پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

word 3 MB 29854 205
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۲۶,۶۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته روانشناسی عمومی

  چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  مادران دارای کودکان ناشنوای
  می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که  فرزندان آن­ها در سال 13931392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل می­باشند به روش تصادفی ساده به عنوان  نمونه آماری انتخاب شد ند سپس افراد نمونه به دو گروه 15 نفری بعنوان گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . ابزار اندازه  گیری این پژوهش آزمون امید به زندگی اشنایدر و کیفیت زندگی[1] می-باشد.طرح تحقیق از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل وآزمایش می­باشد به گروه آزمایش طی 10 جلسه 5/1 ساعته تاب­آوری  آموزش داده شد سپس، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل  کواریانس استفاده گردید و نتایج تحقیق نشان داد که آموزش تاب­آوری  می تواند باعث افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک ناشنوا شود. باتوجه به نتایج بدست آمده از خروجی داده ها در تحلیل کو واریانس با استفاده از نرم افزار spss و عنایت به معناداری تفاوت میانگین ها و نیز معناداریF   (635/4F=) و (05/0Sig<) ، با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که روش های آموزش بازتاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی و همچنین بهبود امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت موثر می باشد و فرضیه ی اصلی این پژوهش مبنی بر (تاثیر آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا) تایید می شود.

  کلید واژگان: تاب­آوری روانی، امید به زندگی، کیفیت زندگی ، کودکان ناشنوا.

   

  [1] QOL

  مقدمه

  فرایند تولد کودک برای والدین لذت­آور است. اگرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی­های فراوانی همراه است، امید به سالم بودن و طبیعی بود ن کودک معمولاً احساس اعتماد در آنان ایجاد می­کند و کودک خود را می­پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یاس مبدل می­گردد و مشکلات شروع می­شود.

  والدین کودکان دچار ناتوانی­های جسمی، به دلیل مشکل فرزند خود، معمولاً با عوامل استرس­زا و فشارهای روانی و اجتماعی متفاوتی مواجه می­شوند. به عنوان مثال والدین کودکان دچار ناتوانی، استرس و افسردگی بیشتری را نسبت به دیگر والدین، تجربه می­کنند .(بحری و دیگران،1393 : 5)

  کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی(عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا، دارای اختلالات یادگیری) گاهی برهم زننده سلامت روانی خانواده است و می تواند اعضای خانواده و به خصوص والدین را دچار آسیب جدی نماید.(خاکپور،1391: 572)

  از آنجا که بررسی­های مختلف نشان نمی­دهند که کودکان یا نوجوانان ناشنوا و نابینا ناسازگار هستند، می­توان نتیجه گرفت که نابینایی و ناشنوایی الزاما همراه با ناسازگاری نیستند کانز فورس (1991) علت ناسازگاری افراد ناشنوا و نابینا را بیشتر به علت طرز برخورد جامعه با آنان می­داند. انسان موجودی اجتماعی است. او در اجتماع، به واسطه حضور ارتباط­های گوناگون، داشتن حامی و کاهش احساسات تنهایی، می­تواند بسیاری از فشارهای زندگیاش را تخفیف ببخشد و بنابراین به حمایتی که از سمت اجتماع باشد، نیاز دارد. حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد  تعریف شده است پژوهش­ها نشان می­دهند والدین کودکان ناتوان نسبت به استرس، آسیب­پذیرتر هستند، در پژوهشی سطوح بالای استرس در 70 درصد مادران و 40 درصد پدران دارای کودکان ناتوان شدید یافت شد یکی از این معلولیت­های جسمی، ناشنوایی است. این دیدگاه که والدین شنوا نسبت به والدین ناشنوا استرس بیشتری دارند. داشتن کودکی ناشنوا، می­تواند باعث تنیدگی و فشار روانی برای والدین و افزایش سطح مشکلات رفتاری و خانوادگی باشد والدین ناشنوایی که کودک ناشنوا دارند، از وضع مناسب­تری نسبت به والدین شنوای کودکان ناشنوا برخوردارند. بدین ترتیب، والدین شنوای دارای کودکان ناشنوا در ارتباط با فرزندانشان دچار ناکامی می­شوند و این ناکامی در ارتباط، احتمالاً دلیلی برای این است که میزان بالاتری از تنیدگی را از خود، نشان می­دهند (بحری و دیگران،1393 : 5).

  هر خانواد های ممکن است در طول دوره حیات خود با مشکلات و دشوار یهای مختلفی مواجه شود؛ از جمله بیماری، طلاق، مرگ یکی از اعضاء خانواده، مشکلات کاری، بلایای طبیعی و اعتیاد اعضاءو یا معلولیت  . اخیراً نقش سازه تا ب­آوری در حوزه  روا نشناسی خانواده نیز مطرح شده است.

  تاب­آوری مفهوم جدیدی است که در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین عواملی که با توجه به ویژگی­های فردی، خانوادگی، اجتماعی به عنوان عوامل تاب­آور عمل کرده، از جمله علایق پژوهشگران حوزه تاب­آوری به شمار می­رود. تاب­آوری مفهوم روان­شناختی است که توضیح می­دهد چگونه افراد با موقعیت­هایی غیرمنتظره کنار می­آیند. تاب­آوری به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت حالت عادی و زنده ماندن و تلاش کردن در طی شرایط ناگوار است.

  در این تحقیق تاثیر آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان کم­شنوا و ناشنوا سنجیده می­شود. تحقیق حاضر در پنج فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول کلیات تحقیق که شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین اهداف و فرضیات تحقیق آورده شده است. در فصل دوم در خصوص تاب­آوری،کیفیت زندگی و ناشنوایی و نظریات مربوطه پرداخته شده است. در فصل سوم به روش تحقیق اشاره شده است که در این جا از نوع پس­آزمون و پیش­آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش  استفاده شده  است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل حاصل از داده­های تحقیق که در قالب آمار توصیفی و استنباطی می­باشد، پرداخته شده است و در نهایت در فصل پنجم نتیجه­ای که از جداول و یافته­ها بدست آمد، آورده شده است و در انتهای همین فصل محقق پیشنهاداتی نیز مطرح کرده است.

   

   

  12 بیان مساله

  یکی از طبیعی­ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است.  وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی نابینا، یا ناشنوا باشد. کمیتۀ اجرایی کنفرانس مدیران آموزش تخصصی ناشنوایان، در تعریف ناشنوایی بیان می دارد؛ نقص شنوایی یک اصطلاح ژنریک است که نمایانگر آن عده از ناتوانی های شنوایی است که ممکن است درجات شدت و ضعف آن بین خفیف تا عمیق متغیر باشد و شامل دو گروه فرعی ناشنوا و کم شنوا می باشد. (نریمانی،1386: 16-15)

  حضور کودک ناشنوادر هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کودک بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می‌کند. ممکن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی باعث شود کودک ناشنوا ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌ جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم1 و بسیاری از مسایل دیگر (بردن2، 1980). مراقبت
  مداوم از کودک ناشنوا اغلب برای والدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشواری­های کودکان به طور

  اجتناب­ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد (کرنیک3 و همکاران، 1983). تحقیقات نشان داده است که والدین کودکان ناشنوا عموما در خطر مشکلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند (بکمن4، 1991 (

  کویتنر  و همکاران (2000) دریافتندکه مادران با کودکان ناشنوا شبکه­های اجتماعی رابطه کمتر با فامیل و دوستان نسبت به مادران کودکان شنوا دارند. از طرف دیگر، تاب­آوری به وسیله­ی پاسخ فرد به حوادث استرسزای زندگی و یا مواجهه ی مستمر با استرس مشخص می­شود تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجهه و سازگاری با شرایط سخت و استرسزای زندگی کمک می­کند و آنها را در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند. افراد تاب­آور، سازگاری فردی بالایی با عوامل استرس زای محیطی در زندگی شان دارند (بحری و دیگران،1393: 7-6)

  و اماخانواده یک نظام اجتماعی است و فرزند معلول یکی از اعضای این نظام. این دو نه تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای این نظام یعنی والدین و دیگر فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد که این تأثیرات غالباً منفی است. وجود کودک معلول ضایعات و اثرات جبران­ناپذیری بر بهداشت روانی خانواده وارد می­کند، مادر و پدر از داشتن چنین فرزندی به شدت رنج می­برند، اکثریت این گروه به نحوی دچار حالاتی چون افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس، خجالت، آرزوی مرگ و نظایر آن می­باشند.

  تاب آوری فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت­آمیز با شرایط تهدیدکننده تعریف شده است، صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب­ها یا شرایط تهدیدکننده نیست، بلکه فرد تاب­آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تحقیقات روانشناسی بسیاری در سال­های اخیر، به شناسایی عوامل مؤثر بر تاب­آوری پرداخته­اند، برخی یافته­ها حکایت از آن دارد که هوش یک عامل تعیین­کننده در تاب­آوری است (عسکریان،1392: 61) انسان برای رسیدن به زندگی سالم­تر نیاز به تعادل بین تفکر، عواطف و توانایی استفاده متناسب از آنها در موقعیت­های زندگی را دارد.

  اگرچه تحقیقات زیادی در رابطه با تاب­آوری انجام شده است ولی تاکنون در خصوص آموزش تاب آوری به والدین کودکان ناشنوا تحقیق انجام نشده است. لذا مسأله این پژوهش حرکت در این جهت است که آیا بین تاب­آوری روانی و کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا

  رابطه ای وجود دارد؟

  13 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  حضور یک کودک با هرگونه ناتوانی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. واکنش همه والدین در مقابل معلولیت فرزندشان یکسان نیست، ولی به طور کلی می توان پذیرفت که قریب به اتفاق والدین این گونه کودکان در مقابل معلولیت های فرزندشان به نحوی واکنش نامطلوب ازخود بروز می دهند که نوع و میزان این عکس­العمل­ها با توجه به جنبه­های شخصیتی آنها، زمان بروز واکنش و ... با یکدیگر متفاوت می­باشد، لذا تمام والدین احتیاج به نوعی کمک دارند تا بتوانند ابتدا به طور کامل طرح مشکلاتشان را با افراد متخصص داشته باشند و این مهم جز با آگاهی و اطلاع دقیق و مستدل از مسائل و مشکلات والدین دارای فرزند ناشنوا و بررسی وضعیت روانشناختی والدین مسیر نمی­گردد با توجه به اینکه وضعیت روانشناختی والدین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شکل­گیری رفتار کودکان و مناسبات اجتماعی خویش تاثیر اساسی دارد بسیار حایز اهمیت خواهد بود که بدانیم که والدین این کودکان دارای چه ویژگی­های شخصیتی بوده و چه تفاوت­هایی با یکدیگر دارند تا از این رهگذر داده­های دقیق­تری جهت استفاده از روش­های مشاوره و توانبخشی و درمان فراهم آورده و زمینه­های لازم جهت اقدامات خاص و اساسی  در ابعاد مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان، کودکان استثنایی،آموزش خانواده فراهم گردد. نتایج این پژوهش می­تواند برای والدین، مربیان که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام­بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه­ی کمک به کیفیت زندگی و امید به زندگی والدین گام بردارد. با توجه به مطالعات در ایران و این که در استان گیلان مشابه این تحقیق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنین تحقیقی در استان ضروری به نظر می­رسد و خصوصاً در آینده نیز می­توان از نتایج  این تحقیق نیز در مراکز مشاوره، آموزشگاه­های استثنایی و مدارس عادی، سازمان بهزیستی، کلینیک­های سلامت جهت
  خدمت­رسانی استفاده کرد. علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می­تواند راهگشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت

   

  1. Anger     

  2. Burden                                                                                                                                                             

  3. cornic

  4. Beckman

  5. Self- esteem

  Abstract

  This study aimed to evaluate the effectiveness of psychological resilience training on quality of life and life expectancy of mothers of deaf children in Rasht city. The statistical sample of study included 30 mothers selected randomly, whose children were studying in Rasht Baghchehban Educational Complex in 1392-1393. Then the sample divided randomly into two similar group comprising of 15 people that named experimental and control. Methods of measurement were Schneider Life Expectancy questionnaire and QQL questionnaire and experiment design was pre-test and post-test. After conducting pre-test, the experimental group was trained about psychological resilience for 10 meetings that each left 1.5 hours. Then the post-test was conducted in two groups. Analysis was done by Covariance method using SPSS ver.20 software. Results show by significancy of means and F (4.635) -regarding sig. value of 95%- that training of psychological resilience had improved life expectancy and quality of life of deaf children mothers, so the main hypothesis of thesis has been confirmed and so 14% of quality of life variances and 13% of life expectancy variances was related to psychological resilience training for mothers, respectively.

  Keywords: psychological resilience, life expectancy, quality of life, deaf children.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  11 مقدمه............................................................................................................................................................ 2

  12 بیان مساله...................................................................................................................................................... 5

  13 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .................................................................................................................. 7

  14 اهداف تحقیق .............................................................................................................................................. 8

  141 هدف کلی ............................................................................................................................................... 8

  142 اهداف جزئی .......................................................................................................................................... 8

  15 سوالات تحقیق............................................................................................................................................. 8

  16 فرضیه­های تحقیق ........................................................................................................................................ 9

  17 متغیرهای پژوهش........................................................................................................................................ 9

  171 متغیرهای مستقل...................................................................................................................................... 9

  172 متغیر وابسته.............................................................................................................................................. 9

  18 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها................................................................................................................ 10

  181 تعریف نظری........................................................................................................................................... 10

  182 تعاریف عملیاتی ..................................................................................................................................... 14

  19 قلمرو تحقیق ............................................................................................................................................... 15

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  21 پیش­درآمد.................................................................................................................................................... 17

  22 تعریف تاب­آوری....................................................................................................................................... 18

  23 تاریخچه بررسی تاب­آوری......................................................................................................................... 26

  24 ویژگی­های فرد تاب­آور ............................................................................................................................. 27

  25 عوامل موثر بر  ظرفیت تاب­آوری............................................................................................................... 29

  26 عوامل حمایتی  تاب­آوری .......................................................................................................................... 31

  27 راهکارهای عملی برای افزایش تاب­آوری................................................................................................. 33

  28 کودکان ناشنوا.............................................................................................................................................. 34

  29 تاریخچه کیفیت زندگی.............................................................................................................................. 39

  210 تعریف کیفیت زندگی............................................................................................................................. 39

  211 ابعاد کیفیت زندگی................................................................................................................................... 45

  212 ابزارهای اندازه­گیری عمومی (Generic) در مقابل ابزار خاص (Specific) ......................................... 47

  213 ابزارهای اندازه­گیری یگانه در مقابل ابزارهای اندازه­گیری چندگانه ...................................................... 48

  214 ابزارهای با امتیاز خلاصه شده در مقابل ابزارهای اندازه­گیری با امتیاز جدا برای هر بعد......................... 49

  215 ابزارهای مدولار در مقابل ساده................................................................................................................. 49

  216 استفاده از جانشین در مقابل پرسش از خود فرد........................................................................................ 49

  217 بررسی کمی در مقابل بررسی کیفی.......................................................................................................... 50

  218 ابزارهای وابسته به سلامتی (Health related) در مقایسه با ابزارهای کلی (Overall).......................... 51

  219 کیفیت زندگی و ارتباط آن با تندرستی................................................................................................... 52

  220 شاخص ترکیبی عینی و ذهنی مفهوم کیفیت زندگی............................................................................... 53

  221 مدل­های تاب­آوری................................................................................................................................... 56

  2211 مدل جبرانی .......................................................................................................................................... 57

  2212 مدل عامل محافظتی ............................................................................................................................. 57

  2213 مدل چالش ........................................................................................................................................... 58

  222 نظریه­های کیفیت زندگی.......................................................................................................................... 59

  2221 نظریه­پردازان بی­هنجاری (آنومی) و کیفیت زندگی............................................................................ 59

  2222 نظریه­های بی­سازمانی اجتماعی............................................................................................................. 59

  2223 نظریه­های مکتب تضاد......................................................................................................................... 61

  2224 نظریه یادگیری اجتماعی...................................................................................................................... 62

  223 امید به زندگی ........................................................................................................................................... 63

  224 پیشینه تحقیق............................................................................................................................................. 63

  فصل سوم: روش تحقیق

  31 مقدمه............................................................................................................................................................ 92

  32 روش تحقیق................................................................................................................................................. 92

  33 جامعه آماری،نمونه و روش نمونه­گیری...................................................................................................... 93

  34 معرفی ابزار .................................................................................................................................................. 94

  35 معرفی برنامه مداخله..................................................................................................................................... 96

  36 پایایی و روایی پرسشنامه امید به زندگی و کیفیت زندگی........................................................................ 103

  37 شیوه اجرای پژوهش.................................................................................................................................... 104

  38 روش تجزیه و تحلیل داده­ها....................................................................................................................... 105

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  41 مقدمه............................................................................................................................................................ 107

  42 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق .............................................................................................. 107

  421 توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه کنترل)................................................................. 108

  422 توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)............................................................. 109

  423 توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه کنترل)........................................................................................... 110

  424 توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)....................................................................................... 111

  43 تحلیل یافته­ها............................................................................................................................................... 112

  431 ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته................................................................................................... 112

  432 بررسی رابطه­ی خطی بین متغیرهای وابسته ............................................................................................ 113

  433 بررسی همگنی شیب­های رگرسیون........................................................................................................ 114

  434 بررسی یکسانی ماتریس واریانس کواریانس........................................................................................ 115

  435 بررسی یکسانی واریانس­ها ...................................................................................................................... 116

  436 نتایج تحلیل کوواریانس ........................................................................................................................ 117

  437 فرضیه­های فرعی پژوهش........................................................................................................................ 121

  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

  51 مقدمه............................................................................................................................................................ 124

  52 نتایج آمار توصیفی ...................................................................................................................................... 124

  53 بحث و نتیجه­گیری...................................................................................................................................... 124

  54 محدودیت­های پژوهش............................................................................................................................... 129

  5 5 پیشنهادات.................................................................................................................................................... 129

  56 پیشنهاد برای پژوهش­های آتی..................................................................................................................... 130

  57 نوآوری های پژوهش .................................................................................................................................. 130

  منابع........................................................................................................................................................................ 131

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  جدول 4-1 : وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................................................... 108

  جدول 4-2 : وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................................................... 109

  جدول 4-3 : وضعیت سن پاسخ دهندگان.......................................................................................................... 110

  جدول 4-4 : وضعیت سن پاسخ دهندگان.......................................................................................................... 111

  جدول 4-5 ضریب همبستگی بین دو متغیر وابسته (کیفیت زندگی و امید به زندگی)...................................... 112

  جدول 4-6 نتایج اثرات بین آزمودنی (تعامل گروه و پیش آزمون).................................................................. 114

  جدول 4-7 آزمون باکس یرای بررسی همگنی ماترین کواریانس.................................................................. 115

  جدول 4-8 آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس ها................................................................................. 116

  جدول 4-9 نتایج تحلیل کواریانس اثر تاب آوری بر کیفیت زندگی و امید زندگی ....................................... 117

  جدول 4-10 میانگین های اولیه مربوط به پس آزمون متغیرهای کیفیت زندگی و امید به زندگی................... 118

  جدول 4-11 میانگین های تعدیل شده  مربوط به پس آزمون متغیرهای کیفیت زندگی و امید به زندگی....... 119

  جدول 4-12 نتایج آزمون تعقسبی (مقایسه های جفتی) .................................................................................... 120

  جدول 4-13 نتایج تحلیل کواریانس اثر تاب آوری بر کیفیت زندگی ........................................................... 121

  جدول 4-14 نتایج تحلیل کواریانس اثر تاب آوری بر کیفیت زندگی ........................................................... 122

   

   

   

  فهرست نمودار

  عنوان                                                                                                                      صفحه

   

  نمودار 4-1 : نمودار میله ای وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان....................................................................... 108

  نمودار 4-2 : نمودار میله ای وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان....................................................................... 109

  نمودار 4-3 : نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان................................................................................................. 110

  نمودار 4-4 : نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان................................................................................................. 111

  نمودار 4-5 نمودار خطی بین متغیرهای وابسته در دو گروه آزمایش و کنترل   113

  منبع:

   

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  آذر، عادل. مومنی، منصور(1378)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارات سمت

  ابراهیمی، امیر عباس (1388)، گذری بر تاریخچه آموزش ناشنوایان، فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 91.

  احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات (1388)، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید:دانشگاه علامه طباطبایی.

  بشارت، محمدعلی و دیگران (1385)، رابطه تاب­آوری و سخت­کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران، فصلنامه روان­شناسی معاصر، دوره سوم، شماره 2.

  بیاتیانی، عبدالرضا و دیگران (1390)، ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین
  دانش­آموزان کم­توان ذهنی آموزش­پذیر، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، سال یازدهم، شماره 2.

  بحری، سیده لیلا؛ دهقان مستشاری، ماریه؛ دهقان مستشاری، زبیده، (1393)، بررسی نقش
  پیش­بینی­کنندگی تاب­آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا، فصلنامه تعلیم و تربین اجتماعی، شماره پیاپی 123.

  بدری، سیدعلی؛ رمضان­زاده مسبوئی، مهدی؛ عسکری، علی؛ قرای معصوم، مجتبی؛ سلمانی، محمد، (1392)، نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب­آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب، فصلنامه علمی و پژوهشی، مدیریت بحران، شماره سوم.

  جوادی، رحم خدا، پرو، درا (1387)، رابطه هوش هیجانی و تاب­آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، فصلنامه اعتیاد پژوهشی.

  جوادی، رحم خدا؛ آقابخشی، حبیب؛ عسکری، علی؛ بیان معمار، علی؛ عبدی زرین، سهراب (1390)، رابطه هوش هیجانی و تاب­آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، فصلنامه اعتیاد پژوهشی. رابطه کارکرد خانواده و تاب­آوری در برابر مصرف مواد در دانش­آموزان پسر دبیرستانی مدارس پرخطر، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41.

  جوکار، بهرام (1386)، «نقش واسطه­ای تاب­آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی»، مجله روانشناسی معاصر، دوره دوم، شماره چهارم.

  چلبی، مسعود، 1375، جامعه­شناسی نظم، چاپ اول، تهران، نشر نی.

  حافظ­نیا، محمدرضا( 1381)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

  حسینی، حاتم؛ (1384) مبانی جمعیت‌شناسی، همدان:انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

  حسینی م، احمدیه م، عباسی شوازی، م اسلامی فارسانی ش. بررسی مهارت­های مطالعه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت یزد، مجله گام­های توسعه در آموزش پزشکی. 1385: 5(2): 93-88..

  خاکی، غلامرضا (1389)، روش تحقیق (با رویکردی به پایان­نامه­نویسی)، تهران: انتشارات فوژان.

  خاکپور، مسعود؛ مهرآفرید، معصومه، (1391)، مقایسه اختلالات روانی و تاب­آوری زوجین دارای اولین فرزند عادی و استثنایی در شهر فاروج، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال چهارم، شماره 4.

  دلاور، علی (1390).روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی،تهران :انتشارات پیام نور

  رضوانی، محمدرضا؛ شکیبا، علیرضا؛ منصوریان، حسین، ۱۳۸۷ ، ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره ۳۰ و ۳۱.

  رضوانی، محمدرضا، منصوریان، حسین ۱۳۸۷، سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص­ها مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۱ ، شماره ۳. 

  سامانی، سیامک و جوکار، بهرام (1381)، بررسی میزان کارایی نمرات آزمون سراسری در پیش­بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان برخی رشته های تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

  سامانی، سیامک، جوکار، بهرام، صحراگرد، نرگس (1386)، تاب آوری، سلامت روان و رضایت از زندگی.مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،سال سیزدهم، شماره 50.

  سرایی، حسن؛ (1381).روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (با تاکید بر باروری و مرگ‌ومیر)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  سرمد، مرتضی و دیگران، (1389). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.

  سید محمودی، سیدجواد، رحیمی، چنگیز، محمدیف نوراله (1390)، عوامل موثر بر تاب­آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی، پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، سال اول، شماره 1.

  سلیمی، علی و داوری، محمد، (1380)، جامعه­شناسی مجروی، قم، پژوهشکده­ی حوزه و دانشگاه.

  شولتز ، داون(1377). «نظریه های شخصیت» (ترجمه یحیی سید محمدی )تهران؛ نشر هما.

  عزیزی ابرقوئی، محسن(۱۳۸۹).رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

  عسکریان، سمیه؛ اصغری، محمدجواد؛ حسن­زاده، محمدحسن، (1392)، تاثیر آموزش مهارت­های مقابله دینی بر تاب­آوری، انطباق­پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان، پایان­نامه کارشناسی رشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، «بهبود»، سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان 1389.

  کردمیرزا نیکوزاده، عزت­اله (1388)، الگوی زیستی روانی معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب­آوری مبتنی بر روایت­شناسی شناختی و روان­شناسی مثبت­نگر، پایان­نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  لوکاس، دیوید و پاول، میر؛ (1384).درآمدی بر مطالعات جمعیتی، ترجمه حسین محمودیان، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.  

  مهدی باسخا و دیگران (1390)، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان‌های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم شماره 37 .

  مجیدیان، ف (1386)، بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سخت رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسطه شهر سنندج.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

  مختاری، مرضیه؛ نظری، جواد، (1389)، جامعه­شناسی کیفیت زندگی، تهران: نشرجامعه­شناسان.

  -  مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، (1388)، سال یازدهم، شماره سی و نه.

  - مجله علوم رفتاری، (1389)،  دوره 4، شماره 4.

  محسنی تبریزی، علیرضا، (1383)، وندالیسم، تهران: انتشارات آن.

  نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم، (1383)، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: انتشارات بدر.

  نریمانی، محمد؛ آقا محمدیان، حمیدرضا؛ رجبی، سوران، (1386)، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران دارای کودکان عادی، فصلنامه علوم بهداشت روانی، سال نهم، شماره 34 و 33.

  ویسی، مختار، عاطف وحید، محمد کاظم، رضایی، منصور (1379)، تأثیر استرس شغلی بر خشنودی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی.فصلنامه اندیشه و رفتار،شماره 6.

  همایون­نیا، مرتضی؛ همایونی، علیرضا؛ شیخ، محمود؛ نظری، سعید، (1393)، ارتباط بین هوش هیجانی و تاب­آوری در بین کشتی­گیران سبک برتر ایران، نشریه رشد و یادگیری مرکز، دوره 6، شماره 1.

  منابع لاتین

  - BALTACIa, H. Ş., KARATAŞb, Z. (2013) Validity and Reliability of the Resilience Scale for Early Adolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 131. 458 – 464

  - Castles, Stephen (2006)."International Migration at the Beginning of the Twenty-First Century: Global Trends and Issues", International Social Science Journal, Vol52, Issue (165), 269–281. 3 .

  - Costanza, R., 2007, Quality of Life: An Approach Integration Opportunities, Human Needs, and Subjective Well-Being, Ecological Economics, No. 61, 267-276.

  - Evans, D. R. & Cope, W. E. (1989), Manual for The Quality of life Questionnaire, Multo-Health System, Inc.

  - Furnham, A & Chamoro-Premuzic, T. Personality and intelligence as predictors of statistics examination grades. Personality and Individual Differences.2008; 37: 943-955.

  - Garmezy, N. (1993). Risk and resilience. In D. C. Funder, R. D. Parke, C. Tomlinson-Keasey & K. Widaman (Eds.), Studying lives through time.

  - Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American Behavioral Scientist, 34, 416–430.

  - Garmezy N, Masten A.A. particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology. 2006;42: 323-336.

  - Handerson N, B. Resiliency: What we have learned. San Francisco: WestEd 2004; 32.

  - http://www.patient.co.uk/health/Rubella-(German-Measles).htm

  - Isakson. B. (2002). " Characteristics and enhancement of resiliency in young people" . Journal Pediatric clinics of North America, 45(2); pp:293-305. university of Wisconsin – stout.

  - Inzlich M, Aronson J, Good C & McKay L. A particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology.2006:4(2); 323-336.

    - Inzlicht M, Aronson J, Good C & McKay L. A particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology.2006; 42: 323-336.

  - Jensen, A. R. The g factor. Westport, CT: Praeger.2007.

  - Journal of  Advanced Nursing. 1996; 24:588-590.

  - Kumpfer KL. The concept of hardiness: A brief but critical commentary.

  - Oken BS, et al.(2014) A systems approach to stress, stressors and resilience in humans. Behav Brain Res.

  - Ortega, M., Saavedra, S. (2014) Resilience: physiological assembly and phychosocial factors. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 132. 447 – 453

  - Öksüz, Y., Güven, E. (2014) The relationship between psychological resilience and procrastination levels of teacher candidates. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 116. 3189 – 3193

  - Petrides K. V, Chamoro-Premuzic T, Frederickson N . Explaining individual differences in scholastic behavior and achievement. British Journal of Educational Psychology.2006; 75: 239-255.

  - Rack – Yarrow and Sherman's (1990). " Hard growing: childern who survive" . In. R. E. Rolf mastson, D. Cochiti, K. H., Much treeing, S., Went daub (E ds). Risk and protective factors in developmental of pscyopathology. New York: cambridge university press, pp:97 - 119.

  - SalehiFadardi J; Azad H ; Nemati A,The relationship between resilience, motivational structure, and substance use, Journal of Social and Behavioral Sciences 2010; 5.

  -  Shkerinia I. [The role of women to develop of Islamic Iran, with focus on employed women’s problems(Persian)]. Paper presented in national congress of the role of women in consistent development. Ministry of Education. Province of Yazd .2004; 47-8.

  Sagone, E., De Caroli, M. E., (2013) Relationships Between Psychological Well-Being And Resilience In Middle And Late Adolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 141. 881 – 887

  - Trinidad, D. R., Unger, J. B., Chou, C., and Anderson – Johnson, C. (2004). " The protective association of emotional intelligence with. Psychosocial smoking risk factors for adolescents" . Journal of Personality and endive differences, 36. pp: 945-54.

  - ted eschew, R. G., Park, C. L. and Calhoun, L. F. (2012). " Posttraumatic growth: positive changes in the aftermath of crisis" . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Journal of Eureapon Psychoiatry . 72; pp:46-59.

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, مقاله در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, پروپوزال در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, تز دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, پروژه درباره پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: رواشناسی بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران کودکان عادی و کم‌شنوا شهر تهران به روش کمی- کیفی انجام شد. روش: در قسمت کمی، به روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ی متشکل از 100 نفر از مادران دارای کودکان کم‌شنوا مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان و مرکز توان‌بخشی پژواک ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

چکیده تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی طراحی و انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از آزمون رضایتمندی زناشویی انریچ، مقیاس آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) و آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده (ISQ-R) که توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. نمونه تحقیق ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش روان شناسی عمومی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. از عوامل مادری مرتبط با کم وزنی ، سبک زندگی مادر در دوران بارداری ، مهمترین و بیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش مقایسه ی اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی­ سرپرست و عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­­ ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نوجوانان بی­ سرپرست دختر و پسر شهر سمنان و شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس شهر سمنان و مدارس شهر تهران تشکیل می­دهند. 60 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری­ ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: عمومی مقدمه دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرده است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند ...

ثبت سفارش