پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز

word 209 KB 29856 77
1393 کارشناسی ارشد روانپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه

  چکیده:

       در راستای لزوم آموزش مهارت های «مدیریت هیجانی» پژوهش حاضر تحت عنوان، اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم، مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شیراز انجام شد. روش مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام این بررسی پرسشنامه اسپیلبرگر به عنوان یک ابزار سرند بر روی 112 دانش آموز دبیرستانی، اجرا شد. افرادی که بر پایه این آزمون بالاترین نمره ها را گرفتند، به عنوان گروه هدف تعریف و از میان آنها 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در ادامه پکیج آموزشی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری و در 12 جلسه 90 دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. علاوه بر پرسش نامه 57 سؤالی اسپیلبرگر(Staxi-2)، پرسش نامه17 سؤالی صمیمیت اجتماعی( MSI) و پرسش نامه 36 سؤالی تفکرقطعی نگر، قبل و بعد از جلسات بر روی دو گروه اجرا شدند. برای توصیف داده ها از میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که 1) مشاوره گروهی خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان نمی شود. 2) مشاوره گروهی خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان می شود.

  واژه های کلیدی: مشاوره گروهی، مدیریت خشم، بازسازی شناختی، صمیمیت اجتماعی، تفکرقطعی نگر.

  خشونت و پرخاشگری، در سطوح و جنبه های مختلف معضلی بزرگ و جهانی به شمار می آید و ریشه بسیاری از جرائم، انحرافات و حتی جنگ ها را باید در این امر جستجو کرد. در یک نگاه، عامل انحطاط اخلاقی و سکوت معنوی بسیاری از افراد، گروه ها و جوامع، خشونت و پرخاشگری است و جنگ، قتل، تخریب، درگیری و ضرب و جرح، مصادیق بارز این رفتار هستند. طی چندین دهه اخیر، خشونت و پرخاشگری افزایش فراوانی نشان داده است. برخی پژوهشگران افزایش فقر را عمده ترین دلیل بالا رفتن آمار رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز می دانند. گروهی دیگر، به نقش بسیار زیاد رسانه های گروهی اشاره می کنند. به اعتقاد این محققین، رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون، عامل مهم افزایش رفتارهای خشونت آمیز می باشند. اما کاملترین دیدگاه در زمینه پرخاشگری، به تأثیر عوامل زیست شناختی، یادگیری و شناختی اشاره می کند.. این روش یک درمان ترکیبی است، که به طور معمول مواجهه را با بازسازی شناختی ترکیب می کند. در واقع قوانین شناختی را که موجب اختلال در رفتار می شود، تغییر می دهد(سادوک[1] و سادوک، 2005).با این نگاه پرخاشگری رفتاری غیرقابل تغییر تلقی نمی شود و می توان با اصلاح تفکرات و باورهای شناختی غیر منطقی و آموزش مهارت های رفتاری مناسب همچون مهارت کنترل خود، ابراز وجود، تنش زدائی و حل مسئله، سبک های غلط پاسخ دهی پرخاشگرانه مواجه شویم. درمانگران پیشرو شناختی- رفتاری، آلبرت الیس و آئورن بک هستند، که هر دو در تألیفاتی به طور خاص بر روی خشم متمرکز شده اند.به اعتقاد آنها، احساسات خشمگینانه به طور غیر قابل تغییری همراه با افکار خشمگینانه است. بنابراین، باید تمرکز بر توانایی مراجع جهت کنترل و تغییر رفتار وی صورت گیرد(نلسون[2]، 2004). گاهی تعصب های ایدئولوژیک و سیاسی نیز در بعضی از نوجوانان منجر به بروز پرخاشگری می شود. برخی از نوجوانان ممکن است به دلیل عدم کنترل پدران و مادران بر رفتار و کردار آنان درصدد ارضای لذت گرایی و کام جویی برآیند و از پرخاشگری برای دستیابی به اهدافشان استفاده کنند(ابوالمعالی، موسی زاده، 1391).

       خشم در محیط پیرامون ما فعال می شود، ما را به توجه و هشیاری به خطرهای بالقوه فرمان می دهد نظام درون ما را فعال می سازد، به ما نیرو و جهت می دهد و از طرف دیگرموجب تشویش و شرمساری می شود؛ در پاسخ به شرایط طاقت فرسا، ابراز آن اغلب رهایی از تنش را به همراه دارد.کارکرد مثبت و فواید خشم در جرأت ورزی و واکنش به بی عدالتی ها غیر قابل انکار است.با وجود این،توان بالقوه خشم در تخریب و رساندن آسیب های فردی و اجتماعی بسیار زیاد است. خشم مهار نشده ویژگی بسیاری از اختلال های جسمی و روانی است.آثار ضعف و کاستی در مدیریت خشم از ناراحتی فردی در تخریب روابط بین فردی فراتر است و به اختلال در سلامت عمومی ، ناسازگاری و پیامد های زیانبار رفتار پرخاشگرانه منجر می شود. در صورتی که این هیجان نیرومند به درستی مهار نشود، می تواند مانع موفقیت همه جانبه شود و کارکرد بهینه افراد جامعه را به شدت تهدید کند(تیلر[3] و نواکو[4]، 2005).

       خشم یکی از هیجان های طبیعی انسان است و در مولفه های هیجانی جایگاه خاصی دارد.با وجود این، با توجه به عوارض منفی و مخرب فردی و اجتماعی خشم، کنترل خشم[5] از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از درمان و کنترل مداخلات خشم، کاهش احسسات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشی از خشم، افزایش آگاهی افراد نسبت به خشم و آموزش شیوه ها و راهبردهای موثر به منظور کنترل آن است(انجمن روان شناختی آمریکا[6]،2004).

      نواکو معتقد است که کودکان و نوجوانان پرخاشگر مشکلاتی در منطبق کردن اهداف چندگانه دارند، پاسخ ها را به صورت نامناسب ارزیابی می کنند و احساس می کنندکه اجرای رفتار پرخاشگرانه موثر است. آنها پاسخ های پرخاشگرانه را به صورت مطلوب ارزیابی کرده و اخلاقی می دانند .نواکو در تبیین خشم، مولفه های محیطی و شناختی، یعنی روان شناختی و رفتاری (حرکتی) را مورد توجه قرار می دهد. در الگوی نواکو فرایند تأییدات شناختی بسیار اهمیت دارد و وقایع محیطی به تنهایی برانگیزاننده خشم نیستند، بلکه آنها فقط زمانی خشم را برمی انگیزند که توسط دستگاه های شناختی دریافت شوند و از صافی این دستگاه عبور کنند. در واقع واحد های سه گانه شناخت، رفتار و عاطفه و ارتباطات درونی آنها در برانگیختگی خشم ایفای نقش می کنند. (مک گوایر[7]،2006 به نقل از ابوالمعالی و موسی زاده، 1391).

   

   

   

   

   

  بیان مسأله:

       از سال 1980به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده ای بر حسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شد. رویکرد شناخت اجتماعی در مورد پرخاشگری در مطالعاتی ریشه دارد که ویژگی ها و رشد پرخاشگری را بازتابی از رشد شناختی می دانند. توانایی درک کودکان برای درک فعالیت های متفاوت دنیای اجتماعی، فهم علت ها و نیات دیگران و پذیرش شناخت های اخلاقی به شناخت اجتماعی وابسته است(کلتی کانگاس- جاروینن،2005 به نفل از ابوالمعالی، 1389). همچنین طرحواه به عنوان یک ساختار شناختی-اجتماعی اهمیت بسیار زیادی در انتخاب پاسخ ها، از جمله پاسخ های پرخاشگرانه دارند. یک طرحواره ممکن است به عنوان یک چارچوب ساختاریافته از دانش مفهوم سازی شود که در حافظه بلند مدت انبار شده است. طرحواره دربرگیرنده اطلاعات و دانش های مرتبط با هم است که برگرفته از تجارب و یادگیری های قبلی هستند(ابوالمعالی، موسی زاده، 1391). "آموزش بازسازی شناختی[8]" از جمله روش های درمان شناختی – رفتاری است که در آن باورهای غیرمنطقی، افکار خودآیند، تعمیم های نادرست و تحریفات شناختی فرد به وی شناسانده می شود و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد(کتیبایی و همکاران، 1390).

   صمیمیت یکی از ویژگی های مهم روابط بین فردی در اوایل بزرگسالی است. اریکسون تکالیف صمیمیت را در گذر از مرحله نوجوانی به بزرگسالی به عنوان عامل کلیدی می دانست (دانشورپور و همکاران، 1386). به اعتقاد برک صمیمیت در روابط بین فردی نزدیک مثل رابطه با والدین، دوستان نزدیک و همسر دیده می شود (دانشورپور، 1385). به علاوه از نشانه های داشتن توانایی صمیمیت، تمایل برای شرکت در تعامل های نزدیک،گرم، ارتباطی[9] و متعهد است که نقش اساسی در زندگی موفق و پربارفرد بزرگسال دارد(دانشورپور و همکاران، 1386). مهارت های ارتباطی، مهارت های موقعیت ویژه اکتسابی هستند که به افراد کمک می کنند تا بازده های مطلوبتر ارتباط های بین فردی را به حداکثر رسانده و بازده های نامطلوب را کاهش دهند و به اهداف خود برسند. افراد بر مهارت های ارتباطی خود کنترل شناختی دارند، یعنی به منظور به کار گیری آنها از فرایند های فکری بهره می گیرند و ارتباطات خود را کنترل و زمانبندی می کنند و از این مهارت ها به موقع و به طور مناسب استفاده می کنند(ابوالمعالی، موسی زاده، 1391). در تعریف مهارت های ارتباطی بر رشد شاخص های شناختی- اجتماعی (هم دلی، نقش گیری،رفتارهای جامعه پسند و مهارت های حل مسئله بین فردی)، مهارت های کلامی و غیر کلامی تاکید می شود(ابوالمعالی، 1389).در واقع یکی از دلایل عمده ی اقدام افراد به رفتارهای پرخاشگرانه، فقدان مهارت های ارتباطی اساسی در آن هاست. افراد پرخاشگر اغلب راه مکالمه و ارتباط کلامی موثر را نمی دانند و از روش های مناسبی برای ابراز وجود استفاده نمی کنند. ناتوانی آنها در انجام کارهای ساده ای مثل درخواست، مذاکره و شکوه و شکایت اغلب موجب ناراحتی دوستان، آشنایان و دیگر افراد وابسته می شود.این نقص های اجتماعی شدید موجب می گردد که فرد به صورت مکرر احساس ناکامی کند ونسبت به کسانی که با آنها رابطه مستقیم دارد خشمگین و پرخاشگر گردد. یکی از روش های کاهش رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز آموزش مهارت های اجتماعی به آنهاست (کاپلان، ترجمه پورافکاری، 1379).

      "صمیمیت اجتماعی" تمایل فرد برای شرکت در یک رابطه حمایت کننده و مهرآمیز بدون از دست دادن خود در آن رابطه است (اریکسون، 1975). نوجوانان با خشم کم آمادگی بیشتری برای برقراری روابط اجتماعی صمیمانه دارند. در چنین شرایطی رویکرد شاختی- رفتاری، افکار و نگرش ها ی نادرست را به چالش می طلبد و با آموزش روش های مقابله، گفتگوی درونی، و راهبردهای حل مسئله در جهت ارتقای رفتارهای اجتماعی، افزایش صمیمیت و ارتباط مثبت با فرد می کوشد (کولکو و سونسون[10]، 2002). تحقیقی که نشان دهد مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی صمیمیت اجتماعی را افزایش می دهد در پیشینه یافت نشد و این پژوهیش در این زمینه بدیع است.

       در این راستا آنچه مهم به نظر می رسد این است که درمان مدیریت خشم باید به صورت گروهی اجرا شود. تعداد افراد شرکت کننده در گروه در حالت ایده ال، 8 نفر است،اما تعداد افراد گروه می تواند بین 5 تا 10 نفر باشد. این مسئله دلایل چندی دارد. اولا، مداخلات تجربی محکمی درباره مداخللات شناختی- رفتاری گروهی وجود دارد(کارول[11]، رونساویل[12] و گاوین[13]، 1991؛ ماو- گریفین[14] و همکاران، 1998؛ اسموکووسکی[15]و دارسکی[16]، 1996)؛ ثانیا، درمان گروهی موثر است و از لحاظ هزینه مقرون به صرفه می باشد(هویت[17]، 1993؛ پایپر[18] و جویس[19]، 1996) و ثالثا، درمان گروهی دامنه وسیع تری در انعطاف پذیری در ایفای نقش(یالوم[20]، 1995) و فعالیت های تمرین رفتاری را فراهم می کند(هیمبرگ[21] و جاست[22]ر، 1994؛ جاستر و هیمبرگ، 1995). گستره مسأله مورد بحث درحدی است که سازمان بهداشت جهانی(WHO[23])خشونت را با چهار ویژگی اساسی شامل"جسمی[24]"،"جنسی [25]"، "روان شناختی[26]" و" محرومیت[27] و نادیده گرفتن[28]"توصیف می کند(هالین[29] و بلوکسوم[30]،2007).براساس گزارشWHOخشونت به عنوان یک مشکل کلی بهداشتی تلقی میشود(هالین و بلوکسوم، 2007).انواع خشونت بر اساس ماهیتی که دارند تبیین می شوند. WHOسه نوع ماهیت را برای انواع خشونت تعریف کرده است، که عبارتند از ماهیت معطوف به خود[31] که تعیین کننده خشونت نسبت به خود است، ماهیت جمعی[32]، که تعیین کننده خشونت نسبت به یک گروه و یا یک نژاد است و ماهیت بین فردی[33]که تعیین کننده خشونت بین فردی است.خشونت در هر شکلی آسیب زاست و اغلب برای حفظ قدرت و اعمال کنترل به کار می رود و اشکال مختلف خشونت بخصوص خشونت بین فردی روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد و صمیمیت اجتماعی را مختل می کند و مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی روشی مناسب برای افزایش صمیمیت اجتماعی  به نظر می رسد.

   

  Sadock-1

  2- Nelson

                                                                                                                                                                    2-Taylor

  3-Novako

  4-Anger control

  5-American Psychological Association

  1-Mc Guier

   

  13-cognitive reconstructing  training

  3-communicative

  Kolko & Swenson-7

                                                                                                                                             Carroll-1

  Rounsaville-2

  3-Gawin

  4-Maude- Griffin

  5-Smokowski

  6-Wodarski

  7-Hoyt

  8-Piper

  9-Joyse

  10-Yalom

  11-Heimberg

  12-Juster

  -World Health Organization(WHO)1

  2-Physical

  3-Sexual

  4-Psychological

  5-deprivation

  6-Neglect

  7-Hollin

  8-Bloxsom

  9-self-directed

  10-Collective

  11-interpersonal

   

  Abstract

       To point necessity of instruction skills training "Emotion management', this research done with topic: Effectiveness group counseling of aggression management  based on cognitive reconstructing in increase social intimacy and decrease  deterministic thinking  among  high school boys of shiraz city. The design of this study is quasiexperimental with pretest-posttest control group design. For doing this study staxi-2 to screen instrument performed for 112 high school student. Student who get highest score defined as goal group and then 20 person selected between them and randomly subsistent in two group (). At continue the group counseling aggression management program on cognitive-behavior approach was implemented on experimental group in twelve sessions 90 munities each. Data were collected utilizing three questionnaires: Spielberger inventory (STAXI-2), Social intimacy inventory (MSI) and Deterministic thinking (UNESI & MIRAFZAL). This inventoris has done before and after training. For describing data's used average and variance. The finding based on the analyze of covariance (ANOVA) revealed that group counseling aggression management had the following effects: 1- anger group counseling based on cognitive reconstructing didn't cause increase social intimacy's students. 2- Anger group counseling based on cognitive               reconstructing decrease deterministic thinking's students.

  Key worlds:   group counseling, aggression management, cognitive reconstructing, social intimacy, deterministic thinking.                ثسe disidity.chool ofintimacy and decreses deterministic thinking

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                           صفحه

                                                            فصل اول: طرح تحقیق               

  مقدمه ......................................................................................................................................................................8

  بیان مسأله ..............................................................................................................................................................11

  هدف پژوهش...........................................................................................................................................................15

  فرضیه‎های پژوهش.................................................................................................................................................15

  ضرورت و اهمیت پژوهش.....................................................................................................................................15

  تعریف واژه‎ها و اصطلاحات .................................................................................................................................18

             تعاریف مفهومی ....................................................................................................................................18

            تعاریف عملیاتی .....................................................................................................................................19

   

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  مقدمه .....................................................................................................................................................................21

  بررسی پیشینه مطالعاتی......................................................................................................................................12

              تحقیقات انجام شده در داخل کشور...............................................................................................21

               تحقیقات انجام شده درخارج کشور...............................................................................................23

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه .................................................................................................................................................................29

  طرح پژوهش .......................................................................................................................................................30

  جامعه آماری .......................................................................................................................................................30

  حجم نمونه و روش نمونه‎گیری .......................................................................................................................30

  ابزارها و مقیاس‎های پژوهش ...........................................................................................................................31

            پرسشنامه بیان حالت- صفت خشم اسپیلبرگر(STAXI-2) ......................................................31

            پایایی پرسش‎نامه ................................................................................................................................32

            روایی پرسش‎نامه .................................................................................................................................33

  مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSI) .......................................................................................................33

            پایایی پرسشنامه...................................................................................................................................33

  روایی پرسشنامه....................................................................................................................................33

  پرسش‎نامه تفکر قطعی نگر................................................................................................................................34

            روایی پرسشنامه....................................................................................................................................35

            پایایی پرسش‎نامه ................................................................................................................................35

  فرایند اجرای تحقیق ..........................................................................................................................................36

  روش تجزیه و تحلیل داده‎ها .............................................................................................................................36

  جلسه های آموزشی.............................................................................................................................................37

   

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  مقدمه........................................................................................................................................................................38

  یافته های توصیفی و تحلیلی..................................................................................................................................40

          مقایسه میانگین خشم افراد در دو گروه کنترل و آزمایش....................................................................40

         مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون....................................41

          مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون.................................42

           مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)......43

           مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون).............44

           مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون).........45

          مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)..................46

          مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)..............................................................................................................................................................................47

          مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)...............................................................................................................................................................................48

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‎ گیری

  مقدمه .............................................................................................................................................................................50

  بحث و تفسیر نتایج .......................................................................................................................................................50

  محدودیت‎ها .....................................................................................................................................................................55

  پیشنهادهای پژوهش .....................................................................................................................................................55

            پیشنهادهای کاربردی ...................................................................................................................................55

            پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی ......................................................................................................56

  فهرست منابع ...............................................................................................................................................................57

  منابع فارسی .............................................................................................................................................................57

  منابع لاتین ...............................................................................................................................................................58

  پیوست ها .......................................................................................................................................................................65

  منبع:

   

  منابع فارسی

       ابوالمعالی، خدیجه؛ موسی زاده، زهره(1391). پرخاشگری، ماهیت، علت و پیشگیری. تهران: انتشارات ارجمند(نسل فردا).

       ابوالمعالی، خدیجه (1389). نظریه های جرم شناسی و بزه کاری، با تأکید بر شناخت اجتماعی. تهران: انتشارات ارجمند(نسل فردا).

       ابوئی مهریزی، م؛ طهماسیان، ک؛ و خوش کنش، ا.(1389). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم و تعارضات والد- نوجوان در دختران. فصلنامه خانواده پژوهی، سال6، شماره 23،404-393.

       آذریان، زهرا (1386). بررسی آموزش کنترل خشم به شیوه شناختی- رفتاری بر خشونت زناشویی زوجین شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، گروه مشاوره دانشگاه اصفهران.

       پاتریک، ریلی؛ مایکل، شاپ شایر(2013).مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری. (ترجمه: فرزاد نصیری، 1392). تهران: انتشارات ارجمند.

       پورجوزی، بهنام. (1373). بررسی رابطه خصومت و خشم و شدت انسداد عروق کرونر قلب. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، علوم انسانی، گروه روان شناسی.

       ترکان، هاجر (1385). بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوج های شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

      خدایاری فرد، محمد؛ چشمه نوشی، میترا؛ رحیمی نژاد، عباس؛ و فراهانی، حجت اله (1390). اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی. مجله روان شناسی، 367.

       دانشورپور،زهره؛ تاجیک اسمعیلی،عزیزاله؛ شهرآرای،مهرناز؛ فرزاد،ولی اله؛ و شکری، امید(1386).تفاوت های جنسیتی در جمعیت اجتماعی: نقش سبک های هویت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(4)13،404-393.

       دانشورپور، زهره(1385).بررسی روابط بین سبک های هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.

       زارعی، م. (1385). تأثیر آموزش فنون مشاوره شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

       ساراسون، ایروین جی؛ ساراسون، باربارا (1999). روان شناسی مرضی. جلد (2). (ترجمه بهمن نجاریان و همکاران، 1378). تهران: نشر رشد.

       شعاری نژاد، علی اکبر(1371). درآمدی بر روانشناسی انسان. تهران: انتشارات آزاده، چاپ دوم، جلد اول.

       شکوهی یکتا، م؛ به پژوه، ا؛ غباری بناب، ب؛ زمانی، ن؛ و پرند، ا.(1387).تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال6، شماره 4،-358369.

       شکوهی یکتا، م؛ پرند، ا؛ شهائیان، ا؛ و اکبری زردخانه، س.(1390). تأثیر آموزش روش تربیتی مبتنی بر حل مسأله بر روش فرزندپروری و رفتارهای خشمگینانه والدین. روش ها و مدل های روان شناختی، سال2، شماره6، 56-45.

       شکیبایی، ف؛ تهرانی دوست، م؛ شهریور، ز؛ و آثاری، ش.(1383).گروه درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی- رفتاری در نوجوانان مؤسسه ای. مجله تازه های علوم شناختی، سال 6، شماره 1 و 2، 59-66.

      صادقی، احمد؛ احمدی، سید احمد؛ و عابدی، محمدرضا(1381). بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری بر کاهش پرخاشگری. مجله روان شناسی 21، سال6، شماره1.

        کاپلان، ه؛ سادوک، ب (1995). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری روانپزشکی. (ترجمه: نصراله پورافکاری،جلد سوم، 1374). تهران: انتشارات شهر آب.

       کاظمی، ز؛ نشاط دوست، ح؛ کجباف، م؛ عابدی، ا؛ آقامحمدی، س و صادقی، س (1391). اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، سال10، شماره3، 162-139.

       کتیبایی، ژیلا؛ گنجوی، لیلی؛ حسن بیکی، زینب؛ قنبری، سعید؛ و سادات سید موسوی، پریسا (1390). اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر اصلاح تصویر بدنی منفی و افزایش حرمت نفس در دختران نوجوان. مجله روان شناسی56، سال چهاردهم،شماره4، 369-357.

       لی هی ، رابرت(2011). تکنیک های شناخت درمانی. (ترجمه: حسن حمیدپور و زهرا اندوز، 1390). تهران: انتشارات ارجمند.

        نوابی نژاد، ش و ملک، ا. (1389).اثربخشی آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر بر بهبود روابط زناشویی زنان. اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره16.

       نویدی، ا. (1387). تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارتهای سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره4،403-394.

       نویدی، ا.(1385). آزمودن تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم، سازگاری و سلامت عمومی پسران دوره متوسطه شهر تهران. پایان نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

       وفایی ، مریم ، رابطه سبک های هویت و دینداری . تهران: مجله ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ، سال پانزدهم ، ( 1388 ) شماره ی 4 .

       هاوتون، کرک، سالکوس یکس، و کلارک، (1989). رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال های روانی. (ترجمه: حبیب ا.. قاسم زاده، جلد پنجم، 1385). تهران: انتشارات ارجمند.

       یونسی، س. ج. و بهرامی، ف. (1388). پیش بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی نگر در زوجین. فصلنامه روان شناختی ایران، شماره 19، 249-241.

       یونسی، س. ج. عسگری، ع. و بهرامی. ف. (1387)و تهیه و استاندارد سازی مقیاس تفکر قطعی نگر. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

       یونسی، س. ج. (1383). نقش معناشناختی حوادث در کاهش آسیب های روانی: روش جدید و بنیادین در شناخت درمانی. مجله حوزه و دانشگاه. ویژه نامه سلامت روانی،41،29-8.

      یونسی، س. ج. (1381). استیگا و ناباروری، مهارت های سازگاری. فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری،3(12)، 86-73.

   

   

   

   

   

  منابع لاتین

       Abolghasemi, Sh., Akbari, B., Mansurian, J., Abolghasemi, A. (2013). The       effectiveness of aggression management on skill of self- regulation and impulsiveness in mothers having boys in pointer section schools of babol. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. ISSN 2227-670X ©2013 IJACO Journal. Available online at www.ijagcs.com.

       Acton, R. G. ,& During, S.(2000). "Preliminary results of aggression management training for aggressive parent". Journal of Interpersonal Violence, 7, 410-417.

       American Psychological Association (2004). 

       Berzonsky, M. D., & kuk, L. (2005). Identity style, psychological maturity, and academic performance.  Personality and Individual Differences, 39, 235-247.

       Cobb, B., Sample, P. L., Alwell, & Johns, N. R. (2006). Cognitive behavioral intervention, Dropout, and youth with disabilities: A Systematic review. Remedial and Special Education, 27, 259-271.

       Davis, W., & Lysaker, L. (2005). Cognitive behavioral therapy and functional and meta cognitive outcomes in schizophrenia: A single case study. Cognitive and Behavioral practice, VOL.12, NO.3, PP 468-478. 

       Del Khmvsh ,[Aggression in children of the orphanage].Ma Thesis in psychology. Tehran: Tehran Faculty of Psychology and Educational science. 1994.Persian

       Erikson, E.H.(1975).Life history and the historical moment. New York. Norton.

       Freiden, J. (2005). GAME: A clinical intervention to reduce adolescent violence in school. Htt://wwwlip.umi.com/dissertations/fullcit/ 3199466.           

          Graham , F.[Cognitive behavior therapy for children and families].Tehran :Social Welfare and Rehabilitation Sciences University Publication ,2002.p.526-278.Persian

       Kolko, D. J., & Swenson, C. C. (2002). Assessing and treating physically abused children and their families: A cognitive-behavioral approach. Londen: Sage.

                                            Miler, R. S. & Lefcourt, H. M. (1982). The assessment of social intimacy. Journal of personality Assessment, 46, 514-518.

       Mitrani, A. T. (2010). Outcome of anger management training program in a sample of,  undergraduate students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 339-344. Available online at: www. Sciencedirect.com

       Morral, T. M., Elliott, j. D., & Murphy, C. M. (2003). Cognitive Behavioral and supportive group treatments for partner-violent men. Behavior Therapy, 34, 1. 77.

       Nicolet, I. A. (2004). The second step violence prevention program: Effectiveness of a brief social skills curriculum with elementary- age children. Available on: http://wwwlip.umi.com/dissertations/fullcit/ 3138507.

      Raskin, P.M (2001). The relationship between identity and intimacy in early adulthood. The Journal Genetic Psychology, 147, 167-181.

       Rose, A. J., & Rudolph, K. D. (2006). A rewiew of sex differences in peer relationship processes: Potential trade-offs for the emotional and behavioral development of girls and boys. Psychological Bulltein, 132, 98-131.

       Sadock, B. J. & Sadock, V. A. (2005). Kaplan and Sadocks comprehensive textbook of psychiatry. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

       Schmitz, Mark J. (2005). An outcome study to determine the clinical effectiveness of an anger management program in an adult, rural Minnesota sample. http://wwwlip.umi.com/dissertations/fullcit/3187642.

       Spielberg, CD. (1999). STAXI-2 State- Trait Anger Expression Inventory- 2. Professional manual. PAR  

       Statistical center of Islamic republic of iran. Tehran: [Iran statistical year book], 2002. Persian

       Sommers-Flanagan, J., & Sommers-Flanagan, R. (2004). Counseling and psychotherapy: Theories in context and practice. New Jersey: John Willy.

       Taylor, J.L. & Novaco , R. W. (2005). anger treatment for people with developmental disabilities: A theory, evidence manual based approach. John wiley & sons , Ltd.

       Taylor, G. J., Navaco, R. W., Gilmer B. (2005). Cognitive-behavioral treatment of anger intensity among offenders with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in intellectual disabilities, 15, 151-165.

       Nelson-Jones,R. (2004). Cognitive-Humanistic-Therapy,Buddhism,Christianity and being fully human. London:SAGE Publication L td.

       Hollin, Clive. R. & Bloxsom, Claire, A. J. Treatments for angry Agression. In Gannon, Theresa. A. , Ward, Tony. ,Beech, Anthony. R. & fisher, Down. (Eds.). (2007). Aggressive Offenders Cognition. Chichester: John Willy & Sons, Ltd.

       Gaia, A. C. (2002). Understanding emotional intimacy: A reviw of conceptualization, assessment and the role of gender. International Social Science Reviw, 77, 151-170.

       Warner, R. (2000). The environment of schizophrenia. Londen & Philadelphia: Brunner-Routledge


موضوع پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, نمونه پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, جستجوی پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, فایل Word پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, دانلود پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, فایل PDF پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, تحقیق در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, مقاله در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, پروژه در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, پروپوزال در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, تز دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, پروژه درباره پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز

چکیده: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در ایران ، تنها عرضه کننده کامل حمایت های اجتماعی می باشد که می تواند در یک سازمان عملیاتی شود. مانند: مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی بازماندگان ، تامین هزینه های درمان ، مقرری بیمه بیکاری ، کمک عائله مندی ،کمک هزینه ازدواج ، غرامت دستمزد ایام بیماری ودیگر انواع خدمات بیمه ای و درمانی. از سوی دیگر امروزه یکی از ارکان ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پایان نامه کارشناسی ارشد روانپزشکی چکیده پیوند زوج ها آغازگر رسمی اجتماعی است که تداوم آن موجب استحکام بنیاد خانواده است. امروزه همسران در جهت افزایش صمیمیت و بهبود روابط زناشویی از مداخلات و آموزشهای تخصصی بهره می‌گیرند. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی زوجین است. پژوهش حاضر از نوع طرح‌ آزمایشی آزمون و پس آزمون است. ...

رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: رواشناسی بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان ...

پايان نامه براي در يافت درجه کار شناسي ارشد "M.A " رشته: مديريت آموزشي چکيده پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحليل  بررسي رابطه بين اعتماد به مديريت با رضايت شغلي آموزگاران مدارس اب

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره مدرسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش :منابع انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت بوده و شیوه ...

ثبت سفارش