیدیس، آموزشگاه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه ردینگ، وایت نیتز

  اقلیم و معماری – مرتضی کسایی – شرکت خانه سازی ایران – تهران 1383

  برنامه ریزی و طراحی مراکز خرید و مجتمع های تجاری – دکتر مسعود تقوایی – انتشارات کنکاش 1387

  فصلنامه تخصصی فنی مهندسی " جلوه نقش "– شماره 1– پاییز 1388

  ماهنامه تخصصی معماری، شهرسازی و مرمت "فرآیند معماری" –شماره سوم – اردیبهشت 1386

  اطلاعات معماری "نویفرت"– ترجمه : هدایت موتایی انتشارات آزاده 1379

  مقررات ملی ساختمان، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان–مبحث 13– 15– 16– نشر توسعه ایران – 1388

  26Public design.Zur Gestaltung of fenlicher Raume.1991/1992.

  27House Design for Temperate Climates Experimental Building Station N.S.B, No 75, April 1977.

  28Burckhardt, Titus.Art of Islam, Language and Meaning.World of Islam Festival. London. 1976.

  29Chelkowski, Peter, 1988. “Diverse Religious Practices” in Nasr, H., V.R.(eds), shi’sm Doctrins, Thoughts and spirituality, state University of New York press, New York.

  30Chelkowski, Peter, 1979. “Ta’zieh Indigenous AvantGrade Theatre of Iran” in Chelkowski(eds), Ta’zieh, Ritual and Drama in Iran, University of New York.

  31Hedman, Richard(1980): Fundamentals of Urban Design, American Planning Association, Chicago.

  32Urbanisme, No. 235, 1990.

  33Arefi, Mahyar(1999) “Nonplace and placelessness as narrative of loss: rethinking the notion of place”, Journal of Urban Design, Vol.4, No.2.

  34Appelyard, Donald(1983) “Streets Can Kill Cities: third World Beware Guidelines for Street Design in Third World Cities”, HABITAT INTL.Vol.7, No.314.

 • چکیده 1

  اهمیت موضوع. 2

  فصل 1. 3

  کلیات... 3

  مقدمه. 4

  1 1 مفهوم مراکزتجاری.. 4

  1 2 هدف ازایجادمراکزتجاری.. 5

  1 3 تاریخچه مراکزتجاری.. 5

  1 4 تاریخچه مراکزخریددرایران. 5

  فصل 2. 7

  ویژگیهاوعملکردهای بازار. 7

  2 1 شهر و بازار. 8

  2 1 1 کلیات... 8

  2 1 2 اقتصادشهری و بازار. 8

  2 2 بازار. 9

  2 2 1 مفهوم بازار. 9

  2 2 2 پیدایش بازار. 11

  2 2 3 کارکردهای بازار. 13

  2 2 3 1 بررسی بازارهاازدیدگاه اجتماعی.. 13

  2 2 3 2 بررسی بازارهاازدیدگاه سیاسی.. 14

  2 2 3 3 بررسی بازارهاازدیدگاه شهرسازی.. 14

  2 2 3 4 بررسی بازارهاازدیدگاه معماری.. 14

  2 3 فضاهای تشکیل دهنده بازار. 15

  2 3 1 کلیات... 15

  2 3 2 فضاهای مربوط به انبارداری ونگهداری کالا. 18

  2 3 2 1 کاروانسرا 18

  2 3 2 2 سرا 18

  2 3 2 3 خانبار. 19

  2 3 3 فضاهای مربوط به کارهای تولیدی.. 19

  2 3 3 1 دالان. 19

  2 3 3 2 قیصریه. 20

  2 3 3 3 کارگاه 20

  2 3 3 4 دکان. 20

  2 3 4 1 حجره 21

  2 3 4 2 تیمچه. 21

  2 3 4 3 تیم. 22

  2 3 4 4 خان. 22

  2 3 4 5 راسته. 22

  2 3 4 6 رسته. 23

  2 3 5 فضاهای مربوط به فعالیتهای اجتماعی وخدماتی.. 23

  2 3 5 1 مسجد. 23

  2 3 5 2 حسینیه. 24

  2 3 5 3 تکیه. 24

  2 3 5 4 مدرسه. 24

  2 3 5 6 نقارهخانه. 25

  2 3 5 7 حمام 25

  2 3 5 8 زورخانه. 25

  2 3 5 9 قهوه خانه. 25

  2 3 6 فضاهای ارتباطی.. 25

  2 3 6 1 چهارسوق.. 25

  2 3 6 2 میدان. 26

  2 3 6 3 جلوخان. 27

  فصل 3. 28

  انواع مرکزخرید. 28

  3–1 انواع مرکزخرید. 29

  3–1–1 کلیات... 29

  3 1 2 مراکزخریدازنظروسعت وحوزه نفوذ 29

  3– 1– 2–1 بازارهای بین المللی.. 30

  3–1–2–2 بازارهای ملی.. 30

  3–1–2–3 بازارهای شهری.. 30

  3–1–2–4 مراکزخریدفرامنطقه ای.. 31

  3–1–2–5 مراکزخریدمنطقه ای.. 32

  3–1–2–6 مراکزخریدناحیه ای.. 33

  3–1–2–7 مراکزخریدمحله ای.. 34

  3–1–2– 8 مراکزعرضه کننده کالاهای تخصصی.. 35

  3–1–2–9 بازارهای دورهای.. 35

  3–1–2–10 بازارهای محلی.. 36

  3–1–2–11 بازارچه ها 37

  3 1 3 انواع مراکزخرید از نظراقلیم. 37

  3–1–3–1 بازارهای مناطق گرم وخشک... 38

  3–1–3–2 بازارهای مناطق سردوکوهستانی.. 38

  3–1–3–3 بازارهای مناطق گرم ومرطوب... 38

  3–1–3–4 بازارهای مناطق مرطوب وپر باران. 39

  3 1 4 انواع مراکزخریدازنظرمورفولوژی.. 39

  3–1–4–1 بازارهای منظم. 39

  3–1–4–2 بازارهای یک بعدی یاخطی.. 39

  3–1–4–3 بازارهای دوبعدی یاگسترده 40

  3–1–4–4 بازارهای نامنظم. 40

  3–1–4–5 میدانهای تجاری.. 40

  3–1–4–6 بازارهای محلهای.. 41

  3 2 فروشگاهها 41

  3 2 1 کلیات... 41

  3 2 2 عوامل موثر در شکل گیری مراکزخرید. 42

  3 2 3 عوامل موثردرطراحی مراکزخرید. 43

  3 2 4 تجهیزات وفضاهای موردنیازمراکزخرید. 43

  3 3  بررسی انواع فعالیتهای مراکزتجاری.. 44

  3 3 1 فعالیتهای تشکیل دهنده مراکزتجاری.. 44

  3 3 1 1 فعالیتهای تجاری.. 44

  3 4 معیارهای مکانیابی مراکزخرید. 45

  3 4 1 دسترسی.. 46

  3 4 2 پتانسیل فروش... 46

  3 4 3 پتانسیل رشدمنطقه. 46

  3 6 معیارهای مکانیابی مراکزتجاری.. 48

  3 7 ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری.. 48

  3 7 1 استقراردرمحل مناسب... 48

  3 7 2  بررسی اقتصادی.. 48

  3 7 3 تحلیل جمعیت منطقه. 49

  3 7 4 میزان درآمدخانوار. 49

  3 7 5 وضعیت فروشگاههای منطقه. 49

  3 7 6 جذابیت مرکزتجاری برای مراجعین.. 49

  3 8 انواع ورودیهای فروشگاه 50

  3 9 طراحی داخل فروشگاهها 51

  3 10 محل تخلیه وانبارکاالا. 54

  3 11 بررسی انواع فعالیتهای تشکیل دهنده مراکزتجاری.. 54

  3 11 1 فعالیتهای خدماتی.. 54

  3 11 2 فعالیتهای تجاری.. 54

  3 12 همجواری فعالیتهای سازگار. 54

  فصل 4. 55

  ضوابط واستانداردهای طراحی فضاهای تجاری.. 55

  4 1 بررسی وشناخت فضاها 56

  4 1 1 کلیات... 56

  4 1 2 بخش تجاری.. 56

  4 1 3 بخش فرهنگی.. 57

  4 1 4 بخش تفریحی.. 57

  4 1 5 بخش اداری.. 57

  4 1 6 بخش خدماتی وپشتیبانی.. 57

  4 2 بررسی ضوابط واستاندردها 58

  4 2 1 خرده فروشیها 58

  4 2 2 مسیردسترسی.. 59

  4 2 3 سیرکولاسیون. 60

  4 2 4 مقررات ساختمانی.. 60

  4 2 5 حرکت درمیان طبقات فروشگاه 60

  4 2 6 آسانسور. 61

  4 2 8 ویترینها 61

  4 2 9 سرویس بهداشتی برای کارمندان. 62

  4 2 10 محلهای انباری و بسته بندی.. 63

  4 2 11 ورودی وخروجی ها 63

  4 2 12 پنجره ها 64

  4 2 13 سرما 64

  4 2 14 دماوتهویه. 64

  4 2 15 نوردرشب... 65

  4 2 16 طرح کلی مغازه 65

  4 2 17 محل مغازهها 65

  4 2 19 فروشگاههای مردانه ومدروز. 67

  4 2 20 مغازه کفش فروشی.. 68

  4 2 21 پارچه فروشی.. 68

  4 2 22 سلفسرویس... 68

  4 2 23 فضاهای تفریحی.. 69

  4 2 24 بخش خدمات... 69

  4 2 25 پارکینگ... 70

  4 2 26 رستوران‎هاوکافی شاپ‎ها 70

  4 2 27 بانکها 71

  4 3 اصولی پیرامون مراکزخرید. 72

  4 4 نکات مهم طراحی مراکزخرید. 74

  4 5 مصادیق ونمونه های موردی.. 77

  4 5 1 مجتمع تجاری الماس شرق.. 77

  4 5 1 1 ایده طرح.. 77

  4 5 1 2 تحلیل فرم 79

  4 5 1 3 تحلیل پلان. 80

  4 5 2 مرکزتجارت جهانی شیراز. 81

  4 5 2 1 مشخصات ویژه 81

  4 5 3 مجتمع تجاری میدان–استانبول. 84

  4 5 4 مجتمع تجاری گالری الافایت... 87

  فصل 5. 89

  مطالعات اقلیم وطراحی کالبدی.. 89

  5 1 کلیات... 90

  5 2 خصوصیات کلی استان گلستان. 90

  5 2 1 موقعیت جغرافیایی.. 90

  5 2 2 تقسیمات سیاسی.. 92

  5 2 3 ویژگیهای فرهنگی واجتماعی.. 92

  5 3 خصوصیات کلی شهرستان گرگان. 92

  5 3 1 ویژگیهای جغرافیایی وتقسیمات کشوری شهرستان گرگان. 92

  5 3 2 ویژگیهای طبیعی.. 93

  5 3 2 1 ناحیه جلگه ای.. 93

  5 3 2 2 ناحیه کوهپایه ای.. 94

  5 3 3 اقلیم. 94

  5 3 3 1 بارندگی.. 94

  5 3 3 2 باد 95

  5 3 3 3 تابش نورخورشید. 96

  5 3 3 4 زلزله. 96

  5 3 4 پیشینه تاریخی وگردشگری.. 97

  5 3 5 زبان ومذهب... 97

  5 4 بررس یوضع موجود وارائه توجیهات فنی برای احداث کاربری تجاری.. 98

  5 4 1   شاخصهای مکانیابی واحدهای تجاری.. 98

  5 4 1 1 نوع استفاده از زمین.. 98

  5 5 روندطراحی.. 99

  5 5 1 مبانی نظری.. 99

  5 5 1 1  سرزندگی اجتماعی.. 100

  5 6 منابع  109


موضوع پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, نمونه پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, جستجوی پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, فایل Word پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, دانلود پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, فایل PDF پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, تحقیق در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, مقاله در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, پروژه در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, پروپوزال در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, تز دکترا در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, پروژه درباره پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان, رساله دکترا در مورد پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

چکيده با توجه به حساسيت موقعيت جغرافيايي وپتانسيل هاي موجود در منطقه ويژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعي با ديگر مناطق کشوروجذب سرمايه گذاران داخلي وخارجي وبهبود روابط اقتصادي سازمان منط

چکيده معماري به عنوان يک حرفه علمي- هنري همواره پوشش دهنده بخشي از نيازهاي زيستي انسان بوده است . بعد از مدرنيته و وارد شدن به عصر صنعتي در ايران ساختمان هاي عمومي به ويژه بازارها که در مقياس شهري

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

رساله دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري زمستان 93 چکيده      فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ي‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هويتنامه‌

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش مدیریت منابع انسانی فصل اول کلیات طرح تحقیق مقدمه: در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند. در دیدگاه ...

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) رشته معماري – گرايش مهندسي معماري بهار 1394   حوزه ايمني شهري ، مراکز آموزش آتش نشاني از موثرترين مکان هايي هستند که در سه بخش آموزش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A.M) گرایش: نقاشی چکیده این پژوهش به منظور بررسی رسانه های نوین در هنر قرن بیستم صورت گرفته است برای انجام این مطالعات از روش تحقیق، توصیفی، تحلیل و محتوا استفاده شده است، همچنین روشهای گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش برداری به انجام رسیده است. هدف اصلی این رساله بررسی رسانه های نوین در قرن بیستم بوده است.یافته های این پژوهش ...

ثبت سفارش