پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن

word 6 MB 29727 120
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۵,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده

  امروزه شهرها با رشدی شتابان در حال گسترش و توسعه هستند، به طوری که فرایند توسعه شهرها در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات پیشِ روی پژوهشگران مسائل شهری است. افزون بر میزان رشد شهرها، چگونگی تغییرات کاربری‌ها در سطح کلان نیز مورد توجه می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی گسترش شهر بندر ترکمن فراهم شده است. . روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از تصاویر ماهوارۀ لندست 5 و نقشه­های رقومی شده، تصاویر GOOGLE EARTH، نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  مطالعات میدانی و همچنین از طریق اسناد، مجلات و کتب مرتبط با موضوع استخراج شده است، جهت تحلیل داده­ها از نرم افزارهای AUTO CAD، ARC GIS، Super Decisions و IDRISI استفاده گردیده است. و تغییرات کاربری اراضی تا سال 1404 با استفاده از مدل زنجیره‌های مارکوف و سلولهای خودکار نشان داده شده، سپس با استفاده از مدل ANP به بهینه سازی این گسترش پرداخته شده است. در کل می توان گفت که هدف از این تحقیق ارائه یک راهکار مناسب برای بهینه سازی توسعه آتی شهرها با استفاده از معیارهای متنوع طبیعی و انسانی می باشد. برای بهتر شدن نتایج تحقیق و اجرائی شدن این گونه تحقیقات باید معیارهای بیشتری از جمله شاخص قیمت زمین و ... استفاده شده و به طور جزئی تری به موضوع پرداخته شود. تا بتوان با دقت بیشتری به امر مکان یابی توسعه آتی شهرها پرداخت. .  نتایج  این تحقیق حاکی از آن است که در سال1391 از 69/327 هکتار اراضی ساخنه شده اضافه شده نسبت به سال 1366، 17/307 هکتار آن در کلاس های متوسط، مناسب و کاملا مناسب قرار گرفته و تنها   25/20 هکتار در کلاس های کاملا نامناسب و نامناسب قرار گرفته است.

  کلمات کلیدی:پیش بینی گسترش شهری؛ بهینه سازی گسترش شهری،IDRISI ، GIS ، بندر ترکمن.

  فصل اول: کلیات تحقیق

   

  مقدمه

  پس از انقلاب کشاورزی، ایجاد شهرها دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود. این امر روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسانهای دیگر گردید. در حقیقت تغییر در واکنش های انسان نسبت به هم و نسبت به محیط به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داد که نمود عینی آن بصورت یک پدیده نو که اصطلاحا شهر نامیده می شود نمایان گردید. در این میان پیدایش، توسعه و مکان گزینی شهرهای ایران به تبعیت از ویژگی های خاص زمانی و مکانی خود شکل گرفته اند. و در فراز و نشیبهای تاریخ دگرگونی ها و تغییراتی را بر چهره خود پیدا کرده اند. تا این که امروز بصورت میراثی از تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی  و اقتصادی کشور به دست ما رسیده است ( نظریان، 1374: 1). بررسی تحولات جهانی در عصر حاضر حاکی از این است که شهر و شهرنشینی با تغییرات بنیادی کمی و کیفی روبرو بوده و در این روند همچنان با سرعت بیش از پیش به جلو در حرکت است. این گونه پیچیده شدن مسایل و مشکلات شهرها در ابعاد مختلف ممکن است پیامدهای منفی در پی داشته باشد (کیانی، 1386: 1). یکی از مهمترین مباحث شهر و شهرنشینی در ایران امروز، بررسی و تحلیل رشد و توسعه­ی کالبدی – فضایی شهر و شهرنشینی است (شماعی، 19:1382). در این ارتباط هدف کلی برنامه­ریزی شهری تأمین رفاه مردم است؛ از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالم­تر، آسان­تر، مؤثرتر و دلپذیرتر (علی نژاد طیبی، 2:1389). مطالعه و تحقیق در مورد شهر و توسعه­ ی شهری، با توجه به ابعاد گسترده­ی آن، از موضوعات دشوار است، زیرا روابط متعدد و پیچیده­ای وجود دارند  که برای اثر بخشی مطالعه، باید مد نظر قرار گیرند و موضوع از جنبه های مختلف بررسی شود. توسعه­ی شهری در هر کشور یک امر اتفاقی نیست و از سوی دیگر کنترل روند آینده­ی آن، نیاز به برنامه­ ریزی­ های دقیق دارد( فرهمند، 2:1387). بدین لحاظ تحلیل تناسب زمین برای توسعه­ی شهری و شناسایی اراضی مناسب و اولویت­دار برای گسترش کالبدی بسیار ضروری می­نماید. ، این تحقیق به بررسی روند گسترش شهر بندرترکمن در طی سالهای 1391-1366 با استفاده از نرم افزار [1](ادریسی) و تعیین جهات بهینه گسترش آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی[2](GIS) پرداخته است. در ضمن در پایگاه GIS با استفاده از فرایندسلسله مراتبی تحلیل (ANP)[3] و نرم افزار SUPER DECISTIONبر روی مؤلفه­های مؤثر در مکان یابی بستر مناسب جهت ساخت و ساز شهری، نسبت به تعیین جهات بهینه توسعه شهر اقدام شده است.

   

  بیان مسئله

  شهرها از نظر بیولوژیک در استفاده از منابع حیاتی همچون هوا، آب و غذا، در متابولیسم شهری همچون انگل عمل می‌کنند. هرچه شهر   بزرگ تر باشد از اطراف خود بیشتر طلب می کند و بدین ترتیب خطر تخریب محیط زیست افزایش می یابد (بحرینی، 1368: 76). یکی از آثار این توسعۀ کالبدی، گسترش در حاشیه شهر یا منطقه ده- شهرها و آن سوی مرزهای اداری شهرها است. این توسعۀ شهری به سوی مناطق بیرونی پیش رفته و موجب تغییراتی در کاربری اراضی پیرامونی آن می شود (شیعه، 1377 :65). با وجود این موضوع، طرح‌های شهری دارای نگرشی مبتنی بر کیفیات یک سیستم بسته و منفک از محیط است و در شرح خدمات طرح‌های شهری قدیم و جدید ایران، برنامه ریزی منطقه ای نقشی کم‌رنگ دارد. این در حالی است که یکی از موضوعات حیاتی قرن 21 دربارۀ پایداری شهر، چگونگی رشد و توسعۀ شهر در فضا می باشد،  شهرنشینی به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ انسان باعث دگرگونی در روابط انسان ها با یکدیگر شده و با افزایش جمعیت شهرنشینی بهره برداری از محیط تشدید می گردد.رشد شهرنشینی در کشور ایران طی 50 سال گذشته دو جهش عمده داشته است.اولین جهش بعد از اصلاحات ارضی(1341)که در ان با مکانیزه کردن کشاورزی و تقویت بخش صنعت سیل مهاجرین روستایی به سوی شهرها سرازیر شد. دومین جهش را می توان بعد از انقلاب اسلامی دانست.رشد روز افزون شهرها متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و تغیرات زیاد در ساختار فضایی شده است( کاظمی محمدی 1379: 8-7).

   یکی از مشکلات عمده در برنامه ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای براورده ساختن نیازهای فعلی و پیش بینی برای نیازهای آینده می باشد. توسعه فیزیکی شهرها فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن به صورت عمودی و افقی گسترش می یابند. اگر این روند بدون برنامه ریزی باشد مشکلات متعددی را موجب خواهد شد .(حبیبی،پوراحمد،1384: 2). شهر بندرترکمن از بافتی هندسی برخوردار است بدین معنی که خیابان های اولیه آن با طرحی از پیش اندیشیده شده ترسیم شده و بیشتر از الگوی نقشه طولی در زمینه ای شطرنجی تبعیت می کند ضمن آن که در برخی مناطق شهر به طور محدود، نقشه شهر حالت آشفته تری پیدا می کند. ولی متاسفانه توسعه فیزیکی شهر در امتداد جاده های وروردی گسترش یافته و شکل شهر را به حالت شعاعی نزدیک می کند. از جمله مشکلاتی که در رابطه با گسترش فیزیکی شهر مطرح است بالا بودن سطح ایستایی آبهای زیرزمینی است به دلیل شیب بسیار ضعیف منطقه و مجاورت با دریا که به نوبه خود دفع آبهای سطحی و فاضلاب شهری را با مشکل روبرو ساخته است. همچنین خطر پیشروی آب دریای خزر در بخش های غربی شهر که موجبات عدم گسترش فیزیکی شهر را به این سمت فراهم آورده است. بنابراین بررسی همه جانبه علل و عوامل توسعه فیزیکی شهری بویژه در دهه های اخیر همراه با ارزیابی الگوهای توسعه با نگرش علمی و نکات مثبت و منفی آن در ارتباط با مسایل شهری از مهمترین مسایلی هستند که بایستی مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند.

   

  سوال تحقیق

  آیا گسترش شهر بندرترکمن متناسب با الگوی بهینه بوده است.؟

   

  فرضیه تحقیق

  1-

   

  پیشینه تحقیق

  مولر و میدلتون (1994) با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف به این نتیجه رسیدند که می توان به نسبت تبدیل کاربریهای مختلف و امکان پیش بینی آنها در آینده رسید. براون و همکاران (2001) با پیش بینی تغییرات کاربری، توانستند میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص و این تغییرات را در مسیرهای مناسب هدایت کنند. تینگ وی ژانگ در تحقیقی تحت عنوان «نیروهای بازار زمین و نقش حکومت در پراکندگی» به بررسی پراکندگی در شهرهای چین و مقایسۀ آنها با شهرهای آمریکا پرداخته است. حاصل تحقیقات او این است که 8/5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی از بین رفته یا تغییر کاربری داده، که از این مقدار یک پنجم آن در اثر الگوی گسترش افقی و پراکندگی در طی سالهای 1986 تا 1996 به زیر ساختارهای شهری رفته است. (Ting Wei Zhang,2000).جنرت و همکارن (2001) به منظور درک چگونگی تغییر چشم انداز بیابانها در مرکز آریزونا به واسطۀ گسترش مناطق شهری، به آنالیز مکانی مجموعه هایی از الگوی کاربری اراضی از سال 1912 تا 1995 پرداختند. نتایج گسترش مناطق شهری با نتایج افزایش جمعیت در این دوره مطابق بوده است. در این تحقیق، به منظور شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی، از مدل Markov- cellular automata استفاده شد) Jenerette and all, 2001). الدین و الدراندالی در سال 2004 یک سیستم جدید را که در آن بکارگیری فرایند سلسله مراتبی تحلیل (AHP) از طریق کاربرد یک سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)یکپارچه شده است را برای تعیین مکان بهینه به منظور یک تسهیلات خاص ارائه کردند.این سیستم دو ابزار اصلی AHP و GIS را در روش به کار می گیرد که دخالت کاربر را با عنصر دیگر و نیز سطح مهارت مورد نیاز برای کار با کامپیوتر را کاهش می دهد (الدین و الدراندلی ،2004).

  حبیبی در سال 1380 با استفاده از GIS، توسعه­ی کالبدی-فضایی شهر سنندج و روند الگوی توسعه­ی شهری آن را بررسی کرد. وی برای شروع این تحقیق پنج فرض را در نظر گرفت: 1. عوارض طبیعی و توپوگرافی در جهت دهی به توسعه فیزیکی شهر سنندج و تبدیل آن از الگوی قطاعی به الگوی کهکشانی همراه با خطی مؤثر بوده است. 2. به نظر می­رسد که بکارگیری ابزارهای تحلیلی GIS می­تواند با در نظر گرفتن خصایص طبیعی، محیطی و انسانی الگویی مطلوب برای توسعه­های شهری آینده این شهر ارائه نماید. 3. روند فعلی توسعه­ی شدید شهری سنندج ،باعث هجوم به روستاهای حاشیه شهر، پایانه حمل و نقل و فرودگاه و.... جذب و ادغام آن­ها در داخل مناطق شهری خواهد گردید. 4. به نظر می­رسد که مهاجرت­های روستایی و شهری (درون استانی) طی سال­های پس از انقلاب اسلامی باعث تشدید توسعه فیزیکی شهر سنندج گردیده است.  5. طرح­ها و برنامه­های رسمی (طرح جامع شهری و تفصیلی) نقش اساسی در توسعه فیزیکی شهر سنندج داشته است. بعد از انجام تحقیق، حبیبی به این نتیجه رسید که این فرضها صحت دارند. همچنین عوامل طبیعی، مرکزیت سیاسی، طرح های توسعه­ی شهری اجرا شده را در توسعه­ی فیزیکی شهر سنندج مؤثر دانسته است. و با تهیه لایه­های اطلاعاتی متعددی مانند شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی، خاک شناسی و ... و تلفیق این لایه­ها، با استفاده از مدل منطق فازی و مدل همپوشانی لایه­ها، الگوی مناسب توسعه­ی شهر را از طریق مکانیابی یک پهنه 12 کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارائه داد.( حبیبی :1384، : توسعه کالبدی – فضایی شهر سنندج با استفاده از جی آی اس، انتشارات دانشگاه کردستان.)

  طاهری در سال 1381 به ارزیابی الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر از سالهای 1345 تا 1380 و ارائه الگوی مناسب توسعه­ی آن پرداخت، وی پژوهش خود را با این فرضیات شروع کرد: 1. الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر بیشتر متأثر از موقعیت استقرار آن بوده و کمتر از الگوی برنامه­ریزی شده پیروی کرده است. 2. الگوی توسعه­ی فیزیکی شهر رامشیر از نظام سلسله مراتبی مناسب خدماتی پیروی نمی­کند.  3. توسعه­ی فیزیکی شهر رامشیر از قیمت زمین در حاشیه­ی شهر نیز پیروی کرده است. با بررسی انجام شده مشخص شد سه فرضیه فوق صحیح می­باشند و همچنین مشخص شد که در دهه 1340 الگوی شکل شهر بصورت هسته­ای متمرکز در جوار رودخانه جراحی قرار گرفته بود و در سال­های بعد از آن به علل خاصی شهر از الگوی هسته­ای خارج و الگوی رشد خود را بصورت خطی ادامه داده است. همچنین به این نتیجه رسیده است که با توجه به شکل خطی شهر رامشیر و مشکل رفت و آمد بسیار شهروندان به مرکز شهر و هزینه­های مالی و زمان، که بر این شهروندان دارد و اینکه از گسترش شهر جلوگیری شود، به نظر می­رسد ترکیب الگوی مراکز خطی چند هسته­ای از راه حلهای مناسب باشد. طاهری در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود به ارزیابی الگوی توسعۀ فیزیکی شهر رامشیر و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد کرده، پرداخته و در پایان یک الگوی مناسب عرضه کرده است. (طاهری: 1381، ارزیابی الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر و ارائه الگوی مناسب آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا). عبدالامیر با استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاری (MCE) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (ساج- gis) و با هدف شناخت نواحی اولویت دار و مناسب جهت توسعۀ کالبدی برای استفادۀ برنامه ریزان شهری و تصمیم گیرندگان فضایی، به بررسی و تحلیل تناسب زمین برای توسعۀ کالبدی در محور شمالغرب شیراز پرداخت. (عبدالامیر، 1384 :93-106).

  Abstract

  Nowadays, the Cities are developing with the rapid growth.So that the development process of cities is currently one of the most important issues facing cities and urban researcher.In addition to the growth of cities, how to change the macro-level applications are considered.The present study is provided  to optimize of extend of bandar torkaman. the Method of study is cross - sectional research. Data required for this research are extracted from Landsat 5 satellite images and ¬ digital map, the images GOOGLE EARTH, detailed results of the general capitation of Population and Housing, through field studies and documents, magazines and books which are related to the topic. In order to analyze of Data, AUTO CAD, ARC GIS, Super Decisions and IDRISI software are used.

  And changes in land use to the year 1404 using Markov chains and automated cell are shown. Then using ANP model, this extend has been optimized. In general we can say that the purpose of this research is to provide an optimized solution for the future development of cities using a variety of measures and human and natural. For better results, and implementation of such research should used further measures, including land price index and....And the issue is more subtle, So as to more accurately locate future development of cities to pay. The results of this study indicate that in 1391, the 327.69 hectare of added build land in compare of the year 1366, 307.17 hectare in the class average, good and very good located and only 25/20 hectare in the classroom has been totally inadequate and inappropriate.

  Key words: prediction of urban growth, development, optimization, IDRISI, GIS, bandar torkaman.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

  1-1- بیان مسئله. 4

  1-2- سوال تحقیق.. 5

  3-1- فرضیه تحقیق.. 5

  4-1- پیشینه تحقیق.. 5

  5-1- اهداف تحقیق.. 9

  6-1- کاربرد نتایج تحقیق.. 9

  7-1- روش انجام تحقیق.. 10

  7-1- مشکلات و تنگناهای تحقیق.. 11

  فصل دوم. 12

  مبانی نظری تحقیق.. 12

  2-1- تعاریف مفاهیم. 13

  2-1-1-            برنامه ریزی.. 13

  2-1-2- برنامه ریزی فضایی.. 13

  2-1-3- برنامه ریزی فیزیکی.. 14

  2-1-4- شهر                                                                                                14

  2-1-5- شهرنشینی.. 15

  2-1-6- سیستم شهری.. 15

  2-1-7-            حریم شهر. 16

  2-1-8- محدوده شهر. 16

  2-1-1-            محدوده خدماتی.. 16

  2-1-9- محدوده استحفاظی.. 17

  2-1-10- توسعه ی شهری.. 17

  2-1-11- توسعه فیزیکی.. 18

  2-2- عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرها 19

  2-2-1- عوامل طبیعی و توسعه ی شهر. 19

  2-2-2- عوامل اقتصادی.. 19

  2-2-3- عوامل اجتماعی.. 20

  2-2-4- نگرش به شهر. 21

  2-2-5- سیاست ها و مدیریت های شهری.. 21

  2-3- نظریه های توسعه فضایی – کالبدی شهر. 22

  2-3-1- دیدگاه کوین لینچ و گسترش فیزیکی شهر. 22

  2-3-2- دیدگاه ساختارگرایی.. 22

  2-3-3-            نظریه رفتار انسانی.. 23

  2-3-4- نظریه اقتصادی.. 23

  2-3-5- رشد پیوندی.. 24

  2-3-6- نظریه تأثیر وسایط نقلیه و خطوط ارتباطی در توسعه شهرها 24

  2-4- توسعه فیزیکی شهر در کشورهای توسعه یافته. 25

  2-5- توسعه فیزیکی شهر در کشورهای در حال توسعه. 26

  2-6- جمع بندی.. 27

  فصل سوم. 28

  مواد و روش های پژوهش... 28

  3-1- مقدمه                                       29

  3-2- مواد و روش های تحقیق.. 29

  3-2-1- روش کتابخانه ای.. 29

  3-2-2- مشاهده و روش های میدانی.. 30

  3-2-3- استفاده از نقشه ها و تصاویر ماهواره ای.. 30

  3-2-3-1- طبقه بندی نظارت شده یا FUZZY ART MAP   33

  3-2-3-2-  الگوریتم FUZZY ARTMAP   35

  3-2-3-3- زنجیرههای مارکوف و سلول های خودکار. 37

  3-2-4- مدل های روی هم گذاری و ترکیب لایه های اطلاعاتی با همدیگر. 37

  3-2-4-1-مدل همپوشانی شاخص ها:                                                                         39

  نقشه های دو طبقه ای.. 39

  نقشه های چند طبقه ای.. 39

  3-2-4-2-  مدل فازی:                                                                                   40

  3-2-4-3-مدل احتمالی بیزین                                                                                   43

  3-2-5- مدل ANP   43

  فلوچارت روش تصمیم‌گیری در ANP. 45

  مرحله 6: محاسبه سوپر ماتریس‌ها 47

  3-2-6- جمع بندی.. 48

  فصل چهارم. 49

  خصوصیات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 49

  4-1- موقعیت جغرافیایی.. 50

  4-2- ویژگی های طبیعی منطقه. 51

  4-2-1- زمین شناسی منطقه. 51

  4-2-2-            اقلیم منطقه. 52

  4-2-3-            دما                                                                                                                  52

  4-2-4- توده های هوا و بارش... 53

  4-2-5- منابع آب.. 55

  4-2-5-1-آب های جاری                                                                                           55

  4-2-5-2-گرگانرود                                                                                                 55

  4-2-5-3- رودخانه‌ قره‌ سو                                                                             55

  4-2-5-2-آب های زیرزمینی:                                                                                    56

  4-2-6-خاک و پوشش گیاهی:                                                                                    57

  4-3- عوامل انسانی.. 57

  4-3-1- خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن. 57

  4-3-2- خصوصیات اجتماعی شهر بندر ترکمن.. 59

  فصل پنجم. 61

  تجزیه و تحلیل داده ها 61

  5-1-مقدمه                                                                                                        62

  5-2- فرایند تغییر کاربری اراضی و میزان گسترش فضایی-کالبدی شهر بندر ترکمن.. 62

  5-3- ارزیابی تغیرات کاربری ها با استفاده از مدل LCM... 74

  5-4- پیش بینی تغییرات کاربری ها تا سال 1404 با استفاده از مدل زنجیرههای مارکوف و سلولهای خودکار. 78

  5-5- ارزیابی دقت.. 80

  5-6- تعیین اراضی مناسب جهت توسعه آتی شهر. 81

  5-6-1-  شناسایی متغیرها و معیارهای ارزیابی.. 82

  5-6-2- تهیه لایههای اطلاعاتی جدید. 82

  5-6-3- طبقهبندی و ارزشگذارش متغیرها و لایههای اطلاعاتی.. 82

  فصل ششم. 107

  آزمون فرضیه و نتیجه گیری.. 107

  6-1- مقدمه:                                                                                                                       108

  6-2- آزمون فرضیه. 108

  6-3- جمع بندی و پیشنهادات: 109

  مراجع                                                                                                         111

  منبع:

  1.ابراهیم زاده و همکاران ، فصلنامه جغرافیا و توسعه، پاییز 1389 شماره 19 ص36

  آل شیخ، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ح‍س‍ی‍ن ه‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر س‍ل‍طان‍ی(1381): کاربرد GIS در مکان یابی عرصه پخش سیلاب، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هفدهم، شماره 4.

  بارو، پی ای(1376): سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه حسن طاهرکیا، انتشارات سمت، تهران.

  4.بحرینی، سید حسین (1377) : فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.

  بمانیان، محمد رضا، هادی محمودی نژاد (1387) : نظریه های توسعه کالبدی شهر، تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

  6.پیران، پرویز(1369) : دیدگاههای نظری در جامعه شناسی شهر و شهرنشینی- مکتب اکولوژیک، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 40

  حبیبی،کیومرث، پوراحمد، احمد( 1384) : توسعه کالبدی – فضایی شهر سنندج با استفاده از جی آی اس، انتشارات دانشگاه کردستان.

  حسین زاده دلیر، کریم (1386): برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت

   حسین زاده، دلیر، کریم، بهار و تابستان 1385: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ششم

  10.حکمت نیا، حسن ، قنبری هفت چشمه، ابوالفضل(1385) : اصول و روش های برنامه ریزی شهری ،  یزد، مفاخر.

  11.رضایی، محمدرضا(1384): توسعه کالبدی شهر شیراز و آثار زیست محیطی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.

  12.رضوانی، علی اصغر(1374) :  روابط متقابل شهر‌و روستا با تأکید بر ایران،‌انتشارات پیام نور

  رضویان، محمد تقی (1381): برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران

  14.رهنمایی، محمد تقی (1371): مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی ، چاپ دوم

  15.رییس دانا ، فریبرز(1381) : اقتصاد سیاسی توسعه ، مقاله نگاهی به  مسایل توسعه شهری، تهران ، انتشارات نگاه.

  16.سعیدنیا، احمد (1378): تأسیسات و خدمات شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور، کتاب سبز، پنجم، تهران

  17.سیف الدینی، فرانک (1381) :  زبان تخصصی برنامه ریزی شهری ، آییژ .

  18.شارع پور، محمود(1387) :جامعه شناسی شهری، ،تهران،سمت.

  شکوئی، حسین (1385): دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت

  شیعه، اسماعیل (1386): مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

  شیعه، اسماعیل (1390): کارگاه برنامه ریزی شهری (با تجدید نظر و اضافات)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

  22.صدر موسوی، میرستار، میرحیدر طالب زاده (1385) : نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی استان آذربایجان غربی (نمونه موردی شهر ماکو)، تبریز: دانشگاه تبریز، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

  طاهری، غلامرضا (1381) : ارزیابی الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر و ارائه الگوی مناسب آن، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا.

  24.عزیزی،محمد مهدی(1372) : گسترش سریع شهری؛یک بحران، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه شهری و شهرهای جدید، جلد دوم، وزارت مسکن و شهرسازی(شرکت عمران شهرهای جدید)، اصفهان.

  عزیزی ، محمد مهدی (1383) : تراکم در شهرسازی (اصول و معیارهای تراکم بهینه ) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران . 

  علوی پناه، سید کاظم. 1382. کاربرد سنجش از دور در علوم زمین( علوم خاک)، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 487 صفحه.

  علی نژاد طیبی، کاووس (1389)، تحلیلی بر روند توسعه کالبدی – فیزیکی شهر فیروزآباد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا.

  28.فرج زاده، منوچهر (1381): سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم، انتشارات سمت.

  29.فرید، یدالله (1375): جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز

  کامیار، غلامرضا (1382): حقوق شهری، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران

  31.کرمی، محمدرضا(1382): مکان یابی هنرستان فنی و حرفه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

  32.کارتر، بونهام، گریم اف(1379): سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین مدل سازی به کمک GIS، ترجمه گروه زمین مرجع سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران.

  33.لینچ، کوین (1381): سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران.

  34.محمدی، جواد(1381): تحلیل پراکندگی فضایی و مکان یابی فضای سبز شهری در منطقه دو شهرداری تبریز، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  35.مخدوم و دیگران(1380): ارزیابی برنامه های محیط زیست با سامانه­های اطلاعات جغرافیایی( GIS)، انتشارات دانشگاه تهران.

  36.مدیری، مهدی، خسرو خواجه(1380): اشاره­ای به سیستم اطلاعات جغرافیایی، انتشارات سازمان جغرافیایی ارتش، تهران.

  مشهدیزاده دهاقانی، ناصر  (1385): تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

  مشهدیزاده دهاقانی، ناصر (1378): تحلیلی از ویژگی های برنامه­ریزی شهری در ایران، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.

  39.معصومی اشکوری، سید حسن (1385): اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات پیام

  موسوی،عنایت الله(1384): نقش عوامل جغرافیایی در توسعه کالبدی فیزیکی شهر ایذه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  41.مهدیزاده، جواد (1379): برنامه ریزی کاربری زمین، تحول در دیدگاهها و روشها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4، زمستان 1379.

  42.میبدی، ابوالفضل(1385)، پردازش رقومی تصاویر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، بهار 85

  43.نجف زاده، احمد، نفش تحولات جمعیتی در توسعه فضایی- کالبدی شهر اسلام آباد در نیم سده اخیر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  44.نظریان، اصغر (1388): پویایی نظام شهری ایران، انتشارات سهند

  45.نقیبی، فریدون(1382): مسیریابی بهینه خطوط لوله نفت و گاز به وسیله سیستم اطلاعات مکانی GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی GIS، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران.

  46.ویلیامز، جاناتان(1376):  اطلاعات جغرافیایی از فضا، سازمان اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.

  47.هایوود، یان، سارا کورنلیوس، استیو کارور(1381): مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه گیتی تجویدی، انتشارات سازمان نقشه برداری.

  48.یکانی فرد، احمدرضا(1380): اصول مکانیابی مراکز درمانی، فصلنامه شهرداریها، سال سوم، شماره 23.

   

  Aibinu, Aderemi, GIS Application in urban planning and urban management: Utilising GIS in Kigali urban planning and city management, GIS/Urban Mapping Expert, Kigali Urban Planning and Management, Rwanda,(2001) 93-96.

  Basanta, Shreshta, Birendera Bajracharya, Subhi Pradhan(2001): GIS for Beginners Introductory GIS Concepts and Hands- on exercises. Intrrnational center for integerated mountain development GPO box3223, Kathmandu, Nepal.

  Bell, E. J. (1974). Markov analysis of land use change: Application of stochastic processes to remotely sensed data. Socioeconomic Planning Sciences 8, pp. 311–316.

  Bennett, B., 1998. Determining consistency of topological relations. Constraints., 3 (2–3) , Pages. 213–225. 

  Bitntner, T., Stell, J. G., 2002. Vagueness and rough location. Geoinformatica, 6 (2), Pages. 99–121.

  Bonham-Carter, G. F., 1991. Geographic Information System for Geoscientists: Modeling with GIS, Pergamon. Ontario, Pages. 291-300.

  Budic, Z.D (1993) GIS use among southeastern local government, journal of urban and regional information systems association, 5(1) , 7-14.

  Burrough, P.A, Mc Donnell, R.A(1998): Principles of geographic information system, Oxford University press.

  Che-Wei, Chang., Cheng-Ru, Wu., Huang-Chu, Chen., 2009. Analytic network process decision-making to assess slicing machine in terms of precision and control wafer quality. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 25 (2009), Pages 641– 650.

  Chia-Wei. Hsu., 2011. Site selection for carbon dioxide geological storage using analytic network process. Separation and Purification Technology 94 (2012), Pages 146–153

  Erwig, M., Schneider, M., 1997. Vague regions, in: Proceedings of the 5th International Symposium on Advances in Spatial Databases. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 1262, Pages. 298–320. 

  Fisher, P., 2000. Sorites paradox and vague geographies. Fuzzy Sets and Systems. 113 (1), Pages. 7–18.

  G. A. Carpenter, S. Grossberg and K. Iizuka.(1992), Comparative performance measures of fuzzy ARTMAP, learned vector quantization, and back propagation for hand-written  character recognition. Proceedings IJCNN-92, I: 794 – 799.

  Geertman, S. (1999) Geographical information technology publications

  Gilks W. R. (1996). Markov Chain Monte Carlo in Practice. Chapman & Hall/CRC.

  Gulfem, Tuzkaya., Semih, Onut., Umut, R. Tuzkaya., Bahadır, Gulsun., 2008. An analytic network process approach for locating undesirable facilities: An example from Istanbul Turkey. Journal of Environmental Management 88 (2008), Pages 970–983.

  Hakyeon Lee , Moon-Soo Kim , Yongtae Park(2012), An analytic network process approach to operationalization of five forces model, Applied Mathematical Modelling 36 (2012), Pages 1783–1795.

  Hakyeon, Lee., Sora, Lee., Yongtae, Park., 2009. Selection of technology acquisition mode using the analytic network process. Mathematical and Computer Modelling 49 (2009), Pages 1274-1282.

  M.A.B. Promentilla., T. Furuichi., K. Ishii., N. Tanikawa., .2006. Evaluation of remedial countermeasures using the analytic network process. Waste Management 26 (2006), Pages 1410–1421.

  McEntee, J., Agyeman, J. Towards the development of a GIS method for identifying rural food. Deserts: Geographic access in Vermont, USA, Applied Geography (2009), doi:10.1016/j.apgeog.2009.05.004.

  Mehmet, Sevkli., et al., 2012. Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey. Expert Systems Xingyu, Liang., et all., 2013. Using the analytic network process (ANP) to determine method of waste energy recovery from engine. Energy Conversion and Management 66 (2013), Pages 304–311

  Mithun, J. Sharma., Ilkyeong, Moon., Hyerim, Bae., 2008. Analytic hierarchy process to assess and optimize distribution network. Applied Mathematics and Computation 202 (2008), Pages 256–265

  Pitrson, H. CIS (2002) A bridge between quantitative analysis and human recognition

  Reza, K., & Vassilis, S. M. (1988). Delphi hierarchy process (DHP): A methodology for priority setting derived from the delphi method and analytical hierarchy process. European Journal of Operational Research, 137, 347–354.

  Saaty, T. L. (2003). Decision making in complex environments. Super Decisions.

  Shaswata, Das., Shankar, Chakraborty., 2011. election of non-traditional machining processes using analytic network process. Journal of Manufacturing Systems 30 (2011), Pages 41–53

  Wang, Min, Wang, Bi-hui, Wang, zhen. (2006). Monitoring and predicting land use change in Beijing using remote sensing and GIS, Landscape and urban planning, Article in press.

  Wei-Wen, Wu., Yu-Ting, Lee., 2007., Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process. Expert Systems with Applications 32 (2007), Pages 841–847

  Wilson, A.G,(1975): Urban and regional model in geography and planning, Yohn wiley son, London.

  Wu, Qiong, Li, Hong-qing, Wang, Ru-song., Paulussen, Juergen, He, Yong, Wang, Min, Wang, Bi-hui, Wang, zhen. (2006). Monitoring and predicting land use change in Beijing using remote sensing and GIS, Landscape and urban planning, Article in press.

  Zhan, F. B., 1998. Approximate analysis of binary topological relations between geographic regions with indeterminate boundaries. Soft Comput. 2, Pages. 28–34.

  80. 

  .


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, مقاله در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, پروژه درباره پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی روند تکوین شهر بندر ترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی((M. Sc. گرایش: شهری روستایی چکیده با توجه به رشد جمعیت امروزه انبوه سازی وشهرک سازی یک نیاز مبرم است. مکانیابی و تخصیص زمین آن به عنوان یک رکن اصلی به شمار می رود که این امر در اکثر موارد بصورت سنتی و آزمون وخطا انجام شده است. در مکانیابی مناسبترین زمین برای شهرک سازی معیارهای زیادی مانند مقدار شیب زمین، جهت ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

فصل اول: کلیات -1-مقدمه: سرمایه اجتماعی از حوزه های نو ظهور و جنجال آفرین در مطالعات میان رشته ای جامعه شناسی و اقتصاد تلقی می شود. وضعیت بسامان اقتصادی، بهره مندی از سلامت و تندرستی و داشتن روابط دوستانه با دیگران بخشی از عناصر اساسی مورد نیازی هستند که در بهبود کیفیت زندگی موثرند. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تئوریهای توسعه و نظریه هایی که در ارائه مسیری جهت نیل به توسعه اقتصادی ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور چکیده به ‌روزآوری پایگاه‌ های داده زمینی در محیط شهری کاری سخت و پر هزینه می‌باشد. تکنیک‌های سنجش از دور ماهواره‌ای به طور وسیعی در استخراج و کنترل تغییر پوشش زمین در مقیاس‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند که منجر به ایجاد نتایج مفیدی شده‌اند. انجام این کار به کمک روشهای استخراج اتوماتیک تغییر آسان‌تر می ...

چکيده اين پايان نامه به بررسي روند تکوين و توسعه فيزيکي شهر بهاباد مي پردازد . جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير راههاي ارتباطي ، عوامل اقتصادي ( کشاورزي ،صنعت ، خدمات )حوزه نفوذ شهر و مديريت شه

ثبت سفارش