پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

word 773 KB 29803 134
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۷,۴۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،.....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،......)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

  مقدمه:

  در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.

  تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

  1مقدمه

  در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی[1] و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن[2]   و اسمیت و مایرز[3]  نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.

   

  2-1 بیان مسأله

  تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازی ، 1384، ص 76)1.

  اما بسیاری از پژوهشگران حسابداری در مطالعات خود در مورد کارایی بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارایی در سطح ضعیف ناکارا می باشند در نتیجه جریان تأثیر عوامل شرکت و بازار در بورس  با تاخیر زمانی همراه است (نمازی و شوشتریان، 1374، ص 82)2. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشند که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.

  بنابراین سؤالی که در این ارتباط مطرح می باشد این است:

  آیا بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارایی های وثیقه ای و متغییر وابسته که همان اهرم مالی است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اثر کدام یک بیشتر است.

   

  3-1 اهمیت تحقیق

  یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی، دارایی های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانکها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکتها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند. بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانکها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند. بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آنها و وجود عوامل مختلف اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت ها از مشکلات حل نشده می باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است.

   

  4-1 اهداف تحقیق

  با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:

  تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.

  الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

  ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

  ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

  د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

   

  5-1 چهار چوب نظری تحقیق

  اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد و بررسی نمود.

  مود یلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958، بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد، آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس ،1995، می باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟  شواهد  بین المللی » به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است. آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد. که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی، 1384، ص 85)1.

  در تحقیقات داخلی اسفیدانی و همکاران به بررسی ساختار سرمایه بانکها و هزینه سرمایه پرداخته و مشخص شد که هیچ گونه رابطه ای در این خصوص وجود ندارد. نمازی و شیرزاده تآثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دارند. که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. و همچنین در تحقق دیگری که توسط نمازی و حشمتی،1386،به عنوان بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه انجام شده نتایج آن حاکی از این است که بین چهار عامل کسری مالی،بازده سهام،سودآوری و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  6-1 فرضیه های تحقیق

  در این تحقیق فرضیه اصلی به شرح زیر است:

  بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد.

    و فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از:

  رابطه معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

  رابطه معنی  داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

  رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

  رابطه معنی  داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

  7-1 قلمرو تحقیق

  قلمرو تحقیق حاضر از سه بعد تشکیل گردیده است:

  الف) قلمرو زمانی تحقیق :

   در این تحقیق از اطلاعات کامل صورت های مالی سالانه هر یک از شرکت ها از انتهای سال مالی 1381 الی 1386 استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه ای فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.

  ب) قلمرو مکانی تحقیق:

   با توجه به اینکه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت های مالی سالانه می باشند و اطلاعات آنها در اختیار عموم و قابل دسترسی می باشند جامعه آماری کلیه شرکت های بورس انتخاب گردیده اند.

  ج) قلمرو موضوعی تحقیق:

  از میان عوامل اثر گذار بر ساختار مالی شرکت ها در تحقیق حاضر آثار سودآوری، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای بر ساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

   

  8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

    در این بخش تعریف کاربردی هر یک از متغیرها در فرضیه های تحقیق ارائه می شود.

  اندازه شرکت

  نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار گیرد تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایند. معیارهای متفاوتی ولی مرتبط با یکدیگر برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است یکی از معیارها فروش کل شرکت است. به عبارتی اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقیم است. معیار دیگر مورد استفاده مجموع دارایی ها به ارزش دفتری است که با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. پس می توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و میزان فعالیت یک شرکت از آنجایی که معیارهای ذکر شده عمدتاً در بررسی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در این تحقیق از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده می گردد (یزدانی، 1372،ص 14)

   

  [1] -Modiyliani and miller

  [2] -Jensen and smith

  [3]- Myers

  Abstract:

  The theory of capital structure offers two competing models of financing decision.In the trade-off model,firms identify their optimal leverage by weighting the costs and benefits of debts.In the pecking order model,firms finance new investments first with retaind earning ,then with debts,and finally with outside equity.The empirical literature provides conflicting assessment about how firms choose their capital structures.

  We investigate the effect of delayed variable and factors that affect firm is leverage changes.For this purpose,we gather data from 122 firms in Tehran Stock Exchange,during 1381-1386 years.Then,the results of the average of the variables during a six-year period were centrally and annually tested.To test the hypotheses,the multivariable regression metod was applied to measure the impact of the independent variable involved herein on the relevant financial axis.Regarding the results of the present research,the factors of productivity in resent years has a vice-vers relation with the capital structure of a company.More over such a relation is statistically strong and influenchal.Ttere fore,the results of the present research verify the theory of financing choices hierarchy and reject the constant or fixed balancing.

   

   

   

 • فهرست:

   

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1مقدمه 4

  2-1 بیان مسأله 4

  3-1 اهمیت تحقیق. 5

  4-1 اهداف تحقیق. 6

  5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6

  6-1 فرضیه های تحقیق. 7

  7-1 قلمرو تحقیق. 8

  8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 12

  2-2 ساختار سرمایه 12

  3-2 استراتژی تأمین مالی. 13

  4-2روش های تأمین مالی. 14

  1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 14

  2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 14

  3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 15

  5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16

  6-2 هزینه تأمین مالی. 17

  7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18

  8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19

  1-8-2 دیدگاه سود خالص... 19

  2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 20

  3-8-2 دیدگاه سنتی. 21

  4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر. 22

  5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25

  6-8-2 دیدگاه ترجیحی. 26

  9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29

  1-9-2 گروه صنعت.. 29

  2-9-2 اندازه شرکت.. 29

  3-9-2 نرخ رشد شرکت.. 30

  4-9-2 سود آوری. 30

  5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 31

  6-9-2 دارایی های وثیقه ای. 31

  7-9-2 اهرم عملیاتی. 32

  8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33

  9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33

  10-2 تحقیقات داخلی. 35

  11-2 تحقیقات خارجی. 37

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه 40

  2-3 روش تحقیق. 40

  3-3 اهداف تحقیق. 41

  4-3 فرضیات تحقیق. 41

  5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42

  6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 43

  7-3 جامعه آماری. 44

  8-3 نمونه آماری. 45

  9-3 روش گردآوری اطلاعات.. 46

  10-3 واکاوی داده ها 46

  11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss. 46

  12-3 بررسی مفروضات رگرسیون. 48

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 52

  2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381. 52

  1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81. 53

  2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53

  3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54

  4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 54

  5-2-4 تحلیل رگرسیون. 55

  6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381. 57

  3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382. 58

  1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58

  2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59

  3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59

  4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 60

  5-3-4تحلیل رگرسیون. 61

  6-3-4نتیجه گیری در سال 1382. 63

  4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383. 64

  1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65

  2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66

  3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66

  4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 67

  5-4-4 تحلیل رگرسیون. 68

  6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383. 70

  5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384. 71

  1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72

  2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72

  3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73

  4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 74

  5-5-4تحلیل رگرسیون. 75

  6-5-4نتیجه گیری در سال 1384. 77

  6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385. 78

  1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79

  2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79

  3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 80

  4-6-4تحلیل رگرسیون: 81

  5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83

  7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386. 84

  1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85

  2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86

  3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86

  4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 87

  6-7-4تحلیل رگرسیون: 88

  7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90

  8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386. 92

  1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92

  2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93

  3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94

  4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 94

  5-8-4تحلیل رگرسیون. 95

   

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 99

  2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. 99

  1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 99

  2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100

  3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100

  4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101

  3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. 101

  4-5 پیشنهادات کاربردی. 102

  5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102

  پیوست ها

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 116

  منابع لاتین: 118

  چکیده انگلیسی: 120

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  احمدزاده،م. و همکاران ،1384،"بررسی ساختارسرمایه ومنابع مالی بانک کشاورزی وارایه راهکارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن"،فصل نامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،سال نوزدهم ،شماره29.

  آذر،ع  و محمود مومنی، 1385،"آماروکاربردآن درمدیریت".جلددوم.چاپ نجم.تهران.انتشارات سمت.ص 71

  افشارمهر،غ ، 1378،"بررسی ارتباط بین ساختار مالی وبازده سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهیدبهشتی.

  باقرزاده،س ،1382،"تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی،شماره 16

  پورحیدری،ا.،1374،"بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه تهران

  جهانخانی،ع وعلی پارسائیان،1374،"بورس اوراق بهادار"،چاپ اول،انتشارات مدیریت،دانشگاه تهران ص 295-262.

  جهانخانی،ع وعلی پارسائیان،،1376،"مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی اوراق بهادار"،انتشارات دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران

  خشنود،س،1384،"بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی

  رحیمیان،ن،1380،"تأملی درشیوه های تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی، حسابدار" ، شماره146ص ص36-28

  شاپیرو،ا،ترجمه علی جهانخانی.،1373،"استراتژی تامین مالی بلندمدت شرکت ها"،تحقیقات مالی،شماره 2

  شباهنگ،ر . 1384،"مدیریت مالی،مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی" چاپ هشتم،جلد اول ودوم

  شیخ الملوکی،م ،1386،"بررسی تأثیرتغییرات ساختار سرمایه به ارزش شرکت های تولیدی"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

  عبدالله زاده،ف وامیرمدرس،1373،"مدیریت مالی"،جلد دوم،نشرسپیدار،ص ص196-194

  فردوسن،ج ، وایکی بریکام، ،ترجمه سید مجیدشریعت پناهی،1376،" مدیریت مالی 2"،انتشارات آیلار

  قالیباف اصل،ح ،1373،"بررسی تأثیرساختارسرمایه برروی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت،دانشگاه تهران

  محمدی،ر. 1384،"بررسی عوامل موثربرساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا

  نمازی، م وزهیر شوشتریان،.1374،"بررسی کارآیی بازار بورس اوراق بهادارتهران"، تحقیقات مالی،سال دوم،شماره های7و8،ص ص104-82

  نمازی،م وجعفر شیرزاده، 1384،" بررسی رابطه ساختارسرمایه باسودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (باتأکیدبرنوع صنعت)"،بررسی های حسابداری وحسابرسی،سال دوازدهم ،شماره42،ص ص 95-75

  نمازی،م ومحمد حشمتی،.1386،"بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره چهاردهم،شماره49،ص ص 139-160

  نیکو مرام،ه.و همکاران ،1388،"مبانی مدیریت مالی"،انتشارات ترمه،چاپ دوم

  وکیلی فرد،ح.،1388،"تصمیم گیری درمسائل مالی"،انتشارات جنگل،چاپ اول

  یزدانی،ن. 1373،"بررسی عوامل تعیین کننده وموثربرساختارمالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اداری واقتصاد

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

  Bevan A,A&Danbolt J, 2002,"capital structure and It is Determinants in the UK:A decomposition Analysis",apply finance economics,12(3):159-70

  Bradley, Michael,Jerrrell,and Kim, 1984,".on existence of an optimal capital structure:theory and evidence",Journal of Finance,39,857-878.

  Brealeyi,Richard.A&myers,S, 1991,"Principals of Coporate Finance",Mc Graw Hill,pp857-878.

  change,K.H,1993,"Asset characteristic and Corporate Policy:An Empricial Test",Journal of Finance&Accounting, pp83-100

  Ferri,M&Jones,W,1979,"Determinants of Financial Structure Mathodological Approach".Journal of Financial Management, pp631-644.

  Fima,E.F.and French,K.R.,1992,"The cross-section of expected stock returns",Journal of finance,47,2,427-465.

  Jesen,M.C.and Smith,C.W,1984,"The Theory of corporate Finance:A Historical Review".working paper USA:

  Jesen,Michael and Meckling,William,1976, "Theory of the firm": Financial Economics (www.ssrn.com)

  Mayers, 1997,"the capital structure puzzle",Journal of finance,39,pp575-592.

  Miller,D.Puthenpurackal.J,2002,"the costs,determinants,and wealth effects of international capital rising:evidence from public Yankee bonds".journal of financial inter mediation,11,455-485.

  Modigliani,F.and M.H.Miller, 1963,"corporate income taxes and the cost of capital:a correction",American Economic Review.June.

  Rajan Raghuram G.and Zingales,luigi,1995,"what do we know about capital structure?some evhdence from international data."journal of finance.december,50:5,pp.1421-1460.

  Smit,C.,1977,"Alternative Methods for rising capital",journal of financial economics,5,237-307.

  titman,S&Wesseles,R, 1988,"the determinants of capital structure choice",journal of finance,pp1-20.

  Titman,S, 1984,"the effect of capital Structure on aFirms liquidation decision",journal of financial economics,8,pp137-151

   

   

   

کلمات کلیدی: ساختار سرمایه - سرمایه

تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, پروژه درباره پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده : اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون ...

MA پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده مدیران مالی شرکتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو ...

گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A( گرایش مدیریت بازرگانی - بیمه چکیده: در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام ...

ثبت سفارش