پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

word 1 MB 29795 193
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۲۵,۰۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

  چکیده :

  ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که میتواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

  در این تحقیق به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی پرداخته شد و مشخص گردید که ارائه مجدد حسابداری در ایران، تاثیر منفی و کم اهمیتی بر نرخ رشد شرکتها دارد که این اثر در رابطه با نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکتها برجسته تر از نرخ رشد تامین مالی داخلی آنها است. با توجه به این نتایج می توان گفت ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت، مانع از توانایی شرکت جهت تامین مالی خارجی با هزینه ی کمتر می گردد و بدین صورت سطح منابع نقدی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سودآور کاهش می یابد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت می گردد و این اثرات برای شرکتهایی که بدلیل تخلف مالی، ارائه مجدد داشته اند، مشهود تر است.

  واژگان کلیدی: ارائه مجدد صورتهای مالی، تامین مالی خارجی، رشد شرکت

  مقدمه

  ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که میتواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. ارائه مجدد با ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری های شرکت، موجب کاهش در رشد شرکت می شود.

  یک استدلال در حمایت از این بحث این است که ارائه مجدد به رابطه قراردادی بین شرکت و طرفین خارج از شرکت از جمله: مشتریان ، تأمین کنندگان و ... لطمه وارد میکند و بر جریان وجه نقد شرکت نیز اثر منفی می گذارد، یعنی سطح منابع نقدی داخلی موجود را برای سرمایه گذاری کاهش میدهد .

  استدلال دیگر این است که ارائه مجدد صورتهای مالی، توانایی شرکت را جهت دسترسی به هزینه های پایینتر تأمین مالی خارجی، کاهش میدهد. Albring ,Huang &pereira ,2013) )

   

  در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی پرداخته شده است.

   

   

  بیان و طرح مسأله

  در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورتهای مالی به عنوان هسته ی اصلی گزارشگری مالی، اینطور تعریف شده است : «ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود».از طرف دیگر در فصل (خصوصیات کیفی اطلاعات مالی) مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: استفاده کنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی (وضعیت و عملکرد مالی) را طی زمان و همچنین با صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و در بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد. ( ساعی , باقرپور و موسوی ، 1391 )

  آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است که: ((اطلاعات مالی واحدهای تجاری زمانی میتواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سالهای گذشته همان واحد ، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت میکنند، مقایسه کرد )) اما تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری و همچنین پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری، گاهی اوقات منجر به بروز اشتباهات یا تخلفاتی در گزارشگری مالی میشود، که در نتیجه تجدید ارائه صورتهای مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر می باشد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به 2 دلیل تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. اما در این تحقیق سعی میشود عوامل موثر بر ایجاد ارائه مجدد حسابداری در قالب 2 گروه زیر مورد بررسی قرار گیرد.

  . ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از وجود خطای اندازه گیری حسابداری

  2. ارائه مجدد صورتهای مالی بدلیل وجود تخلف مالی

  که منظور از خطای اندازه گیری حسابداری همان مواد مذکور ، یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات می باشد و تخلف مالی هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالی شرکت مانند : بازپرداخت تسهیلات بانکی ، بدهی های مالیاتی، بدهی های تأمین اجتماعی، سایر بدهی های با اهمیت و جرایم در نظر گرفته شده است.

  از طرف دیگر ، در بخشی دیگر از استانداردهای حسابداری تاکید شده است :"صورتهای مالی باید در بر گیرنده اقلام مقایسه ای دوره قبل باشد، به جز در مواردی که یک استاندارد حسابداری نحوه ی عمل دیگری را مجاز یا الزامی کرده باشد ." پس با توجه به الزام ارائه ارقام مقایسه ای و حفظ ثبات رویه از دوره ای به دوره دیگر، همواره انتظار می رود که رقم ارائه شده برای هر یک از عناصر مالی در گزارش های مالی دوره جاری، با رقم تجدید ارائه شده برای همان دوره در گزارش های مالی سال بعد برابر باشد. اما در برخی موارد بنا به عللی که ذکر شد، این تساوی بر قرار نیست .

  اصلاح اشتباهات رخ داده در صورتهای مالی، نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورتهای مالی سال  یا سالهای قبل به چنین منظوری دست یافت. در صورت تغییر در رویه حسابداری ارقام سال جاری، بر مبنای رویه جدید منعکس و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه جدید، ارائه مجدد میگردد.

  بند 38 استاندارد حسابداری 6 ایران خاطر نشان می سازد: اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود (زیان) انباشته ی ابتدای دوره در صورتهای مالی منعکس گردد. اقلام مقایسه ای صورتهای مالی نیز باید ارائه مجدد شود، مگر آنکه این امر عملی نباشد. در چنین شرایطی موضوع باید در یادداشت های توضیحی افشا گردد. همچنین میزان و ماهیت اقلام تشکیل دهنده تعدیلات سنواتی و دلایل توجیهی تغییر در رویه حسابداری  و این امر که اقلام مقایسه ای صورتهای مالی ارائه مجدد شده است (یا عملی نبودن ارائه مجدد) باید در یادداشتهای توضیحی افشا شود.

  صورتهای مالی یک مکانیسم مهم برای انتقال اطلاعات خاص شرکت به سهامداران می باشد. اگر چه صورتهای مالی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تهیه شده است اما استانداردهای حسابداری در مواردی اختیاراتی را برای مدیران ایجاد میکند که میتوانند صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) را متورم کنند و در نهایت منجر به ارائه مجدد صورتهای مالی شوند.

  در حقیقت صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورتهای مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه می نمایند. کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) ارائه مجدد صورتهای مالی را اینگونه توصیف می کند : " قابل رویت ترین شاخص حسابداری نادرست و منبع تحقیقات جدید."

  در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی خارجی و داخلی پرداخته شده است تا مشخص گردد ارائه مجدد حسابداری، اثر نامطلوب بزرگتری بر نرخ رشد تأمین مالی خارجی شرکت دارد.

  ارائه مجدد بطور بالقوه برای شرکتهای درگیر آن، پر هزینه است. ارائه مجدد اعتماد سرمایه گذاران را درباره اعتبار افشای شرکت، سلب میکند و موجب کاهش تقاضای اوراق بهادار شرکت و محدود کردن فرصتهای پیش روی آن میگردد که در نهایت منجر به کاهش قابل توجه در ارزش بازار شرکت می شود .بنابر این متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در مورد جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن تغییر می یابد. بطور کلی گفته میشود که واکنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورتهای مالی، منفی می باشد. دلایل احتمالی این واکنش منفی بازار عبارت است از:

  . تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریان های نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل میکند.

  . نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالاً نقطه ی عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.

  . علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سود های گزارش شده قبلی بدلیل به کار گرفتن روش های پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات  عمدی و سهوی اصلاح گردد.

  شرکتهایی که با ارائه مجدد در صورتهای مالیشان مواجه هستند، هزینه ی بیشتری را از بابت تأمین مالی متحمل میشوند، بلاخص شرکتهایی که تأمین مالی خارجی دارند. ( شریعت پناهی و کاظمی ، 1389 )

  بطور خاص اگر ارائه مجدد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت بوجود بیاورد، ممکن است مانع از توانایی شرکت جهت تأمین مالی کم هزینه تر گردد.این شرایط سطح منابع نقدی داخلی موجود در شرکت را برای سرمایه گذاری کاهش می دهد. مفهوم ناشی از هزینه بالای تأمین مالی این است که آن مانع از توانایی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سود آور می باشد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت میگردد.

  با توجه به مطالب بیان شده، هدف پژوهش حاضر بطور کلی اثبات تأثیر ارائه مجدد حسابداری بر کاهش رشد شرکتها می باشد.

  بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:

  آیا نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است؟

  آیا نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر است؟

   

   

  ضرورت و اهمیت پژوهش

  افزایش تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده از سوی شرکتها و ابراز نگرانی تحلیگران و سرمایه گذاران و تدوین کنندگان قوانین و مقررات و نبود تحقیقات کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی توسط شرکتها در ایران، انگیزه اصلی انجام این تحقیق است. با وجود فراوانی تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران، تحقیقات و پایان نامه های بسیار اندک و انگشت شماری (به طور غیر مستقیم) به این موضوع پرداخته اند. فقدان تحقیقات دانشگاهی کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی موجب گردیده تا سرمایه گذاران، قانون گذاران، حسابرسان و سایر گروه های استفاده کننده از صورتهای مالی توجه کافی به این موضوع نداشته باشند.

  ما در صدد هستیم با انجام  این تحقیق به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کنیم تا با درکی عمیق تر از ماهیت ارائه مجدد، تاثیر آن را بر جریان وجه نقد، نحوه ی تأمین مالی، میزان سرمایه گذاری و در نهایت رشد شرکت دریابند و همچنین بتوانند بین صورتهای مالی تجدید ارائه شده ناشی از تخلفات مالی  و ناشی از خطاهای اندازه گیری حسابداری تفاوت قائل شوند. همچنین یافته های این تحقیق برای بستانکاران و تحلیلگرانی که جهت تعیین ارزش اعتباری یک شرکت بر برنامه ریزی های مالی و رشد تأمین مالی خارجی آن تکیه می کنند، اطلاعاتی را فراهم می کند. در نهایت می توان گفت داشتن یک درک وسیع از عواقب ارائه مجدد حسابداری از جمله کاهش در رشد شرکت با توجه به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی آن که میتواند منجر به از بین رفتن ثروت سهامداران شود ، مفید است. بنابراین نبود تحقیقات کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی از یکسو و بررسی رابطه ی آن با رشد شرکت، انگیزه اصلی این تحقیق می باشد. 

   اهداف پژوهش

  خلاصه ی اهداف تحقیق پیش رو به شرح زیر است:

  .کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی از جمله سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به منظور درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

  کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

  .کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

  .کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

  فرضیه­های پژوهش

  برای حصول به اهداف تحقیق، دو فرضیه به شرح زیر تدوین گردیده است:

   

  فرضیه اول : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است.

   

  فرضیه دوم : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.

   

   

   

   

  روش تحقیق

  در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی می پردازیم. مدل و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، بر اساس مقاله ی" تاثیر ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت " نوشته شده توسط  ( Albring ,Huang &Pereira) در سال 2013 می باشد.

  برای آزمون فرضیات فوق، مدل اصلی رگرسیونی تحقیق به صورت زیر طراحی شده است:

  EFGit = α + 1β DIVit/TAit + β2 NIit/NSit + β3 NSit/NFAit + β4 LOG_TAit

  + β5 LTDit/TAit+ β6 NFAit/TAit + β7 Qit + β8 POSTit + β9 RESTATEMENTit

  + β10 POST * RESTATEMENTit + £it

  انتظار میرود که نرخ رشد شرکت بطور کلی، بدنبال یک ارائه مجدد، کاهش یابد و نتایج تحقیق نشان دهد که  ارائه مجدد صورتهای مالی، تاثیر نامطلوب بیشتری بر نرخ رشد تأمین مالی خارجی شرکت دارد و همچنین ارائه مجدد، اثرات مشابهی بر شرکت ها ندارد؛ بدین معنی که تأثیر ارائه مجدد در نمونه شرکتهایی که گزارش مالی آنها دارای تخلف می باشد، بیشتر (برجسته تر) است از شرکتهایی که بدلیل تصحیح خطاهای حسابداری قبلی، مجبور به تجدید ارائه گردیده اند.

   

  جامعه آماری و روش نمونه گیری

  جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 هجری شمسی تا پایان سال 1392 هجری شمسی می باشد که متشکل از دو گروه کلی شرکتهای دارای تجدید ارائه درصورتهای مالی و شرکتهای فاقد تجدید ارائه درصورتهای مالی بوده که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای تحقیق درطی دوره مورد بررسی  می باشند.

  نمونه انتخابی تحقیق حاضر شامل تعداد 219 شرکت (متشکل از 127 شرکت تجدید ارائه شده و 92 شرکت فاقد تجدید ارائه) از کل شرکتهای جامعه آماری می باشد که هر شرکت دارای یک مشاهده در سال قبل از ارائه مجدد و یک مشاهده در سال بعد از ارائه مجدد می باشد که در مجموع 438 مشاهده سالانه صورتهای مالی شرکتها، نمونه ی تحقیق را تشکیل می دهند.

   

  روش گردآوری اطلاعات و داده ها

  دراین تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای برای جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه های اینترنتی  و بانکهای اطلاعاتی بسته های نرم افزاری مختلف مانند ره آورد نوین و تدبیر پرداز جمع آوری شده است.

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

  در تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار توصیفی متغیرها ابتدا برای کل نمونه شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و چارکهای 25% و 75% و سپس برای شرکتهای تجدید ارائه شده و شرکتهای گروه کنترل در دوره قبل و دوره بعد از تجدید ارائه به تفکیک محاسبه شده و در ادامه بوسیله آمار استنباطی کار پردازش اعداد انجام گرفت تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. برای اینکار روش­های مختلف آماری در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزایی بر عهده دارند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده و تفسیر آنها و قبول یا رد فرضیه‌های مطرح شده، ابتدا وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی می‌شود. در راستای بررسی و تعیین رابطه (روابط) تعادلی بین چند متغیر اقتصادی سری زمانی از روش رگرسیون استفاده می­شود. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، مدل اصلی پژوهش برای  متغیرهای ‌ گروه رشد ( ذکر شده در فصل سوم تحقیق) برازش شده و پس از برازش مدل، آزمون معنی‌دار بودن ضرایب انجام می‌شود و در پایان نیز پیش‌فرض‌های مدل بررسی شده است. خلاصه نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین  ،  تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد بدست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی‌دار بودن آنها می باشد .

   

  محدودیتهای تحقیق

  در هر پژوهش عواملی بطور آشکار یا پنهان موجب کاهش اثربخشی تحقیق و کسب نتایج مناسب می گردد. در این تحقیق نیز عوامل و متغیرهایی وجود داشتند که ممکن است نتایج تحقیق را دستخوش تغییراتی نمایند. از جمله این محدودیتها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  برای انجام تحقیق حاضر و انتخاب نمونه ی شرکتهای تجدید ارائه شده، محقق نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشت که در طول دوره فعالیت خود فقط یکبار صورتهای مالی شان را تجدید ارائه کرده اند تا بتوان تاثیر واقعی ارائه مجدد را بر رشد شرکتها بررسی کرد. اما از آنجا که در ایران تقریبا اکثر شرکتها صورتهای مالی خود را هر ساله همراه با تجدید ارائه منتشر میکنند، محقق ناچار به انتخاب نمونه از میان شرکتهای موجود است، لذا این موضوع میتواند اثر بخشی نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد.

  همچنین برای انتخاب و جمع آوری نمونه شرکتهای گروه کنترل (شرکتهای تجدید ارائه نشده) نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشتیم که در طول دوره فعالیت خود، اصلا صورتهای مالی تجدید ارائه شده نداشته باشند و از آنجایی که در ایران تقریبا انتخاب شرکتهایی با این ویژگی غیر ممکن است، به ناچار شرکتهایی را که در یک دوره مالی تجدید ارئه نداشته اند را انتخاب نمودیم، لذا این موضوع هم می تواند بر اثربخشی نتایج تحقیق تاثیر منفی داشته باشد.

   

  تعاریف عملیاتی

  ارائه مجدد صورتهای مالی : اصلاح صورتهای مالی که در گذشته منتشر شده اند بدلیل وجود اشتباه در صورتهای مالی دوره یا دوره های مالی قبل، تغییر رویه در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل و یا وقوع تقلب.

  تامین مالی داخلی :  منابعی که از داخل شرکت عرضه می شوند را منابع داخلی می گویند. وجوه و منابع داخلی دارای دو ویژگی هستند. اول این وجوه از طریق عملیات واحد تجاری ایجاد می شوند. دوم اینگونه وجوه به آسانی در دسترس شرکت قرار می گیرند.(شباهنگ،1385)

   

  تامین مالی خارجی : منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت ها در صورت عدم کفاف منابع داخلی برای تامین مالی نیازهای شرکت ، بوسیله ایجاد یا تحمل بدهی ها و یا انتشار سهام جدید اقدام به جذب سرمایه می نمایند.(شباهنگ،1385)

   

  ساختار کلی تحقیق

  خلاصه ای از ساختار فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر است:

   

  فصل اول : طرح و کلیات تحقیق

  در این فصل به مقدمه ای در رابطه با موضوع تحقیق، بیان مساله تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات آن بطور خلاصه اشاره شده و در پایان تعاریف عملیاتی واژگان و اصطلاحات تحقیق ارائه شده است.

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  در این فصل مبانی نظری تحقیق از جمله گزارشگری مالی ، صورتهای مالی و اهداف آن و  تجدید ارائه صورتهای مالی تشریح و تبیین گردید و در ادامه پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

   

  فصل سوم : روش تحقیق

  در این فصل روش اجرای تحقیق تشریح می گردد. ابتدا روش و نوع تحقیق تبیین گردیده، در ادامه پس از بیان فرضیه های تحقیق، الگوهای پژوهش و متغیرها معرفی می گردد. سپس قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه و نمونه آماری تشریح می گردد. در پایان نیز روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه ها ارائه شده است.

   

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

  در این فصل داده ها واطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روشها و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از ارائه آمارهای توصیفی، نتایج آزمون هر یک از فرضیه های تحقیق به تفکیک ارائه می شود.

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

  در این فصل نتایج تحقیق ارائه، ارزیابی و تشریح شده است. سپس پیشنهاداتی عملی جهت کاربرد یافته ها و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه و محدودیتهای تحقیق بیان می شود.

   

   

   

   

   

   

 • فهرست:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

  موضوع :

  تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

   

  استاد راهنما :

   

   

  استاد مشاور :

   

   

  محقق :

   

   

  تابستان 1393

   

   

   

  چکیده :

  ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که میتواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

  در این تحقیق به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی پرداخته شد و مشخص گردید که ارائه مجدد حسابداری در ایران، تاثیر منفی و کم اهمیتی بر نرخ رشد شرکتها دارد که این اثر در رابطه با نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکتها برجسته تر از نرخ رشد تامین مالی داخلی آنها است. با توجه به این نتایج می توان گفت ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت، مانع از توانایی شرکت جهت تامین مالی خارجی با هزینه ی کمتر می گردد و بدین صورت سطح منابع نقدی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سودآور کاهش می یابد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت می گردد و این اثرات برای شرکتهایی که بدلیل تخلف مالی، ارائه مجدد داشته اند، مشهود تر است.

  واژگان کلیدی: ارائه مجدد صورتهای مالی، تامین مالی خارجی، رشد شرکت

   

  فهرست:

  عنوان                                                                                                 شماره صفحه

  فصل اول : طرح و کلیات تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................................................................ 2

  بیان و طرح مسئله..................................................................................................................................................... 2

  ضرورت و اهمیت تحقیق......................................................................................................................................... 7

  اهداف تحقیق.............................................................................................................................................................. 8

  فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................................... 8

  روش تحقیق................................................................................................................................................................ 9

  جامعه آماری و روش نمونه گیری......................................................................................................................... 9

  روش گردآوری اطلاعات و داده ها..................................................................................................................... 10

  روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................................... 10

  محدودیتهای تحقیق............................................................................................................................................... 11

  تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق........................................................................................................................... 12

  ساختار کلی تحقیق................................................................................................................................................ 13

    

   

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  مقدمه......................................................................................................................................................................... 16

  بخش اول : مبانی نظری  

  گزارشگری مالی و صورتهای مالی...................................................................................................................... 17

  اهداف گزارشگری مالی و صورتهای مالی......................................................................................................... 19

  نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای گزارشگری مالی............................................................................. 23

  استفاده کنندگان از صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها...................................................................... 27

  اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری................................................................................................................. 28

  تامین مالی و رشد شرکت.................................................................................................................................... 29

  خصوصیات کیفی اطلاعات................................................................................................................................... 32

  تجدید ارائه صورتهای مالی................................................................................................................................... 35

  تعدیلات سنواتی..................................................................................................................................................... 38

  علل تجدید ارائه صورتهای مالی.......................................................................................................................... 39

  ریشه های تجدید ارائه صورتهای مالی.............................................................................................................. 42

  تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورتهای مالی........................................................................................ 44

  واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی..................................................................................................... 46

  گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی............................................................................................................. 48

  تجدید ارائه صورتهای مالی و رشد شرکت....................................................................................................... 49

  بخش دوم : پیشینه تحقیق

  مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور................................................................................................ 51

  مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور.................................................................................................... 59

  جمع بندی................................................................................................................................................................ 64

   فصل سوم : روش تحقیق

  مقدمه......................................................................................................................................................................... 66

  روش تحقیق............................................................................................................................................................. 67

  نوع تحقیق................................................................................................................................................................ 68

  فرضیه های تحقیق................................................................................................................................................. 69

  الگوهای پژوهش...................................................................................................................................................... 69

  متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها................................................................................................ 72

  قلمرو تحقیق............................................................................................................................................................ 75

  قلمرو مکانی تحقیق................................................................................................................................................ 75

  قلمرو زمانی تحقیق................................................................................................................................................ 75

  جامعه آماری............................................................................................................................................................ 75

  روش نمونه گیری و حجم نمونه......................................................................................................................... 76

  نحوه ی جمع آوری داده های مورد نیاز........................................................................................................... 77

  روش های آماری..................................................................................................................................................... 77

   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

  مقدمه......................................................................................................................................................................... 85

  آمار توصیفی............................................................................................................................................................. 86

  آمار استنباطی......................................................................................................................................................... 89

  مدل اول.................................................................................................................................................................... 95

  مدل دوم................................................................................................................................................................ 127

  خلاصه فصل......................................................................................................................................................... 142

   

   

    فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

  مقدمه...................................................................................................................................................................... 144

  خلاصه موضوع..................................................................................................................................................... 144

  نتایج تحقیق.......................................................................................................................................................... 146

  نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه اول تحقیق.................................................................................. 147

  نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه دوم تحقیق.................................................................................. 147

  بحث و بررسی تطبیقی یافته های تحقیق.................................................................................................... 147

  موانع و محدودیتهای تحقیق............................................................................................................................ 149

  پیشنهادها............................................................................................................................................................... 150

  پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق.............................................................................................................. 150

  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی..................................................................................................................... 150

  منابع........................................................................................................................................................................ 151

  پیوست.................................................................................................................................................................... 159

  منبع:

   

  منابع :

  1. آذر، عادل و منصور مومنی (1389). «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران.

  2. امیری،سعید(1383).بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری مالی با مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  3. ایلخانی، نریمان (1380). عوامل ناکارایی بازارهای مالی، نشریه بررسیهای مالی و سرمایه گذاری، شماره 1، صص 42-31.

  4. بلکویی،احمد(1381).تئوری های حسابداری، ترجمه علی پارسائیان ، دفتر پژوهش های فرهنگی ،تهران.

  5.توکلی، اکبر(1378). «اقتصاد سنجی کاربردی»، انتشارات مانی، تهران.

  6. ثقفی،علی و اسفندیار ملکیان (1377). جامعیت گزارشهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال ششم،شماره 22 و23، صص 34-7.

  7. نوروش،ایرج و غلامرضا کرمی(1380).حسابداری میانه 1،ترجمه کتاب چستین و فلاهرتی و اوکانر ،انتشارات کتاب نو،تهران.

  8.حافظ نیا، محمد رضا و غلامعلی سرمد (1386). «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات سمت، تهران.

  9. حساس یگانه، یحیی (1382). تأثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان، مطالعات حسابداری، شماره 1، صص 55-41.

  10. حیدرپور،فرزانه و حسن ازوجی (1389). بررسی عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی،تابستان 1389; 2(6):115-133.

  11.خاکی، غلامرضا (1382). «روش تحقیق در مدیریت»، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

  12. خبیری ،حسن(1389). بررسی ارتباط بین تجدید ارائه صورتهای مالی و محافظه کاری بعد از آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور.

  13. دلاور، علی(1383). «مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»، انتشارات رشد، تهران.

  14. ذکریایی ،مجتبی(1390). تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر رابطه بین بازده حاصل از سرمایه گذاری با سود هر سهم و جریانهای نقدی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم.

  15. رحمانی، حلیمه(1390). ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیرگذاری خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.

  16. رحیمیان، نظام الدین(1380). تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی، حسابدار، شماره 146،صص 33-28.

  17. رضایی، جواد (1380). بررسی تأثیر انتشار گزارشهای میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد مشهد.

  18. ساعی ،محمدجواد و محمدعلی باقرپور و سید ناصر موسوی(1392) بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت های مالی.مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،سال پنجم ،شماره اول ،صص 86-67 .

  19.سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی (1390). «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران.

  20.سوری، علی، (1389)، اقتصاد سنجی، چاپ اول، نشر فرهنگ شناسی، تهران.

  21. شباهنگ ،رضا(1385).مدیریت مالی ،جلد اول ودوم ،چاپ پنجم ،تهران ،سازمان حسابرسی.

  22. پارسائیان(1388).تئوری حسابداری مالی، ترجمه کتاب شرودر،ریچارد جی وکلارک، مایرتل دبلیو و کی تی، جک ام ، انتشارات ترمه،تهران.

  23. صیدی، حجت اله (1384). ارزش گزارشگری در عصر اطلاعات، حسابدار، شماره 148، صص 28-26. 

  24. عالم تبریز،اکبر و همکاران (1389). «تئوری احتمالات و آمار کاربردی»،انتشارات صفار، تهران.

  25.عباس زاده، میرمحمد (1380). «روش های عملی تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات دانشگاه ارومیه.

  26. کاظمی ،حسین(1389).مدلی برای سنجش تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر محتوای اطلاعاتی سود. رساله دکتری ،دانشگاه علامه طباطبائی.

  27. کاظمی یزدی، مرتضی (1376). نقش قانون تجارت و گزارشگری مالی در انگلیس، حسابدار، شماره 119، صص 55- 49

  28. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1391)،پیوست استانداردهای حسابداری ،مفاهیم نظری گزارشگری مالی،سازمان حسابرسی.

  29. مجتهدزاده،ویدا و سیدحسین علوی و نجمه خدابخشی (1388). رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری بهار 1388; 1(1):28-49.

  30. مکرمی، یدالله (1374). هدف از صورتهای مالی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی: بیانه پیشنهادی هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان، حسابدار، دوره دهم، شماره 110، صص 13-6.

  31. نجارزاده ،محمدحسین و غلامحسین اسدی(1388).بررسی عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.

  32. نجف تومرایی ،المیرا(1391).بررسی ارتباط بین تجدید ارائه صورتهای مالی و ریسک اطلاعاتی.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا(س).

  33. نوروزی، محمد و  محمد حسین جمشیدی(1390). مروری بر مبانی نظری تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.حسابداری و مدیریت مالی، پاییز و زمستان 1390، شماره 7.

  34. نیکبخت،محمدرضا و افسانه رفیعی (1391). تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران . مجله دانش حسابداری/ سال سوم/ ش 9 / تابستان 1391 / ص 167 تا 194.

  35. هومن، حیدرعلی(1382). «آمار توصیفی در علوم رفتاری »، انتشارات نشر پارسا، تهران.

  36. Albring, s. , Huang,x.,Pereira,R.,Xu,X.,(2013) . The effects of accounting restatement on  firm grow th . journal of Accounting and pnblic policy 32 , 357 – 376 .

  37. Baber, W., Kang, S., Liang, L., Zhu, Z.,(2009). Shareholder rights, corporate governance and accounting restatement. Working Paper, Georgetown niversity.

  38. Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York.

  39. Callen j,L.,livnat ,J.,segal,D.(2006). Accounting Restatements: Are They Always Bad News for Investors?. Journal of Investing, Forthcoming.

  40. Cross, M.,robinson,E.,salhus,K.,zepralka,J.(2004).restatement of financial statement .selected legal and accounting issue,wilmer cutler pickering LLP , Washington D.C.

  41. Dzinkowski ,R(2007).whats keeping corporate controllers up at night?,strategic finance :34-39.

  42. Ettredge, Michael., Huang, Ying., Zhang, Weining.(2012). Restatement Disclosures and Management Earnings Forecasts. Electronic copy available at: http://ssrn.com.

  43. Financial accounting standards board(1978),statement of financial accounting concepts,NO,1.objectives of financial reporting by business enterprises.

  44. Hribar,paul.,jenkin,nicol thorne.,(2004). The Effect of Accounting Restatements on Earnings Revisions and the Estimated Cost of Capital.working paper.

  45. Gertsen ,F.,Vanriel ,c .,Berens, G.(2006).Avoiding reputation damages in financial restatement,long rang planning vol.39,No.3,pp 429-455.

  46. Gleason C., Jenkins N., Johnson W. (2008). The Contagion Effects of accounting Restatements, The Accounting Review. 83 .No1.

  47. Graham, J., Li, S., Qiu, J., 2008. Corporate misreporting and bank loan contracting. Journal of Financial Economics 89 (1), 44–61.

  48. Hribar, P., Jenkins, N., 2004. The effect of accounting restatements on earnings revisions and the estimated cost of capital .Review of Accounting Studies 9 (2–3), 337–356.

  49. Kravet,T. & Shevlin,T.(2009). Accounting restatement and information risk. Review of Accounting Studies 15 (2), 264–294.

  50. Lewis,Richard and david pendrill(2004).advanced financial accounting ,prentice hall press ,London.

  51. Newberry, Kaye., Parthasarathy, Kiran(2009) The Impact of Financial Restatements on Debt Markets. . Electronic copy available at: http://ssrn.com.

  52. Palmrose Z-V., Richardson V., Scholz S. (2004). Determinants of Market Reactions to Earnings Restatements. Journal of Accounting and Economics 37.

  53. Palmrose Z-V., Scholz S. (2004). The Circumstances and Legal Consequences of Non-GAAP Reporting: Evidence from Restatements. Contemporary Accounting  Research, Vol. 21, No. 1.

  54. Plumlee,marlene.,teri Lombardi, yohn(2008).an analysis of the underlying causes of restatements,available at:http://paper.ssrn.com.

  55. Pozen,R(2007).the SEC’s fuzzy math, wall street journal,march 23 ,2007.

  56. Thompson,james h.,mccoy,t.l.(2008). AN ANALYSIS OF RESTATEMENTS DUE TO ERRORS AND AUDITOR CHANGES BY FORTUNE 500 COMPANIES .journal of  legal ,ethical and regulatory issues ,volume 11,number2.

  57. Wiedman, Christine I., Hendricks, Kevin B.(2010). Firm Accrual Quality Surrounding Restatements . CAAA Annual Conference 2011.

  58. Wolk, harry.,jamesl, Dodd.,Michael, tearney(2004).accounting theory ,Thomson south-western press, Maryland.

  59. Wu,M.(2002). Earnings restatements :A capital market perspective .ph.D . dissertation ,newyork university,stern school of  business administration, department of accounting.

  60. Xia, W.(2006).accounting restatements : A comparison between china and usa. Journal of modern accounting and auditing, vol.2, NO.10.

  61.Yaffee, R.(2003). A Primer for Panel Data Analysis. New York University, Information Technology Service.


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, پروژه درباره پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

1 مقدمه با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی تحقق می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته است. این ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A.) رشته :مدیریت دولتی گرایش: مدیریت نیروی انسانی چکیده تحقیق: هدف از تحقیق حاضر بررسی سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه وتحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری در سال مالی ١٣92 بوده است. به این منظور96 نفر از مدیران میانی 6 بانک تجاری شامل بانکهای ملت، ملی ایران، صادرات ایران، سپه، تجارت و رفاه کارگران بطور تمام شمار مورد بررسی و تجزیه ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداری چکیده هدف این پژوهش؛ بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکت ها است. در این پژوهش اطلاعات مالی 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی سال های 1386 تا 1391 بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین معیارهای عملکرد مدیریتی شرکت با معاملات با اشخاص وابسته رابطه معناداری وجود ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ...

ثبت سفارش