پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز

word 1 MB 29695 148
مشخص نشده مشخص نشده شهرسازی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  محلات قدیمی شهرها نه تنها به خاطر میراث فرهنگی خود ، که به دلیل قرارگرفتن در داخل شهرها فرصت ارزشمندی برای اصلاح و نوسازی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهری فراهم آورده است. بسیاری از این گونه بافت های فرسوده در شهرهای ایران به حال خود رها شده اند و برنامه ریزی برای نوسازی و ساماندهی این گونه نواحی به یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی شهری تبدیل گشته است. تجارب چند دهه ی گذشته در ایران در زمینه ساماندهی بافت های فرسوده نشان داده است رویکردهای کالبد محور که در پی اجرای استاندارد های شهری در محلات فرسوده هستند، گرچه محرک اولیه نوسازی است ولی به الزامات اجتماعی و اقتصادی توجهی نداشته و نقش مشارکت جویی ساکنین را کمرنگ دیده است.اهمیت مواردی نظیر توجه به نظرات ساکنین محله و افزایش ظرفیت های اجتماعی و نهادی آنها،توجه به ابعاد اقتصادی و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی محله،توجه به فرایند های اجرایی و پیوند طرح با واقعیت و زمینه های اجرایی و در نهایت تحریک مردم ساکن و گروه های ذینفع و ذی نفوذ برای ارتقاء شرایط محیطی در برنامه ریزی استراتژیک مطرح می شوند.جامعه آماری ما بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. هدف اصلی این تحقیق، ارتقاء کیفیت فضایی و ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب می باشد.یافته های تحقیق حاکی از کیفیت نازل بافت مسکونی و مشکلات ناشی از تراکم جمعیت در محله به همراه وجود معابر نامناسب می باشد. در این پژوهش از تکنیک swot که یکی از الگوهای تحلیلی پرکاربرد در برنامه ریزی استراتژیک می باشد، استفاده شده است و در پایان به ارائه راهبرد به منظور ساماندهی و بهبود عملکرد محله پرداخته شده است.

  واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، مشارکت، بافت فرسوده، نوسازی ،محله گل کوب

  فصل اول:کلیات تحقیق

  پیشگفتار                                                                                                                                      

  امروزه شهرها به شکل سرسام آوری رشد می کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده اند.این روند مربوط به قرون اخیر و بویژه پس از انقلاب صنعتی است که رشد کالبدی و جمعیتی شهرها ، مشکلات عدیده ای را موجب گشت.در پاسخ به این مشکلات طرح های مختلفی به اجرا درآمدند که شاید مهم ترین آن ها طرح های هادی وجامع بودند،اما به دلایل متعدد این طرح ها با شکست مواجه شدند و امروزه در کشورهای توسعه یافته کاملاً منسوخ شده به شمار می روند.عدم کارایی طرح های جامع وتفصیلی در دنیا موجب گشت تا برنامه ریزی شهری به استقبال رویکردهای دیگری از جمله برنامه ریزی سیستمی ومدیریت سازمانی برود و برنامه ریزی استراتژیک که نشان از قابلیت بسیار در جوابگویی به مشکلات برنامه ریزی شهری داشت به عرصه ی شهرسازی وارد شود. امروزه شاید برنامه ریزی استراتژیک بارزترین ومشهودترین نوع برنامه ریزی در سطح جهان است که در ایران هم به مرور زمان جایگاه خود را پیدا می کند.فقدان بنیان های ساختاری و زیرساخت ها وعدم تعریف استراتژی های مداخله در قالبی نظام یافته وهماهنگ، از چالش ها و موانع اساسی برنامه ی بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده محسوب می شود.راهبردهای بخشی و منفصل و یا رخکارهای روساختی و مقطعی راهگشا و چاره ساز نبوده و باید بنیان های ساختاری در فرایند پیوسته و هماهنگ تعریف و نهادینه شود، به گونه ای که هریک بتوانند نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند.

  این تحقیق در شش فصل به شرح زیر انجام می گیرد :

  فصل1: با عنوان کلیات تحقیق وشامل مقدمه،تعریف وتوضیح برنامه ریزی استراتژیک،سوالات وفرضیات تحقیق،روش انجام تحقیق و..می باشد.

  فصل2:به بررسی مبانی نظری تحقیق می پردازد و ادبیات نظری در مورد برنامه ریزی     استراتژیک،استراتژی،بافت های فرسوده و تجارب جهانی و ملی در زمینه ی ساماندهی بافت های فرسوده را شرح خواهد داد.

  فصل3 : شامل معرفی منطقه ی مورد مطالعه و وضعیت اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی و کالبدی محله ی گل کوب در منطقه ی 2 شهری شیراز می باشد.

  فصل4 : در این فصل یافته های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از spss مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

  فصل 5 :نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها جمع بندی و نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید محله در جدول آورده شده است.

  فصل 6: فصل نهایی تحقیق است که در آن به آزمون فرضیات تحقیق،ارائه راهبرد و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

  1- کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

  موفقیت وکیفیت مطالعات،از یک طرف مربوط به دقت در تهیه ی طرح تحقیق وتنظیم طرح نظری و انتخاب متغیرهای مناسب می باشد و از طرف دیگر به چگونگی شیوه ها،روش ها وابزارهای مورد استفاده  برای کسب داده ها درباره ی متغیرها بستگی دارد.جهت دستیابی به اهداف تحقیق ونیز موفقیت آن ضروری است که دقت وتعمق لازم برای انتخاب روش و ابزار مناسب نیز صورت بگیرد(سلیمی،1:1386).پژوهش شهری نوعی کاوش نظام یافته درباره ی ویژگی های فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،شهری،فرایند های شهری وتاثیرات ناشی از این فعالیت ها و فرایندهای شهری در سطوح متفاوت فضایی است(آندرانویچ،18:1380). امروزه مسأله فضا و توسعه پایدار فضایی از جمله مهمترین مسائلی است که مورد توجه مسئولین و برنامه­ریزان شهرها قرار گرفته است و بافت های فرسوده ی شهری یکی از بهترین منابع فضایی به شمارمی‌رود.بنابراین به منظور جلوگیری از گسترش افقی شهرها و استفاده بهینه تر از این فضاهای خالی اما فرسوده، مسئولین به فکر بهسازی وساماندهی آن افتاده اند.در این پژوهش ما به دنبال شناخت و استفاده از نوعی برنامه ریزی نظام مند جهت ساماندهی و احیاء بافت های فرسوده ی شهری هستیم که کارایی و کیفیت زیستی وسکونتی گذشته ی خود را از دست داده اند و امروزه به عنوان یکی ازموانع اساسی تحقق روش های مدرن مدیریت شهری در شهرسازی و برنامه ریزی شهری به حساب می آیند.

  بافت های فرسوده یکی از انواع مختلف بافت های آسیب پذیر شهری هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی، برخورداری نامناسب از دسترسی سواره،تاسیسات خدماتی و وجود زیرساخت های آسیب پذیر،ارزش محیطی و اقتصادی پایینی دارند.تحقق عدالت اجتماعی،ایجاد وشکل گیری محیط زیستی امن،ایمن ودلخواه برای زندگی وفعالیت شهروندان در راستای برخورداری از فرصت های برابر زندگی از اهداف کلان سند چشم انداز کشور است که بدون شک، بافت های فرسوده ی شهری، با داشتن مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و...، محیط هایی را برای ناسازگاری با این هدف ایجاد کرده اند(زنگی آبادی ودیگران،118:1390)

  در بسیاری از شهرهای باسابقه مراکز شهرها بنا به دلایل مختلف رونق شایسته ی خود را از دست داده اند و محلات قدیمی مرکز شهر به عنوان خواستگاه های اولیه ی سکونت گزینی در شهر که دارای سمبل های        شهرنشینی می باشند و نشانه هایی از اصالت و هویت شهر را در آغوش دارند دچار فرسودگی شده اند و  نقاط بیرونی بیش از پیش توسعه می یابند و در جهت توسعه ی ارزش ها وامکانات ، بافت های مرکزی  شهرفراموش شده و یا نادیده انگاشته می شوند.با توجه به مشکلاتی که دامنگیر این بافت هاست و نبودن کاربری های عمومی که رونق و پویایی را در درون بافت ها به وجود آورد، باعث شده یک حالت رکود و مردگی بر جو این محلات حاکم باشد و این فرایند زوال و تنزل تا آنجا پیش رفته است که ساکنان اصلی این محلات که معمولاً گروه های با درآمد متوسط و بالا بوده اند رغبت خود را برای ماندن در این محلات از دست داده اند و در واقع ثروت اجتماعی و فرهنگی ناشی از حضور ساکنان اصلی این مناطق جای خود را به حضور اقشار کم درآمد و مهاجر(غیر بومی) داده است و به تبع آن ارزش املاک رو به افول گذاشته است (رضایی،4:1390).

  در این فصل مطالبی از جمله بیان مساله ی تحقیق شامل دلایلی که باعث مطرح شدن موضوع تحقیق شده،سوالات وفرضیات تحقیق،قلمرو ومحدوده ی مورد تحقیق،روش تحقیق،روش گردآوری اطلاعات، روش نمونه گیری وتجزیه و تحلیل اطلاعات ،اهداف،پیشینه و مشکلات تحقیق بررسی شده است.

  1-2- بیان مساله

  اولین مرحله ی تحقیق احساس وجود یک مشکل است،به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع ومشکلی روبه رو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد.بنابراین هدف آن پیداکردن جواب مسائل با استفاده از روش های علمی است(رهنما،31:1387).مشکلات امروز شهرهای ما بسیار متعدد و پیچیده است.برنامه ریزی های سنتی گذشته نتوانسته اند به طور کامل پاسخ مناسبی به این معضلات شهری بدهند ولذا مسوولان ومتخصصان مسائل شهری سعی در به کارگیری برنامه ریزی های استراتژیک که به جای تولید برنامه گرایش شدیدی به اجرا ونتیجه دارند نموده اند. برنامه ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی هاست. از آنجایی که استراتژی می‌تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه ریزی بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد اما متفاوت از آنهاست(زیاری،176:1388).

   فرایند برنامه ریزی استراتژیک که به عنوان بخشی از فرایند مدیریت استراتژیک شناخته می شودرا می توان در چهار مرحله ی :شروع یا تعیین رسالت،ورودی یا ارزیابی محیطی،هدفگذاری وتعیین استراتژی خلاصه نمود.در این فرایند سازمان باید ماموریت وچشم انداز خود را تعیین کند و عوامل داخلی و محیطی را به منظور شناسایی قوت ها،ضعف ها،فرصت ها وتهدیدها مد نظر قرار دهد ومتناسب با آنها،اهداف بلند مدت را تنظیم نمایند.سپس با تدوین استراتژی های مختلف،نسبت به انتخاب گزینه های مختلف،به گونه ای اهتمام ورزد که موفقیت مجموعه ی سازمان را به دنبال داشته باشد.برنامه ها وطرح هایی که با نامهای جامع وتفصیلی در شهرهای ایران اجرا می شوند،چون بیشتر کالبدی،متمرکز،ایستا وسنتی می باشند، جوابگوی نیاز کنونی شهرها نیستندوچون درعمل غیرقابل انعطاف،طولانی مدت و در نهایت قابلیت اجرایی چندانی ندارند و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در آنها ناچیز است؛لذا گذار از الگوی برنامه های جامع شهری به سمت برنامه ریزی استراتژیک با توجه به خاصیت ترکیبی،انعطاف پذیربودن و پویایی آن در جهت حل مسائل و مشکلات و سازگاری با تحولات آینده ضروری به نظر می رسد(سلیمی،2:1386).از طرف دیگر هدف کلان توسعه ی استراتژیک،ایجاد محیط قابل زندگی برای همه،همراه با عدالت اجتماعی،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است و توسعه ی استراتژیک در محدوده های زمین ومسکن شهری،خدمات اجتماعی و زیربنایی توسعه ی اقتصادی و زیست محیطی به طور یکپارچه وارد می شود(صرافی، 68:1379).شهر نیز مانند موجودات زنده ، از بافت های شهری تشکیل شده است که برای عملکرد خاصی شکل می گیرند و با مرور زمان وتغییر عملکردشان ، فرسوده شده یا می میرند.امروزه وجود محلات فرسوده ی شهری از جمله واقعیت های شهرهای متوسط و بزرگ کشور است که به همراه خود مسائل ، مشکلات و نیازهای خاصی را ایجاد کرده اند و بخش مهمی از فعالیت های برنامه ریزی شهری را به خود اختصاص داده اند.محله ی گل کوب در قسمت مرکزی شیراز نیز از جمله بافت های فرسوده ی شهری محسوب می شود که به مرور زمان کارآیی سکونتی وعملکرد محله ای خود را از دست داده است و با وجود کوچه های تنگ ، خانه های بسیارقدیمی که عمر بالای 50 سال دارند و کوچک بودن خانه ها ، از جمله محلات فرسوده ی شهری در شیراز به حساب می آید.ساکنان اصلی این محله به مرور زمان خانه های خود را ترک کرده و به مناطق دیگری از شهر که دارای بافت منظم،شبکه های ارتباطی کارآمد، خانه های بزرگتر و کیفیت بهترطراحی و ساخت می باشد نقل مکان کرده اند و همراه با این جدایی گزینی سکونتی،خانوارهای کم درآمد وهمچنین گروه های قومی مختلف که در میان آنها مهاجرین افغان که به صورت غیرقانونی در ایران اقامت دارند نیز در محله ی گل کوب جای گرفته اند و به این ترتیب مشکلات بهداشتی،زیست محیطی،اخلاقی و اجتماعی را در فضای آشفته و نامتجانس محله ایجاد نموده اند.

  محله گل کوب در مرکز شهر در مجاور دروازه کازرون که از دروازه های قدیمی شهر شیراز به شمار می رود قرار گرفته است. این نقطه از شهر عملکرد تجاری و مسکونی دارد و عمده فروشی ها و خرده فروشی هایی که در زمینه مواد غذایی فعال هستند،عامل عمده ازدحام جمعیت در این نقطه از شهر است. محله گل کوب به دلیل قرار گرفتن در زمین گود و اینکه پایین تر از سطح خیابان های اصلی پیرامون قرار گرفته است، به «گود گل کوب» شهرت دارد.شبکه معابر و کوچه های محله تنگ و باریک است .ساختمان ها اکثراً فرسوده و یا مخروبه هستند، اگرچه درجه و شدت فرسودگی در همه نقاط محله و بین تمامی خانه ها یکسان نیست.مساحت و متراژ خانه ها نیز عمدتاً پایین است. معابر باریک و درهای کوچک منازل تردد وسایل نقلیه را بسیار مشکل و در برخی نقاط غیرممکن نموده است. محله فاقد خدمات شهری نظیر پارک و سیستم روشنایی با کیفیت است.اگرچه به دلیل قرار گرفتن در داخل شهر، دسترسی به بسیاری از خدمات و امکانات و ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی با سهولت بیشتری انجام می شود و هزینه های حمل و نقل را از کل هزینه های خانوارهای ساکن در این محدوده تا حد زیادی کاهش می دهد.

  به این ترتیب وضعیت خاص کالبدی و اجتماعی آن سبب شده تا تنها اقشار خاصی از جامعه شهری بتوانند در این محله زندگی کنند.کارگران،مهاجران روستایی،اتباع بیگانه که برای به دست آوردن کار به شهر وارد شده اند و اغلب پس از اتمام کار، محل سکونت آنها نیز تغییر می کند و افراد سالخورده ای که توان مالی اشان پایین است و می خواهند به خدمات داخل شهر و از جمله مراکز پزشکی و درمانی دسترسی داشته باشند جزو اقشار ساکن در محله فرسوده گل کوب به شمار می روند.پیرامون محله و در جایی که به خیابان اصلی ختم می شود کاربری ها عمدتاً تجاری و شامل مغازه های متعدد است.در داخل محله همه کاربری ها مسکونی است و تنها یک کارگاه بلوک سازی وجود دارد که هم اکنون غیرفعال است.کاربری آموزشی،صنعتی و یا درمانی در داخل محدوده محله وجود ندارد.بناهای تاریخی و یا ساختمان هایی که قدمت زیادی داشته باشد و بتوان آن را جزء میراث فرهنگی به شمار آورد در محله گل کوب به چشم نمی خورد،اما بافت کالبدی محله فرسوده بوده و باید نوسازی و بازسازی شوند. با توجه به کمبود زمین های مناسب در شهر شیراز و اینکه زمین جزء منابع محدود به شمار می رود ما در پی آنیم که با شناخت محله گل کوب، قابلیت و توان آن را برای تغییر از وضعیت نامطلوب کنونی به وضعی ایده آل برای زیست و سکونت،سنجش نموده و راهکارهای عملی و اجرایی این تغییر و تحول را که متناسب با شرایط خاص آن باشد تبیین نماییم.

  فشردگی جمعیت در فضاهای تنگ و فقیرانه ، به همراه نابرابری های اقتصادی، به تمرکز فقر و محرومیت اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی انجامیده است.رشد جرم و جنایت وافزایش میزان بزهکاری وناهنجاری های اجتماعی در این مناطق و نیز کاهش مقاومت این بافت ها در برابر مخاطرات و بلایای طبیعی احتمالی نظیر زلزله، آسیب پذیری این مناطق را مضاعف نموده است؛ زیرا با وقوع یک بحران احتمالی(زلزله،آتش سوزی و..)، محدودیت دسترسی سواره وضعف شبکه های ارتباطی، امکان امدادرسانی به موقع ونجات آسیب دیدگان ومصدومین را با دشواری روبه رو خواهد ساخت. لذا لزوم ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب از طریق برنامه ریزی استراتژیک و به کمک روشS.W.O.T   که به عنوان ابزاری کامل و در عین حال ساده در تحلیل استراتژی در اکثر پروژه ها وتحقیقات استفاده می شود مورد توجه قرار گرفت.این روش با بیان نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصت ها وتهدیدها،امکان در نظر گرفتن عوامل درونی وبیرونی را به صورت توام فراهم می نماید.

  1-3- برنامه ریزی استراتژیک

  برای اولین بار در دهه ی 60 میلادی مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک به صورت نظام یافته در صنعت به کار گرفته شد.مفاهیمی که از ادبیات نظامی گرفته شده ودر قالبی ساختارنیافته و ابتدایی در صنعت استفاده شدند.دهه ی 80 میلادی را می توان آغازی برای نهادینه شدن این نوع برنامه ریزی در شرکت ها وادبیات علمی مربوط به صنعت به شمار آورد.به تدریج استفاده از آن در سایر تخصص ها وعلوم ،مثل برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات دولتی فموسسات غیرانتفاعی وشهرها نیز رواج یافت.با ورود این نوع برنامه ریزی در هر کشور،ادبیات آن نیز متناسب با گفتمان رایج در آن سرزمین تغییر می نمود(زیاری ودیگران،186:1388).اگرچه مفهوم برنامه ریزی راهبردی نظیر چشم انداز،ماموریت و..برای نخستین بار در ادبیات برنامه ریزی شرکتی وبرای کاربرد در بخش خصوصی به کار گرفته شده است لیکن از دهه ی 1970 میلادی کاربرد گسترده ای نیز در برنامه ریزی وسیاست گذاری دولتی و همگانی یافته است..برنامه ریزی استراتژیک در بخش خصوصی توسعه یافته است.تجارب اخیر مبین آن است که رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک که در بخش خصوصی تدوین شده اند می توانند به سازمان های عمومی وغیرانتفاعی و همچنین جوامع ودیگر نهادها کمک نمایند تا با محیط های دستخوش تغییر ،برخورد مناسبی داشته وبه شیوه ای کارسازتر عمل نمایند (Bryson,1990).

  بیشتر برنامه ریزی ها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل «آرمانها و اهداف طرحها و اقدامات منابع مورد نیاز» می‌باشند. در این مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردندتغییر در شرایط محیط، سیاستها، نگرشها، دیدگاهها، ساختارها، نظامها و . . . عواملی هستند که بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. برنامه ریزی در شکل عقلایی فوق، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می‌گردد. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. این نگرش زمینه‌ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد. برخلاف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمانها و اهداف تعیین می‌شوند هدف برنامه ریزی استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می‌توان ترکیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را بکار برد.استراتژی، برنامه، موضع، الگوی رفتاری، پرسپکتیو، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاهها و جهت حرکت سازمان را نشان می‌دهد. استراتژی می‌تواند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود. در دنیای امروز که شاهد تغییر وتحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، سازمان ها در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت،باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر ومحیط گرا باشد؛به طوری که ضمن شناسایی عوامل موثر محیطی،تاثیر آنها را بر سازمان و نحوه ی تعامل سازمان با آن ها را در بلند مدت مشخص کند.این نوع برنامه ریزی، در واقع، همان برنامه ریزی استراتژیک است که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان،فرصت ها وتهدیدات محیطی وقوت ها وضعف های داخلی را شناسایی و با در نظر داشتن  ماموریت وچشم انداز سازمان،اهداف بلند مدت برای سازمان تدوین می کند و به منظور تحقق این اهداف،از بین گزینه های استراتژیک،اقدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوت ها وضعف ها از فرصت های پیش آمده به نحو شایسته استفاده نماید.

  Abstract

  The old neighborhoods in the cities, not only because of its cultural heritage, due to the city being a valuable opportunity for reform and modernization to meet the growing needs of the city provides. Many kinds of old texture of Iranian cities have been abandoned Planning to renovate and reorganize these areas has become a basic necessary in urban planning. Experiences of the past few decades, the organization has worn tissue Body-centered approaches that are worn on the standards in urban areas, Although the initial stimulus to the requirements of economic and social renewal, but did not significantly reduce the role and participation of the residents has been saved Such as the importance of considering the views of residents, neighborhood and community and institutional capacity to The economic, and promote local economic capacity, according to the administrative processes associated with the fact that the design and implementation of And ultimately stimulate residents and promote environmental interest groups and influence in strategic planning are discussed. The population of our neighborhood fabric flowers worn suppressed in Shiraz. This is a descriptive - analytical and applied. The main goal of this research area and provide quality solutions and develop effective strategies for community organizing flowers worn tissue is suppressed Research findings indicate poor tissue quality residential neighborhood with problems of population density there is low passages Swot analysis techniques in the study of the patterns is widely used in strategic planning The proposed strategy is used to improve the performance of the organization and has been a neighborhood.

  Keywords: strategic planning, partnerships, old tissue, renovation, gelkoob sector

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  منابع فارسی

  1)ابلقی،عبدالرضا،«حفاظت،مرمت،بهسازی یا نوسازی» مجله هفت شهر،شماره 4،صفحه 124-113، تابستان و پاییز 1380

  2)اژدری تشریق،محمد، سال 1383،پایان نامه کارشناسی ارشد،اصول و معیارهای بازسازی و بهسازی بافت قدیم مطالعه موردی محله جولان همدان،دانشگاه علم و صنعت ایران

   

  3)آندرانویچ.گ (1380): روشهای پژوهش شهری، ترجمه سید محمود نجاتی حسینی، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور،تهران.

  4)بهرامی نژاد،دهقان،(1383)،شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها مطالعه موردی بافت میانی شیراز،پایان نامه کارشناسی ارشد در شهرسازی،دانشگاه شیراز

  5)پوداحمد،احمد،کلانتری خلیل آباد،حسین؛سال 1384،فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها،صفحه 167،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

  6)پورجعفر،محمدرضا،مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها،انتشارات پیام، 1388

  7)توسلی،مهدی،سال 1374،اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران،وزارت مسکن و شهرسازی،جلد دوم،صفحه 41-40،تهران

  8)تقوایی،مسعود،1387،بررسی و تحلیل تئوری اصالت بخشی تغییر کالبدی محلات مرکزی شهرها،مجله شهرداری ها،شماره 89،صفحه 15

  9)توپالوف،کاظم و اطهاری،سال 1372،تاریخچه پژوهش شهری،مجله آبادی،شماره 8،صفحه 47

  10)جعفری،جواد،سال 1387،پایان نامه کارشناسی ارشد،بهسازی و تجدید حیات بافت های فرسوده شهری شهر زاوه،دانشگاه شهید بهشتی

  11)حافظ نیا، محمدرضا(1382):مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی،چاپ هشتم،سمت،تهران

  12)حبیبی،محسن ،مقصودی،ملیحه؛ سال 1381،مرمت شهری،انتشارات دانشگاه تهران

  13)حبیبی،کیومرث،بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری،انتشارات دانشگاه کردستان،1386

  14)رهنما،محمدرحیم،پایان نامه دوره دکتری،احیاء بافت قدیم و توسعه شهری محله سرشور مشهد،دانشگاه تربیت مدرس،1375

  15)رهنما،محمدرحیم،معرفی و ارزیابی تئوری اصالت بخشی در فرایند احیای بافت های قدیم شهری،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره 42،انتشارات آستان قدس رضوی،مشهد 1375

  16)زیاری،کرامت الله،1388،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،انتشارات دانشگاه تهران

  17)سلیمی، محمود (1387): برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بانه با استفاده از مدل SWOT، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

  18)سرشماری عمومی نفوس و مسکن،سال 1385،مرکز آمار ایران

  19)شفایی،سهراب،1384،راهنمایی شناسایی و مداخله در بافت های فرسوده،مهندسان مشاور شاران،مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

  20)صرافی،مظفر (1379): مفهوم، مبانی و چالشهای توسعه استراتژیک، فصلنامه توسعه استراتژیک، انتشارات سازمان شهرداریها، شماره2،تهران.

  21)عالمی،رضا،سال 1383،پایان نامه کارشناسی ارشد،بافت شناسی جغرافیای محلات قدیمی بیرجند جهت احیاء و پیشگیری از فرسودگی،دانشگاه شهید بهشتی.

  22)فلامکی،محمد منصور،سال 1374،باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی،صفحه 116،انتشارات دانشگاه تهران

  23)قادری اردکانی،مهدی،سال 1385،پایان نامه کارشناسی ارشد،راهکارهای باززنده سازی بافت فرسوده شهری اردکان،دانشگاه آزاد قزوین

  24)کلانتری خلیل آباد،حسین،سال 1378،پایان نامه کارشناسی ارشد،برنامه ریزی مرمت ناحیه تاریخی شهر یزد،دانشگاه شهید بهشتی

  25)گلکار،کوروش،"از تولد تا بلوغ طراحی شهری"،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،نشریه علمی پژوهشی صفه، شماره 36،1382

  26)گلکار،کوروش،کند و کاوی در تعریف طراحی شهری،مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران،1378

  27)موسوی،محمد،سال 1386،پایان نامه کارشناسی ارشد،علل فرسودگی و راهبردهای بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

  28)مشهدی زاده دهاقانی،ناصر،سال 1372،تحلیلی از ویژگی های نظام برنامه ریزی شهری در ایران،انتشارات دانشگاه علم و صنعت،تهران

  29)مهدیزاده،جواد،(1379)،طراحی کاربری اراضی از دیدگاه توسعه پایدار،مهندسین مشاور فرنهاد،تهران

  30)نورایی،همایون،(1390)،ساماندهی بافت فرسوده منطقه 4 اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی،دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

  31)هفت شهر،فصلنامه عمران و بهسازی،سال چهارم شماره 12 و 13 

  منابع لاتین

  1-Bryson,J.strategic planning in developed countries,Alabama university press,1990

  2-Curey curties,(2008)planning for sustainable accessibility:the implementation challenge,curtin university of technology,wa,Australia,104-112

  3-Cowan, R. The Dictionary of Urbanism. Streetwise Press, 2005.

  4-Liewelyn, D. Urban Design Compendium, English Partnerships,1999

  5-Steiner, F. Planning and Urban Design Standards, John Wiely Press, 2007.

  6-The center for urban researchand learning(curl),2002,neighborhood change:gentrification,Loyola university Chicago.

  7-Urban Land Institute (ULI), Ten Principles for successful Development Around Transit, 2003.

   

   

  .


موضوع پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, نمونه پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, جستجوی پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, فایل Word پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, دانلود پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, فایل PDF پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, تحقیق در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, مقاله در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, پروژه در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, پروژه درباره پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد های موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز

فصل اول:کلیات تحقیق پیشگفتار امروزه شهر ها به شکل سرسام آوری رشد می کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده اند.این روند مربوط به قرون اخیر و بویژه پس از انقلاب صنعتی است که رشد کالبدی و جمعیتی شهرها ، مشکلات عدیده ای را موجب گشت.در پاسخ به این مشکلات طرح های مختلفی به اجرا درآمدند که شاید مهم ترین آن ها طرح های هادی وجامع بودند،اما به دلایل متعدد این طرح ها با شکست ...

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جفرافیای انسانی گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده : فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده : بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ...

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان چکیده با توجه به مشکلات موجود در شهرهای بزرگ مانند گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون و فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر، لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی جهت برقراری توسعه پایدار شهرها بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی در بافتهای ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

ثبت سفارش