پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

word 536 KB 29788 114
1390 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته  شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87  در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل  استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی  بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد  وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس  را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.

  واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

   

   

   

  مقدمه:

  مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران [1]،2009، 5) چن و همکاران [2] (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.

  نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است

   

  [1]-Fang et al

  [2]-Chen et al

  1 مقدمه

  سرمایه گذاران در پی آنند تا در اقلامی از دارایی های ممکن سرمایه گذاری کنند که مشخصات زیر را دارا باشند 1-بیشترین بازده 2-کمترین ریسک 3- بیشترین قدرت نقدشوندگی

  قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[1] (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102).  هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.

  یکی از روش هایی که برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته می شود گزینش مناسب از منابع اصلی تامین مالی است که در آن ترکیب منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتری را تحصیل کند، ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش دهد یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل رساند ساختار سرمایه بهینه شرکت است و این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است و در مواقعی که سهام از نقدشوندگی بالا برخوردار است هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند که اهرم مالی پایین تری داشته باشند (ساندرا مرتال ومارک لیپسون[2]، 2009،611) در فضا ساختار سرمایه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتی) ترجیح داده می شود که تامین مالی از منابع داخلی صورت گیرد و نسبتا تامین مالیشان از طریق سهام انجام می گیرد.

  تئوری های مختلفی پیرامون ساختار سرمایه شرکت وجود دارد برخی از این تئوری ها وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت را عامل افزایش دهنده ارزش شرکت و برخی دیگر عامل کاهنده ارزش شرکت می دانند همچنین از لحاظ تئوری به نظر می رسد که مدیران زمینه هایی برای تغییر ساختار سرمایه خواهند داشت بنابراین با توجه به نقش ساختار سرمایه در ثروت آفرینی برای شرکت بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین می توان فرض کرد که بین ساختار سرمایه و شاخص های نقدشوندگی ارتباط وجود دارد هدف اصلی این تحقیق آزمون وجود رابطه بین این دو مقوله است و همچنین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه ، یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس در جهت تعیین روش مناسب تامین منابع مالی موثر واقع گردد 

   

  2-1- تاریخچه مطالعاتی

  جدول شماره (1-1) تحقیقات متعدّدی که در زمینه نقدشوندگی و ساختار سرمایه انجام گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.

  جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق

  ردیف

  موضوع تحقیق

  محقق

  سال

  نتیجه

  1

   

  ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه

  ساندرا مورتال و مارک لیپسون [3]

  2009

  رابطه معنی داری را بین آن ها اثبات کردندوبا افزایش نقدشوند گی سهام هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد و شرکتها ترجیح می دهند از  طریق سهام تامین مالی کنند.

  2

   

  ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه

  فریدر و مارتل [4]

  2006

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف ) اهرم مالی افزایش می یابد در ضمن افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی می شود

  3

   

  ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه

  شاپور صلواتی وامیر رساییان

  1386

  این راستا تعداد 60 شرکت از بین جامه آماری برای 4 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون بیانگر این نتیجه است که بین نقدشوندگی سهام وساختار سرمایه در سطح اطمینان 95درصد رابطه معنی داری وجود ندارد .

   

  3-1-بیان مسأله

  بسیار روشن است که نقدینگی نگرانی عمده ای برای سهامداران میباشد زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟( یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102)  نقدشوندگی (علاوه بردو معیار نرخ بازدهی وریسک ) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است . به طوری که آمیهود[5](2002)قدرت نقد شوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان می دارد هر چه قابلیت نقد شوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگراین که بازده بیشتری عاید دارنده ی آن گردد.

  ساختار سرمایه بیان گر میزان استفاده از بدهی و سهام برای تامین مالی دارایی ها می باشد و کلا" شامل قسمت چپ ترازنامه میشود و ارتباط بین بدهی وسرمایه در تامین دارایی های یک شرکت را اهرم مالی گویند که به عنوان شاخصی از سرمایه از آن استفاده می کنیم که ازطریق   (کل بدهی / ارزش بازار  کل دارایی ) یا ( کل بدهی / ارزش دفتری کل دارایی ) بدست می اید و برای رسیدن به یک ساختار سرمایه مطلوب باید  حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام ایجاد کرد که بتوان در نقطه ای  میانگین موزون هزینه سرمایه [6]  را به حداقل رساند و ثروت سهامداران حداکثر شود که نقدشوندگی نیز یکی از عواملی است که هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بین نقدشوندگی وساختار سرمایه ارتباط ایجاد می کند

  نتایج بدست آمده از تحقیقات در ارتباط میان نقدشوندگی وساختار سرمایه نشان میدهد که افزایش نقدینگی موجب کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام می شود و وجود رابطه میان نقدشوندگی سهام  وهزینه های حقوق صاحبان سهام سبب ایجاد ارتباط میان نقدشوندگی سهام وساختار سرمایه میگردد بنابراین شرکتهایی که سهامشان از نقدینگی بالاتری برخوردار است ترجیح میدهند که از طریق سهام تامین مالی کنند(ساندرا مرتال ومارک لیپسون [7] ،2009 ،611).

  در رابطه با نقدشوندگی وساختار سرمایه تحقیقات زیادی انجام شده ونتایج مختلفی بدست آمده هر چند انتظار می رود بین نقدشوندگی وساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود داشته باشد ولی تحقیقاتی در این زمینه چنین ارتباطی را نشان نمیدهد(صلواتی و رساییان،1386،96).

  در این مقاله این موضوع بررسی می شود که آیا نقدشوندگی بالاتر حقوق صاحبان سهام موجب کاهش مزیت نسبی تامین مالی از طریق بدهی میشود ؟واین امر منجر به استفاده پایین تر از وام می گردد که در صورت اتکا بیشتر بر حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی میتوان سرمایه های سرمایه گذاران را در جهت مناسبی سوق داد

  این تحقیق در صدد است به بررسی رابطه نقدشوندگی و ساختار سرمایه در شرکنهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد برای  این منظور با محاسبه شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا سهام که به عنوان بهترین شاخص اندازه گیری نقدشوندگی سهام در ادبیات مالی از آن نام برده  میشود فانک[8] (2009)اطلاعات لازم را بدست آورده واین اطلاعات با اهرم مالی که شاخصی از ساختار سرمایه شرکت است برازش می شود.

   

  4-1- چارچوب نظری تحقیق

  هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشنه سا- زی ثروت سهامداران است نوو [9](1381) از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می شود باقرزاده (1382) انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می شود  مدرس و عبدالله زاده (1378) شگفت آور نیست که مایرز[10] (1984) بحث ساختار سرمایه شرکت ها را به پازل[11] تشبیه کرده است این موضوع که شرکت ها چگونه ترکیب منابع مالی خود را انتخاب می کنند کانون توجه بسیار بوده و منشاء بحث های فراوان است و نقدشوتدگی سهام از طریق کاهش هزینه معاملات هزینه سرمایه را کاهش می دهد و از جمله عوامل مهمی است که بر ساختار سرمایه موثر است(ساندرا مرتال ومارک لیپسون[12]، 2009،610).

   

  5-1- فرضیات تحقیق

  این تحقیق بر  3 فرض مبتنی است :

  فرضیه اول :بین نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری وجود دارد .

  فرضیه دوم :سود قبل از کسر بهره و مالیات (EBIT) بر ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه تاثیر گذار است .

  فرضیه سوم:ارزش بازار دارایی /ارزش دفتری دارایی (MV/BV) بر ارتباط بین نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه تاثیر گذار است

   

   

  [1]-Amihud

  2-Sandra Mortal &  Marc Lipson

  [3]- Sandra Mortal &  Marc Lipson

  [4]-Fridr & Martel

  [5]-Amihud

  [6]-Weighted average cost of capital(wacc)

  [7]-Sandra Mortal &  Marc Lipson

  [8]-Fang

  [9]-Nowe

  [10]-Myers

  [11]-puzzle

  5-Sandra Mortal &  Marc Lipson

  Abstract:

  One of the discussing cases in financial literature has been Researched and considered which is considering the relationdiffrence of suggested cost of sell and buying as a share and a indicator of being cash in share and capital structure . the suggested cost difference in share sell and by for this Research as an independent change and a financial case as the dependent and debt rate indicator and Research and development cost /financial property value ,using cost /financial value property , market value property /financial property value , profitability, average share cost , company size as a changing case control was in consider in this goal and 196 company of numeral society that required information was provided for a 7 years in 87-81 Research were selected .there is used the compound data ways for Research mental test and in pooling way . Researches Finding showed that there is a positive relation and meaning full relation among share cash being and company capital structure and also the profitability and company capital structure and also the profitability and financial value property /financial property value has been effective in this relation .and this Research Results can help accepted company managers' in Bourse for decision making for better capital construct.                                                                                                 Key word : being cash , cost difference suggest sell and buy , capital  structure.                                

   

 • فهرست:

   

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه 4

  2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1-بیان مسأله 6

  4-1- چارچوب نظری تحقیق. 7

  5-1- فرضیات تحقیق. 7

  6-1اهداف تحقیق. 8

  1-6-1 اهداف علمی تحقیق. 8

  2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق. 8

  7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق. 8

  8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 9

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 11

  2-2-تعریف ساختار سرمایه 12

  3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13

  1-3-2 نظریه درآمد خالص... 13

  2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص... 14

  3-3-2 نظریه سنتی. 14

  4-2- تئوری های مختلف پیرامون  ساختار سرمایه شرکت ها 14

  1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14

  1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15

  2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

  3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 16

  2-4-2تئوری تبادل ایستا 16

  3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی. 17

  4-4-2-تئوری ساختار سازمانی. 17

  5-2- هزینه سرمایه 18

  6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19

  1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی. 19

  2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت.. 19

  3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت.. 20

  2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت.. 20

  1-2-6-2-عوامل خارجی. 20

  1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست.. 20

  2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21

  2-2-6-2-عوامل داخلی. 21

  1-2-2-6-2- اندازه شرکت.. 21

  2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22

  3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22

  4-2-2-6-2- سودآوری. 22

  5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت.. 23

  6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23

  7-2-2-6-2- حجم فروش.. 24

  8-2-2-6-2- کسری مالی. 24

  9-2-2-6-2- بازده سهام 24

  10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25

  11-2-2-6-2-نقدشوندگی. 25

  7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28

  1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28

  2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

  3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

  4-7-2رابطه بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 30

  5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34

  6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

  7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35

  8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36

  9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37

  10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38

  11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

  12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

  8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی. 41

  9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 46

  1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش  : 47

  2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی  : 47

  3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48

  10-2- نتیجه گیری. 49

  11-2-مروری بر پیشینه تحقیق. 49

  1-11-2- تحقیقات خارجی. 49

  2-11-2- تحقیقات داخلی. 52

  فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه 56

  2-3- روش تحقیق. 57

  3-3- جامعه آماری. 58

  4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 59

  1-4-3- متغیر مستقل. 60

  2-4-3- متغیر وابسته 60

  3-4-3- متغیر های کنترل. 60

  5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات : 61

  6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 62

  7-3 - مدل مفهومی تحقیق. 64

  8-3- آزمون های تحقیق. 66

  9-3-تحلیل رگرسیون. 67

  10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است. 69

  11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 69

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 71

  2-4-  نتایج آمار توصیفی. 71

  3-4-  آزمون همسانی واریانس : 72

  4-4- ماتریس همبستگی. 73

  5-4- تحلیل رگرسیون. 74

  1-5-4 آزمون فرضیه اول. 76

  2-5-4 آزمون فرضیه دوم 77

  3-5-4 آزمون فرضیه سوم 77

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 79

  2-5- خلاصه تحقیق. 79

  3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 79

  4-5 – نتایج کلی تحقیق. 81

  5-5- نوآوری تحقیق. 83

  6-5- پیشنهادها 83

  1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

  2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

  7-5 – محدودیت های تحقیق: 84

  پیوست ها

  خروجی نرم افزار. 87

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 99

  منابع لاتین: 101

  چکیده انگلیسی: 102

  منبع:

  منابع فارسی:

  ابریشمی ،ح. ،1381 ،"اقتصاد سنجی کاربردی "،انتشارات دانشگاه تهران .

  احمد پور، ا. وامیر رساییان ، 1385،" رابطه بین معیار های ریسک و اختلاف بین خرید و فروش سها م در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 46، صفحه41-46

  احمد زاده، م. وهمکاران ،1384، "بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن "،بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره 39، صفحه 8

  احمدپور،ا. و امیر رساییان ،1385، " رابطه اطلاعات مالی و اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام"، مجله نورصفحه 30-32 .

  احمدپور،ا. و امین سلیمی ،1386، "تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شماره اول، ( ویژه نامه حسابداری )صفحه 15-18.

  اسماعیل زاده مقری،ع.،1383،" جستجوی ساختار مطلوب سرمایه"، مجله حسابدار ،شماره،160 صفحه 26-70.

  ایزدی نیا ،ن. وامیر رساییان ، 1388،"بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران " ،فصلنامه حسابداری مالی، شماره2 ، (20-26).

  ایزدی نیا، ن. ومحسن رحیمی دستجردی، 1388،" تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم"، تحقیقات حسابداری ،شماره3، صفحه3-7.

  بذر افشان ،ا. ،1388،" بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک .

  بست،ج.، ترجمه شریفی وطالقانی،1371،"روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری"، انتشارات رشد،صفحه 125.

  خاکی،غ.ر، 1382،" روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی " ،انتشارات بازتاب، صفحه 155.

  خالقی مقدم،ح.ورافیک باغومیان،1385،" مروری بر نظریه های ساختار سرمایه "، مجله نور،شماره4،صفحه58-79.

  رساییان، ا. ،1389،"نقدشوندگی سهام و عوامل مربوط به آن" ،فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 10.

  رساییان،ا. وساسان مهرانی ،1388،" بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله حسابداری دانشگاه شیراز، شماره اول،صفحه222.

  سینائی،ح. ،1386،" بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گیری ساختارسرمایه شرکت های  عضو بورس  اوراق بهادار تهران "، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره 48 ،صفحه  69-71  .

  صلواتی ،ش.و امیر رساییان،1386،"بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران"،نامه اقتصادی، شماره63،صفحه 144-160.

  فخاری،ح.ونرگس فلاح محمدی ،1388،"بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "،تحقیقات حسابداری،شماره4، صفحه 148-163.

  فرتوک زاده،ح ،1389،" بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران "، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره 59 ،صفحه 64-65

  کاشانی پور،م ،1389،"بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار"، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، شماره دوم، صفحه   66-67

  مشایخ،ش.وسمانه شاهرخی،1385،" عوامل موثر بر ساختار سرمایه" ، مجله نور ، شماره 176، صفحه 13-19

  نمازی،م.ومرتضی حشمتی،1386،" بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 49،صفحه 147-149

  وستون،ج.وبریگام یوجین، ترجمه پرویز مویدی وحسین عبده تبریزی،1975،" مدیریت مالی" ، موسسه انتشارات آگاه.

  یحیی زاده فر،م.وجواد خرمدین،1387،" نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران" ، بررسی های حسابداری   و حسابرسی ،شماره 55، صفحه 102-108.

   

  منابع لاتین:

  Amihud, Y., Mendelson, H ,(2008) , “Liquidity, the Value of the Firm, and Corporate Finance“. Journal of Financial Applied

  Corporate Finance47, pp:112-145

  Baker ,M, and  j. Stein , (2004), “liquidity as a Sentiment Indicator“,Journal of Financial Markets 7 , pp:271-299

  Bevan , A and Jo Danbolt ,(2002), “Capital Stracture and its Determinants in the uk A Decompositional Analysis “, Applied Financial Economics vol ,12  issue3, pages: 159-70

  Fang , Noe and Tice, (2009), “Stock market liquidity and firm value“,Journal of Financial Economics, pages: 5-94

  Fama , Eugena F . and Kenneth R . French, (2002), “Testing Tradeoff and pecking order predictions about Dividends and Debt“ ,Review of Financial Studies 15, pages: 1-33

  Giddy lan H .,(2001), “Capital Structure : How Much debt ? “ ,New York University, www. Stenn . nyn . edu /igiddy / copyfin / ibmcf6.pdf, pages: 16-20

  Marc l . Lipson , Sandra Mortal, (2009), “Liquidity and capital structure “ ,Journal of Financial Markets 12 , pages: 611-644

  Ross , Westerfield , Jaffe and Jordan, (2008) , “ Modern financial management“ , Mc-Graw.hill , pages: 358

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه­ی بین کیفیت­ سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. هدف علمی پژوهش، بررسی تاثیر معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه مرتبط با پنج معامله پیشین و آتی معامله ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

ثبت سفارش