پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)

word 2 MB 29680 201
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۲۶,۱۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (M.A)

  چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) می‌باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر  ساخته و اچیو بود که حاصل مبانی نظری پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران،  کارشناسان و سرپرستان سالن رنگ شرکت پارس خودرو تشکیل می­دهد،  که تعداد آنها 437 نفر می باشد و از فرمول کوکران 205 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوایی توسط 10 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب .9 آلفای کرونباخ برای کل گویه های پرسشنامه نشان داد که ابزار جمع آوری داده ها از پایایی بالایی لازم برخوردار می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و lisrel استفاده گردیده است. در نهایت  با توجه به ضرایب مسیر(b) و آماره ی t در سطح اطمینان .99 تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفه است.و در نهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای عملکرد آموزش حین کار (ojt) و کیفیت خودروی سواری ارائه گردیده است.

  کلید واژه:عملکرد،  آموزش حین کار،  کیفیت،  پارس خودرو

  فصل یک

  کلیات پژوهش

  1 مقدمه

  نیروی انسانی یکی از اساسی ترین عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی هر کشوری می باشد. تجهیز نیروی انسانی به مهارت ها و تخصص های موردنیاز شغلی و حرفه ای،  خود یکی از مهم ترین راه های رسیدن به اهداف توسعه مورد نظر می باشد. بدیهی است شاغلین درهر دستگاه اعم از دولتی یا خصوصی،  سرمایه های انسانی تلقی می گردند. اگر این افراد از دانش،  داده ها و مهارت های لازم و مناسب برخوردار نباشند،  سازمان ها را دچار ضایعات عدیده مالی،  جانی و غیره خواهند کرد. لذا تأمین به موقع و به جای نیروی انسانی متخصص مورد نیاز یک ضرورت محسوب می گردد و تأمین چنین ضرورتی بدون پیروی از اصول و فنون مدیریت نیروی انسانی و در نهایت مدیریت و برنامه ریزی آموزشی امکان پذیر نخواهد بود. فرآیند آموزش حین کار کارکنان در شرکت های مختلف لزوماً باید با اهداف سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی یک نظام همسو و یک جهت باشد(محمدی،  1389).

  هدف این فصل آشنایی با چرایی انجام پژوهش و نحوه انجام آن می باشد. در این بخش ابتدا به بیان مسأله پژوهش و دلیل انجام این پژوهش پرداخته می شود.سپس ضرورت انجام پژوهش بیان شده و در ادامه مباحثی همچون اهداف،  سؤالات و تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش بیان می گردد.

  1-2 بیان مسأله پژوهش

  عصر حاضر،  عصر تحولات شگرف،  سریع و محیر العقول است. امروز چالش های پیش روی همه سازمان ها و مؤسسات و دولت ها،  بحث کارآمدی و عملکرد است. بروز شتابان بلوک های جدید تجاری،  اقتصادی در عرصه رقابت های جهانی،  ضرورت اجتناب ناپذیر تحول همه جانبه در تمامی ابعاد را می طلبد. به ویژه برنامه ریزی نیروی انسانی برای دست یابی به افزایش عملکرد از اولویت های همه مدیران است. لازمه خودکفایی هر کشور در گروی توسعه آن کشور در زمینه های مختلف است و توسعه هر کشور در گروی فعالیت های افراد آن می باشد. در واقع نیروی انسانی ماهر و متخصص یکی از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر توسعه همه جانبه اقتصادی هر کشور است. تحقق آرمان،  استقلال و خودکفایی در ابعاد مختلف به تخصص و مهارت افراد بستگی کامل دارد و اتصال این گونه مهارت ها خود نیازمند اجرای برنامه های آموزشی است (محمدی نائینی،  1386).

  نگاهی تحلیلی - تاریخی به مسیر حرکت آموزش های کارکنان،  نشان دهنده وجود اصل اساسی به خدمت گرفته شدن فعالیت ها و فرآیندهای آموزشی در راستای رفع نیازهای سازمانی بوده و مقوله آموزش به نحو بارزی با مقوله نیازهای سازمانی در ارتباط می باشد. رفع چنین نیازهایی توسط فعالیت های آموزشی می تواند در سطوح خرد و سطوح کلان مورد بحث و بررسی قرار گیرد،  به طوری که در بسیاری از کشورها،  به ویژه جوامع صنعتی،  آموزش در جهت برآورده سازی نیازهای اقتصادی و اجتماعی به طور ویژه مورد استفاده قرار می گیرد از طرف دیگر باید توجه داشت که جهت افزایش عملکرد کارکنان،  نیازمند آشنایی و تطبیق آن ها با محیط کار بوده که این امر به هنگام کردن دانش و مهارت های فنی و علمی آنان را برای پاسخگویی به اهداف سازمانی و فردی می طلبد. آموزش نه تنها کارکنان را در اجرای وظایف و فعالیت های شغل مورد تصدی فعلی شان یاری داده،  بلکه همچنین به توسعه آنان در مسئولیت های آتی شان نیز کمک می کند.

  در واقع یکی از عوامل توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص وکارآمد می باشد. تحولات فزاینده در زمینه دانش و تکنولوژی،  نیازهای آموزش جدیدی را برای مشاغل مختلف بوجود می آورند و این در حالی است که تحصیلات رسمی و دانشگاهی به تنهایی پاسخگو نبوده و در نتیجه به انواع دیگر آموزش از جمله آموزش های حین کار نیاز می باشد.

  آموزش نیروی انسانی در سازمان ها تا بیش از پیدایش مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،  به صورت منظم و علمی مورد توجه نبود. اهتمام به این مسأله با جهانی شدن آموزش و رشد فزاینده فناوری داده ها،  ارتباطات وتغییرات سریع در دانش و مهارت ها،  شدت بیشتری یافت.[1] سرمایه های انسانی در این دوره به عنوان مهم ترین عامل توسعه ی سازمانی و آموزش بهترین ابزار پاسخ به این نیاز تلقی گردید. این نوع آموزش ها که از آن به عنوان آموزش حین کار یاد می شد،  ناظر بر کوششی نظام دار بود که هدف اصلی آن،  هماهنگ کردن علایق و نیازهای آنی افراد با نیازها و اهداف سازمان بود تا از طریق اکتساب مداوم دانش،  مهارت ها،  قوانین و نگرش های مطلوب بهبود عملکرد افراد را در محیط کار فراهم نماید (اورنگی و همکاران،  1390،  ص96).

  آموزش حین کار در حقیقت دانش جدیدی را در سبد آموزش های قبلی دانش آموختگان قرار داده و آنان را به همراه پیشرفت علوم و فنون پیش می برد و لذا توسعه این آموزش ها در بهبود کیفیت نظام آموزشی اثر مطلوب خود را به جا می گذارد. از طرف دیگر آموزش کارکنان به عنوان کلید طلایی توسعه بر سازمان،  یکی از عوامل اصلی و ارکان مهمی است که سازمان را به پویایی و نهایت عملکرد و اثر بخشی می رساند.

  اهداف آموزش کارکنان در مؤسسات گوناگون به طور عموم با اهداف استراتژیک نظام های اجتماعی هم سو و در یک جهت می باشد. نیروی انسانی متعهد در یک سازمان با کردار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع می تواند زیان های مادی را به زودی جبران و تأمین نماید. در واقع درک ضرورت و اهمیت آموزش حین کار رابطه مستقیم با ضرورت آموزش مستمر و نیز آموزش بزرگسالان در هر جامعه دارد.

  بدین ترتیب می توان آموزش را مقدمه ای برای پیشرفت و افزایش عملکرد یک سازمان دانست. در عصر حاضر با توجه به شتاب فزاینده ای که علم و تکنولوژی پیدا کرده،  عملکرد افراد تا حد زیادی بستگی به میزان آموزشی که قبل و یا در زمان اشتغال در راستای شغل خود می بینند،  داشته و در غیر این صورت به دلیل پیچیدگی و همه جانبگی تغییرات از عملکرد مطلوب جهت انجام وظایف خود در سازمان برخوردار نخواهند بود. شتاب و حرکتی که جوامع در نیمه دوم قرن بیستم از شیوه های کهن به سوی تغییرات تازه و قبول آن تغییرات دارند به حدی بوده که در بسیاری از اقشار جامعه دیگر امروزه یادآور این نکته است که برای حفظ کارآیی نظام،  عوامل و اجزای آن پیوسته باید آموزش کارکنان و تطبیق دادن توانایی های آنان با نیازهای جدید و مسؤلیت های نو مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر الزامات موجود در محیط های اجتماعی،  سازمان را وارد به گرایش های تدریجی به سمت نظام های باز به منظور حفظ حیات خود و افزایش عملکرد فعالیتی نموده است. از جمله عناصر اولیه به منظور تحقق پذیری چنین شرایطی،  تأکید برای فراهم سازی مقدمات ایجاد سازمان یاد گیرنده،  ایجاد سازمان و جامعه به وضوح ضرورت دارد. آموزش حین کار کارکنان یکی از مکانیزم ها و فعالیت هایی می باشد که قادر است بستر را جهت تحقق یابی چنین سازمان هایی فراهم سازد. در کشور ما نیز سرمایه‌گذاری‌های زیادی صرف برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در سازمان ها انجام می‌شود،  اما اغلب روش های آموزشی بکار گرفته شده برای آموزشهای ضمن خدمت سنتی بوده و میزان تأثیر آن ها بر کیفیت محصولات در هاله ای از ابهام قرار دارد.

  علی رغم آنکه سالن رنگ شرکت پارس خودرو به عنوان سالن رنگی پیشرو به فعالیت پرداخته و همواره تعالی و پیشرفت منابع انسانی را در راستای ارتقای شغلی خود می پندارند،  و از سوی دیگر به نظر می رسد،  آموزش های ارائه شده در سالن رنگ مورد بحث،  کاملاً منطبق با نیازهای پرسنل در سطوح مختلف سازمانی نبوده و همچنین مدیران ارشد سازمان نیز به اهمیت و تأثیر به سزای آموزش حین کار کارکنان بر عملکرد آنان به طور کامل واقف نیستند،  علاوه بر این اولویت بندی صحیحی از میزان تأثیر انواع مختلف آموزش حین کار بر عملکرد کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو در دست نیست،  موارد فوق پژوهشگر را بر آن داشت که به بررسی تأثیر آموزش های حین کار بر عملکرد کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو بپردازد. در اصل در طول پژوهش،  پژوهشگر به دنبال این است که میزان تأثیر آموزش های حین کار ارائه شده به پرسنل سالن رنگ شرکت پارس خودرو در افزایش کیفیت را سنجیده و گامی هر چند کوچک در مسیر افزایش کیفیت برنامه های آموزشی سازمان بردارد.

  این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که « آیا دوره های آموزشی حین کار در سالن رنگ شرکت پارس خودرو در میزان کیفیت خودروهای تولیدی شرکت پارس خودرو تأثیر داشته است؟» لازم به ذکر است جرقه این پژوهش از آنجایی زده شد که وحدت رویه ای در زمینه اثربخشی دوره های آموزشی بالخصوص دوره های آموزش حین کار بر عملکرد سازمانی وجود نداشته است که مستنداً در بخش ادبیات تجربی پژوهش به آن اشاره خواهیم کرد.

  1-3 ضرورت انجام پژوهش

  عملیات آموزش و بهسازی از فعالیت های ضروری و مستمر برای انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می باشد و آموزش،  ابزاری است که به وسیله فنون و روش های مختلف،  مدیران را در اداره سازمان ها یاری می رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب،  تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی امکان پذیر است. تسلط روزافزون انسان بر طبیعت وشناخت و آگاهی از ناشناخته ها و پژوهش برای یافتن تکنیکها و ابزاری جدید به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه،  مسأله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده است. با توجه به اینکه ایران نیز سالهاست برای نیل به رشد و توسعه مطلوب در تکاپوست،  یکی از اهداف استراتژیک و بلند مدت مدیران بلند پایه آن رها نمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای غیرنفتی به عنوان مهمترین منابع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می باشد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان،  فوق العاده حایز اهمیت است.

  آموزش صحیح نیروی انسانی،  ضمن اینکه در سطح سازمان های دولتی باعث ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان می گردد،  زمینه های برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می نماید. با عنایت به اینکه در این زمینه تا کنون پژوهش های کاربردی قابل توجهی انجام نگرفته است،  اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش و ارایه نتایج آن در بررسی حاضر آشکار می گردد.

  در سالن رنگ شرکت پارس خودرو با توجه به این که برنامه های آموزشی در یک دپارتمان مستقل برنامه ریزی و اجرا می گردند،  ولی با این وجود هنوز آن طور که شایسته باشد پرسنل این سالن رنگ از فواید برنامه های آموزش های حین کار اطلاعی ندارند و رغبت زیادی برای فعالیت در این برنامه ها از خود نشان نمی دهند. بنابراین ضرورت بررسی تأثیر آموزش های حین کار بر عملکرد کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو احساس می گردد تا هم به رابطه آموزش حین کار بر عملکرد کارکنان سالن رنگ پی ببریم و هم ارزش آموزش برای پرسنل سالن رنگ و مدیران ارشد مشخص گردد. با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت آموزش حین کار پرسنل شرکت پارس خودرو بیش از پیش احساس می شود.

  1-4 اهداف پژوهش

  هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف و منظور خاصی صورت می گیرد که اغلب می تواند به دو صورت اصلی و فرعی مطرح شود.

  1-4-1 هدف اصلی

  هدف اصلی از این پژوهش،  تعیین رابطه آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو بر میزان کیفیت خودرو های سواری بر اساس مؤلفه های مدل اچیو است.

  1-4-2 اهداف فرعی

  اهداف فرعی که در این پژوهش،  پژوهشگر به دنبال آن ها خواهد بود به شرح زیرند:

  1-5 فرضیه های پژوهش

  در فرا گرد روش شناختی،  پژوهشگر باید زمینه‌ها،  ابزارها،  محک‌ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه را آزمون و آن را تأیید   یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید. در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری‌های موجود،  به صورت فرضیه هایی طرح کرده‌ایم و در مراحل بعدی آن فرضیه ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده‌ایم تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. بدین ترتیب فرضیه های پیشنهادی رد یا قبول شده اند و درستی و یا نادرستی آنان بوسیله آزمون‌هایی که انجام شده است،  تبیین شده‌اند. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی به صورت زیر است:

  1-5-1 فرضیه اصلی

  میان اثربخشی آموزش حین کارِ کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و میزان کیفیت خودروهای تولیدی این شرکت رابطه وجود دارد.

  1-5-2 فرضیه های فرعی

  1.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو (ISQI) رابطه وجود دارد.

  2.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو (AVES) رابطه وجود دارد.

  3.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و کاهش دوباره کاری رابطه وجود دارد.

  4.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و توانایی آنان (در انجام وظایف محوله) رابطه وجود دارد.

  5.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و وضوح نقش برای آنان (درک و پذیرش نحوه کار و محل و چگونگی انجام کار) رابطه وجود دارد.

  6.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و حمایت سازمانی پرسنل رابطه وجود دارد.

  7.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و انگیزه آنان (در انجام وظایف محوله) رابطه وجود دارد.

  8.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و میزان بازخور آنان (از خود) رابطه وجود دارد.

  9.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و بازخورد اعتبار در مورد آنان (به متناسب بودن و حقوقی بودن تصمیمات مدیر در خصوص منابع انسانی) رابطه وجود دارد.

  10.میان آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و تناسب محیطی (عوامل خارجی که بر عملکرد تأثیر می گذارند) رابطه وجود دارد.

  1-6 تعاریف نظری (مفهومی) و عملیاتی واژگان

  تعاریف نظری واژگان پژوهش

  - Ojt[2]: یک نوع آموزش غیر متمرکز می باشد که در این روش کارکنان در موقعیتهای واقعی کار قرار گرفته و نیاز های واقعی و آموزشهای مورد نیاز شغلی به آنان ارائه می گردد.

  - ISQI: شاخص آدیت خودرو که مورد تأیید   شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.

  -: [3]AVES شاخص آدیت خودرو که مورد تأیید   استاندارد اتحادیه ارزشیابی خودرو[4] می باشد

   

  Abstract

  The aim of this study was to evaluate the-job training (ojt) on the quality of car in the Paint Shop of Parskhodro company on parskhodro company basid on (achieve) model. The research in a descriptive survey study of correlation. Survey nature of the data in terms of functional and quantitative (questionnaire) is. To collect information from library - and questionnaires were used. This study was collected by means of achieve questionnaire resulting theoretical research. The population of this research is managers, technicians and supervisors of Parskhodro Company. The number 437 is based on the purpose and subject of our study was limited because the way Cochran formula so it was chosen as the sample size 205 number. Questionnaire was distributed to a stratified random sampling method was used. Validity of methods used to determine validity and reliability, Cronbach's alpha coefficient is used to determine Data collection and analysis showed that the high reliability required is minimal.

  For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics were used to analysis was performed using SPSS software and lisrel. Finally, all hypotheses were confirmed and solutions for improving performance in job training (ojt) and quality are offered

  Keywords: performance, job training, quality, Pars Khodro

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه 3

  1-2 بیان مسأله پژوهش-- 3

  1-3 ضرورت انجام پژوهش-- 6

  1-4 اهداف پژوهش-- 7

  1-4-1 هدف اصلی- 7

  1-4-2 اهداف فرعی- 8

  1-5 فرضیه های پژوهش-- 8

  1-5-1 فرضیه اصلی- 9

  1-5-2 فرضیه های فرعی- 9

  1-6 تعاریف نظری (مفهومی) و عملیاتی واژگان- 10

  فصل دوم: ادبیات پژوهش

  2-1 مقدمه 14

  2-2 بخش اول: ادبیات نظری پژوهش-- 14

  2-2-1 مفهوم آموزش-- 14

  2-2-2 تعریف آموزش-- 15

  2-2-3 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش-- 15

  2-2-3-1 مدل های ساده و خطی- 15

  2-2-3-2 مدل (training and development lead body) T.D.L.B- 16

  2-2-3-3 مدل رویکرد سیستمی به آموزش-- 17

  2-2-4 آموزش حین کار 18

  2-2-4-1 تعاریف آموزش حین کار در ایران- 18

  2-2-5 تفاوت آموزش حین کار و ضمن خدمت-- 22

  2-2-6 آموزش ضمن خدمت-- 22

  2-2-6-1 مفهوم آموزش ضمن خدمت-- 22

  2-2-6-2 تعاریف آموزش ضمن خدمت-- 23

  2-2-6-3 تاریخچه آموزش ضمن خدمت-- 24

  2-2-6-4 ماهیت آموزش ضمن خدمت-- 25

  2-2-6-5 اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان- 26

  2-2-6-6 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت-- 27

  2-2-6- 7 ویژگی ها و اصول اساسی آموزش ضمن خدمت در سازمان- 28

  2-2-6-8 مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان- 31

  2-2-6-9 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان- 33

  2-2-7 عملکرد سازمانی- 34

  2-2-7-1 تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی- 34

  2-2-8 عوامل مؤثر بر عملکرد فردی- 35

  2-2-9 معیارهای ارزشیابی عملکرد 35

  2-2-9 نظریه های ارزشیابی عملکرد 36

  2-2-9-1 نظریه اول- 36

  2-2-9-2 نظریه دوم 37

  2-3 بخش دوم: تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار  39

  2-3-1 تجارب ایران در برگزاری دوره های آموزش حین کار 39

  2-3-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار در ایران- 39

  2-3-1-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار غیر خاص (عام) 39

  2-3-1-1-2 دلایل برگزاری آموزش های حین کار خاص (تخصصی و موردی) 40

  2-3-1-2 نتایج اولیه پیرامون چگونگی برگزاری آموزش حین کار (توسط وزارت صنایع و معادن) 41

  2-3-2 تجارب کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار 43

  2-3-2-1آموزش حین کار در مالزی- 43

  2-3-2-2آموزش حین کار در سنگاپور 44

  2-3-2-3 آموزش حین کار در هنگ کنگ-- 46

  2-3-2-4آموزش حین کار در ژاپن- 46

  2-3-3 انجمن آموزش شغلی (VTC) 47

  2-3-4پیش بینی نیازهای آینده نیروی انسانی- 47

  2-3-5 نقش دولت در آموزش های شغلی- 48

  2-3-6 مدل اچیو- 48

  2-3-6-1 مراحل تدوین مدل اچیو- 48

  2-3-7 مدل های بیانگر عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی- 55

  2-3-7-1 مدل هرسی و گلد اسمیت-- 55

     2-3-7-2 مدل اینسورث و اسمیت-- 56

  2-4 بخش سوم: معرفی شرکت پارس خودرو 56

  2-4-1تولیدات شرکت پارس خودرو از بدو تأسیس-- 57

  2-4-2 اهداف استراتژیک شرکت پارس خودرو- 57

  2-4-3 تولیدات و تحولات شرکت در سال‌های مختلف-- 58

  2-4-4 محصولات فعلی شرکت-- 60

  2-4-5 مشخصات سالن رنگ متمرکز- 61

  2-5 جمع بندی مبانی نظری- 61

  2-6 بخش چهارم: پژوهشها و بررسی های پیشین- 62

  2-6-1 پیشینه پژوهش در ایران- 62

  2-6-2 پیشینه پژوهش در خارج- 67

  2-6-3 جمع بندی پیشینه پژوهش-- 75

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1 مقدمه 77

  3-2روش پژوهش-- 78

  3-3 مدل پژوهش-- 81

  3-4 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 82

  3-5 ابزار گردآوری داده ها و چگونگی تهیه آن- 84

  3-6 روایی ابزار سنجش-- 88

  3-7 پایایی ابزار سنجش-- 91

  3-8 تحلیل عاملی تأییدی- 94

  3-8-1 نرم افزار لیزرل- 96

  3-8-2 تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی- 98

  3-8-3 نیکویی برازش مدل- 98

  3-9 مدل معادلات ساختاری- 100

  3-9-1 شاخص بنتلر- بونت-- 100

  3-9-2 شاخص تاکر- لویز- 101

  3-9-3 شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب(RMSEA): 101

  3-9-4 شاخص نیکویی برازش(GFI) 101

  3-9-5 شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده(RMR): 101

  3-9-6 روش کمترین مربعات جزئی- 101

  3-9-7 آزمون همبستگی- 102

  3-9-8 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 103

  3-9-9 آزمون فرض ضریب همبستگی- 103

  3-10 ملاحظات اخلاقی- 104

  فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1مقدمه 106

  4-2 روش های توصیفی و تحلیل آن- 106

  4-2-1 جمعیت شناختی پاسخ دهندگان- 106

  4-3 تحلیل پرسش های مربوط به پاسخ دهندگان- 109

  4-4 داده های توصیفی پرسشنامه 109

  4-5 تحلیل آماری داده های جمع آوری شده 112

  4-5-1 آزمون فرض تصادفی بودن نمونه های انتخاب شده 112

  4-6 تأیید ساختار مدل پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی- 113

  4-6-1تحلیل استنباطی یافته‌ها 113

  4-6-2 مدل معادلات ساختاری- 114

  4-7 آزمون نرمال بودن مؤلفه های الگو- 115

  4-8 تحلیل عاملی تأییدی- 116

  4-8-1 مدل اندازه گیری متغیر ارزیابی عملکرد 116

  4-8-1-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ارزیابی عملکرد 116

  4-8-1-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ارزیابی عملکرد 120

  4-8-2 مدل اندازه گیری متغیر کیفیت-- 123

  4-8-2-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر کیفیت-- 123

  4-8-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر کیفیت-- 126

  4-8-3 مدل اندازه گیری متغیر آموزش حین کار 128

  4-9 مدل سازی معادلات ساختاری- 130

  4-9-1 آزمون فرضیه های پژوهش-- 132

  4-9-1-1 آزمون فرضیه های اصلی پژوهش-- 132

  4-9-1-2 آزمون فرضیه های فرعی پژوهش-- 133

  4-10رتبه بندی مؤلفه های پژوهش-- 139

  فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

  5-1 مقدمه 141

  5-2 خلاصه پژوهش-- 141

  5-3 یافته های پژوهش-- 141

  5-4 تفسیر فرضیات پژوهش-- 143

  5-5 محدودیت های پژوهش-- 153

  5-5-1 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر- 153

  5-5-2 محدودیت های در اختیار پژوهشگر- 153

  5-6 پیشنهادهای کاربردی- 153

  5-7 پیشنهادها برای پژوهش های آتی- 155

  پیوست ها (پرسشنامه و خروجی های نرم افزار لیزرل) 156

  فهرست منابع فارسی و لاتین- 183

  چکیده انگلیسی- 188

   

  .

  منبع:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.حیدرعلی،

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

  فهرست منابع لاتین

  1.Aube, G., Rousseau, V., & Morin, e. M. 2007, Perceived Organizational Support and Organizational Committee. Journal of Managerial Psychology, 22, 479-495.

  2.Bauer, J. C., & Spencer, J. 2002, Role Ambiguity& Role Clarity: A Comparisons of attitude in Germany & the United State.

  3.Cacio, Wayne F., 1989, Human resources: Productivity "Quality of work Life" Profits. Second Edition, Mcgraw Hill International Editions.

  4.Dawley, D. D., Andrews, M. C., &Bucklew, N. N. 2008, Mentoring, Supervisor, Support, &Prevised Organizational support: What matter most? Leadership and Organizational Development Journal, 29, 235-247.

  5.Ford, D,. 1999, Bottom-line training, Texas: Gulf Publishing Company.

  6.Goldesteain, Irwin, I., 1992, Training in Organizations: needs assessment, development and evaluation, 3rd, pp 21.

  .


تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی چکیده بر اساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیل برخورداری از مراکز متعدد ساخت و تولید انواع کالاهای صنعتی در 7 گروه فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، غذایی، برق و الکترونیک، نساجی و دسترسی به مواد اولیه و همچنین دیگر منابع، در کشور حائز اهمیت می­باشد لیکن به دلیل وجود مشکلات متعدد از جمله عدم انطباق با ...

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی چکیده هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه 50 سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و ب) پرسش نامه 24 سؤالی برای ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مديريت آموزشي تابستان  1390 چکيده: هدف اصلي در اين پژوهش ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیروجود عامل آموزشی متحرک در چند­رسانه­ای­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش­آموزان در درس جغرافیا صورت گرفته­است. برای انجام پژوهش از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش­آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 4 ناحیه 6 شهر تهران بودند با توجه به محدودیت امکانات و عدم­دسترسی برخی از مدارس به تجهیزات رایانه­ای، با بررسی مدارس منطقه4 مدرسه­ی ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي نيمسال تحصيلي: 94-93    فصل اول: کليات -1. مقدمه: معلمان به عنوان يکي از اثرگزارترين عناصر در آموزش و پرورش نياز به

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی داخلی چکیده با توجه به توسعه فضای رقابتی میان چالش جلب رضایت مشتری و ایجاد وفاداری بیشتر، تداعی می‌کند شرکت ها و سازمان ها با توسل به استراتژی های جدید بازاریابی در جهت جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان شان باشند. یکی از راهبردهای نیل به این هدف، راهبرد بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری است. موضوع کیفیت زندگی کاری و ...

فصل اول 1-1- بيان مسأله: سازمانها براي هدايت فعاليتهاي خود در مسير نيل به اهداف تعيين شده، به برنامه ريزي مي پردازند در اين مسير همواره ممکن است موانع و محدوديتهائي بروز کند و سيستم سازماني را منح

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» مديريت دولتي گرايش مالي تابستان  1391 چکيده امروزه، تقريباً تمام کساني که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش :منابع انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت بوده و شیوه ...

ثبت سفارش