پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت

word 2 MB 29861 223
مشخص نشده کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۲۸,۹۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوهء شناختی رفتاری بر تاب‌آوری،کانون کنترل سلامت،سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت

  به وسیله: معصومه ایزدپناهی

  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون دربیماران دیابتی شهر شیراز انجام گرفت.این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از، تقریبا نهصد و پنجاه نفر از افراد دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر شیراز که از یکسال قبل به انجمن دیابت مراجعه و تشکیل پرونده داده‌بودند.  جامعه پژوهش شامل  60نفرکه بصورت نمونه در دسترس از بین بیماران  عضو انجمن دیابت شیراز ; به صورت تصادفی انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. در ابتدا پیش آزمون توسط هر دو گروه انجام شد و سپس گروه آزمایش به مدت  10 جلسه 5/2 ساعته بصورت هفتگی تحت آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی –رفتاری همراه با تن آرامی وگروه کنترل طی این مدت تحت آموزش‌های دیگر نامرتبط با مدیریت استرس مانند آموزش‌های دارویی قرار گرفتند. پس از پایان دوره هر دو گروه مجددا به تکمیل پرسشنامه پرداختند.  همچنین آزمایش هموگلوبین گلوکوزیته با فاصله 3 ماهه نسبت به تست اول گرفته شد. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های  تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت ، سلامت عمومی وآزمایش هموگلوبین گلوکوزیته بود. همچنین، داده‌های به دست آمده از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی، حد اکثر و حد اقل) آمار استنباطی به روش کوواریانس و مانووا و تی تست مستقل و توسط نرم افزار Spss-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشانگر آن است آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری باعث افزایش تاب آوری بیماران دیابتی شده و کانون کنترل سلامت را به سمت درونی شدن سوق داده،همچنین باعث افزایش سلامت عمومی و وکاهش هموگلوبین گلوکوزیته خون بیماران دیابتی گردیده است.

  کلید واژه ها:آموزش گروهی مدیریت استرس،تاب آوری،کانون کنترل سلامت،سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته.

  Abstract

         The purpose of this study was to determine the effectiveness of Cognitive Behavioral Group Training on Stress Management Style Resiliency, Health Locus of Control, General Health and Hemoglobin Levels in diabetic  patients of Shiraz city has been done. Research method was  experimental and the design of pretest-postest-with-control group kind been. Statistical population consisted of nearly nine hundred and fifty diabetic patients from the Diabetic Center of the City of  Shiraz one year before and filling the case. The research community consisted of 60 people was randomly selected from the member patients of Shiraz diabetic association who were available from the sample. They were randomly bringing in two groups of experimental and control. At first pre-tests were performed by both groups and then the experiment  group were trained stress management, cognitive - behavioral therapy with relaxation in 10 sessions of two hours and a half every week and during this term control group was under training other unrelated stress management programs such as drug educations. After the end of the term, both groups completed  the  questionnaires again. Also glycemic control index (HbA1c) test was repeated after 3 months from the first test. The research tools includes  resiliency questionnaires, Health Locus of Control,General Health and glycemic control index (HbA1c) testing. Also, data obtained from research using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, maximum and minimum) and the covariance method Manova inferential statistics and independent T-test and analysis software Spss-18 case. The findings indicate that cognitive style group training, stress management - treated diabetic patients by increasing resiliency and internal health locus of control tends to lead to improve general health and decrease of the glycemic hemoglobin in the blood of diabetic patients.

   

  Key words: Cognitive Behavioral Group Training on Stress Management, Resiliency, Health Control locus , General Health and Glycemic Hemoglobin Levels.

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                          صفحه

  چکیده.................................................................................................................................................................................. 1

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1-مقدمه........................................................................................................................................................................ 3

  1-2- بیان مسئله............................................................................................................................................................. 8

  1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................................................................. 21

  1-4-هدف تحقیق............................................................................................................................................................ 31

  1-4-1- اهداف علمی..................................................................................................................................................... 31

  1-4-2- اهداف کاربردی................................................................................................................................................ 31

  1-5-فرضیه تحقیق......................................................................................................................................................... 31

  1-6- تعاریف نظری متغیر‌ها ....................................................................................................................................... 32

  1-6-1- تعریف مفاهیم.................................................................................................................................................. 32

  1-6-1-1- تعریف نظری.............................................................................................................................................. 32

  1-7-تعاریف عملیاتی متغیرها...................................................................................................................................... 33

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

  2-1- مباحث نظری ....................................................................................................................................................... 35

  2-1-1-مباحث نظری دیابت........................................................................................................................................ 35

  2-1-1-1 مقدمه............................................................................................................................................................. 35

  2-1-1-2- دیابت از تعریف تا واقعیت...................................................................................................................... 36

  2-1-1-3- چاقی،اپیدمی پنهان ................................................................................................................................ 37

  2-1-1-4- تاریخچه کوتاه دیابت................................................................................................................................ 38

  2-1-1-5- انسولین چگونه در بدن عمل می‌کند؟................................................................................................ 39

  2-1-1-6- چرا قند خون باید تنظیم شود؟........................................................................................................... 40

  2-1-1-7- انواع دیابت.................................................................................................................................................. 41

  2-1-1-8- عوامل خطر دیابت نوع 2....................................................................................................................... 43

  2-1-1-9- علائم دیابت................................................................................................................................................ 45

  2-1-1-10- معیارهای تشخیص................................................................................................................................ 46

  2-1-1-11- عوارض دیابت.......................................................................................................................................... 46

  2-1-1-12- عوارض زودرس دیابت.......................................................................................................................... 46

  2-1-1-13- عوارض دیررس دیابت........................................................................................................................... 47

  2-1-1-14- درمان دیابت............................................................................................................................................ 50

  2-1-1-15- اهمیت کنترل دیابت ........................................................................................................................... 52

  2-1-1-16- تأثیر اندوه و افسردگی بر دیابت........................................................................................................ 53

  2-1-2- مبانی نظری سازه تاب آوری....................................................................................................................... 53

  2-1-2-1- عناصر تاب آوری و دیدگاهها................................................................................................................. 54

  2-1-2-2- تعریف تاب آوری....................................................................................................................................... 55

  2-1-2-3- چگونگی شکل گیری تاب آوری........................................................................................................... 57

  2-1-2-3-1- رویکردهای نظری پیرامون تاب آوری............................................................................................ 57

  2-1-2-4- موجهای پژوهش درباره تاب آوری....................................................................................................... 59

  2-1-2-5-ویژگی‌های افراد تاب آور........................................................................................................................... 63

  2-1-2-6-  نیم رخ فرد تاب آور................................................................................................................................ 63

  2-1-2-6-1- شایستگی اجتماعی............................................................................................................................ 63

  2-1-2-6-2- مهارتهای مشکل گشایی.................................................................................................................... 64

  2-1-2-6-3- استقلال.................................................................................................................................................. 65

  2-1-2-6-4- حس هدفمندی................................................................................................................................... 65

  2-1-2-6-5- اعتماد به نفس..................................................................................................................................... 66

  2-1-2-6-6- احساس کفایت..................................................................................................................................... 67

  2-1-2-6-7- احساس داشتن یک پایگاه ایمن..................................................................................................... 67

  2-1-2-7- ویژگی‌های محیط‌های تاب آور.............................................................................................................. 69

  2-1-3- مباحث نظری کانون کنترل سلامت.......................................................................................................... 70

  2-1-3-1- منبع کنترل................................................................................................................................................ 70

  2-1-3-2- سرسختی روانشناختی............................................................................................................................ 71

  2-1-3-3- کانون کنترل............................................................................................................................................... 73

  2-1-3-4- کنترل درونی و بیرونی............................................................................................................................ 73

  2-1-3-5- کانون کنترل سلامت............................................................................................................................... 74

  2-1-3-6- احساس کنترل فردی.............................................................................................................................. 75

  2-1-3-7- انواع کنترل................................................................................................................................................. 75

  2-1-3-8-  باور فرد در مورد خودش و کنترل...................................................................................................... 77

  2-1-3-9- شکل گیری کنترل فردی....................................................................................................................... 78

  2-1-3-10- جنسیت و تفاوت‌های فرهنگی در کنترل فردی........................................................................... 79

  2-1-3-11-زمانی که مردم کنترل فردی ندارند................................................................................................... 79

  2-1-3-12-  کنترل فردی و سلامت....................................................................................................................... 82

  2-1-4- مبانی نظری سلامت عمومی....................................................................................................................... 84

  2-1-4-1- عوامل موثر در سلامت عمومی ............................................................................................................ 85

  2-1-4-2- انواع دیدگاه‌های سلامت عمومی ......................................................................................................... 85

  2-1-5- هموگلوبین گلوکوزیته.................................................................................................................................... 89

  2-1-6- مدیریت گروهی استرس .............................................................................................................................. 91

  2-1-6-1- در مورد درمان‌های کار آمد.................................................................................................................... 91

  2-1-6-2- استرس......................................................................................................................................................... 91

  2-1-6-2-1- استرس چیست؟.................................................................................................................................. 91

  2-1-6-2-2- انواع استرس......................................................................................................................................... 94

  2-1-6-2-3- عوامل مؤثر در واکنش به فشار روانی............................................................................................ 95

  2-1-6-2-4-عوامل کاهش دهنده فشار روانی...................................................................................................... 96

  2-1-6-2-5-تکنیک مدیریت استرس..................................................................................................................... 106

  2-1-6-3-تعریف شناخت............................................................................................................................................ 108

  2-1-6-3-1- شناخت درمانی.................................................................................................................................... 108

  2-1-6-4- رفتار درمانی............................................................................................................................................... 110

  2-1-6-5- درمان شناختی – رفتاری (C. B. T) ............................................................................................ 111

  2-1-6-6- نظریه‌های آرام سازی............................................................................................................................... 112

  2-1-6-6-1-نظریه‌های تک وجهی........................................................................................................................... 112

  2-1-6-6-2- نظریه‌های دو وجهی........................................................................................................................... 113

  2-1-6-6-3- نظریه‌های چند وجهی....................................................................................................................... 113

  2-1-6-7-تعریف مدیریت گروهی استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری .................................................. 115

  2-1-6-7-1- جلسات گروهی و مدت برنامه.......................................................................................................... 116

  2-1-6-7-2- اندازه‌ی گروه......................................................................................................................................... 116

  2-1-6-7-3- ساختار گروهی بسته.......................................................................................................................... 117

  2-1-6-7-4- توالی جلسات ...................................................................................................................................... 117

  2-1-6-7-5-جلسات نگهداری................................................................................................................................... 118

  2-1-6-7-6- اهداف طراحی این برنامه ................................................................................................................ 119

  2-1-6-7-7- رهبران گروه.......................................................................................................................................... 120

  2-1-6-7-8- طرح کلی برنامه ................................................................................................................................. 121

  2-2- تحقیقات پیشین................................................................................................................................................... 123

  2-2-1- استرس و تاب آوری....................................................................................................................................... 123

  2-2-2- استرس و کانون کنترل................................................................................................................................. 125

  2-2-3- استرس و سلامت عمومی............................................................................................................................ 126

  2-2-4- استرس و هموگلوبین گلوکوزیته................................................................................................................ 131

  2-2-5- تاب آوری و سلامت عمومی........................................................................................................................ 133

  2-2-6- کانون کنترل و سلامت عمومی.................................................................................................................. 134

  2-2-7- کانون کنترل و هموگلوبین گلوکوزیته ..................................................................................................... 138

  2-3- جمع بندی............................................................................................................................................................. 138

   

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- نوع پژوهش............................................................................................................................................................ 141

  3-1-1- نوع روش تحقیق............................................................................................................................................. 141

  3-1-2-جامعه آماری و نمونه پژوهش....................................................................................................................... 142

  3-1-3- روش نمونه گیری  ........................................................................................................................................ 142

  3-1-4-روش اجرای پژوهش........................................................................................................................................ 142

  3-2- ابزارهای پژوهش و روایی وپایایی آنها............................................................................................................. 146

  3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی.......................................................................................................................... 147

  3-2-2-پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری........................................................................................................................... 148

  3-2-3- پرسشنامه کانون کنترل سلامت................................................................................................................. 149

  3-2-4- پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ و هیل............................................................................................. 151

  3-2-5-  بررسی میزان هموگلوبین گلوکزیته ........................................................................................................ 153

  3-3- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا...................................................................................................................... 153

  3-4- روش تحلیل داده‌ها.............................................................................................................................................. 154

   

  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

  4-1- یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش.......................................................................................... 156

  4-2- بررسی فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................ 158

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1-خلاصه ای از پژوهش........................................................................................................................................... 167

  5-2-فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................ 168

  5-3-بحث ......................................................................................................................................................................... 169

  5-4-نتیجه گیری............................................................................................................................................................ 179

  5-5-محدودیت‌ها............................................................................................................................................................. 182

  5-6-پیشنهاد‌ها................................................................................................................................................................. 182

   

  پیوست‌ها:

  پرسشنامه اطلاعات شخصی........................................................................................................................................... 185

  پرسشنامه تاب آوری........................................................................................................................................................ 186

  پرسشنامه کانون کنترل سلامت................................................................................................................................... 188

  پرسشنامه سلامت عمومی.............................................................................................................................................. 190

   

  فهرست منابع

  الف) منابع فارسی............................................................................................................................................................. 192

  ب) منابع لاتین.................................................................................................................................................................. 203

  منبع:

   

  الف) منابع فارسی:

  - ابراهیمی، امراله، مولوی، حسین، موسوی،سید غفور،برنامنش،علیرضا و یعقوبی، محمد.(1386). ویژگی های روان سنجی ،ساختار عاملی،نقطه برش بالینی،حساسیت و ویژگی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی در بیماران مبتلا به اختالات روان پزشکی. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری.1:5-12.

  - ابوالحسنی، فرید؛ مهاجرانی  تهرانی، محمد رضا؛ طباطبای ملاذی، عذرا و لاریجانی، باقر. (1384). بار دیابت و عوارض آن بر اساس مطالعات دهه اخیر در ایران . مجله دیابت و لیپید ایران 1384؛ دوره5(شماره 1): 35-48.

  - اردکانی، افخم، رشیدی، مریم. (1384). عوامل خطر دیابت نوع 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، شماره 4، 348-350.

  - آرمان، سرور. (1375). مقایسه شیوع استرس‌های روانی تا قبل از تشخیص دیابت، مجله علمی‌دانشگاه علوم پزشکی زنجان، شماره24.

  - افخمی اردکانی، محمد، زارع، حسین، علیپور، احمد، پورشریفی، حمید(1391). همبستگی خودکارآمدی، تیپ شخصیتی و کانون کنترل سلامت با میزان کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 20، شماره6.

  - آقامحمدیان، حمیدرضا، قنبری، بهرامعلی و واعظی، مرضیه(1389)بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکارهای مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم.فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)،بهار89، (1 (مسلسل 55)):27-32.

  - آقامولایی، تیمور، طوافیان، صدیقه سادات و قنبرنژاد، امین(1392). وضعیت کانون کنترل سلامت و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در جمعیت بالای پانزده سال شهر بندرعباس. نشریه مدیریت سلامت، جلد17، شماره: 55.

  - آقایی، اصغر و آتش پور، حمید. (1380). استرس و بهداشت روانی، اصفهان، انتشارات پردژ.

  - اکبری، علی و دهکردی،مهناز. (1391). اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد.روانشناسی بالینی،دوره1،شماره3.

  - اکبری، مریم،رستمی، مریم،عبدی، علی و آریاپور، سعید(1391) بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبکهای مقابله ای دانشجویان.نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین.

  - اکبری پور، سحر، نشاط دوست، طاهر، مولوی، حسن. (1387). اثر بخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل تنیدگی بر سلامت عمومی، مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال 12، شماره2.

  - آلدر، پورتر، آبراهام، تیجلینگن. (1391). روانشناسی سلامت، مترجم: رضاعی، تهران، نشرارجمند.

  - آلن، ار، اس. (1370). اختلالات روانی کودکان، مترجم: مهریار، امیر هوشنگ، تهران، رشد.

  - آلیس، آلبرت و‌هاپر. (1380). زندگی عاقلانه، مترجم: محمد فیروز، تهران، رشد.

  - الیاسی، محمدحسین.(1381). استرس پس از ضربه: رویکردهای نظری، ارزیابی و درمان،انتشارات آمن،تهران.

  - امیری، محمد؛ آقایی، اصغروعابدی، احمد. (1389). تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی‌بیماران دیابتی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 4، شماره 4 016)، ص 85 -100.

  - امینی، حمید.(1390).مدیریت دیابت.انتشارات پارس بوک،تهران.

  -  آناستازی، آن(1364).روان آزمایی.مترجم:محمد تقی براهنی،انتشارات دانشگاه تهران.

  - آنتونی، مایکل؛ ایرونسون، گیل و اشنایدرمن، نیل. (1388). مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری. مترجم: نشاط دوست، حمید طاهر، جهادانشگاهی، اصفهان.

  - انصاری، فریماه؛ مولوی، حسین و نشاط دوست، حمید طاهر. (1388). تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی‌بیماران مبتلا به فشار خون بالا، پژوهشهای روانشناختی، دوره 12، شماره 3و4.

  - ایوی برن بلک، ام،کیت و سون، دیوید.(1372).شناخت درمانی افسردگی و اضطراب.مترجم: توزنده جانی،حسن،انتشارات آستان قدس،مشهد.

  - بابایی، نوید. (1385). تعیین عوامل تاب آوری جوانان در برابر انحرافات اجتماعی، مجله علوم بهزیستی و توانبخشی، 2، 8.

  - برنز، دیوید. (1389). وقتی اضطراب حمله می‌کند: شناخت درمانی، مترجم: قراچه داغی، مهدی، تهران، ذهن آویز.

  - برونر ، سودارث (2004).پرستاری داخلی  و جراحی  (غدد کبد و دیابت). ترجمه: نوقابی ، احمد علی ؛دهقان نیری ، ناهید (1382). تهران : نشر سالمی.  

  - بشارت، محمد علی. (1386). تاب‌آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی. مجله علوم روانشناختی، دوره ششم، شماره 24.

  - بک، جودیت اس. (1390). شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن، مترجم: فتی، لادن، تهران، دانژه.

  - بک و همکاران. (1998). بیماران روانی، مترجم: محمد منصور، تهران، نشر سماط.

  - بهرامی مشعوف،عباس (1373).بررسی رابطه بین میزان عبادت و سلامت روان در دانشجویان پسر مرکز تربیت معلم همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

  - بیلوس، رودی دبلیو. (1389). دیابت، مترجم: مسجدی، سعیده، تهران، آیینه دانش.

  - پارسایی، قریده.(1387). بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی در وضعیت تهوع و استفراغ و اضطراب ناشی از شیمی درمانی.پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز،دانشکده پرستاری.

  - پروچاسکا، ج و نورکراس، ج . ( 1389 ). نظریه های روان درمانی  نظا مهای روان درمانی ،ترجمه :یحیی، سید محمدی.تهران : نشر روان .

  - پودات، نسرین. (1375). مقایسه کانون کنترل دانشجویان افسرده و سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، بیمارستان روزبه.

  - پور شریفی، حمید؛ زمانی، رضا؛ مهریار، امیر هوشنگ؛ بشارت، محمد علی و دیگران. (1386). تاثیر مصاحبه‌ی انگیزشی بر بهبود شاخص‌های سلامت جسمی (کاهش وزن وکنترل قند خون)در افراد مبتلا به دیابت نوع 2. روانشناسی معاصر، دوره سوم، شماره  2.

  - پینر، ورا.(1978).اصول کنترل براسترس.مترجم:ابوک(1377)،انتشارات فصل نواندیش،تهران.

  - تمنایی، فاطمه. (1390). تبیین نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین معنویت و استرس ناباروری در زنان نابارور. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارسنجان.

  - ثنایی، باقر.(1362).روان درمانی و مشاوره گروهی. تهران:انتشارات چهر.

  - جانسن، توماس. (1991). دیابت در جهان سوم، ماهنامه بهداشت جهان. سال سوم، شماره 10 ص14.

  - جبل عاملی، شیدا؛ حیدری، حسین و مصطفوی، سمانه. (1390). اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر سلامت عمومی‌بیماران قلبی، تحقیقات علوم رفتاری، دوره 9، شماره 5.

  - جعفری، عیسی؛ اسکندری، حسین؛ سهرابی، فرامرز و دلاور، علی. (1389). اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری در افراد وابسته به مواد، مجله روانشناسی بالینی، سال1، شماره3.

  - جواهری زاده، روشنک (1373). بررسی پاره‌ای از متغیرهای روانشناختی – اجتماعی مؤثر در کنترل دیابت در جوانان دیابتی نوع 1 و مقایسه آن با جوانان غیردیابتی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی . انستیتو روانپزشکی تهران.

  - حاتملوی سعدآبادی، منیژه؛ پور شریفی، حمید و باباپور خیرالدین، جلیل. (1390). نقش کانون کنترل سلامت در رفتار‌های خود مراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 . مجله علوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال 33، شماره4، ص 22-17.

  - حری، نگار؛ حقیقی,ساسان؛ امینی، مسعود و دیگران. (1387). بررسی رابطه‌ی تعداد حوادث استرس زای مهم زندگی با شیوع اختلال‌های متابولیسم قند(IGT، دیابت)در افراد فامیل درجه‌ی اول مبتلایان به دیابت نوع 2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره دهم، شماره‌ی 1، صفحه‌های 17-23 .

  - حسن زاده پشنگ، سمیرا؛ زارع، حسین و علی پور، احمد(1391). اثر بخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره دهم، شماره سه.

  - حسن شاهی، محمد علی. (1390). رابطه تاب آوری، خود کارآمدی و هوش هیجانی با رضایت زوجی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارسنجان.

  - حیدری، فریبا. (1380). بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری در کمک به کنترل بیماری دیابت و کاهش اختلالات هیجانی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع1، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  - خداپناهی، محمدکریم. (1385). انگیزش و هیجان، تهران: انتشارات سمت.

  - خدا رحیمی، سیامک، جعفری، غلامعلی. (1377). روان درمانی مذهبی، نقش مذهب بر فرایند‌های بهداشت روانی و روان درمانی در روانشناسی بالینی، فصلنامه تازه‌های روان درمانی هیپنوتیزم، دوره دوم، شماره 7و8.

  - خزائلی، پارسا. (1386). تاب آوری و ظرفیت غلبه بر دشواریها. معاونت دانشجوئی و فرهنگی. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.

  - درایدن، ویندی. (1390). رفتار درمانی عقلانی هیجانی رفتاری، مترجم: موحد، رابعه، تهران، ارجمند.

  - دوازده امامی، محمد حسن؛ روشن، رسول؛ محرابی، علی وعطاری. (1388). اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری برکنترل قند خون و افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره یازدهم، شماره‌ی 4، صفحه‌های 385-392.

  - رحیمی، محمود. (1387). بررسی تاثیر آموزش درمان شناختی رفتاری الیس و آرامش عضلانی جهت کاهش اضطراب دانش آموزان پسر دبیرستان عشایری شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارسنجان.

  - رضاعی، فرزین(1382).روانشناسی سلامت. تهران: انتشارات ارجمند.

  - رضایی، فاطمه، کجباف، محمدباقر، وکیلی، نجمه، دهقانی، فهیمه. (1390). اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری مدیریت استرس بر سلامت عمومی‌بیماران مبتلا به آسم، فصل نامه دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دوره6، شماره3.

  - رفیع نیا، عبدالرسول. (1379). بررسی تاثیر مشاوره فردی با رویکرد شناختی در درمان استرس پس از سانحه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  - رودی دبلیو، بیلوس. (1385). راهنمای پزشکی خانواده دیابت، مترجم: سعیده مسجدی، سپهر اندیشه، قم.

  - روشن، رسول، یعقوبی، حمید(1381). روش‌ها و فنون آرام سازی و بیوفیدبک. تهران، انتشارات رشد.

  - ریجسینگهانی، آرونا. (1381). سفره رنگین برای دیابتی‌ها. مترجم: حق نظریان، تهران، راه تندرستی.

  - زاهد نژاد،‌هادی؛ پور شریفی، حمید و باباپور، جلیل. (1389). ارتباط کانون کنترل سلامت، حافظه و رابطه پزشک بیمار با رضایت از درمان در مبتلایان به دیابت نوع 2. دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 9، شماره 2، ص75-67.

  - زاهد نژاد،‌هادی؛ پور شریفی، حمید و باباپور، جلیل. (1389). بررسی ارتباط کانون کنترل سلامت، حافظه و رابطه پزشک بیمار با پیروی از درمان در مبتلایان به دیابت نوع 2. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره7، شماره 2، ص 258-249.

  - زهرا کار، کیانوش. (1391). بررسی اثر بخشی درمان عقلانی، هیجانی و رفتاری به شیوه گروهی در کاهش استرس بیماران مبتلا به دیابت. فصلنامه دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. دوره7، شماره4.

  - سارافینو، ادوارد. (1391).  روانشناسی سلامت، مترجم: الهه میرزایی، تهران، رشد(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،2002).

  - ساعتچی، محمود. (1384). روان شناسی کار، تهران، نشر ویرایش.

  - سامانی، سیامک، جوکار، بهرام، صحراگرد، نرگس. (1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایت مندی از زندگی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره3.

  - سامانی، سیامک، جوکار، بهرام. (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

  - سانتراک. (1382). زمینه روانشناسی سانتراک. ترجمه، مهرداد فیروز بخت. تهران، رسا.

  - سرتیپ پور، مهناز، عطاری، عباس، امینی، مسعود. (1382). تاثیر آموزش مدارا با استرس بر کنترل کوتاه مدت قند خون در بیماران دیابتی، پژوهش در علوم پزشکی، سال هشتم، دو ماهنامه مرداد و شهریور.

  - سعیدی، مژگان. (1383). اثر بخشی دو روش بازسازی شناختی و آرامسازی و ترکیب این دو بر اضطراب و افسردگی بیماران باز توانی قلبی. پایان نامه کارشناسی ارشد انستیتو روانپزشکی تهران.

  - سیادتان، سید جواد. (1386). تعیین ریسک فاکتورهای دیابت، سطح کلسیم و مس در افراد دیابتی نوع 2 در مقایسه با گروه کنترل. پایان نامه دکترای فوق تخصصی شیراز.

  - سید محمودی، سید جواد، رحیمی، چنگیز، محمدی، نوراله. (1390). عوامل موثر بر تاب آوری در افراد مواجه با ضربه روانی، مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 1(1)، 14-5.

  - شاملو، سعید. (1381). بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد.

  - شریفی، خلیل؛ عریضی، حمیدرضا؛ نامداری، کوروش( 1384 ). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روانشناختی در دانش آموزان. فصلنامه دانش و رفتار،دوره 1، سال دوم،شماره،10.

  - شعاع، اصغر. (1382). مقایسه رابطه منبع کنترل با فشار روانی و شیوه‌های مقابله با آن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروسیس و افراد سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد عمومی‌دانشگاه تربیت معلم.

  - شفر، مارتین. (1990). فشار روانی،ماهیت،  پیشگیری، سازگاری. ترجمه:بلورچی،انتشارات رشد،تهران.

  - شولتز، دوان، شواتز، سیدنی الن. (1387). نظریه‌های شخصیت، ترجمه سید محمدی، تهران، نشر روان.

  - شهشهان، طاهره. (1381). اصول پیشگیری از دیابت شیرین. چاپ اول، تهران، انتشارات چهار باغ.

  _ شیخ محسنی،ا .(1384). رابطه کانون کنترل و سبک های اسنادی با سازگاری زناشویی دبیران مرد متوسطه شهر شیراز با همسران شاغل و غیر شاغلشان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.

  - صبوری مقدم، حسن و براهنی، محمد نقی. (1376). تاثیر منبع کنترل و امکان مهار استرس بر یادگیری فرد. پژوهشهای روانشناختی، دوره  4، شماره 3و4.

  -  عباسی باویل، ژاله (1379). مقایسه اثر بخشی گروه درمانی به شیوه ی دارودرمانی در درمان اختلال اضطراب فراگیر. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

  - عرب، کامران. (1392). نقش پیش بینی کنندگی کانون کنترل سلامت و حمایت اجتماعی در ارتباط با کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به دیابت در شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ارسنجان.

  - فدایی،فربد.(1388).تاثیر اندوه و افسردگی بر دیابت،مجله سلامت،شماره 245.

  -  فراهانی، شکری، گراوند و دانشورپور (1384). تفاوت‌های فردی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی: نقش سبک‌های مقابله با تنیدگی. مجله علوم رفتاری.

  - فرخنده، ماشااله. (1389). دیابت و بیماری‌های قند خون، تهران، نسل نو اندیش.

  - فری، مایکل. (1391). راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی، مترجم: محمدی، مسعود، تهران، رشد.

  - قراچه داغی، مهدی، شریف زاده، مریم. (1373). فشار روانی و راههای شناخت و مقابله. تهران، انتشارات رشد.

  - قربانی، نیما (1374). سخت رویی؛ ساختار وجودی شخصیت. پژوهشهای روان شناختی، 2،3 و 4.

  - کاف من، فرانسیس. (1386). چاق قندی، مترجم: شمس اردکانی، محمد، اصفهان، پوریای ولی.

  -  کرد میرزا، عزت ا لله.(1388).الگویابی زیست ی-روانی-معنوی در افراد وابسته به مواد و تدووین برنامه مداخله برای ارتقاء تا ب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر. پایان نامه دکتری. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.

  - کرمانشاهی، سیما، فروغی، زهرا، محمدی، عیسی ورجب، اسداله. (1380). بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کنترل دیابت بیماران دیابتی، اسرار مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار، سال8، شماره3.

  - کریمی، جلال. (1381). پیشگیری از دیابت. تهران، انتشارات دوران.

  - گرین برگر، دنیس، پدسکی، کریستین. (1390). آنجا که عقل حاکم است: کتاب راهنمای شناخت درمانی. مترجم: قاسم زاده، تهران، نشر ارجمند.

  - گنجی، حمزه. (1376). بهداشت روانی، تهران، نشر ارسباران.

  - گوردن، نیل اف. (2002). راهنمای کامل ورزشی ویژه بیماران دیابتی. مترجم: نقیبی، ژیلا، تهران، انتشارات شهرآب.

  - گیلدر، مایکل، گات، دنیس، مه یو، ریچارد، کوون، فلیپ. (1996). روانشناسی آکسفورد. مترجم: نصرت اله پور افکاری، تهران، انتشارات علوم پزشکی.

  - لاریجانی، باقر و زاهدی، فرزانه ( 1377 ). زخم پای دیابتی: تشخیص و درمان. مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،.194-207 ،3

  - لوکر، تری؛ گرگسون، الگا. (1389) مدیریت استرس، مترجم: رضایی، مهدی، ژکان، محسن، انتشارات  دانژه، تهران.

  - لیبرت، رابرت و میشل اسپیگلر ، (1375). شخصیت ازدیدگاه رفتاری. حسن صبوری مقدم .مشهد:آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات.

  - ماری سون، دیوید. (1993). شناخت درمانی افسردگی و اضظراب (راهنمایی برای پزشکان). ترجمه: توزنده جانی، حسن.(1374)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  - محرابی، علی، فتی، لادن، دوازده امامی، محمد حسن، رجب، اسداله. (1387). اثر بخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر نظریه شناختی رفتاری بر کنترل قند خون و کاهش مشکلات هیجانی بیماران دیابتی، مجله دیابت و لیپید ایران، دوره 8، شماره2، ص114-103.

  - محسنی فر و همکاران. (1382). ترجمه کامل هند بوک کاپلان، تهران، انتشارات برای فردا.

  - محمدی، مسعود، جزایری، علیرضا، جوکار، بهرام. (1385). بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سوء مصرف موادمخدر، فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال اول، شماره2و3.

  - محمودی، سید جواد؛ رحیمی، چنگیزومحمدی، نوراله. (1390). عوامل موثر بر تاب‌آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی. پژوهش‌های روانشناسی بالینی، 1(1)، 14-5.

  - محمودی، قهرمان، ابوالقاسمی، شهنام، درویشی،‌هادی. (1391). تاثیر آموزش مصون سازی در برابر استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت. فصلنامه سلامت خانواده، دانشکده علوم پزشکی سارس، دوره1، شماره2، ص46-41.

  - مروتی، محمدعلی، روحانی، نوشین و باقیانی مقدم، محمد حسین.(1386). بررسی پیشگویی کننده های خود مراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته.مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد.دوره15،شماره3.

  - مدنی، فضل اله. (1382). سندرم پای دیابتی، درمان و جلوگیری از قطع پا، فصل نامه پیام دیابت. سال5، شماره20 ص13-10.

  - معتمدی،‌هادی. (1376). تعیین شیوع اختلالات روانی در دو روستای کرمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شماره 1.

  - مک گرا، فیلیپ. (1390). مهارت‌های زندگی، مترجم: قراچه داغی، مهدی، تهران، نشر ذهن آویز.

  - منجمی، علیرضا.(1387). استرس،انتشارات:آزادمهر،تهران.

  - منجمی، علیرضا.(1390).راهنمای جامع سلامت در خانواده،انتشارات تیمورزاده نوین،تهران.

  - موسوی، سید علی. (1387). مقایسه اثر بخشی رویکرد‌های درمانی، تنش زدایی و درمان شناختی در درمان درد و اضطراب بیماران مبتلا به درد مزمن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طبا طبایی.

  - مهدی نژاد، ابوالقاسم. (1370). بررسی رابطه اضطرابی و افکار غیر منطقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مشهد.

  - میلانی فر، بهروز. (1378). بهداشت روانی، تهران، انتشارات قومس.

  - نجفیان، جمشیدوگلستان‌هاشمی، سید مهدی. (1382). بررسی و مقایسه اثر دو روش بیو فیدبک-آرام سازی و آرام سازی در کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به افزایش فشار خون، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره57، 86-81.

  - نجفی، محمود،دهشیری، غلامرضا،شیخی، منصوره.(1379). مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان برحسب میزان احساس تنهایی،فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان ئرمانی،سال دوم،شماره5.

  - نریمانی، محمد(1380). بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش آموزان و مقایسه دو تکنیک درمانی شناختی –رفتاری و ایمن سازی روانی مایکنبام در کاهش اضطراب آنها. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 8، شماره33، تیر1380.

  - نریمانی، محمد، عطادخت، اکبر، احدی، بتول. (1391). اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش علائم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، شماره 3.

  - نعمتی، مریم و پارسایی، محمد صادق. (1388).  همبستگی بین استرس و مدیریت زمان.  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره نوزدهم  شماره 71  (85-84).

  - نوفرستی، اعظم و طالبیان شریف، جعفر. (1381). بررسی رابطه مکان کنترل، اضطراب و مقایسه اضطراب بین افراد دارای مکان کنترل درونی و بیرونی. مجله اسرار، دانشکده‌ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سبزوار، سال نهم، شماره 4.

  - نیکوزاده،عزت الله.(1390). مقایسه اثر بخشی برنامه مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و گروه درمانی آدلری در ارتقای تاب آوری افراد وابسته به مواد،فصلنامه فرهنگ  مشاوره و روان درمانی،سال دوم،شماره،5.

  - وارد، جین کران ول. (1373). غلبه بر استرس. مترجم: بابک مهرآئین. مشهد، جاودان خرد.

  - واتکینز، پیترجی. (1377). الفبای دیابت. مترجم: سید علی موحد، تهران، انتشارات جهان ادیب.

  - وجدانی، حسین. (1391). تندرستی. نشریه سلامت و بهداشت، تهران، شماره 82، ص 18-21.

  - وقار انزابی، معصومه. (1378). .بررسی و مقایسه اخت لالات هیجانی و عزت نفس  در نوجوانان دیابتی و غیردیابتی . پایان نامه

  کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.

  - وقار انزابی،معصومه و یعقوبی، حمید.(1381). بررسی و مقایسه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شاهد  حمید یعقوبی ،

  - ولز، کارن سی. (1389). قدرت مقابله: راهنمای عملی درمان شناختی-رفتاری، مترجم: ولی زاده، شیرین، تهران، ارجمند.

  - ویلکینسون، گرگ. (1391). استرس، مترجم: موحدی، محبوبه، قم، آیینه دانش.

  - هاوتون، کرک، کپر، سالکودس، کلارک. (1380). رفتار درمانی شناختی. مترجم: قاسم زاده، حبیب اله، تهران، نشر ارجمند.

  ‌- هاناس، راگنار. (1385). دیابت وابسته به انسولین در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان. مترجم: امیر کامران نیکو سخن و معصومه اقبال جو، نشر آبی، تهران.

  - همت خواه، بهرام.(1375). فیزیولوژی پزشکی گایتون،انتشارات شهر آب،تهران.

  - هنری، دالجر، برنارد، سیمین. (1368). روش زندگی با بیماری قند. مترجم: سید احمد پناهی، انتشارات جاوید.

  - هیلسون، روان. (1376). دیابت: راهنمای عملی برای بزرگسالان. مترجم: فاتحی، مهناز، تهران، ققنوس.

  - یوسفی، ناصر و نبوی حصار، جمیله.(1383). مقایسه سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سنخ شخصیتی الف غیرسمی و سمی در بین مردان و زنان مبتلا به سرطان و افراد عادی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی بهار و تابستان 1383.

   

   

   

  ب) منابع لاتین:

  Adili,  F. ,  Larijani,  B. ,  &  Haghighatpanah,  M. (2006).  Diabetic patient:  psychological aspects.  Annals  New  York  Academy  of  Sciences,  1084: 329-349.

  American Diabetes Association(2008). Standards of Medical Care in Diabetes Care. 31: Suppl 1: 12-54.

  Bandura, A. (1986). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist; 44:1175-84.

  Boll, T. J., Johnson, S. B., Perry, N. W., & Rozensky, R. (Eds.). (1997). Handbook of clinical health psychology.Washington, DC: American Psychological Association.

  Bowlby, J (1988) Developmental psychiatry comes of age,American Journal of Psychiatry,145,1-10.

  Beardslee, William and Donna Podorefsky. (1988)  Resilient adolescents whose parents have serious affective and other psychiatric disorders: importance of self-understanding and relationships. American Journal of Psychiatry 145(1). January,63-69.

  Bell. C. C. (2001). Cultivating  Resiliency  in  Youth. Journal  of  Adolesent Health,vol(29),375-381.

  Benard, B. (1997). Turning it aroud for all youth: From risk to resilience. Launceston, Tasmania: Resiliency Associates and Global Learning Communities.

  Benard, B. Marshall, K. (2001). Protective Factors in Individuals, Families and Schools:National Longitudinal Study on Adolescent Health Findings. National Resilience Resource Center. University of Minnesota. Minneapolis and the center for the application of prevention Technologies.

  Benson, P.L. (1997). All kids are our kids. Minneapolis:Search Institute.

  Bonnno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience. American Psychologist, 59,20-28.  

  Brooks, M. V. (2004). Healt-related hardiness and choronic illness. Nursing Furum,38,11-20.

  Brown, J. B., Stewart, M., & Ryan, B. L. (2000). Outcomes of patient-provider interaction. In Thompson, T.L.,Dorsey, A.M., Miller, K.I., & Parrot, R. (Eds), Handbook of Health Communication (pp. 141- 162).Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbarum Associates, Publishers.

  Brunner LSH, Suddarth DS. (2008). Nursing Diabetes (translated by Morovvat Givi), 2nd ed, Tehran,Bashari. PP: 56-60.

  Campbell-Sills L, Cohen S, Stein M. (2006). Relationship of resilience to personality, coping and psychiatry symptoms in young adults.  Behavior  Research  and Therapy ;44(4): 585-599.

  Celigman, F. , Chik csent mehali, P. B. (2000).  Developing the Psychological Capital of Resiliency,Human Resource Development Review,5,1.

  Cicchetti, D. , & Becker. B. (2000). The Construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development,71. 543-562.

  Cooper, C. L. , & Dewe, P. (2004). Stress: A brief history. UK: Blackwell publishing LTs.

  Cowen EL, Whman PA, Work WC. (1996), Resilience in highly stressed urban children: concepts and findings. Bull N Y Acad Med. 1996 Winter,73(2),267-218.

  Cvengros JA, Christensen AJ, Lawton WJ. (2005). Health Locus of Control and depression in chronic kidney disease: A dynamic perspective. Journal of Health Psychology 10: 677-686.

  Doo. B. (2004). Resillience Thinking Aloud World Wit newsletter,1,34.

  Esteghamati,  A. ,  Gouya,  M. M. , Abbasi, M. , Delavari, A. , Alikhani,  S. , & Alaedini, F. (2008).  Prevalence  of  diabetes  and  impaired  fasting  glucose  in  the  adult  population  of  Iran:  National  Survey  of  Risk Factors  for  Non-Communicable  Diseases of Iran.  Diabetes  Care, 31(1);96-8.

  Feldman,  S.  R. (2002).  Understanding  psychology.  New York:  McGrow-Hill.

  Florian, V. , Mikulincer, M. , & Yabman, O. (1995). Does hardiness contribute to mental health during a stressful real-life situation? The roles of appraisal and coping Journal of Personality and Scial Psychology,68,687-695.

   Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55(1): 745-774.

  Gallant, M. (2002). The influence of social support on chronic illness self management: A review and directionsfor research. Health Education & Behavior, 30(2), 170-195.

  Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcome associated with poverty. American Behavioral Scientist,34,416-430.

  Garmezy,G. ,Musthen, B., Luster,C. ,2001, Affective style. psychopathology, and resilience: Brain mechanisms and plasticity. American Psychologist, 55,1196-1214.

  Gilligan, R. (2000). Adversity, Resilience and Young People: the Protecitive Value of Positives School and Spare Time Experiences. Chidren & Society Volume 14,pp. 37-47.

  Goldberg, D. P. , Gater, R. , Sartorious, N. (1997). The validity of two version of ahe GHQ in the WHO study of mental illness in general health care. Psychological Medicine, 27,191-197.

  Halverson, C. F. and M. P. Waldrup(1974). Relations between preschool barrier behaviors and early school measures of coping,imagination and verbal development. Development Psychology 10,1974,716-720.

  Hamidi  N.  (2003). Effects of Stress on immune system  students. Tehran university of Medical Sciences &Shahid  Beheshti University of Medical Sciences  ,37(2): 12-14.

  Hart, A., Blincow, D., & Thomas, H. (2007). Hove, East Sussex: Rutledge.

  Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y.(1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention.Psychological Bulletin, 112, 6-105.

  Hess, M., & Graydon. K. (2009). Source of resiliency a mong successful foster youth. Children and youth services review, 31: 457-463.

  Jacclon.  C.  S.  (1997).  The  trait  and  process  of  resilience.  Journal of Advanced Nnrsing ,  25,  123-129.

  King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. A dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, Peterborouge, Ontario, Canada.

  Kobassa, S. C. , Maddi, S. R. , & Zola, M. (1983). Personality and social resources in stress resistance. Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,45,839-850.

  Kumpfer . K L. (1999). Factor and Processes Contributing to Resilience. The resilience from work. Resilience and Development , pp. 174-224. NewYork,Acadmic,Publishers.

  Kumpfer . K L. (2002).  Factor and Processes Contributing to Resilience: in Glantz, M. D. G and Johnson, LJ. Resilience and Development: positive life adaptation. Kluwer Academic Publishers. NewYork.

  Levy Jc Aetiology A,Hitmam G. (1399).  Type2 diabetes prediction vol 1,New York,Wily ,pp: 3-12.

  Linquanti, R. (1992). Using community-wide collaboration to foster resiliency in kids: A conceptual framework. Portland. OR: Western Regional Center for Drug Free schools and Cmmunities. (ERIK  Document  Reproduction Service No. ED 353 666).

  Shwartz S. (2000). Abnormal Psychology. Mountain View,CA, Mayfield Pub,PP: 65-68.

  Lau RR. (1998). Beliefs about control and heath behavior,In D. S. Gochman(Ed). Health behavior: EmergingResearch Perspective 33 -63.

  Luthar. S. S. , Cicchetti, D. , & Becker. B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development. 71: 543-562.

  Maclean-D, LO-r(1998). The non-insulin dependent diabetes ,Aust-J-Adv-Nurs ,15(4):32- 42

  Magnus, KB., Cowen, EL., Wyman, PAFagen, DB., and Work, WC. (1999).Parent-Child Relationship Qualities and Child Adjustment in Highly Stressed Urban Black & White Families. Journal of Community Psychology, vol. 27m No. 1,55-71.

  Malcarne VL, Hamilton NA. Children`s health . (2005). related locus of control beliefs: ethnicity gender,and family income. Child Health - Care 34: 47-59.

  Martinus, R., Corban, R.,  Wackerhang, H.,  Atkins, S.,  &  Singh, J.(2006).Effect of Psycholigical Intervention on Exercise Adherence in Type 2 Diabetic Subjects,Annals of the New York Academy of Sciences.1084,350-360.

  Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience process in development. American Psychologist,56,227-238.

  Maxine  Ross  S.  ( 2008).  Holistic   Nursing  Practice.  Fredrich ; 22(6): 365.

  Meshki M, Ghafranipour F, Azadfallah P, Hajizadeh E. (2006).Validity and reliability of health locuse of control in medician Students. J Ghonabad Medician Faculty; 12(1): 33-42.

  Miller,L., Rose, H., Martinez,Y.(2010).Friends for Life": The Results of a Resilience-Building, Anxiety-Prevention Program in a Canadian Elementary School. Professional School Counseling,12(6), 400-407.

  Molavi, H. (2004). Reliability. Factor structure add validity of General Health Qustionnaire in Iranian Scholars. journal of Pakistan Psychplogical Research,17: 3-4.

  Morowaty MA, Rouhani N. (2008). Perceived Severity and Susceptibility of Diabetes Complications and its Relation to Self-Care Behaviors among Diabetic Patients. Journal Armaghane Danesh 12: 60- 68.

  Moser  DK. ,  Dracup  K. (2000).  Psychosocial recovery from a cardiac event:  The influence of perceived control. Heart & lung: The Journal for Quality in Health Care.; 12: 31-40.

  Moshki M, Ghofranipour F, Azadfallah P,Hajizadeh E. (2007). Validity and Reliability of the Multidimensional Health Locus of Control (Form B) Scale in Iranian Medical Students. Journal Ofoghe Danesh 12: 33-42.

  Narayan KM, Gregg EW, Campagna AF, Michael M, Engelgau MM, Vinicor F. (2000). Diabetes . a - common, growing, serious, costly, and Potentially Preventable Public health problem. Journal of Diabetes Research and Clinical Practice, 50: 577-584.

  Neill,H.  (2006).  Resilience across cultures. British Journal of Social Work, 38(2). 218-235.

  Newman, S. , Steed, L. , & Mulligan, K. (2004). Self-management intervention for choronic illness, The Lancet, 364: 1523-1537.

  Peralta, A. , Ramirez, M. I. , Robles-Ortega, H. , & Navarrete, N. (2009). Effectiveness of stress management therapy in two populations with high stress: choronic pationts and healty people, Salud mental,32(3): 251-258.

  Pishdad,GR. (1995).  Age at diagnosis of non-insalin-dependent diabetes mellitus of southern iran. sep. 23(5).

  Poursharifi H. (2007). The effectiveness of Motivational Interviewing in Improving Health Outcomes in Adults with Type 2 Diabetes. Unpublished Ph. D. s thesis. University of Tehran, Iran.

  Powers,   A.  C.  (2005). Diabetes  mellitus,  In  L.  D.  Kasper  (Ed  in  chief):  Harrison's  principles  of  internal medicine.  Vol   II.

  Reeh HE, Hiebert B. (1998).  Adolescence Health: The relationship between Health Locus of Control, beliefs and behaviors. Journal of Guidance & Counselin; 13: 7-23.

  Richardson GE, Waite PJ. (2002). Mental Health Promotion through Resilience and Resiliency Education, International Journal of Emergency Mental Health.

  Rutter, M. (1999). Resilience concepts and findings: Implieations for family therapy. Journal of Family Therapy,21. 119-144.

  Sills, L. , Quhen, G. , Schtin, P. B. (2006). Developing the Psychological Capital of Resiliency,Human Resource Development Review,5,1.

  Sheffer, M. (1982). Life after Stress. New York & London: Plenum press.

  Snoek, F. J. , Van der Ven, N. C. W. (2001). Effect of cognitive- behavioral group training (CBGT) in adult patients with poorly controlled insulin dependent diabetes: A pilot study. Patient Education and Counseling, 45: 143-148.

  Strickiand, Bonnie  R. (1989). Internal – External Contorol Expectanices. Journal of American Psychologist. Vol 44. Nol- 6. Jonuary.

  Surwit   R  S,  Vantilburg  M A,  Zucker N, Mc  Caskill  CC,  Parekh  P,F  Einglos  M N. (2002).  Stress management improves long – term glycemic control an type 2 diabetes. Diabetes  Care. 25: 30-4.

  Tailor P.( 2001).  The role of health belief and health locous of control on patient                      satisfaction. Journal  Rehab  Health, 10: 9-91.

  The  world  health  reports.  Mental  health:  new  understanding  new  hope.  Geneva:  world  Health  Organization. 2009;  Available at:  http: //discovermagazine. com/2009/oct/fearworld.

  Vallerstein, Judith. (1983).  Children of divorce: the psychplogical tasks of the child. American Journal of Orhopsychiatry ,53(2) ,230-243.

  Van der Ven,N. C. W. , Lubach, C. H. C. (2005). Cognitive behavioral group training (CBGT) for patient with type 1 diabetes in persistent poor glycemic control: who do we reach? Pationt Education and Counseling,56: 313-322.

  Wallston  Ka. (1992). Assesment of control in health care setting. In. Steptoe A, APPles A. Stress, personal control and health. New Jersey: John Wiley & Sons.

  Wallston  KA, Wallston BS. (1982). Who is responsible for your health? The construct of health locus of control. In G. S. sanders, J. SWS (Eds). Social Psychology of Health and Illness, NJ: frlbaum; PP: 86-92.

  Wallston KA, Wallston BS, Devellis R. (1978). Development of the Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) Scales. Health Educ Monogr 6: 160-170.

  Waller M. A. (2001). Resilience in cosystemic contex: Evalution of the child. American Journal of Orhopsychiatry,71,290-297.

  Weimer, W. (1977). Aconceptual frame work for cognitive psychology: Motor theories of mind. In R. shaw & J. Branspord (Eds). Perceiving,acting and knowing(pp. 267-311). Hilladale,NJ: Eribaum.

   Werner, E. E., & Smith, R. S. (2001). Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, and recovery. Ithaca, New York:cornell university press.

  Werner, E. E. (1993). Risk, resilience, and recovery: perspectives from the Kauai Longitudinal Study. Development and Psychology, 5,503-515.

  White CA. (2001). Cognitive Behavior Therapy for Chronic Medical Problems. New York, Willy & Sons. pp: 33 -13.

  William, M., Teasdale, J., Segal, Z., & Kabat-Zinn, J. (2007). The mindful way through depression: Freeing Yourself from Chronic Unhappiness. New York: Guilford Publications.

  Wolff, S. (1995). The concept of resilience. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 29, 565-574.

  World Health Organization (WHO). (1999). Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Geneva: Department of Noncommunicable Disease Surveillance, World Health Organization. Available: http://www.staff.ncl.ac.uk/philip.home/who dmc.htm # Heading.

  Zhan X. Chen YM. Chen WQ. (2008). Association of psychology factors with anxiety and depressive symptoms in chinese pations with diabetes. Diabetes Res Clin Part,79,523-530.

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , پروژه درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت

رشته: روانشناسی عمومی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی (M.A) گرایش: روان شناسی تربیتی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندر لنگه در سال 1392می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کننده گان با حجم 86 نفر می باشد. حجم نمونه شامل 30 از بیماران معتاد اقدام به ترک می باشد که ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری چکیده مقدمه : امروزه با توسعه ی علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ، به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده ، به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است. هدف از درمان هایی که امروزه برای کودکان سرطانی استفاده می شود ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه همچنین افزایش کیفیت زندگی این ...

مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی«آموزش تاب آوری» بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمایی صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شهر همدان بود ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد چکیده: پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی در شهرستان زنجان پرداخته است .به همین منظور در کنار سوال پژوهش مبنی بر "تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی در شهرستان زنجان " سه سوال فرعی دیگر برای تعیین تاثیر آموزش مولفه های ...

ثبت سفارش